پایان نامه درباره مهر، مهرالمثل، زن، عقد، مهرالمسمی، مهرالمتعه، معین،

مهریه در آنها واجب می شود که هر یک را به اجمال شرح خواهیم داد. بنابراین از نظر فقه و قانون مدنی مهریه سه قسم است : 1- مهرالمسمی، 2- مهرالمثل و 3- مهرالمتعه، که ابتدا به توصیف مختصری از این سه نوع مهر پرداخته و سپس به مهرالسنته و مفوضه المهر که از انواع مهرالمسمی بوده می پردازیم :
1-5-1: مهرالمسمی
زن و شوهر می توانند در باب میزان و مقدار مهر با هم توافق کنند ، یعنی در کنار عقد نکاح قراردادی نسبت به چگونگی اجرای الزام مرد به دادن مهر منعقد سازند. این قرارداد تبعی تابع قواعد عمومی سایر معاملات است و موضوع آن جنبه مالی دارد . مهری را که ضمن عقد یا پس از آن بتراضی طرفین معین می شود « مهرالمسمی» گویند. اصطلاح مهرالمسمی از فقه اسلامی گرفته شده ولی در قانون فقط در ماده 1100 قانون مدنی بکار رفته و تعریفی از آن نشده است. قانون مدنی در این رابطه می گوید : تعیین میزان مهر منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش‌بینی‏ نشده‌است. همچنین مهر باید بین ‏طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد. در ضمن ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود.
1-5-2 : مهر المثل
هرگاه در زمان عقد دائم مهر المسمی معین نگشته و تعیین آن بدیگری نیز واگذار نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد یا بعبارت دیگر زمانی که تفویض بضع شده باشد، پس از وقوع نزدیکی مهرالمثل تعیین می شود. برای تعیین مهرالمثل : وضعیت خانوادگی زوجه، صفات او از قبیل زیبایی، تحصیلات، بکارت، سن و سایر امتیازات با توجه به امثال و اقران وی و بسته به نظر عرف زمان و مکان در نظر گرفته می شود.
1-5-2-1 : مواردی که زن مستحق مهرالمثل می شود :
اول: در صورتی که مهر در عقد تعیین نشده و یا عدم استحقاق زن در گرفتن مهر شرط شده باشد و بین زوجین زناشویی واقع شود، مطابق ماده 1087 قانون مدنی به زن مهرالمثل تعلق می گیرد و دوم: در صورتی که تراضی طرفین درباره مهرالمسمی به جهتی باطل باشد و برای مهر نتوان قیمت یا مثل معین کرد. مانند موردی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد نیز مطابق ماده 1100 قانون مدنی مهرالمثل تعیین می شود و در نهایت سوم: در صورتی که نکاح باطل است ولی زن از فساد آن اطلاع ندارد و بین زوجین زناشویی واقع شود، مطابق ماده 1099 قانون مدنی زن مستحق مهرالمثل خواهد بود .
1-5-3 : مهر المتعه
مالی است که زوج به زوجه مطلقه که با او نزدیکی نکرده است می پردازد. پس هرگاه در عقد مهر ذکر نشده و قبل از نزدیکی و تعیین میزان مهر، طلاق واقع شود، به زن مهرالمتعه پرداخت می شود. در تعیین مهرالمتعه برخلاف مهرالمثل، وضعیت مالی مرد از حیث غنا و فقر در نظر گرفته می شود.
1-5-3-1 : تفاوت مهر المتعه با مهر المثل
هر چند مهرالمتعه همانند مهر المثل در موردی تعیین می شود که در عقد ذکری از مهر نشده باشد ولی در بین آنها سه تفاوت اساسی وجود داردقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com