پایان نامه درباره حقوق، فرانسه، تعهد، عقد، ، />

تورنو به نقل از شهیدی، 1386: 196-194).
همانطور که مشاهده می شود، هر چند که بین حقوق ایران و حقوق فرانسه از این نظر که عقد به عنوان مهمترین منبع تعهد شناخته شده است شباهت وجود دارد، امّا در بحث الزامات خارج از قرارداد، تقسیم بندی منابع تعهد در این دو کشور متفاوت بوده و از این لحاظ تقسیم بندی مطرح شده در حقوق فرانسه با مبانی و اصول حقوقی ما ناسازگار است. مثلاً آوردن اصطلاح شبه عقد در فهرست منابع تعهد،قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin