پایان نامه درباره روسیه، افغانستان، تروریسم، امریکا، کتاب، آمریکا، کشور، بینالمللی

است که احیای دوباره تفکر طالبان در
افغانستان و گسترش نفوذ منتهی به عملیات تروریستی توسط آنها خود به مثابه احیای تهدیدات منبعث از
بنیاد گرای اسلامی برای دولت یاد شده است که به نظر نمی رسد مورد مطلوبی برای آن باشد. لذا این گونه
به نظر می رسد که مادامی که اقدامات ایالات متحده معطوف در افغانستان به مبارزه با القاعده و طالبان و
کمرنگ کردن نقش آنها در حیات اجتماعی افغانستان باشد، کشور یاد شده راضی خواهد بود و منتفع می
شود.
از طرف دیگر وقوع حوادث یازدهم سپتامبر باعث نزدیکی بیسابقه روسیه به امریکا و مشارکت در
جنگ با تروریسم در افغانستان شد. درواقع روسیه ازیکطرف برای رشد اقتصادی و حل مشکلات داخلی
به کمکهای اقتصادی غرب و امریکا نیاز داشت، ولی ازطرفدیگر وابستگی بیش از حد به غرب میتوانست
1 موقعیت سیاسی روسیه را در نظام بینالملل تضعیف کند.
در خصوص پیوستن روسیه به ائتلاف ضدتروریستی به رهبری امریکا، این کشور به این نتیجه رسید که
فرصت بینظیری برای بهرهگیری روسیه از پتانسیلهای نظام بینالملل و غرب پدید آمده است .در پی این
امر روسیه به صورت تلویحی برتری امریکا را پذیرفت و کوشید از ایجاد تنش با غرب بپرهیزد.
ازطرفدیگر سیاست پوتین نسبت به متحدان منطقهای خود از جمله ایران، تحتتاثیر نزدیکی به غرب قرار
گرفت و لذا روسیه کوشید به دیپلماسی پنهان روی آورد. امضای توافقنامه دوجانبه نیمهمخفی در مورد
١
.رحمان قهرمانپور، استراتژی امریکا در خاورمیانه و روند یکجانبهگرایی در نظام بینالملل، کتاب امریکا، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و
تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران، 1382، صص34ــ32۶
تقسیم دریای خزر و متوسلشدن به بهانههای مختلف به هنگام برملا شدن این توافقات، محدودکردن
فروش تسلیحات نظامی پیشرفته به ایران و چراغ سبز نشاندادن به امریکا برای حمله به عراق در صورت
1 تضمین بازپرداخت بدهیهای عراق به روسیه را میتوان در پرتو حوادث یازدهم سپتامبر تحلیل کرد.
روابط جمهوری فدراتیو روسیه و ایالات متحده امریکا دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد . در دوران
جنگ سرد در نظام دوقطبی رقابت سختی بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده وجود داشت . حضور
امریکا به عنوان عضوی از ناتو در منطقه و نبودن روسیه در این پیمان از دلایل بزرگی است که باعث کشش
روسیه به سوی امریکا می شود . بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جداشدن جمهوری های متعدد از
آن کشور و تولد روسیه تغییرات زیادی در روابط روسیه و امریکا بوجود آمد .
آسیای مرکزی، ایران و افغانستان و مرزهای خاورمیانه، نقطهی محوری رقابتی است که دیروز تحت
عنوان ابرقدرتها انجام میگرفت و امروز که در قالب یک ابرقدرت و یک نیروی ناهمسو به نام روسیه
تقلیل یافته است، انجام میپذیرد. پس از حوادث 11 سپتامبر، موضوع تروریسم اسلامی به یک مسئلهی مهم
میان دو کشور تبدیل شد .پوتین به بوش اختیار تام داد تا به افغانستان حمله کند تا از این راه بتواند موقعیت
خود را برای مبارزه با تروریسم در آسیای مرکزی تقویت کند. این مسئله باعث گردید تا به نوعی توازن
منطقه بهم بخورد و روسیه به عنوان کشوری که نمیتواند دفاع محکمی از کشورهای همسو و نیز قوانین
بینالمللی انجام دهد، مطرح شود.
این مسئله به ویژه در لغو تحویل موشکهای «اس – 300» به ایران در حالی که آمریکا و اسراییل این
کشور را تهدید به حمله کرده بودند، به چشم آمد. نشانهی دیگر این مسئله چشمپوشی روسیه از ترور
« بنلادن» توسط آمریکا بود که از این راه روسیه توانست در منطقهی قفقاز مبارزهی خود برضد تجزیه طلبان
را تقویت کند. تحسین روسیه پس از قتل بنلادن، اظهارنظرهای گرم مسئول هماهنگ کنندهی امور
ضدتروریسم اوباما، «دانیل بنیامین» دربارهی روسیه در جلسهی کنگره را به دنبال داشت که تأکید میکند
آمریکا، روسیه را به عنوان شریکی مهم در مبارزه با تروریسم در نظر داشته و مبارزه با تروریسم یکی از
مؤلفههای عمده در روابط آمریکا و روسیه است.
