— (260)

بسم الله الرحمن الرحیم
centertop
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه گردشگری
تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر کرج
نگارش:
هاله لشگری
استاد راهنما:
دکتر ابوالفضل تاج‌زاده نمین
استاد مشاور:
دکتر حمید ضرغام بروجن
استاد داور:
دکتر سید مجتبی محمود زاده
تابستان 92
تقدیم به پدر و مادر عزیزم که همواره تکیه گاه و مشوق من در تمام مراحل زندگی ام بوده اند و خواهر نازنینم که همیشه در کنار من و یار و یاورم بوده و برادرانم خوبم که هیچ وقت مرا تنها نگذاشته اند.
با تشکر فراوان از آقای دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین که بی دریغ راهنمایی مرا در این مطالعه بر عهده داشته و از هیچ کمکی مضایقه نفرمودند.
با سپاس فراوان از آقای دکتر حمید ضرغام بروجن که زحمت مشاوره مرا در این پروژه کشیدند .
با تشکر از آقای دکتر سید مجتبی محمود زاده که داوری این پژوهش را تقبل فرمودند.
با قدردانی از سرکار خانم کلانکی و آقای صیادی مدیدیت مجتمع آموزشی ملاصدرا که دلسوزانه مرا یاری فرمودند.
چکیده :
با توجه به تغییراتی که از سال 1950 و پس از جنگ جهانی دوم رخ داد و خانواده ها دچار تغییرات شدند و مادران خانواده نیز وارد عرصه تحصیل و کار شدند، فرایند تصمیم گیری خانواده ها نیز دچار دگرگونی شد و والدین که دیگر زمان کمتری برای فرزندان داشتند ، برای آن که رضایت آن ها فراهم آورند و آن ها را برای نقش های آینده شان آماده کنند ، آن ها را در این فرایند ، مشارکت دادند . به همین منظور بر آن شدیم که تأثیر فرزندان را بر مراحل فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی و سفرهای تفریحی از دیدگاه والدین را بررسی کنیم و دریابیم که آیا فرزندان تأثیری بر مراحل فرایند تصمیم گیری دارند ودر صورت وجود تأثیر آیا تأثیرشان مستقیم است یا غیر مستقیم و اینکه آیا جنسیت و سن فرزندان نیز نقشی در این فرایند دارند یا خیر.
به همین منظور در شهر کرج و منطقه عظیمیه خانواده هایی مورد بررسی قرار گرفته که دارای فرزندان 12-18 ساله بودند . پرسشنامه ها در مدارس توزیع شد و 161 خانواده بررسی شدند . برای انتخاب افراد نمونه 4 مدرسه شامل دو مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه و دو دبیرستان دخترانه و پسرانه از شهر کرج انتخاب شدند و سپس از بین دانش آموزان هر مدرسه تعداد 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه را برای تکمیل به والدین خود ارایه دهند.
یافته های حاصل از پژوهش بیان داشت که فرزندان در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد موثر بوده و این تأثیر بیشتر به صورت غیر مستقیم بوده است و با 95% اطمینان تأثیر مستقیمی دیده نشد. بیشترین تأثیر فرزندان بر مرحله اول فرایند تصمیم گیری است وبا 95% اطمینان از نتیجه آزمون کای اسکوئر سن و جنس آنان بر این فرایند تأثیر نداشتند.
کلمات کلیدی: تأثیر، فرزندان، فرایند تصمیم گیری، انتخاب مقصد ، سفر تفریحی ، سن و جنس ، دیدگاه والدین
Key words: children influence,decision making,destination choice,recreational trip,age,gender,parents perception
فهرست
عنوان صفحه
TOC \o “1-3” \h \z \u فصل یک : طرح و کلیات تحقیق PAGEREF _Toc382000128 \h 111.1مقدمه PAGEREF _Toc382000129 \h 121.2بیان مسئله PAGEREF _Toc382000130 \h 131.3اهمیت و ضرورت موضوع PAGEREF _Toc382000131 \h 161.4گزاره های تحقیق PAGEREF _Toc382000132 \h 201.4.1 پرسش های اصلی و فرعی PAGEREF _Toc382000133 \h 201.4.2فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc382000134 \h 201.4.3هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار PAGEREF _Toc382000135 \h 201.4.4شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق PAGEREF _Toc382000136 \h 21فصل دوم:مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین PAGEREF _Toc382000137 \h 232.1مقدمه PAGEREF _Toc382000138 \h 242.2تصمیم گیری کلی PAGEREF _Toc382000139 \h 252.3تصمیم گیری مصرف کننده PAGEREF _Toc382000140 \h 292.3.1تئوری های کلاسیک PAGEREF _Toc382000141 \h 292.3.2تئوری های پست مدرن PAGEREF _Toc382000142 \h 302.4مراحل تصمیم گیری PAGEREF _Toc382000143 \h 322.5تصمیم گیری خانوادگی PAGEREF _Toc382000144 \h 352.5.1پیوستگی گروه PAGEREF _Toc382000145 \h 402.5.2توزیع نقش ها PAGEREF _Toc382000146 \h 402.6تصمیم گیری سفر تفریحی و تعطیلات در خانواده PAGEREF _Toc382000147 \h 432.7فرزندان و تعطیلات PAGEREF _Toc382000148 \h 462.8فرزندان و تصمیم گیری PAGEREF _Toc382000149 \h 482.9تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری PAGEREF _Toc382000150 \h 512.10تأثیر فرزندان بر مرحله ی تصمیم گیری PAGEREF _Toc382000151 \h 562.11تأثیر فرزندان بر تصمیم گیری تعطیلات PAGEREF _Toc382000152 \h 582.12متغیرهای تأثیر گذار بر تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد PAGEREF _Toc382000153 \h 602.12.1سن فرزندان PAGEREF _Toc382000154 \h 602.12.2جنسیت فرزندان PAGEREF _Toc382000155 \h 612.12.3استراتژی های تأثیری فرزندان PAGEREF _Toc382000156 \h 622.13تأثیر فرزندان در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد PAGEREF _Toc382000157 \h 622.14سفرهای تفریحی خانوادگی PAGEREF _Toc382000158 \h 632.15 مدل برای فرایند تأثیرفرزندان برای انتخاب مقصد : PAGEREF _Toc382000159 \h 64فصل سوم:روش اجرای تحقیق PAGEREF _Toc382000161 \h 76-1. 3مقدمه PAGEREF _Toc382000162 \h 773-2. روش انجام پژوهش PAGEREF _Toc382000163 \h 773-3. محدوده مکانی و زمانی تحقیق PAGEREF _Toc382000164 \h 773-4. جامعه آماری پژوهش PAGEREF _Toc382000165 \h 783-5. روش نمونه گیری و حجم نمونه PAGEREF _Toc382000166 \h 783-6. روش گردآوری داده‌ها PAGEREF _Toc382000167 \h 793-6-1 مطالعه كتابخانه‌اي PAGEREF _Toc382000168 \h 793-6-2 مطالعه پیمایشی PAGEREF _Toc382000169 \h 803-7اعتبار سنجی ابزار PAGEREF _Toc382000170 \h 803-8. روش تحلیل داده ها PAGEREF _Toc382000171 \h 81فصل چهارم :یافته های پژوهش PAGEREF _Toc382000172 \h 82-4.1 مقدمه PAGEREF _Toc382000173 \h 834.2 بررسي ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان PAGEREF _Toc382000174 \h 844.3 مقصد آخرین سفر خانواده‌ها PAGEREF _Toc382000175 \h 894-4. ویژگیهای سفر خانواده‌ها PAGEREF _Toc382000176 \h 964.5 آزمون فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc382000177 \h 104فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری PAGEREF _Toc382000178 \h 1085.1مقدمه PAGEREF _Toc382000179 \h 1095.2یافته ها PAGEREF _Toc382000180 \h 1105.3پیشنهادات برای پژوهش های آتی PAGEREF _Toc382000181 \h 116پیوست ها PAGEREF _Toc382000182 \h 117Abstract: PAGEREF _Toc382000232 \h 120فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………….121
TOC \o “1-3” \h \z \u

فهرست جدولها
عنوان جدول صفحه
TOC \h \z \c “جدول شماره 3-” جدول شماره 3- 1: دسته بندی سوالات مطرح شده در پرسشنامه PAGEREF _Toc371260560 \h 80 TOC \h \z \c “جدول شماره 4-”
جدول شماره 4- 1: توزیع فراوانی تعداد پرسشنامه‌های گردآوری شده PAGEREF _Toc367364242 \h 83جدول شماره 4- 2: توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخگویان PAGEREF _Toc367364243 \h 85جدول شماره 4- 3: توزیع فراوانی تعداد دفعات سفر به مقصد موردنظر PAGEREF _Toc367364244 \h 90جدول شماره 4- 4: توزیع فراوانی انتخاب دوباره مقصد برای سفر PAGEREF _Toc367364245 \h 90جدول شماره 4- 5: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده اصلی در آخرین سفر PAGEREF _Toc367364246 \h 91جدول شماره 4- 6: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده برای رفتن به مقصد سفر PAGEREF _Toc367364247 \h 92جدول شماره 4- 7: توزیع فراوانی مخالفت کننده برای مقصد سفر انتخاب شده PAGEREF _Toc367364248 \h 94جدول شماره 4- 8: توزیع فراوانی تصمیم گیرنده نهایی در انتخاب آخرین مقصد سفر PAGEREF _Toc367364249 \h 95جدول شماره 4- 10: توزیع فراوانی زمان تصمیم به مسافرت خانواده‌ها PAGEREF _Toc367364250 \h 96جدول شماره 4- 11: توزیع فراوانی نگرش خانواده‌ها به نقش فرزندان در انتخاب مقصد سفر PAGEREF _Toc367364251 \h 97جدول شماره 4- 12: توزیع فراوانی نگرش خانواده‌ها در مقایسه میزان تاثیر فرزندان پسر یا دختر در انتخاب مقصد سفر PAGEREF _Toc367364252 \h 98جدول شماره 4- 13: توزیع فراوانی نگرش خانواده‌ها در مقایسه میزان تاثیر فرزندان پسر یا دختر در انتخاب مقصد سفر PAGEREF _Toc367364253 \h 98جدول شماره 4- 14: توزیع فراوانی پیشنهاد دهنده معمول برای رفتن به سفر PAGEREF _Toc367364254 \h 99جدول شماره 4- 16: توزیع فراوانی جستجو کننده اطلاعات در مورد مقصد سفرهای تفریحی PAGEREF _Toc367364255 \h 100جدول شماره 4- 17: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی انتخاب مقصد PAGEREF _Toc367364256 \h 101جدول شماره 4- 18: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی جذاب بودن مقصد PAGEREF _Toc367364257 \h 103جدول شماره 4- 19: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه اول پژوهش PAGEREF _Toc367364258 \h 104جدول شماره 4- 20: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه دوم پژوهش PAGEREF _Toc367364259 \h 105جدول شماره 4- 21: توزیع فراوانی اولویت بندی دلایل اصلی انتخاب مقصد PAGEREF _Toc367364260 \h 106جدول شماره 4- 22: نتایج آزمون کا-اسکوئر در آزمون فرضیه چهارم پژوهش PAGEREF _Toc367364261 \h 106جدول شماره 4- 23: نتایج آزمون کا-اسکوئر در ازمون فرضیه پنجم پژوهش PAGEREF _Toc367364262 \h 107
فهرست شکلها
عنوان شکل صفحه
TOC \h \z \c “شکل شماره 4-” شکل شماره 4- 1: نمودار درصد فراوانی نسبت پاسخگویان با دانش آموز PAGEREF _Toc382128747 \h 87شکل شماره 4- 2: نمودار درصد فراوانی تعداد فرزندان PAGEREF _Toc382128748 \h 87شکل شماره 4- 3: نمودار درصد فراوانی تحصیلات پدران PAGEREF _Toc382128749 \h 87شکل شماره 4- 4: نمودار درصد فراوانی سطح تحصیلات مادران PAGEREF _Toc382128750 \h 88شکل شماره 4- 5: نمودار درصد فراوانی تعداد شاغلان در خانواده PAGEREF _Toc382128751 \h 88شکل شماره 4- 6: نمودار درصد فراوانی شغل پدران PAGEREF _Toc382128752 \h 88شکل شماره 4- 7: نمودار درصد فراوانی شغل مادران PAGEREF _Toc382128753 \h 89شکل شماره 4- 8: نمودار درصد فراوانی تعداد دفعات سفر به آخرین مقصد PAGEREF _Toc382128754 \h 90شکل شماره 4- 9: نمودار درصد فراوانی انتخاب دوباره مقصد برای سفر PAGEREF _Toc382128755 \h 91شکل شماره 4- 10: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده اصلی در آخرین سفر PAGEREF _Toc382128756 \h 92شکل شماره 4- 11: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده برای رفتن به مقصد PAGEREF _Toc382128757 \h 93شکل شماره 4- 12: نمودار درصد فراوانی مخالفت کننده با مقصد مورد نظر PAGEREF _Toc382128758 \h 94شکل شماره 4- 13: نمودار درصد فراوانی تصمیم گیرنده نهایی در انتخاب آخرین مقصد سفر PAGEREF _Toc382128759 \h 95شکل شماره 4- 15: نمودار درصد فراوانی زمان تصمیم به مسافرت PAGEREF _Toc382128760 \h 96شکل شماره 4- 16: نمودار درصد فراوانی نگرش خانواده‌ها به نقش فرزندان در انتخاب مقصد سفر PAGEREF _Toc382128761 \h 97شکل شماره 4- 17: نمودار درصد فراوانی پیشنهاد دهنده معمول برای رفتن سفر PAGEREF _Toc382128762 \h 99شکل شماره 4- 19: نمودار درصد فراوانی جستجو کننده اطلاعات PAGEREF _Toc382128763 \h 100شکل شماره 4- 20: نمودار مجموع امتیازات اولویت دلایل اصلی انتخاب مقصد PAGEREF _Toc382128764 \h 102شکل شماره 4- 21: نمودار مجموع امتیازات اولویت جذابیتهای مقصد PAGEREF _Toc382128765 \h 103
فصل یک : طرح و کلیات تحقیق1.1مقدمه
گردشگری فعالیتی است که توسط افراد پیش می رود که معمولاً از آن لذت برده می شود و برای درک بهتر این پدیده می باید ، رفتار افراد را بشناسیم( مینیچیو و مویزا 2009 ). با توجه به رقابت صنعت گردشگری ، فهم فرایند تصمیم گیری گردشگران مورد توجه بسیار زیاد بازاریابان است . یک جنبه از این فرایند ، تأثیر فرزندان بر انتخاب مقصد است ، در حالیکه این مقوله در زمینه ی گردشگری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است ( کاری و وسلی و ساترلند 2007) . تصمیم انتخاب مقصد که تعطیلات و سفر تفریحی باید در آن گذرانده شود ، ریسک زیادی دارد(مینیچو و مویزا 2009).رفتار انتخاب مقصد می تواند توسط یک ارزیابی ساده و فرایند انتخاب نشان داده شود . هر فرد گزینه هایی را یافته و ارزیابی می کند و گزینه ای در نهایت انتخاب می شود که ارزش بیشتری برای همه افراد درگیر در سفر دارد (کوپلمن 1978). به نحو چشمگیری به نظر می رسد که مطالعات انجام شده در زمینه ی نقش فرزندان در تصمیم گیری فعالیت سفرهای تفریحی و تعطیلات ، کافی نیست و فرصتی است تا در این حوزه به فعالیت بیشتر بپردازیم
هدف این مطالعه ارزیابی درک والدین از تأثیر فرزندانشان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد بر اساس مرحله ی تصمیم گیری و متغیر های سن و جنس می باشد و با توجه به گستردگی موضوع در این زمینه ، تحقیق فعلی در حوزه ی گردشگری تفریحی در داخل کشور ، صورت می گیرد.
هدف از مطالعه ی پیش رو این است که دریابیم از دیدگاه والدین ، آیا فرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد بر اساس مراحل تصمیم گیری و متغیر های سن و جنس در سفر ( سفر تفریحی داخلی ) تأثیر دارند یا خیر.
یافته های حاصل از این مطالعه ، می تواند راهگشایی برای متخصصان حوزه ی گردشگری باشدکه در صورت موثر بودن فرزندان ، تلاش های تبلیغاتی خود را در حوزه گردشگری تفریحی بر این گروه سنی و جنسی معطوف دارند و مقاصد گردشگری نیز برای جذب خانواده هایی که دارای فرزندان با این ویژگی ها هستند ، برنامه ریزی های توسعه ای خاصی را در پیش بگیرند.
1.2بیان مسئلهدر سال های اخیر، با روندی مواجه شده ایم که در آن کودکان از نفوذ قابل توجهی بر تصمیم گیری های خرید خانواده برخوردار شده اند. تحقیقات گذشته که عموماً در جوامع غربی، به ویژه آمریکا انجام شده است، افزایش قدرت کودکان در تصمیم گیری های خرید خانواده را تأیید می کنند، اما در کشورهای شرقی به ویژه ایران، با توجه به تفاوت های فرهنگی- اجتماعی با غرب، این چالش چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است(دهقان نیری89 13) باید متذکر شوم که تعداد قابل توجه خانواده های دارای فرزند در ایران نیز افزایش یافته و نیز دلیلی برای مطالعه می باشد. .بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیر فرزندان بر فرآیند تصمیم گیری انتخاب مقصد برای سفر های تفریحی است .
بیشتر مطالعات و تحقیقات در حوزه تصمیم گیری خانواده، تصمیم گیری خانواده را با تصمیم گیری زن و شوهر مساوی دانسته اند و نقش فرزندان را نادیده گرفته یا به حساب نیاورده اند(جنکینز1979). کودکان بوضوح امروزه مصرف کننده در نظر گرفته می شوند ولی نسبت به بزرگسالان مصرف کنندگان متفاوتی هستند(هارتل و گرام 2004). مک نیل بیان می کند که کودکان به طور متفاوتی نسبت به بزرگسالان بی تاب و برانگیخته می شوند و در همین حال خانواده یک بخش تصمیم گیری مرکب است که در آن هر عضو مثل پدر، مادر و فرزندان تأثیری را در تصمیم گیری اعمال می کنند، به ویژه زمانیکه وقت انتخاب مکانی برای رفتن و انجام فعالیت در تعطیلات می شود(گرام و هارتل 2004، تورنتون و همکاران1997، مک نیل 1999). با این حساب مصرف کنندگان با الویت های متفاوت- والدین و فرزندان- باید بر سر مصرف خانواده توافق و تعامل داشته باشند.(هارتل و گرام 2004).
از اوایل دهه 1950 تغییر آشکار روی داد ، از زمانیکه پدران به لحاظ خرج کردن،تصمیم گیرنده در نظر گرفته می شدند. بعد زنان تأثیر گذاری را بدست آوردند . در ابتدا زنان همکار تصمیم گیری و سپس همانطور که تحصیل کرده شدند و در کار فعال گردیدند به عنوان تصمیم گیرنده ای با نفوذ شناخته شدند. کودکان به کندی وارد بخش تصمیم گیری شدند و در برخی مواقع ، حالا، به طور مساوی بر خرید، به ویژه خرید محصولات مرتبط با خود مانند والدینشان شدند(هارتل و گرام2004). تحقیقات اخیر (مک نیل 1999، گرام 2004) نشان می دهد که کودکان – تا حد بیشتری- بخشی از تصمیم گیری شده اند.
جیمز یو مک نیل نویسنده ی کتاب “بازار کودکان” تعدادی از شرایطی که برای کودکان امروز در دنیای غرب وجود دارد بر شمرده است: بزرگسالان به ازای هر کودک درآمد بیشتری دارند چون مادران نیز اغلب بیرون از منزل کار می کنند، تعداد کودکان برای هر خانواده کمتر است ، والدین نوعاً وقتی که مسن تر می شوند دارای فرزند می گردند در نتیجه در این شرایط از ثروت بیشتری برخوردارند(گرام 2004). مک نیل از عاملی به عنوان “عامل گناه” نام می برد که به این معناست: والدین به علت که زمان زیادی را صرف شغلشان می کنند و زمان کمتری را با فرزندانشان می گذرانند ، زمانیکه با فرزندانشان هستند، بیشتر مستعد خرید هدایا و سرگرم شدن با فرزندانشان هستند . مک نیل نتیجه می گیرد که “عامل گناه ” بر مصارف مربوط به کودکان و تمایل به رضایت کودک و در نتیجه قرار دادن ملاحظات کودک در تصمیم گیری موثر است و این به طور طبیعی بر شرایط زندگی کودک تأثیر می گذارد(گرام2004). در همین حال فرزندان – نه همیشه ولی به طور بالقوه- در خرید های خانواده مداخله دارند (هارتل و گرام 2004). دلیل این پیشرفت از یک طرف فرزندانی اند که انتظار دارند صدایشان شنیده شود و در نتیجه تقاضا می کنند و از طرف دیگر بزرگسالانی با زمان محدودند که تلاش می کنند خانوده های دموکراتیک داشته باشند (هارتل و گرام 2004). خانواده ها به خانواده های مذاکره ای تبدیل شده اند (گرام 2004) و به کودکان آزادی عمل بیشتری داده شده و تا حد بیشتری به آنان گوش داده می شود و نقشی در تصمیم گیری ایفا می کنند. کودکان بیش از پیش در مورد زندگی اطلاع دارند و در مورد گزینه های خرید از همسالان و رسانه ها ی گوناگون آشنا می شوند(گرام 2004).
در خصوص گردشگری دریافته شد که خشنود کردن فرزند انگیزه ای مهم برای والدین است و تأثیر فرزند فرایندی یک طرفه نیست بلکه فرایندی چندجانبه و ارتباطی دو طرفه بین فرزند و والدینی است که کودک را به مشارکت تشویق می کنند. (هارتل و گرام 2004).
بر اساس تحقیق اولیه ی جنکینز( 1979) 20 تا 30 درصد از والدین تأثیر فرزندانشان را در انتخاب مقصد ، زمان ، اقامت و فعالیت ها قوی دانسته اند(روبین 2010، وانگ و همکاران 2004). کار پیشگامانه ی جنکینز و تحقیقات بعد از آن توسط هولمن و اپرسون1984 و فوکسمن1989 در حوزه ی تأثیر فرزندان در سفر و گردشگری و فراغت هستند اما کافی نبوده اند(روبین 2010).
به هر حال در صنعت گردشگری اطلاعات کمی وجود دارد که علائق کودکان را بررسی می کند . شواهدی وجود دارد که بیان می کند بازار تعطیلات خانوادگی در حال رشد است و اینکه کودکان در تصمیمات خرید به طور فزاینده ای قدرتمند شده اند(نیکرسون و جروسکی 2001). فهم روند بازار اگرچه نکته ای مهم است تا براساس آن خدمات و محصولات گردشگری را در پاسخ به آن توسعه دهیم اما فهم آن چه که مصرف کنندگان از تعطیلات و سفر خود می خواهند و هم چنین نحوه ی تصمیم سفر بسیار مهم اند(کنگ2003، آسائل 1998، فادنس 1992، جنکینز 1978).
همانطور که خانواده رشد می کند و فرزندان با تجربه تر می شوند ، سفرهایی که توسط یک خانواده انجام می شود به یادماندنی ترین بخش هر سال می گردند. سفر سازی در عرض چرخه عمر خانواده متفاوت است کسانیکه فرزندان بسیار کوچک دارند کمتر سفر می کنند و هنگامیکه فرزندان بزرگتر می شوند سفرها بیشتر می گردد(موتیار و کوئین 2004). فادنس نشان داد همانطور خانواده درچرخه حیات ، حرکت می کند فرایند های تصمیم گیری تغییر می کند . فیلیارترات و ریچی دریافتند که فرایند تصمیم گیری تعطیلات توسط خانواده یا زوج بودن تأثیر می پذیرد(موتیار و کوئین2004). پس خانواده هایی که فرزند دارند ، نحوه ی تصمیم گیری در آنان متفاوت است و فرزندان در مراحل مختلف تصمیم گیری تأثیر می گذارند یعنی کودکان علیرغم هیچ قدرت خریدی از خودشان ، تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات تعطیلات و فراغتی خانواده دارند.(لین وو 2007 ).
چون گروه های خانواده با فرزندان یک بخش در حال رشد سریع در صنعت گردشگری هستند، سوال اینست که آیا فرزندان در تصمیم گیری تأثیر دارند یا خیر ؟(در تحقیق فعلی پرسش از والدین می باشد) با وجود تأثیر فرزندان در تصمیم گیری سفر و انتخاب مقصد ، این تأثیر به چه صورت است ؟ کدام گروه سنی بیشترین اثرگذاری را در فرایند تصمیم گیری دارد؟ دختران اثر بیشتری بر این تصمیم گیری دارند یا پسران؟ در کدام مرحله از تصمیم گیری تأثیر فرزندان بیشتر است ؟ و….
1.3اهمیت و ضرورت موضوع خانواده ها بخش بازار مهمی در صنعت گردشگری و سفر دارند. بر اساس مجمع سفر آمریکا TIA سفرهای تعطیلاتی خانوادگی 65% از سفرهای تفریحی داخلی در سال 2000 را به خود اختصاص داده است و خانواده هایی که با کودکان سفر می رفته اند از 13% در سال 1999 به 21% در سال 2000 رسیده است (کنگ 2003، TIA2001).
خانواده به عنوان بخش مصرف و تصمیم گیری شناخته شده است (آسائل 1998) در نتیجه این حوزه علاقه ی متخصصان را به خود جلب کرده است(مارتنسن و گرانهلت 2008). اگرچه زن و شوهر تصمیم گیرندگان اصلی خانواده هستند، تأثیر کودکان را نمی توان نادیده گرفت .آسائل (1995) اشاره می کند که کودکان بخش مهمی در تصمیم گیری خانواده ایفا می کنند و تأثیرشان با مقوله های محصول ، خدمات و مراحل مختلف تصمیم گیری ، متفاوت است(وانگ و همکاران 2003).بیشتر مطالعات در زمینه تأثیر کودکان در تصمیم گیری گزارش می دهند که کودکان نقش رو به افزایشی در تصمیمات خرید خانواده دارند(مارتنسن و گرانهلت2008، جنکینز1979، آهوجا و همکاران 1998، و …). همانطور که نقش فرزندان در تصمیمات خانواده افزایش می یابد نیاز برای تحقیقاتی که فرزندان را لحاظ می کنند نیز افزایش می یابد(مارتنسن و گرانهلت2008).
به عنوان بخش مهم مصرف و تصمیم گیری برای خدمات و محصولات گردشگری و سفر، تصمیم گیری تعطیلات در خانواده یک فعالیت پیچیده است که نیازمند مداخله ی فردی و تصمیم گیری مشترک است (کنگ 2003، آسائل 1998، اچ ال دیویس 1976، فیلیارترات و ریچی 1980 فادنس 1992، جنکینز1978، شارپ و مات 1956). نه تنها اعضای خانواده بر تصمیمات خرید یکدیگر تأثیر می گذارند بلکه به دفعات در تصمیم گیری مشترک مشارکت و مداخله می کنند ، در نتیجه شناسایی تأثیر هر عضو در مقوله ی سفر، برای بازاریابان مقصد و متخصصان گردشگری سر نخ های مهم در طراحی ابزارهای ارتقایی و تعیین کانال های توزیع مناسب برای محصولات ، و برنامه ریزی و توسعه ی طرح های گردشگری فراهم می کند(کنگ 2004).
نقش کودک در تصمیمات خرید به طور فزاینده ای به دو علت مهم برای متخصصان گردشگری مهم گشته است :
تغییرات اجتماعی و جمعیت شناختی در جوامع ، رشد تعداد کودکان و تشدید و تقویت نقش کودکان بر تأثیر تصمیمات.
افزایش سفرهای تعطیلاتی خانوادگی (نیکرسون و جروسکی 2001)
همانطور که ذکر شد از آن جا که والدین زمان زیادی را صرف شغل خود کرده و زمان کمتری را برای فرزندان دارند و در عین حال از درآمد قابل توجهی برای خرج کردن برخوردارند ، از تعطیلات به عنوان زمانی برای ارتباط مجدد به عنوان یک خانواده استفاده می کنند(گرام 2004، نیکرسون و جروسکی 2001). در نتیجه والدین به طور فعال کودکانشان را برای مشارکت در تصمیمات خرید تشویق می کنند به ویژه برای سفر و تفریحات (نیکرسون و جروسکی2001).
لیندستروم بحث می کند که تأثیر فرزندان بسیار وسیع تر از محصولاتی است که به خود آن ها تعلق دارد . از پرسشنامه ی فرزند برند او برآورد می شود که والدین خیلی بسیار زیاد نسبت به آنچه عموماً اعتقاد دارند توسط فرزندانشان تحت تأثیرند(گرام 2004).
ادبیات رفتار مصرف کننده (بلک ول و همکاران 2001، آسائل 1998، مورگان 1996) بیان کردند که مصرف کنندگان خانوادگی زمانیکه تصمیم خرید می گیرند در چهار مرحله در گیر می شوند:
بیان مسئله یا برانگیخته شدن نیاز
جستجوی اطلاعات
ارزیابی گزینه ها و جایگزین ها
تصمیم نهایی خرید (لین وو 2007 ، هنلن و همکاران 2005 ).
اغلب مطالعات دریافتند که هر چه کلاس اجتماعی و سطح تحصیلات خانواده ، سن کودک بالاتر و اقتدار در تربیت کمتر باشد(کودک از آزادی عمل بیشتری برخوردار باشد و خانواده دموکراتیک تر باشد)،تأثیر کودک قابل ملاحظه تر است به ویژه مراحل اولیه ی تصمیم گیری، مراحلی مهم برای تأثیر مستقیم کودک در نظر گرفته شده است(گرام 2004). همانطور که فرزندان بزرگتر می شوند، توانایی و مهارت های تصمیم گیری پخته تری را بروز می دهند ، به دنبال اطلاعات در مورد جنبه های مهم محصولات /خدمات می گردند و اطلاعات خاص تر در ارزیابی محصولات استفاده می کنند. رودرجان 1999، گرام2004). رودرجان مدعی است که هرچه فرزندان بزرگتر می شوند، به مصرف کنندگان با اطلاع تری تبدیل می شوند و اطلاعاتی را به کار می گیرند که برای ارزیابی جمع آوری کردند و پیشنهادهای محصولات را با هم مقایسه می کنند(گرام2004).
هاوارد و مادریگال (1990) بیان کردند که مطالعات گوناگون دریافتند تأثیر نسبی شوهر ، زن و فرزند احتمالاً بر اساس موارد زیر متفاوت است:
نوع تصمیم خرید
مرحله ی فرایند تصمیم گیری
ویژگی های خانواده(ونگ و همکاران2003)
احتمال تصمیمات مشترک ویژگی اصلی است که انتخاب های پیش از خرید خانواده را از افراد منفرد متمایز می کند . یک خانواده به طور نرمال اغلب زمانیکه انتخاب های فراغتی خانواده را انجام می دهند، به عنوان بخش تصمیم گیری عمل می کند.شواهد بسیاری نشان می دهند که فرزندان قدرت تأثیر قوی بر انتخاب های تعطیلات و سفر خانواده در مقایسه با طیف وسیع محصولات دیگر دارند(لین وو2007 ، جنکینز 1979، دارلی و لیم 1986، سوئین یارد و سیم 1987، دان1999، مینتل 2003). تأثیر فرزندان هم جنبه های فعال و هم منفعل را پوشش می دهد(لین وو2007 ، منگل برگ1990). تأثیر می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد . لیندستروم ذکر می کند که تأثیر غیر مستقیم کودکان نیز علاوه بر تأثیر مستقیم آن ها بسیار مهم است . حتی زمانیکه کودکان حضور ندارند نیز تأثیر گذارند. والدین تمایلی اساسی برای خوشحال کردن فرزندان دارند، پس اگر آن ها بدانند که فرزندانشان xرا ازy ترجیح می دهند، x را انتخاب می کنند(گرام 2004، گرام و هارتل2004و لیندستروم 2003). پس اتفاق نظری وجود دارد که کودکان حتماً تأثیر قابل ملاحظه ای در خرید های خانواده دارند.
جنکینز 1979گزارش داد که 35-20 درصد از والدین تأثیر فرزندشان را در مقوله ی تعطیلات در انتخاب زمان، مقصد ، اقامت و فعالیت ها، قوی دانسته اند.جنکینز1979، ونگ و همکاران 2003).
در زمینه ی گردشگری لذت و خوشایند فرزند انگیزه ای مهم برای والدین است و همانطور که ریان (1992) و جونز و جیموتی(2002) ذکر کردند به معنی قدرت تأثیر مستقیم در فرایند های تصمیم گیری است(گرام 2004).
کوچکترین فرزندان با حضور صرفشان و نیاز ها و محدودیت های خاصشان به طور غیر مستقیم بر تصمیمات والدینشان تآثیر دارند به طوریکه تقاضا ها و و محدودیت های خاص آن ها نسبت به آن چه که خانواده می تواند یا نمی تواند انجام دهد موثر است (هارتل و گرام 2004).
تورنتون و همکاران می نویسند ، رضایت فرزندان به شدت توسط والدین اندازه گیری (رتبه بندی) می شود و اگر فرزندشان دوست نداشته باشد که از سایتی بازدید کند ، احتمال راضی بودن او کم است. . رایان 1992 نتیجه می گیرد ، فرزندان می توانند به عنوان کاتالیست هایی در ایجاد بازدید از یک جاذبه [یک مقصد تفریحی]در نظر گرفته شوند. این نشان می دهد که کودکان به طور غیر مستقیم قدرتمندند ، حتی اگر این قدرت کمتر از قدرت تصمیم مستقیم باشد(گرام 2004).تورنتون و همکاران (1997) می نویسند ، تصمیم گیری در زمینه ی تعطیلات یک فرایند پیچیده از مذاکره میان افراد با قدرت های نامساویِ تأثیر است (گرام 2004).
پس تحقیقات اخیر پذیرفته اند که کودکان هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم در تصمیم گیری خانواده مشارکت دارند(هارتل و گرام 2004) و بلیچفلد و همکاران (2010) و تحقیقات بسیاری از جمله کار 2005، گرام 2005 و 2007، بین تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم فرزندان در طول فرایند تصمیم گیری تمایز قائل شدند(بلیچفلد و همکاران 2010).
مطالعاتی که کودکان را و نقشی که از لحاظ تصمیم گیری تعطیلات بازی می کنند ، بررسی کرده اند، در کل نشان می دهند، که کودکان بخشی از فرایند های تصمیم گیری هستند . پس بر آن شدیم که در تحقیق پی رو ما نیز تأثیر فرزندان را در فرایند تصمیم گیری برای سفر های تفریحی بررسی کنیم ، زیرا این موضوع در زمینه ی گردشگری موضوعی نادیده گرفته شده ، در کشورمان است و نتایج حاصل از آن می تواند راهگشایی برای بازاریابان و برنامه ریزان گردشگری باشد تا از این منظر برای پیشرفت گردشگری و طرح های خود بهره برند.
1.4گزاره های تحقیق1.4.1 پرسش های اصلی و فرعیپرسش اصلی:
آیا فرزندان درشهر کرج بر فرایند تصمیم انتخاب مقصد تأثیر دارند؟
پرسش های فرعی:
تأثیر فرزندان بیشتر مستقیم است یا غیر مستقیم ؟
تأثیر فرزندان در کدامیک از مراحل چهارگانه ی تصمیم گیری بیشتر است؟
کدام گروه سنی بیشترین تأثیر را اعمال می کند؟
از میان فرزندان دختر و پسر کدامیک تأثیر گذارترند؟
1.4.2فرضیه های تحقیقفرزندان بر فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد تأثیر دارند.
در صورت وجود تأثیر ، بیشترین تآثیر فرزندان به صورت غیر مستقیم است.
در صورت وجود تأثیر ، مرحله ی اول تصمیم گیری در فرایند تصمیم گیری تأثیر پذیرترین مرحله می باشد.
در صورت وجود تأثیر ، فرزندان بزرگتر( گروه سنی 15 تا 18 ساله ها یعنی دبیرستانی ها) نسبت به فرزندان کوچکتر ( 12تا 14 ساله ها راهنمایی ها) تأثیر بیشتری بر فرایند تصمیم گیری دارند.
در صورت وجود تأثیر فرزندان دختر نسبت به فرزندان پسر تأثیر بیشتری بر فرایند تصمیم گیری دارند.
