مقاله درمورد ، حسابداری، حسابداری، اطلاعاتی، است. فصل، غیراحتمالی، کتابخانه، گردآوری

گروه اول اساتید رشته های حسابداری و اعضای حرفه ای جامعه حسابداری به عنوان کسانی که متخصص و کارشناس در زمینه مسائل مالی و اقتصادی می باشند، به عنوان یک بخش از جامعه آماری در نظر گرفته شده است. گروه دوم اعضای حرفه ای جامعه حسابرسان و اساتید رشته های حسابرسی می باشند. بخشی از افرادی که در گروههای اول و دوم قرار می گیرند، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکزآموزشی در رشته های حسابداری، حسابرسی و علوم اقتصادی می باشند. گروه سوم در جامعه آماری این تحقیق، مدیران واحدهای اقتصادی در شهر مشهد می باشد. افرادی که به عنوان مدیر در رده مدیریتی سطح عالی (مدیرعامل) یا عضو هیئت مدیره در شرکت ها یا موسسات بخش خصوصی و دولتی مشغول به فعالیت می باشند. گروه چهارم در جامعه آماری این تحقیق، سایر افراد می باشند. این افراد شامل کسانی می باشد که نمی توان آنها را به طور مستقیم در گروه های ذکر شده قرار داد اما به نوعی با فعالیت های حسابداری، حسابرسی و فعالیت های مالی و اقتصادی و گزارشگری مالی ارتباط پیدا می کنند.
1-7. روش نمونه گیری و حجم نمونه
تعیین حجم نمونه در این تحقیق مبتنی بر روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد. این نوع نمونه برداری از روش های ساده و مناسب است که محققان، اشخاص در دسترس و مناسب با نوع و محدوده ی جامعه آماری را به عنوان نمونه برای تحقیق انتخاب می کنند. (ازکیا و دربان آستانه، 1382) در این روش نمونه گیری اعضای جامعه بر مبنای دسترسی نسبی انتخاب می شوند. بسیاری از محققان، این تکنیک را به دلیل هزینه کم و سهولت انجام کار مورداستفاده قرار می دهند. در پژوهش های زمینه یابی از یک جامعه وسیع در بسیاری از تحقیقات علوم انسانی از این روش استفاده می شود. تنها نکته مهمی که باید در نظر گرفته شود این است که با توجه به موضوع و جامعه مورد مطالعه، نمونه انتخاب شده می بایست تمام گروه های موردنیاز تحقیق را در بر داشته باشد. (پایگاه اینترنتی اکسپلورابل ) همچنین از آنجا که نمونه غیراحتمالی بر پایه یک طرح ذهنی شکل گرفته است، در نمونه گیری غیراحتمالی هیچ فرمولی برای محاسبه حجم نمونه وجود ندارد. یعنی پارامترها و در نتیجه حجم نمونه به آنچه فرد به عنوان آماردان در طرح نمونه گیری مهم تشخیص داده است، بستگی دارد. تعیین حجم نمونه مناسب برای نمونه احتمالی امکان پذیر است و می تواند در ابتدا برای تمام واحدهای جامعه به دست آید (حتی اگر احتمال ها مساوی نباشند) اما در نمونه گیری غیراحتمالی این امر در انتخاب نمونه نقشی نخواهد داشت، بنابراین هیچ فرمول مشخصی برای انتخاب حجم نمونه مناسب در تکنیک نمونه گیری غیر احتمالی وجود ندارد. (ازکیا و دربان آستانه، 1382)
در تحقیق حاضر نمونه موردنظر جهت تهیه و تکمیل اطلاعات موردنیاز، با توجه به گروههای تعریف شده، از میان اساتید و دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد مشهد، اعضای جامعه حسابداران رسمی، حسابرسان مستقل، حسابداران خبره و همچنین مدیران واحدهای اقتصادی مشهد و بنا بر دسترسی موجود انتخاب گردیده است.
داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در محدوده ی جغرافیایی شهر مشهد، قلمروی مکانی تحقیق را شکل می دهد و قلمروی زمانی این تحقیق محدود به سال 1393 هجری شمسی می باشد.
1-8. روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش با استفاده ازمطالعات مقدماتی، مطالعات کتابخانه ای ازطریق سایتها، کتابها، مقالات، مجلات، نشریه ها و پایان نامه های دکتری وارشد به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام می شود. بعبارت دیگر روش گردآوری اطلاعات و داده ها در دو مرحله کلی صورت می پذیرد. در مرحله اول تحقیق روش کتابخانه ای و در مرحله دوم از روش میدانی استفاده شده است. محقق جهت دستیابی به مبانی نظری و معیارهای گزارشگری (اطلاعات) ابتدا به مطالعه و بررسی منابع کتابخانه ای از قبیل کتب، پایان نامه ها، مقالات داخلی و خارجی و همچنین نظرات متخصصان حاذق در این زمینه می پردازد. در ادامه کار، پیاده سازی این اطلاعات در قالب پرسشنامه ای مناسب انجام گرفته و داده های اولیه که نظرات کارشناسان و متخصصان مالی، حسابداری و اقتصادی است در این مرحله جمع آوری می گردد. داده های اولیه جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، مبنای اصلی تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
1-9. تعریف مفاهیم و واژه ها
تعریف سیستم :فرهنگ وبستر این چنین می گوید:سیستم مجموعه ای است که از چندین جزوابسته به یکدیگر تشکیل یافته است.
