پایان نامه درباره ، کارکنان، FMEA، تمرکزش، (مسولیت، مدلهای، ریسک،، 2-1

متنوعی از ریسک ها روبرو است. ریسک یا خطر در هر فعالیتی که احتمال موفقیت صد درصد نباشد، وجود دارد. پذیرش ریسک به خودی خود بد نیست، مهم این است که بدون دلیل منطقی در معرض ریسک قرار نگیرید. از دیدگاه مالی، کسب بازده، پذیرش ریسک را توجیه می کند، اما این موضوع شرایط و مسایل مهم و دقیقی را نیز به همراه می آورد [29].
ب: تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن( FMEA )
FMEA تکنیکی تحلیلی ومتکی برقانون ((پیشگیری قبل ازوقوع)) است که برای شناسایی عوامل بالقوه خرابی به کارمی رود.توجه این تکنیک بربالابردن ضریب امنیت ودرنهایت رضایت مشتری،ازطریق پیشگیری ازوقوع خرابی است FMEA ابزاری است که باکمترین ریسک،برای پیش بینی مشکلات ونقص ها درمراحل طراحی ویا توسعه فرایندها وخدمات درسازمان به کارمی رود[30].
ج: مجموعه های فازی
از تعمیم نظریه کلاسیک مجموعه‌ها حاصل می‌آید که در منطق فازی کاربرد دارد. تئوری این مجموعه‌ها توسط لطفعلی عسکرزاده که در جوامع علمی به Lotfi A. Zadeh معروف است ابداع گردید. مجموعه فازی براساس تابع عضویت تعریف می‌شود که تصویر مجموعه فراگیر در بازه [صفر و یک] است. هر یک از اعضا درجه عضویت دارند.. در تئوری فازی درجات نسبی عضویت اعضا در مجموعه مجاز است [34].
د: مدیریت ریسک
فرآیندی ساختار یافته است که در آن، ابزار و تکنیکهای مختلفی برای مدیریت مؤثر منابع محدود( زمان، پول، نیروی انسانی) و رهبری و مدیریت اهداف، به کار گرفته شوند[16].
ه: نمره اولویت ریسک) (R.P.N
عدد R.P.N از حاصلضرب شدت، احتمال وقوع و احتمال کشف در یکدیگر به دست می آید[34].
فصل دوم
مرور مطالعاتی

2-1- مقدمه
یکی از مراحل حیاتی درمدیریت پروژه مدیریت ریسک آن است. هر مدیری، در هر حوزه ای که مشغول به کار باشد، باید بتواند ریسک های موجود در حوزه کاری خود را مدیریت کند،
از آنجا که دنیای کسب و کارو صنعت با تحولات و دگرگونیهای متعددی همچون جهانی شدن، برون سپاری و ایجاد ائتلافهای راهبردک مواجه است، مدیریت ریسک در فعالیتهای سازمانها اعم از تجاری و غیر انتفاعی اهمیت روزافزونی یافته است. به طورکلی، ریسک با مفهوم احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندیهای متنوع دارد. یکی از این طبقه‌بندیها ریسک خطرناک است. تمامی اشکال ریسک شامل عناصر مشترکی چون محتوا، فعالیت، شرایط و پیامدها هستند. طبقه بندی دیگر ریسک راهبردک و ریسک عملیاتی است. مدیریت ریسک به مفهوم سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی برای مدیریت ریسک دلالت دارد. انواع ریسک ها برحسب احتمال وقوع و تأثیر آنها قابل تقسیم است که نتیجه آن پورتفوی ریسک و اعمال راهبرد‌های مناسب (انتقال، اجتناب، کاهش و پذیرش) است [17] .