1.4.3هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظارهدف از این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا فرزندان در فرایند تصمیم انتخاب مقصد تأثیر دارند یا خیر . اهداف دیگر این تحقیق شامل موارد زیر است :
شناخت نوع تأثیر از نظر مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن
شناخت تأثیر پذیرترین مرحله در مراحل چهار گانه ی تصمیم گیری انتخاب مقصد
شناخت موثرترین گروه سنی در مراحل فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد
شناخت موثر ترین جنس در فرایند تصمیم گیری انتخاب مقصد
1.4.4شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیقتأثیر: زمانیکه فردی به روشی عمل می کند به طوریکه رفتار دیگری را به روشی مطلوب تغییر دهد(مارتنسن 2008) تأثیر، شامل اقداماتی است که توسط یکی از اعضای خانواده باعث تفاوت در طول فرایند تصمیم گیری می شود. اکستروم مفهوم تأثیر را به عنوان تغییر در گرایشات فرد ، در نتیجه ی تعامل بین والدین و فرزندان تعریف می کنند کرونهوج (2002) تأثیر را به عنوان توانایی یک عضو خانواده برای دستیابی به نتیجه ای خاص با تأثیر بر احساسات و عقاید و رفتار والدین تعریف می کند. ( میکلسن و نورگارد 2007). در این مطالعه مفهوم تأثیر چنین تعریف می شود :
تلاش های فعال و منفعل فرزندان برای دستیابی به پذیرش والدین برای مشارکت در تصمیم گیری و گرفتن نتیجه ی مورد نظر .
دو نوع اصلی تأثیر تشخیص داده شده اند:
اول ، تأثیرمستقیم یا فعال که “به طور مستقیم بر اساس نیازهای شخص تصمیم گیرنده ” است. ( بتی و تالپید 1994، روحانی 1390) در این نوع تأثیر فرزند از طریق استراتژی های تأثیر گوناگون تعامل می کند تا آن چه را که می خواهد بدست آورد(سواندیناتا 2011 ،میکلسن و نورگارد 2007).تأثیر مستقیم هم چنین به تصمیم گیری مشترک بر می گردد ( سواندیناتا 2011).
دوم ، تأثیر غیر مستقیم یا منفعل که ” در آن تصمیم گیرنده نیازهای یک عضو دیگر خانواده را به طور غیر مستقیم مورد توجه قرار می دهد”. بتی و تالپید 1994، روحانی 1390)در این نوع تأثیر والدین از آن چه که فرزند می خواهد آگاهند و تلاش می کنند بدون تعامل مستقیم با او، ازآن تبعیت کنند(سواندیناتا 2011 ،میکلسن و نورگارد 2007).
فرایند تصمیم گیری :اتفاق نظر کمی درتعداد مراحل فرایند تصمیم گیری وجود دارد، قبل از این که مدل لی و مارشال در سال 1998 به عنوان انتخاب نهایی شود، مدل سه مرحله ای دیویس و ریگواکس در سال 1974، چهار مرحله ای موشچیز و میشل در سال 1986 و فرایند نه مرحله ای وود ساید و متز در سال 1979 وجود داشت (لی و مارشال 1998,).
در این مطالعه مدل چهار مرحله ای مورد استفاده قرار گرفته است.
چهار مرحله عبارتند از تشخیص مشکل، جستجو، ارزیابی گزینه ها و انتخاب نهایی. مرحله تشخیص مشکل وقتی است که عضو یا اعضای خانواده تشخیص می دهند که مشکلی وجود دارد و نیاز باید برطرف شود.(روحانی 1390).
سفر تفریحی : سفر تفریحی ، به مسافرت هایی اطلاق می شود که با هدفی ویژه برای گذراندن روزهای تعطیل انجام می شود و معمولاً در نقاط خاص برای گردش در مکان های خاص صورت می گیرند.(پارساییان و اعرابی1378 )
البته تعریف سفر تفریحی خانوادگی مورد نظر در مطالعه به شرح زیر است : سفری که خانواده به همراه فرزندان به قصد تفریح و خوشگذرانی (و نه زیارت و بازدید از اقوام) به هنگام تعطیلات انجام می دهند و حداقل 24 ساعت را در آن مقصد می گذرانند، اطلاق می شود.
انتخاب مقصد : انتخاب مکانی برای گذران سفر
گردشگری داخلی: ساکنان یک کشور که فقط داخل آن کشور مسافرت می کنند(داس ویل , اعرابی و ایزدی 1378)
گروه سنی مورد نظر : نوجوانان زیر 18 سال بوده ومقایسه میان فرزندان خانواده که در دوره های راهنمایی و دبیرستان تحصیل می کنند ، است.
فصل دوم:مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین2.1مقدمهتصمیم گیری یعنی شناسایی و اقدام یک عمل برای دست یازیدن به یک مسئله ی خاص یا بهره برداری از یک فرصت (استونر 1978).
تصمیم گیری یک فعالیت انسانی است که هرگز متوقف نمی شود . تصمیمات اصلی نظیر تحصیل ، کار، دین ، ازدواج ، زندگی ما را در گرو خود دارند . اما تصمیمات همیشه محدود به اتفاقات بزرگ نیستند. در زندگی روزانه ی ما، ما تصمیم گیران خستگی ناپذیر هستیم . تقریباً هر روز ، ما در مورد استفاده از پول و زمان تصمیم می گیریم .
از بسیارساده تا بسیار پیچیده ، تصمیم گیری چیزی است که مصرف کنندگان باید زمان زیادی را در روز در زندگی روزمره شان به آن بپردازند . در نتیجه همه ممکن است بر این توافق داشته باشند که توانایی یک فرد به حل پیچیدگی های تصمیم گیری به روشی موثر در زندگی اجتماعی او برای کمک به او در جهت کسب کیفیت زندگی بهتر ، مهم است (کوزاک 2010)
از آنجاییکه تصمیم گیری مرکز فعالیت های انسانی است، عجیب نیست که حجم زیادی از ادبیات بر این موضوع تمرکز کرده اند. علم اقتصاد ، روانشناسی ، جامعه شناسی فعالترین علوم در این زمینه هستند(دکراپ 2006).
2.2تصمیم گیری کلیدر ادبیات که در ادامه خواهیم دید، 5 موقع در تحقیقات تئوری تصمیم گیری به ترتیب ارائه گردیده است . اولین آن ها با کتاب های کلاسیک توسط ون نومَن و مورگنسترن (1944) در زمینه ی اقتصاد خرد و ادواردز(1954) در روانشناسی آغاز شد . تصمیم گیری بر اساس فایده ی مورد انتظار ذهنی (SEU) است که فایده به ارزش شخصی به جای ارزش پولی عینی بر می گردد. این به طور خالص رویکرد ساختاری به تصمیم گیری است (همانطور که با رویکرد فرایندی در تضاد است) به انتخاب برونداد متغیرهای درونداد بر می گردد. تصمیمات بر اساس اصول ریاضیاتی گذرا و سازگاری lمدلسازی می شوند. به طور مجازی هیچ چیز در مورد فرایند های روانشناسی که منجر به تصمیم می شود ، گفته نمی شود. به طور گسترده تر فایده ی مورد انتظار ذهنی به پارادایم منطقی بر می گردد. مصرف کننده به عنوان تصمیم گیرنده ی منطقی یا homo oeconomicus در نظر گرفته می شود که به دنبال افزایش منفعت یا رضایت خود تحت محدودیت های بودجه ای خود است . در این چارچوب ، پیش بینی آسان است زیرا اعمال مشابه فرض می شوند که به طور سیسماتیک منجر به نتایج مشابه می گردند.
محدودیت های اصل فایده ی مورد انتظار ذهنی خیلی زود در معرض دید قرار گرفت (دکراپ 2006 ،اسمال من و مور 2008، پاپاندرو1953، می 1954) . به علت شرایط متناقض ، نقض ترجیحات ،تأثیرات کالبدی یا زمینه ای ، انتخاب های افراد، اغلب با پیش بینی ها و مفروضات فایده ی مورد انتظار ذهنی ناسازگار است. نارسایی های فایده ی مورد انتظار ذهنی برای یک توضیح جامع و پیش بینی ارزشمند تصمیم گیری انسان بعداً توسط نویسندگان دیگر اصلاح گردید(دکراپ 2006،اسمال من و مور2008).
یک رویکرد محتمل تر ، موقع دوم ، به عنوان جایگزین برای رویکرد جبری منطق خالص پیشنهاد شد. ایده ی کاهش ریسک یا عدم اطمینان در مورد نتایج یک عمل است، در نتیجه یک جایگزین، دیگر به تنهایی بر اساس ارزش مورد انتظارش ارزیابی نمی شود بلکه بعلاوه بر اساس سطح ریسک خود مورد ارزیابی قرار می گیرد .
تئوری دورنما (کانمن و تورسکی 1979) یا تئوری تأسف (بل 1982، لومز و ساگدن 1982) چنین احتمالاتی را در بر می گیرند. به هر حال ، این تئوری ها هنوز برای توضیح فرایند های واسطی که منجر به تصمیم می شوند ، رد می گردند( دکراپ 2006).