راسل ایکفدانشمند تئوری سیستم ها می گوید: یک مجوعه تصویری که از اجزا به هم وابسته تشکیل شده است.در ادامه می گوید وابستگی اجزابه هم پیوسته رفتاروحرکت سیستم راتعیین می کند.تعریف سیستم اطلاعاتی حسابداری
سیستم اطلاعاتی حسابداری را میتوان محل تقاطع منطقی دو موضوع گستردهتر یعنی حسابداری وسیستم اطلاعاتی مدیریت دانست. آنچه در هر دو رشته حسابداری و سیستم اطلاعات مدیریت مشترک است توجه محوری به اطلاعات است.
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که تصمیم‌گیری‌ را تسهیل می‌بخشد. هورنگرن (1972) با تاکید بر حسابداری مدیریت، چنین بیان می‌دارد:”حسابداری مدیریت به‌عنوان اصلی‌ترین ارائه کننده اطلاعات برای تصمیم‌گیری‌ مدیران، باید جهت تعیین اینکه چه اطلاعاتی برای سطوح مختلف مدیریت نیاز است، بر فرایند تصمیم‌گیری‌ تمرکز نماید” (پورحیدری، 1385).
1-10. چارچوب پایان نامه
ساختار تحقیق حاضر به شرح ذیل است:
فصل اول
در این فصل کلیات تحقیق شامل مقدمه، بیان مسئله، سوالها و سوالات تحقیق، روش انجام تحقیق،قلمروی تحقیق، مدل تحقیق و در نهایت ساختار تحقیق ارائه شده است.
فصل دوم
این فصل به مبانی نظری مرتبط با تحقیق و پیشینه تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق پرداخته است.
فصل سوم
در این فصل روش انجام تحقیق، تعاریف عملیاتی متغیرهای مدل استفاده شده، معرفی روش انجام تحقیق و همینطور آماره ها و آزمونهای آماری مورد نیاز بیان شده است.
فصل چهارم
این فصل به تشریح نتایج آماری و نیز تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق پرداخته است.
فصل پنجم
در این فصل نیز نتیجه گیری تحقیق و همچنین پیشنهادات ارائه شده است.
1-11. خلاصه فصل اول
این فصل از تحقیق به بررسی بیان مسأله و همچنین ضرورت انجام تحقیق پرداخته شد. همچنین اهداف مورد نظر در این تحقیق و نیز سوالاتی که در راستای تحقق این اهداف مطرح می گردد، را به تفصیل در این فصل بیان گردید. همچنین سوالات تحقیق و همچنین سابقه تحقیقات صورت گرفته در زمینه موضوع مورد مطالعه،بررسی و بیان گردید. در انتهای فصل نیز مدل و متغیرهای موردنظر در تحقیق بررسی شد.
فصل دوممبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمهحسابداری درتوسعه اقتصادی کشورها نقش مهمی دارد. به همین دلیل، اعتلای آموزش حسابداری در کشورهای در حال رشد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و بسیاری از محققان حسابداری به مطالعه و تحقیق پیرامون کیفیت آموزش حسابداری و تأثیر آن بر گسترش کمی و کیفی حرفه حسابداری پرداخته‌اند (نوروش، 1377). تعداد بسیار زیادی از مردم که حسابدار نامیده می شوند، آموزش و تجربیاتی در ثبت اطلاعات دارند اما درحدی نیستند که بتوانند اطلاعات را تحلیل کرده یا آنها را برای توجیه تغییرات لازم در ساختار حسابداری چه در بخش عمومی و یا بخش خصوصی به کار بندند (بارنی، 1991). نقش آموزش به عنوان عنصر محوری در توسعه سیاسی، اجتماعی واقتصادی همواره مورد تأکید بوده است. آموزش جامعه را برای اداره و بکارگیری منابع موجود به شکل کارامد و موثر در جهت اهداف توسعه آماده ساخته و تعلیم می دهد. سرمایه گذاری انجام شده در منابع انسانی می تواند بازده مثبت اجتماعی داشته باشد و بررشد و توسعه اقتصادی تأثیر گذارد (کروگر، 1968، هیامی و روتان، 1970).
مطالعات برخی ازمحققان نشان می دهد که اعتماد به آموزش به عنوان ابزاری برای مقابله با فقر و عقب ماندگی، بدون توجه به سایر عوامل نظیر بهداشت، تغذیه، تسهیلات سازمانی، عوامل سیستم آموزشی و تطابق آن با اهداف آموزشی می تواند مأیوس کننده باشد (کروگر، 1968). افرادمعدودی را می توان یافت که ارزش سرمایه گذاری درآموزش را بتوانند نفی کنند. برخی از منتقدان، به آموزش به عنوان چهارمین رکن سیاست خارجی یک کشور پس از سه رکن دیگر یعنی دیپلماسی، دفاع و تجارت می نگرند (آلتباچ، 1982). در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر

متن کامل در سایت homatez.com