سازمان هایی که عملکرد بالایی دارند، و راهبردهای خود را با فرآیند برنامه گذاری راهبردی منطقی تدوین می کنند، باید این راهبردهای جسورانه را با برچیدن موانع یا ریسک عملکردی از طریق روشهای مدیریت ریسک در سطح بنگاه، اجرا کنند. سازمان ها می توانند راهبردهای خود را اجرا کنند و عملکرد خوبی داشته باشند اگر:
همه کارکنان مقاصد، اندازه ها، اهداف و اولویت های کلیدی راهبردی، هر واحد و هر بخش را درک نمایند. (شفافیت)
همه کارکنان به لحاظ عاطفی با هم در ارتباط باشند و به درون مایه، اهداف کلیدی و اولویت های سازمان وفادار باشند. (تعهد)
برای هر فرد، بخش و واحد، یک مسیر دید شفاف وجود داشته باشد تا آنها خود را به دقت با اولویت های کلید سازمان تطبیق دهند. (حرکت انتقالی)
با کارسازی فرآیند ریسک در سطح کل بنگاه، موانع ساختاری، سامانمندی و فرهنگی برچیده شود. (توانمندسازی)
همه کارکنان به منظور دست یابی به مقاصد و اهداف با روش های بهتر، با هم همکاری کنند و بی مسئولیتی را کنار بگذارند. (هم افزایی)
فرد فرد کارکنان مسئول دست یابی به اهداف باشند. (پاسخگویی)
همه کارکنان در عمل یک مدیر ریسک باشند. (مسئولیت پذیری) [3] .
فصل دوم کوششی است در ارائه دیدگاهی جامع نسبت به موضوع تحقیق و چگونگی ارتباط یافتن این تحقیق با بدنه و ادبیات موضوعات مطرح شده را روشن می کند.
از آن جا که این تحقیق می کوشد تا با استفاده از روش FMEA به ارزیابی و شناسایی ریسک های موجود در تمامیت پروژه ساخت و بهره برداری دهکده سالمندان بپردازد، در این فصل با بررسی مفاهیم ریسک و مدیریت ریسک، روش FMEA و انواع دهکده های سالمندان و مسایل مربوط به آن به شناسایی ریسک های موجود در هر دو زمینه (احداث و بهره برداری) در رابطه با موضوع تحقیق و ارائه پیشنه ای از فعالیت های انجام شده در این زمینه خواهیم پرداخت.
2-2-مفهوم ریسک
به طور کلی ریسک را می توان امکان انحراف واقعیات از آنچه مورد انتظار بوده است دانست. از دیدگاه مدیریت ریسک، تعریف ریسک عبارت است از امکان انحراف نامطلوب واقعیات از آنچه مورد انتظار بوده است. گروهی دیگر مدیریت ریسک را یک وظیفه تکمیلی مدیریت می دانند و جماعتی معتقدند که مدیریت ریسک چیزی جز نامی جدید برای جلوگیری از بروز خسارت و کاهش دادن میزان آن ها نیست. گروه سوم نیز معتقدند که مدیریت ریسک فقط پرداختن به ریسک های قابل پیشگیری و جبران در حیطه وظایف مدیران است [14] .
شکل 2-1 نشان دهنده کل ریسک سازمان های مالی است که توسط جرج پارکر مطرح شده است [26]
کل ریسک (مسولیت مدیر عامل) ریسک تجاری ریسک مالی ریسک بازار محصول (مسولیت مدیر کل عملیاتی) ریسک بازار سرمایه (مسولیت مدیر کل مالی) تجاری نرخ بهره راهبردک نقدینگی قانونی ارز عملیاتی تسویه حساب کالا منابع انسانی حقوقی محصول شکل 2-1 تقسیم بندی انواع ریسک[26]
2-3- مفهوم مدیریت ریسک
مدیریت ریسک از طریق کاهش هزینه های تولید در بلند مدت، توسعه صنایع جدید را ممکن و تسهیل می کند. آشکارترین مزیت آن برای افراد جامعه، از فرآیند کنترل خسارات در مدیریت ریسک نتیجه می شود [39].
به طور کلی، مدیریت ریسک فرآیند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح راهبرد هایی برای اداره ریسک است. در مجموعه راهبردهای بکار رفته شامل: انتقال ریسک به بخشهای دیگر، اجتناب از ریسک، کاهش اثرات منفی ریسک و پذیرش قسمتی یا تمامی پیامدهای یک ریسک خاص هستند [25].
در مجموع از تعاریف مختلف مشخصه هایی برای مدیریت ریسک قابل تشخیص است که به قرار ذیل هستند:
مدیریت ریسک یک فرآیند بدون وقفه است که از طریق واحدها جریان می یابد؛
مدیریت ریسک به وسیله اشخاص در کلیه سطوح سازمان مستقر می شود؛
مدیریت ریسک در تدوین راهبردهای سازمانی بکار می رود؛
مدیریت ریسک در کل واحد و در کلیه سطوح و واحدها بکار خواهد رفت؛
مدیریت ریسک برای شناسایی رویدادهای بالقوه ای که اگر اتفاق بیافتد، بر واحد و مدیریت ریسک در دامنه اشتیاق ریسک اثر خواهد داشت، طراحی می شود.
مدیریت ریسک قادر است اطمینانی معقول برای مدیریت سازمان فراهم آورد؛
مدیریت ریسک دستیابی به اهداف در یک یا چند حوزه جداگانه ای که در گروه های مختلف همپوشانی دارد را هماهنگ می سازد[31].
مدیریت ریسک سنتی، تمرکزش روی ریسک های جلوگیری کننده از علل قانونی و فیزیک بود (مثل حوادث طبیعی یا آتش سوزی ها، تصادفات، مرگ و میر و دادخواهی ها)؛ مدیریت ریسک مالی، از سویی دیگر، تمرکزش روی ریسک هایی بود که می تواند استفاده از ابزار مالی و تجاری را اداره کند، مدیریت ریسک ناملموس، تمرکزش روی ریسک های مربوط به سرمایه انسانی؛ مثل ریسک دانش، ریسک روابط و ریسک فرآیندهای عملیاتی است [37].
2-4- پیشینه مدیریت ریسک
مدیریت ریسک جدید که در دهه 90 میلادی توسعه یافت با شکل های قبلی آن متفاوت است . مطابق دیدگاه جدید، ابزارهای مشتقه بیش از آنکه یک راه حل باشند خود ایجاد مشکل و دشواری می نمایند. دیدگاه جدید مدیریت ریسک، عمدتاً بر روی گزارش دهی، نظارت و تجزیه و تفکیک وظایف تمرکز دارد [13].
ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﭘﺮوژه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول 2-1 روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖرﻳﺴﻚ آوردهﺷﺪه اﺳﺖ [12] .
جدول 2-1- دیدگاههای مختلف راجع به مدیریت ریسک
دهه کانون توجه در کاربردهای مدیریت پروژه کانون توجه در مدیریت ریسک پروژه
1950 مدیریت، تدارکات، برنامه ریزی مدلهای شبکه زمان بندی
1960 زمان بندی، سیستم های مدیریت پروژه زمان بندی (مثل pert) مدل های شبکه احتمالی
1970 سازمان دهی، رهبری، تیم ها مدلهای احتمالی، درخت های تصمیم گیری، احتمالات ذهنی
1980 مدل ها و کاربردهای رایانه ای، کیفیت نرم افزار احتمالی، چک لیست ها، لیست های پاسخ، تهیه نمودار اثر، کاربرد کار گروهی، مدیریت قرارداد
1990 فرآیندها، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد شبکه کارگروهی، ارتباط، آموزش سازمانی، آموزش خطاها، فرآیندهای مدیریت ریسک و سازماندهی برای مدیریت ریسک
2000 مدلهای همکاری، سازمان های مجازی، خلاقیت،

متن کامل در سایت homatez.com