کارسیمون (1955) یک گام تعیین کننده را معرفی کرد که می تواند به عنوان موقع سوم در تحقیقات تصمیم گیری در نظر گرفته شود . منطق مرزدار یا محدود ( دکراپ 2006 ،اسمال من و مور 2008 ، مارچ و سیمون 1958، سایرت و مارچ 1963) به عنوان رویکردی واقع گرایانه تر برای اصول تصمیم گیری ارائه شد. اگرچه افراد ذاتاً منطقی هستند ، توسط توانایی های ذهنی و زمان محدود و اطلاعات ناقص محدود شده اند. ارتباط ، ادراک ، حافظه و توجه مصرف کنندگان همه یک تأثیر انتخابی بر اطلاعات دارند. این منجر به اعمالی می شود که (همیشه) به طور کامل منطقی نیستند(دکراپ 2006). هدف ، انتخاب جایگزینی است که به جای بهترین امکان ، به اندازه ی کافی خوب باشد . اصل رضایتمندی به جای بیشینه کردن قرار می گیرد (دکراپ 2006، سیمون 1957). تاریخ و تجربه بر آستانه ی پذیرش (یا سطح خواست) تأثیر می گذارند. از آن جا که فرایندسازی و جستجوی اطلاعات پویا در هسته ی این رویکرد ها قرار دارند، مطالعات رد گیری فرایند تصمیم گیری مورد تشویق قرار گرفته اند. از طریق مطالعات ، قواعد جایگزین برای فایده ی مورد انتظار ذهنی و اصل توالی ، در معرض دید قرار گرفته اند. پیگیری قواعد پارادایم های منطقی بودن را که در آن یک منطق ، دلیل و نظم را اعمال می کند ، موازی قرار می دهد. به هر حال در پیگیری قواعد فرایند استدلال شامل ارزیابی جایگزین ها بر حسب نتایج مورد انتظار برای ترجیحات نمی شوند. در عوض ، آن به ایجاد شناخت ها و تطبیق قواعد برای شرایط شناخته شده مربوط می شود.یک منطق تخصیص به جای انتظار وجود دارد. از آن جهت ، پیگیری قواعد ، بیشتر ،گذشته نگر است (یک نفر از گذشته برای شکل دادن شناخت های مفید می آموزد)، حال آن که منطقی بودن به وضوح آینده محور است(یک نفر آینده را از ترجیحات مفید پیش بینی می کند)(دکراپ 2006).
در کنار رضایتمندی سنت تحقیقاتی اساسی دیگری در منطق مرزدار یا محدود وجود داردکه افزون گرایی نام دارد.این سنت نیز فرض می کند که تصمیم گیران به علت توانایی های ذهنی و اطلاعات محدود نمی توانند دیدی جامع از مسائل تصمیم داشته باشند. به هر حال افزون گرایی به منطق اصلاح تأکید دارد : یک تصمیم فقط اگر جایگزینی جدید و بهتر از ووضعیت فعلی باشد انتخاب می گردد. تصمیم گیری تحقیقات افزون مستمر می طلبد که منجر به مجموعه هایی بی پایان از اصلاحات می گردد که لیندبلوم آنرا پشت هم بودن می نامد . اولین توسعه در علوم سیاسی ، یک تصمیم گیرنده ی جایزالخطا و فاقد آینده نگری فرض می کند که با مقایسه ی وضعیت فعلی با چند گزینه ی جدید ، انتخاب را انجام می دهد و به روشی کورمالی برای انتخاب سیاست های بهتر(یا محصولات) از لحاظ عینی نسبت به ضعیف تر ها تلاش می کند .(دکراپ 2006، بندور 1955). لیندبلوم (1959) از ان جا که کاهش های پیوسته ی پیشین از شرایط فعلی ، گام به گام و با درجات کم ایجاد می شود، در حالیکه دیگری ها از اساس دوباره هر بار بر اساس گذشته تکرار می شود، فقط به عنوان تجربه در یک تئوری تجسم می یابد و همیشه آماده ی شروع به طور کامل می شود.
شمول تغییرات ممکن در بازنمود جایگزین های تصمیم ، جزئی جدید در موقع چهارم دزتحقیق و تئوری تصمیم گیری است . اولین تغییرات برای حل تعارضات تصمیم گیری ضروری اند ، زیرا اهداف متناقض باید مورد مذاکره و مشاوره مجدد قرار گیرند . این فرض جدید توسط شپارد (1964) معرفی گشت و سپس توسط کانمن و تورسکی (1979) و اسونسون(1979) اصلاح گردید. تغییرات ممکن است از رویداد های غیر منتظره منجر شوند. در آن مورد ، قضاوت ها بر اساس هنجارها یا استانداردهایی خواهد بود که از طریق رویدادها، خودشان ایجاد یا اصلاح شدند. به طور عام تر اتخاذ قواعد تصمیم برای ساختار یک مشکل به عنوان تصمیم گیری متناسب یا محتمل توصیف شد (دکراپ 2006 ، اسمال من و مور2008) . این رویکرد فرض می کند که مردم از انواع استراتژی ها برای حل مسائل تصمیم استفاده می کنند . انتخاب یک استراتژی خاص به ویژگی های شخصی ( توانایی شناختی ، دانش اولیه ) ، ویژگی های مسئله ( عوامل زمینه ای ) ،زمینه ی اجتماعی ( مسئولیت ، عضویت در گروه ) بستگی دارد. دو چارچوب اصلی برای تصمیم گیری محتمل استفاده می شود. از یک طرف چارچوب هزینه / منفعت ، فرض می کند که انتخاب استراتژی نتیجه ی سازش بین اشتیاق برای گرفتن یک تصمیم صحیح و اشتیاق برای کم کردن تلاش است (بیچ و میشل 1978) . از طرف دیگر چارچوب ادراکی در نظر می گیرد که تصمیم گیری توسط اصول پایه ی ادراک انسانی نظیر ابراز / اسکلت بندی مسئله تصمیم تحت تأثیر قرار می گیرد (تورسکی و کانمن 1981) یا ادراک انتخاب ها به عنوان پیشنهاد حاصل می شود( پوتو 1987).
مدل سیاسی تصمیم گیری یک مورد خاص از تصمیم گیری متناسب است (دکراپ 2006، اسمال من و مور 2008). این مدل از مشاهده شروع می شود که اکثر تصمیمات انسانی ، فردی نیستند ولی در عوض شامل گروه ها می شوند. تئوری های تیم ها و بازی ها اولین بار برای توضیح تصمیم گیری گروهی پیشنهاد شده اند . به هر حال این ها بر اساس فروض قابل پرسشی اند که : 1- افراد ترجیحات با ثبات و / یا شناختی داند تا هیچ تعارضی رخ ندهد(تئوری تیم ها) و 2- ترجیحات و شناخت ها بی ثباتند ولی الگوها برای حل تعارضات می کوشند ، چون آن ها به طور منطقی رفتار می کنند (تئوری بازی ها). در عوض پارادایم تصمیم گیری سیاسی فرض می کند که بازیگران بی ثبات چندگانه ، کمتر مستعد تأکید بر از بین بردن تعارض در ترجیحات یا شناخت هستند(دکراپ 2006، مارچ 1994). جنگ برای قدرت (از طریق زور یا تبادل) و ایجاد اتحاد (از طریق چانه زنی ) دو اصطلاح در اصل تصمیم گیری سیاسی هستند.
پست مدرنیسم موقع پنجم را در مطالعه ی تصمیم گیری معرفی می کند . این دیدگاه نو شده در علوم اجتماعی، راه را برای نقدهای متد بر تئوری های منطقی بودن و پیگیری قواعد تصمیم گیری انسان سنگفرش می کند(مهیا می کند). جهانی که تصمیم گیران با آن مواجه اند به نظر می رسد که به طور سیستماتیک از کم نظم تر، مبهم تر و سمبلیک تر از دنیایی باشد که در اغلب تئوری های ذکر شده در بالا تا به حال به تصویر کشیده شده است (دکراپ 2006مارچ 1994). واقعیت منحصربفرد نیست ، علیت، اغلب نا واضح و تعمد، یک پیش بینی کننده ی ضعیف رفتار است. پارادایم های جدید به منظور به حساب آوردن این نسبی گرایی است . مدل سطل زباله (کوهن و همکاران 1972 ) مبهم بودن و عدم اطمینانی را در بر می گیرد که در جهان مشاهده می شود. این مدل پیشنهاد می دهد که تصمیمات شبیه سطل زباله اند که در آن مسائل با راه حل ها ، فرصت های انتخاب و تصمیم گیران در آن رها شده اندو با هم به وسیله ی نزدیکی زمان مرتبط هستند. به عنوان نتیجه تقریباً هر راه حل می تواند با هر مشکل شریک باشد، در حالی که آن در زمان مشابه فراخوانده شود.
مدل سطل زباله براساس چشم انداز مرتب کردن (ترتیب )زمانی است که هر فرایند تصمیم شامل مجموعه ای از افراد و گروه هایی است که به طور همزمان در سایر چیزها در گیر می شوند (دکراپ 2006، مارچ 1994).
2.3تصمیم گیری مصرف کنندهدر کنار علم اقتصاد ، روانشناسی و جامعه شناسی ، به تصمیم گیری در علوم مدیریت ، و به طور خاص تر در رفتار مصرف کننده و سازمانی توجه زیادی شده است . بررسی تصمیمات خرید (محصول ، برند ، مغازه ، شیوه ی پرداخت و … ) همان طور که در آن ها تجارت برای فروش خدمات و کالاهایشان ممکن می سازد ، ارزشمند است . انتخاب و استفاده از تصمیم ها نیز دارای اهمیت زیادی نه تنها برای خود مصرف کنندگان بلکه برای خط مشی گذاران و بازاری ها نیز مهم است. خلاصه ، تصمیمات مصرف کننده فراگیر هستند. هیچ راهی وجود ندارد که مصرف کننده بتواند از تصمیم گیری بگریزد ( دکراپ 2006، والترز و برژیل 1989). ولی اینجا دوباره ، خرید نهایی فقط بخش قابل مشاهده ی کوه یخ است . چون که تجسمی از کل اصل تصمیم گیری می باشد ، که با شناخت مسئله ( نیاز ) شروع می گردد .
