مقاله درمورد صورتهای، حسابرس، استفاده‌کنندگان، حسابداری، افشا، بااهمیت، گزارشهای، هیأت

عناوین اقلام منعکس در صورتهای مالی نتواند اقلام مربوط را بطور کامل و به اختصار توصیف کند، توضیحات ضروری را می‌توان به شکل یادداشت در داخل پرانتز و به دنبال عناوین مربوط در متن صورتهای مالی افشا نمود.
مثلاً ارزش بازار سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت یا تعداد و ارزش اسمی سهام واحدهای تجاری را می‌توان به این شکل افشا کرد (هندریکسون،1993،854) .
3-4-4- 2- گزارش حسابرس مستقلافشای اطلاعات مالی بااهمیت در مورد واحد تجاری اصولاً در گزارش حسابرس مستقل، محل مناسبی نمی‌باشد. اما در موارد ذیل می‌توان از گزارش مزبور جهت افشای انواع اطلاعات زیر استفاده نمود:
الف) آثار بااهمیت ناشی از بکارگیری روشهای حسابداری متفاوت با روشهای پذیرفته شده.
ب) آثار بااهمیت ناشی از تغییر یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر.
ج) اختلاف نظر بین حسابرس مستقل و واحد تجاری مورد رسیدگی نسبت به قابلیت پذیرش یک یا چند روش حسابداری بکار گرفته شده در گزارشهای مالی واحد مزبور.
اطلاعات مورد الف و ب باید در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن که توسط واحد تجاری ارائه می‌شود نیز افشا گردد. افشای مجدد اطلاعات مزبور از این جهت ضروری است که اطمینان حاصل شود، استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی به هنگام مقایسه این گزارشها با گزارشهای مالی سایر واحدهای تجاری یا به علت عدم رعایت یکنواختی با سایر دوره‌های مالی، سردرگم نمی‌شوند. هرچند صورتهای مالی، گزارش مدیریت واحد تجاری است و نه گزارش حسابرس مستقل، اما اگر در صورتهای مزبور انحرافی از اصول پذیرفته شده حسابداری وجود داشته باشد، اظهارنظر حسابرس مستقل نمی‌تواند مبین این باشد که صورتهای مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه و ارائه شده است. اگر انحراف از اصول پذیرفته شده حسابداری دارای چنان اهمیتی باشد که صورتهای مالی را گمراه کننده سازد، حسابرس مستقل باید در گزارش خود، دلایل انحراف و اثرات ریالی آن را بیان و افشا کند(همان منبع،855)2.
4-4 -4- 2-گزارش هیأت مدیرهصورتهای مالی اساسی همراه با یادداشتها، صورتهای مکمل و گزارش حسابرس مستقل مجموعاً گزارش مالی را تشکیل می‌دهد. کلیه اطلاعات مالی مربوط و بااهمیت باید در گزارش مالی منعکس و افشا شود.
با این وجود انواع مشخصی از اطلاعات را می‌توان از طریق گزارش هیأت مدیره که بخشی از گزارش سالانه واحد تجاری است، ارائه نمود. این نوع اطلاعات به شرح زیر می‌باشد:
الف) رویدادها و تغییرات غیر مالی طی سال که مؤثر بر عملیات واحد تجاری است.
ب) پیش‌بینی‌های مربوط به آینده صنعت و اقتصاد و نقش واحد تجاری در ارتباط با آن.
ج) برنامه‌های توسعه و تغییر در عملیات دوره‌های آتی.
د) میزان و اثر مورد انتظار از مخارج سرمایه‌ای جاری و آتی و کوششهای تحقیقاتی.
رویدادها و تغییرات غیر مالی در مورد الف از موارد زیر ناشی می‌شود:
تغییرات در سطوح بالای مدیریت و سیاستهای عمده واحد تجاری.
بهبود اساسی در تکنولوژی واحد تجاری و ابداعات و اختراعات جدید در صنعت مربوطه.
تغییرات در روند تقاضا برای محصولات واحد تجاری و تغییرات در قیمتهای عوامل اساسی تولید.
رویدادهایی نظیر جنگ، سوانح طبیعی و جریانات سیاسی که ممکن است اثر بااهمیتی بر عملیات آتی واحد تجاری داشته باشد(هندریکسون،1993،854) .
با این وجود چنانچه احتمال برود هر یک از رویدادها و تغییرات غیر مالی مزبور اثر بااهمیتی بر ارزیابی دارایی یا بدهیها در پایان دوره مالی یا بر درآمدهای آتی می‌گذارد، به جای انعکاس در گزارش هیأت مدیره باید در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مزبور، گزارش شود.
5-4 -2- خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات چگونه باشد؟خصوصیات کیفی به خصوصیاتی اطلاق می‌شود که موجب می‌گردد اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای استفاده‌کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع شود.
خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن است. حتی اگر اطلاعات مربوط و قابل اتکا باشد، مفید بودن آن در صورت قابل مقایسه نبودن و قابل فهم نبودن دچار محدودیت خواهد بود (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، ص 451)2.