از طرف دیگر افغانستان یکی از نگرانیهای سیاست خارجی روسیه است. اوضاع بی ثبات در افغانستان
به ویژه وجود مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و فساد روسیه و متحدان استراتژیکش را در آسیای مرکزی
تهدید میکند. روسیه برای رفع این چالش ها به دنبال این است که به طور فزایندهای نقش فعالی را در
بازسازی و ثبات افغانستان در سطوح مختلف روابط دوجانبه، منطقهای و بینالمللی ایفا کند. بنابراین روسیه
و غرب دارای منافع مشترکی در افغانستان هستند و مسکو از تلاش برای مشارکت بینالمللی در افغانستان به
رهبری غرب خرسند است. مشارکت روسیه در بازسازی و درگیر شدن در مسائل افغانستان در نتیجه
١. رحمان قهرمان پور ، پیشین، ص
35٧
تعدادی از عوامل است که به منافع ملی روسیه و نقش رو به رشد این کشور در نظام منطقهای و جهانی
اشاره دارد. به رغم پایان یافتن رژیم طالبان در سال 2001 افغانستان همچنان منبع تولید تهدیدات برای
روسیه و چالشهایی را برای امنیت روسیه و متحدانش در آسیای مرکزی ایجاد میکند. این چالش ها
عبارتند از قاچاق مواد مخدر، افراطگرایی اسلامی و تروریسم، بیثباتی سیاسی و فساده گسترده در افغانستان
که باعث نگرانی روسیه است. افغانستان با وجود تمام مشکلاتش بار دیگر به عاملی مهم در سیاست خارجی
روسیه تبدیل شده است. هدف روسیه از مشارکت در ائتلاف بینالمللی در افغانستان و پشتیبانی از
1 تلاشهای جامعه جهانی از بین بردن تهدیدات ناشی از این کشور به منافع خود است
.
لذا بررسی زمینه های همکاری آمریکا و روسیه در مبارزه با تروریسم ، نیاز به بررسی و مطالعه جدی
توسط پژوهشگران دارد . زیرا در شرایط جدید موضوعات جدیدی جهت همگرایی و واگرایی در روابط
دوکشور به وجود آمده است که شناخت این عوامل لازم است .
2-1 – پیشینه تحقیق
در مورد تروریسم و مبارزه با آن تاکنون کتابهای زیادی چاپ شده است که چند مورد از آنها را که در
این پایان نامه استفاده می گردد ، معرفی می کنیم همچنین چندین مقاله که به موضوع مورد بحث ما یعنی
مبارزه با تروریسم در افغانستان پرداخته اند نیز اشاره می گردد:
-1 به نام تروریسم ، به کام آمریکا ، کنت راث ، ترجمه امیر شهریار امینیان، 1391
کتاب” به نام تروریسم” به کام آمریکا مجموعه مقالاتی در خصوص اقدامات غیرقانونی دولت و ارتش
آمریکا در جنگ با تروریسم که آن را ترجمه کرده است. در این کتاب 152 صفحه ای بیشتر به اقدامات
غیرقانونی آمریکا در جنگ با تروریسم با محوریت اعمال شکنجه در زندان های ابوغریب و گونتانامو
پرداخته شده است .«تاریخچه شکنجه، شکنجه و ترورسیم ، به سوی ابوغریب و شکنجه در زندان های
آمریکا» عناوین برخی از مقالات این کتاب است.
-2 استراتژی امریکا در افغانستان پس از طالبان، ذاکر حسین ارشاد ، 1391 .
کتاب استراتژی امریکا در افغانستان در نوع خود نخستین کتابی است که به بررسی موضوع مذکور از
حیث علمی می پردازد و به دور از هیاهوهای سیاسی و گمانه زنی های ژورنالیستی موضوع حضور امریکا
در افغانستان و این استراتژی این حضور را با توجه به متغیر های مؤثر در روابط بین الملل و سیاست
خارجی ایالات متحده امریکا مورد بررسی قرار داده است. این کتاب می تواند برای دانشجویان علوم سیاسی
1 – Victor Korgun, The Afghan problem a Russian perspective Russian analytical digest, No80, june
2010.p.4 ٨
به خصوص روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای مفید باشد. کتاب توسط انتشارات مؤسسه تحصیلات
عالی ابن سینا و با همکاری انتشارات تاک به نشر رسیده است.
-3 کتاب تروریسم و قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، مریم خیرخواه ، 1389
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان یکی از ارکان اصلی این سازمان با جدی تر شدن تهدید
تروریسم بین المللی، قعطنامه های زیادی را درباره جنبه های مختلف مبارزه با تروریسم و سرکوب آن
صادر کرده است به طوری که فقط در فاصله سال های 2001 تا 2005 شمار آنها به بیش از 20 قطعنامه می
رسد. اگرچه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه های خود را عمدتاً با نظر مثبت تمامی کشورها به تصویب
می رساند اما نمی توان نقش برخی از دولت های پرنفوذ مانند آمریکا یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در
این حوزه نیز نادیده گرفت. این کتاب به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تروریسم
پرداخته است. در این کتاب بیش از 40 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل با موضوع مبارزه با تروریسم تا
سال 2006 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این کتاب جلد نخست از مجموعه قطعنامه
های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یکی از آثار» مجموعه اسناد» دفتر مطالعات بین المللی مبارزه با
تروریسم می باشد که پس از کتاب» کشورهای اسلامی و مبارزه تروریسم» به چاپ رسیده است.
-4 تروریسم ، حسن واعظی ، تهران ، 1380 .
در این کتاب به انگیزه بررسی عملیات 11سپتامبر در حمله تروریستی بر ساختمانهای تجارت جهانی و
چند مرکز مهم نظامی

متن کامل در سایت homatez.com