2.3.1تئوری های کلاسیک
تئوری های کلاسیک مصرف کننده را یا کاهش دهنده ی ریسک ، حل کننده ی مسئله یا پردازنده ی اطلاعات نشان می دهند . این مواقعی است که یکی با سه مورد از بخش اول( تصمیم گیری کلی ) در یک خط قرار دارند. دیدگاه مصرف کننده به عنوان یک کاهنده ی ریسک اولین بار توسط بائر 1960و تایلر 1974 پیشنهاد شده است . ریسک ممکن است به عنوان پیش بینی (انتظار) شخصی تشریح شود که یک عمل خاص منجر به کاهش یا عدم اطمینان در مورد نتیجه ی خرید شود . ریسک می تواند روانشناختی یا فیزیکی باشد ، می تواند به پول ، ساخت محصول یا پذیرش اجتماعی مربوط باشد . تئوری کاهش ریسک فرض می کند که مصرف کنندگان مایل به کاهش ریسک به سطحی قابل پذیرش در تصمیمات بازارشان هستند. جستجوی اطلاعات بسیار محدود است مگر اینکه به اتخاذ انتخاب هایی امن تر(مطمئن تر) کمک نماید. کاهش ریسک شامل استراتژی هایی نظیر وفاداری به برند ، تکرار خرید ها ، و خرید گرانترین یا مشهورترین برند ها می شود(دکراپ 2006).
حل مسئله مشهور ترین رویکرد برای تصمیم گیری مصرف کننده است . تعداد چشمگیری از مدل های رفتار مصرف کننده بر اساس این پارادایم هستند (دکراپ 2006، هاوارد و شث 1969 ، انگل و همکاران 1073). فروض پایه ی آن ، این است که هر مصرف کننده ای نیاز یا اشتیاق دارد که مشکلی را در چارچوب فردی برانگیزد. مصرف کننده با تصمیم به یک روند به منظور رفع نیاز یا اشتیاق متعهد به حل آن مسئله می شود . تصمیم گیری مستلزم این گام های مخصوص به خود است. : شناخت نیاز ، جستجو برای اطلاعات (که فرض می شود بسیار مهم است ) ، ارزیابی جایگزین ها ( مصرف کننده ویژگی ها و محصولات را ارزیابی می کند) ، خرید ، نتایج ( ارزیابی بعد از خرید ).
حل مسئله به طور آشکار به عملی منطقی و با تفکر بر می گردد که یک تصمیم گیرنده ی عاقل را می طلبد ( دکراپ 2006 ، فیش بن و آجزن 1975) . تصمیمات خرید در یک پیوستار بین حل مسئله ی گسترده ( EPN ) و حل مسئله ی محدود ( LPS ) واقع شده است . گستردگی حل مسئله به طور مثبت توسط سطح تمایز بین جایگزین ها ، دسترسی زمانی و مداخله تحت تأثیر قرار دارد. (انگل و همکاران 1990 ).
رویکرد پردازش اطلاعات فرض می کند که مصرف کنندگان به طور مستمر به دنبال اطلاعات یا پردازش آن به منظور بهبود کیفیت انتخاب هایشان هستند (دکراپ 2006 ، بتمن 1979 ) . همساز با حل مسئله ، همان طور که آن می طلبد که مصرف کنندگان منابع محدودی برای پردازش اطلاعات دارند ، از منطقی بودن مرزدار حمایت می کند . این در راستای این عقیده است که ترجیحات برای گزینه های هر پیچیدگی یا تازگی در تصمیم گیری اغلب طرح ریزی شده ، نه اینکه صرفاً ابراز شده باشد (دکراپ 2006، بتمن و همکاران 1998 ). مصرف کنندگان ترجیحات به خوبی توضیح داده شده ندارند ولی آن ها وقتی که نیاز است در یک جا بنا می کنند نظیر زمانیکه یک انتخاب خاص را انجام می دهند .
2.3.2تئوری های پست مدرن در اقتصاد بازار فعلی که توسط هر تکنولوژیها و فشارهای رقابتی متمایز شده ، مصرف کنندگان اغلب با تعداد زیادی از جایگزین ها مواجهند (برند ها یا کالاه های زیاد) و غرق در اطلاعات از منابع بسیار هستند (مثل خانواده ، دوستان ، تبلیغات ، مأموران فروش ) . عدم اطمینان در مورد استفاده ، عملکرد محصول و مبادلات سخت (مثل قیمت در برابر کیفیت ) منجر به مجموعه ای از تنگناهای بازار جدی برای مصرف کنندگان می شود . این ماهیت چند وجهی ، کار تصمیم گیری مصرف کننده تعدادی از پرسش های مهم را ایجاد کرده است ( دکراپ 2006 ، بتمن و همکاران 1991 ) و توضیحات کلی جدید تری از رفتار مصرف کننده پدید آمده است . دو جریان اصلی مصرف کننده را به عنوان تصمیم گیرنده ی انطباقی یا لذت گرا در نظر می گیرد. مدل سطل زباله پارادایم جدید دیگری است که از رفتار سازمانی نشأت گرفته است . این تئوری ها با دو موقع آخر تئوری تصمیم گیری که در بالا ارائه گشت در یک خط قرار دارند.
در چشم انداز تجربی یا لذت گرایی در رفتار مصرف کننده (هالبروک 1982 ، دکراپ 2006 ) ، به معنای دقیق کلمه تمرکز بر اصل تصمیم گیری قرار دارد ، ولی تا حدی بر تجربه ی مصرف محصولات است . به هر حال آن اشاره ای ضمنی به تصمیم گیری و ساخت های ذهنی دارد . مصرف لذت گرایانه به جنبه هایی از رفتار مصرف کننده وابسته است که به جنبه های چند حسی ( مزه ها ، صدا ها ، تصاویر بصری ) خیالات و عاطفی تجربه ی یک فرد از محصولات بر می گردد ( دکراپ 2006 ، هالبروک 1982 ) . مصرف کنندگان به دنبال گرفتن تصمیماتی هستند که رضایت ( خوشایند ) و برانگیختگی احساسشان را افزایش خواهد داد . دقت کنید که مصرف لذتی درد آور نیز ممکن است باشد ، زیرا مصرف کنندگان می توانند از دانش درد آور برای گسترش احساسات و ساخت خیالات (فانتزی هایی) استفاده کنند که آن ها را قادر به کنار آمدن بهتر با حقایق ناخوشایند می نماید ( هرشمن و هالبروک 1982 ). در نتیجه هالبروک ( 1984 ) پیشنهاد جایگزینی CAB سرخورده با مدل CEV می کند . این دیدگاه جدید تر از رفتار مصرف کننده بر استفاده ی محصول ، تجربه ی مصرف و ابعاد سمبلیک و لذت جویی محصول تمرکز دارد . محصولات دیگر به عنوان موجودیت های عینی در نظر گرفته نمی شود بلکه سمبل های ذهنی اند که با پاسخ های احساسی ، رضایت حسی ، درک هنری یا خیالبافی ( رویای بیداری ) همراه هستند . این چشم انداز تجربی و لذت جویی به طور خاص برای کلاس های محصولات مثل رمان ها ، مظاهر فرهنگی رویداد های ورزشی یا تعطیلات مناسب است.
تصمیم گیری متناسب یا محتمل ( بتمن و همکاران 1991 ، و پین و همکاران 1993 ) بر اساس اصلی است که مصرف کنندگان به شیوه ای به انواع شرایط کار ، پاسخ می دهد، منعطف هستند . در ابتدا تصمیم گیری متناسبی است که درآن استراتژی های تصمیم برای ویژگی های مسئله نظیر تعداد جایگزین ها ، فشار زمان ( متغیرهای کار ) متناسب شد. دوم تفاوت های افراد نیز بر اینکه چگونه یک فرد تصمیم به حل مسئله ی تصمیمی خاص می گیرد ، تأثیر می گذارد . توانایی ذهنی ( شناختی ) ، دانش اولیه و مهارت ، اثرات اصلی اند. سوم تصمیم گیری به عوامل اجتماعی بسیاری بستگی دارد. از یک طرف تصمیمات فردی می توان توسط پاسخگویی به افراد مرتبط دیگر مثل دوستان یا اعضای خانواده تحت تأثیر باشد . از طرف دیگر برخی تصمیمات شامل ذی نفعان چندگانه می شود . این منجر به مشکلاتی می شود که به تصمیم گیری گروه مربوط است که به طور خلاصه عوامل مسئله ، فرد و زمینه ی اجتماعی یک طرح از جنبه های اصلی است که بر تصمیم گیری مصرف کننده ی محتمل تأثیر می گذارد (دکراپ 2006 ، بتمن و همکاران 1991 ) .
مدل تصمیم سطل زباله حتی یک شکاف ریشه ای با تئوری های کلاسیک را نشان می دهد . این پارادایم یک مفهوم مهم برای تصمیم گیری مصرف کننده دارد . اول تعاریف مسئله متغیر هستند : آن ها تا آن جا که افراد یا مشکلات جدید تغییر می کنند به فرصت های انتخاب ضمیمه شده اند . دوم ، به سایر اصل های تئوری رفتار مصرف کننده ی کلاسیک اهمیت داده نشده است : اطلاعات اغلب جمع آوری شده ولی استفاده نشده اند ، ترجیحات واضح نیستند و بسیاری از آن ها تأثیر کمی بر انتخاب دارند . سوم ، مقوله های ارزیابی از پیش در دسترس نبوده ولی در عوض در طول و بعد از اصل تصمیم گیری کشف شده است . چهارم ، یک انتخاب خاص می تواند حتی زمانیکه به هیچ مسئله ای پی برده نشده و یا زمانیکه مشکل به فرصت های انتخاب بر می گردد ، صورت گیرد . در عوض هیچ انتخابی زمانی که تعدادی از مسائل به فرصت انتخاب مربوط هستند صورت نمی گیرد زیرا این از انرژی تصمیم گیرنده فراتر می رود
.
