پایان نامه درباره صورتهای، زیان، جریانهای، طبقه‌بندی، یادداشتهای، ترازنامه، استفاده‌کنندگان، نقدی

اطلاعات مهم مربوط به شرکت:
رویدادهای مؤثر بر وضعیت فعالیت شرکت.
تصمیمات و شرایط مؤثر بر ساختار سرمایه و تأمین منابع شرکت.
تغییر در وضعیت سازمانی و حقوق شرکت.
سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار شرکت و تصمیم به سرمایه‌گذاران.
د) اطلاعات مربوط به دارندگان اطلاعات نهایی شرکت.
در گزارشگری مالی، اطلاعات را می‌توان به گونه‌های مختلف افشا کرد که انتخاب بهترین راه، به ماهیت و اهمیت نسبی اطلاعات در هر مورد بستگی دارد. راههای متداول و مرسوم برای افشای اطلاعات مالی را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:
شکل و ترتیب صورتهای مالی اساسی.
اصطلاحات و ارائه جزئیات.
گزارش حسابرس مستقل.
گزارش هیأت مدیره(هندریکسون،1993،852-851) .
1-4 -4- 2- شکل و ترتیب صورتهای مالی اساسیبراساس استانداردهای حسابداری ایران(کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، ص14)2 .
مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است:
الف) صورتهای مالی اساسی
ترازنامه
صورت سود و زیان
صورت سود و زیان جامع
صورت جریان وجوه نقد
ب) یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
الف) صورتهای مالی اساسی
مربوط‌ترین و بااهمیت‌ترین اطلاعات باید همواره در متن صورتهای مالی اساسی منعکس شود مشروط بر اینکه انعکاس چنین اطلاعاتی در صورتهای مزبور مقدور باشد. صورتهای مالی باید وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را بنحو مطلوب ارائه کند. به محض اینکه بتوان رویدادهای مالی و سایر تغییرات ایجاد شده را با اعتماد و میزان متعارفی از دقت و صحت اندازه‌گیری کرد، لازم است داراییها و بدهیها و اثرات حاصله بر سود خالص و حقوق صاحبان سهام در صورتهای مالی افشا شود، تقریباً در تمام شرایط، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم، منجر به ارائه صورتهای مالی بنحو مطلوب می‌شود.
ترازنامه
ترازنامه، داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در پایان دوره مالی را گزارش می‌نماید. به بیان دیگر ترازنامه ساختار و منابع واحد تجاری (طبقات عمده داراییها و مبالغ آنها) و ساختار مالی آنها (طبقات عمده بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه و مبالغ آنها) را نشان می‌دهد.
عناصر مندرج در ترازنامه مشتمل بر داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه می‌باشد. اطلاعات ارائه شده در ترازنامه می‌تواند مستقیماً برآورد استفاده‌کنندگان از مبلغ، زمان و احتمال جریانهای نقدی آتی کمک نماید (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، صص 509-508).
روابط بین گروهها و طبقه‌بندیهای اقلام ترازنامه را می‌توان برحسب نیازها و هدفها به طرق مختلف افشا کرد. مثلاً برای نشان دادن سرمایه در گردش، بدهیهای جاری را می‌توان مستقیماً از داراییهای جاری کسر کرد. نوع دیگری از گروه‌بندی اقلام ترازنامه، طبقه‌بندی داراییها و بدهیها به اقلام پولی و غیرپولی است. بطور کلی می‌توان گفت که هدف اصلی از طبقه‌بندی اقلام در ترازنامه، ارائه خلاصه‌هایی مفهوم و مفید از اطلاعات مالی است. طبقه‌بندی داراییها و بدهیها و گروه‌بندی اقلام مشابه آن در ترازنامه از این جهت ضرورت دارد که امکانات زیر را برای استفاده‌کنندگان صورتهای مالی فراهم می‌سازد.
دستیابی به یک تصویر منطقی از وضعیت مالی واحد تجاری.
انجام مقایسه‌های مفهوم و منطقی از وضعیت مالی واحد تجاری با دوره‌های قبل آن و با سایر واحدهای تجاری.
پیش‌بینی جریان آتی وجوه نقد واحد تجاری.
لذا اگر اطلاعات منعکس در ترازنامه فاقد طبقه‌بندی باشد، استفاده‌کنندگان صورتهای مالی برای دستیابی به اطلاعات و خلاصه‌های مورد نیاز خود، با مشکل مواجه خواهند شد.
صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع
درآمدها و هزینه‌هایی که در یک دوره مالی شناسایی شده است در یکی از صورتهای عملکرد مالی یعنی صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع گزارش می‌شود. هدف از تهیه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارائه کلیه درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده طی دوره مالی می‌باشد. تمرکز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی است. درآمدها و هزینه‌ها تنها در مواردی که به موجب استانداردهای حسابداری مستقیماً قابل انتساب به حساب حقوق صاحبان سرمایه باشد به تفکیک اجزای تشکیل‌دهنده آنها در صورت سود و زیان جامع افشا می‌گردد.