قابل مقایسه بودن
استفاده‌کنندگان صورتهای مالی باید بتوانند صورتهای مالی واحد تجاری را طی زمان، جهت تشخیص روند تغییرات در وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری، مقایسه نمایند. استفاده‌کنندگان همچنین باید بتوانند صورتهای مالی واحدهای تجاری مختلف را مقایسه کنند تا وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی آنها را نسبت به یکدیگر بسنجند. بدین ترتیب ضرورت دارد اثر معاملات و سایر رویدادهای مشابه در داخل واحد تجاری و در طول زمان برای آن واحد تجاری با ثبات رویه اندازه‌گیری و ارائه شود و بین واحدهای تجاری مختلف نیز هماهنگی رویه در بابا اندازه‌گیری و ارائه موضوعات مشابه رعایت گردد (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1380، صص 457-456)1.
قابل فهم بودن
قابل فهم بودن، بدین معنی می‌باشد که اطلاعات مالی ارائه شده به آسانی برای استفاده‌کنندگان قابل درک باشد. قابل فهم بودن از دو جهت قابل بررسی می‌باشد. یکی نحوه ارائه اطلاعات و دیگری استفاده‌کنندگان از این اطلاعات می‌باشد. برای اینکه ارائه اطلاعات قابل فهم باشد، لازم است که اقلام به نحوی مناسب در یکدیگر ادغام و طبقه‌بندی گردد. استفاده‌کنندگان از این اطلاعات نیز باید از آگاهی معقولی در زمینه فعالیتهایقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

پایان نامه درباره شیفت، ADDIN، EN.CITE، ، مزمن، شیفتی، name=”Journal، PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XYW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMTwvWWVhcj48UmVj TnVtPjIwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0Pig0NC00Nik8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+ PHJlYy1udW1iZXI+MjA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRi LWlkPSJ2MDJ3ZXJ3YXZ4cDIwN2VkczI4eGZ4c2llc3BkMDl6MnpzeDkiIHRpbWVzdGFtcD0iMTQ2 MzM4OTA5MiI+MjA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPldhbmcs IFhTPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Bcm1zdHJvbmcsIE1FRzwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2Fpcm5z LCBCSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2V5LCBUSjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VHJhdmlzLCBSQzwv YXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5TaGlmdCB3b3Jr IGFuZCBjaHJvbmljIGRpc2Vhc2U6IHRoZSBlcGlkZW1pb2xvZ2ljYWwgZXZpZGVuY2U8L3RpdGxl PjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+T2NjdXBhdGlvbmFsIG1lZGljaW5lPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+ PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+T2NjdXBhdGlvbmFsIG1lZGljaW5lPC9m dWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NzgtODk8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NjE8L3Zv bHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMTwveWVhcj48L2RhdGVzPjxp c2JuPjA5NjItNzQ4MDwvaXNibj48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxB dXRob3I+QsO4Z2dpbGQ8L0F1dGhvcj48WWVhcj4xOTk5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MjE8L1JlY051 bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjIxPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh cHA9IkVOIiBkYi1pZD0idjAyd2Vyd2F2eHAyMDdlZHMyOHhmeHNpZXNwZDA5ejJ6c3g5IiB0aW1l c3RhbXA9IjE0NjMzODkyMDQiPjIxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9 IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1 dGhvcj5Cw7hnZ2lsZCwgSGVucmlrPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LbnV0c3NvbiwgQW5kZXJzPC9h dXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlNoaWZ0IHdvcmss IHJpc2sgZmFjdG9ycyBhbmQgY2FyZGlvdmFzY3VsYXIgZGlzZWFzZTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFy eS10aXRsZT5TY2FuZGluYXZpYW4gam91cm5hbCBvZiB3b3JrLCBlbnZpcm9ubWVudCAmYW1wOyBo ZWFsdGg8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5T Y2FuZGluYXZpYW4gam91cm5hbCBvZiB3b3JrLCBlbnZpcm9ubWVudCAmYW1wOyBoZWFsdGg8L2Z1 bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz44NS05OTwvcGFnZXM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjE5 OTk8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMzU1LTMxNDA8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVj b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPktudXRzc29uPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVh cj48UmVjTnVtPjIyPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4yMjwvcmVjLW51bWJlcj48 Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9InYwMndlcndhdnhwMjA3ZWRzMjh4Znhz aWVzcGQwOXoyenN4OSIgdGltZXN0YW1wPSIxNDYzMzg5MjU5Ij4yMjwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1r ZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJp YnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S251dHNzb24sIEFuZGVyczwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9y cz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5IZWFsdGggZGlzb3JkZXJzIG9mIHNoaWZ0 IHdvcmtlcnM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+T2NjdXBhdGlvbmFsIG1lZGljaW5lPC9z ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+T2NjdXBhdGlv bmFsIG1lZGljaW5lPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTAzLTEwODwvcGFn ZXM+PHZvbHVtZT41Mzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDAz PC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MDk2Mi03NDgwPC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29y ZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=