2.4مراحل تصمیم گیری
در ورای هر عمل خرید یک فرایند مهم تصمیم گیری نهفته است که باید بررسی شود ( روستا ، ونوس ، ابراهیمی 1385).
ادبیات رفتار مصرف کننده (بلک ول و همکاران 2001، آسائل 1998، مورگان 1996) بیان کردند که مصرف کنندگان خانوادگی زمانیکه تصمیم خرید می گیرند در چهار مرحله در گیر می شوند:
1.بیان مسئله یا برانگیخته شدن نیاز
2.جستجوی اطلاعات
3.ارزیابی گزینه ها و جایگزین ها
4.تصمیم نهایی خرید (لین وو 2007 ، هنلن و همکاران 2005 ).
249047028067000389191528067000100965022479000
437705586995تصمیم نهایی
00تصمیم نهایی
1551940138430جستجوی اطلاعات
00جستجوی اطلاعات
3937086995بیان مسئله یا برانگیختن نیاز
00بیان مسئله یا برانگیختن نیاز
2952750138430ارزیابی گزینه ها و جایگزین ها
00ارزیابی گزینه ها و جایگزین ها

شکل فوق برای بهتر نشان دادن مراحل تصمیم گیری آورده شده است .
در این مدل چهار مرحله ای از فرایند تصمیم پیش از خرید را نشان می دهد، البته باید متذکر شد که هر خریدی از طریق این مدل صورت نمی پذیرد(هنلن و همکاران 2005 )در شرایط خرید های روتین که مرتب تکرار می شوند مثل خرید مواد خانگی نظیر شیر ، مصرف کننده ممکن است مستقیم از شناخت نیاز به مرحله ی خرید نهایی برود (هنلن و همکاران 2005). در مورد گردشگری نیز فرایندی که توسط گردشگران برای تصمیم گیری جهت گردشگری پوشش داده می شود به موازات با سایر مفاهیم در طول زمان تغییر کرده است در حقیقیت این ها مفاهیمی اند که کمک می کند بفهمیم که چرا مردم سفر می کنند و چگونه برای اینکه سفر کنند و به کجا بروند تصمیم می گیرند .(مینچیو و مویزا 2009)
شناخت نیاز اولین مرحله در فرایند تصمیم گیری است که مصرف کننده مشکل یا نیازی را می شناسد و می خواهد این مسئله را حل کند (مک کاتی 1998) . این نیاز ممکن است توسط محرکی درونی یا بیرونی بروز نماید(هنلن و همکاران 2005 ). به طور مفهومی این بدان معنی است که مصرف کننده یک خلأ بین وضعیت کنونی و وضعیت مورد علاقه را درک کرده است . خلأ به دو دلیل اتفاق می افتد : تغییر در وضعیت کنونی یا تغییر در وضعیت مورد علاقه. تغییر در وضعیت کنونی می تواند نتیجه ی عوامل متعددی باشد : نقصان یا عدم رضایت از وضعیت فعلی ، کاهش یا افزایش در وضعیت مالی و دروندادهای بازاریابی و تغییر در وضعیت مورد علاقه نیز زمانی اتفاق می افتد که نیاز و خواسته ای جدید بوجود آید یا محصولات جدیدتری به بازار آیند( مک کاتی 1998). پس از شناخت نیازهای محصول / خدمت، جستجوی اطلاعات فاز دوم در تصمیم گیری است که مصرف کننده به سمت دستیابی به هدف شناخته شده در فاز قبل حرکت می کند و مرحله ای در فرایند است که در آن مصرف کننده برای جستجوی اطلاعات بیشتر تحریک می شود ، و به شناسایی گزینه های موجود می پردازد (مک کاتی 1998) این مرحله از بر انگیختگی ممکن است مصرف کننده را برای جستجوی فعال اطلاعات تشویق نماید یا توجهش را برای منابع اطلاعاتی مربوط ، من جمله تبلیغات افزایش دهد (هنلن و همکاران 2005) ، مصرف کنندگان باید فعالانه اطلاعات در مورد گزینه های در دسترس از اطلاعات یا خاطرات جمع آوری نمایند (لین وو 2007 ). بنابر این جستجوی اطلاعات یک تلاش اندیشیده برای بدست آوردن اطلاعات در مورد یک محصول ، یا خرید آن است (مک کاتی 1998). زمانیکه اطلاعات کافی جمع آوری شد ، مصرف کننده به سمت فاز ارزیابی گزینه ها (جایگزین ها) می رود در این مرحله مصرف کنندگان با تعداد زیادی از جایگزین ها مواجهند که باید آن ها رابرای نیازش ارزیابی کند (هنلن و همکاران 2005و مک کاتی 1998) ، ارزیابی ها با دقت باید در میان محصولات / خدمات گوناگون صورت گیرد البته نه تمام جایگزین های در دسترس برای مصرف کنندگان ولی گزینه های در دسترس از مرحله ی جستجوی اطلاعات باید در نظر گرفته شوند که به اصطلاح مجموعه ی ملاحظات را شکل می دهند (لین وو2007) . فرایند ارزیابی فرایندی پیچیده است و بر اساس راه حل های خرید متغیر است ( هنلن و همکاران 2005). هر جایگزین که تمایل به آن وجود نداشته باشد ، در طول ارزیابی رد خواهد شد . در نهایت گزینه ای که مثبت ترین ارزیابی را به خود جلب کند به عنوان تصمیم نهایی انتخاب می گردد(لین وو2007). مصرف کننده باید شیوه ای را برای ساده کردن تصمیمات خرید بیاندیشند چون مصرف کننده ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات و تمایز بین محرک ها دارند(مک کاتی 1998و میلر 1956). دو عامل می تواند بین قصد خرید و تصمیم خرید بیاید: عامل اول : ایده ی افراد دیگری که بر تصمیم تأثیر می گذارند مثل افراد خانواده [ که باید از تأثیر آن ها بر جامعه ی هدف آگاه بود] و عامل دوم: عوامل موقعیتی غیر منتظره (هنلن و و همکاران 2005) . نتیجه ی تجربیات خرید نیز بعداً ارزیابی می شود وبعد ها در انتخاب های بعدی به آن توجه لازم مبذول می گردد (لین وو، 2007 ).
یکی از عواملی که بر میزان تأثیر کودکان در تصمیم گیری اثر می گذارد مرحله ی فرایند تصمیم گیری است . تمام مطالعات که تأثیر کودک را در مراحل تصمیم گیری بررسی کرده اند از مدل سه مرحله ای فرایند تصمیم گیری استفاده کرده اند شامل شناخت مسئله یا نیاز، جستجوی اطلاعات و انتخاب ولی موشیز و میشل در سال 1986 مرحله ارزیابی جایگزین ها را نیز گنجانده اند(مانگلبرگ 1990) [البته در مطالعات جدید بیشتر از فرایند چهار مرحله ای استفاده شده است ]. در کل تأثیر کودکان در مرحله ی شناخت نیاز بیشترین است و به طور چشمگیری تا مرحله ی انتخاب کاهش می یابد (مانگلبرگ 1990و بلچ و همکاران 1985، نلسون 1978، سیزبیلو و سوسانی 1977).
2.5تصمیم گیری خانوادگی
در بیست سال گذشته تغییراتی پیش آمده که فرایند تصمیم گیری در خانواده را دگرگون کرده است – دموکراسی خانوادگی به وضوح رو به قدرت گرفتن است . خانواده درگیر چیزی شده است که مطالعات تجاری آنرا بخش تصمیم گیری می نامد. این روندکلی ، احتمالاً نتایجی نیز برای تصمیم گیری سفر های تفریحی و تعطیلات دارد. (برونر و دی هوگ 2008)
نکته ی عمده ی یافته هایی که تا بحال ارائه شده اند شامل تعطیلات رونده ای است که در سطح فردی سفر می کند. (دکراپ 2006).
فرایند تصمیم گیری در خانواده از فرایند تصمیم گیری فردی متفاوت تر و پیچیده تر است ، به این معنی که شامل تخصیص نقش های مختلف و تصمیم گیری مشترک در میان اعضای خانواده می شود (کنگ 2003، کنگ و هسو 2005 ، آسائل 1998). بعلاوه فعالیت های گردشگری به شدت گروه محور هستند (دکراپ 2006) وتصمیمات سفر تفریحی و تعطیلات خانواده که معمولاً شامل چندین فرد و منابع چشمگیر است، بعنوان تصمیمات با سطح مداخله ی بالا در نظر گرفته می شود ( کنگ 2003، کنگ و هسو 2005 ، میچی و سالیوان 1990). تصمیمات با سطح مداخله ی زیاد بیشتر بعنوان فرایند عمل می کنند تا رویداد (کنگ 2003، کنگ و هسو 2005 ، آسائل 1998) و با قوانین خاصی اداره می گردند( کنگ و هسو 2005قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *