مقاله درمورد ، حسابداری، رایانه، اطلاعاتی، کامپیوتری، AIS، موسسه، نسیه

بر اصول متداول حسابداری از پیش نوشته می شود، با سرعت و دقت بسیار بالایی صورت می گیرد. استفاده از ابزار و وسایل الکترونیک در پردازش داده ها برای سیستم حسابداری موسسات بزرگ که حجم رویدادهای مالی آنها بسیار بالا است، مناسب می باشد.مفاهیم دفاتر روزنامه عمومی، اختصاصی، ترکیبی، کل و معین در سیستم حسابداری کامپیوتری نیز مشابه مفاهیم آنها در سیستم حسابداری دستی است (قائمی و همکاران، 1391). در حقیقت استفاده از دفاتر مذکور در سیستم حسابداری کامپیوتری به مراتب ساده تر از سیستم حسابداری دستی است.زمان صرفه جویی شده در مورد ثبت دفاتر روزنامه عمومی، اختصاصی و ترکیبی و انتقال آنها به دفاتر کل و معین از مزایای عمده استفاده از چنین دفاتری است که این مزیت در سیستم حسابداری کامپیوتری به مراتب بیشتر است.در سیستم حسابداری کامپیوتری، حسابدار موسسه فقط داده های مورد نیاز رایانه را بر اساس برنامه کدگذاری نموده و توسط واحد ورودی رایانه به واحد پردازش مرکزی کامپیوتر می رساند، بقیه عملیات ثبت دفاتر روزنامه، کل و معین و تهیه گزارشها و صورتهای مالی براساس برنامه ای که طبق اصول متداول حسابداری از پیش نوشته شده است و با سرعت بسیار زیادی انجام می شود (انصاری و شیبانی، 1389).
2-3-2.مزایای استفاده از سیستم حسابداری کامپیوتری
از آنجا که رایانه یک ماشین محاسب الکترونیک است، سرعت عملیات آن قابل مقایسه با سرعت جریان الکترون می باشد. به عنوان مثال یک رایانه متوسط می تواند 500000 جمع را در یک ثانیه انجام دهد. بنابراین سرعت عملیات رایانه در میکروثانیه ها و حتی نانوثانیه ها است.در چنین سرعتی یک رایانه می تواند عملیات ثبت و پردازش یک رویداد مالی را فقط در یک میلیونیم ثانیه انجام دهد و یا عملیاتی که در یک سیستم حسابداری دستی طی یک روز انجام می شود را در چند دقیقه انجام دهد. سرعت در انجام عملیات یکی از مزایای عمده سیستم حسابداری کامپیوتری است و سایر مزایای این سیستم به شرح زیر است :
1- پردازش حجم بزرگی از داده ها با سرعت و کارآیی بالا
2- به موقع بودن مانده حسابها :با پردازش سریع داده ها در سیستم حسابداری کامپیوتری، حسابهای دفاتر کل و معین به روز بوده و ثبت دائمی موجودیها به سهولت امکان پذیر است.
3- تهیه اطلاعات بیشتر بدون صرف هزینه اضافی :در سیستم حسابداری کامپیوتری گذشته از آن که می توان اطلاعات به موقع مثلا فروش نسیه را در اختیار داشت می توان اطلاعات بیشتری از قبیل فروش روزانه قسمتهای مختلف، فروشندگان، شعب، تولیدات مختلف را بدون صرف هزینه اضافی تهیه نمود (دستگیر و همکاران، 1382).
4- بازخور فوری :در سیستم حسابداری کامپیوتری یک کارمند مسئول فروش نسیه، یک ترمینال که مستقیما به رایانه متصل است، در اختیار دارد. بنابراین هنگام فروش نسیه، این کارمند بلافاصله اطلاعات مورد لزوم برای انجام فروش نسیه شامل :سوابق حسابداری مشتری، مانده بدهی، سقف اعتبار تصویب شده و… را از طریق همین ترمینال از رایانه موسسه دریافت نموده و در مورد فروش نسیه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
5- امکان اعمال کنترل داخلی اضافی:وجود بازخور فوری برای تصمیم گیری و کسب سریع اطلاعات مربوط به مشتریان در مورد فروشهای نسیه یک مورد از قابلیت های بی نظیر سیستم حسابداری کامپیوتری است که کنترل اضافی در سیستم حسابداری موسسه برقرار می کند. در صورتی که اعمال این نوع کنترل داخلی هنگامی که از سیستم حسابداری دستی استفاده می شود و دفتر معین حسابهای دریافتنی به روز نیست امکان پذیر نمی باشد (متقی، 1380).
2-4- سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS) و جایگاه آن در واحدهای اقتصادی
سیستم اطلاعاتی حسابداری را می توان عنصری از شرکت دانست که به وسیله پردازش رویدادهای مالی اطلاعات مالی را جهت تصمیم گیری در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد. مجموعه ای از فرایندها و فنون است که اطلاعات را سازماندهی کرده و در تصمیم گیری ها از آن استفاده می کند (تیلما، 2005). وظایف اصلی سیستم های اطلاعاتی حسابداری در بنگاه های تجاری عبارتند از:
1-گردآوری و ذخیره داده های مربوط به فعالیت ها و رویدادها .بطور کلی که یک بنگاه تجاری بتواند آنچه را رخ داده است بررسی کند.
2-پردازش و تبدیل داده ها به اطلاعات مفید برای تصمیم گیری به نحوی که مدیریت بر مبنای این اطلاعات قادر به برنامه ریزی، اجرا و کنترل فعالیت های شرکت باشد.
3-طراحی کنترل های داخلی کافی به منظور حفاظت از داراییها ازجمله مدارک و اطلاعات بنگاه (کینی ویلیام، 2001).
2-5- سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS)
روش رسمی ارائه اطلاعات دقیق به مدیریت درباره کارکنان، داده ها، دستورالعمل ها و تجهیزات برای تسهیل و واگذاری به تمام اعضای یک سازمان می باشد. سیستمی رسمی در سازمان است که گزارشهای لازم برای فراگرد تصمیم گیری مدیران در سطوح مختلف سازمان را فراهم می آورد (رویس و همکاران، 2007).
2-5-1. رابطه AIS با حسابداری و MIS
سیستم اطلاعاتی حسابداری را میتوان محل تقاطع منطقی دو موضوع گسترده تر یعنی حسابداری و سیستم اطلاعاتی مدیریت دانست. آنچه که در هر دو مشترک است، توجه محوری به اطلاعات است. حسابداری بیشتر به خود اطلاعات (تامین اطلاعات برای تصمیم گیری های اقتصادی ) گرایش دارد، در حالیکه MIS بیشتر به سیستم هایی پوشش می دهد که اطلاعات را تولید می کنند (جیمز و هال، 2008: 627). محل اشتراک حسابدای و MIS همان AIS می باشد که در شکل 2-3 مشخص می باشد.
شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 3 :ارتباط حسابداری، AIS و MIS
منبع: جیمز و هال، 2008
AIS