از آنجاییکه سود و زیان جامع در برگیرنده کلیه درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده، اعم از تحقق یافته و تحقق نیافته است، سود و زیان خالص دوره مالی بعنوان اولین قلم در صورت سود و زیان جامع انعکاس می‌یابد. این بدان معنی است که صورت و زیان دوره، یکی از اقلام صورت سود و زیان جامع را به تفصیل نشان می‌دهد و سایر درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده، به صورت جداگانه در صورت سود و زیان جامع انعکاس می‌یابد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، صص123-122).
صورت سود و زیان را می‌توان به اشکال مختلف و باتوجه به مفاهیم مختلف درآمد و تفکیک و طبقه‌بندی هزینه‌ها ارائه کرد. مثلاً ارائه صورت حساب سود و زیان به شکل چند مرحله‌ای مبتنی بر طبقه‌بندی اقلام و تفکیک نتایج حاصل از عملیات جای از نتایج فعالیتهای جنبی و غیر عملیاتی است. در این شکل صورت حساب سود و زیان، اقلام درآمد، هزینه، سود و زیان به گروههای مشخص طبقه‌بندی می‌شود تا تفسیر اطلاعات برای استفاده‌کنندگان تسهیل گردد (هندریکسون،1993،852-851) .
صورت جریان وجوه نقد
صورت جریان وجوه نقد به همراه یادداشتهای توضیحی مربوط، منعکس کننده جریانهای ورودی و خروجی نقدی واحد تجاری طی دوره است و جریانهای ناشی از عملیات را از جریانهای ناشی از سایر فعالیتها تفکیک می‌کند صورت جریان وجوه نقد اطلاعات مفیدی در مورد طرق ایجاد و مصرف وجه نقد توسط واحد تجاری ارائه می‌کند. اطلاعات راجع به جریانهای ورودی و خروجی وجه نقد طی دوره به استفاده‌کنندگان کمک می‌کند تا عواملی همچون مخاطره، نقدینگی واحد تجاری و توان آن جهت بازپرداخت بدهیها، انعطاف‌پذیری مالی و رابطه بین سود و جریانهای نقدی واحد تجاری را مورد ارزیابی قرار دهند.
اعمال معیارهای شناخت درآمد و هزینه موجب می‌شود که برای اندازه‌گیری نتایج دوره، جریانهای نقدی تعدیل شوند. به همین دلیل، صورتهای عملکرد مالی در کنار ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد و به عنوان یک مجموعه، مبنای مناسب‌تری برای ارزیابی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحد تجاری در مقایسه با صورت جریان وجوه نقد به تنهایی فراهم می‌آورد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، صص 515-514)4.
ب) یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
یادداشتهای توضیحی شامل اطلاعات تشریحی و جزئیات بیشتری از اقلام منعکس شده در صورتهای مالی اساسی است ضمن اینکه اطلاعات دیگری از قبیل بدهیهای احتمالی و تعهدات را ارائه می‌کند. یادداشتهای توضیحی باید به نحوی منظم ارائه شود.
هر قلم مندرج در ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد باید به یادداشتهای توضیحی مربوط عطف داده شود (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، صص 30-29).
هدف از ارائه یادداشتهای همراه صورتهای مالی، افشای اطلاعات مربوط و بااهمیتی است که نمی‌توان آنها را از طریق انعکاس در متن صورتهای مالی به گونه‌ای مناسب و بدون اینکه از مطلوبیت صورتهای مزبور کاسته شود، ارائه کرد. به عبارت دیگر، یادداشتها حاوی اطلاعاتی است که ارائه آنها از لحاظ افشای کامل ضروری است و روش مؤثر دیگری برای ارائه آنها موجود ندارد. یادداشتهای همراه صورتهای مالی به هیچ وجه نباید بعنوان جایگزین برای طبقه‌بندی، ارزیابی و توصیف مناسب و صحیح اطلاعات در متن صورتهای مالی مورد استفاده قرار گیرد. در واقع اطلاعاتی که از طریق یادداشتها افشا می‌شود، باید مکمل اطلاعات منعکس در متن صورتهای مالی باشد. به همین دلیل یادداشتهای همراه صورتهای مالی، به عنوان اجزای بااهمیت، مکمل و لاینفک صورتهای مالی محسوب می‌شود (عالی‌ور، 1365، ص 29).
2-4 -4- 2- اصطلاحات و ارائه جزئیاتهمانگونه که شکل صورتهای مالی اساسی از لحاظ افشا اهمیت دارد، اصطلاحاتی که در صورتهای مزبور بکار می‌رود و جزئیاتی که در آن منعکس می‌شود نیز واجد اهمیت است. اگر سرفصلها و توضیحات مربوط به اقلام منعکس در صورتهای مالی مناسب و گویا باشد، به استفاده‌کنندگان آگاهیهای لازم را می‌دهد. اما استفاده از اصطلاحات مبهم تنها می‌تواند باعث سردرگمی و برداشتهای نادرست گردد. استفاده از اصطلاحات فنی حسابداری و دارای معانی شناخته شده و بکارگیری یکنواخت آنها در مورد اقلام مشابه، سودمندی صورتهای مالی را افزایش و بهبود کیفیت گزارشگری را باعث می‌شود.
بااهمیت‌ترین اطلاعات، به جای انعکاس در یادداشتها و جداول همراه صورتهای مالی، باید در متن صورتهای مزبور انعکاس یابد. اگر

متن کامل در سایت homatez.com