2-6-انتظارات کاربران از سیستم AIS
هر سیستمی خود جزئی از یک ابر سیستم می باشد. همچنین دارای چند زیر سیستم نیز می باشد. سیستم های اطلاعاتی حسابداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. با رشد شتاب آمیز سیستم های اطلاعاتی از طریق به خدمت گرفتن رایانه و وسایل پردازش الکترونیک اطلاعات سیستم های اطلاعاتی مدیریت به عنوان یکی از سیستم های اصلی اداره یک موسسه پذیرفته شده است و سیستم اطلاعاتی حسابداری را می توان به عنوان زیر سیستمی از آن معرفی کرد (باباجانی، 1389). پس AIS زیر مجموعه ای ازMIS است (شکل 2-4).
شکل2- SEQ شکل2- * ARABIC 4:جایگاهAIS در MIS منبع: رحمانی و غلام زاده، 1390
-71755120015
2-7-عوامل تشکیل دهنده AIS و انواع کاربران این سیستم
هر سیستم حسابداری از 4 عامل تشکیل می شود :
1) سازمان (کارکنان) 2)فرم ها 3)روشها 4 )وسایل وتجهیزات
شرح این عوامل بطور خلاصه در ادامه آورده می شود.
سازمان (کارکنان )
مهمترین عامل در هر سیستم افرادی هستند که در سیستم کار می کنند. یک سیستم حسابداری در صورتی کارآمد خواهد بود که مجریان آن تخصص، تجربه، مهارت، علاقمندی، سرعت، دقت و انگیزه لازم را داشته باشند.
فرم ها
پردازش اطلاعات مالی مستلزم وجود مدارکی است که چگونگی وقوع و انجام معاملات و رویداد های مالی را نشان دهد. برخی از فرم ها و دفاتر حسابداری را می توان به صورت آماده از بازار تهیه کرد.البته در سیستم های رایانه ای فرم آماده آن درسیستم موجودبوده و تنهاتکمیل فرم های مربوطه کافی است.
روش ها
روش در معنای عام راه عادی انجام دادن کارهای تکراری است. هرسیستم حسابداری شامل روشها و اسلوب متعددی است که هریک چگونگی، ترتیب و مراحل انجام دادن عمل یا عملیاتی را متناسب با اجزای سیستم در بر دارد.
وسایل و تجهیزات
در هر سیستم حسابداری اعم از دستی یا کامپیوتری، وسایل و تجهیزاتی به کار گرفته می شود که کار ثبت و پردازش اطلاعات مالی را با سرعت و دقت بیشتری انجام می دهد. این تجهیزات به طور کلی در سه دسته ابزار و وسایل ثبت، وسایل بایگانی و وسایل محاسبه طبقه بندی می شوند( جیمز و هال، 2008).
2-8-کارکرد سیستم های اطلاعاتی از منظر نوع خدماتی که برای کاربران فراهم می نماید
درطول چنددهه ی گذشته مطالعه سیستم های اطلاعاتی حسابداری برای همه حسابداران بسیار با اهمیت شده است. قبل از رایانهای شدن پردازشگری، سیستم های حسابداری از فناوریهای دستی استفاده می کردندکه درک آن بسیار آسان بود. ولی رایانه ای کوچک، استفاده از رایانه را حتی در سازمان های کوچک عملی کرد. از آنجا که امروزه همه سازمان ها از رایانه برای پردازشگری داده ها استفاده می کنند، نه تنها درک فرآیند مفهومی، بلکه درک فناوری مورد استفاده در آن نیز ضروری است (زیمرمن، 1995).
حسابداران به سه شیوه از سیستم های حسابداری رایانه ای استفاده می کنند.حسابرسان باید بدانند که چگونه سیستم های برمبنای رایانه را رسیدگی کنند و چگونه روش های حسابرسی را با استفاده از آنها برنامه ریزی و اجرا کنند. حسابداران مدیریت روزانه با سیستم های رایانه ای سر و کار دارند و به منظور ایجاد سیستم جدید در تیم های طراحی پروژه شرکت می کنند.بسیاری از دانشجویان حسابداری نیز مشاور مدیریت یا تحلیل گر سیستمها می شوند.این حسابداران

متن کامل در سایت homatez.com