— (280)

2713990815022500
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
دانشکده بهداشت
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه
عنوان
شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال و غرب تهران در سال 1392
استاد راهنما
دکتر رزا زاوشی
اساتید مشاور
دکتر بهرام رشیدخانی
دکتر رضا رستمی
نگارش
مریم لاهوتی
دی ماه 1393

تقدیم به
خانواده عزیزم
سپاسگزاری از
ذات اقدس الهی- که حمد و ثناء شایسته اوست.
قدردانی از:
استاد ارجمند سرکار خانم دکتر رزا زاوشی برای راهنمایی های دلسوزانه ایشان.
استاد بزرگوار جناب آقای دکتر بهرام رشیدخانی برای مشاوره ها و زحمات بی دریغشان در پیشبرد این پایان نامه.
اساتید گرامی جناب آقای دکتر مصطفی نوروزی و جناب آقای دکتر رضا رستمی برای کمک ها و حمایت هایشان.
تشکر از:
سرکار خانم علی بیگ، سرکار خانم کریمی، جناب آقای کریمی و
همکاری صبورانه تمامی خانم های شرکت کننده در این تحقیق.

چکیده
زمینه: افسردگی یکی از رایج ترین اختلال های روانی به شمار می رود. تا کنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه الگوهای غذایی با افسردگی در کشورهای در حال توسعه پرداخته اند.
هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال وغرب تهران در سال 1392 بود.
روش: در این مطالعه مقطعی، 255 نفر از زنان 20 تا 45 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال و غرب تهران انتخاب شدند. روش نمونه برداری به صورت سیستماتیک خوشه ای بود. پرسشنامه های اطلاعات عمومی، بسامد خوراک، افسردگی بک (Beck) و فعالیت بدنی از طریق مصاحبه حضوری تکمیل شد. سپس قد و وزن افراد مورد مطالعه اندازه گیری شد و نمایه توده بدن محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.
یافته ها: شیوع افسردگی در زنان مورد مطالعه، 58% بود. دو الگوی غذایی غالب شناسایی شد: الگوی سالم (غنی از سبزی ها، هویج، حبوبات، گوجه فرنگی، میوه ها، سبزی های برگ سبز، لبنیات کم چرب، سبزی های کلمی شکل، تخم مرغ، سیب زمینی آب پز و زیتون) و الگوی غذایی ناسالم (غنی از نوشابه، سیب زمینی سرخ کرده، گوشت های فراوری شده، شیرینی و دسر، میان وعده ها، مغزها، چربی ها، ترشی ها، قند و شکر، لبنیات پرچرب، گوشت قرمز، ادویه ها، طیور و ماکیان، نمک، گوشت احشاء، آبمیوه و غلات تصفیه شده). بعد از تعدیل اثر عوامل مخدوشگر، افرادی که نمره بالاتری از الگوی غذایی ناسالم کسب کرده بودند، نسبت به افراد دارای نمره پایین تر، از شانس بیشتری (نسبت شانس: 19/2، فاصله اطمینان 95%: 10/1 تا 36/4 و 02/0P=) برای ابتلا به افسردگی برخوردار بودند، اما الگوی غذایی سالم با افسردگی ارتباط آماری معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان دهنده شیوع بالای افسردگی و ارتباط مستقیم الگوی غذایی ناسالم با خطر افسردگی در زنان مورد مطالعه بود.
کلیدواژه ها: افسردگی، الگوهای غذایی، تحلیل عاملی
فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 فصل اول: مقدمه و بیان مسآله
2 مقدمه
2 1-2- بیان مسآله و اهمیت پژوهش
5 1-3- اهداف و فرضیات
5 1-3-1- هدف اصلی
5 1-3-2- اهداف فرعی
5 1-3-3- سوالات پژوهش
6 1-3-4- فرضیات پژوهش
7 فصل دوم: بررسی متون
8 مقدمه
8 2-2- روش های شناسایی الگوهای غذایی
8 2-2-1- تحلیل عاملی
8 2-2-2- تحلیل خوشه ای
9 2-2-3- شاخص های تغذیه ای
9 2-3- مروری بر مطالعات انجام یافته
9 2-3-1- مطالعات انجام شده در زمینه افسردگی در ایران
11 2-3-2- مطالعات انجام شده در زمینه افسردگی در سایر کشورها
12 2-3-3- مطالعات انجام شده در زمینه الگوهای غذایی و افسردگی در ایران
12 2-3-4- مطالعات انجام شده در زمینه الگوهای غذایی و افسردگی در سایر کشورها
20 فصل سوم: روش پژوهش
21 3-1- مقدمه
21 3-2- نوع پژوهش
21 3-3- جامعه پژوهش
21 3-3-1- معیارهای ورود به مطالعه
22 3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه
22 3-5- روش گردآوری داده ها
23 3-6- ابزار گردآوری داده ها
23 3-6-1- ارزیابی متغیرهای جمعیتی، اقتصادی- اجتماعی، شیوه زندگی و وضعیت سلامتی
23 3-6-2- ارزیابی شدت افسردگی
23 3-6-3- ارزیابی دریافت های غذایی
24 3-6-4- ارزیابی فعالیت بدنی
25 3-6-5- ارزیابی وضعیت تن سنجی
25 3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
28 3-8- مکان و زمان مطالعه
28 3-9- محدودیت های پژوهش
28 3-10- ملاحظات اخلاقی
29 3-11- تعریف واژه ها
31 فصل چهارم: یافته ها
32 4-1- تعیین شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه
33 4-2- الگوهای غذایی شناسایی شده
35 4-3- توزیع متغیرهای جمعیتی و اقتصادی – اجتماعی در دسته های مختلف شدت افسردگی
37 4-4- توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، نمایه توده بدن و انرژی دریافتی در دسته های مختلف شدت افسردگی
39 4-5- توزیع متغیرهای جمعیتی در دسته های مختلف الگوهای غذایی
40 4-6- توزیع متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در دسته های مختلف الگوهای غذایی
42 4-7- توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، نمایه توده بدن و انرژی دریافتی در دسته های مختلف الگوهای غذایی
45 4-8- نسبت شانس و فاصله اطمینان 95% برای ابتلا به افسردگی در بین دسته های الگوهای غذایی
46 فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
47 5-1- بحث در مورد یافته های مربوط به افسردگی
47 5-1-1- بحث در مورد یافته های مربوط به شیوع افسردگی
48 5-1-2- بحث در مورد عوامل مرتبط با افسردگی
48 5-1-2-1- سن
48 5-1-2-2- بعد خانوار و تعداد فرزندان
48 5-1-2-3- تحصیلات
49 5-1-2-4- درآمد
49 5-1-2-5- وضعیت مالکیت منزل مسکونی
49 5-1-2-6- وضعیت شغلی
50 5-1-2-7- وضعیت تاهل
50 5-1-2-8- اندازه های تن سنجی
51 5-1-2-9- انرژی دریافتی
52 5-2- بحث در مورد یافته های مربوط به الگوهای غذایی
53 5-3- بحث در مورد الگوهای غذایی و افسردگی
57 5-4- نتیجه گیری
57 5-5- پیشنهادات
58 فهرست منابع
64
پیوست ها
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1- گروه های غذایی مورد استفاده در تحلیل الگوهای غذایی 27
جدول 4-1- شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه 32
جدول 4-2- بار عاملی گروه های غذایی در الگوهای غذایی شناسایی شده 34
جدول 4-3- توزیع متغیرهای جمعیتی و اقتصادی – اجتماعی در دسته های مختلف شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه 36
جدول 4-4- توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، نمایه توده بدن و انرژی دریافتی در دسته های مختلف شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه 38
جدول 4-5- توزیع متغیرهای جمعیتی در دسته های مختلف الگوهای غذایی در زنان مورد مطالعه 39
جدول 4-6- توزیع متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در بین دسته های مختلف الگوهای غذایی در زنان مورد مطالعه 41
جدول 4-7- توزیع متغیرهای شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، نمایه توده بدن و انرژی دریافتی در دسته های مختلف الگوهای غذایی در زنان مورد مطالعه 43
جدول 4-8- ارتباط بین سن، تعداد افراد خانوده، تحصیلات، تحصیلات سرپرست خانوار، درآمد و انرژی دریافتی با افسردگی 44
جدول 4-9- نسبت شانس و فاصله اطمینان 95% برای ابتلا به افسردگی در بین دسته های الگوهای غذایی 45

فصل اول:
مقدمه و بیان مسأله
1- مقدمه
در فصل اول به بررسی بیان مسأله و اهداف و فرضیات می پردازیم.
1-2- بیان مسأله و اهمیت پژوهش
افسردگی یک اختلال روانی رایج است که مشخصه آن احساس غمگینی، نداشتن انگیزه و عدم احساس لذت، اختلال خواب، تغییر در اشتها، احساس گناه و بی ارزش بودن، خستگی و کاهش تمرکز است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی 350 میلیون نفر از مردم جهان از افسردگی رنج می برند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Marcus</Author><Year>2012</Year><RecNum>562</RecNum><DisplayText>(Marcus et al., 2012)</DisplayText><record><rec-number>562</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>562</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Marcus, Marina</author><author>Yasamy, M Taghi</author><author>Van Ommeren, M</author><author>Chisholm, D</author><author>Saxena, S</author></authors></contributors><titles><title>Depression: A global public health concern</title><secondary-title>World health organization paper on depression</secondary-title></titles><periodical><full-title>World health organization paper on depression</full-title></periodical><pages>6-8</pages><dates><year>2012</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Marcus et al., 2012). در سال 2000، افسردگی چهارمین رتبه از نظر بار بیماری ها را به خود اختصاص داده و پیش بینی می شود که تا سال 2020، در جایگاه دوم این رتبه بندی در تمام گروه های سنی قرار خواهد گرفت PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Vc3R1bjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDQ8L1llYXI+PFJl
Y051bT41MTM8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KFVzdHVuIGV0IGFsLiwgMjAwNCwgUmVkZHks
IDIwMTApPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUxMzwvcmVjLW51bWJlcj48
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3
YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NTEzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9Ikpv
dXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhv
cj5Vc3R1biwgVC4gQi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkF5dXNvLU1hdGVvcywgSi4gTC48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkNoYXR0ZXJqaSwgUy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hdGhlcnMsIEMuPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5NdXJyYXksIEMuIEouPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
PjxhdXRoLWFkZHJlc3M+R2xvYmFsIFByb2dyYW1tZSBvbiBFdmlkZW5jZSBmb3IgSGVhbHRoIFBv
bGljeSwgV0hPLCBHZW5ldmEsIFN3aXR6ZXJsYW5kLiB1c3R1bmJAd2hvLmludDwvYXV0aC1hZGRy
ZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkdsb2JhbCBidXJkZW4gb2YgZGVwcmVzc2l2ZSBkaXNvcmRlcnMg
aW4gdGhlIHllYXIgMjAwMDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5CciBKIFBzeWNoaWF0cnk8
L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlRoZSBCcml0aXNoIGpvdXJuYWwgb2YgcHN5Y2hp
YXRyeSA6IHRoZSBqb3VybmFsIG9mIG1lbnRhbCBzY2llbmNlPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+
PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QnIgSiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJy
LTE+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBvZiBwc3ljaGlhdHJ5IDogdGhlIGpvdXJuYWwgb2YgbWVu
dGFsIHNjaWVuY2U8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRp
dGxlPkJyIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlRoZSBCcml0aXNoIGpvdXJu
YWwgb2YgcHN5Y2hpYXRyeSA6IHRoZSBqb3VybmFsIG9mIG1lbnRhbCBzY2llbmNlPC9hYmJyLTE+
PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mzg2LTkyPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE4NDwvdm9sdW1l
PjxlZGl0aW9uPjIwMDQvMDUvMDU8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkdWx0PC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvc3Qgb2YgSWxsbmVzczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EZXByZXNz
aXZlIERpc29yZGVyLyBlcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlzYWJpbGl0eSBF
dmFsdWF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1h
bnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SW5jaWRlbmNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hbGU8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJldmFsZW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QdWJsaWMgSGVhbHRo
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1YWxpdHktQWRqdXN0ZWQgTGlmZSBZZWFyczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5Xb3JsZCBIZWFsdGg8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAw
NDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPk1heTwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxp
c2JuPjAwMDctMTI1MCAoUHJpbnQpJiN4RDswMDA3LTEyNTAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nl
c3Npb24tbnVtPjE1MTIzNTAxPC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48cmVtb3RlLWRh
dGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5l
bmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlJlZGR5PC9BdXRob3I+
PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUxOTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+
NTE5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpw
OXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4Ij41MTk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48
cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJlZGR5LCBNLiBTLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkVkaXRvciBFLW1haWw6IGRybXNyZWRkeUBnbWFpbC5jb20u
PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGVwcmVzc2lvbjogdGhlIGRpc29yZGVyIGFu
ZCB0aGUgYnVyZGVuPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkluZGlhbiBKIFBzeWNob2wgTWVk
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5JbmRpYW4gam91cm5hbCBvZiBwc3ljaG9sb2dp
Y2FsIG1lZGljaW5lPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
SW5kaWFuIEogUHN5Y2hvbCBNZWQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5JbmRpYW4gam91cm5hbCBv
ZiBwc3ljaG9sb2dpY2FsIG1lZGljaW5lPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9k
aWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5JbmRpYW4gSiBQc3ljaG9sIE1lZDwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PkluZGlhbiBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNob2xvZ2ljYWwgbWVkaWNpbmU8L2FiYnItMT48L2FsdC1w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xLTI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8
L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEwLzAxLzAxPC9lZGl0aW9uPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+SmFuPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDk3NS0xNTY0IChFbGVjdHJvbmljKSYjeEQ7MDI1My03MTc2IChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNj
ZXNzaW9uLW51bT4yMTc5OTU1MDwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PGN1c3RvbTI+
UE1DMzEzNzgwNDwvY3VzdG9tMj48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuNDEwMy8wMjUz
LTcxNzYuNzA1MTA8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJv
dmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3Vh
Z2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Vc3R1bjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDQ8L1llYXI+PFJl
Y051bT41MTM8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KFVzdHVuIGV0IGFsLiwgMjAwNCwgUmVkZHks
IDIwMTApPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUxMzwvcmVjLW51bWJlcj48
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3
YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NTEzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9Ikpv
dXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhv
cj5Vc3R1biwgVC4gQi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkF5dXNvLU1hdGVvcywgSi4gTC48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkNoYXR0ZXJqaSwgUy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hdGhlcnMsIEMuPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5NdXJyYXksIEMuIEouPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
PjxhdXRoLWFkZHJlc3M+R2xvYmFsIFByb2dyYW1tZSBvbiBFdmlkZW5jZSBmb3IgSGVhbHRoIFBv
bGljeSwgV0hPLCBHZW5ldmEsIFN3aXR6ZXJsYW5kLiB1c3R1bmJAd2hvLmludDwvYXV0aC1hZGRy
ZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkdsb2JhbCBidXJkZW4gb2YgZGVwcmVzc2l2ZSBkaXNvcmRlcnMg
aW4gdGhlIHllYXIgMjAwMDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5CciBKIFBzeWNoaWF0cnk8
L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlRoZSBCcml0aXNoIGpvdXJuYWwgb2YgcHN5Y2hp
YXRyeSA6IHRoZSBqb3VybmFsIG9mIG1lbnRhbCBzY2llbmNlPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+
PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QnIgSiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJy
LTE+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBvZiBwc3ljaGlhdHJ5IDogdGhlIGpvdXJuYWwgb2YgbWVu
dGFsIHNjaWVuY2U8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRp
dGxlPkJyIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlRoZSBCcml0aXNoIGpvdXJu
YWwgb2YgcHN5Y2hpYXRyeSA6IHRoZSBqb3VybmFsIG9mIG1lbnRhbCBzY2llbmNlPC9hYmJyLTE+
PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+Mzg2LTkyPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE4NDwvdm9sdW1l
PjxlZGl0aW9uPjIwMDQvMDUvMDU8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkdWx0PC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvc3Qgb2YgSWxsbmVzczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EZXByZXNz
aXZlIERpc29yZGVyLyBlcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlzYWJpbGl0eSBF
dmFsdWF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1h
bnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SW5jaWRlbmNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hbGU8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJldmFsZW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QdWJsaWMgSGVhbHRo
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1YWxpdHktQWRqdXN0ZWQgTGlmZSBZZWFyczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5Xb3JsZCBIZWFsdGg8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAw
NDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPk1heTwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxp
c2JuPjAwMDctMTI1MCAoUHJpbnQpJiN4RDswMDA3LTEyNTAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nl
c3Npb24tbnVtPjE1MTIzNTAxPC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48cmVtb3RlLWRh
dGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5l
bmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlJlZGR5PC9BdXRob3I+
PFllYXI+MjAxMDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjUxOTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+
NTE5PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpw
OXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4Ij41MTk8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48
cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJlZGR5LCBNLiBTLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkVkaXRvciBFLW1haWw6IGRybXNyZWRkeUBnbWFpbC5jb20u
PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGVwcmVzc2lvbjogdGhlIGRpc29yZGVyIGFu
ZCB0aGUgYnVyZGVuPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkluZGlhbiBKIFBzeWNob2wgTWVk
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5JbmRpYW4gam91cm5hbCBvZiBwc3ljaG9sb2dp
Y2FsIG1lZGljaW5lPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
SW5kaWFuIEogUHN5Y2hvbCBNZWQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5JbmRpYW4gam91cm5hbCBv
ZiBwc3ljaG9sb2dpY2FsIG1lZGljaW5lPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9k
aWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5JbmRpYW4gSiBQc3ljaG9sIE1lZDwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PkluZGlhbiBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNob2xvZ2ljYWwgbWVkaWNpbmU8L2FiYnItMT48L2FsdC1w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xLTI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzI8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8
L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEwLzAxLzAxPC9lZGl0aW9uPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95
ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+SmFuPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+
MDk3NS0xNTY0IChFbGVjdHJvbmljKSYjeEQ7MDI1My03MTc2IChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNj
ZXNzaW9uLW51bT4yMTc5OTU1MDwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PGN1c3RvbTI+
UE1DMzEzNzgwNDwvY3VzdG9tMj48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuNDEwMy8wMjUz
LTcxNzYuNzA1MTA8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJv
dmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3Vh
Z2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA (Ustun et al., 2004, Reddy, 2010). ناتوانی و از کار افتادگی ناشی از افسردگی برابر و یا حتی بیشتر از ناتوانی ناشی از دردهای مزمن، فشار خون، دیابت ملیتوس و بیماری عروق کرونر است. از پیامدهای این بیماری می توان به اختلال در عملکرد شغلی، تحصیلی و خانوادگی اشاره کرد و در شدید ترین موارد، افسردگی می تواند به خودکشی منجر شود. سالانه حدود یک میلیون نفر جان خود را در اثر خودکشی از دست می دهند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NYXJjdXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTYyPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihNYXJjdXMgZXQgYWwuLCAyMDEyLCBNb2Rh
YmVybmlhIGV0IGFsLiwgMjAwOCk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTYy
PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRw
MDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4Ij41NjI8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1hcmN1cywgTWFyaW5hPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZYXNhbXksIE0g
VGFnaGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlZhbiBPbW1lcmVuLCBNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5DaGlz
aG9sbSwgRDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2F4ZW5hLCBTPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29u
dHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRlcHJlc3Npb246IEEgZ2xvYmFsIHB1YmxpYyBoZWFs
dGggY29uY2VybjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Xb3JsZCBoZWFsdGggb3JnYW5pemF0
aW9uIHBhcGVyIG9uIGRlcHJlc3Npb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9k
aWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Xb3JsZCBoZWFsdGggb3JnYW5pemF0aW9uIHBhcGVyIG9uIGRlcHJl
c3Npb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42LTg8L3BhZ2VzPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPk1vZGFiZXJuaWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTY0
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41NjQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6
ZHgiPjU2NDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TW9kYWJlcm5p
YSwgTS4gSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRlaHJhbmksIEguIFMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5G
YWxsYWhpLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2hpcmF6aSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1v
ZGFiYmVybmlhLCBBLiBILjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1h
ZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSwgR3VpbGFuIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVk
aWNhbCBTY2llbmNlcywgUmFzaHQsIElyYW4uIGphZmFyX21vZGFiYmVybmlhQHlhaG9vLmNvbS48
L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5QcmV2YWxlbmNlIG9mIGRlcHJlc3NpdmUgZGlz
b3JkZXJzIGluIFJhc2h0LCBJcmFuOiBBIGNvbW11bml0eSBiYXNlZCBzdHVkeTwvdGl0bGU+PHNl
Y29uZGFyeS10aXRsZT5DbGluIFByYWN0IEVwaWRlbWlvbCBNZW50IEhlYWx0aDwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+Q2xpbmljYWwgcHJhY3RpY2UgYW5kIGVwaWRlbWlvbG9neSBpbiBt
ZW50YWwgaGVhbHRoIDogQ1AgJmFtcDsgRU1IPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2xpbiBQcmFjdCBFcGlkZW1pb2wgTWVudCBIZWFsdGg8L2Z1bGwtdGl0
bGU+PGFiYnItMT5DbGluaWNhbCBwcmFjdGljZSBhbmQgZXBpZGVtaW9sb2d5IGluIG1lbnRhbCBo
ZWFsdGggOiBDUCAmYW1wOyBFTUg8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPkNsaW4gUHJhY3QgRXBpZGVtaW9sIE1lbnQgSGVhbHRoPC9mdWxsLXRpdGxl
PjxhYmJyLTE+Q2xpbmljYWwgcHJhY3RpY2UgYW5kIGVwaWRlbWlvbG9neSBpbiBtZW50YWwgaGVh
bHRoIDogQ1AgJmFtcDsgRU1IPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjA8L3Bh
Z2VzPjx2b2x1bWU+NDwvdm9sdW1lPjxlZGl0aW9uPjIwMDgvMDcvMDg8L2VkaXRpb24+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNzQ1LTAxNzkgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4
RDsxNzQ1LTAxNzkgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE4NjAxNzE1PC9hY2Nl
c3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5QTUMyNDgxMjYzPC9jdXN0b20yPjxlbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMTg2LzE3NDUtMDE3OS00LTIwPC9lbGVjdHJvbmljLXJl
c291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNl
LXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5NYXJjdXM8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEyPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NTYyPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihNYXJjdXMgZXQgYWwuLCAyMDEyLCBNb2Rh
YmVybmlhIGV0IGFsLiwgMjAwOCk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTYy
PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRw
MDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4Ij41NjI8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1hcmN1cywgTWFyaW5hPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5ZYXNhbXksIE0g
VGFnaGk8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlZhbiBPbW1lcmVuLCBNPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5DaGlz
aG9sbSwgRDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2F4ZW5hLCBTPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29u
dHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRlcHJlc3Npb246IEEgZ2xvYmFsIHB1YmxpYyBoZWFs
dGggY29uY2VybjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Xb3JsZCBoZWFsdGggb3JnYW5pemF0
aW9uIHBhcGVyIG9uIGRlcHJlc3Npb248L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9k
aWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Xb3JsZCBoZWFsdGggb3JnYW5pemF0aW9uIHBhcGVyIG9uIGRlcHJl
c3Npb248L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz42LTg8L3BhZ2VzPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PHVybHM+PC91cmxzPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0
ZT48QXV0aG9yPk1vZGFiZXJuaWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTY0
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41NjQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6
ZHgiPjU2NDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TW9kYWJlcm5p
YSwgTS4gSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRlaHJhbmksIEguIFMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5G
YWxsYWhpLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2hpcmF6aSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1v
ZGFiYmVybmlhLCBBLiBILjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1h
ZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSwgR3VpbGFuIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVk
aWNhbCBTY2llbmNlcywgUmFzaHQsIElyYW4uIGphZmFyX21vZGFiYmVybmlhQHlhaG9vLmNvbS48
L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5QcmV2YWxlbmNlIG9mIGRlcHJlc3NpdmUgZGlz
b3JkZXJzIGluIFJhc2h0LCBJcmFuOiBBIGNvbW11bml0eSBiYXNlZCBzdHVkeTwvdGl0bGU+PHNl
Y29uZGFyeS10aXRsZT5DbGluIFByYWN0IEVwaWRlbWlvbCBNZW50IEhlYWx0aDwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+Q2xpbmljYWwgcHJhY3RpY2UgYW5kIGVwaWRlbWlvbG9neSBpbiBt
ZW50YWwgaGVhbHRoIDogQ1AgJmFtcDsgRU1IPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2xpbiBQcmFjdCBFcGlkZW1pb2wgTWVudCBIZWFsdGg8L2Z1bGwtdGl0
bGU+PGFiYnItMT5DbGluaWNhbCBwcmFjdGljZSBhbmQgZXBpZGVtaW9sb2d5IGluIG1lbnRhbCBo
ZWFsdGggOiBDUCAmYW1wOyBFTUg8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPkNsaW4gUHJhY3QgRXBpZGVtaW9sIE1lbnQgSGVhbHRoPC9mdWxsLXRpdGxl
PjxhYmJyLTE+Q2xpbmljYWwgcHJhY3RpY2UgYW5kIGVwaWRlbWlvbG9neSBpbiBtZW50YWwgaGVh
bHRoIDogQ1AgJmFtcDsgRU1IPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjA8L3Bh
Z2VzPjx2b2x1bWU+NDwvdm9sdW1lPjxlZGl0aW9uPjIwMDgvMDcvMDg8L2VkaXRpb24+PGRhdGVz
Pjx5ZWFyPjIwMDg8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNzQ1LTAxNzkgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4
RDsxNzQ1LTAxNzkgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE4NjAxNzE1PC9hY2Nl
c3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5QTUMyNDgxMjYzPC9jdXN0b20yPjxlbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMTg2LzE3NDUtMDE3OS00LTIwPC9lbGVjdHJvbmljLXJl
c291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNl
LXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5v
dGU+
ADDIN EN.CITE.DATA (Marcus et al., 2012, Modabernia et al., 2008).
شیوع افسردگی در فرهنگ ها و قومیت های مختلف، متفاوت است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Modabernia</Author><Year>2008</Year><RecNum>564</RecNum><DisplayText>(Modabernia et al., 2008)</DisplayText><record><rec-number>564</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>564</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Modabernia, M. J.</author><author>Tehrani, H. S.</author><author>Fallahi, M.</author><author>Shirazi, M.</author><author>Modabbernia, A. H.</author></authors></contributors><auth-address>Department of Psychiatry, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran. jafar_modabbernia@yahoo.com.</auth-address><titles><title>Prevalence of depressive disorders in Rasht, Iran: A community based study</title><secondary-title>Clin Pract Epidemiol Ment Health</secondary-title><alt-title>Clinical practice and epidemiology in mental health : CP &amp; EMH</alt-title></titles><periodical><full-title>Clin Pract Epidemiol Ment Health</full-title><abbr-1>Clinical practice and epidemiology in mental health : CP &amp; EMH</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Clin Pract Epidemiol Ment Health</full-title><abbr-1>Clinical practice and epidemiology in mental health : CP &amp; EMH</abbr-1></alt-periodical><pages>20</pages><volume>4</volume><edition>2008/07/08</edition><dates><year>2008</year></dates><isbn>1745-0179 (Electronic)&#xD;1745-0179 (Linking)</isbn><accession-num>18601715</accession-num><urls></urls><custom2>PMC2481263</custom2><electronic-resource-num>10.1186/1745-0179-4-20</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(Modabernia et al., 2008). طبق مطالعه نوربالا و همکاران در ایران، افسردگی با شیوع 8/3 درصد در راس اختلال های روانی قرار دارد و بر اساس همین بررسی 21درصد افراد از علایم افسردگی رنج می برند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Noorbala</Author><Year>2004</Year><RecNum>565</RecNum><DisplayText>(Noorbala et al., 2004)</DisplayText><record><rec-number>565</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>565</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Noorbala, AA</author><author>Yazdi, SA Bagheri</author><author>Yasamy, MT</author><author>Mohammad, K</author></authors></contributors><titles><title>Mental health survey of the adult population in Iran</title><secondary-title>The British Journal of Psychiatry</secondary-title></titles><periodical><full-title>The British Journal of Psychiatry</full-title></periodical><pages>70-73</pages><volume>184</volume><number>1</number><dates><year>2004</year></dates><isbn>0007-1250</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Noorbala et al., 2004). مطالعه نظری و همکاران در شهر خرم آباد نشان داد، 4/33 درصد افراد دارای علایم افسردگی هستند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nazari</Author><Year>2007</Year><RecNum>533</RecNum><DisplayText>(Nazari et al., 2007)</DisplayText><record><rec-number>533</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>533</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Nazari, H. </author><author>Namdari, P. </author><author>Tarrahi, M J. </author><author>Badrizadeh, A.</author></authors></contributors><titles><title>The screening of depressive disorder in 20- 64 aged people in Khorramabad</title><secondary-title>Yafteh </secondary-title></titles><periodical><full-title>Yafteh</full-title></periodical><pages>29-33</pages><volume>9</volume><dates><year>2007</year></dates><urls></urls><language>Persian</language></record></Cite></EndNote>(Nazari et al., 2007). مدبرنیا و همکارانش در شهر رشت، شیوع اختلال های افسردگی را 5/8 درصد گزارش کردند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Modabernia</Author><Year>2008</Year><RecNum>564</RecNum><DisplayText>(Modabernia et al., 2008)</DisplayText><record><rec-number>564</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>564</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Modabernia, M. J.</author><author>Tehrani, H. S.</author><author>Fallahi, M.</author><author>Shirazi, M.</author><author>Modabbernia, A. H.</author></authors></contributors><auth-address>Department of Psychiatry, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran. jafar_modabbernia@yahoo.com.</auth-address><titles><title>Prevalence of depressive disorders in Rasht, Iran: A community based study</title><secondary-title>Clin Pract Epidemiol Ment Health</secondary-title><alt-title>Clinical practice and epidemiology in mental health : CP &amp; EMH</alt-title></titles><periodical><full-title>Clin Pract Epidemiol Ment Health</full-title><abbr-1>Clinical practice and epidemiology in mental health : CP &amp; EMH</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Clin Pract Epidemiol Ment Health</full-title><abbr-1>Clinical practice and epidemiology in mental health : CP &amp; EMH</abbr-1></alt-periodical><pages>20</pages><volume>4</volume><edition>2008/07/08</edition><dates><year>2008</year></dates><isbn>1745-0179 (Electronic)&#xD;1745-0179 (Linking)</isbn><accession-num>18601715</accession-num><urls></urls><custom2>PMC2481263</custom2><electronic-resource-num>10.1186/1745-0179-4-20</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(Modabernia et al., 2008). بر اساس مطالعه انجام شده توسط نظری و همکاران در شهر تهران، میزان شیوع اختلال افسردگی 5/22 درصد نشان داده شد. این میزان در زنان 2/29 درصد و در مردان 16 درصد گزارش شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nazari</Author><Year>2001</Year><RecNum>532</RecNum><DisplayText>(Nazari et al., 2001)</DisplayText><record><rec-number>532</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>532</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Nazari, H. </author><author>Hormozi, K. </author><author>Mashayekhi, F.</author><author>Valizadeh, M. </author><author>Falahati, F. </author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of depression in Tehran</title><secondary-title>Yafteh</secondary-title></titles><periodical><full-title>Yafteh</full-title></periodical><pages>23-28</pages><volume>3</volume><dates><year>2001</year></dates><urls></urls><language>Persian</language></record></Cite></EndNote>(Nazari et al., 2001) .در مطالعه ای دیگر در شهر تهران، کاویانی و همکاران میزان افسردگی را در زنان 16/12 درصد و در مردان 47/8 درصد گزارش کردند ( ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kaviani</Author><Year>2002</Year><RecNum>616</RecNum><DisplayText>(Kaviani et al., 2002)</DisplayText><record><rec-number>616</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”5pap5ed9ep2dzqe9v04vxe00rvtpef2eaz52″>616</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kaviani, H.</author><author>Ahmadi Abhari, AS.</author><author>Nazari, H.</author><author>Hormozi, K.</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence Of Depressive Disordrs In Tehran Resident Population (year 2000)</title><secondary-title>Tehran University Medical Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Tehran University Medical Journal</full-title></periodical><pages>393-399</pages><volume>60</volume><number>5</number><section>393</section><keywords><keyword>depressive disorder</keyword></keywords><dates><year>2002</year></dates><call-num>A-10-25-1232</call-num><urls><related-urls><url>http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-1232&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</url></related-urls><pdf-urls><url>http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-1232&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1&amp;ftxt=1</url></pdf-urls></urls><language>eng %@ 1683-1764 %[ 2002</language></record></Cite></EndNote>Kaviani et al., 2002). لازم به ذکر است که ابزار سنجش افسردگی در مطالعات مختلف، تفاوت داشت.
میزان شیوع افسردگی در زنان دو برابر مردان است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb2RhYmVybmlhPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjU2NDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oTW9kYWJlcm5pYSBldCBhbC4sIDIw
MDgsIE1vaGFtbWFkaSBldCBhbC4sIDIwMDUpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVt
YmVyPjU2NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4
NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NTY0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtl
eXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmli
dXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Nb2RhYmVybmlhLCBNLiBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
VGVocmFuaSwgSC4gUy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbGxhaGksIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TaGlyYXppLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TW9kYWJiZXJuaWEsIEEuIEguPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBQc3lj
aGlhdHJ5LCBHdWlsYW4gVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNZWRpY2FsIFNjaWVuY2VzLCBSYXNodCwgSXJh
bi4gamFmYXJfbW9kYWJiZXJuaWFAeWFob28uY29tLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPlByZXZhbGVuY2Ugb2YgZGVwcmVzc2l2ZSBkaXNvcmRlcnMgaW4gUmFzaHQsIElyYW46IEEg
Y29tbXVuaXR5IGJhc2VkIHN0dWR5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkNsaW4gUHJhY3Qg
RXBpZGVtaW9sIE1lbnQgSGVhbHRoPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5DbGluaWNh
bCBwcmFjdGljZSBhbmQgZXBpZGVtaW9sb2d5IGluIG1lbnRhbCBoZWFsdGggOiBDUCAmYW1wOyBF
TUg8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5DbGluIFByYWN0
IEVwaWRlbWlvbCBNZW50IEhlYWx0aDwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkNsaW5pY2FsIHByYWN0
aWNlIGFuZCBlcGlkZW1pb2xvZ3kgaW4gbWVudGFsIGhlYWx0aCA6IENQICZhbXA7IEVNSDwvYWJi
ci0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2xpbiBQcmFjdCBF
cGlkZW1pb2wgTWVudCBIZWFsdGg8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5DbGluaWNhbCBwcmFjdGlj
ZSBhbmQgZXBpZGVtaW9sb2d5IGluIG1lbnRhbCBoZWFsdGggOiBDUCAmYW1wOyBFTUg8L2FiYnIt
MT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+PGVk
aXRpb24+MjAwOC8wNy8wODwvZWRpdGlvbj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48L2RhdGVz
Pjxpc2JuPjE3NDUtMDE3OSAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzE3NDUtMDE3OSAoTGlua2luZyk8L2lz
Ym4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MTg2MDE3MTU8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PC91cmxzPjxj
dXN0b20yPlBNQzI0ODEyNjM8L2N1c3RvbTI+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEx
ODYvMTc0NS0wMTc5LTQtMjA8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJh
c2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwv
bGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TW9oYW1tYWRpPC9BdXRob3I+
PFllYXI+MjAwNTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjU2NzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+
NTY3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpw
OXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4Ij41Njc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48
cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1vaGFtbWFkaSwgTW9oYW1tYWQtUmV6YTwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+RGF2aWRpYW4sIEhhcmF0b29uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ob29yYmFsYSwgQWhtYWQgQTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWFsZWthZnphbGksIEhvc3NlaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5hZ2hh
dmksIEhhbWlkIFI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBvdXJldGVtYWQsIEhhbWlkIFI8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPllhemRpLCBTZXllZCBBQjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UmFoZ296YXIsIE1laGRpPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5BbGFnaGViYW5kcmFkLCBKYXZhZDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QW1pbmks
IEhvbWF5b29uPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PkFuIGVwaWRlbWlvbG9naWNhbCBzdXJ2ZXkgb2YgcHN5Y2hpYXRyaWMgZGlzb3JkZXJzIGluIEly
YW48L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Q2xpbmljYWwgcHJhY3RpY2UgYW5kIGVwaWRlbWlv
bG9neSBpbiBtZW50YWwgaGVhbHRoPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2xpbmljYWwgcHJhY3RpY2UgYW5kIGVwaWRlbWlvbG9neSBpbiBtZW50
YWwgaGVhbHRoPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTY8L3BhZ2VzPjx2b2x1
bWU+MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA1PC95ZWFyPjwv
ZGF0ZXM+PGlzYm4+MTc0NS0wMTc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb2RhYmVybmlhPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwODwvWWVh
cj48UmVjTnVtPjU2NDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oTW9kYWJlcm5pYSBldCBhbC4sIDIw
MDgsIE1vaGFtbWFkaSBldCBhbC4sIDIwMDUpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVt
YmVyPjU2NDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4
NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NTY0PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtl
eXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmli
dXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Nb2RhYmVybmlhLCBNLiBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
VGVocmFuaSwgSC4gUy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZhbGxhaGksIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TaGlyYXppLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TW9kYWJiZXJuaWEsIEEuIEguPC9hdXRob3I+
PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBQc3lj
aGlhdHJ5LCBHdWlsYW4gVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNZWRpY2FsIFNjaWVuY2VzLCBSYXNodCwgSXJh
bi4gamFmYXJfbW9kYWJiZXJuaWFAeWFob28uY29tLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRp
dGxlPlByZXZhbGVuY2Ugb2YgZGVwcmVzc2l2ZSBkaXNvcmRlcnMgaW4gUmFzaHQsIElyYW46IEEg
Y29tbXVuaXR5IGJhc2VkIHN0dWR5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkNsaW4gUHJhY3Qg
RXBpZGVtaW9sIE1lbnQgSGVhbHRoPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5DbGluaWNh
bCBwcmFjdGljZSBhbmQgZXBpZGVtaW9sb2d5IGluIG1lbnRhbCBoZWFsdGggOiBDUCAmYW1wOyBF
TUg8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5DbGluIFByYWN0
IEVwaWRlbWlvbCBNZW50IEhlYWx0aDwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkNsaW5pY2FsIHByYWN0
aWNlIGFuZCBlcGlkZW1pb2xvZ3kgaW4gbWVudGFsIGhlYWx0aCA6IENQICZhbXA7IEVNSDwvYWJi
ci0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2xpbiBQcmFjdCBF
cGlkZW1pb2wgTWVudCBIZWFsdGg8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5DbGluaWNhbCBwcmFjdGlj
ZSBhbmQgZXBpZGVtaW9sb2d5IGluIG1lbnRhbCBoZWFsdGggOiBDUCAmYW1wOyBFTUg8L2FiYnIt
MT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4yMDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT40PC92b2x1bWU+PGVk
aXRpb24+MjAwOC8wNy8wODwvZWRpdGlvbj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVhcj48L2RhdGVz
Pjxpc2JuPjE3NDUtMDE3OSAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzE3NDUtMDE3OSAoTGlua2luZyk8L2lz
Ym4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MTg2MDE3MTU8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PC91cmxzPjxj
dXN0b20yPlBNQzI0ODEyNjM8L2N1c3RvbTI+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEx
ODYvMTc0NS0wMTc5LTQtMjA8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJh
c2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwv
bGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TW9oYW1tYWRpPC9BdXRob3I+
PFllYXI+MjAwNTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjU2NzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+
NTY3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpw
OXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4Ij41Njc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48
cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk1vaGFtbWFkaSwgTW9oYW1tYWQtUmV6YTwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+RGF2aWRpYW4sIEhhcmF0b29uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ob29yYmFsYSwgQWhtYWQgQTwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWFsZWthZnphbGksIEhvc3NlaW48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5hZ2hh
dmksIEhhbWlkIFI8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBvdXJldGVtYWQsIEhhbWlkIFI8L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPllhemRpLCBTZXllZCBBQjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UmFoZ296YXIsIE1laGRpPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5BbGFnaGViYW5kcmFkLCBKYXZhZDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QW1pbmks
IEhvbWF5b29uPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxl
PkFuIGVwaWRlbWlvbG9naWNhbCBzdXJ2ZXkgb2YgcHN5Y2hpYXRyaWMgZGlzb3JkZXJzIGluIEly
YW48L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+Q2xpbmljYWwgcHJhY3RpY2UgYW5kIGVwaWRlbWlv
bG9neSBpbiBtZW50YWwgaGVhbHRoPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+Q2xpbmljYWwgcHJhY3RpY2UgYW5kIGVwaWRlbWlvbG9neSBpbiBtZW50
YWwgaGVhbHRoPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTY8L3BhZ2VzPjx2b2x1
bWU+MTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA1PC95ZWFyPjwv
ZGF0ZXM+PGlzYm4+MTc0NS0wMTc5PC9pc2JuPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (Modabernia et al., 2008, Mohammadi et al., 2005) و بیشتر در سنین 44-25 سال اتفاق می افتد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Waraich</Author><Year>2004</Year><RecNum>588</RecNum><DisplayText>(Waraich et al., 2004)</DisplayText><record><rec-number>588</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>588</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Waraich, P.</author><author>Goldner, E. M.</author><author>Somers, J. M.</author><author>Hsu, L.</author></authors></contributors><auth-address>Mental Health Evaluation and Community Consultation Unit, University of British Columbia, Vancouver. waraich@interchange.ubc.ca</auth-address><titles><title>Prevalence and incidence studies of mood disorders: a sys–atic review of the literature</title><secondary-title>Can J Psychiatry</secondary-title><alt-title>Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie</alt-title></titles><periodical><full-title>Can J Psychiatry</full-title><abbr-1>Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Can J Psychiatry</full-title><abbr-1>Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie</abbr-1></alt-periodical><pages>124-38</pages><volume>49</volume><number>2</number><edition>2004/04/07</edition><keywords><keyword>Analysis of Variance</keyword><keyword>Bipolar Disorder/diagnosis/epidemiology/psychology</keyword><keyword>Cross-Cultural Comparison</keyword><keyword>Cross-Sectional Studies</keyword><keyword>Depressive Disorder, Major/diagnosis/epidemiology/psychology</keyword><keyword>Dysthymic Disorder/diagnosis/epidemiology/psychology</keyword><keyword>Humans</keyword><keyword>Incidence</keyword><keyword>Mood Disorders/diagnosis/ epidemiology/psychology</keyword></keywords><dates><year>2004</year><pub-dates><date>Feb</date></pub-dates></dates><isbn>0706-7437 (Print)&#xD;0706-7437 (Linking)</isbn><accession-num>15065747</accession-num><urls></urls><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(Waraich et al., 2004).
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد تغذیه بر سلامت روان تاثیرگذار است. رژیم غذایی با التهاب، استرس اکسیداتیو و عملکرد و پلاستی- سیتی (انعطاف پذیری) مغز در ارتباط است که همه این عوامل بالقوه در بروز افسردگی دخالت دارند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LZXNzbGVyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjU3MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oS2Vzc2xlciwgMjAwMywgQmxhemVyIGFu
ZCBIeWJlbHMsIDIwMDUsIExlIFBvcnQgZXQgYWwuLCAyMDEyKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41NzA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjU3MDwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S2Vzc2xlciwgUm9uYWxkIEM8L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RXBpZGVtaW9sb2d5IG9m
IHdvbWVuIGFuZCBkZXByZXNzaW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Yg
YWZmZWN0aXZlIGRpc29yZGVyczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQWZmZWN0aXZlIERpc29yZGVyczwvZnVsbC10aXRsZT48
YWJici0xPkouIEFmZmVjdGl2ZSBEaXNvcmQuPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41
LTEzPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTY1LTAzMjc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxz
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJsYXplcjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8
L1llYXI+PFJlY051bT41NzE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjU3MTwvcmVjLW51
bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2
dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NTcxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5h
bWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+
PGF1dGhvcj5CbGF6ZXIsIEQuIEcuLCAybmQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkh5YmVscywgQy4gRi48
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EdWtlIFVuaXZl
cnNpdHkgTWVkaWNhbCBDZW50ZXIsIERlcGFydG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSBhbmQgQmVoYXZp
b3JhbCBTY2llbmNlcywgRHVyaGFtLCBOQyAyNDQxMCwgVVNBLiBibGF6ZTAwMUBtYy5kdWtlLmVk
dTwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk9yaWdpbnMgb2YgZGVwcmVzc2lvbiBpbiBs
YXRlciBsaWZlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBzeWNob2wgTWVkPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5Qc3ljaG9sb2dpY2FsIG1lZGljaW5lPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHN5Y2hvbCBNZWQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnIt
MT5Qc3ljaG9sb2dpY2FsIG1lZGljaW5lPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9k
aWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Qc3ljaG9sb2dpY2FsIE1lZGljaW5lPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJy
LTE+UHN5Y2hvbC4gTWVkLjwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEyNDEtNTI8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjk8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDA1
LzA5LzIwPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZ2Ugb2YgT25zZXQ8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+QWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BZ2luZy8gcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5EZXByZXNzaW9uLyBnZW5ldGljcy8gcGh5c2lvcGF0aG9sb2d5PC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPkdlbmV0aWMgUHJlZGlzcG9zaXRpb24gdG8gRGlzZWFzZTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlkZGxlIEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+UGVyc29uYWxpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UmlzayBGYWN0b3JzPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPlNvY2lhbCBJc29sYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3RyZXNzLCBQc3ljaG9s
b2dpY2FsPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+PHB1Yi1k
YXRlcz48ZGF0ZT5TZXA8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDMzLTI5MTcg
KFByaW50KSYjeEQ7MDAzMy0yOTE3IChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xNjE2
ODE0NzwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVt
PjEwLjEwMTcvczAwMzMyOTE3MDUwMDQ0MTE8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1v
dGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1
YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TGUgUG9ydDwv
QXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTI8L1llYXI+PFJlY051bT40MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+NDA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJl
eDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjQwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtl
eXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmli
dXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5MZSBQb3J0LCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3VlZ3Vl
biwgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktlc3NlLUd1eW90LCBFLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWVs
Y2hpb3IsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MZW1vZ25lLCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TmFi
aSwgSC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdvbGRiZXJnLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Wmlucywg
TS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkN6ZXJuaWNob3csIFMuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+SU5TRVJNIFUxMDE4LCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFZlcnNh
aWxsZXMgU3QgUXVlbnRpbi4gQ2VudHJlIGZvciByZXNlYXJjaCBpbiBFcGlkZW1pb2xvZ3kgYW5k
IFBvcHVsYXRpb24gSGVhbHRoLCBWaWxsZWp1aWYsIEZyYW5jZS4gYWduZXNsZXBvcnRAeWFob28u
ZnI8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Bc3NvY2lhdGlvbiBiZXR3ZWVuIGRpZXRh
cnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRvbXMgb3ZlciB0aW1lOiBhIDEwLXllYXIg
Zm9sbG93LXVwIHN0dWR5IG9mIHRoZSBHQVpFTCBjb2hvcnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+UExvUyBPbmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBsb1Mgb25lPC9hbHQtdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UExvUyBPTkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+
PGFiYnItMT5QTG9TIE9ORTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+UExvUyBPTkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QTG9TIE9ORTwvYWJici0xPjwv
YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPmU1MTU5MzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT43PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj4xMjwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMTIvMTIvMjA8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxr
ZXl3b3JkPkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvbmZpZGVuY2UgSW50ZXJ2YWxzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIGVwaWRlbWlvbG9neS8gZXRpb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+RGlldC8gc3RhdGlzdGljcyAmYW1wOyBudW1lcmljYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9sbG93LVVwIFN0dWRpZXM8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+RnJhbmNlL2VwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TG9uZ2l0dWRpbmFsIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRz
IFJhdGlvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlByaW5jaXBhbCBDb21wb25lbnQgQW5hbHlzaXM8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGltZSBGYWN0b3JzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xOTMyLTYyMDMgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsx
OTMyLTYyMDMgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjIzMjUxNTg1PC9hY2Nlc3Np
b24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnBsb3NvbmUub3JnL2Fy
dGljbGUvZmV0Y2hPYmplY3QuYWN0aW9uP3VyaT1pbmZvJTNBZG9pJTJGMTAuMTM3MSUyRmpvdXJu
YWwucG9uZS4wMDUxNTkzJmFtcDtyZXByZXNlbnRhdGlvbj1QREY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJs
cz48L3VybHM+PGN1c3RvbTI+UE1DMzUyMDk2MTwvY3VzdG9tMj48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+MTAuMTM3MS9qb3VybmFsLnBvbmUuMDA1MTU5MzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1u
dW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRl
cj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LZXNzbGVyPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwMzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjU3MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oS2Vzc2xlciwgMjAwMywgQmxhemVyIGFu
ZCBIeWJlbHMsIDIwMDUsIExlIFBvcnQgZXQgYWwuLCAyMDEyKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41NzA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjU3MDwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S2Vzc2xlciwgUm9uYWxkIEM8L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RXBpZGVtaW9sb2d5IG9m
IHdvbWVuIGFuZCBkZXByZXNzaW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2Yg
YWZmZWN0aXZlIGRpc29yZGVyczwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQWZmZWN0aXZlIERpc29yZGVyczwvZnVsbC10aXRsZT48
YWJici0xPkouIEFmZmVjdGl2ZSBEaXNvcmQuPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41
LTEzPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTY1LTAzMjc8L2lzYm4+PHVybHM+PC91cmxz
PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkJsYXplcjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDU8
L1llYXI+PFJlY051bT41NzE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjU3MTwvcmVjLW51
bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2
dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NTcxPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5h
bWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+
PGF1dGhvcj5CbGF6ZXIsIEQuIEcuLCAybmQ8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkh5YmVscywgQy4gRi48
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EdWtlIFVuaXZl
cnNpdHkgTWVkaWNhbCBDZW50ZXIsIERlcGFydG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSBhbmQgQmVoYXZp
b3JhbCBTY2llbmNlcywgRHVyaGFtLCBOQyAyNDQxMCwgVVNBLiBibGF6ZTAwMUBtYy5kdWtlLmVk
dTwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPk9yaWdpbnMgb2YgZGVwcmVzc2lvbiBpbiBs
YXRlciBsaWZlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBzeWNob2wgTWVkPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5Qc3ljaG9sb2dpY2FsIG1lZGljaW5lPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHN5Y2hvbCBNZWQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnIt
MT5Qc3ljaG9sb2dpY2FsIG1lZGljaW5lPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9k
aWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Qc3ljaG9sb2dpY2FsIE1lZGljaW5lPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJy
LTE+UHN5Y2hvbC4gTWVkLjwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEyNDEtNTI8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MzU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjk8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDA1
LzA5LzIwPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZ2Ugb2YgT25zZXQ8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+QWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BZ2luZy8gcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5EZXByZXNzaW9uLyBnZW5ldGljcy8gcGh5c2lvcGF0aG9sb2d5PC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPkdlbmV0aWMgUHJlZGlzcG9zaXRpb24gdG8gRGlzZWFzZTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlkZGxlIEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+UGVyc29uYWxpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UmlzayBGYWN0b3JzPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPlNvY2lhbCBJc29sYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3RyZXNzLCBQc3ljaG9s
b2dpY2FsPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+PHB1Yi1k
YXRlcz48ZGF0ZT5TZXA8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDMzLTI5MTcg
KFByaW50KSYjeEQ7MDAzMy0yOTE3IChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xNjE2
ODE0NzwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVt
PjEwLjEwMTcvczAwMzMyOTE3MDUwMDQ0MTE8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1v
dGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1
YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+TGUgUG9ydDwv
QXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTI8L1llYXI+PFJlY051bT40MDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1u
dW1iZXI+NDA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJl
eDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjQwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtl
eXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmli
dXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5MZSBQb3J0LCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3VlZ3Vl
biwgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktlc3NlLUd1eW90LCBFLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWVs
Y2hpb3IsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MZW1vZ25lLCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TmFi
aSwgSC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdvbGRiZXJnLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Wmlucywg
TS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkN6ZXJuaWNob3csIFMuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+SU5TRVJNIFUxMDE4LCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFZlcnNh
aWxsZXMgU3QgUXVlbnRpbi4gQ2VudHJlIGZvciByZXNlYXJjaCBpbiBFcGlkZW1pb2xvZ3kgYW5k
IFBvcHVsYXRpb24gSGVhbHRoLCBWaWxsZWp1aWYsIEZyYW5jZS4gYWduZXNsZXBvcnRAeWFob28u
ZnI8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Bc3NvY2lhdGlvbiBiZXR3ZWVuIGRpZXRh
cnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRvbXMgb3ZlciB0aW1lOiBhIDEwLXllYXIg
Zm9sbG93LXVwIHN0dWR5IG9mIHRoZSBHQVpFTCBjb2hvcnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+UExvUyBPbmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBsb1Mgb25lPC9hbHQtdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UExvUyBPTkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+
PGFiYnItMT5QTG9TIE9ORTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1
bGwtdGl0bGU+UExvUyBPTkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QTG9TIE9ORTwvYWJici0xPjwv
YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPmU1MTU5MzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT43PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj4xMjwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMTIvMTIvMjA8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxr
ZXl3b3JkPkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvbmZpZGVuY2UgSW50ZXJ2YWxzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIGVwaWRlbWlvbG9neS8gZXRpb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+RGlldC8gc3RhdGlzdGljcyAmYW1wOyBudW1lcmljYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9sbG93LVVwIFN0dWRpZXM8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+RnJhbmNlL2VwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TG9uZ2l0dWRpbmFsIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRz
IFJhdGlvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlByaW5jaXBhbCBDb21wb25lbnQgQW5hbHlzaXM8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGltZSBGYWN0b3JzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xOTMyLTYyMDMgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsx
OTMyLTYyMDMgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjIzMjUxNTg1PC9hY2Nlc3Np
b24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnBsb3NvbmUub3JnL2Fy
dGljbGUvZmV0Y2hPYmplY3QuYWN0aW9uP3VyaT1pbmZvJTNBZG9pJTJGMTAuMTM3MSUyRmpvdXJu
YWwucG9uZS4wMDUxNTkzJmFtcDtyZXByZXNlbnRhdGlvbj1QREY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJs
cz48L3VybHM+PGN1c3RvbTI+UE1DMzUyMDk2MTwvY3VzdG9tMj48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJj
ZS1udW0+MTAuMTM3MS9qb3VybmFsLnBvbmUuMDA1MTU5MzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1u
dW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRl
cj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA (Kessler, 2003, Blazer and Hybels, 2005, Le Port et al., 2012).
بیشتر مطالعات انجام گرفته در این زمینه به بررسی ارتباط بین علایم افسردگی و موادمغذی خاص نظیر فولات و سایر ویتامین های گروه B و همچنین اسیدهای چرب چند غیراشباع (PUFA) Polyunsaturated fatty acid بر اساس نقش آنها در بیوسنتز، متابولیسم و پایداری غشای نورونی پرداخته اند، هرچند که نتایج به دست آمده متناقض بوده اند. باید اشاره کرد که مواد مغذی به تنهایی دریافت نمی شوند بلکه رژیم غذایی افراد متشکل از انواعی از غذاها با مجموعه ای از مواد مغذی است که ممکن است با هم تداخل داشته و یا بر هم اثر سینرژیک داشته باشند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sugawara</Author><Year>2012</Year><RecNum>46</RecNum><DisplayText>(Sugawara et al., 2012)</DisplayText><record><rec-number>46</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>46</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Sugawara, N.</author><author>Yasui-Furukori, N.</author><author>Tsuchimine, S.</author><author>Kaneda, A.</author><author>Tsuruga, K.</author><author>Iwane, K.</author><author>Okubo, N.</author><author>Takahashi, I.</author><author>Kaneko, S.</author></authors></contributors><auth-address>Department of Neuropsychiatry, Hirosaki University School of Medicine, Hirosaki, Japan. nsuga3@yahoo.co.jp.</auth-address><titles><title>No association between dietary patterns and depressive symptoms among a community-dwelling population in Japan</title><secondary-title>Ann Gen Psychiatry</secondary-title><alt-title>Annals of general psychiatry</alt-title></titles><periodical><full-title>Ann Gen Psychiatry</full-title><abbr-1>Annals of general psychiatry</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Ann Gen Psychiatry</full-title><abbr-1>Annals of general psychiatry</abbr-1></alt-periodical><pages>24</pages><volume>11</volume><number>1</number><edition>2012/09/26</edition><dates><year>2012</year></dates><isbn>1744-859X (Electronic)&#xD;1744-859X (Linking)</isbn><accession-num>23006931</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.annals-general-psychiatry.com/content/pdf/1744-859X-11-24.pdf</url></related-urls></urls><custom2>PMC3532227</custom2><electronic-resource-num>10.1186/1744-859x-11-24</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(Sugawara et al., 2012). به علاوه، اثر یک ماده مغذی به تنهایی ممکن است آنقدرکم باشد که تشخیص داده نشود ولی اثر تجمعی چندین ماده مغذی می تواند قابل توجه باشد. سطح بالای همبستگی متقابل میان برخی مواد مغذی نیز عامل دیگری است که بررسی اثر هر ماده غذایی را به تنهایی بسیار دشوار می سازد. هنگام تجزیه و تحلیل مواد مغذی یا غذاهای خاص و تعیین ارتباط آنها با بیماری، اغلب بسیاری از تداخل های بین اجزای رژیم غذایی و خطر بیماری، نادیده گرفته می شود و در صورتی که بخواهیم این تداخل ها را در نظر بگیریم، حجم نمونه بسیار بالایی مورد نیاز خواهد بود تا تداخل های متعدد، ارزیابی شود PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Fc21haWxsemFkZWg8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9Z
ZWFyPjxSZWNOdW0+Nzc1PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihFc21haWxsemFkZWggZXQgYWwu
LCAyMDA1LCBIdSwgMjAwMik8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Nzc1PC9y
ZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNXBhcDVlZDllcDJk
enFlOXYwNHZ4ZTAwcnZ0cGVmMmVhejUyIj43NzU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkVzbWFpbGx6YWRlaCwgQS4gPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW1pYWdhciwg
TS4gPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NZWhyYWJpLCBZLiA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkF6YWRiYWto
dCwgTC48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TWFq
b3IgZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgY2hyb25pYyBkaXNlYXNlIHJpc2suPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPklyYW5pYW4gSiBEaWFiZXRlcyBhbmQgTGlwaWQgRGlzb3JkZXJzIDwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPklyYW5pYW4gSiBE
aWFiZXRlcyBhbmQgTGlwaWQgRGlzb3JkZXJzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+MS05PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENp
dGU+PEF1dGhvcj5IdTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDI8L1llYXI+PFJlY051bT41MDE8L1JlY051
bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUwMTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg
YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NTAx
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5IdSwgRi4gQi48L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIE51
dHJpdGlvbiwgSGFydmFyZCBTY2hvb2wgb2YgUHVibGljIEhlYWx0aCwgQm9zdG9uLCBNYXNzYWNo
dXNldHRzIDAyMTE1LCBVU0EuIEZyYW5rLmh1QGNoYW5uaW5nLmhhcnZhcmQuZWR1PC9hdXRoLWFk
ZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlldGFyeSBwYXR0ZXJuIGFuYWx5c2lzOiBhIG5ldyBkaXJl
Y3Rpb24gaW4gbnV0cml0aW9uYWwgZXBpZGVtaW9sb2d5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PkN1cnIgT3BpbiBMaXBpZG9sPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5DdXJyZW50IG9w
aW5pb24gaW4gbGlwaWRvbG9neTwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkN1cnIgT3BpbiBMaXBpZG9sPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Q3VycmVudCBvcGlu
aW9uIGluIGxpcGlkb2xvZ3k8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPkN1cnIgT3BpbiBMaXBpZG9sPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Q3VycmVudCBv
cGluaW9uIGluIGxpcGlkb2xvZ3k8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zLTk8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDAy
LzAxLzE2PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5DbHVzdGVyIEFuYWx5c2lzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvcm9uYXJ5IERpc2Vhc2UvIGVwaWRlbWlvbG9neS9waHlzaW9wYXRob2xv
Z3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmFjdG9yIEFuYWx5c2lzLCBTdGF0aXN0aWNhbDwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5Gb29kIEhhYml0cy9jbGFzc2lmaWNhdGlvbi9ldGhub2xvZ3kvcGh5c2lvbG9n
eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TnV0cml0aW9uYWwg
UGh5c2lvbG9naWNhbCBQaGVub21lbmE8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UmVwcm9kdWNpYmlsaXR5
IG9mIFJlc3VsdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UmlzayBGYWN0b3JzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5
d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDI8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5GZWI8L2RhdGU+
PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wOTU3LTk2NzIgKFByaW50KSYjeEQ7MDk1Ny05Njcy
IChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xMTc5MDk1NzwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48
dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFz
ZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmRO
b3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Fc21haWxsemFkZWg8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9Z
ZWFyPjxSZWNOdW0+Nzc1PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihFc21haWxsemFkZWggZXQgYWwu
LCAyMDA1LCBIdSwgMjAwMik8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Nzc1PC9y
ZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNXBhcDVlZDllcDJk
enFlOXYwNHZ4ZTAwcnZ0cGVmMmVhejUyIj43NzU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkVzbWFpbGx6YWRlaCwgQS4gPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW1pYWdhciwg
TS4gPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NZWhyYWJpLCBZLiA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkF6YWRiYWto
dCwgTC48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TWFq
b3IgZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgY2hyb25pYyBkaXNlYXNlIHJpc2suPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPklyYW5pYW4gSiBEaWFiZXRlcyBhbmQgTGlwaWQgRGlzb3JkZXJzIDwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPklyYW5pYW4gSiBE
aWFiZXRlcyBhbmQgTGlwaWQgRGlzb3JkZXJzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+MS05PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENp
dGU+PEF1dGhvcj5IdTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDI8L1llYXI+PFJlY051bT41MDE8L1JlY051
bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUwMTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg
YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NTAx
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5IdSwgRi4gQi48L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIE51
dHJpdGlvbiwgSGFydmFyZCBTY2hvb2wgb2YgUHVibGljIEhlYWx0aCwgQm9zdG9uLCBNYXNzYWNo
dXNldHRzIDAyMTE1LCBVU0EuIEZyYW5rLmh1QGNoYW5uaW5nLmhhcnZhcmQuZWR1PC9hdXRoLWFk
ZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlldGFyeSBwYXR0ZXJuIGFuYWx5c2lzOiBhIG5ldyBkaXJl
Y3Rpb24gaW4gbnV0cml0aW9uYWwgZXBpZGVtaW9sb2d5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PkN1cnIgT3BpbiBMaXBpZG9sPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5DdXJyZW50IG9w
aW5pb24gaW4gbGlwaWRvbG9neTwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkN1cnIgT3BpbiBMaXBpZG9sPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Q3VycmVudCBvcGlu
aW9uIGluIGxpcGlkb2xvZ3k8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPkN1cnIgT3BpbiBMaXBpZG9sPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Q3VycmVudCBv
cGluaW9uIGluIGxpcGlkb2xvZ3k8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zLTk8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDAy
LzAxLzE2PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5DbHVzdGVyIEFuYWx5c2lzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvcm9uYXJ5IERpc2Vhc2UvIGVwaWRlbWlvbG9neS9waHlzaW9wYXRob2xv
Z3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmFjdG9yIEFuYWx5c2lzLCBTdGF0aXN0aWNhbDwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5Gb29kIEhhYml0cy9jbGFzc2lmaWNhdGlvbi9ldGhub2xvZ3kvcGh5c2lvbG9n
eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TnV0cml0aW9uYWwg
UGh5c2lvbG9naWNhbCBQaGVub21lbmE8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UmVwcm9kdWNpYmlsaXR5
IG9mIFJlc3VsdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UmlzayBGYWN0b3JzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5
d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDI8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5GZWI8L2RhdGU+
PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wOTU3LTk2NzIgKFByaW50KSYjeEQ7MDk1Ny05Njcy
IChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xMTc5MDk1NzwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48
dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFz
ZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmRO
b3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (Esmaillzadeh et al., 2005, Hu, 2002). با توجه به این مشکلات، بهتر است به جای بررسی غذاها یا مواد مغذی خاص، به بررسی الگوهای غذایی پرداخته شود.
تحلیل الگوهای غذایی در سال 1986 توسط Jacobson و همکارانش ارائه شد. در این روش گروهای غذایی که مصرف آن ها با هم در ارتباط است، توسط روش تحلیل عاملی به دسته هایی تقسیم بندی شده و هر دسته یک الگوی غذایی را تشکیل می دهد و به هر فرد بر حسب مقدار مصرف گروه های غذایی مختلف برای هر الگوی غذایی یک نمره داده می شود. سپس رابطه این نمرات و بیماری، مورد بررسی قرار می گیرد. با کمک این روش ریزمغذی ها و مواد غذایی جداگانه تعریف نمی شوند، بلکه به صورت دسته های بزرگ مواد غذایی که مصرف آن ها با هم در ارتباط است مورد بررسی قرار می گیرند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hu</Author><Year>1999</Year><RecNum>776</RecNum><DisplayText>(Hu et al., 1999)</DisplayText><record><rec-number>776</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”5pap5ed9ep2dzqe9v04vxe00rvtpef2eaz52″>776</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hu, Frank B</author><author>Rimm, Eric</author><author>Smith-Warner, Stephanie A</author><author>Feskanich, Diane</author><author>Stampfer, Meir J</author><author>Ascherio, Albert</author><author>Sampson, Laura</author><author>Willett, Walter C</author></authors></contributors><titles><title>Reproducibility and validity of dietary patterns assessed with a food-frequency questionnaire</title><secondary-title>The American Journal of Clinical Nutrition</secondary-title></titles><periodical><full-title>Am J Clin Nutr</full-title><abbr-1>The American journal of clinical nutrition</abbr-1></periodical><pages>243-249</pages><volume>69</volume><number>2</number><dates><year>1999</year></dates><isbn>0002-9165</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Hu et al., 1999).
مطالعات انجام گرفته در زمینه ارتباط الگوهای غذایی و افسردگی بیشتر مربوط به کشورهای توسعه یافته است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TYW5jaGV6LVZpbGxlZ2FzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAw
OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ1MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oU2FuY2hlei1WaWxsZWdh
cyBldCBhbC4sIDIwMDksIEFrYmFyYWx5IGV0IGFsLiwgMjAwOSwgSmFja2EgZXQgYWwuLCAyMDEw
LCBOYW5yaSBldCBhbC4sIDIwMTAsIExlIFBvcnQgZXQgYWwuLCAyMDEyLCBTdWdhd2FyYSBldCBh
bC4sIDIwMTIsIE5vZ3VjaGkgZXQgYWwuLCAyMDEzLCBKYWNrYSBldCBhbC4sIDIwMTQsIFJ1dXN1
bmVuIGV0IGFsLiwgMjAxNCk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDUwPC9y
ZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3
c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4Ij40NTA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPlNhbmNoZXotVmlsbGVnYXMsIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZWxnYWRv
LVJvZHJpZ3VleiwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFsb25zbywgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PlNjaGxhdHRlciwgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxhaG9ydGlnYSwgRi48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlNlcnJhIE1hamVtLCBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWFydGluZXotR29uemFsZXosIE0u
IEEuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0
bWVudCBvZiBDbGluaWNhbCBTY2llbmNlcywgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBMYXMgUGFsbWFzIGRlIEdy
YW4gQ2FuYXJpYSwgU3BhaW4uPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXNzb2NpYXRp
b24gb2YgdGhlIE1lZGl0ZXJyYW5lYW4gZGlldGFyeSBwYXR0ZXJuIHdpdGggdGhlIGluY2lkZW5j
ZSBvZiBkZXByZXNzaW9uOiB0aGUgU2VndWltaWVudG8gVW5pdmVyc2lkYWQgZGUgTmF2YXJyYS9V
bml2ZXJzaXR5IG9mIE5hdmFycmEgZm9sbG93LXVwIChTVU4pIGNvaG9ydDwvdGl0bGU+PHNlY29u
ZGFyeS10aXRsZT5BcmNoIEdlbiBQc3ljaGlhdHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRs
ZT5BcmNoaXZlcyBvZiBnZW5lcmFsIHBzeWNoaWF0cnk8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5BcmNoIEdlbiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJy
LTE+QXJjaGl2ZXMgb2YgZ2VuZXJhbCBwc3ljaGlhdHJ5PC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxh
bHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5BcmNoaXZlcyBvZiBHZW5lcmFsIFBzeWNoaWF0cnk8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5BcmNoLiBHZW4uIFBzeWNoaWF0cnk8L2FiYnItMT48L2FsdC1w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMDkwLTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NjY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjEwPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOS8xMC8wNzwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdv
cmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29ob3J0IFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+RGVwcmVzc2l2ZSBEaXNvcmRlci9kaWV0IHRoZXJhcHkvZXBpZGVtaW9sb2d5LyBwcmV2ZW50
aW9uICZhbXA7IGNvbnRyb2w8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldCwgTWVkaXRlcnJhbmVhbjwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9sbG93LVVwIFN0dWRp
ZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkluY2lkZW5jZTwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Mb25naXR1ZGluYWwgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5N
YWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk91dGNvbWUgQXNzZXNzbWVudCAoSGVhbHRoIENhcmUpPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBhdGllbnQgQ29tcGxpYW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qcm9z
cGVjdGl2ZSBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPlJpc2sgRmFjdG9yczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TcGFpbi9lcGlkZW1pb2xv
Z3k8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwOTwveWVhcj48cHViLWRhdGVz
PjxkYXRlPk9jdDwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1MzgtMzYzNiAoRWxl
Y3Ryb25pYykmI3hEOzAwMDMtOTkwWCAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MTk4
MDU2OTk8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9hcmNo
cHN5Yy5qYW1hbmV0d29yay5jb20vZGF0YS9Kb3VybmFscy9QU1lDSC81Mjc5L3lvYTkwMDM1XzEw
OTBfMTA5OC5wZGY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3Vy
Y2UtbnVtPjEwLjEwMDEvYXJjaGdlbnBzeWNoaWF0cnkuMjAwOS4xMjk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVz
b3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2Ut
cHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxB
dXRob3I+QWtiYXJhbHk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Nzc8L1JlY051
bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjc3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4Ij43Nzwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QWtiYXJhbHksIFQuIE4uPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5CcnVubmVyLCBFLiBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVycmllLCBKLiBF
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWFybW90LCBNLiBHLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2l2aW1ha2ks
IE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaW5naC1NYW5vdXgsIEEuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBFcGlkZW1pb2xvZ3kgYW5k
IFB1YmxpYyBIZWFsdGgsIFVuaXZlcnNpdHkgQ29sbGVnZSBMb25kb24sIExvbmRvbiBXQzFFIDZC
VCwgVUsuIHRhc25pbWUuYWtiYXJhbHlAaW5zZXJtLmZyPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48
dGl0bGU+RGlldGFyeSBwYXR0ZXJuIGFuZCBkZXByZXNzaXZlIHN5bXB0b21zIGluIG1pZGRsZSBh
Z2U8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QnIgSiBQc3ljaGlhdHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PGFsdC10aXRsZT5UaGUgQnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0cnkgOiB0aGUgam91
cm5hbCBvZiBtZW50YWwgc2NpZW5jZTwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPkJyIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlRoZSBCcml0aXNo
IGpvdXJuYWwgb2YgcHN5Y2hpYXRyeSA6IHRoZSBqb3VybmFsIG9mIG1lbnRhbCBzY2llbmNlPC9h
YmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5CciBKIFBzeWNo
aWF0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5UaGUgQnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0
cnkgOiB0aGUgam91cm5hbCBvZiBtZW50YWwgc2NpZW5jZTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjQwOC0xMzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xOTU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjU8L251
bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDA5LzExLzAzPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVs
dDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EZXByZXNzaW9uL2VwaWRlbWlvbG9neS8gZXRpb2xvZ3kvcHJl
dmVudGlvbiAmYW1wOyBjb250cm9sPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRpZXQvIGFkdmVyc2UgZWZm
ZWN0cy9zdGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZl
bWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb2xsb3ctVXAgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5Gb29kIEhhYml0cy9wc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZvb2QgSGFuZGxpbmc8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RnJ1aXQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPkxvbmRvbi9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qc3ljaGlhdHJpYyBT
dGF0dXMgUmF0aW5nIFNjYWxlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZWFmb29kL3N0YXRpc3RpY3Mg
JmFtcDsgbnVtZXJpY2FsIGRhdGE8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U2Vuc2l0aXZpdHkgYW5kIFNw
ZWNpZmljaXR5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlZlZ2V0YWJsZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jk
cz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwOTwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPk5vdjwvZGF0ZT48L3B1
Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE0NzItMTQ2NSAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzAwMDctMTI1
MCAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MTk4ODA5MzA8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+
PHVybHM+PC91cmxzPjxjdXN0b20yPlBNQzI4MDE4MjU8L2N1c3RvbTI+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVz
b3VyY2UtbnVtPjEwLjExOTIvYmpwLmJwLjEwOC4wNTg5MjU8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlk
ZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
SmFja2E8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTIwPC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41MjA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjUyMDwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SmFja2EsIEYuIE4uPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5QYXNjbywgSi4gQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk15a2xldHVuLCBBLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+V2lsbGlhbXMsIEwuIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib2RnZSwgQS4gTS48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPk8mYXBvcztSZWlsbHksIFMuIEwuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OaWNob2xzb24s
IEcuIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Lb3Rvd2ljeiwgTS4gQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJl
cmssIE0uPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVw
YXJ0bWVudCBvZiBDbGluaWNhbCBhbmQgQmlvbWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgVW5pdmVyc2l0eSBv
ZiBNZWxib3VybmUsIEdlZWxvbmcgMzIyMCwgQXVzdHJhbGlhLiBmZWxpY2VAYmFyd29uaGVhbHRo
Lm9yZy5hdTwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFzc29jaWF0aW9uIG9mIFdlc3Rl
cm4gYW5kIHRyYWRpdGlvbmFsIGRpZXRzIHdpdGggZGVwcmVzc2lvbiBhbmQgYW54aWV0eSBpbiB3
b21lbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BbSBKIFBzeWNoaWF0cnk8L3NlY29uZGFyeS10
aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlRoZSBBbWVyaWNhbiBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0cnk8L2FsdC10
aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5BbSBKIFBzeWNoaWF0cnk8L2Z1
bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBwc3ljaGlhdHJ5PC9hYmJy
LTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5BbSBKIFBzeWNoaWF0
cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBwc3ljaGlhdHJ5
PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzA1LTExPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE2
Nzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMTAvMDEvMDY8L2VkaXRpb24+
PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFnZWQ8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+QWdlZCwgODAgYW5kIG92ZXI8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QW54aWV0eSBEaXNv
cmRlcnMvIGVwaWRlbWlvbG9neS8gcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BdXN0cmFs
aWE8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2hyb25pYyBEaXNlYXNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNy
b3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3Jk
ZXIsIE1ham9yLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RHlz
dGh5bWljIERpc29yZGVyLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+RmVtYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZvb2QgSGFiaXRzL2NsYXNzaWZpY2F0aW9uLyBw
c3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZvb2QgUHJlZmVyZW5jZXMvY2xhc3NpZmljYXRp
b24vcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IZWFsdGggU3VydmV5czwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SW50ZXJ2aWV3LCBQc3ljaG9sb2dpY2Fs
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk51dHJpdGlv
biBTdXJ2ZXlzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk51dHJpdGlvbmFsIFJlcXVpcmVtZW50czwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5QZXJzb25hbGl0eSBJbnZlbnRvcnk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Umlz
ayBGYWN0b3JzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXRpc3RpY3MgYXMgVG9waWM8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+WW91bmcgQWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAx
MDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPk1hcjwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxp
c2JuPjE1MzUtNzIyOCAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzAwMDItOTUzWCAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+
PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjAwNDgwMjA8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PC91cmxzPjxlbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMTc2L2FwcGkuYWpwLjIwMDkuMDkwNjA4ODE8L2VsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUt
ZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRl
PjxDaXRlPjxBdXRob3I+TmFucmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDEz
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40MTM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6
ZHgiPjQxMzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TmFucmksIEEu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW11cmEsIFkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYXRzdXNoaXRhLCBZ
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+T2h0YSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNhdG8sIE0uPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5NaXNoaW1hLCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FzYWtpLCBTLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+TWl6b3VlLCBULjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgRXBpZGVtaW9sb2d5IGFuZCBJbnRlcm5hdGlvbmFsIEhl
YWx0aCwgSW50ZXJuYXRpb25hbCBDbGluaWNhbCBSZXNlYXJjaCBDZW50ZXIsIE5hdGlvbmFsIENl
bnRlciBmb3IgR2xvYmFsIEhlYWx0aCBhbmQgTWVkaWNpbmUsIFRva3lvLCBKYXBhbi4gbmFucmlA
cmkubmNnbS5nby5qcDwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVy
bnMgYW5kIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRvbXMgYW1vbmcgSmFwYW5lc2UgbWVuIGFuZCB3b21lbjwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FdXIgSiBDbGluIE51dHI8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48
YWx0LXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIGpvdXJuYWwgb2YgY2xpbmljYWwgbnV0cml0aW9uPC9hbHQtdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RXVyIEogQ2xpbiBOdXRyPC9mdWxs
LXRpdGxlPjxhYmJyLTE+RXVyb3BlYW4gam91cm5hbCBvZiBjbGluaWNhbCBudXRyaXRpb248L2Fi
YnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkV1ciBKIENsaW4g
TnV0cjwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkV1cm9wZWFuIGpvdXJuYWwgb2YgY2xpbmljYWwgbnV0
cml0aW9uPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODMyLTk8L3BhZ2VzPjx2b2x1
bWU+NjQ8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjg8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEwLzA1LzIxPC9lZGl0
aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BZ2VkPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIHByZXZlbnRpb24gJmFtcDsgY29udHJvbDwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5EaWV0LyBwc3ljaG9sb2d5L3N0YW5kYXJkczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5G
ZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkphcGFuPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvZ2lzdGljIE1vZGVsczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NYWxlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk9kZHMgUmF0aW88
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+WW91bmcgQWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPkF1ZzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48
L2RhdGVzPjxpc2JuPjE0NzYtNTY0MCAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzA5NTQtMzAwNyAoTGlua2lu
Zyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjA0ODUzMDM8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PC91
cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDM4L2VqY24uMjAxMC44NjwvZWxlY3Ry
b25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1k
YXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5MZSBQb3J0PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQw
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpk
eCI+NDA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkxlIFBvcnQsIEEu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HdWVndWVuLCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2Vzc2UtR3V5b3Qs
IEUuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NZWxjaGlvciwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxlbW9nbmUs
IEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OYWJpLCBILjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R29sZGJlcmcsIE0u
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aaW5zLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q3plcm5pY2hvdywgUy48
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5JTlNFUk0gVTEw
MTgsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgVmVyc2FpbGxlcyBTdCBRdWVudGluLiBDZW50cmUgZm9yIHJlc2Vh
cmNoIGluIEVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgUG9wdWxhdGlvbiBIZWFsdGgsIFZpbGxlanVpZiwgRnJh
bmNlLiBhZ25lc2xlcG9ydEB5YWhvby5mcjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFz
c29jaWF0aW9uIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9t
cyBvdmVyIHRpbWU6IGEgMTAteWVhciBmb2xsb3ctdXAgc3R1ZHkgb2YgdGhlIEdBWkVMIGNvaG9y
dDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5QTG9TIE9uZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQt
dGl0bGU+UGxvUyBvbmU8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5QTG9TIE9ORTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBMb1MgT05FPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QTG9TIE9ORTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJi
ci0xPlBMb1MgT05FPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ZTUxNTkzPC9wYWdl
cz48dm9sdW1lPjc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEyPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMi8xMi8y
MDwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29u
ZmlkZW5jZSBJbnRlcnZhbHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGVwcmVzc2lvbi8gZXBpZGVtaW9s
b2d5LyBldGlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0LyBzdGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51
bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5G
b2xsb3ctVXAgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GcmFuY2UvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Mb25naXR1ZGluYWwgU3R1
ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2Vk
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk9kZHMgUmF0aW88L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJpbmNpcGFs
IENvbXBvbmVudCBBbmFseXNpczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UaW1lIEZhY3RvcnM8L2tleXdv
cmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE5MzIt
NjIwMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzE5MzItNjIwMyAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lv
bi1udW0+MjMyNTE1ODU8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0
dHA6Ly93d3cucGxvc29uZS5vcmcvYXJ0aWNsZS9mZXRjaE9iamVjdC5hY3Rpb24/dXJpPWluZm8l
M0Fkb2klMkYxMC4xMzcxJTJGam91cm5hbC5wb25lLjAwNTE1OTMmYW1wO3JlcHJlc2VudGF0aW9u
PVBERjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5QTUMzNTIwOTYxPC9jdXN0
b20yPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMzcxL2pvdXJuYWwucG9uZS4wMDUxNTkz
PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwv
cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlN1Z2F3YXJhPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3Yngy
MGVkZjVwOXpkeCI+NDY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlN1
Z2F3YXJhLCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WWFzdWktRnVydWtvcmksIE4uPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Uc3VjaGltaW5lLCBTLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2FuZWRhLCBBLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+VHN1cnVnYSwgSy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkl3YW5lLCBLLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+T2t1Ym8sIE4uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYWthaGFzaGksIEkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5LYW5la28sIFMuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJl
c3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBOZXVyb3BzeWNoaWF0cnksIEhpcm9zYWtpIFVuaXZlcnNpdHkgU2No
b29sIG9mIE1lZGljaW5lLCBIaXJvc2FraSwgSmFwYW4uIG5zdWdhM0B5YWhvby5jby5qcC48L2F1
dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5ObyBhc3NvY2lhdGlvbiBiZXR3ZWVuIGRpZXRhcnkg
cGF0dGVybnMgYW5kIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRvbXMgYW1vbmcgYSBjb21tdW5pdHktZHdlbGxp
bmcgcG9wdWxhdGlvbiBpbiBKYXBhbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Bbm4gR2VuIFBz
eWNoaWF0cnk8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPkFubmFscyBvZiBnZW5lcmFsIHBz
eWNoaWF0cnk8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Bbm4g
R2VuIFBzeWNoaWF0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5Bbm5hbHMgb2YgZ2VuZXJhbCBwc3lj
aGlhdHJ5PC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5B
bm4gR2VuIFBzeWNoaWF0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5Bbm5hbHMgb2YgZ2VuZXJhbCBw
c3ljaGlhdHJ5PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjQ8L3BhZ2VzPjx2b2x1
bWU+MTE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEyLzA5LzI2PC9lZGl0
aW9uPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTc0NC04NTlYIChFbGVj
dHJvbmljKSYjeEQ7MTc0NC04NTlYIChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4yMzAw
NjkzMTwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5h
bm5hbHMtZ2VuZXJhbC1wc3ljaGlhdHJ5LmNvbS9jb250ZW50L3BkZi8xNzQ0LTg1OVgtMTEtMjQu
cGRmPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxjdXN0b20yPlBNQzM1MzIyMjc8L2N1c3Rv
bTI+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjExODYvMTc0NC04NTl4LTExLTI0PC9lbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3Rl
LWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk5vZ3VjaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+
MzM8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjMzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtl
eXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5
emR4Ij4zMzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Tm9ndWNoaSwg
Ui48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhpcmFva2EsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5XYXRhbmFiZSwg
WS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthZ2F3YSwgWS48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmli
dXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5IaW1vcm9naSBDbGluaWMsIEppc2Vua2FpIE1lZGljYWwgQ29y
cG9yYXRpb24sIDEtMjAtMTAgU3VnYW1vLCBUb3NoaW1hLCBUb2t5bywgSmFwYW4uIG5vZ3VjaGku
cml0c3VuYUBoaW1vcm9naS5vcmc8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5SZWxhdGlv
bnNoaXAgYmV0d2VlbiBkaWV0YXJ5IHBhdHRlcm5zIGFuZCBkZXByZXNzaXZlIHN5bXB0b21zOiBk
aWZmZXJlbmNlIGJ5IGdlbmRlciwgYW5kIHVuaXBvbGFyIGFuZCBiaXBvbGFyIGRlcHJlc3Npb248
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SiBOdXRyIFNjaSBWaXRhbWlub2wgKFRva3lvKTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBudXRyaXRpb25hbCBzY2llbmNlIGFu
ZCB2aXRhbWlub2xvZ3k8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5KIE51dHIgU2NpIFZpdGFtaW5vbCAoVG9reW8pPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Sm91cm5h
bCBvZiBudXRyaXRpb25hbCBzY2llbmNlIGFuZCB2aXRhbWlub2xvZ3k8L2FiYnItMT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkogTnV0ciBTY2kgVml0YW1pbm9sIChU
b2t5byk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5Kb3VybmFsIG9mIG51dHJpdGlvbmFsIHNjaWVuY2Ug
YW5kIHZpdGFtaW5vbG9neTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExNS0yMjwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT41OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMTMv
MDYvMDQ8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QW5pbWFsczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Bc2lhbiBD
b250aW5lbnRhbCBBbmNlc3RyeSBHcm91cDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5CaXBvbGFyIERpc29y
ZGVyLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5DYXR0bGU8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q3Jvc3MtU2VjdGlvbmFsIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
RGVwcmVzc2lvbi8gZXBpZGVtaW9sb2d5L3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGVw
cmVzc2l2ZSBEaXNvcmRlciwgTWFqb3IvIGVwaWRlbWlvbG9neS9wc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPkRpZXQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RW5lcmd5IEludGFrZTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmlzaCBQcm9kdWN0czwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5Gb29kIEhhYml0czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NZWF0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1pZGRs
ZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBsYW50cywgRWRpYmxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN3aW5lPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PlRva3lvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPllvdW5nIEFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+
PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xODgxLTc3NDIgKEVsZWN0cm9u
aWMpJiN4RDswMzAxLTQ4MDAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjIzNzI3NjQx
PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5M
TTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkphY2thPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxNDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjE3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3Yngy
MGVkZjVwOXpkeCI+MTc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkph
Y2thLCBGLiBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hlcmJ1aW4sIE4uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5B
bnN0ZXksIEsuIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CdXR0ZXJ3b3J0aCwgUC48L2F1dGhvcj48L2F1
dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EaXZpc2lvbiBvZiBOdXRyaXRpb25h
bCBQc3ljaGlhdHJ5IFJlc2VhcmNoLCBJTVBBQ1QgU3RyYXRlZ2ljIFJlc2VhcmNoIENlbnRyZSwg
RGVha2luIFVuaXZlcnNpdHksIEdlZWxvbmcsIEF1c3RyYWxpYSA7IERlcGFydG1lbnQgb2YgUHN5
Y2hpYXRyeSwgVGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVsYm91cm5lLCBNZWxib3VybmUsIEF1c3RyYWxp
YS4mI3hEO0NlbnRyZSBmb3IgUmVzZWFyY2ggb24gQWdlaW5nLCBIZWFsdGggYW5kIFdlbGwtYmVp
bmcsIFRoZSBBdXN0cmFsaWFuIE5hdGlvbmFsIFVuaXZlcnNpdHksIENhbmJlcnJhLCBBdXN0cmFs
aWEuPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVw
cmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBvdmVyIHRpbWU6IGV4YW1pbmluZyB0aGUgcmVsYXRpb25zaGlwcyB3
aXRoIHNvY2lvZWNvbm9taWMgcG9zaXRpb24sIGhlYWx0aCBiZWhhdmlvdXJzIGFuZCBjYXJkaW92
YXNjdWxhciByaXNrPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBMb1MgT25lPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5QbG9TIG9uZTwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPlBMb1MgT05FPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UExvUyBPTkU8L2FiYnIt
MT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBMb1MgT05FPC9mdWxs
LXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UExvUyBPTkU8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz5l
ODc2NTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9u
PjIwMTQvMDIvMDQ8L2VkaXRpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNi
bj4xOTMyLTYyMDMgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxOTMyLTYyMDMgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxh
Y2Nlc3Npb24tbnVtPjI0NDg5OTQ2PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+
PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnBsb3NvbmUub3JnL2FydGljbGUvZmV0Y2hPYmplY3QuYWN0aW9uP3Vy
aT1pbmZvJTNBZG9pJTJGMTAuMTM3MSUyRmpvdXJuYWwucG9uZS4wMDg3NjU3JmFtcDtyZXByZXNl
bnRhdGlvbj1QREY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGN1c3RvbTI+UE1DMzkwNjE5
MjwvY3VzdG9tMj48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTM3MS9qb3VybmFsLnBvbmUu
MDA4NzY1NzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRl
cj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SdXVzdW5lbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8
L1llYXI+PFJlY051bT4xMzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTM8L3JlYy1udW1i
ZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0
eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjEzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5SdXVzdW5lbiwgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxlaHRvLCBTLiBNLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TXVyc3UsIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ub2xtdW5lbiwgVC48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlR1b21haW5lbiwgVC4gUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthdWhhbmVuLCBKLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+Vm91dGlsYWluZW4sIFMuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
PjxhdXRoLWFkZHJlc3M+VW5pdmVyc2l0eSBvZiBFYXN0ZXJuIEZpbmxhbmQsIEt1b3BpbyBDYW1w
dXMsIEluc3RpdHV0ZSBvZiBQdWJsaWMgSGVhbHRoIGFuZCBDbGluaWNhbCBOdXRyaXRpb24sIFAu
Ty4gQm94IDE2MjcsIEZJLTcwMjExIEt1b3BpbywgRmlubGFuZDsgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBQc3lj
aGlhdHJ5LCBLdW9waW8gVW5pdmVyc2l0eSBIb3NwaXRhbCwgS3VvcGlvLCBGaW5sYW5kLiBFbGVj
dHJvbmljIGFkZHJlc3M6IGFudS5ydXVzdW5lbkB1ZWYuZmkuJiN4RDtEZXBhcnRtZW50IG9mIFBz
eWNoaWF0cnksIEluc3RpdHV0ZSBvZiBDbGluaWNhbCBNZWRpY2luZSwgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBF
YXN0ZXJuIEZpbmxhbmQsIEt1b3BpbywgRmlubGFuZC4mI3hEO1VuaXZlcnNpdHkgb2YgRWFzdGVy
biBGaW5sYW5kLCBLdW9waW8gQ2FtcHVzLCBJbnN0aXR1dGUgb2YgUHVibGljIEhlYWx0aCBhbmQg
Q2xpbmljYWwgTnV0cml0aW9uLCBQLk8uIEJveCAxNjI3LCBGSS03MDIxMSBLdW9waW8sIEZpbmxh
bmQuJiN4RDtEZXBhcnRtZW50IG9mIFBzeWNoaWF0cnksIEt1b3BpbyBVbml2ZXJzaXR5IEhvc3Bp
dGFsLCBLdW9waW8sIEZpbmxhbmQ7IERlcGFydG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSwgSW5zdGl0dXRl
IG9mIENsaW5pY2FsIE1lZGljaW5lLCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEVhc3Rlcm4gRmlubGFuZCwgS3Vv
cGlvLCBGaW5sYW5kLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVy
bnMgYXJlIGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCB0aGUgcHJldmFsZW5jZSBvZiBlbGV2YXRlZCBkZXByZXNz
aXZlIHN5bXB0b21zIGFuZCB0aGUgcmlzayBvZiBnZXR0aW5nIGEgaG9zcGl0YWwgZGlzY2hhcmdl
IGRpYWdub3NpcyBvZiBkZXByZXNzaW9uIGluIG1pZGRsZS1hZ2VkIG9yIG9sZGVyIEZpbm5pc2gg
bWVuPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkogQWZmZWN0IERpc29yZDwvc2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPjxhbHQtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBhZmZlY3RpdmUgZGlzb3JkZXJzPC9hbHQtdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SiBBZmZlY3QgRGlzb3JkPC9mdWxsLXRp
dGxlPjxhYmJyLTE+Sm91cm5hbCBvZiBhZmZlY3RpdmUgZGlzb3JkZXJzPC9hYmJyLTE+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEFmZmVjdGl2ZSBE
aXNvcmRlcnM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5KLiBBZmZlY3RpdmUgRGlzb3JkLjwvYWJici0x
PjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEtNjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNTk8L3ZvbHVtZT48
ZWRpdGlvbj4yMDE0LzA0LzAxPC9lZGl0aW9uPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDE0PC95ZWFyPjxwdWIt
ZGF0ZXM+PGRhdGU+QXByPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTU3My0yNTE3
IChFbGVjdHJvbmljKSYjeEQ7MDE2NS0wMzI3IChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51
bT4yNDY3OTM4MjwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDov
L2FjLmVscy1jZG4uY29tL1MwMTY1MDMyNzE0MDAwNDgyLzEtczIuMC1TMDE2NTAzMjcxNDAwMDQ4
Mi1tYWluLnBkZj9fdGlkPTA5YTYyOTllLTMxYzEtMTFlNC1iMDY4LTAwMDAwYWFiMGYyNiZhbXA7
YWNkbmF0PTE0MDk1NjY3NjhfYTZjYzI2OTExMjEwMGI1NWUxMGQ4NWUwMjNlNDhkNjk8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMTYvai5q
YWQuMjAxNC4wMS4wMjA8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2Ut
cHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFu
Z3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TYW5jaGV6LVZpbGxlZ2FzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAw
OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ1MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oU2FuY2hlei1WaWxsZWdh
cyBldCBhbC4sIDIwMDksIEFrYmFyYWx5IGV0IGFsLiwgMjAwOSwgSmFja2EgZXQgYWwuLCAyMDEw
LCBOYW5yaSBldCBhbC4sIDIwMTAsIExlIFBvcnQgZXQgYWwuLCAyMDEyLCBTdWdhd2FyYSBldCBh
bC4sIDIwMTIsIE5vZ3VjaGkgZXQgYWwuLCAyMDEzLCBKYWNrYSBldCBhbC4sIDIwMTQsIFJ1dXN1
bmVuIGV0IGFsLiwgMjAxNCk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDUwPC9y
ZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3
c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4Ij40NTA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPlNhbmNoZXotVmlsbGVnYXMsIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5EZWxnYWRv
LVJvZHJpZ3VleiwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFsb25zbywgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PlNjaGxhdHRlciwgSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxhaG9ydGlnYSwgRi48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlNlcnJhIE1hamVtLCBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWFydGluZXotR29uemFsZXosIE0u
IEEuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0
bWVudCBvZiBDbGluaWNhbCBTY2llbmNlcywgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBMYXMgUGFsbWFzIGRlIEdy
YW4gQ2FuYXJpYSwgU3BhaW4uPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXNzb2NpYXRp
b24gb2YgdGhlIE1lZGl0ZXJyYW5lYW4gZGlldGFyeSBwYXR0ZXJuIHdpdGggdGhlIGluY2lkZW5j
ZSBvZiBkZXByZXNzaW9uOiB0aGUgU2VndWltaWVudG8gVW5pdmVyc2lkYWQgZGUgTmF2YXJyYS9V
bml2ZXJzaXR5IG9mIE5hdmFycmEgZm9sbG93LXVwIChTVU4pIGNvaG9ydDwvdGl0bGU+PHNlY29u
ZGFyeS10aXRsZT5BcmNoIEdlbiBQc3ljaGlhdHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRs
ZT5BcmNoaXZlcyBvZiBnZW5lcmFsIHBzeWNoaWF0cnk8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5BcmNoIEdlbiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJy
LTE+QXJjaGl2ZXMgb2YgZ2VuZXJhbCBwc3ljaGlhdHJ5PC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxh
bHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5BcmNoaXZlcyBvZiBHZW5lcmFsIFBzeWNoaWF0cnk8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5BcmNoLiBHZW4uIFBzeWNoaWF0cnk8L2FiYnItMT48L2FsdC1w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMDkwLTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NjY8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjEwPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOS8xMC8wNzwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdv
cmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29ob3J0IFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+RGVwcmVzc2l2ZSBEaXNvcmRlci9kaWV0IHRoZXJhcHkvZXBpZGVtaW9sb2d5LyBwcmV2ZW50
aW9uICZhbXA7IGNvbnRyb2w8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldCwgTWVkaXRlcnJhbmVhbjwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9sbG93LVVwIFN0dWRp
ZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkluY2lkZW5jZTwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Mb25naXR1ZGluYWwgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5N
YWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk91dGNvbWUgQXNzZXNzbWVudCAoSGVhbHRoIENhcmUpPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBhdGllbnQgQ29tcGxpYW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qcm9z
cGVjdGl2ZSBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPlJpc2sgRmFjdG9yczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TcGFpbi9lcGlkZW1pb2xv
Z3k8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwOTwveWVhcj48cHViLWRhdGVz
PjxkYXRlPk9jdDwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE1MzgtMzYzNiAoRWxl
Y3Ryb25pYykmI3hEOzAwMDMtOTkwWCAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MTk4
MDU2OTk8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9hcmNo
cHN5Yy5qYW1hbmV0d29yay5jb20vZGF0YS9Kb3VybmFscy9QU1lDSC81Mjc5L3lvYTkwMDM1XzEw
OTBfMTA5OC5wZGY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3Vy
Y2UtbnVtPjEwLjEwMDEvYXJjaGdlbnBzeWNoaWF0cnkuMjAwOS4xMjk8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVz
b3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2Ut
cHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxB
dXRob3I+QWtiYXJhbHk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+Nzc8L1JlY051
bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjc3PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBh
cHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4Ij43Nzwv
a2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9y
ZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QWtiYXJhbHksIFQuIE4uPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5CcnVubmVyLCBFLiBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmVycmllLCBKLiBF
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWFybW90LCBNLiBHLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2l2aW1ha2ks
IE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TaW5naC1NYW5vdXgsIEEuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBFcGlkZW1pb2xvZ3kgYW5k
IFB1YmxpYyBIZWFsdGgsIFVuaXZlcnNpdHkgQ29sbGVnZSBMb25kb24sIExvbmRvbiBXQzFFIDZC
VCwgVUsuIHRhc25pbWUuYWtiYXJhbHlAaW5zZXJtLmZyPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48
dGl0bGU+RGlldGFyeSBwYXR0ZXJuIGFuZCBkZXByZXNzaXZlIHN5bXB0b21zIGluIG1pZGRsZSBh
Z2U8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QnIgSiBQc3ljaGlhdHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+PGFsdC10aXRsZT5UaGUgQnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0cnkgOiB0aGUgam91
cm5hbCBvZiBtZW50YWwgc2NpZW5jZTwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPkJyIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlRoZSBCcml0aXNo
IGpvdXJuYWwgb2YgcHN5Y2hpYXRyeSA6IHRoZSBqb3VybmFsIG9mIG1lbnRhbCBzY2llbmNlPC9h
YmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5CciBKIFBzeWNo
aWF0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5UaGUgQnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0
cnkgOiB0aGUgam91cm5hbCBvZiBtZW50YWwgc2NpZW5jZTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGlj
YWw+PHBhZ2VzPjQwOC0xMzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xOTU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjU8L251
bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDA5LzExLzAzPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVs
dDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EZXByZXNzaW9uL2VwaWRlbWlvbG9neS8gZXRpb2xvZ3kvcHJl
dmVudGlvbiAmYW1wOyBjb250cm9sPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRpZXQvIGFkdmVyc2UgZWZm
ZWN0cy9zdGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZl
bWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb2xsb3ctVXAgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5Gb29kIEhhYml0cy9wc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZvb2QgSGFuZGxpbmc8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RnJ1aXQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPkxvbmRvbi9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qc3ljaGlhdHJpYyBT
dGF0dXMgUmF0aW5nIFNjYWxlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZWFmb29kL3N0YXRpc3RpY3Mg
JmFtcDsgbnVtZXJpY2FsIGRhdGE8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U2Vuc2l0aXZpdHkgYW5kIFNw
ZWNpZmljaXR5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlZlZ2V0YWJsZXM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jk
cz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwOTwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPk5vdjwvZGF0ZT48L3B1
Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE0NzItMTQ2NSAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzAwMDctMTI1
MCAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MTk4ODA5MzA8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+
PHVybHM+PC91cmxzPjxjdXN0b20yPlBNQzI4MDE4MjU8L2N1c3RvbTI+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVz
b3VyY2UtbnVtPjEwLjExOTIvYmpwLmJwLjEwOC4wNTg5MjU8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlk
ZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
SmFja2E8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NTIwPC9SZWNOdW0+PHJlY29y
ZD48cmVjLW51bWJlcj41MjA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4i
IGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjUyMDwva2V5Pjwv
Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlw
ZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+SmFja2EsIEYuIE4uPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5QYXNjbywgSi4gQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk15a2xldHVuLCBBLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+V2lsbGlhbXMsIEwuIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ib2RnZSwgQS4gTS48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPk8mYXBvcztSZWlsbHksIFMuIEwuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OaWNob2xzb24s
IEcuIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Lb3Rvd2ljeiwgTS4gQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJl
cmssIE0uPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVw
YXJ0bWVudCBvZiBDbGluaWNhbCBhbmQgQmlvbWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgVW5pdmVyc2l0eSBv
ZiBNZWxib3VybmUsIEdlZWxvbmcgMzIyMCwgQXVzdHJhbGlhLiBmZWxpY2VAYmFyd29uaGVhbHRo
Lm9yZy5hdTwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFzc29jaWF0aW9uIG9mIFdlc3Rl
cm4gYW5kIHRyYWRpdGlvbmFsIGRpZXRzIHdpdGggZGVwcmVzc2lvbiBhbmQgYW54aWV0eSBpbiB3
b21lbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5BbSBKIFBzeWNoaWF0cnk8L3NlY29uZGFyeS10
aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlRoZSBBbWVyaWNhbiBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0cnk8L2FsdC10
aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5BbSBKIFBzeWNoaWF0cnk8L2Z1
bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBwc3ljaGlhdHJ5PC9hYmJy
LTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5BbSBKIFBzeWNoaWF0
cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBwc3ljaGlhdHJ5
PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MzA1LTExPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE2
Nzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMTAvMDEvMDY8L2VkaXRpb24+
PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFnZWQ8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+QWdlZCwgODAgYW5kIG92ZXI8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QW54aWV0eSBEaXNv
cmRlcnMvIGVwaWRlbWlvbG9neS8gcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BdXN0cmFs
aWE8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2hyb25pYyBEaXNlYXNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNy
b3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3Jk
ZXIsIE1ham9yLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RHlz
dGh5bWljIERpc29yZGVyLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+RmVtYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZvb2QgSGFiaXRzL2NsYXNzaWZpY2F0aW9uLyBw
c3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZvb2QgUHJlZmVyZW5jZXMvY2xhc3NpZmljYXRp
b24vcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IZWFsdGggU3VydmV5czwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SW50ZXJ2aWV3LCBQc3ljaG9sb2dpY2Fs
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk51dHJpdGlv
biBTdXJ2ZXlzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk51dHJpdGlvbmFsIFJlcXVpcmVtZW50czwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5QZXJzb25hbGl0eSBJbnZlbnRvcnk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Umlz
ayBGYWN0b3JzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXRpc3RpY3MgYXMgVG9waWM8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+WW91bmcgQWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAx
MDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPk1hcjwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxp
c2JuPjE1MzUtNzIyOCAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzAwMDItOTUzWCAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+
PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjAwNDgwMjA8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PC91cmxzPjxlbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMTc2L2FwcGkuYWpwLjIwMDkuMDkwNjA4ODE8L2VsZWN0
cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUt
ZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRl
PjxDaXRlPjxBdXRob3I+TmFucmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEwPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+NDEz
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40MTM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6
ZHgiPjQxMzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TmFucmksIEEu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW11cmEsIFkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NYXRzdXNoaXRhLCBZ
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+T2h0YSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNhdG8sIE0uPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5NaXNoaW1hLCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FzYWtpLCBTLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+TWl6b3VlLCBULjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgRXBpZGVtaW9sb2d5IGFuZCBJbnRlcm5hdGlvbmFsIEhl
YWx0aCwgSW50ZXJuYXRpb25hbCBDbGluaWNhbCBSZXNlYXJjaCBDZW50ZXIsIE5hdGlvbmFsIENl
bnRlciBmb3IgR2xvYmFsIEhlYWx0aCBhbmQgTWVkaWNpbmUsIFRva3lvLCBKYXBhbi4gbmFucmlA
cmkubmNnbS5nby5qcDwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVy
bnMgYW5kIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRvbXMgYW1vbmcgSmFwYW5lc2UgbWVuIGFuZCB3b21lbjwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FdXIgSiBDbGluIE51dHI8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48
YWx0LXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIGpvdXJuYWwgb2YgY2xpbmljYWwgbnV0cml0aW9uPC9hbHQtdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RXVyIEogQ2xpbiBOdXRyPC9mdWxs
LXRpdGxlPjxhYmJyLTE+RXVyb3BlYW4gam91cm5hbCBvZiBjbGluaWNhbCBudXRyaXRpb248L2Fi
YnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkV1ciBKIENsaW4g
TnV0cjwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkV1cm9wZWFuIGpvdXJuYWwgb2YgY2xpbmljYWwgbnV0
cml0aW9uPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODMyLTk8L3BhZ2VzPjx2b2x1
bWU+NjQ8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjg8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEwLzA1LzIxPC9lZGl0
aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BZ2VkPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIHByZXZlbnRpb24gJmFtcDsgY29udHJvbDwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5EaWV0LyBwc3ljaG9sb2d5L3N0YW5kYXJkczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5G
ZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkphcGFuPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvZ2lzdGljIE1vZGVsczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NYWxlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk9kZHMgUmF0aW88
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+WW91bmcgQWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPkF1ZzwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48
L2RhdGVzPjxpc2JuPjE0NzYtNTY0MCAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzA5NTQtMzAwNyAoTGlua2lu
Zyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjA0ODUzMDM8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PC91
cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDM4L2VqY24uMjAxMC44NjwvZWxlY3Ry
b25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1k
YXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+
PENpdGU+PEF1dGhvcj5MZSBQb3J0PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQw
PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpk
eCI+NDA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkxlIFBvcnQsIEEu
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HdWVndWVuLCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2Vzc2UtR3V5b3Qs
IEUuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NZWxjaGlvciwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxlbW9nbmUs
IEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OYWJpLCBILjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R29sZGJlcmcsIE0u
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aaW5zLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q3plcm5pY2hvdywgUy48
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5JTlNFUk0gVTEw
MTgsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgVmVyc2FpbGxlcyBTdCBRdWVudGluLiBDZW50cmUgZm9yIHJlc2Vh
cmNoIGluIEVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgUG9wdWxhdGlvbiBIZWFsdGgsIFZpbGxlanVpZiwgRnJh
bmNlLiBhZ25lc2xlcG9ydEB5YWhvby5mcjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFz
c29jaWF0aW9uIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9t
cyBvdmVyIHRpbWU6IGEgMTAteWVhciBmb2xsb3ctdXAgc3R1ZHkgb2YgdGhlIEdBWkVMIGNvaG9y
dDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5QTG9TIE9uZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQt
dGl0bGU+UGxvUyBvbmU8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5QTG9TIE9ORTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBMb1MgT05FPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2Rp
Y2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QTG9TIE9ORTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJi
ci0xPlBMb1MgT05FPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ZTUxNTkzPC9wYWdl
cz48dm9sdW1lPjc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEyPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMi8xMi8y
MDwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29u
ZmlkZW5jZSBJbnRlcnZhbHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGVwcmVzc2lvbi8gZXBpZGVtaW9s
b2d5LyBldGlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0LyBzdGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51
bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5G
b2xsb3ctVXAgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GcmFuY2UvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Mb25naXR1ZGluYWwgU3R1
ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2Vk
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk9kZHMgUmF0aW88L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJpbmNpcGFs
IENvbXBvbmVudCBBbmFseXNpczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UaW1lIEZhY3RvcnM8L2tleXdv
cmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE5MzIt
NjIwMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzE5MzItNjIwMyAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lv
bi1udW0+MjMyNTE1ODU8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0
dHA6Ly93d3cucGxvc29uZS5vcmcvYXJ0aWNsZS9mZXRjaE9iamVjdC5hY3Rpb24/dXJpPWluZm8l
M0Fkb2klMkYxMC4xMzcxJTJGam91cm5hbC5wb25lLjAwNTE1OTMmYW1wO3JlcHJlc2VudGF0aW9u
PVBERjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5QTUMzNTIwOTYxPC9jdXN0
b20yPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMzcxL2pvdXJuYWwucG9uZS4wMDUxNTkz
PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwv
cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3Jk
PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlN1Z2F3YXJhPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQ2PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3Yngy
MGVkZjVwOXpkeCI+NDY8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlN1
Z2F3YXJhLCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WWFzdWktRnVydWtvcmksIE4uPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5Uc3VjaGltaW5lLCBTLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2FuZWRhLCBBLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+VHN1cnVnYSwgSy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkl3YW5lLCBLLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+T2t1Ym8sIE4uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYWthaGFzaGksIEkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5LYW5la28sIFMuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJl
c3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBOZXVyb3BzeWNoaWF0cnksIEhpcm9zYWtpIFVuaXZlcnNpdHkgU2No
b29sIG9mIE1lZGljaW5lLCBIaXJvc2FraSwgSmFwYW4uIG5zdWdhM0B5YWhvby5jby5qcC48L2F1
dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5ObyBhc3NvY2lhdGlvbiBiZXR3ZWVuIGRpZXRhcnkg
cGF0dGVybnMgYW5kIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRvbXMgYW1vbmcgYSBjb21tdW5pdHktZHdlbGxp
bmcgcG9wdWxhdGlvbiBpbiBKYXBhbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5Bbm4gR2VuIFBz
eWNoaWF0cnk8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPkFubmFscyBvZiBnZW5lcmFsIHBz
eWNoaWF0cnk8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Bbm4g
R2VuIFBzeWNoaWF0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5Bbm5hbHMgb2YgZ2VuZXJhbCBwc3lj
aGlhdHJ5PC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5B
bm4gR2VuIFBzeWNoaWF0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5Bbm5hbHMgb2YgZ2VuZXJhbCBw
c3ljaGlhdHJ5PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjQ8L3BhZ2VzPjx2b2x1
bWU+MTE8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEyLzA5LzI2PC9lZGl0
aW9uPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTc0NC04NTlYIChFbGVj
dHJvbmljKSYjeEQ7MTc0NC04NTlYIChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4yMzAw
NjkzMTwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5h
bm5hbHMtZ2VuZXJhbC1wc3ljaGlhdHJ5LmNvbS9jb250ZW50L3BkZi8xNzQ0LTg1OVgtMTEtMjQu
cGRmPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxjdXN0b20yPlBNQzM1MzIyMjc8L2N1c3Rv
bTI+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjExODYvMTc0NC04NTl4LTExLTI0PC9lbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3Rl
LWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk5vZ3VjaGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDEzPC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+
MzM8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjMzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtl
eXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5
emR4Ij4zMzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGlj
bGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Tm9ndWNoaSwg
Ui48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhpcmFva2EsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5XYXRhbmFiZSwg
WS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthZ2F3YSwgWS48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmli
dXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5IaW1vcm9naSBDbGluaWMsIEppc2Vua2FpIE1lZGljYWwgQ29y
cG9yYXRpb24sIDEtMjAtMTAgU3VnYW1vLCBUb3NoaW1hLCBUb2t5bywgSmFwYW4uIG5vZ3VjaGku
cml0c3VuYUBoaW1vcm9naS5vcmc8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5SZWxhdGlv
bnNoaXAgYmV0d2VlbiBkaWV0YXJ5IHBhdHRlcm5zIGFuZCBkZXByZXNzaXZlIHN5bXB0b21zOiBk
aWZmZXJlbmNlIGJ5IGdlbmRlciwgYW5kIHVuaXBvbGFyIGFuZCBiaXBvbGFyIGRlcHJlc3Npb248
L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SiBOdXRyIFNjaSBWaXRhbWlub2wgKFRva3lvKTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBudXRyaXRpb25hbCBzY2llbmNlIGFu
ZCB2aXRhbWlub2xvZ3k8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5KIE51dHIgU2NpIFZpdGFtaW5vbCAoVG9reW8pPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Sm91cm5h
bCBvZiBudXRyaXRpb25hbCBzY2llbmNlIGFuZCB2aXRhbWlub2xvZ3k8L2FiYnItMT48L3Blcmlv
ZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkogTnV0ciBTY2kgVml0YW1pbm9sIChU
b2t5byk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5Kb3VybmFsIG9mIG51dHJpdGlvbmFsIHNjaWVuY2Ug
YW5kIHZpdGFtaW5vbG9neTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExNS0yMjwv
cGFnZXM+PHZvbHVtZT41OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MjwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMTMv
MDYvMDQ8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QW5pbWFsczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Bc2lhbiBD
b250aW5lbnRhbCBBbmNlc3RyeSBHcm91cDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5CaXBvbGFyIERpc29y
ZGVyLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5DYXR0bGU8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q3Jvc3MtU2VjdGlvbmFsIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
RGVwcmVzc2lvbi8gZXBpZGVtaW9sb2d5L3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGVw
cmVzc2l2ZSBEaXNvcmRlciwgTWFqb3IvIGVwaWRlbWlvbG9neS9wc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPkRpZXQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RW5lcmd5IEludGFrZTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmlzaCBQcm9kdWN0czwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5Gb29kIEhhYml0czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NZWF0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1pZGRs
ZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBsYW50cywgRWRpYmxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN3aW5lPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PlRva3lvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPllvdW5nIEFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+
PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTM8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xODgxLTc3NDIgKEVsZWN0cm9u
aWMpJiN4RDswMzAxLTQ4MDAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjIzNzI3NjQx
PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5M
TTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVj
b3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkphY2thPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxNDwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjE3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xNzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3Yngy
MGVkZjVwOXpkeCI+MTc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkph
Y2thLCBGLiBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hlcmJ1aW4sIE4uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5B
bnN0ZXksIEsuIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CdXR0ZXJ3b3J0aCwgUC48L2F1dGhvcj48L2F1
dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EaXZpc2lvbiBvZiBOdXRyaXRpb25h
bCBQc3ljaGlhdHJ5IFJlc2VhcmNoLCBJTVBBQ1QgU3RyYXRlZ2ljIFJlc2VhcmNoIENlbnRyZSwg
RGVha2luIFVuaXZlcnNpdHksIEdlZWxvbmcsIEF1c3RyYWxpYSA7IERlcGFydG1lbnQgb2YgUHN5
Y2hpYXRyeSwgVGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVsYm91cm5lLCBNZWxib3VybmUsIEF1c3RyYWxp
YS4mI3hEO0NlbnRyZSBmb3IgUmVzZWFyY2ggb24gQWdlaW5nLCBIZWFsdGggYW5kIFdlbGwtYmVp
bmcsIFRoZSBBdXN0cmFsaWFuIE5hdGlvbmFsIFVuaXZlcnNpdHksIENhbmJlcnJhLCBBdXN0cmFs
aWEuPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVw
cmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBvdmVyIHRpbWU6IGV4YW1pbmluZyB0aGUgcmVsYXRpb25zaGlwcyB3
aXRoIHNvY2lvZWNvbm9taWMgcG9zaXRpb24sIGhlYWx0aCBiZWhhdmlvdXJzIGFuZCBjYXJkaW92
YXNjdWxhciByaXNrPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBMb1MgT25lPC9zZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5QbG9TIG9uZTwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPlBMb1MgT05FPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UExvUyBPTkU8L2FiYnIt
MT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBMb1MgT05FPC9mdWxs
LXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UExvUyBPTkU8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz5l
ODc2NTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9u
PjIwMTQvMDIvMDQ8L2VkaXRpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNi
bj4xOTMyLTYyMDMgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxOTMyLTYyMDMgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxh
Y2Nlc3Npb24tbnVtPjI0NDg5OTQ2PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+
PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnBsb3NvbmUub3JnL2FydGljbGUvZmV0Y2hPYmplY3QuYWN0aW9uP3Vy
aT1pbmZvJTNBZG9pJTJGMTAuMTM3MSUyRmpvdXJuYWwucG9uZS4wMDg3NjU3JmFtcDtyZXByZXNl
bnRhdGlvbj1QREY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGN1c3RvbTI+UE1DMzkwNjE5
MjwvY3VzdG9tMj48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTM3MS9qb3VybmFsLnBvbmUu
MDA4NzY1NzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRl
cj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SdXVzdW5lbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8
L1llYXI+PFJlY051bT4xMzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTM8L3JlYy1udW1i
ZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0
eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjEzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9
IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1
dGhvcj5SdXVzdW5lbiwgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxlaHRvLCBTLiBNLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TXVyc3UsIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Ub2xtdW5lbiwgVC48L2F1dGhvcj48YXV0
aG9yPlR1b21haW5lbiwgVC4gUC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthdWhhbmVuLCBKLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+Vm91dGlsYWluZW4sIFMuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3Jz
PjxhdXRoLWFkZHJlc3M+VW5pdmVyc2l0eSBvZiBFYXN0ZXJuIEZpbmxhbmQsIEt1b3BpbyBDYW1w
dXMsIEluc3RpdHV0ZSBvZiBQdWJsaWMgSGVhbHRoIGFuZCBDbGluaWNhbCBOdXRyaXRpb24sIFAu
Ty4gQm94IDE2MjcsIEZJLTcwMjExIEt1b3BpbywgRmlubGFuZDsgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBQc3lj
aGlhdHJ5LCBLdW9waW8gVW5pdmVyc2l0eSBIb3NwaXRhbCwgS3VvcGlvLCBGaW5sYW5kLiBFbGVj
dHJvbmljIGFkZHJlc3M6IGFudS5ydXVzdW5lbkB1ZWYuZmkuJiN4RDtEZXBhcnRtZW50IG9mIFBz
eWNoaWF0cnksIEluc3RpdHV0ZSBvZiBDbGluaWNhbCBNZWRpY2luZSwgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBF
YXN0ZXJuIEZpbmxhbmQsIEt1b3BpbywgRmlubGFuZC4mI3hEO1VuaXZlcnNpdHkgb2YgRWFzdGVy
biBGaW5sYW5kLCBLdW9waW8gQ2FtcHVzLCBJbnN0aXR1dGUgb2YgUHVibGljIEhlYWx0aCBhbmQg
Q2xpbmljYWwgTnV0cml0aW9uLCBQLk8uIEJveCAxNjI3LCBGSS03MDIxMSBLdW9waW8sIEZpbmxh
bmQuJiN4RDtEZXBhcnRtZW50IG9mIFBzeWNoaWF0cnksIEt1b3BpbyBVbml2ZXJzaXR5IEhvc3Bp
dGFsLCBLdW9waW8sIEZpbmxhbmQ7IERlcGFydG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSwgSW5zdGl0dXRl
IG9mIENsaW5pY2FsIE1lZGljaW5lLCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEVhc3Rlcm4gRmlubGFuZCwgS3Vv
cGlvLCBGaW5sYW5kLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVy
bnMgYXJlIGFzc29jaWF0ZWQgd2l0aCB0aGUgcHJldmFsZW5jZSBvZiBlbGV2YXRlZCBkZXByZXNz
aXZlIHN5bXB0b21zIGFuZCB0aGUgcmlzayBvZiBnZXR0aW5nIGEgaG9zcGl0YWwgZGlzY2hhcmdl
IGRpYWdub3NpcyBvZiBkZXByZXNzaW9uIGluIG1pZGRsZS1hZ2VkIG9yIG9sZGVyIEZpbm5pc2gg
bWVuPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkogQWZmZWN0IERpc29yZDwvc2Vjb25kYXJ5LXRp
dGxlPjxhbHQtdGl0bGU+Sm91cm5hbCBvZiBhZmZlY3RpdmUgZGlzb3JkZXJzPC9hbHQtdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SiBBZmZlY3QgRGlzb3JkPC9mdWxsLXRp
dGxlPjxhYmJyLTE+Sm91cm5hbCBvZiBhZmZlY3RpdmUgZGlzb3JkZXJzPC9hYmJyLTE+PC9wZXJp
b2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIEFmZmVjdGl2ZSBE
aXNvcmRlcnM8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5KLiBBZmZlY3RpdmUgRGlzb3JkLjwvYWJici0x
PjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjEtNjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNTk8L3ZvbHVtZT48
ZWRpdGlvbj4yMDE0LzA0LzAxPC9lZGl0aW9uPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDE0PC95ZWFyPjxwdWIt
ZGF0ZXM+PGRhdGU+QXByPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTU3My0yNTE3
IChFbGVjdHJvbmljKSYjeEQ7MDE2NS0wMzI3IChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51
bT4yNDY3OTM4MjwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDov
L2FjLmVscy1jZG4uY29tL1MwMTY1MDMyNzE0MDAwNDgyLzEtczIuMC1TMDE2NTAzMjcxNDAwMDQ4
Mi1tYWluLnBkZj9fdGlkPTA5YTYyOTllLTMxYzEtMTFlNC1iMDY4LTAwMDAwYWFiMGYyNiZhbXA7
YWNkbmF0PTE0MDk1NjY3NjhfYTZjYzI2OTExMjEwMGI1NWUxMGQ4NWUwMjNlNDhkNjk8L3VybD48
L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMTYvai5q
YWQuMjAxNC4wMS4wMjA8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2Ut
cHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFu
Z3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (Sanchez-Villegas et al., 2009, Akbaraly et al., 2009, Jacka et al., 2010, Nanri et al., 2010, Le Port et al., 2012, Sugawara et al., 2012, Noguchi et al., 2013, Jacka et al., 2014, Ruusunen et al., 2014) و یافته های اندکی در این ارتباط در کشورهای در حال توسعه در دست است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XZW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjU2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihXZW5nIGV0IGFsLiwgMjAxMiwgQ2hhbiBldCBh
bC4sIDIwMTQpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjU2PC9yZWMtbnVtYmVy
Pjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhw
ZHdieDIwZWRmNXA5emR4Ij41Njwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+V2VuZywgVC4gVC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbywgSi4gSC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PlFpYW4sIFEuIFcuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5DYW8sIEguPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GdSwg
Si4gTC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlN1biwgWS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkh1YW5nLCBMLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFvLCBGLiBCLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgTWF0ZXJuYWwsIENoaWxkICZhbXA7IEFkb2xl
c2NlbnQgSGVhbHRoLCBTY2hvb2wgb2YgUHVibGljIEhlYWx0aCwgQW5odWkgTWVkaWNhbCBVbml2
ZXJzaXR5LCA4MSBNZWlzaGFuIFJvYWQsIEhlZmVpIFByb3ZpbmNlLCBBbmh1aSAyMzAwMzIsIFBl
b3BsZSZhcG9zO3MgUmVwdWJsaWMgb2YgQ2hpbmEuPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0
bGU+SXMgdGhlcmUgYW55IHJlbGF0aW9uc2hpcCBiZXR3ZWVuIGRpZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5k
IGRlcHJlc3Npb24gYW5kIGFueGlldHkgaW4gQ2hpbmVzZSBhZG9sZXNjZW50cz88L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHVibGljIEhlYWx0aCBOdXRyPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10
aXRsZT5QdWJsaWMgaGVhbHRoIG51dHJpdGlvbjwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2Rp
Y2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlB1YmxpYyBIZWFsdGggTnV0cjwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlB1
YmxpYyBoZWFsdGggbnV0cml0aW9uPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5QdWJsaWMgSGVhbHRoIE51dHI8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QdWJs
aWMgaGVhbHRoIG51dHJpdGlvbjwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjY3My04
MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIw
MTEvMTEvMjY8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkb2xlc2NlbnQ8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+QW54aWV0eS8gZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNoaWxkPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNoaW5hL2VwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Dcm9z
cy1TZWN0aW9uYWwgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EZXByZXNzaW9uLyBlcGlkZW1p
b2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldC9wc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkZhY3RvciBBbmFseXNpcywgU3RhdGlzdGljYWw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZvb2QgSGFiaXRzL3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+T2RkcyBSYXRp
bzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qc3ljaGlhdHJpYyBTdGF0dXMgUmF0aW5nIFNjYWxlczwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5RdWVzdGlvbm5haXJlczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+QXByPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwv
ZGF0ZXM+PGlzYm4+MTQ3NS0yNzI3IChFbGVjdHJvbmljKSYjeEQ7MTM2OC05ODAwIChMaW5raW5n
KTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4yMjExNTQ5NTwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48cmVs
YXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2pvdXJuYWxzLmNhbWJyaWRnZS5vcmcvZG93bmxvYWQucGhw
P2ZpbGU9JTJGUEhOJTJGUEhOMTVfMDQlMkZTMTM2ODk4MDAxMTAwMzA3N2EucGRmJmFtcDtjb2Rl
PTM1YWQ3ZmQwYzc4YzM0ZjI4ZWI0YWExNGQ0YmRhMDQ1PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91
cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDE3L3MxMzY4OTgwMDExMDAzMDc3PC9l
bGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVt
b3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwv
Q2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkNoYW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+
MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpk
eCI+Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUi
PjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Q2hhbiwgUi48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYW4sIEQuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Xb28sIEouPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBNZWRpY2lu
ZSBhbmQgVGhlcmFwZXV0aWNzLCBUaGUgQ2hpbmVzZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEhvbmcgS29uZywg
U2hhdGluLCBIb25nIEtvbmcuJiN4RDtUaGUgSm9ja2V5IENsdWIgU2Nob29sIG9mIFB1YmxpYyBI
ZWFsdGggYW5kIFByaW1hcnkgQ2FyZSwgVGhlIENoaW5lc2UgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBIb25nIEtv
bmcsIFNoYXRpbiwgSG9uZyBLb25nLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgUHJv
c3BlY3RpdmUgQ29ob3J0IFN0dWR5IHRvIEV4YW1pbmUgdGhlIEFzc29jaWF0aW9uIGJldHdlZW4g
RGlldGFyeSBQYXR0ZXJucyBhbmQgRGVwcmVzc2l2ZSBTeW1wdG9tcyBpbiBPbGRlciBDaGluZXNl
IFBlb3BsZSBpbiBIb25nIEtvbmc8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UExvUyBPbmU8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBsb1Mgb25lPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBl
cmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UExvUyBPTkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QTG9TIE9O
RTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UExvUyBP
TkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QTG9TIE9ORTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPmUxMDU3NjA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+ODwvbnVtYmVy
PjxlZGl0aW9uPjIwMTQvMDgvMjY8L2VkaXRpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PC9k
YXRlcz48aXNibj4xOTMyLTYyMDMgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxOTMyLTYyMDMgKExpbmtpbmcp
PC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjI1MTQ4NTE1PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxh
dGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnBsb3NvbmUub3JnL2FydGljbGUvZmV0Y2hPYmplY3Qu
YWN0aW9uP3VyaT1pbmZvJTNBZG9pJTJGMTAuMTM3MSUyRmpvdXJuYWwucG9uZS4wMTA1NzYwJmFt
cDtyZXByZXNlbnRhdGlvbj1QREY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGN1c3RvbTI+
UE1DNDE0MTgyMzwvY3VzdG9tMj48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTM3MS9qb3Vy
bmFsLnBvbmUuMDEwNTc2MDwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFz
ZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9s
YW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XZW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjU2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihXZW5nIGV0IGFsLiwgMjAxMiwgQ2hhbiBldCBh
bC4sIDIwMTQpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjU2PC9yZWMtbnVtYmVy
Pjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhw
ZHdieDIwZWRmNXA5emR4Ij41Njwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+V2VuZywgVC4gVC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhhbywgSi4gSC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PlFpYW4sIFEuIFcuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5DYW8sIEguPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5GdSwg
Si4gTC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlN1biwgWS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkh1YW5nLCBMLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFvLCBGLiBCLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgTWF0ZXJuYWwsIENoaWxkICZhbXA7IEFkb2xl
c2NlbnQgSGVhbHRoLCBTY2hvb2wgb2YgUHVibGljIEhlYWx0aCwgQW5odWkgTWVkaWNhbCBVbml2
ZXJzaXR5LCA4MSBNZWlzaGFuIFJvYWQsIEhlZmVpIFByb3ZpbmNlLCBBbmh1aSAyMzAwMzIsIFBl
b3BsZSZhcG9zO3MgUmVwdWJsaWMgb2YgQ2hpbmEuPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0
bGU+SXMgdGhlcmUgYW55IHJlbGF0aW9uc2hpcCBiZXR3ZWVuIGRpZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5k
IGRlcHJlc3Npb24gYW5kIGFueGlldHkgaW4gQ2hpbmVzZSBhZG9sZXNjZW50cz88L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHVibGljIEhlYWx0aCBOdXRyPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10
aXRsZT5QdWJsaWMgaGVhbHRoIG51dHJpdGlvbjwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2Rp
Y2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlB1YmxpYyBIZWFsdGggTnV0cjwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlB1
YmxpYyBoZWFsdGggbnV0cml0aW9uPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5QdWJsaWMgSGVhbHRoIE51dHI8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QdWJs
aWMgaGVhbHRoIG51dHJpdGlvbjwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjY3My04
MjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xNTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NDwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIw
MTEvMTEvMjY8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkb2xlc2NlbnQ8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+QW54aWV0eS8gZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNoaWxkPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNoaW5hL2VwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Dcm9z
cy1TZWN0aW9uYWwgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EZXByZXNzaW9uLyBlcGlkZW1p
b2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldC9wc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkZhY3RvciBBbmFseXNpcywgU3RhdGlzdGljYWw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZvb2QgSGFiaXRzL3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+T2RkcyBSYXRp
bzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qc3ljaGlhdHJpYyBTdGF0dXMgUmF0aW5nIFNjYWxlczwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5RdWVzdGlvbm5haXJlczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDEyPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+QXByPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwv
ZGF0ZXM+PGlzYm4+MTQ3NS0yNzI3IChFbGVjdHJvbmljKSYjeEQ7MTM2OC05ODAwIChMaW5raW5n
KTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4yMjExNTQ5NTwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48cmVs
YXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL2pvdXJuYWxzLmNhbWJyaWRnZS5vcmcvZG93bmxvYWQucGhw
P2ZpbGU9JTJGUEhOJTJGUEhOMTVfMDQlMkZTMTM2ODk4MDAxMTAwMzA3N2EucGRmJmFtcDtjb2Rl
PTM1YWQ3ZmQwYzc4YzM0ZjI4ZWI0YWExNGQ0YmRhMDQ1PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91
cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDE3L3MxMzY4OTgwMDExMDAzMDc3PC9l
bGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVt
b3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwv
Q2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkNoYW48L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+
MzwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlz
PjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpk
eCI+Mzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUi
PjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+Q2hhbiwgUi48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkNoYW4sIEQuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Xb28sIEouPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBNZWRpY2lu
ZSBhbmQgVGhlcmFwZXV0aWNzLCBUaGUgQ2hpbmVzZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEhvbmcgS29uZywg
U2hhdGluLCBIb25nIEtvbmcuJiN4RDtUaGUgSm9ja2V5IENsdWIgU2Nob29sIG9mIFB1YmxpYyBI
ZWFsdGggYW5kIFByaW1hcnkgQ2FyZSwgVGhlIENoaW5lc2UgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBIb25nIEtv
bmcsIFNoYXRpbiwgSG9uZyBLb25nLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkEgUHJv
c3BlY3RpdmUgQ29ob3J0IFN0dWR5IHRvIEV4YW1pbmUgdGhlIEFzc29jaWF0aW9uIGJldHdlZW4g
RGlldGFyeSBQYXR0ZXJucyBhbmQgRGVwcmVzc2l2ZSBTeW1wdG9tcyBpbiBPbGRlciBDaGluZXNl
IFBlb3BsZSBpbiBIb25nIEtvbmc8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UExvUyBPbmU8L3Nl
Y29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBsb1Mgb25lPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBl
cmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UExvUyBPTkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QTG9TIE9O
RTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UExvUyBP
TkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QTG9TIE9ORTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+
PHBhZ2VzPmUxMDU3NjA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+ODwvbnVtYmVy
PjxlZGl0aW9uPjIwMTQvMDgvMjY8L2VkaXRpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PC9k
YXRlcz48aXNibj4xOTMyLTYyMDMgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxOTMyLTYyMDMgKExpbmtpbmcp
PC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjI1MTQ4NTE1PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxh
dGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnBsb3NvbmUub3JnL2FydGljbGUvZmV0Y2hPYmplY3Qu
YWN0aW9uP3VyaT1pbmZvJTNBZG9pJTJGMTAuMTM3MSUyRmpvdXJuYWwucG9uZS4wMTA1NzYwJmFt
cDtyZXByZXNlbnRhdGlvbj1QREY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGN1c3RvbTI+
UE1DNDE0MTgyMzwvY3VzdG9tMj48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTM3MS9qb3Vy
bmFsLnBvbmUuMDEwNTc2MDwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFz
ZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9s
YW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (Weng et al., 2012, Chan et al., 2014) و تنها مطالعه گزارش شده از منطقه خاورمیانه نیز مربوط به مطالعه ای است که در ایران در شهر تبریز انجام گرفته است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SYXNoaWRraGFuaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTM8L1ll
YXI+PFJlY051bT4zMDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oUmFzaGlka2hhbmkgZXQgYWwuLCAy
MDEzKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3Yngy
MGVkZjVwOXpkeCI+MzA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJh
c2hpZGtoYW5pLCBCLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UG91cmdoYXNzZW0gR2FyZ2FyaSwgQi48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJhbmpiYXIsIEYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aYXJlaXksIFMuPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5LYXJnYXJub3ZpbiwgWi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIENvbW11bml0eSBOdXRyaXRpb24sIE5hdGlv
bmFsIE51dHJpdGlvbiBhbmQgRm9vZCBUZWNobm9sb2d5IFJlc2VhcmNoIEluc3RpdHV0ZSwgRmFj
dWx0eSBvZiBOdXRyaXRpb24gU2NpZW5jZXMgYW5kIEZvb2QgVGVjaG5vbG9neSwgU2hhaGlkIEJl
aGVzaHRpIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgVGVocmFuLCBJcmFuLjwvYXV0
aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGFudGhyb3BvbWV0
cmljIGluZGljZXMgYW1vbmcgSXJhbmlhbiB3b21lbiB3aXRoIG1ham9yIGRlcHJlc3NpdmUgZGlz
b3JkZXI8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHN5Y2hpYXRyeSBSZXM8L3NlY29uZGFyeS10
aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Qc3ljaGlhdHJ5IFJlczwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgUmVzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UHN5Y2hpYXRy
eSByZXNlYXJjaDwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExNS0yMDwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4yMTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEzLzA2LzI5
PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnRo
cm9wb21ldHJ5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIsIE1ham9yLyBw
YXRob2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldDwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5GYWN0b3IgQW5hbHlzaXMsIFN0YXRpc3RpY2FsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFs
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29kIEhhYml0czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5Nb3RvciBBY3Rpdml0eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlv
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzeWNoaWF0cmljIFN0YXR1cyBSYXRpbmcgU2NhbGVzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXRpc3RpY3Ms
IE5vbnBhcmFtZXRyaWM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVh
cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPk5vdiAzMDwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE4NzItNzEyMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzAxNjUtMTc4MSAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFj
Y2Vzc2lvbi1udW0+MjM4MDY2MjU8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly9hYy5lbHMtY2RuLmNvbS9TMDE2NTE3ODExMzAwMjgxMy8xLXMyLjAtUzAxNjUx
NzgxMTMwMDI4MTMtbWFpbi5wZGY/X3RpZD04ODhiZmI5NC0zMWMxLTExZTQtOTQ5Yy0wMDAwMGFh
YjBmNmMmYW1wO2FjZG5hdD0xNDA5NTY2OTgxX2Y2MGE2ZTYwODYzZDYyOTkwMjM2MGU5YzI4ZjYy
NmQ3PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4x
MC4xMDE2L2oucHN5Y2hyZXMuMjAxMy4wNS4wMjI8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxy
ZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxh
bmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SYXNoaWRraGFuaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTM8L1ll
YXI+PFJlY051bT4zMDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oUmFzaGlka2hhbmkgZXQgYWwuLCAy
MDEzKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3Yngy
MGVkZjVwOXpkeCI+MzA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJh
c2hpZGtoYW5pLCBCLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UG91cmdoYXNzZW0gR2FyZ2FyaSwgQi48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJhbmpiYXIsIEYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aYXJlaXksIFMuPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5LYXJnYXJub3ZpbiwgWi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIENvbW11bml0eSBOdXRyaXRpb24sIE5hdGlv
bmFsIE51dHJpdGlvbiBhbmQgRm9vZCBUZWNobm9sb2d5IFJlc2VhcmNoIEluc3RpdHV0ZSwgRmFj
dWx0eSBvZiBOdXRyaXRpb24gU2NpZW5jZXMgYW5kIEZvb2QgVGVjaG5vbG9neSwgU2hhaGlkIEJl
aGVzaHRpIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgVGVocmFuLCBJcmFuLjwvYXV0
aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGFudGhyb3BvbWV0
cmljIGluZGljZXMgYW1vbmcgSXJhbmlhbiB3b21lbiB3aXRoIG1ham9yIGRlcHJlc3NpdmUgZGlz
b3JkZXI8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHN5Y2hpYXRyeSBSZXM8L3NlY29uZGFyeS10
aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Qc3ljaGlhdHJ5IFJlczwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgUmVzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UHN5Y2hpYXRy
eSByZXNlYXJjaDwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExNS0yMDwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4yMTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEzLzA2LzI5
PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnRo
cm9wb21ldHJ5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIsIE1ham9yLyBw
YXRob2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldDwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5GYWN0b3IgQW5hbHlzaXMsIFN0YXRpc3RpY2FsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFs
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29kIEhhYml0czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5Nb3RvciBBY3Rpdml0eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlv
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzeWNoaWF0cmljIFN0YXR1cyBSYXRpbmcgU2NhbGVzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXRpc3RpY3Ms
IE5vbnBhcmFtZXRyaWM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVh
cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPk5vdiAzMDwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE4NzItNzEyMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzAxNjUtMTc4MSAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFj
Y2Vzc2lvbi1udW0+MjM4MDY2MjU8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly9hYy5lbHMtY2RuLmNvbS9TMDE2NTE3ODExMzAwMjgxMy8xLXMyLjAtUzAxNjUx
NzgxMTMwMDI4MTMtbWFpbi5wZGY/X3RpZD04ODhiZmI5NC0zMWMxLTExZTQtOTQ5Yy0wMDAwMGFh
YjBmNmMmYW1wO2FjZG5hdD0xNDA5NTY2OTgxX2Y2MGE2ZTYwODYzZDYyOTkwMjM2MGU5YzI4ZjYy
NmQ3PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4x
MC4xMDE2L2oucHN5Y2hyZXMuMjAxMy4wNS4wMjI8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxy
ZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxh
bmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (Rashidkhani et al., 2013). کاهش خطر افسردگی در رابطه با الگوی غذایی مدیترانه ای PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TYW5jaGV6LVZpbGxlZ2FzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAw
OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ1MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oU2FuY2hlei1WaWxsZWdh
cyBldCBhbC4sIDIwMDkpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ1MDwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3Nz
ZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NDUwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5TYW5jaGV6LVZpbGxlZ2FzLCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVsZ2Fkby1S
b2RyaWd1ZXosIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BbG9uc28sIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5T
Y2hsYXR0ZXIsIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MYWhvcnRpZ2EsIEYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TZXJyYSBNYWplbSwgTC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hcnRpbmV6LUdvbnphbGV6LCBNLiBB
LjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1l
bnQgb2YgQ2xpbmljYWwgU2NpZW5jZXMsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTGFzIFBhbG1hcyBkZSBHcmFu
IENhbmFyaWEsIFNwYWluLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFzc29jaWF0aW9u
IG9mIHRoZSBNZWRpdGVycmFuZWFuIGRpZXRhcnkgcGF0dGVybiB3aXRoIHRoZSBpbmNpZGVuY2Ug
b2YgZGVwcmVzc2lvbjogdGhlIFNlZ3VpbWllbnRvIFVuaXZlcnNpZGFkIGRlIE5hdmFycmEvVW5p
dmVyc2l0eSBvZiBOYXZhcnJhIGZvbGxvdy11cCAoU1VOKSBjb2hvcnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+QXJjaCBHZW4gUHN5Y2hpYXRyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+
QXJjaGl2ZXMgb2YgZ2VuZXJhbCBwc3ljaGlhdHJ5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QXJjaCBHZW4gUHN5Y2hpYXRyeTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PkFyY2hpdmVzIG9mIGdlbmVyYWwgcHN5Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0
LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QXJjaGl2ZXMgb2YgR2VuZXJhbCBQc3ljaGlhdHJ5PC9m
dWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+QXJjaC4gR2VuLiBQc3ljaGlhdHJ5PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTA5MC04PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjY2PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4x
MDwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMDkvMTAvMDc8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3Jk
PkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvaG9ydCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIvZGlldCB0aGVyYXB5L2VwaWRlbWlvbG9neS8gcHJldmVudGlv
biAmYW1wOyBjb250cm9sPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRpZXQsIE1lZGl0ZXJyYW5lYW48L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZvbGxvdy1VcCBTdHVkaWVz
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JbmNpZGVuY2U8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TG9uZ2l0dWRpbmFsIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFs
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PdXRjb21lIEFzc2Vzc21lbnQgKEhlYWx0aCBDYXJlKTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5QYXRpZW50IENvbXBsaWFuY2U8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJvc3Bl
Y3RpdmUgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5RdWVzdGlvbm5haXJlczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5SaXNrIEZhY3RvcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3BhaW4vZXBpZGVtaW9sb2d5
PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT5PY3Q8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTM4LTM2MzYgKEVsZWN0
cm9uaWMpJiN4RDswMDAzLTk5MFggKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE5ODA1
Njk5PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vYXJjaHBz
eWMuamFtYW5ldHdvcmsuY29tL2RhdGEvSm91cm5hbHMvUFNZQ0gvNTI3OS95b2E5MDAzNV8xMDkw
XzEwOTgucGRmPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT4xMC4xMDAxL2FyY2hnZW5wc3ljaGlhdHJ5LjIwMDkuMTI5PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291
cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXBy
b3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TYW5jaGV6LVZpbGxlZ2FzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAw
OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ1MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oU2FuY2hlei1WaWxsZWdh
cyBldCBhbC4sIDIwMDkpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ1MDwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3Nz
ZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NDUwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5TYW5jaGV6LVZpbGxlZ2FzLCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVsZ2Fkby1S
b2RyaWd1ZXosIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BbG9uc28sIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5T
Y2hsYXR0ZXIsIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MYWhvcnRpZ2EsIEYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TZXJyYSBNYWplbSwgTC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hcnRpbmV6LUdvbnphbGV6LCBNLiBB
LjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1l
bnQgb2YgQ2xpbmljYWwgU2NpZW5jZXMsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTGFzIFBhbG1hcyBkZSBHcmFu
IENhbmFyaWEsIFNwYWluLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFzc29jaWF0aW9u
IG9mIHRoZSBNZWRpdGVycmFuZWFuIGRpZXRhcnkgcGF0dGVybiB3aXRoIHRoZSBpbmNpZGVuY2Ug
b2YgZGVwcmVzc2lvbjogdGhlIFNlZ3VpbWllbnRvIFVuaXZlcnNpZGFkIGRlIE5hdmFycmEvVW5p
dmVyc2l0eSBvZiBOYXZhcnJhIGZvbGxvdy11cCAoU1VOKSBjb2hvcnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+QXJjaCBHZW4gUHN5Y2hpYXRyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+
QXJjaGl2ZXMgb2YgZ2VuZXJhbCBwc3ljaGlhdHJ5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QXJjaCBHZW4gUHN5Y2hpYXRyeTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PkFyY2hpdmVzIG9mIGdlbmVyYWwgcHN5Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0
LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QXJjaGl2ZXMgb2YgR2VuZXJhbCBQc3ljaGlhdHJ5PC9m
dWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+QXJjaC4gR2VuLiBQc3ljaGlhdHJ5PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTA5MC04PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjY2PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4x
MDwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMDkvMTAvMDc8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3Jk
PkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvaG9ydCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIvZGlldCB0aGVyYXB5L2VwaWRlbWlvbG9neS8gcHJldmVudGlv
biAmYW1wOyBjb250cm9sPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRpZXQsIE1lZGl0ZXJyYW5lYW48L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZvbGxvdy1VcCBTdHVkaWVz
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JbmNpZGVuY2U8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TG9uZ2l0dWRpbmFsIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFs
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PdXRjb21lIEFzc2Vzc21lbnQgKEhlYWx0aCBDYXJlKTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5QYXRpZW50IENvbXBsaWFuY2U8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJvc3Bl
Y3RpdmUgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5RdWVzdGlvbm5haXJlczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5SaXNrIEZhY3RvcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3BhaW4vZXBpZGVtaW9sb2d5
PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT5PY3Q8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTM4LTM2MzYgKEVsZWN0
cm9uaWMpJiN4RDswMDAzLTk5MFggKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE5ODA1
Njk5PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vYXJjaHBz
eWMuamFtYW5ldHdvcmsuY29tL2RhdGEvSm91cm5hbHMvUFNZQ0gvNTI3OS95b2E5MDAzNV8xMDkw
XzEwOTgucGRmPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT4xMC4xMDAxL2FyY2hnZW5wc3ljaGlhdHJ5LjIwMDkuMTI5PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291
cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXBy
b3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
AG==
ADDIN EN.CITE.DATA (Sanchez-Villegas et al., 2009)، الگوی غذایی سنتی PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5KYWNrYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJl
Y051bT41MjA8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KEphY2thIGV0IGFsLiwgMjAxMCwgTGUgUG9y
dCBldCBhbC4sIDIwMTIpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUyMDwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3Nz
ZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NTIwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5KYWNrYSwgRi4gTi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBhc2NvLCBKLiBBLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+TXlrbGV0dW4sIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5XaWxsaWFtcywgTC4gSi48
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhvZGdlLCBBLiBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TyZhcG9zO1JlaWxs
eSwgUy4gTC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5pY2hvbHNvbiwgRy4gQy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PktvdG93aWN6LCBNLiBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmVyaywgTS48L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIENsaW5pY2FsIGFu
ZCBCaW9tZWRpY2FsIFNjaWVuY2VzLCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1lbGJvdXJuZSwgR2VlbG9uZyAz
MjIwLCBBdXN0cmFsaWEuIGZlbGljZUBiYXJ3b25oZWFsdGgub3JnLmF1PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+
PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXNzb2NpYXRpb24gb2YgV2VzdGVybiBhbmQgdHJhZGl0aW9uYWwgZGll
dHMgd2l0aCBkZXByZXNzaW9uIGFuZCBhbnhpZXR5IGluIHdvbWVuPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPkFtIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+VGhlIEFt
ZXJpY2FuIGpvdXJuYWwgb2YgcHN5Y2hpYXRyeTwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2Rp
Y2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFtIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlRoZSBB
bWVyaWNhbiBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0cnk8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1w
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFtIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PlRoZSBBbWVyaWNhbiBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0cnk8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz4zMDUtMTE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTY3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9u
dW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMC8wMS8wNjwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWR1
bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BZ2VkLCA4MCBhbmQg
b3Zlcjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnhpZXR5IERpc29yZGVycy8gZXBpZGVtaW9sb2d5LyBw
c3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkF1c3RyYWxpYTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5D
aHJvbmljIERpc2Vhc2U8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q3Jvc3MtU2VjdGlvbmFsIFN0dWRpZXM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGVwcmVzc2l2ZSBEaXNvcmRlciwgTWFqb3IvIGVwaWRlbWlvbG9n
eS8gcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EeXN0aHltaWMgRGlzb3JkZXIvIGVwaWRl
bWlvbG9neS8gcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHMvY2xhc3NpZmljYXRpb24vIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+Rm9vZCBQcmVmZXJlbmNlcy9jbGFzc2lmaWNhdGlvbi9wc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPkhlYWx0aCBTdXJ2ZXlzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5JbnRlcnZpZXcsIFBzeWNob2xvZ2ljYWw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlk
ZGxlIEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TnV0cml0aW9uIFN1cnZleXM8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+TnV0cml0aW9uYWwgUmVxdWlyZW1lbnRzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBlcnNvbmFs
aXR5IEludmVudG9yeTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5SaXNrIEZhY3RvcnM8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+U3RhdGlzdGljcyBhcyBUb3BpYzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Zb3VuZyBBZHVsdDwv
a2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRh
dGU+TWFyPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUzNS03MjI4IChFbGVjdHJv
bmljKSYjeEQ7MDAwMi05NTNYIChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4yMDA0ODAy
MDwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEw
LjExNzYvYXBwaS5hanAuMjAwOS4wOTA2MDg4MTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJl
bW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFu
Z3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MZSBQb3J0
PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQwPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj40MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9
ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NDA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkxlIFBvcnQsIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HdWVn
dWVuLCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2Vzc2UtR3V5b3QsIEUuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5N
ZWxjaGlvciwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxlbW9nbmUsIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5O
YWJpLCBILjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R29sZGJlcmcsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aaW5z
LCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q3plcm5pY2hvdywgUy48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5JTlNFUk0gVTEwMTgsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgVmVy
c2FpbGxlcyBTdCBRdWVudGluLiBDZW50cmUgZm9yIHJlc2VhcmNoIGluIEVwaWRlbWlvbG9neSBh
bmQgUG9wdWxhdGlvbiBIZWFsdGgsIFZpbGxlanVpZiwgRnJhbmNlLiBhZ25lc2xlcG9ydEB5YWhv
by5mcjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFzc29jaWF0aW9uIGJldHdlZW4gZGll
dGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBvdmVyIHRpbWU6IGEgMTAteWVh
ciBmb2xsb3ctdXAgc3R1ZHkgb2YgdGhlIEdBWkVMIGNvaG9ydDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10
aXRsZT5QTG9TIE9uZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+UGxvUyBvbmU8L2FsdC10
aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QTG9TIE9ORTwvZnVsbC10aXRs
ZT48YWJici0xPlBMb1MgT05FPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5QTG9TIE9ORTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBMb1MgT05FPC9hYmJyLTE+
PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ZTUxNTkzPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc8L3ZvbHVtZT48
bnVtYmVyPjEyPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMi8xMi8yMDwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+
PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29uZmlkZW5jZSBJbnRlcnZhbHM8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGVwcmVzc2lvbi8gZXBpZGVtaW9sb2d5LyBldGlvbG9neTwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5EaWV0LyBzdGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb2xsb3ctVXAgU3R1ZGllczwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5GcmFuY2UvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFu
czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Mb25naXR1ZGluYWwgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5NYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk9k
ZHMgUmF0aW88L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJpbmNpcGFsIENvbXBvbmVudCBBbmFseXNpczwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UaW1lIEZhY3RvcnM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE5MzItNjIwMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hE
OzE5MzItNjIwMyAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjMyNTE1ODU8L2FjY2Vz
c2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cucGxvc29uZS5vcmcv
YXJ0aWNsZS9mZXRjaE9iamVjdC5hY3Rpb24/dXJpPWluZm8lM0Fkb2klMkYxMC4xMzcxJTJGam91
cm5hbC5wb25lLjAwNTE1OTMmYW1wO3JlcHJlc2VudGF0aW9uPVBERjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5QTUMzNTIwOTYxPC9jdXN0b20yPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291
cmNlLW51bT4xMC4xMzcxL2pvdXJuYWwucG9uZS4wMDUxNTkzPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3Zp
ZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5KYWNrYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJl
Y051bT41MjA8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KEphY2thIGV0IGFsLiwgMjAxMCwgTGUgUG9y
dCBldCBhbC4sIDIwMTIpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUyMDwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3Nz
ZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NTIwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5KYWNrYSwgRi4gTi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBhc2NvLCBKLiBBLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+TXlrbGV0dW4sIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5XaWxsaWFtcywgTC4gSi48
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkhvZGdlLCBBLiBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TyZhcG9zO1JlaWxs
eSwgUy4gTC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5pY2hvbHNvbiwgRy4gQy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PktvdG93aWN6LCBNLiBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmVyaywgTS48L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIENsaW5pY2FsIGFu
ZCBCaW9tZWRpY2FsIFNjaWVuY2VzLCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1lbGJvdXJuZSwgR2VlbG9uZyAz
MjIwLCBBdXN0cmFsaWEuIGZlbGljZUBiYXJ3b25oZWFsdGgub3JnLmF1PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+
PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXNzb2NpYXRpb24gb2YgV2VzdGVybiBhbmQgdHJhZGl0aW9uYWwgZGll
dHMgd2l0aCBkZXByZXNzaW9uIGFuZCBhbnhpZXR5IGluIHdvbWVuPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPkFtIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+VGhlIEFt
ZXJpY2FuIGpvdXJuYWwgb2YgcHN5Y2hpYXRyeTwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2Rp
Y2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFtIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlRoZSBB
bWVyaWNhbiBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0cnk8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1w
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkFtIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PlRoZSBBbWVyaWNhbiBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0cnk8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2Rp
Y2FsPjxwYWdlcz4zMDUtMTE8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTY3PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9u
dW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMC8wMS8wNjwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWR1
bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BZ2VkLCA4MCBhbmQg
b3Zlcjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnhpZXR5IERpc29yZGVycy8gZXBpZGVtaW9sb2d5LyBw
c3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkF1c3RyYWxpYTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5D
aHJvbmljIERpc2Vhc2U8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q3Jvc3MtU2VjdGlvbmFsIFN0dWRpZXM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGVwcmVzc2l2ZSBEaXNvcmRlciwgTWFqb3IvIGVwaWRlbWlvbG9n
eS8gcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EeXN0aHltaWMgRGlzb3JkZXIvIGVwaWRl
bWlvbG9neS8gcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHMvY2xhc3NpZmljYXRpb24vIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+Rm9vZCBQcmVmZXJlbmNlcy9jbGFzc2lmaWNhdGlvbi9wc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPkhlYWx0aCBTdXJ2ZXlzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5JbnRlcnZpZXcsIFBzeWNob2xvZ2ljYWw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlk
ZGxlIEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TnV0cml0aW9uIFN1cnZleXM8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+TnV0cml0aW9uYWwgUmVxdWlyZW1lbnRzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBlcnNvbmFs
aXR5IEludmVudG9yeTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5SaXNrIEZhY3RvcnM8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+U3RhdGlzdGljcyBhcyBUb3BpYzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Zb3VuZyBBZHVsdDwv
a2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEwPC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRh
dGU+TWFyPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTUzNS03MjI4IChFbGVjdHJv
bmljKSYjeEQ7MDAwMi05NTNYIChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4yMDA0ODAy
MDwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEw
LjExNzYvYXBwaS5hanAuMjAwOS4wOTA2MDg4MTwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJl
bW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFu
Z3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MZSBQb3J0
PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQwPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVj
LW51bWJlcj40MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9
ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NDA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24t
a2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkxlIFBvcnQsIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HdWVn
dWVuLCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2Vzc2UtR3V5b3QsIEUuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5N
ZWxjaGlvciwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxlbW9nbmUsIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5O
YWJpLCBILjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R29sZGJlcmcsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aaW5z
LCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q3plcm5pY2hvdywgUy48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9j
b250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5JTlNFUk0gVTEwMTgsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgVmVy
c2FpbGxlcyBTdCBRdWVudGluLiBDZW50cmUgZm9yIHJlc2VhcmNoIGluIEVwaWRlbWlvbG9neSBh
bmQgUG9wdWxhdGlvbiBIZWFsdGgsIFZpbGxlanVpZiwgRnJhbmNlLiBhZ25lc2xlcG9ydEB5YWhv
by5mcjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFzc29jaWF0aW9uIGJldHdlZW4gZGll
dGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBvdmVyIHRpbWU6IGEgMTAteWVh
ciBmb2xsb3ctdXAgc3R1ZHkgb2YgdGhlIEdBWkVMIGNvaG9ydDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10
aXRsZT5QTG9TIE9uZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+UGxvUyBvbmU8L2FsdC10
aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QTG9TIE9ORTwvZnVsbC10aXRs
ZT48YWJici0xPlBMb1MgT05FPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48
ZnVsbC10aXRsZT5QTG9TIE9ORTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBMb1MgT05FPC9hYmJyLTE+
PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ZTUxNTkzPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc8L3ZvbHVtZT48
bnVtYmVyPjEyPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMi8xMi8yMDwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+
PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29uZmlkZW5jZSBJbnRlcnZhbHM8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGVwcmVzc2lvbi8gZXBpZGVtaW9sb2d5LyBldGlvbG9neTwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5EaWV0LyBzdGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb2xsb3ctVXAgU3R1ZGllczwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5GcmFuY2UvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFu
czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Mb25naXR1ZGluYWwgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5NYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk9k
ZHMgUmF0aW88L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJpbmNpcGFsIENvbXBvbmVudCBBbmFseXNpczwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UaW1lIEZhY3RvcnM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE5MzItNjIwMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hE
OzE5MzItNjIwMyAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjMyNTE1ODU8L2FjY2Vz
c2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cucGxvc29uZS5vcmcv
YXJ0aWNsZS9mZXRjaE9iamVjdC5hY3Rpb24/dXJpPWluZm8lM0Fkb2klMkYxMC4xMzcxJTJGam91
cm5hbC5wb25lLjAwNTE1OTMmYW1wO3JlcHJlc2VudGF0aW9uPVBERjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11
cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5QTUMzNTIwOTYxPC9jdXN0b20yPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291
cmNlLW51bT4xMC4xMzcxL2pvdXJuYWwucG9uZS4wMDUxNTkzPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3Zp
ZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA (Jacka et al., 2010, Le Port et al., 2012)، الگوی غذایی سالم PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MZSBQb3J0PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihMZSBQb3J0IGV0IGFsLiwgMjAxMiwgUmFz
aGlka2hhbmkgZXQgYWwuLCAyMDEzKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40
MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0
cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NDA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkxlIFBvcnQsIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HdWVndWVuLCBBLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2Vzc2UtR3V5b3QsIEUuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NZWxjaGlvciwg
TS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxlbW9nbmUsIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OYWJpLCBILjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+R29sZGJlcmcsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aaW5zLCBNLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+Q3plcm5pY2hvdywgUy48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5JTlNFUk0gVTEwMTgsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgVmVyc2FpbGxlcyBT
dCBRdWVudGluLiBDZW50cmUgZm9yIHJlc2VhcmNoIGluIEVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgUG9wdWxh
dGlvbiBIZWFsdGgsIFZpbGxlanVpZiwgRnJhbmNlLiBhZ25lc2xlcG9ydEB5YWhvby5mcjwvYXV0
aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFzc29jaWF0aW9uIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBwYXR0
ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBvdmVyIHRpbWU6IGEgMTAteWVhciBmb2xsb3ct
dXAgc3R1ZHkgb2YgdGhlIEdBWkVMIGNvaG9ydDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5QTG9T
IE9uZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+UGxvUyBvbmU8L2FsdC10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QTG9TIE9ORTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PlBMb1MgT05FPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5QTG9TIE9ORTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBMb1MgT05FPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+ZTUxNTkzPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEy
PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMi8xMi8yMDwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29uZmlkZW5jZSBJbnRlcnZhbHM8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+RGVwcmVzc2lvbi8gZXBpZGVtaW9sb2d5LyBldGlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5EaWV0LyBzdGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb2xsb3ctVXAgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5GcmFuY2UvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5Mb25naXR1ZGluYWwgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NYWxlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk9kZHMgUmF0aW88
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJpbmNpcGFsIENvbXBvbmVudCBBbmFseXNpczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5UaW1lIEZhY3RvcnM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAx
MjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE5MzItNjIwMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzE5MzItNjIw
MyAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjMyNTE1ODU8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+
PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cucGxvc29uZS5vcmcvYXJ0aWNsZS9m
ZXRjaE9iamVjdC5hY3Rpb24/dXJpPWluZm8lM0Fkb2klMkYxMC4xMzcxJTJGam91cm5hbC5wb25l
LjAwNTE1OTMmYW1wO3JlcHJlc2VudGF0aW9uPVBERjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJs
cz48Y3VzdG9tMj5QTUMzNTIwOTYxPC9jdXN0b20yPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4x
MC4xMzcxL2pvdXJuYWwucG9uZS4wMDUxNTkzPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48cmVt
b3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5n
dWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlJhc2hpZGto
YW5pPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjMwPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48
cmVjLW51bWJlcj4zMDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+MzA8L2tleT48L2ZvcmVp
Z24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNv
bnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJhc2hpZGtoYW5pLCBCLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+UG91cmdoYXNzZW0gR2FyZ2FyaSwgQi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhbmpiYXIsIEYuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5aYXJlaXksIFMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LYXJnYXJub3ZpbiwgWi48
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50
IG9mIENvbW11bml0eSBOdXRyaXRpb24sIE5hdGlvbmFsIE51dHJpdGlvbiBhbmQgRm9vZCBUZWNo
bm9sb2d5IFJlc2VhcmNoIEluc3RpdHV0ZSwgRmFjdWx0eSBvZiBOdXRyaXRpb24gU2NpZW5jZXMg
YW5kIEZvb2QgVGVjaG5vbG9neSwgU2hhaGlkIEJlaGVzaHRpIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNh
bCBTY2llbmNlcywgVGVocmFuLCBJcmFuLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRp
ZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGFudGhyb3BvbWV0cmljIGluZGljZXMgYW1vbmcgSXJhbmlhbiB3
b21lbiB3aXRoIG1ham9yIGRlcHJlc3NpdmUgZGlzb3JkZXI8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+UHN5Y2hpYXRyeSBSZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkg
cmVzZWFyY2g8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Qc3lj
aGlhdHJ5IFJlczwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FiYnIt
MT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgUmVz
PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UHN5Y2hpYXRyeSByZXNlYXJjaDwvYWJici0xPjwvYWx0LXBl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExNS0yMDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjE8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEzLzA2LzI5PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29y
ZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnRocm9wb21ldHJ5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIsIE1ham9yLyBwYXRob2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GYWN0b3IgQW5hbHlzaXMsIFN0YXRp
c3RpY2FsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29kIEhh
Yml0czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbjwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Nb3RvciBBY3Rpdml0
eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzeWNoaWF0
cmljIFN0YXR1cyBSYXRpbmcgU2NhbGVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVz
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXRpc3RpY3MsIE5vbnBhcmFtZXRyaWM8L2tleXdvcmQ+PC9r
ZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPk5vdiAzMDwv
ZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE4NzItNzEyMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hE
OzAxNjUtMTc4MSAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjM4MDY2MjU8L2FjY2Vz
c2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9hYy5lbHMtY2RuLmNvbS9T
MDE2NTE3ODExMzAwMjgxMy8xLXMyLjAtUzAxNjUxNzgxMTMwMDI4MTMtbWFpbi5wZGY/X3RpZD04
ODhiZmI5NC0zMWMxLTExZTQtOTQ5Yy0wMDAwMGFhYjBmNmMmYW1wO2FjZG5hdD0xNDA5NTY2OTgx
X2Y2MGE2ZTYwODYzZDYyOTkwMjM2MGU5YzI4ZjYyNmQ3PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91
cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDE2L2oucHN5Y2hyZXMuMjAxMy4wNS4w
MjI8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxN
PC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MZSBQb3J0PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihMZSBQb3J0IGV0IGFsLiwgMjAxMiwgUmFz
aGlka2hhbmkgZXQgYWwuLCAyMDEzKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40
MDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0
cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NDA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkxlIFBvcnQsIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HdWVndWVuLCBBLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2Vzc2UtR3V5b3QsIEUuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NZWxjaGlvciwg
TS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkxlbW9nbmUsIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OYWJpLCBILjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+R29sZGJlcmcsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aaW5zLCBNLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+Q3plcm5pY2hvdywgUy48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5JTlNFUk0gVTEwMTgsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgVmVyc2FpbGxlcyBT
dCBRdWVudGluLiBDZW50cmUgZm9yIHJlc2VhcmNoIGluIEVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgUG9wdWxh
dGlvbiBIZWFsdGgsIFZpbGxlanVpZiwgRnJhbmNlLiBhZ25lc2xlcG9ydEB5YWhvby5mcjwvYXV0
aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFzc29jaWF0aW9uIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBwYXR0
ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBvdmVyIHRpbWU6IGEgMTAteWVhciBmb2xsb3ct
dXAgc3R1ZHkgb2YgdGhlIEdBWkVMIGNvaG9ydDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5QTG9T
IE9uZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+UGxvUyBvbmU8L2FsdC10aXRsZT48L3Rp
dGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QTG9TIE9ORTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PlBMb1MgT05FPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5QTG9TIE9ORTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBMb1MgT05FPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+ZTUxNTkzPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEy
PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMi8xMi8yMDwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+
QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29uZmlkZW5jZSBJbnRlcnZhbHM8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+RGVwcmVzc2lvbi8gZXBpZGVtaW9sb2d5LyBldGlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5EaWV0LyBzdGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb2xsb3ctVXAgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5GcmFuY2UvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5Mb25naXR1ZGluYWwgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NYWxlPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk9kZHMgUmF0aW88
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJpbmNpcGFsIENvbXBvbmVudCBBbmFseXNpczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5UaW1lIEZhY3RvcnM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAx
MjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE5MzItNjIwMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzE5MzItNjIw
MyAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjMyNTE1ODU8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+
PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cucGxvc29uZS5vcmcvYXJ0aWNsZS9m
ZXRjaE9iamVjdC5hY3Rpb24/dXJpPWluZm8lM0Fkb2klMkYxMC4xMzcxJTJGam91cm5hbC5wb25l
LjAwNTE1OTMmYW1wO3JlcHJlc2VudGF0aW9uPVBERjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJs
cz48Y3VzdG9tMj5QTUMzNTIwOTYxPC9jdXN0b20yPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4x
MC4xMzcxL2pvdXJuYWwucG9uZS4wMDUxNTkzPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48cmVt
b3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5n
dWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlJhc2hpZGto
YW5pPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjMwPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48
cmVjLW51bWJlcj4zMDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+MzA8L2tleT48L2ZvcmVp
Z24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNv
bnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJhc2hpZGtoYW5pLCBCLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+UG91cmdoYXNzZW0gR2FyZ2FyaSwgQi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhbmpiYXIsIEYuPC9h
dXRob3I+PGF1dGhvcj5aYXJlaXksIFMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LYXJnYXJub3ZpbiwgWi48
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50
IG9mIENvbW11bml0eSBOdXRyaXRpb24sIE5hdGlvbmFsIE51dHJpdGlvbiBhbmQgRm9vZCBUZWNo
bm9sb2d5IFJlc2VhcmNoIEluc3RpdHV0ZSwgRmFjdWx0eSBvZiBOdXRyaXRpb24gU2NpZW5jZXMg
YW5kIEZvb2QgVGVjaG5vbG9neSwgU2hhaGlkIEJlaGVzaHRpIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNh
bCBTY2llbmNlcywgVGVocmFuLCBJcmFuLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRp
ZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGFudGhyb3BvbWV0cmljIGluZGljZXMgYW1vbmcgSXJhbmlhbiB3
b21lbiB3aXRoIG1ham9yIGRlcHJlc3NpdmUgZGlzb3JkZXI8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0
bGU+UHN5Y2hpYXRyeSBSZXM8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkg
cmVzZWFyY2g8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Qc3lj
aGlhdHJ5IFJlczwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FiYnIt
MT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgUmVz
PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UHN5Y2hpYXRyeSByZXNlYXJjaDwvYWJici0xPjwvYWx0LXBl
cmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExNS0yMDwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4yMTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVy
PjE8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEzLzA2LzI5PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29y
ZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnRocm9wb21ldHJ5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIsIE1ham9yLyBwYXRob2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GYWN0b3IgQW5hbHlzaXMsIFN0YXRp
c3RpY2FsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29kIEhh
Yml0czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbjwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Nb3RvciBBY3Rpdml0
eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzeWNoaWF0
cmljIFN0YXR1cyBSYXRpbmcgU2NhbGVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVz
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXRpc3RpY3MsIE5vbnBhcmFtZXRyaWM8L2tleXdvcmQ+PC9r
ZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPk5vdiAzMDwv
ZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE4NzItNzEyMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hE
OzAxNjUtMTc4MSAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjM4MDY2MjU8L2FjY2Vz
c2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly9hYy5lbHMtY2RuLmNvbS9T
MDE2NTE3ODExMzAwMjgxMy8xLXMyLjAtUzAxNjUxNzgxMTMwMDI4MTMtbWFpbi5wZGY/X3RpZD04
ODhiZmI5NC0zMWMxLTExZTQtOTQ5Yy0wMDAwMGFhYjBmNmMmYW1wO2FjZG5hdD0xNDA5NTY2OTgx
X2Y2MGE2ZTYwODYzZDYyOTkwMjM2MGU5YzI4ZjYyNmQ3PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91
cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDE2L2oucHN5Y2hyZXMuMjAxMy4wNS4w
MjI8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxN
PC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA (Le Port et al., 2012, Rashidkhani et al., 2013)، الگوی غذایی کامل PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ba2JhcmFseTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+
PFJlY051bT43NzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oQWtiYXJhbHkgZXQgYWwuLCAyMDA5KTwv
RGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj43NzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVw
OXpkeCI+Nzc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFrYmFyYWx5
LCBULiBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QnJ1bm5lciwgRS4gSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZl
cnJpZSwgSi4gRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hcm1vdCwgTS4gRy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PktpdmltYWtpLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2luZ2gtTWFub3V4LCBBLjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgRXBpZGVt
aW9sb2d5IGFuZCBQdWJsaWMgSGVhbHRoLCBVbml2ZXJzaXR5IENvbGxlZ2UgTG9uZG9uLCBMb25k
b24gV0MxRSA2QlQsIFVLLiB0YXNuaW1lLmFrYmFyYWx5QGluc2VybS5mcjwvYXV0aC1hZGRyZXNz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVybiBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBp
biBtaWRkbGUgYWdlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkJyIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBvZiBwc3ljaGlhdHJ5
IDogdGhlIGpvdXJuYWwgb2YgbWVudGFsIHNjaWVuY2U8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5CciBKIFBzeWNoaWF0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5U
aGUgQnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0cnkgOiB0aGUgam91cm5hbCBvZiBtZW50YWwg
c2NpZW5jZTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
QnIgSiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBv
ZiBwc3ljaGlhdHJ5IDogdGhlIGpvdXJuYWwgb2YgbWVudGFsIHNjaWVuY2U8L2FiYnItMT48L2Fs
dC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MDgtMTM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTk1PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOS8xMS8wMzwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtl
eXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGVwcmVzc2lvbi9lcGlkZW1pb2xvZ3kvIGV0
aW9sb2d5L3ByZXZlbnRpb24gJmFtcDsgY29udHJvbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0LyBh
ZHZlcnNlIGVmZmVjdHMvc3RhdGlzdGljcyAmYW1wOyBudW1lcmljYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9sbG93LVVwIFN0dWRpZXM8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHMvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29k
IEhhbmRsaW5nPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZydWl0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFu
czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Mb25kb24vZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
Pk1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlkZGxlIEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHN5
Y2hpYXRyaWMgU3RhdHVzIFJhdGluZyBTY2FsZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U2VhZm9vZC9z
dGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNlbnNpdGl2
aXR5IGFuZCBTcGVjaWZpY2l0eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5WZWdldGFibGVzPC9rZXl3b3Jk
Pjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5Ob3Y8
L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDcyLTE0NjUgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4
RDswMDA3LTEyNTAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE5ODgwOTMwPC9hY2Nl
c3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5QTUMyODAxODI1PC9jdXN0b20yPjxlbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMTkyL2JqcC5icC4xMDguMDU4OTI1PC9lbGVjdHJvbmlj
LXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFi
YXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0Vu
ZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ba2JhcmFseTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+
PFJlY051bT43NzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oQWtiYXJhbHkgZXQgYWwuLCAyMDA5KTwv
RGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj43NzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVw
OXpkeCI+Nzc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFrYmFyYWx5
LCBULiBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QnJ1bm5lciwgRS4gSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZl
cnJpZSwgSi4gRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hcm1vdCwgTS4gRy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PktpdmltYWtpLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2luZ2gtTWFub3V4LCBBLjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgRXBpZGVt
aW9sb2d5IGFuZCBQdWJsaWMgSGVhbHRoLCBVbml2ZXJzaXR5IENvbGxlZ2UgTG9uZG9uLCBMb25k
b24gV0MxRSA2QlQsIFVLLiB0YXNuaW1lLmFrYmFyYWx5QGluc2VybS5mcjwvYXV0aC1hZGRyZXNz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVybiBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBp
biBtaWRkbGUgYWdlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkJyIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBvZiBwc3ljaGlhdHJ5
IDogdGhlIGpvdXJuYWwgb2YgbWVudGFsIHNjaWVuY2U8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5CciBKIFBzeWNoaWF0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5U
aGUgQnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0cnkgOiB0aGUgam91cm5hbCBvZiBtZW50YWwg
c2NpZW5jZTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
QnIgSiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBv
ZiBwc3ljaGlhdHJ5IDogdGhlIGpvdXJuYWwgb2YgbWVudGFsIHNjaWVuY2U8L2FiYnItMT48L2Fs
dC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MDgtMTM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTk1PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOS8xMS8wMzwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtl
eXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGVwcmVzc2lvbi9lcGlkZW1pb2xvZ3kvIGV0
aW9sb2d5L3ByZXZlbnRpb24gJmFtcDsgY29udHJvbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0LyBh
ZHZlcnNlIGVmZmVjdHMvc3RhdGlzdGljcyAmYW1wOyBudW1lcmljYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9sbG93LVVwIFN0dWRpZXM8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHMvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29k
IEhhbmRsaW5nPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZydWl0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFu
czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Mb25kb24vZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
Pk1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlkZGxlIEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHN5
Y2hpYXRyaWMgU3RhdHVzIFJhdGluZyBTY2FsZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U2VhZm9vZC9z
dGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNlbnNpdGl2
aXR5IGFuZCBTcGVjaWZpY2l0eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5WZWdldGFibGVzPC9rZXl3b3Jk
Pjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5Ob3Y8
L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDcyLTE0NjUgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4
RDswMDA3LTEyNTAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE5ODgwOTMwPC9hY2Nl
c3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5QTUMyODAxODI1PC9jdXN0b20yPjxlbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMTkyL2JqcC5icC4xMDguMDU4OTI1PC9lbGVjdHJvbmlj
LXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFi
YXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0Vu
ZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA (Akbaraly et al., 2009)، الگوی غذایی متعادل PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SdXVzdW5lbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+
PFJlY051bT4xMzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oUnV1c3VuZW4gZXQgYWwuLCAyMDE0KTwv
RGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVw
OXpkeCI+MTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJ1dXN1bmVu
LCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVodG8sIFMuIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NdXJzdSwg
Si48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRvbG11bmVuLCBULjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VHVvbWFpbmVu
LCBULiBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2F1aGFuZW4sIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Wb3V0
aWxhaW5lbiwgUy48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVz
cz5Vbml2ZXJzaXR5IG9mIEVhc3Rlcm4gRmlubGFuZCwgS3VvcGlvIENhbXB1cywgSW5zdGl0dXRl
IG9mIFB1YmxpYyBIZWFsdGggYW5kIENsaW5pY2FsIE51dHJpdGlvbiwgUC5PLiBCb3ggMTYyNywg
RkktNzAyMTEgS3VvcGlvLCBGaW5sYW5kOyBEZXBhcnRtZW50IG9mIFBzeWNoaWF0cnksIEt1b3Bp
byBVbml2ZXJzaXR5IEhvc3BpdGFsLCBLdW9waW8sIEZpbmxhbmQuIEVsZWN0cm9uaWMgYWRkcmVz
czogYW51LnJ1dXN1bmVuQHVlZi5maS4mI3hEO0RlcGFydG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSwgSW5z
dGl0dXRlIG9mIENsaW5pY2FsIE1lZGljaW5lLCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEVhc3Rlcm4gRmlubGFu
ZCwgS3VvcGlvLCBGaW5sYW5kLiYjeEQ7VW5pdmVyc2l0eSBvZiBFYXN0ZXJuIEZpbmxhbmQsIEt1
b3BpbyBDYW1wdXMsIEluc3RpdHV0ZSBvZiBQdWJsaWMgSGVhbHRoIGFuZCBDbGluaWNhbCBOdXRy
aXRpb24sIFAuTy4gQm94IDE2MjcsIEZJLTcwMjExIEt1b3BpbywgRmlubGFuZC4mI3hEO0RlcGFy
dG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSwgS3VvcGlvIFVuaXZlcnNpdHkgSG9zcGl0YWwsIEt1b3Bpbywg
RmlubGFuZDsgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBQc3ljaGlhdHJ5LCBJbnN0aXR1dGUgb2YgQ2xpbmljYWwg
TWVkaWNpbmUsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgRWFzdGVybiBGaW5sYW5kLCBLdW9waW8sIEZpbmxhbmQu
PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhcmUgYXNzb2Np
YXRlZCB3aXRoIHRoZSBwcmV2YWxlbmNlIG9mIGVsZXZhdGVkIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRvbXMg
YW5kIHRoZSByaXNrIG9mIGdldHRpbmcgYSBob3NwaXRhbCBkaXNjaGFyZ2UgZGlhZ25vc2lzIG9m
IGRlcHJlc3Npb24gaW4gbWlkZGxlLWFnZWQgb3Igb2xkZXIgRmlubmlzaCBtZW48L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SiBBZmZlY3QgRGlzb3JkPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRs
ZT5Kb3VybmFsIG9mIGFmZmVjdGl2ZSBkaXNvcmRlcnM8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KIEFmZmVjdCBEaXNvcmQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5K
b3VybmFsIG9mIGFmZmVjdGl2ZSBkaXNvcmRlcnM8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1w
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQWZmZWN0aXZlIERpc29yZGVyczwvZnVs
bC10aXRsZT48YWJici0xPkouIEFmZmVjdGl2ZSBEaXNvcmQuPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9k
aWNhbD48cGFnZXM+MS02PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1OTwvdm9sdW1lPjxlZGl0aW9uPjIwMTQv
MDQvMDE8L2VkaXRpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5B
cHI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTczLTI1MTcgKEVsZWN0cm9uaWMp
JiN4RDswMTY1LTAzMjcgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjI0Njc5MzgyPC9h
Y2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vYWMuZWxzLWNkbi5j
b20vUzAxNjUwMzI3MTQwMDA0ODIvMS1zMi4wLVMwMTY1MDMyNzE0MDAwNDgyLW1haW4ucGRmP190
aWQ9MDlhNjI5OWUtMzFjMS0xMWU0LWIwNjgtMDAwMDBhYWIwZjI2JmFtcDthY2RuYXQ9MTQwOTU2
Njc2OF9hNmNjMjY5MTEyMTAwYjU1ZTEwZDg1ZTAyM2U0OGQ2OTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxz
PjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAxNi9qLmphZC4yMDE0LjAxLjAy
MDwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08
L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SdXVzdW5lbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+
PFJlY051bT4xMzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oUnV1c3VuZW4gZXQgYWwuLCAyMDE0KTwv
RGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVw
OXpkeCI+MTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJ1dXN1bmVu
LCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVodG8sIFMuIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NdXJzdSwg
Si48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRvbG11bmVuLCBULjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VHVvbWFpbmVu
LCBULiBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2F1aGFuZW4sIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Wb3V0
aWxhaW5lbiwgUy48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVz
cz5Vbml2ZXJzaXR5IG9mIEVhc3Rlcm4gRmlubGFuZCwgS3VvcGlvIENhbXB1cywgSW5zdGl0dXRl
IG9mIFB1YmxpYyBIZWFsdGggYW5kIENsaW5pY2FsIE51dHJpdGlvbiwgUC5PLiBCb3ggMTYyNywg
RkktNzAyMTEgS3VvcGlvLCBGaW5sYW5kOyBEZXBhcnRtZW50IG9mIFBzeWNoaWF0cnksIEt1b3Bp
byBVbml2ZXJzaXR5IEhvc3BpdGFsLCBLdW9waW8sIEZpbmxhbmQuIEVsZWN0cm9uaWMgYWRkcmVz
czogYW51LnJ1dXN1bmVuQHVlZi5maS4mI3hEO0RlcGFydG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSwgSW5z
dGl0dXRlIG9mIENsaW5pY2FsIE1lZGljaW5lLCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEVhc3Rlcm4gRmlubGFu
ZCwgS3VvcGlvLCBGaW5sYW5kLiYjeEQ7VW5pdmVyc2l0eSBvZiBFYXN0ZXJuIEZpbmxhbmQsIEt1
b3BpbyBDYW1wdXMsIEluc3RpdHV0ZSBvZiBQdWJsaWMgSGVhbHRoIGFuZCBDbGluaWNhbCBOdXRy
aXRpb24sIFAuTy4gQm94IDE2MjcsIEZJLTcwMjExIEt1b3BpbywgRmlubGFuZC4mI3hEO0RlcGFy
dG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSwgS3VvcGlvIFVuaXZlcnNpdHkgSG9zcGl0YWwsIEt1b3Bpbywg
RmlubGFuZDsgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBQc3ljaGlhdHJ5LCBJbnN0aXR1dGUgb2YgQ2xpbmljYWwg
TWVkaWNpbmUsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgRWFzdGVybiBGaW5sYW5kLCBLdW9waW8sIEZpbmxhbmQu
PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhcmUgYXNzb2Np
YXRlZCB3aXRoIHRoZSBwcmV2YWxlbmNlIG9mIGVsZXZhdGVkIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRvbXMg
YW5kIHRoZSByaXNrIG9mIGdldHRpbmcgYSBob3NwaXRhbCBkaXNjaGFyZ2UgZGlhZ25vc2lzIG9m
IGRlcHJlc3Npb24gaW4gbWlkZGxlLWFnZWQgb3Igb2xkZXIgRmlubmlzaCBtZW48L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SiBBZmZlY3QgRGlzb3JkPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRs
ZT5Kb3VybmFsIG9mIGFmZmVjdGl2ZSBkaXNvcmRlcnM8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KIEFmZmVjdCBEaXNvcmQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5K
b3VybmFsIG9mIGFmZmVjdGl2ZSBkaXNvcmRlcnM8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1w
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQWZmZWN0aXZlIERpc29yZGVyczwvZnVs
bC10aXRsZT48YWJici0xPkouIEFmZmVjdGl2ZSBEaXNvcmQuPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9k
aWNhbD48cGFnZXM+MS02PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1OTwvdm9sdW1lPjxlZGl0aW9uPjIwMTQv
MDQvMDE8L2VkaXRpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5B
cHI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTczLTI1MTcgKEVsZWN0cm9uaWMp
JiN4RDswMTY1LTAzMjcgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjI0Njc5MzgyPC9h
Y2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vYWMuZWxzLWNkbi5j
b20vUzAxNjUwMzI3MTQwMDA0ODIvMS1zMi4wLVMwMTY1MDMyNzE0MDAwNDgyLW1haW4ucGRmP190
aWQ9MDlhNjI5OWUtMzFjMS0xMWU0LWIwNjgtMDAwMDBhYWIwZjI2JmFtcDthY2RuYXQ9MTQwOTU2
Njc2OF9hNmNjMjY5MTEyMTAwYjU1ZTEwZDg1ZTAyM2U0OGQ2OTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxz
PjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAxNi9qLmphZC4yMDE0LjAxLjAy
MDwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08
L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (Ruusunen et al., 2014)، الگوی غذایی ژاپنی PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5OYW5yaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJl
Y051bT40MTM8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KE5hbnJpIGV0IGFsLiwgMjAxMCk8L0Rpc3Bs
YXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDEzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4
Ij40MTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk5hbnJpLCBBLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2ltdXJhLCBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWF0c3VzaGl0YSwgWS48
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9odGEsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYXRvLCBNLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+TWlzaGltYSwgTi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNhc2FraSwgUy48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk1pem91ZSwgVC48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgt
YWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIEVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgSW50ZXJuYXRpb25hbCBIZWFs
dGgsIEludGVybmF0aW9uYWwgQ2xpbmljYWwgUmVzZWFyY2ggQ2VudGVyLCBOYXRpb25hbCBDZW50
ZXIgZm9yIEdsb2JhbCBIZWFsdGggYW5kIE1lZGljaW5lLCBUb2t5bywgSmFwYW4uIG5hbnJpQHJp
Lm5jZ20uZ28uanA8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaWV0YXJ5IHBhdHRlcm5z
IGFuZCBkZXByZXNzaXZlIHN5bXB0b21zIGFtb25nIEphcGFuZXNlIG1lbiBhbmQgd29tZW48L3Rp
dGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RXVyIEogQ2xpbiBOdXRyPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFs
dC10aXRsZT5FdXJvcGVhbiBqb3VybmFsIG9mIGNsaW5pY2FsIG51dHJpdGlvbjwvYWx0LXRpdGxl
PjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkV1ciBKIENsaW4gTnV0cjwvZnVsbC10
aXRsZT48YWJici0xPkV1cm9wZWFuIGpvdXJuYWwgb2YgY2xpbmljYWwgbnV0cml0aW9uPC9hYmJy
LTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FdXIgSiBDbGluIE51
dHI8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5FdXJvcGVhbiBqb3VybmFsIG9mIGNsaW5pY2FsIG51dHJp
dGlvbjwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjgzMi05PC9wYWdlcz48dm9sdW1l
PjY0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj44PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMC8wNS8yMTwvZWRpdGlv
bj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QWdlZDwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5EZXByZXNzaW9uLyBwcmV2ZW50aW9uICZhbXA7IGNvbnRyb2w8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+RGlldC8gcHN5Y2hvbG9neS9zdGFuZGFyZHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVt
YWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5KYXBhbjwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5Mb2dpc3RpYyBNb2RlbHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlvPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPllvdW5nIEFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5BdWc8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9k
YXRlcz48aXNibj4xNDc2LTU2NDAgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDswOTU0LTMwMDcgKExpbmtpbmcp
PC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjIwNDg1MzAzPC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAzOC9lamNuLjIwMTAuODY8L2VsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0
YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwv
RW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5OYW5yaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJl
Y051bT40MTM8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KE5hbnJpIGV0IGFsLiwgMjAxMCk8L0Rpc3Bs
YXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDEzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4
Ij40MTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk5hbnJpLCBBLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2ltdXJhLCBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWF0c3VzaGl0YSwgWS48
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9odGEsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYXRvLCBNLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+TWlzaGltYSwgTi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNhc2FraSwgUy48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk1pem91ZSwgVC48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgt
YWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIEVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgSW50ZXJuYXRpb25hbCBIZWFs
dGgsIEludGVybmF0aW9uYWwgQ2xpbmljYWwgUmVzZWFyY2ggQ2VudGVyLCBOYXRpb25hbCBDZW50
ZXIgZm9yIEdsb2JhbCBIZWFsdGggYW5kIE1lZGljaW5lLCBUb2t5bywgSmFwYW4uIG5hbnJpQHJp
Lm5jZ20uZ28uanA8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaWV0YXJ5IHBhdHRlcm5z
IGFuZCBkZXByZXNzaXZlIHN5bXB0b21zIGFtb25nIEphcGFuZXNlIG1lbiBhbmQgd29tZW48L3Rp
dGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RXVyIEogQ2xpbiBOdXRyPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFs
dC10aXRsZT5FdXJvcGVhbiBqb3VybmFsIG9mIGNsaW5pY2FsIG51dHJpdGlvbjwvYWx0LXRpdGxl
PjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkV1ciBKIENsaW4gTnV0cjwvZnVsbC10
aXRsZT48YWJici0xPkV1cm9wZWFuIGpvdXJuYWwgb2YgY2xpbmljYWwgbnV0cml0aW9uPC9hYmJy
LTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FdXIgSiBDbGluIE51
dHI8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5FdXJvcGVhbiBqb3VybmFsIG9mIGNsaW5pY2FsIG51dHJp
dGlvbjwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjgzMi05PC9wYWdlcz48dm9sdW1l
PjY0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj44PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMC8wNS8yMTwvZWRpdGlv
bj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QWdlZDwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5EZXByZXNzaW9uLyBwcmV2ZW50aW9uICZhbXA7IGNvbnRyb2w8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+RGlldC8gcHN5Y2hvbG9neS9zdGFuZGFyZHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVt
YWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5KYXBhbjwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5Mb2dpc3RpYyBNb2RlbHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlvPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPllvdW5nIEFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5BdWc8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9k
YXRlcz48aXNibj4xNDc2LTU2NDAgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDswOTU0LTMwMDcgKExpbmtpbmcp
PC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjIwNDg1MzAzPC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAzOC9lamNuLjIwMTAuODY8L2VsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0
YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwv
RW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (Nanri et al., 2010)، الگوی غذایی میوه ها- سبزی ها و الگوی غذایی میان وعده ها- نوشیدنی ها- محصولات لبنی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chan</Author><Year>2014</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>(Chan et al., 2014)</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>3</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chan, R.</author><author>Chan, D.</author><author>Woo, J.</author></authors></contributors><auth-address>Department of Medicine and Therapeutics, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong.&#xD;The Jockey Club School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong.</auth-address><titles><title>A Prospective Cohort Study to Examine the Association between Dietary Patterns and Depressive Symptoms in Older Chinese People in Hong Kong</title><secondary-title>PLoS One</secondary-title><alt-title>PloS one</alt-title></titles><periodical><full-title>PLoS ONE</full-title><abbr-1>PLoS ONE</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>PLoS ONE</full-title><abbr-1>PLoS ONE</abbr-1></alt-periodical><pages>e105760</pages><volume>9</volume><number>8</number><edition>2014/08/26</edition><dates><year>2014</year></dates><isbn>1932-6203 (Electronic)&#xD;1932-6203 (Linking)</isbn><accession-num>25148515</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0105760&amp;representation=PDF</url></related-urls></urls><custom2>PMC4141823</custom2><electronic-resource-num>10.1371/journal.pone.0105760</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(Chan et al., 2014) مشاهده شده است. البته در برخی مطالعات چنین ارتباطی یافت نشد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TdWdhd2FyYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTI8L1llYXI+
PFJlY051bT40NjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oU3VnYXdhcmEgZXQgYWwuLCAyMDEyLCBO
b2d1Y2hpIGV0IGFsLiwgMjAxMyk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY8
L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAw
Mndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjQ2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10
eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1
dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TdWdhd2FyYSwgTi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhc3VpLUZ1cnVrb3Jp
LCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VHN1Y2hpbWluZSwgUy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbmVk
YSwgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRzdXJ1Z2EsIEsuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Jd2FuZSwg
Sy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9rdWJvLCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFrYWhhc2hpLCBJ
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2FuZWtvLCBTLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgTmV1cm9wc3ljaGlhdHJ5LCBIaXJvc2Fr
aSBVbml2ZXJzaXR5IFNjaG9vbCBvZiBNZWRpY2luZSwgSGlyb3Nha2ksIEphcGFuLiBuc3VnYTNA
eWFob28uY28uanAuPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Tm8gYXNzb2NpYXRpb24g
YmV0d2VlbiBkaWV0YXJ5IHBhdHRlcm5zIGFuZCBkZXByZXNzaXZlIHN5bXB0b21zIGFtb25nIGEg
Y29tbXVuaXR5LWR3ZWxsaW5nIHBvcHVsYXRpb24gaW4gSmFwYW48L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+QW5uIEdlbiBQc3ljaGlhdHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5Bbm5h
bHMgb2YgZ2VuZXJhbCBwc3ljaGlhdHJ5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+
PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uIEdlbiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+QW5uYWxz
IG9mIGdlbmVyYWwgcHN5Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uIEdlbiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+QW5u
YWxzIG9mIGdlbmVyYWwgcHN5Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjI0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+
MjAxMi8wOS8yNjwvZWRpdGlvbj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE3NDQtODU5WCAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzE3NDQtODU5WCAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFj
Y2Vzc2lvbi1udW0+MjMwMDY5MzE8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuYW5uYWxzLWdlbmVyYWwtcHN5Y2hpYXRyeS5jb20vY29udGVudC9wZGYv
MTc0NC04NTlYLTExLTI0LnBkZjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5Q
TUMzNTMyMjI3PC9jdXN0b20yPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMTg2LzE3NDQt
ODU5eC0xMS0yNDwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92
aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFn
ZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ob2d1Y2hpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAx
MzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjMzPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMzwvcmVjLW51
bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2
dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+MzM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFt
ZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48
YXV0aG9yPk5vZ3VjaGksIFIuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IaXJhb2thLCBNLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+V2F0YW5hYmUsIFkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LYWdhd2EsIFkuPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+SGltb3JvZ2kgQ2xpbmljLCBKaXNl
bmthaSBNZWRpY2FsIENvcnBvcmF0aW9uLCAxLTIwLTEwIFN1Z2FtbywgVG9zaGltYSwgVG9reW8s
IEphcGFuLiBub2d1Y2hpLnJpdHN1bmFAaGltb3JvZ2kub3JnPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxl
cz48dGl0bGU+UmVsYXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVz
c2l2ZSBzeW1wdG9tczogZGlmZmVyZW5jZSBieSBnZW5kZXIsIGFuZCB1bmlwb2xhciBhbmQgYmlw
b2xhciBkZXByZXNzaW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkogTnV0ciBTY2kgVml0YW1p
bm9sIChUb2t5byk8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgbnV0cml0
aW9uYWwgc2NpZW5jZSBhbmQgdml0YW1pbm9sb2d5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SiBOdXRyIFNjaSBWaXRhbWlub2wgKFRva3lvKTwvZnVsbC10aXRs
ZT48YWJici0xPkpvdXJuYWwgb2YgbnV0cml0aW9uYWwgc2NpZW5jZSBhbmQgdml0YW1pbm9sb2d5
PC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KIE51dHIg
U2NpIFZpdGFtaW5vbCAoVG9reW8pPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Sm91cm5hbCBvZiBudXRy
aXRpb25hbCBzY2llbmNlIGFuZCB2aXRhbWlub2xvZ3k8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2Fs
PjxwYWdlcz4xMTUtMjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJl
cj48ZWRpdGlvbj4yMDEzLzA2LzA0PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFuaW1hbHM8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+QXNpYW4gQ29udGluZW50YWwgQW5jZXN0cnkgR3JvdXA8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+Qmlwb2xhciBEaXNvcmRlci8gZXBpZGVtaW9sb2d5L3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+Q2F0dGxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyb3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVzPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIGVwaWRlbWlvbG9neS9wc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIsIE1ham9yLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvcHN5
Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVuZXJneSBJ
bnRha2U8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZpc2ggUHJv
ZHVjdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVt
YW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWVhdDwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QbGFudHMsIEVkaWJsZTwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5RdWVzdGlvbm5haXJlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Td2luZTwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Ub2t5bzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Zb3VuZyBBZHVsdDwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTg4
MS03NzQyIChFbGVjdHJvbmljKSYjeEQ7MDMwMS00ODAwIChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNz
aW9uLW51bT4yMzcyNzY0MTwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRh
YmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5n
PC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TdWdhd2FyYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTI8L1llYXI+
PFJlY051bT40NjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oU3VnYXdhcmEgZXQgYWwuLCAyMDEyLCBO
b2d1Y2hpIGV0IGFsLiwgMjAxMyk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY8
L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAw
Mndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjQ2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10
eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1
dGhvcnM+PGF1dGhvcj5TdWdhd2FyYSwgTi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhc3VpLUZ1cnVrb3Jp
LCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VHN1Y2hpbWluZSwgUy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbmVk
YSwgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRzdXJ1Z2EsIEsuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Jd2FuZSwg
Sy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9rdWJvLCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFrYWhhc2hpLCBJ
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2FuZWtvLCBTLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgTmV1cm9wc3ljaGlhdHJ5LCBIaXJvc2Fr
aSBVbml2ZXJzaXR5IFNjaG9vbCBvZiBNZWRpY2luZSwgSGlyb3Nha2ksIEphcGFuLiBuc3VnYTNA
eWFob28uY28uanAuPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Tm8gYXNzb2NpYXRpb24g
YmV0d2VlbiBkaWV0YXJ5IHBhdHRlcm5zIGFuZCBkZXByZXNzaXZlIHN5bXB0b21zIGFtb25nIGEg
Y29tbXVuaXR5LWR3ZWxsaW5nIHBvcHVsYXRpb24gaW4gSmFwYW48L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnkt
dGl0bGU+QW5uIEdlbiBQc3ljaGlhdHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5Bbm5h
bHMgb2YgZ2VuZXJhbCBwc3ljaGlhdHJ5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+
PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uIEdlbiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+QW5uYWxz
IG9mIGdlbmVyYWwgcHN5Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGlj
YWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW5uIEdlbiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+QW5u
YWxzIG9mIGdlbmVyYWwgcHN5Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2Vz
PjI0PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+
MjAxMi8wOS8yNjwvZWRpdGlvbj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE3NDQtODU5WCAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzE3NDQtODU5WCAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFj
Y2Vzc2lvbi1udW0+MjMwMDY5MzE8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly93d3cuYW5uYWxzLWdlbmVyYWwtcHN5Y2hpYXRyeS5jb20vY29udGVudC9wZGYv
MTc0NC04NTlYLTExLTI0LnBkZjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5Q
TUMzNTMyMjI3PC9jdXN0b20yPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMTg2LzE3NDQt
ODU5eC0xMS0yNDwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92
aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFn
ZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ob2d1Y2hpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAx
MzwvWWVhcj48UmVjTnVtPjMzPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMzwvcmVjLW51
bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2
dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+MzM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFt
ZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48
YXV0aG9yPk5vZ3VjaGksIFIuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IaXJhb2thLCBNLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+V2F0YW5hYmUsIFkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LYWdhd2EsIFkuPC9hdXRob3I+PC9h
dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+SGltb3JvZ2kgQ2xpbmljLCBKaXNl
bmthaSBNZWRpY2FsIENvcnBvcmF0aW9uLCAxLTIwLTEwIFN1Z2FtbywgVG9zaGltYSwgVG9reW8s
IEphcGFuLiBub2d1Y2hpLnJpdHN1bmFAaGltb3JvZ2kub3JnPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxl
cz48dGl0bGU+UmVsYXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVz
c2l2ZSBzeW1wdG9tczogZGlmZmVyZW5jZSBieSBnZW5kZXIsIGFuZCB1bmlwb2xhciBhbmQgYmlw
b2xhciBkZXByZXNzaW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkogTnV0ciBTY2kgVml0YW1p
bm9sIChUb2t5byk8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgbnV0cml0
aW9uYWwgc2NpZW5jZSBhbmQgdml0YW1pbm9sb2d5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SiBOdXRyIFNjaSBWaXRhbWlub2wgKFRva3lvKTwvZnVsbC10aXRs
ZT48YWJici0xPkpvdXJuYWwgb2YgbnV0cml0aW9uYWwgc2NpZW5jZSBhbmQgdml0YW1pbm9sb2d5
PC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KIE51dHIg
U2NpIFZpdGFtaW5vbCAoVG9reW8pPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Sm91cm5hbCBvZiBudXRy
aXRpb25hbCBzY2llbmNlIGFuZCB2aXRhbWlub2xvZ3k8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2Fs
PjxwYWdlcz4xMTUtMjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJl
cj48ZWRpdGlvbj4yMDEzLzA2LzA0PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFuaW1hbHM8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+QXNpYW4gQ29udGluZW50YWwgQW5jZXN0cnkgR3JvdXA8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+Qmlwb2xhciBEaXNvcmRlci8gZXBpZGVtaW9sb2d5L3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+Q2F0dGxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyb3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVzPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIGVwaWRlbWlvbG9neS9wc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIsIE1ham9yLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvcHN5
Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVuZXJneSBJ
bnRha2U8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZpc2ggUHJv
ZHVjdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVt
YW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWVhdDwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QbGFudHMsIEVkaWJsZTwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5RdWVzdGlvbm5haXJlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Td2luZTwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Ub2t5bzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Zb3VuZyBBZHVsdDwva2V5
d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTg4
MS03NzQyIChFbGVjdHJvbmljKSYjeEQ7MDMwMS00ODAwIChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNz
aW9uLW51bT4yMzcyNzY0MTwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRh
YmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5n
PC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA (Sugawara et al., 2012, Noguchi et al., 2013). هم چنین افزایش خطر ابتلا به افسردگی با الگوی غذایی غربی PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MZSBQb3J0PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihMZSBQb3J0IGV0IGFsLiwgMjAxMiwgSmFj
a2EgZXQgYWwuLCAyMDE0KTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40MDwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3Nz
ZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NDA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPkxlIFBvcnQsIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HdWVndWVuLCBBLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+S2Vzc2UtR3V5b3QsIEUuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NZWxjaGlvciwgTS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkxlbW9nbmUsIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OYWJpLCBILjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+R29sZGJlcmcsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aaW5zLCBNLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+Q3plcm5pY2hvdywgUy48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1
dGgtYWRkcmVzcz5JTlNFUk0gVTEwMTgsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgVmVyc2FpbGxlcyBTdCBRdWVu
dGluLiBDZW50cmUgZm9yIHJlc2VhcmNoIGluIEVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgUG9wdWxhdGlvbiBI
ZWFsdGgsIFZpbGxlanVpZiwgRnJhbmNlLiBhZ25lc2xlcG9ydEB5YWhvby5mcjwvYXV0aC1hZGRy
ZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFzc29jaWF0aW9uIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBh
bmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBvdmVyIHRpbWU6IGEgMTAteWVhciBmb2xsb3ctdXAgc3R1
ZHkgb2YgdGhlIEdBWkVMIGNvaG9ydDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5QTG9TIE9uZTwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+UGxvUyBvbmU8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QTG9TIE9ORTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBMb1Mg
T05FPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QTG9T
IE9ORTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBMb1MgT05FPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNh
bD48cGFnZXM+ZTUxNTkzPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEyPC9udW1i
ZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMi8xMi8yMDwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29uZmlkZW5jZSBJbnRlcnZhbHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
RGVwcmVzc2lvbi8gZXBpZGVtaW9sb2d5LyBldGlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0
LyBzdGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFs
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb2xsb3ctVXAgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5G
cmFuY2UvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5Mb25naXR1ZGluYWwgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NYWxlPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk9kZHMgUmF0aW88L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+UHJpbmNpcGFsIENvbXBvbmVudCBBbmFseXNpczwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5UaW1lIEZhY3RvcnM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVh
cj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE5MzItNjIwMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzE5MzItNjIwMyAoTGlu
a2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjMyNTE1ODU8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+
PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cucGxvc29uZS5vcmcvYXJ0aWNsZS9mZXRjaE9i
amVjdC5hY3Rpb24/dXJpPWluZm8lM0Fkb2klMkYxMC4xMzcxJTJGam91cm5hbC5wb25lLjAwNTE1
OTMmYW1wO3JlcHJlc2VudGF0aW9uPVBERjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48Y3Vz
dG9tMj5QTUMzNTIwOTYxPC9jdXN0b20yPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMzcx
L2pvdXJuYWwucG9uZS4wMDUxNTkzPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRh
dGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5l
bmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkphY2thPC9BdXRob3I+
PFllYXI+MjAxNDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4x
NzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0
cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+MTc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkphY2thLCBGLiBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hlcmJ1aW4sIE4u
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BbnN0ZXksIEsuIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CdXR0ZXJ3b3J0
aCwgUC48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EaXZp
c2lvbiBvZiBOdXRyaXRpb25hbCBQc3ljaGlhdHJ5IFJlc2VhcmNoLCBJTVBBQ1QgU3RyYXRlZ2lj
IFJlc2VhcmNoIENlbnRyZSwgRGVha2luIFVuaXZlcnNpdHksIEdlZWxvbmcsIEF1c3RyYWxpYSA7
IERlcGFydG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSwgVGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVsYm91cm5lLCBN
ZWxib3VybmUsIEF1c3RyYWxpYS4mI3hEO0NlbnRyZSBmb3IgUmVzZWFyY2ggb24gQWdlaW5nLCBI
ZWFsdGggYW5kIFdlbGwtYmVpbmcsIFRoZSBBdXN0cmFsaWFuIE5hdGlvbmFsIFVuaXZlcnNpdHks
IENhbmJlcnJhLCBBdXN0cmFsaWEuPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlldGFy
eSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBvdmVyIHRpbWU6IGV4YW1pbmluZyB0
aGUgcmVsYXRpb25zaGlwcyB3aXRoIHNvY2lvZWNvbm9taWMgcG9zaXRpb24sIGhlYWx0aCBiZWhh
dmlvdXJzIGFuZCBjYXJkaW92YXNjdWxhciByaXNrPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBM
b1MgT25lPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5QbG9TIG9uZTwvYWx0LXRpdGxlPjwv
dGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBMb1MgT05FPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJy
LTE+UExvUyBPTkU8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRp
dGxlPlBMb1MgT05FPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UExvUyBPTkU8L2FiYnItMT48L2FsdC1w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz5lODc2NTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+
MTwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMTQvMDIvMDQ8L2VkaXRpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xOTMyLTYyMDMgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxOTMyLTYyMDMg
KExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjI0NDg5OTQ2PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1
cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnBsb3NvbmUub3JnL2FydGljbGUvZmV0
Y2hPYmplY3QuYWN0aW9uP3VyaT1pbmZvJTNBZG9pJTJGMTAuMTM3MSUyRmpvdXJuYWwucG9uZS4w
MDg3NjU3JmFtcDtyZXByZXNlbnRhdGlvbj1QREY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+
PGN1c3RvbTI+UE1DMzkwNjE5MjwvY3VzdG9tMj48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAu
MTM3MS9qb3VybmFsLnBvbmUuMDA4NzY1NzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90
ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3Vh
Z2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MZSBQb3J0PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihMZSBQb3J0IGV0IGFsLiwgMjAxMiwgSmFj
a2EgZXQgYWwuLCAyMDE0KTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40MDwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3Nz
ZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NDA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUg
bmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9y
cz48YXV0aG9yPkxlIFBvcnQsIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HdWVndWVuLCBBLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+S2Vzc2UtR3V5b3QsIEUuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NZWxjaGlvciwgTS48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPkxlbW9nbmUsIEMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5OYWJpLCBILjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+R29sZGJlcmcsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aaW5zLCBNLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+Q3plcm5pY2hvdywgUy48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1
dGgtYWRkcmVzcz5JTlNFUk0gVTEwMTgsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgVmVyc2FpbGxlcyBTdCBRdWVu
dGluLiBDZW50cmUgZm9yIHJlc2VhcmNoIGluIEVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgUG9wdWxhdGlvbiBI
ZWFsdGgsIFZpbGxlanVpZiwgRnJhbmNlLiBhZ25lc2xlcG9ydEB5YWhvby5mcjwvYXV0aC1hZGRy
ZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFzc29jaWF0aW9uIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBh
bmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBvdmVyIHRpbWU6IGEgMTAteWVhciBmb2xsb3ctdXAgc3R1
ZHkgb2YgdGhlIEdBWkVMIGNvaG9ydDwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5QTG9TIE9uZTwv
c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+UGxvUyBvbmU8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QTG9TIE9ORTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBMb1Mg
T05FPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QTG9T
IE9ORTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBMb1MgT05FPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNh
bD48cGFnZXM+ZTUxNTkzPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjEyPC9udW1i
ZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMi8xMi8yMDwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q29uZmlkZW5jZSBJbnRlcnZhbHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
RGVwcmVzc2lvbi8gZXBpZGVtaW9sb2d5LyBldGlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0
LyBzdGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFs
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb2xsb3ctVXAgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5G
cmFuY2UvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5Mb25naXR1ZGluYWwgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NYWxlPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk9kZHMgUmF0aW88L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+UHJpbmNpcGFsIENvbXBvbmVudCBBbmFseXNpczwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5UaW1lIEZhY3RvcnM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVh
cj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE5MzItNjIwMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzE5MzItNjIwMyAoTGlu
a2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjMyNTE1ODU8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+
PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93d3cucGxvc29uZS5vcmcvYXJ0aWNsZS9mZXRjaE9i
amVjdC5hY3Rpb24/dXJpPWluZm8lM0Fkb2klMkYxMC4xMzcxJTJGam91cm5hbC5wb25lLjAwNTE1
OTMmYW1wO3JlcHJlc2VudGF0aW9uPVBERjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48Y3Vz
dG9tMj5QTUMzNTIwOTYxPC9jdXN0b20yPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMzcx
L2pvdXJuYWwucG9uZS4wMDUxNTkzPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRh
dGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5l
bmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkphY2thPC9BdXRob3I+
PFllYXI+MjAxNDwvWWVhcj48UmVjTnVtPjE3PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4x
NzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0
cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+MTc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVm
LXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48
YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkphY2thLCBGLiBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+Q2hlcmJ1aW4sIE4u
PC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BbnN0ZXksIEsuIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CdXR0ZXJ3b3J0
aCwgUC48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EaXZp
c2lvbiBvZiBOdXRyaXRpb25hbCBQc3ljaGlhdHJ5IFJlc2VhcmNoLCBJTVBBQ1QgU3RyYXRlZ2lj
IFJlc2VhcmNoIENlbnRyZSwgRGVha2luIFVuaXZlcnNpdHksIEdlZWxvbmcsIEF1c3RyYWxpYSA7
IERlcGFydG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSwgVGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVsYm91cm5lLCBN
ZWxib3VybmUsIEF1c3RyYWxpYS4mI3hEO0NlbnRyZSBmb3IgUmVzZWFyY2ggb24gQWdlaW5nLCBI
ZWFsdGggYW5kIFdlbGwtYmVpbmcsIFRoZSBBdXN0cmFsaWFuIE5hdGlvbmFsIFVuaXZlcnNpdHks
IENhbmJlcnJhLCBBdXN0cmFsaWEuPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlldGFy
eSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBvdmVyIHRpbWU6IGV4YW1pbmluZyB0
aGUgcmVsYXRpb25zaGlwcyB3aXRoIHNvY2lvZWNvbm9taWMgcG9zaXRpb24sIGhlYWx0aCBiZWhh
dmlvdXJzIGFuZCBjYXJkaW92YXNjdWxhciByaXNrPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBM
b1MgT25lPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5QbG9TIG9uZTwvYWx0LXRpdGxlPjwv
dGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBMb1MgT05FPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJy
LTE+UExvUyBPTkU8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRp
dGxlPlBMb1MgT05FPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UExvUyBPTkU8L2FiYnItMT48L2FsdC1w
ZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz5lODc2NTc8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+OTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+
MTwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMTQvMDIvMDQ8L2VkaXRpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8
L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xOTMyLTYyMDMgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxOTMyLTYyMDMg
KExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjI0NDg5OTQ2PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1
cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vd3d3LnBsb3NvbmUub3JnL2FydGljbGUvZmV0
Y2hPYmplY3QuYWN0aW9uP3VyaT1pbmZvJTNBZG9pJTJGMTAuMTM3MSUyRmpvdXJuYWwucG9uZS4w
MDg3NjU3JmFtcDtyZXByZXNlbnRhdGlvbj1QREY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+
PGN1c3RvbTI+UE1DMzkwNjE5MjwvY3VzdG9tMj48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAu
MTM3MS9qb3VybmFsLnBvbmUuMDA4NzY1NzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90
ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3Vh
Z2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (Le Port et al., 2012, Jacka et al., 2014)، الگوی غذایی فرآیند شده PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ba2JhcmFseTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+
PFJlY051bT43NzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oQWtiYXJhbHkgZXQgYWwuLCAyMDA5KTwv
RGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj43NzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVw
OXpkeCI+Nzc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFrYmFyYWx5
LCBULiBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QnJ1bm5lciwgRS4gSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZl
cnJpZSwgSi4gRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hcm1vdCwgTS4gRy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PktpdmltYWtpLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2luZ2gtTWFub3V4LCBBLjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgRXBpZGVt
aW9sb2d5IGFuZCBQdWJsaWMgSGVhbHRoLCBVbml2ZXJzaXR5IENvbGxlZ2UgTG9uZG9uLCBMb25k
b24gV0MxRSA2QlQsIFVLLiB0YXNuaW1lLmFrYmFyYWx5QGluc2VybS5mcjwvYXV0aC1hZGRyZXNz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVybiBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBp
biBtaWRkbGUgYWdlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkJyIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBvZiBwc3ljaGlhdHJ5
IDogdGhlIGpvdXJuYWwgb2YgbWVudGFsIHNjaWVuY2U8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5CciBKIFBzeWNoaWF0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5U
aGUgQnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0cnkgOiB0aGUgam91cm5hbCBvZiBtZW50YWwg
c2NpZW5jZTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
QnIgSiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBv
ZiBwc3ljaGlhdHJ5IDogdGhlIGpvdXJuYWwgb2YgbWVudGFsIHNjaWVuY2U8L2FiYnItMT48L2Fs
dC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MDgtMTM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTk1PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOS8xMS8wMzwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtl
eXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGVwcmVzc2lvbi9lcGlkZW1pb2xvZ3kvIGV0
aW9sb2d5L3ByZXZlbnRpb24gJmFtcDsgY29udHJvbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0LyBh
ZHZlcnNlIGVmZmVjdHMvc3RhdGlzdGljcyAmYW1wOyBudW1lcmljYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9sbG93LVVwIFN0dWRpZXM8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHMvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29k
IEhhbmRsaW5nPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZydWl0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFu
czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Mb25kb24vZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
Pk1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlkZGxlIEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHN5
Y2hpYXRyaWMgU3RhdHVzIFJhdGluZyBTY2FsZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U2VhZm9vZC9z
dGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNlbnNpdGl2
aXR5IGFuZCBTcGVjaWZpY2l0eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5WZWdldGFibGVzPC9rZXl3b3Jk
Pjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5Ob3Y8
L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDcyLTE0NjUgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4
RDswMDA3LTEyNTAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE5ODgwOTMwPC9hY2Nl
c3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5QTUMyODAxODI1PC9jdXN0b20yPjxlbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMTkyL2JqcC5icC4xMDguMDU4OTI1PC9lbGVjdHJvbmlj
LXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFi
YXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0Vu
ZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ba2JhcmFseTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+
PFJlY051bT43NzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oQWtiYXJhbHkgZXQgYWwuLCAyMDA5KTwv
RGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj43NzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVw
OXpkeCI+Nzc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFrYmFyYWx5
LCBULiBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QnJ1bm5lciwgRS4gSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZl
cnJpZSwgSi4gRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hcm1vdCwgTS4gRy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PktpdmltYWtpLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2luZ2gtTWFub3V4LCBBLjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgRXBpZGVt
aW9sb2d5IGFuZCBQdWJsaWMgSGVhbHRoLCBVbml2ZXJzaXR5IENvbGxlZ2UgTG9uZG9uLCBMb25k
b24gV0MxRSA2QlQsIFVLLiB0YXNuaW1lLmFrYmFyYWx5QGluc2VybS5mcjwvYXV0aC1hZGRyZXNz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVybiBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBp
biBtaWRkbGUgYWdlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkJyIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBvZiBwc3ljaGlhdHJ5
IDogdGhlIGpvdXJuYWwgb2YgbWVudGFsIHNjaWVuY2U8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5CciBKIFBzeWNoaWF0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5U
aGUgQnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0cnkgOiB0aGUgam91cm5hbCBvZiBtZW50YWwg
c2NpZW5jZTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
QnIgSiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBv
ZiBwc3ljaGlhdHJ5IDogdGhlIGpvdXJuYWwgb2YgbWVudGFsIHNjaWVuY2U8L2FiYnItMT48L2Fs
dC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MDgtMTM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTk1PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOS8xMS8wMzwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtl
eXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGVwcmVzc2lvbi9lcGlkZW1pb2xvZ3kvIGV0
aW9sb2d5L3ByZXZlbnRpb24gJmFtcDsgY29udHJvbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0LyBh
ZHZlcnNlIGVmZmVjdHMvc3RhdGlzdGljcyAmYW1wOyBudW1lcmljYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9sbG93LVVwIFN0dWRpZXM8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHMvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29k
IEhhbmRsaW5nPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZydWl0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFu
czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Mb25kb24vZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
Pk1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlkZGxlIEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHN5
Y2hpYXRyaWMgU3RhdHVzIFJhdGluZyBTY2FsZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U2VhZm9vZC9z
dGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNlbnNpdGl2
aXR5IGFuZCBTcGVjaWZpY2l0eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5WZWdldGFibGVzPC9rZXl3b3Jk
Pjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5Ob3Y8
L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDcyLTE0NjUgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4
RDswMDA3LTEyNTAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE5ODgwOTMwPC9hY2Nl
c3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5QTUMyODAxODI1PC9jdXN0b20yPjxlbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMTkyL2JqcC5icC4xMDguMDU4OTI1PC9lbGVjdHJvbmlj
LXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFi
YXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0Vu
ZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA (Akbaraly et al., 2009)، الگوی غذایی اسنک PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MZSBQb3J0PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihMZSBQb3J0IGV0IGFsLiwgMjAxMiwgV2Vu
ZyBldCBhbC4sIDIwMTIpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQwPC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3c3Nl
ZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4Ij40MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBu
YW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3Jz
PjxhdXRob3I+TGUgUG9ydCwgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1ZWd1ZW4sIEEuPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5LZXNzZS1HdXlvdCwgRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1lbGNoaW9yLCBNLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+TGVtb2duZSwgQy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5hYmksIEguPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5Hb2xkYmVyZywgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlppbnMsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5DemVybmljaG93LCBTLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aC1hZGRyZXNzPklOU0VSTSBVMTAxOCwgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBWZXJzYWlsbGVzIFN0IFF1ZW50
aW4uIENlbnRyZSBmb3IgcmVzZWFyY2ggaW4gRXBpZGVtaW9sb2d5IGFuZCBQb3B1bGF0aW9uIEhl
YWx0aCwgVmlsbGVqdWlmLCBGcmFuY2UuIGFnbmVzbGVwb3J0QHlhaG9vLmZyPC9hdXRoLWFkZHJl
c3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXNzb2NpYXRpb24gYmV0d2VlbiBkaWV0YXJ5IHBhdHRlcm5zIGFu
ZCBkZXByZXNzaXZlIHN5bXB0b21zIG92ZXIgdGltZTogYSAxMC15ZWFyIGZvbGxvdy11cCBzdHVk
eSBvZiB0aGUgR0FaRUwgY29ob3J0PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBMb1MgT25lPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5QbG9TIG9uZTwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBMb1MgT05FPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UExvUyBP
TkU8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBMb1Mg
T05FPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UExvUyBPTkU8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2Fs
PjxwYWdlcz5lNTE1OTM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Nzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251bWJl
cj48ZWRpdGlvbj4yMDEyLzEyLzIwPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25maWRlbmNlIEludGVydmFsczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5E
ZXByZXNzaW9uLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvIGV0aW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRpZXQv
IHN0YXRpc3RpY3MgJmFtcDsgbnVtZXJpY2FsIGRhdGE8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxl
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZvbGxvdy1VcCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZy
YW5jZS9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPkxvbmdpdHVkaW5hbCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hbGU8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+TWlkZGxlIEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+T2RkcyBSYXRpbzwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5QcmluY2lwYWwgQ29tcG9uZW50IEFuYWx5c2lzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PlRpbWUgRmFjdG9yczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFy
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTkzMi02MjAzIChFbGVjdHJvbmljKSYjeEQ7MTkzMi02MjAzIChMaW5r
aW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4yMzI1MTU4NTwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48
cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5wbG9zb25lLm9yZy9hcnRpY2xlL2ZldGNoT2Jq
ZWN0LmFjdGlvbj91cmk9aW5mbyUzQWRvaSUyRjEwLjEzNzElMkZqb3VybmFsLnBvbmUuMDA1MTU5
MyZhbXA7cmVwcmVzZW50YXRpb249UERGPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxjdXN0
b20yPlBNQzM1MjA5NjE8L2N1c3RvbTI+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEzNzEv
am91cm5hbC5wb25lLjAwNTE1OTM8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0
YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVu
ZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+V2VuZzwvQXV0aG9yPjxZ
ZWFyPjIwMTI8L1llYXI+PFJlY051bT41NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTY8
L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAw
Mndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjU2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10
eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1
dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XZW5nLCBULiBULjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGFvLCBKLiBILjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+UWlhbiwgUS4gVy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhbywgSC48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkZ1LCBKLiBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3VuLCBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
SHVhbmcsIEwuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYW8sIEYuIEIuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBNYXRlcm5hbCwgQ2hpbGQg
JmFtcDsgQWRvbGVzY2VudCBIZWFsdGgsIFNjaG9vbCBvZiBQdWJsaWMgSGVhbHRoLCBBbmh1aSBN
ZWRpY2FsIFVuaXZlcnNpdHksIDgxIE1laXNoYW4gUm9hZCwgSGVmZWkgUHJvdmluY2UsIEFuaHVp
IDIzMDAzMiwgUGVvcGxlJmFwb3M7cyBSZXB1YmxpYyBvZiBDaGluYS48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48
dGl0bGVzPjx0aXRsZT5JcyB0aGVyZSBhbnkgcmVsYXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBw
YXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2lvbiBhbmQgYW54aWV0eSBpbiBDaGluZXNlIGFkb2xlc2NlbnRz
PzwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5QdWJsaWMgSGVhbHRoIE51dHI8L3NlY29uZGFyeS10
aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlB1YmxpYyBoZWFsdGggbnV0cml0aW9uPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHVibGljIEhlYWx0aCBOdXRyPC9mdWxsLXRpdGxl
PjxhYmJyLTE+UHVibGljIGhlYWx0aCBudXRyaXRpb248L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFs
dC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlB1YmxpYyBIZWFsdGggTnV0cjwvZnVsbC10aXRsZT48
YWJici0xPlB1YmxpYyBoZWFsdGggbnV0cml0aW9uPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+NjczLTgyPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+
PGVkaXRpb24+MjAxMS8xMS8yNjwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWRvbGVzY2Vu
dDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnhpZXR5LyBlcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+Q2hpbGQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2hpbmEvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPkNyb3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Np
b24vIGVwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0L3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+RmFjdG9yIEFuYWx5c2lzLCBTdGF0aXN0aWNhbDwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHMvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5PZGRzIFJhdGlvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzeWNoaWF0cmljIFN0YXR1cyBSYXRpbmcg
U2NhbGVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29y
ZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5BcHI8L2RhdGU+PC9w
dWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDc1LTI3MjcgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxMzY4LTk4
MDAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjIyMTE1NDk1PC9hY2Nlc3Npb24tbnVt
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vam91cm5hbHMuY2FtYnJpZGdlLm9yZy9k
b3dubG9hZC5waHA/ZmlsZT0lMkZQSE4lMkZQSE4xNV8wNCUyRlMxMzY4OTgwMDExMDAzMDc3YS5w
ZGYmYW1wO2NvZGU9MzVhZDdmZDBjNzhjMzRmMjhlYjRhYTE0ZDRiZGEwNDU8L3VybD48L3JlbGF0
ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMTcvczEzNjg5ODAw
MTEwMDMwNzc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlk
ZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MZSBQb3J0PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihMZSBQb3J0IGV0IGFsLiwgMjAxMiwgV2Vu
ZyBldCBhbC4sIDIwMTIpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQwPC9yZWMt
bnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3c3Nl
ZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4Ij40MDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBu
YW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3Jz
PjxhdXRob3I+TGUgUG9ydCwgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkd1ZWd1ZW4sIEEuPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5LZXNzZS1HdXlvdCwgRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1lbGNoaW9yLCBNLjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+TGVtb2duZSwgQy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk5hYmksIEguPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5Hb2xkYmVyZywgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlppbnMsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5DemVybmljaG93LCBTLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aC1hZGRyZXNzPklOU0VSTSBVMTAxOCwgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBWZXJzYWlsbGVzIFN0IFF1ZW50
aW4uIENlbnRyZSBmb3IgcmVzZWFyY2ggaW4gRXBpZGVtaW9sb2d5IGFuZCBQb3B1bGF0aW9uIEhl
YWx0aCwgVmlsbGVqdWlmLCBGcmFuY2UuIGFnbmVzbGVwb3J0QHlhaG9vLmZyPC9hdXRoLWFkZHJl
c3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXNzb2NpYXRpb24gYmV0d2VlbiBkaWV0YXJ5IHBhdHRlcm5zIGFu
ZCBkZXByZXNzaXZlIHN5bXB0b21zIG92ZXIgdGltZTogYSAxMC15ZWFyIGZvbGxvdy11cCBzdHVk
eSBvZiB0aGUgR0FaRUwgY29ob3J0PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBMb1MgT25lPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5QbG9TIG9uZTwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxw
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBMb1MgT05FPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UExvUyBP
TkU8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBMb1Mg
T05FPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UExvUyBPTkU8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2Fs
PjxwYWdlcz5lNTE1OTM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+Nzwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTI8L251bWJl
cj48ZWRpdGlvbj4yMDEyLzEyLzIwPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Db25maWRlbmNlIEludGVydmFsczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5E
ZXByZXNzaW9uLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvIGV0aW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRpZXQv
IHN0YXRpc3RpY3MgJmFtcDsgbnVtZXJpY2FsIGRhdGE8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxl
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZvbGxvdy1VcCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZy
YW5jZS9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPkxvbmdpdHVkaW5hbCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1hbGU8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+TWlkZGxlIEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+T2RkcyBSYXRpbzwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5QcmluY2lwYWwgQ29tcG9uZW50IEFuYWx5c2lzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PlRpbWUgRmFjdG9yczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEyPC95ZWFy
PjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTkzMi02MjAzIChFbGVjdHJvbmljKSYjeEQ7MTkzMi02MjAzIChMaW5r
aW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4yMzI1MTU4NTwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48
cmVsYXRlZC11cmxzPjx1cmw+aHR0cDovL3d3dy5wbG9zb25lLm9yZy9hcnRpY2xlL2ZldGNoT2Jq
ZWN0LmFjdGlvbj91cmk9aW5mbyUzQWRvaSUyRjEwLjEzNzElMkZqb3VybmFsLnBvbmUuMDA1MTU5
MyZhbXA7cmVwcmVzZW50YXRpb249UERGPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxjdXN0
b20yPlBNQzM1MjA5NjE8L2N1c3RvbTI+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEzNzEv
am91cm5hbC5wb25lLjAwNTE1OTM8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0
YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVu
ZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+V2VuZzwvQXV0aG9yPjxZ
ZWFyPjIwMTI8L1llYXI+PFJlY051bT41NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTY8
L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAw
Mndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjU2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10
eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1
dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XZW5nLCBULiBULjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGFvLCBKLiBILjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+UWlhbiwgUS4gVy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkNhbywgSC48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPkZ1LCBKLiBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U3VuLCBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+
SHVhbmcsIEwuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYW8sIEYuIEIuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBNYXRlcm5hbCwgQ2hpbGQg
JmFtcDsgQWRvbGVzY2VudCBIZWFsdGgsIFNjaG9vbCBvZiBQdWJsaWMgSGVhbHRoLCBBbmh1aSBN
ZWRpY2FsIFVuaXZlcnNpdHksIDgxIE1laXNoYW4gUm9hZCwgSGVmZWkgUHJvdmluY2UsIEFuaHVp
IDIzMDAzMiwgUGVvcGxlJmFwb3M7cyBSZXB1YmxpYyBvZiBDaGluYS48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48
dGl0bGVzPjx0aXRsZT5JcyB0aGVyZSBhbnkgcmVsYXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBw
YXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2lvbiBhbmQgYW54aWV0eSBpbiBDaGluZXNlIGFkb2xlc2NlbnRz
PzwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5QdWJsaWMgSGVhbHRoIE51dHI8L3NlY29uZGFyeS10
aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlB1YmxpYyBoZWFsdGggbnV0cml0aW9uPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRs
ZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHVibGljIEhlYWx0aCBOdXRyPC9mdWxsLXRpdGxl
PjxhYmJyLTE+UHVibGljIGhlYWx0aCBudXRyaXRpb248L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFs
dC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlB1YmxpYyBIZWFsdGggTnV0cjwvZnVsbC10aXRsZT48
YWJici0xPlB1YmxpYyBoZWFsdGggbnV0cml0aW9uPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48
cGFnZXM+NjczLTgyPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+
PGVkaXRpb24+MjAxMS8xMS8yNjwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWRvbGVzY2Vu
dDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnhpZXR5LyBlcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+Q2hpbGQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2hpbmEvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPkNyb3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Np
b24vIGVwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0L3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+RmFjdG9yIEFuYWx5c2lzLCBTdGF0aXN0aWNhbDwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHMvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5PZGRzIFJhdGlvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzeWNoaWF0cmljIFN0YXR1cyBSYXRpbmcg
U2NhbGVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29y
ZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5BcHI8L2RhdGU+PC9w
dWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDc1LTI3MjcgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxMzY4LTk4
MDAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjIyMTE1NDk1PC9hY2Nlc3Npb24tbnVt
Pjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vam91cm5hbHMuY2FtYnJpZGdlLm9yZy9k
b3dubG9hZC5waHA/ZmlsZT0lMkZQSE4lMkZQSE4xNV8wNCUyRlMxMzY4OTgwMDExMDAzMDc3YS5w
ZGYmYW1wO2NvZGU9MzVhZDdmZDBjNzhjMzRmMjhlYjRhYTE0ZDRiZGEwNDU8L3VybD48L3JlbGF0
ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMTcvczEzNjg5ODAw
MTEwMDMwNzc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlk
ZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+
PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A
ADDIN EN.CITE.DATA (Le Port et al., 2012, Weng et al., 2012)، الگوی غذایی چرب- شیرین PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MZSBQb3J0PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihMZSBQb3J0IGV0IGFsLiwgMjAxMik8L0Rp
c3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6
ZHgiPjQwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNs
ZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5MZSBQb3J0LCBB
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3VlZ3VlbiwgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktlc3NlLUd1eW90
LCBFLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWVsY2hpb3IsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MZW1vZ25l
LCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TmFiaSwgSC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdvbGRiZXJnLCBN
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmlucywgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkN6ZXJuaWNob3csIFMu
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+SU5TRVJNIFUx
MDE4LCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFZlcnNhaWxsZXMgU3QgUXVlbnRpbi4gQ2VudHJlIGZvciByZXNl
YXJjaCBpbiBFcGlkZW1pb2xvZ3kgYW5kIFBvcHVsYXRpb24gSGVhbHRoLCBWaWxsZWp1aWYsIEZy
YW5jZS4gYWduZXNsZXBvcnRAeWFob28uZnI8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5B
c3NvY2lhdGlvbiBiZXR3ZWVuIGRpZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRv
bXMgb3ZlciB0aW1lOiBhIDEwLXllYXIgZm9sbG93LXVwIHN0dWR5IG9mIHRoZSBHQVpFTCBjb2hv
cnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UExvUyBPbmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0
LXRpdGxlPlBsb1Mgb25lPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0
bGU+UExvUyBPTkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QTG9TIE9ORTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9k
aWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UExvUyBPTkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFi
YnItMT5QTG9TIE9ORTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPmU1MTU5MzwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT43PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMjwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMTIvMTIv
MjA8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNv
bmZpZGVuY2UgSW50ZXJ2YWxzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIGVwaWRlbWlv
bG9neS8gZXRpb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldC8gc3RhdGlzdGljcyAmYW1wOyBu
dW1lcmljYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
Rm9sbG93LVVwIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RnJhbmNlL2VwaWRlbWlvbG9neTwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TG9uZ2l0dWRpbmFsIFN0
dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdl
ZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlByaW5jaXBh
bCBDb21wb25lbnQgQW5hbHlzaXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGltZSBGYWN0b3JzPC9rZXl3
b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xOTMy
LTYyMDMgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxOTMyLTYyMDMgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Np
b24tbnVtPjIzMjUxNTg1PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5o
dHRwOi8vd3d3LnBsb3NvbmUub3JnL2FydGljbGUvZmV0Y2hPYmplY3QuYWN0aW9uP3VyaT1pbmZv
JTNBZG9pJTJGMTAuMTM3MSUyRmpvdXJuYWwucG9uZS4wMDUxNTkzJmFtcDtyZXByZXNlbnRhdGlv
bj1QREY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGN1c3RvbTI+UE1DMzUyMDk2MTwvY3Vz
dG9tMj48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTM3MS9qb3VybmFsLnBvbmUuMDA1MTU5
MzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08
L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MZSBQb3J0PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihMZSBQb3J0IGV0IGFsLiwgMjAxMik8L0Rp
c3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6
ZHgiPjQwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNs
ZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5MZSBQb3J0LCBB
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3VlZ3VlbiwgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktlc3NlLUd1eW90
LCBFLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWVsY2hpb3IsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MZW1vZ25l
LCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TmFiaSwgSC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdvbGRiZXJnLCBN
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmlucywgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkN6ZXJuaWNob3csIFMu
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+SU5TRVJNIFUx
MDE4LCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFZlcnNhaWxsZXMgU3QgUXVlbnRpbi4gQ2VudHJlIGZvciByZXNl
YXJjaCBpbiBFcGlkZW1pb2xvZ3kgYW5kIFBvcHVsYXRpb24gSGVhbHRoLCBWaWxsZWp1aWYsIEZy
YW5jZS4gYWduZXNsZXBvcnRAeWFob28uZnI8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5B
c3NvY2lhdGlvbiBiZXR3ZWVuIGRpZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRv
bXMgb3ZlciB0aW1lOiBhIDEwLXllYXIgZm9sbG93LXVwIHN0dWR5IG9mIHRoZSBHQVpFTCBjb2hv
cnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UExvUyBPbmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0
LXRpdGxlPlBsb1Mgb25lPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0
bGU+UExvUyBPTkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QTG9TIE9ORTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9k
aWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UExvUyBPTkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFi
YnItMT5QTG9TIE9ORTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPmU1MTU5MzwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT43PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMjwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMTIvMTIv
MjA8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNv
bmZpZGVuY2UgSW50ZXJ2YWxzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIGVwaWRlbWlv
bG9neS8gZXRpb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldC8gc3RhdGlzdGljcyAmYW1wOyBu
dW1lcmljYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
Rm9sbG93LVVwIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RnJhbmNlL2VwaWRlbWlvbG9neTwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TG9uZ2l0dWRpbmFsIFN0
dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdl
ZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlByaW5jaXBh
bCBDb21wb25lbnQgQW5hbHlzaXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGltZSBGYWN0b3JzPC9rZXl3
b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xOTMy
LTYyMDMgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxOTMyLTYyMDMgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Np
b24tbnVtPjIzMjUxNTg1PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5o
dHRwOi8vd3d3LnBsb3NvbmUub3JnL2FydGljbGUvZmV0Y2hPYmplY3QuYWN0aW9uP3VyaT1pbmZv
JTNBZG9pJTJGMTAuMTM3MSUyRmpvdXJuYWwucG9uZS4wMDUxNTkzJmFtcDtyZXByZXNlbnRhdGlv
bj1QREY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGN1c3RvbTI+UE1DMzUyMDk2MTwvY3Vz
dG9tMj48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTM3MS9qb3VybmFsLnBvbmUuMDA1MTU5
MzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08
L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA (Le Port et al., 2012) و الگوی غذای حیوانی PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XZW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjU2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihXZW5nIGV0IGFsLiwgMjAxMik8L0Rpc3BsYXlU
ZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjU2
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XZW5nLCBULiBULjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+SGFvLCBKLiBILjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UWlhbiwgUS4gVy48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkNhbywgSC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZ1LCBKLiBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+U3VuLCBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIEwuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYW8s
IEYuIEIuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVw
YXJ0bWVudCBvZiBNYXRlcm5hbCwgQ2hpbGQgJmFtcDsgQWRvbGVzY2VudCBIZWFsdGgsIFNjaG9v
bCBvZiBQdWJsaWMgSGVhbHRoLCBBbmh1aSBNZWRpY2FsIFVuaXZlcnNpdHksIDgxIE1laXNoYW4g
Um9hZCwgSGVmZWkgUHJvdmluY2UsIEFuaHVpIDIzMDAzMiwgUGVvcGxlJmFwb3M7cyBSZXB1Ymxp
YyBvZiBDaGluYS48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5JcyB0aGVyZSBhbnkgcmVs
YXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2lvbiBhbmQgYW54
aWV0eSBpbiBDaGluZXNlIGFkb2xlc2NlbnRzPzwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5QdWJs
aWMgSGVhbHRoIE51dHI8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlB1YmxpYyBoZWFsdGgg
bnV0cml0aW9uPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHVi
bGljIEhlYWx0aCBOdXRyPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UHVibGljIGhlYWx0aCBudXRyaXRp
b248L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlB1Ymxp
YyBIZWFsdGggTnV0cjwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlB1YmxpYyBoZWFsdGggbnV0cml0aW9u
PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NjczLTgyPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMS8xMS8yNjwvZWRpdGlvbj48
a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWRvbGVzY2VudDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnhpZXR5LyBl
cGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2hpbGQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2hp
bmEvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyb3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVz
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIGVwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5EaWV0L3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmFjdG9yIEFuYWx5c2lzLCBT
dGF0aXN0aWNhbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9v
ZCBIYWJpdHMvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PlBzeWNoaWF0cmljIFN0YXR1cyBSYXRpbmcgU2NhbGVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0
aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PHB1
Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5BcHI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDc1LTI3
MjcgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxMzY4LTk4MDAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24t
bnVtPjIyMTE1NDk1PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRw
Oi8vam91cm5hbHMuY2FtYnJpZGdlLm9yZy9kb3dubG9hZC5waHA/ZmlsZT0lMkZQSE4lMkZQSE4x
NV8wNCUyRlMxMzY4OTgwMDExMDAzMDc3YS5wZGYmYW1wO2NvZGU9MzVhZDdmZDBjNzhjMzRmMjhl
YjRhYTE0ZDRiZGEwNDU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVz
b3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMTcvczEzNjg5ODAwMTEwMDMwNzc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlk
ZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XZW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjU2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihXZW5nIGV0IGFsLiwgMjAxMik8L0Rpc3BsYXlU
ZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjU2
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XZW5nLCBULiBULjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+SGFvLCBKLiBILjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UWlhbiwgUS4gVy48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkNhbywgSC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZ1LCBKLiBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+U3VuLCBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIEwuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYW8s
IEYuIEIuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVw
YXJ0bWVudCBvZiBNYXRlcm5hbCwgQ2hpbGQgJmFtcDsgQWRvbGVzY2VudCBIZWFsdGgsIFNjaG9v
bCBvZiBQdWJsaWMgSGVhbHRoLCBBbmh1aSBNZWRpY2FsIFVuaXZlcnNpdHksIDgxIE1laXNoYW4g
Um9hZCwgSGVmZWkgUHJvdmluY2UsIEFuaHVpIDIzMDAzMiwgUGVvcGxlJmFwb3M7cyBSZXB1Ymxp
YyBvZiBDaGluYS48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5JcyB0aGVyZSBhbnkgcmVs
YXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2lvbiBhbmQgYW54
aWV0eSBpbiBDaGluZXNlIGFkb2xlc2NlbnRzPzwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5QdWJs
aWMgSGVhbHRoIE51dHI8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlB1YmxpYyBoZWFsdGgg
bnV0cml0aW9uPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHVi
bGljIEhlYWx0aCBOdXRyPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UHVibGljIGhlYWx0aCBudXRyaXRp
b248L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlB1Ymxp
YyBIZWFsdGggTnV0cjwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlB1YmxpYyBoZWFsdGggbnV0cml0aW9u
PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NjczLTgyPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMS8xMS8yNjwvZWRpdGlvbj48
a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWRvbGVzY2VudDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnhpZXR5LyBl
cGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2hpbGQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2hp
bmEvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyb3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVz
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIGVwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5EaWV0L3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmFjdG9yIEFuYWx5c2lzLCBT
dGF0aXN0aWNhbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9v
ZCBIYWJpdHMvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PlBzeWNoaWF0cmljIFN0YXR1cyBSYXRpbmcgU2NhbGVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0
aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PHB1
Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5BcHI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDc1LTI3
MjcgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxMzY4LTk4MDAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24t
bnVtPjIyMTE1NDk1PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRw
Oi8vam91cm5hbHMuY2FtYnJpZGdlLm9yZy9kb3dubG9hZC5waHA/ZmlsZT0lMkZQSE4lMkZQSE4x
NV8wNCUyRlMxMzY4OTgwMDExMDAzMDc3YS5wZGYmYW1wO2NvZGU9MzVhZDdmZDBjNzhjMzRmMjhl
YjRhYTE0ZDRiZGEwNDU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVz
b3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMTcvczEzNjg5ODAwMTEwMDMwNzc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlk
ZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (Weng et al., 2012) گزارش شده است. با این وجود، در چندین مطالعه چنین ارتباطی مشاهده نشده است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5OYW5yaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJl
Y051bT40MTM8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KE5hbnJpIGV0IGFsLiwgMjAxMCwgU3VnYXdh
cmEgZXQgYWwuLCAyMDEyLCBOb2d1Y2hpIGV0IGFsLiwgMjAxMywgUmFzaGlka2hhbmkgZXQgYWwu
LCAyMDEzKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40MTM8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBk
d2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjQxMzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+TmFucmksIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW11cmEsIFkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5N
YXRzdXNoaXRhLCBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+T2h0YSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNh
dG8sIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NaXNoaW1hLCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FzYWtp
LCBTLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWl6b3VlLCBULjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgRXBpZGVtaW9sb2d5IGFuZCBJbnRl
cm5hdGlvbmFsIEhlYWx0aCwgSW50ZXJuYXRpb25hbCBDbGluaWNhbCBSZXNlYXJjaCBDZW50ZXIs
IE5hdGlvbmFsIENlbnRlciBmb3IgR2xvYmFsIEhlYWx0aCBhbmQgTWVkaWNpbmUsIFRva3lvLCBK
YXBhbi4gbmFucmlAcmkubmNnbS5nby5qcDwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRp
ZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRvbXMgYW1vbmcgSmFwYW5lc2UgbWVu
IGFuZCB3b21lbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FdXIgSiBDbGluIE51dHI8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIGpvdXJuYWwgb2YgY2xpbmljYWwgbnV0cml0
aW9uPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RXVyIEogQ2xp
biBOdXRyPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+RXVyb3BlYW4gam91cm5hbCBvZiBjbGluaWNhbCBu
dXRyaXRpb248L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PkV1ciBKIENsaW4gTnV0cjwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkV1cm9wZWFuIGpvdXJuYWwgb2Yg
Y2xpbmljYWwgbnV0cml0aW9uPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODMyLTk8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NjQ8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjg8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEw
LzA1LzIxPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5BZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIHByZXZlbnRpb24gJmFtcDsgY29u
dHJvbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0LyBwc3ljaG9sb2d5L3N0YW5kYXJkczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPkphcGFuPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvZ2lzdGljIE1vZGVsczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5NYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
Pk9kZHMgUmF0aW88L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+WW91bmcgQWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3
b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPkF1ZzwvZGF0ZT48
L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE0NzYtNTY0MCAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzA5NTQt
MzAwNyAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjA0ODUzMDM8L2FjY2Vzc2lvbi1u
dW0+PHVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDM4L2VqY24uMjAx
MC44NjwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5O
TE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TdWdhd2FyYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTI8L1ll
YXI+PFJlY051bT40NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBk
d2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjQ2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9Ikpv
dXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhv
cj5TdWdhd2FyYSwgTi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhc3VpLUZ1cnVrb3JpLCBOLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+VHN1Y2hpbWluZSwgUy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbmVkYSwgQS48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPlRzdXJ1Z2EsIEsuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Jd2FuZSwgSy48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk9rdWJvLCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFrYWhhc2hpLCBJLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+S2FuZWtvLCBTLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1h
ZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgTmV1cm9wc3ljaGlhdHJ5LCBIaXJvc2FraSBVbml2ZXJzaXR5
IFNjaG9vbCBvZiBNZWRpY2luZSwgSGlyb3Nha2ksIEphcGFuLiBuc3VnYTNAeWFob28uY28uanAu
PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Tm8gYXNzb2NpYXRpb24gYmV0d2VlbiBkaWV0
YXJ5IHBhdHRlcm5zIGFuZCBkZXByZXNzaXZlIHN5bXB0b21zIGFtb25nIGEgY29tbXVuaXR5LWR3
ZWxsaW5nIHBvcHVsYXRpb24gaW4gSmFwYW48L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uIEdl
biBQc3ljaGlhdHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5Bbm5hbHMgb2YgZ2VuZXJh
bCBwc3ljaGlhdHJ5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
QW5uIEdlbiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+QW5uYWxzIG9mIGdlbmVyYWwg
cHN5Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0
bGU+QW5uIEdlbiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+QW5uYWxzIG9mIGdlbmVy
YWwgcHN5Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI0PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMi8wOS8yNjwv
ZWRpdGlvbj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE3NDQtODU5WCAo
RWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzE3NDQtODU5WCAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+
MjMwMDY5MzE8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93
d3cuYW5uYWxzLWdlbmVyYWwtcHN5Y2hpYXRyeS5jb20vY29udGVudC9wZGYvMTc0NC04NTlYLTEx
LTI0LnBkZjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5QTUMzNTMyMjI3PC9j
dXN0b20yPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMTg2LzE3NDQtODU5eC0xMS0yNDwv
ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3Jl
bW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48
L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ob2d1Y2hpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjMzPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWln
bi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVk
ZjVwOXpkeCI+MzM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk5vZ3Vj
aGksIFIuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IaXJhb2thLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2F0YW5h
YmUsIFkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LYWdhd2EsIFkuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+SGltb3JvZ2kgQ2xpbmljLCBKaXNlbmthaSBNZWRpY2Fs
IENvcnBvcmF0aW9uLCAxLTIwLTEwIFN1Z2FtbywgVG9zaGltYSwgVG9reW8sIEphcGFuLiBub2d1
Y2hpLnJpdHN1bmFAaGltb3JvZ2kub3JnPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UmVs
YXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9t
czogZGlmZmVyZW5jZSBieSBnZW5kZXIsIGFuZCB1bmlwb2xhciBhbmQgYmlwb2xhciBkZXByZXNz
aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkogTnV0ciBTY2kgVml0YW1pbm9sIChUb2t5byk8
L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgbnV0cml0aW9uYWwgc2NpZW5j
ZSBhbmQgdml0YW1pbm9sb2d5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+SiBOdXRyIFNjaSBWaXRhbWlub2wgKFRva3lvKTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkpv
dXJuYWwgb2YgbnV0cml0aW9uYWwgc2NpZW5jZSBhbmQgdml0YW1pbm9sb2d5PC9hYmJyLTE+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KIE51dHIgU2NpIFZpdGFtaW5v
bCAoVG9reW8pPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Sm91cm5hbCBvZiBudXRyaXRpb25hbCBzY2ll
bmNlIGFuZCB2aXRhbWlub2xvZ3k8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMTUt
MjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4y
MDEzLzA2LzA0PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5BZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFuaW1hbHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QXNp
YW4gQ29udGluZW50YWwgQW5jZXN0cnkgR3JvdXA8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Qmlwb2xhciBE
aXNvcmRlci8gZXBpZGVtaW9sb2d5L3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2F0dGxl
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyb3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIGVwaWRlbWlvbG9neS9wc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIsIE1ham9yLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVuZXJneSBJbnRha2U8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZpc2ggUHJvZHVjdHM8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPk1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWVhdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5N
aWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QbGFudHMsIEVkaWJsZTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5RdWVzdGlvbm5haXJlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Td2luZTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5Ub2t5bzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Zb3VuZyBBZHVsdDwva2V5d29yZD48L2tleXdv
cmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTg4MS03NzQyIChFbGVj
dHJvbmljKSYjeEQ7MDMwMS00ODAwIChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4yMzcy
NzY0MTwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRl
cj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SYXNoaWRraGFuaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIw
MTM8L1llYXI+PFJlY051bT4zMDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzA8L3JlYy1u
dW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vm
dnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjMwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5h
bWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+
PGF1dGhvcj5SYXNoaWRraGFuaSwgQi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBvdXJnaGFzc2VtIEdhcmdh
cmksIEIuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYW5qYmFyLCBGLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmFyZWl5
LCBTLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2FyZ2Fybm92aW4sIFouPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBDb21tdW5pdHkgTnV0cml0
aW9uLCBOYXRpb25hbCBOdXRyaXRpb24gYW5kIEZvb2QgVGVjaG5vbG9neSBSZXNlYXJjaCBJbnN0
aXR1dGUsIEZhY3VsdHkgb2YgTnV0cml0aW9uIFNjaWVuY2VzIGFuZCBGb29kIFRlY2hub2xvZ3ks
IFNoYWhpZCBCZWhlc2h0aSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1lZGljYWwgU2NpZW5jZXMsIFRlaHJhbiwg
SXJhbi48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaWV0YXJ5IHBhdHRlcm5zIGFuZCBh
bnRocm9wb21ldHJpYyBpbmRpY2VzIGFtb25nIElyYW5pYW4gd29tZW4gd2l0aCBtYWpvciBkZXBy
ZXNzaXZlIGRpc29yZGVyPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgUmVzPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5Qc3ljaGlhdHJ5IHJlc2VhcmNoPC9hbHQtdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHN5Y2hpYXRyeSBSZXM8L2Z1bGwtdGl0
bGU+PGFiYnItMT5Qc3ljaGlhdHJ5IHJlc2VhcmNoPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQt
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Qc3ljaGlhdHJ5IFJlczwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMTUt
MjA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjEwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+
MjAxMy8wNi8yOTwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+QW50aHJvcG9tZXRyeTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EZXByZXNzaXZlIERpc29yZGVy
LCBNYWpvci8gcGF0aG9sb2d5LyBwc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRpZXQ8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmFjdG9yIEFuYWx5c2lzLCBTdGF0aXN0aWNhbDwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPklyYW48L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlkZGxl
IEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TW90b3IgQWN0aXZpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
T2RkcyBSYXRpbzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qc3ljaGlhdHJpYyBTdGF0dXMgUmF0aW5nIFNj
YWxlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5RdWVzdGlvbm5haXJlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5T
dGF0aXN0aWNzLCBOb25wYXJhbWV0cmljPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFy
PjIwMTM8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5Ob3YgMzA8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9k
YXRlcz48aXNibj4xODcyLTcxMjMgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDswMTY1LTE3ODEgKExpbmtpbmcp
PC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjIzODA2NjI1PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxh
dGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vYWMuZWxzLWNkbi5jb20vUzAxNjUxNzgxMTMwMDI4MTMvMS1z
Mi4wLVMwMTY1MTc4MTEzMDAyODEzLW1haW4ucGRmP190aWQ9ODg4YmZiOTQtMzFjMS0xMWU0LTk0
OWMtMDAwMDBhYWIwZjZjJmFtcDthY2RuYXQ9MTQwOTU2Njk4MV9mNjBhNmU2MDg2M2Q2Mjk5MDIz
NjBlOWMyOGY2MjZkNzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNv
dXJjZS1udW0+MTAuMTAxNi9qLnBzeWNocmVzLjIwMTMuMDUuMDIyPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291
cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXBy
b3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5OYW5yaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJl
Y051bT40MTM8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KE5hbnJpIGV0IGFsLiwgMjAxMCwgU3VnYXdh
cmEgZXQgYWwuLCAyMDEyLCBOb2d1Y2hpIGV0IGFsLiwgMjAxMywgUmFzaGlka2hhbmkgZXQgYWwu
LCAyMDEzKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj40MTM8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBk
d2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjQxMzwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJK
b3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRo
b3I+TmFucmksIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW11cmEsIFkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5N
YXRzdXNoaXRhLCBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+T2h0YSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNh
dG8sIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NaXNoaW1hLCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FzYWtp
LCBTLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWl6b3VlLCBULjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRy
aWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgRXBpZGVtaW9sb2d5IGFuZCBJbnRl
cm5hdGlvbmFsIEhlYWx0aCwgSW50ZXJuYXRpb25hbCBDbGluaWNhbCBSZXNlYXJjaCBDZW50ZXIs
IE5hdGlvbmFsIENlbnRlciBmb3IgR2xvYmFsIEhlYWx0aCBhbmQgTWVkaWNpbmUsIFRva3lvLCBK
YXBhbi4gbmFucmlAcmkubmNnbS5nby5qcDwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRp
ZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRvbXMgYW1vbmcgSmFwYW5lc2UgbWVu
IGFuZCB3b21lbjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5FdXIgSiBDbGluIE51dHI8L3NlY29u
ZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPkV1cm9wZWFuIGpvdXJuYWwgb2YgY2xpbmljYWwgbnV0cml0
aW9uPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+RXVyIEogQ2xp
biBOdXRyPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+RXVyb3BlYW4gam91cm5hbCBvZiBjbGluaWNhbCBu
dXRyaXRpb248L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PkV1ciBKIENsaW4gTnV0cjwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkV1cm9wZWFuIGpvdXJuYWwgb2Yg
Y2xpbmljYWwgbnV0cml0aW9uPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+ODMyLTk8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NjQ8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjg8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEw
LzA1LzIxPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5BZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIHByZXZlbnRpb24gJmFtcDsgY29u
dHJvbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0LyBwc3ljaG9sb2d5L3N0YW5kYXJkczwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPkphcGFuPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvZ2lzdGljIE1vZGVsczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5NYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1pZGRsZSBBZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
Pk9kZHMgUmF0aW88L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+WW91bmcgQWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3
b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMDwveWVhcj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPkF1ZzwvZGF0ZT48
L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE0NzYtNTY0MCAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzA5NTQt
MzAwNyAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjA0ODUzMDM8L2FjY2Vzc2lvbi1u
dW0+PHVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMDM4L2VqY24uMjAx
MC44NjwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5O
TE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3Jl
Y29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TdWdhd2FyYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTI8L1ll
YXI+PFJlY051bT40NjwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDY8L3JlYy1udW1iZXI+
PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBk
d2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjQ2PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9Ikpv
dXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhv
cj5TdWdhd2FyYSwgTi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPllhc3VpLUZ1cnVrb3JpLCBOLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+VHN1Y2hpbWluZSwgUy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbmVkYSwgQS48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPlRzdXJ1Z2EsIEsuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Jd2FuZSwgSy48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk9rdWJvLCBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VGFrYWhhc2hpLCBJLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+S2FuZWtvLCBTLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1h
ZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgTmV1cm9wc3ljaGlhdHJ5LCBIaXJvc2FraSBVbml2ZXJzaXR5
IFNjaG9vbCBvZiBNZWRpY2luZSwgSGlyb3Nha2ksIEphcGFuLiBuc3VnYTNAeWFob28uY28uanAu
PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Tm8gYXNzb2NpYXRpb24gYmV0d2VlbiBkaWV0
YXJ5IHBhdHRlcm5zIGFuZCBkZXByZXNzaXZlIHN5bXB0b21zIGFtb25nIGEgY29tbXVuaXR5LWR3
ZWxsaW5nIHBvcHVsYXRpb24gaW4gSmFwYW48L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW5uIEdl
biBQc3ljaGlhdHJ5PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5Bbm5hbHMgb2YgZ2VuZXJh
bCBwc3ljaGlhdHJ5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
QW5uIEdlbiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+QW5uYWxzIG9mIGdlbmVyYWwg
cHN5Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0
bGU+QW5uIEdlbiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+QW5uYWxzIG9mIGdlbmVy
YWwgcHN5Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjI0PC9wYWdlcz48
dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMi8wOS8yNjwv
ZWRpdGlvbj48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMjwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE3NDQtODU5WCAo
RWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzE3NDQtODU5WCAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+
MjMwMDY5MzE8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48dXJsPmh0dHA6Ly93
d3cuYW5uYWxzLWdlbmVyYWwtcHN5Y2hpYXRyeS5jb20vY29udGVudC9wZGYvMTc0NC04NTlYLTEx
LTI0LnBkZjwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5QTUMzNTMyMjI3PC9j
dXN0b20yPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMTg2LzE3NDQtODU5eC0xMS0yNDwv
ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3Jl
bW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48
L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ob2d1Y2hpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjMzPC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWln
bi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVk
ZjVwOXpkeCI+MzM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk5vZ3Vj
aGksIFIuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IaXJhb2thLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V2F0YW5h
YmUsIFkuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LYWdhd2EsIFkuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+SGltb3JvZ2kgQ2xpbmljLCBKaXNlbmthaSBNZWRpY2Fs
IENvcnBvcmF0aW9uLCAxLTIwLTEwIFN1Z2FtbywgVG9zaGltYSwgVG9reW8sIEphcGFuLiBub2d1
Y2hpLnJpdHN1bmFAaGltb3JvZ2kub3JnPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UmVs
YXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9t
czogZGlmZmVyZW5jZSBieSBnZW5kZXIsIGFuZCB1bmlwb2xhciBhbmQgYmlwb2xhciBkZXByZXNz
aW9uPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkogTnV0ciBTY2kgVml0YW1pbm9sIChUb2t5byk8
L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgbnV0cml0aW9uYWwgc2NpZW5j
ZSBhbmQgdml0YW1pbm9sb2d5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt
dGl0bGU+SiBOdXRyIFNjaSBWaXRhbWlub2wgKFRva3lvKTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkpv
dXJuYWwgb2YgbnV0cml0aW9uYWwgc2NpZW5jZSBhbmQgdml0YW1pbm9sb2d5PC9hYmJyLTE+PC9w
ZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KIE51dHIgU2NpIFZpdGFtaW5v
bCAoVG9reW8pPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Sm91cm5hbCBvZiBudXRyaXRpb25hbCBzY2ll
bmNlIGFuZCB2aXRhbWlub2xvZ3k8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMTUt
MjI8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+NTk8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4y
MDEzLzA2LzA0PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5BZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFuaW1hbHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QXNp
YW4gQ29udGluZW50YWwgQW5jZXN0cnkgR3JvdXA8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Qmlwb2xhciBE
aXNvcmRlci8gZXBpZGVtaW9sb2d5L3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2F0dGxl
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyb3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIGVwaWRlbWlvbG9neS9wc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIsIE1ham9yLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVuZXJneSBJbnRha2U8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZpc2ggUHJvZHVjdHM8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPk1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWVhdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5N
aWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QbGFudHMsIEVkaWJsZTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5RdWVzdGlvbm5haXJlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Td2luZTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5Ub2t5bzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Zb3VuZyBBZHVsdDwva2V5d29yZD48L2tleXdv
cmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDEzPC95ZWFyPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTg4MS03NzQyIChFbGVj
dHJvbmljKSYjeEQ7MDMwMS00ODAwIChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4yMzcy
NzY0MTwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRl
cj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48
L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SYXNoaWRraGFuaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIw
MTM8L1llYXI+PFJlY051bT4zMDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzA8L3JlYy1u
dW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vm
dnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjMwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5h
bWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+
PGF1dGhvcj5SYXNoaWRraGFuaSwgQi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBvdXJnaGFzc2VtIEdhcmdh
cmksIEIuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYW5qYmFyLCBGLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmFyZWl5
LCBTLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2FyZ2Fybm92aW4sIFouPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwv
Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVwYXJ0bWVudCBvZiBDb21tdW5pdHkgTnV0cml0
aW9uLCBOYXRpb25hbCBOdXRyaXRpb24gYW5kIEZvb2QgVGVjaG5vbG9neSBSZXNlYXJjaCBJbnN0
aXR1dGUsIEZhY3VsdHkgb2YgTnV0cml0aW9uIFNjaWVuY2VzIGFuZCBGb29kIFRlY2hub2xvZ3ks
IFNoYWhpZCBCZWhlc2h0aSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1lZGljYWwgU2NpZW5jZXMsIFRlaHJhbiwg
SXJhbi48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaWV0YXJ5IHBhdHRlcm5zIGFuZCBh
bnRocm9wb21ldHJpYyBpbmRpY2VzIGFtb25nIElyYW5pYW4gd29tZW4gd2l0aCBtYWpvciBkZXBy
ZXNzaXZlIGRpc29yZGVyPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgUmVzPC9z
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5Qc3ljaGlhdHJ5IHJlc2VhcmNoPC9hbHQtdGl0bGU+
PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHN5Y2hpYXRyeSBSZXM8L2Z1bGwtdGl0
bGU+PGFiYnItMT5Qc3ljaGlhdHJ5IHJlc2VhcmNoPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQt
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Qc3ljaGlhdHJ5IFJlczwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMTUt
MjA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjEwPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+
MjAxMy8wNi8yOTwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+QW50aHJvcG9tZXRyeTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EZXByZXNzaXZlIERpc29yZGVy
LCBNYWpvci8gcGF0aG9sb2d5LyBwc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRpZXQ8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmFjdG9yIEFuYWx5c2lzLCBTdGF0aXN0aWNhbDwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPklyYW48L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlkZGxl
IEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TW90b3IgQWN0aXZpdHk8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
T2RkcyBSYXRpbzwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qc3ljaGlhdHJpYyBTdGF0dXMgUmF0aW5nIFNj
YWxlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5RdWVzdGlvbm5haXJlczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5T
dGF0aXN0aWNzLCBOb25wYXJhbWV0cmljPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFy
PjIwMTM8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5Ob3YgMzA8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9k
YXRlcz48aXNibj4xODcyLTcxMjMgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDswMTY1LTE3ODEgKExpbmtpbmcp
PC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjIzODA2NjI1PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxh
dGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vYWMuZWxzLWNkbi5jb20vUzAxNjUxNzgxMTMwMDI4MTMvMS1z
Mi4wLVMwMTY1MTc4MTEzMDAyODEzLW1haW4ucGRmP190aWQ9ODg4YmZiOTQtMzFjMS0xMWU0LTk0
OWMtMDAwMDBhYWIwZjZjJmFtcDthY2RuYXQ9MTQwOTU2Njk4MV9mNjBhNmU2MDg2M2Q2Mjk5MDIz
NjBlOWMyOGY2MjZkNzwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxzPjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNv
dXJjZS1udW0+MTAuMTAxNi9qLnBzeWNocmVzLjIwMTMuMDUuMDIyPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291
cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXBy
b3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
AG==
ADDIN EN.CITE.DATA (Nanri et al., 2010, Sugawara et al., 2012, Noguchi et al., 2013, Rashidkhani et al., 2013).
با توجه به اینکه اختلال افسردگی در تهران، به ویژه در بین خانم ها ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nazari</Author><Year>2001</Year><RecNum>532</RecNum><DisplayText>(Nazari et al., 2001, Kaviani et al., 2002)</DisplayText><record><rec-number>532</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>532</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Nazari, H. </author><author>Hormozi, K. </author><author>Mashayekhi, F.</author><author>Valizadeh, M. </author><author>Falahati, F. </author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of depression in Tehran</title><secondary-title>Yafteh</secondary-title></titles><periodical><full-title>Yafteh</full-title></periodical><pages>23-28</pages><volume>3</volume><dates><year>2001</year></dates><urls></urls><language>Persian</language></record></Cite><Cite><Author>Kaviani</Author><Year>2002</Year><RecNum>616</RecNum><record><rec-number>616</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”5pap5ed9ep2dzqe9v04vxe00rvtpef2eaz52″>616</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kaviani, H.</author><author>Ahmadi Abhari, AS.</author><author>Nazari, H.</author><author>Hormozi, K.</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence Of Depressive Disordrs In Tehran Resident Population (year 2000)</title><secondary-title>Tehran University Medical Journal</secondary-title></titles><periodical><full-title>Tehran University Medical Journal</full-title></periodical><pages>393-399</pages><volume>60</volume><number>5</number><section>393</section><keywords><keyword>depressive disorder</keyword></keywords><dates><year>2002</year></dates><call-num>A-10-25-1232</call-num><urls><related-urls><url>http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-1232&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</url></related-urls><pdf-urls><url>http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-1232&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1&amp;ftxt=1</url></pdf-urls></urls><language>eng %@ 1683-1764 %[ 2002</language></record></Cite></EndNote>(Nazari et al., 2001, Kaviani et al., 2002)، از شیوع بالایی برخوردار است و با در نظر گرفتن این مسئله که الگوهای غذایی در فرهنگ ها، نژاد ها و مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است و با نظر به کمبود اطلاعات در زمینه نقش الگوهای غذایی در ارتباط با افسردگی در کشور PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SYXNoaWRraGFuaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTM8L1ll
YXI+PFJlY051bT4zMDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oUmFzaGlka2hhbmkgZXQgYWwuLCAy
MDEzKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3Yngy
MGVkZjVwOXpkeCI+MzA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJh
c2hpZGtoYW5pLCBCLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UG91cmdoYXNzZW0gR2FyZ2FyaSwgQi48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJhbmpiYXIsIEYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aYXJlaXksIFMuPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5LYXJnYXJub3ZpbiwgWi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIENvbW11bml0eSBOdXRyaXRpb24sIE5hdGlv
bmFsIE51dHJpdGlvbiBhbmQgRm9vZCBUZWNobm9sb2d5IFJlc2VhcmNoIEluc3RpdHV0ZSwgRmFj
dWx0eSBvZiBOdXRyaXRpb24gU2NpZW5jZXMgYW5kIEZvb2QgVGVjaG5vbG9neSwgU2hhaGlkIEJl
aGVzaHRpIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgVGVocmFuLCBJcmFuLjwvYXV0
aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGFudGhyb3BvbWV0
cmljIGluZGljZXMgYW1vbmcgSXJhbmlhbiB3b21lbiB3aXRoIG1ham9yIGRlcHJlc3NpdmUgZGlz
b3JkZXI8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHN5Y2hpYXRyeSBSZXM8L3NlY29uZGFyeS10
aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Qc3ljaGlhdHJ5IFJlczwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgUmVzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UHN5Y2hpYXRy
eSByZXNlYXJjaDwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExNS0yMDwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4yMTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEzLzA2LzI5
PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnRo
cm9wb21ldHJ5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIsIE1ham9yLyBw
YXRob2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldDwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5GYWN0b3IgQW5hbHlzaXMsIFN0YXRpc3RpY2FsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFs
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29kIEhhYml0czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5Nb3RvciBBY3Rpdml0eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlv
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzeWNoaWF0cmljIFN0YXR1cyBSYXRpbmcgU2NhbGVzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXRpc3RpY3Ms
IE5vbnBhcmFtZXRyaWM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVh
cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPk5vdiAzMDwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE4NzItNzEyMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzAxNjUtMTc4MSAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFj
Y2Vzc2lvbi1udW0+MjM4MDY2MjU8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly9hYy5lbHMtY2RuLmNvbS9TMDE2NTE3ODExMzAwMjgxMy8xLXMyLjAtUzAxNjUx
NzgxMTMwMDI4MTMtbWFpbi5wZGY/X3RpZD04ODhiZmI5NC0zMWMxLTExZTQtOTQ5Yy0wMDAwMGFh
YjBmNmMmYW1wO2FjZG5hdD0xNDA5NTY2OTgxX2Y2MGE2ZTYwODYzZDYyOTkwMjM2MGU5YzI4ZjYy
NmQ3PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4x
MC4xMDE2L2oucHN5Y2hyZXMuMjAxMy4wNS4wMjI8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxy
ZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxh
bmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SYXNoaWRraGFuaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTM8L1ll
YXI+PFJlY051bT4zMDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oUmFzaGlka2hhbmkgZXQgYWwuLCAy
MDEzKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3Yngy
MGVkZjVwOXpkeCI+MzA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJh
c2hpZGtoYW5pLCBCLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UG91cmdoYXNzZW0gR2FyZ2FyaSwgQi48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJhbmpiYXIsIEYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aYXJlaXksIFMuPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5LYXJnYXJub3ZpbiwgWi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIENvbW11bml0eSBOdXRyaXRpb24sIE5hdGlv
bmFsIE51dHJpdGlvbiBhbmQgRm9vZCBUZWNobm9sb2d5IFJlc2VhcmNoIEluc3RpdHV0ZSwgRmFj
dWx0eSBvZiBOdXRyaXRpb24gU2NpZW5jZXMgYW5kIEZvb2QgVGVjaG5vbG9neSwgU2hhaGlkIEJl
aGVzaHRpIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgVGVocmFuLCBJcmFuLjwvYXV0
aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGFudGhyb3BvbWV0
cmljIGluZGljZXMgYW1vbmcgSXJhbmlhbiB3b21lbiB3aXRoIG1ham9yIGRlcHJlc3NpdmUgZGlz
b3JkZXI8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHN5Y2hpYXRyeSBSZXM8L3NlY29uZGFyeS10
aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Qc3ljaGlhdHJ5IFJlczwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgUmVzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UHN5Y2hpYXRy
eSByZXNlYXJjaDwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExNS0yMDwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4yMTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEzLzA2LzI5
PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnRo
cm9wb21ldHJ5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIsIE1ham9yLyBw
YXRob2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldDwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5GYWN0b3IgQW5hbHlzaXMsIFN0YXRpc3RpY2FsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFs
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29kIEhhYml0czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5Nb3RvciBBY3Rpdml0eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlv
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzeWNoaWF0cmljIFN0YXR1cyBSYXRpbmcgU2NhbGVzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXRpc3RpY3Ms
IE5vbnBhcmFtZXRyaWM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVh
cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPk5vdiAzMDwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE4NzItNzEyMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzAxNjUtMTc4MSAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFj
Y2Vzc2lvbi1udW0+MjM4MDY2MjU8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly9hYy5lbHMtY2RuLmNvbS9TMDE2NTE3ODExMzAwMjgxMy8xLXMyLjAtUzAxNjUx
NzgxMTMwMDI4MTMtbWFpbi5wZGY/X3RpZD04ODhiZmI5NC0zMWMxLTExZTQtOTQ5Yy0wMDAwMGFh
YjBmNmMmYW1wO2FjZG5hdD0xNDA5NTY2OTgxX2Y2MGE2ZTYwODYzZDYyOTkwMjM2MGU5YzI4ZjYy
NmQ3PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4x
MC4xMDE2L2oucHN5Y2hyZXMuMjAxMy4wNS4wMjI8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxy
ZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxh
bmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (Rashidkhani et al., 2013)، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال وغرب تهران انجام گرفت.
1-3- اهداف و فرضیات
1-3-1- هدف اصلی
بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با الگوهای غذایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال وغرب تهران در سال 1392
1-3-2 – اهداف فرعی
تعیین الگوهای غذایی در زنان مورد مطالعه.
تعیین شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه.
تعیین متغیرهای جمعیتی (سن، وضعیت تاهل و تعداد افراد خانواده)، اقتصادی-اجتماعی (سطح تحصیلات زن، سطح تحصیلات سرپرست خانوار، شغل زن، شغل سرپرست خانوار، مالکیت خانه و درآمد خانوار)، شیوه زندگی و وضعیت سلامتی (مصرف سیگار، فعالیت بدنی، تعداد زایمان، سابقه خانوادگی ابتلا به افسردگی و سابقه ابتلا به بیماری های مزمن)، تن سنجی (قد، وزن و نمایه توده بدن) و میزان انرژی دریافتی در زنان مورد مطالعه.
مقایسه دسته های مختلف الگوهای غذایی بر حسب متغیرهای جمعیتی، اقتصادی-اجتماعی، شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، تن سنجی و میزان انرژی دریافتی در زنان مورد مطالعه.
مقایسه دسته های مختلف شدت افسردگی (طبیعی، خفیف، متوسط و شدید) بر حسب متغیرهای جمعیتی، اقتصادی-اجتماعی، شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، تن سنجی و میزان انرژی دریافتی در زنان مورد مطالعه.
تعیین رابطه الگوهای غذایی اصلی با افسردگی در زنان موردمطالعه.
1-3-3- سوالات پژوهش
الگوهای غذایی در زنان مورد مطالعه کدامند؟
شدت افسردگی در زنان مورد مطالعه چگونه است؟
وضعیت متغیرهای اقتصادی-اجتماعی، شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، تن سنجی و میزان انرژی دریافتی در زنان مورد مطالعه چگونه است؟
1-3-4- فرضیات پژوهش
میان دسته های مختلف الگوهای غذایی با متغیرهای جمعیتی، اقتصادی-اجتماعی، شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، تن سنجی و میزان انرژی دریافتی در زنان مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
میان دسته های مختلف شدت افسردگی با متغیرهای جمعیتی، اقتصادی-اجتماعی، شیوه زندگی و وضعیت سلامتی، تن سنجی و میزان انرژی دریافتی در زنان مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
میان الگوهای غذایی اصلی با افسردگی در زنان مورد مطالعه رابطه وجود دارد.
فصل دوم:
بررسی متون
1- مقدمه
در این فصل به بررسی مبانی نظری پژوهش و مروری بر مطالعات انجام یافته خواهیم پرداخت.
2-2- روش های شناسایی الگوهای غذایی
از آن جایی که الگوهای غذایی را نمی توان به طور مستقیم اندازه گیری کرد، برای شناسایی آن ها از به کارگیری روشهای آماری بر روی داده های جمع آوری شده استفاده می شود. به طور کلی، سه روش برای شناسایی الگوهای غذایی در مطالعات مختلف به کار می رود.
2-2-1- تحلیل عاملی :(Factor analysis)
تحلیل عاملی شامل دو روش Analysis) PCA (Principal Component و CFA (Common Factor Analysis) است. PCA یا تحلیل اجزای اصلی به این علت برای شناسایی الگوهای غذایی استفاده می شود که اجزای اصلی آن (Principal components) تابع های های معین ریاضی از متغیرهای مشاهده شده هستند، در حالی که CFA یا تحلیل عامل مشترک با ترکیب متغیرهای مشاهده شده قابل بیان نیست. تحلیل عاملی یک روش آماری چند متغیره است که بر روی داده های جمع آوری شده توسط FFQ نیز قابل اجرا بوده و می توان از آن برای شناسایی ابعاد مشترک (عامل ها یا الگوها) مصرف غذایی در فرد استفاده نمود. در این روش، اقلام غذایی یا گروه های غذایی بر اساس درجه همبستگی که با هم دارند به صورت یک تابع خطی در یک عامل قرار میگیرند بطوریکه خود عامل ها مستقل از هم می باشند. سپس، با استفاده از ترکیب خطی متغیرها یک نمره برای هر عامل به دست می آید که می توان از آن در تحلیل همبستگی یا آنالیز رگرسیون استفاده کرد و ارتباط بین الگوهای غذایی مختلف و پیامد مورد نظر را بررسی کرد.
2-2-2- تحلیل خوشه ای (Cluster analysis):
این روش یک رویکرد چند متغیره دیگر برای شناسایی الگوهای غذایی است. در این روش، بر خلاف تحلیل عاملی، افراد به زیرگروه های نسبتا همگن (خوشه ها) از رژیم های غذایی تقسیم می شوند. افراد بر اساس تکرر مصرف خود از غذاهای مختلف، درصد انرژی حاصله از هر غذا یا گروه غذایی، متوسط گرم دریافت غذایی، دریافت های استاندارد شده مواد مغذی یا ترکیبی از شاخص های تغذیهای و بیوشیمیایی می توانند در خوشه یا گروه های مختلف قرار گیرند. پس از شکل گیری خوشه ها، تحلیل بیشتر بر روی آنها صورت می گیرد (مثل مقایسه فراسنجهای تغذیهای در این خوشه ها) تا الگوهای مشخص شده تفسیر گردد.
2-2-3- شاخص های تغذیه ای (Nutritional indexes):
شاخص های تغذیه ای مختلفی جهت ارزیابی کیفیت کلی رژیم غذایی پیشنهاد شده اند. این شاخص ها معمولا براساس توصیه های تغذیه ای شکل می گیرند. به عنوان مثال، شاخص تغذیه سالم یک شاخص خلاصه شده از میزان تطابق رژیم غذایی فرد با سروینگ های توصیه شده توسط هرم USDA برای 5 گروه غذایی می باشد. شاخص کفایت تغذیه ای یک شاخص خلاصه شده از میزان تطابق رژیم غذایی فرد با استانداردهای تغذیه ای و سلامت می باشد. شاخص دیگر، امتیاز تنوع غذایی است که تعداد گروه های غذایی یا غذاها را شمارش می کند.
دو روش تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای، روش های پسین یا Posteriori محسوب می شوند زیرا الگوهای غذایی را از طریق به کارگیری مدل های آماری بر روی داده های غذایی شناسایی می کنند. برخلاف آن ها، روش شاخص های تغذیه ای یک روش پیشین یا Priori است زیرا شاخص ها بر اساس دانش قبلی ما در مورد رژیم غذایی سالم شکل می گیرند. این روش به علت محدود بودن دانش کنونی ما و همچنین خوب شناخته نشدن ارتباط تغذیه و بیماری ها با محدودیت مواجه است، در حالی که در روش Posteriori الگوها بر اساس داده های موجود بدون وجود هرگونه فرضیه قبلی بدست می آید، لذا لزوما بیانگر الگوهای مطلوب نمی باشند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Fc21haWxsemFkZWg8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9Z
ZWFyPjxSZWNOdW0+Nzc1PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihFc21haWxsemFkZWggZXQgYWwu
LCAyMDA1LCBIdSwgMjAwMik8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Nzc1PC9y
ZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNXBhcDVlZDllcDJk
enFlOXYwNHZ4ZTAwcnZ0cGVmMmVhejUyIj43NzU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkVzbWFpbGx6YWRlaCwgQS4gPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW1pYWdhciwg
TS4gPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NZWhyYWJpLCBZLiA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkF6YWRiYWto
dCwgTC48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TWFq
b3IgZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgY2hyb25pYyBkaXNlYXNlIHJpc2suPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPklyYW5pYW4gSiBEaWFiZXRlcyBhbmQgTGlwaWQgRGlzb3JkZXJzIDwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPklyYW5pYW4gSiBE
aWFiZXRlcyBhbmQgTGlwaWQgRGlzb3JkZXJzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+MS05PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENp
dGU+PEF1dGhvcj5IdTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDI8L1llYXI+PFJlY051bT41MDE8L1JlY051
bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUwMTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg
YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NTAx
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5IdSwgRi4gQi48L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIE51
dHJpdGlvbiwgSGFydmFyZCBTY2hvb2wgb2YgUHVibGljIEhlYWx0aCwgQm9zdG9uLCBNYXNzYWNo
dXNldHRzIDAyMTE1LCBVU0EuIEZyYW5rLmh1QGNoYW5uaW5nLmhhcnZhcmQuZWR1PC9hdXRoLWFk
ZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlldGFyeSBwYXR0ZXJuIGFuYWx5c2lzOiBhIG5ldyBkaXJl
Y3Rpb24gaW4gbnV0cml0aW9uYWwgZXBpZGVtaW9sb2d5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PkN1cnIgT3BpbiBMaXBpZG9sPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5DdXJyZW50IG9w
aW5pb24gaW4gbGlwaWRvbG9neTwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkN1cnIgT3BpbiBMaXBpZG9sPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Q3VycmVudCBvcGlu
aW9uIGluIGxpcGlkb2xvZ3k8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPkN1cnIgT3BpbiBMaXBpZG9sPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Q3VycmVudCBv
cGluaW9uIGluIGxpcGlkb2xvZ3k8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zLTk8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDAy
LzAxLzE2PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5DbHVzdGVyIEFuYWx5c2lzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvcm9uYXJ5IERpc2Vhc2UvIGVwaWRlbWlvbG9neS9waHlzaW9wYXRob2xv
Z3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmFjdG9yIEFuYWx5c2lzLCBTdGF0aXN0aWNhbDwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5Gb29kIEhhYml0cy9jbGFzc2lmaWNhdGlvbi9ldGhub2xvZ3kvcGh5c2lvbG9n
eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TnV0cml0aW9uYWwg
UGh5c2lvbG9naWNhbCBQaGVub21lbmE8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UmVwcm9kdWNpYmlsaXR5
IG9mIFJlc3VsdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UmlzayBGYWN0b3JzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5
d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDI8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5GZWI8L2RhdGU+
PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wOTU3LTk2NzIgKFByaW50KSYjeEQ7MDk1Ny05Njcy
IChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xMTc5MDk1NzwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48
dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFz
ZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmRO
b3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Fc21haWxsemFkZWg8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9Z
ZWFyPjxSZWNOdW0+Nzc1PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihFc21haWxsemFkZWggZXQgYWwu
LCAyMDA1LCBIdSwgMjAwMik8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+Nzc1PC9y
ZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNXBhcDVlZDllcDJk
enFlOXYwNHZ4ZTAwcnZ0cGVmMmVhejUyIj43NzU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5
cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aG9ycz48YXV0aG9yPkVzbWFpbGx6YWRlaCwgQS4gPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LaW1pYWdhciwg
TS4gPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NZWhyYWJpLCBZLiA8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkF6YWRiYWto
dCwgTC48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+TWFq
b3IgZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgY2hyb25pYyBkaXNlYXNlIHJpc2suPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPklyYW5pYW4gSiBEaWFiZXRlcyBhbmQgTGlwaWQgRGlzb3JkZXJzIDwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPklyYW5pYW4gSiBE
aWFiZXRlcyBhbmQgTGlwaWQgRGlzb3JkZXJzPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFn
ZXM+MS05PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZGF0ZXM+
PHllYXI+MjAwNTwveWVhcj48L2RhdGVzPjx1cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PENp
dGU+PEF1dGhvcj5IdTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDI8L1llYXI+PFJlY051bT41MDE8L1JlY051
bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjUwMTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkg
YXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NTAx
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5IdSwgRi4gQi48L2F1dGhv
cj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIE51
dHJpdGlvbiwgSGFydmFyZCBTY2hvb2wgb2YgUHVibGljIEhlYWx0aCwgQm9zdG9uLCBNYXNzYWNo
dXNldHRzIDAyMTE1LCBVU0EuIEZyYW5rLmh1QGNoYW5uaW5nLmhhcnZhcmQuZWR1PC9hdXRoLWFk
ZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlldGFyeSBwYXR0ZXJuIGFuYWx5c2lzOiBhIG5ldyBkaXJl
Y3Rpb24gaW4gbnV0cml0aW9uYWwgZXBpZGVtaW9sb2d5PC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl
PkN1cnIgT3BpbiBMaXBpZG9sPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5DdXJyZW50IG9w
aW5pb24gaW4gbGlwaWRvbG9neTwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxs
LXRpdGxlPkN1cnIgT3BpbiBMaXBpZG9sPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Q3VycmVudCBvcGlu
aW9uIGluIGxpcGlkb2xvZ3k8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxm
dWxsLXRpdGxlPkN1cnIgT3BpbiBMaXBpZG9sPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+Q3VycmVudCBv
cGluaW9uIGluIGxpcGlkb2xvZ3k8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4zLTk8
L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTM8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDAy
LzAxLzE2PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5DbHVzdGVyIEFuYWx5c2lzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvcm9uYXJ5IERpc2Vhc2UvIGVwaWRlbWlvbG9neS9waHlzaW9wYXRob2xv
Z3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmFjdG9yIEFuYWx5c2lzLCBTdGF0aXN0aWNhbDwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5Gb29kIEhhYml0cy9jbGFzc2lmaWNhdGlvbi9ldGhub2xvZ3kvcGh5c2lvbG9n
eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TnV0cml0aW9uYWwg
UGh5c2lvbG9naWNhbCBQaGVub21lbmE8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UmVwcm9kdWNpYmlsaXR5
IG9mIFJlc3VsdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UmlzayBGYWN0b3JzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5
d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDI8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5GZWI8L2RhdGU+
PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wOTU3LTk2NzIgKFByaW50KSYjeEQ7MDk1Ny05Njcy
IChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xMTc5MDk1NzwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48
dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFz
ZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmRO
b3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (Esmaillzadeh et al., 2005, Hu, 2002).
2-3- مروری بر مطالعات انجام یافته
2-3-1- مطالعات انجام شده در زمینه افسردگی در ایران
نظری و همکارانش در مطالعه ای که در سال 1380 منتشر شد، میزان شیوع اختلال های افسردگی در شهر تهران را بررسی کردند. در این مطالعه 1191 نفر (585 نفر زن، 606 نفر مرد) از خانوارهای 64-٢٠ ساله ساکن شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از آزمون افسردگی بک و مصاحبه بالینی بر اساس ملاک های تشخیصی (DSM-IV) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد میزان شیوع اختلال افسردگی 5/22% بوده است. شیوع افسردگی در زنان 2/29% و در مردان 16% گزارش شد. شیوع اختلال افسردگی اساسی (در یک ماه گذشته) 7/6% بوده که این میزان در خانم ها 1/10% و در آقایان 5/3% بدست آمد. هم چنین 5/0% افراد اختلال دیستایمی داشتند. در این بررسی ارتباط معنی داری بین متغیرهای سطح تحصیلات، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال با میزان شیوع اختلال های افسردگی مشاهده شد؛ اما بین متغیر سن و میزان شیوع اختلال های افسردگی ارتباط معنی دار بدست نیامد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Nazari</Author><Year>2001</Year><RecNum>532</RecNum><DisplayText>(Nazari et al., 2001)</DisplayText><record><rec-number>532</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>532</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Nazari, H. </author><author>Hormozi, K. </author><author>Mashayekhi, F.</author><author>Valizadeh, M. </author><author>Falahati, F. </author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of depression in Tehran</title><secondary-title>Yafteh</secondary-title></titles><periodical><full-title>Yafteh</full-title></periodical><pages>23-28</pages><volume>3</volume><dates><year>2001</year></dates><urls></urls><language>Persian</language></record></Cite></EndNote>(Nazari et al., 2001).
رجبی زاده و همکارانش در مطالعه ای که در سال 1383 منتشر شد، به بررسی شیوع و عوامل همراه بیماری افسردگی در شهر کرمان پرداختند. این مطالعه مقطعی بر روی 737 نفر با میانگین سنی 5/13±4/33 سال انجام شد. 288 نفر این افراد (40%) مرد و 449 نفرشان (60%) زن بودند که 555 نفر در شهر و 182 نفر در روستا زندگی می کردند. نمونهگیری به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای بود. افسردگی نیز توسط پرسشنامه افسردگی بک ارزیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره افسردگی 6/10±0/15 بود و اختلاف آماری معنیداری بین افسردگی زنان و مردان وجود داشت به طوری که زنان افسردگی بیشتری نسبت به مردان داشتند. هیچ همبستگی آماری بین سن، وضعیت تحصیلی، تعداد افراد خانوار و افسردگی وجود نداشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rajabizadeh</Author><Year>2004</Year><RecNum>583</RecNum><DisplayText>(Rajabizadeh, 2004)</DisplayText><record><rec-number>583</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>583</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rajabizadeh, GH.</author></authors></contributors><titles><title>An epidemiologic study of depression in Mahan—region of Kerman</title><secondary-title>J Med Purif</secondary-title></titles><periodical><full-title>J Med Purif</full-title></periodical><pages>44–52</pages><volume>52</volume><dates><year>2004</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Rajabizadeh, 2004).
هادوی و همکارانش در مطالعه ای که در سال 1385 منتشر شد، شیوع افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان را بررسی کردند. این مطالعه از نوع مقطعی بود و جمعیت مورد مطالعه را زنانی تشکیل می دادند که در سه ماهه سوم سال 1382 به مراکز بهداشت شهر رفسنجان مراجعه می کردند و مجموع آن ها 350 نفر بود. در این مطالعه شیوع افسردگی خفیف 18%، افسردگی متوسط 1/19% و افسردگی شدید3/4% بود. میزان افسردگی شدید در گروه سنی زیر 30 سال، 30 تا 40 سال و بیشتر از 40 سال به ترتیب 3/2، 9/4 و 9/6% بود. هم چنین این مطالعه نشان داد که در زنانی که تحصیلات دانشگاهی داشتند، افسردگی شدید وجود نداشت. افسردگی در شاغلین 5/35% و در خانه دارها 7/42% بود. 6/70% از کسانی که در مرحله افسردگی شدید قرار داشتند، وجود سابقه افسردگی در خانواده را ذکر کرده بودند. ارتباط معنی داری بین سن، وضعیت تاهل، شغل همسر و میزان درآمد خانوار با شیوع افسردگی وجود نداشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Hadavi</Author><Year>2006</Year><RecNum>578</RecNum><DisplayText>(Hadavi et al., 2006)</DisplayText><record><rec-number>578</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>578</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Hadavi, Maryam.</author><author>Ali Dallaki, Soghra.</author><author>Holagooee, Mahbobeh.</author></authors></contributors><titles><title>Prevalence of depression in women referring to RAFSANJAN city health centers</title><secondary-title>Iranian Journal of Nursing Research</secondary-title></titles><periodical><full-title>Iranian Journal of Nursing Research</full-title></periodical><pages>55-61</pages><volume>1</volume><number>2</number><keywords><keyword>Prevalence, Depression, Women</keyword></keywords><dates><year>2006</year></dates><call-num>A-10-1-13</call-num><work-type>Psychiatric and Mental Health Nursing</work-type><urls><related-urls><url>http://www.ijnr.ir/browse.php?a_code=A-10-1-13&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</url></related-urls><pdf-urls><url>http://www.ijnr.ir/browse.php?a_code=A-10-1-13&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1&amp;ftxt=1</url></pdf-urls></urls><language>eng %@ 1735-7012 %[ 2006</language></record></Cite></EndNote>(Hadavi et al., 2006).
مدبرنیا و همکارانش در مطالعه ای که در سال 2008 منتشر شد، شیوع اختلال های افسردگی در شهر رشت را بررسی کردند. این مطالعه مبتنی بر جامعه ((Community based بر روی 4020 نفر از مردان و زنان 70- 18 ساله ساکن شهر رشت، که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام گرفت. کار ارزیابی در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله اول شرکت کنندگان توسط پرسشنامه افسردگی بک ارزیابی شدند. سپس در مرحله دوم افرادی که در آزمون بک نمره های بالاتر از 15 بدست آورده بودند، در مصاحبه بالینی ساختاریافته براساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (ویرایش چهارم) شرکت داده شدند. هم چنین اطلاعات مربوط به خصوصیات جمعیتی و اقتصادی- اجتماعی شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و طبقه اقتصادی- اجتماعی افراد جمع آوری شد. نتایج نشان داد 5/9% از افراد مورد مطالعه، اختلال های افسردگی داشتند. در این مطالعه شیوع اختلال افسردگی خفیف، اختلال دیستایمی و اختلال افسردگی اساسی به ترتیب 5، 5/2 و 1% گزارش شد. همچنین وضعیت اقتصادی- اجتماعی افراد با علایم افسردگی و اختلال های افسردگی ارتباط آماری معنی داری داشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Modabernia</Author><Year>2008</Year><RecNum>564</RecNum><DisplayText>(Modabernia et al., 2008)</DisplayText><record><rec-number>564</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>564</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Modabernia, M. J.</author><author>Tehrani, H. S.</author><author>Fallahi, M.</author><author>Shirazi, M.</author><author>Modabbernia, A. H.</author></authors></contributors><auth-address>Department of Psychiatry, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran. jafar_modabbernia@yahoo.com.</auth-address><titles><title>Prevalence of depressive disorders in Rasht, Iran: A community based study</title><secondary-title>Clin Pract Epidemiol Ment Health</secondary-title><alt-title>Clinical practice and epidemiology in mental health : CP &amp; EMH</alt-title></titles><periodical><full-title>Clin Pract Epidemiol Ment Health</full-title><abbr-1>Clinical practice and epidemiology in mental health : CP &amp; EMH</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Clin Pract Epidemiol Ment Health</full-title><abbr-1>Clinical practice and epidemiology in mental health : CP &amp; EMH</abbr-1></alt-periodical><pages>20</pages><volume>4</volume><edition>2008/07/08</edition><dates><year>2008</year></dates><isbn>1745-0179 (Electronic)&#xD;1745-0179 (Linking)</isbn><accession-num>18601715</accession-num><urls></urls><custom2>PMC2481263</custom2><electronic-resource-num>10.1186/1745-0179-4-20</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(Modabernia et al., 2008).
احمدی و یوسفی در مطالعه ای که در سال 1387 منتشر شد، به بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در عشایر ایل بختیاری ایران در استان چهارمحال و بختیاری پرداختند. در این مطالعه مقطعی، 400 نفر از جمعیت عشایری استان چهارمحال و بختیاری به صورت نمونه گیری تصادفی منظم با استفاده از آزمون بک بررسی شدند. میزان شیوع کلی افسردگی در جامعه مورد بررسی 6/29% بود. میزان شیوع درجات افسردگی متوسط و بالاتر 24% تعیین شد. شیوع افسردگی در زنان بیشتر از مردان و در مجردها بیشتر از افراد متاهل بود. افسردگی در افراد خانه دار و بیکار به طور معنیداری بیشتر از سایر مشاغل بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ahmadi</Author><Year>2008</Year><RecNum>574</RecNum><DisplayText>(Ahmadi and Yosefi, 2008)</DisplayText><record><rec-number>574</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>574</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ahmadi, A.</author><author>Yosefi, GH.</author></authors></contributors><titles><title>The incidence of depression and related causes among Bakh–ari tribal population, Iran – 2006</title><secondary-title>Journal of Gorgan University of Medical Sciences</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Gorgan University of Medical Sciences</full-title></periodical><pages>65-68</pages><volume>10</volume><number>2</number><section>65</section><keywords><keyword>Depression, Incidence, Epidemiology, Tribal, Beck Test, Iran</keyword></keywords><dates><year>2008</year></dates><call-num>A-10-1-307</call-num><work-type>Brief Report</work-type><urls><related-urls><url>http://www.goums.ac.ir/journal/browse.php?a_code=A-10-1-307&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</url></related-urls><pdf-urls><url>http://www.goums.ac.ir/journal/browse.php?a_code=A-10-1-307&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1&amp;ftxt=1</url></pdf-urls></urls><language>eng %@ 1562-4765 %[ 2008</language></record></Cite></EndNote>(Ahmadi and Yosefi, 2008).
2-3-2- مطالعات انجام شده در زمینه افسردگی در سایر کشورها
Timur و Sahin در مطالعه ای که در سال 2010 منتشر شد، شیوع افسردگی و عوامل تاثیرگذار بر آن را در زنان قبل و بعد از یائسگی در مالاتیای ترکیه بررسی کردند. در این مطالعه مقطعی 685 زن 59 – 45 سال شرکت کردند. اطلاعات از طریق پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص دوران یائسگی و پرسشنامه افسردگی بک جمع آوری شد. میانگین سنی شرکت کنندگان 66/50 سال بود. 2/23% در دوران قبل از یائسگی و 9/56% در دوران یائسگی بودند. شیوع افسردگی در هر دو گروه 8/41% بود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Timur</Author><Year>2010</Year><RecNum>557</RecNum><DisplayText>(Timur and Sahin, 2010)</DisplayText><record><rec-number>557</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>557</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Timur, S.</author><author>Sahin, N. H.</author></authors></contributors><auth-address>Inonu University School of Health, Malatya, Turkey.</auth-address><titles><title>The prevalence of depression symptoms and influencing factors among perimenopausal and postmenopausal women</title><secondary-title>Menopause</secondary-title><alt-title>Menopause (New York, N.Y.)</alt-title></titles><periodical><full-title>Menopause</full-title><abbr-1>Menopause (New York, N.Y.)</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Menopause</full-title><abbr-1>Menopause (New York, N.Y.)</abbr-1></alt-periodical><pages>545-51</pages><volume>17</volume><number>3</number><edition>2010/04/20</edition><keywords><keyword>Attitude to Health</keyword><keyword>Cross-Sectional Studies</keyword><keyword>Depression/diagnosis/ epidemiology</keyword><keyword>Female</keyword><keyword>Humans</keyword><keyword>Mass Screening/statistics &amp; numerical data</keyword><keyword>Middle Aged</keyword><keyword>Perimenopause</keyword><keyword>Postmenopause</keyword><keyword>Prevalence</keyword><keyword>Quality of Life</keyword><keyword>Risk Factors</keyword><keyword>Socioeconomic Factors</keyword><keyword>Turkey/epidemiology</keyword></keywords><dates><year>2010</year><pub-dates><date>May-Jun</date></pub-dates></dates><isbn>1530-0374 (Electronic)&#xD;1072-3714 (Linking)</isbn><accession-num>20400922</accession-num><urls></urls><electronic-resource-num>10.1097/gme.0b013e3181cf8997</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(Timur and Sahin, 2010).
2-3-3- مطالعات انجام شده در زمینه الگوهای غذایی و افسردگی در ایران
تنها یک مطالعه در ایران به بررسی رابطه الگوهای غذایی و افسردگی اساسی پرداخته است.
رشیدخانی و همکارانش در مطالعه ای که در سال 2013 منتشر شد، ارتباط میان الگوهای غذایی و شاخص های آنتروپومتری با افسردگی اساسی را بررسی کردند. این مطالعه مورد شاهدی بر روی 45 زن افسرده و 90 زن بیمار فاقد اختلال روانی در تبریز انجام گرفت. پرسشنامه های روانشناختی شامل مصاحبه بالینی ساختار یافته براساس معیار های تشخیصی IV DSM-، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ-12) General Health Questionnaire برای افراد تکمیل شد. رژیم غذایی توسط پرسشنامه بسامد خوراک (FFQ) Food Frequency Questionnaire نیمه کمی ارزیابی شد. شاخص های آنتروپومتری (قد، وزن، دور کمر و درو باسن) اندازه گیری شد. با استفاده از روش تحلیل عاملی دو الگوی غذایی سالم (شامل مصرف بالای ماهی، طیور و ماکیان، لبنیات، قهوه، میوه و آجیل، آبمیوه، سبزی ها، حبوبات وزیتون و مصرف کمتر غلات تصفیه شده، چربی ها و نوشابه) و الگوی غذایی ناسالم (شامل مصرف بالای گوشت فراوری شده، گوشت قرمز، چای، سیب مینی سرخکرده، غلات، میان وعدهها، شیرینی ها، روغن ها، قند و شکر و نوشابه) شناسایی گردید. بعد از تعدیل عوامل مخدوش کننده، در افرادی که امتیاز بالاتری در الگوی غذایی سالم داشتند، شانس ابتلا به افسردگی اساسی 84% کمتر بود (44/0- 06/0= CI95/0 ,16/0(OR=. در حالی که شانس ابتلا به افسردگی اساسی در افرادی که امتیاز بالاتری را در الگوی غذایی ناسالم کسب کرده بودند، ارتباط معنی داری نشان نداد. هم چنین بین شاخص های آنتروپومتری و افسردگی اساسی ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد الگوی غذایی سالم با شانس کمتر ابتلا به افسردگی اساسی ارتباط آماری معنی داری دارد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SYXNoaWRraGFuaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTM8L1ll
YXI+PFJlY051bT4zMDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oUmFzaGlka2hhbmkgZXQgYWwuLCAy
MDEzKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3Yngy
MGVkZjVwOXpkeCI+MzA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJh
c2hpZGtoYW5pLCBCLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UG91cmdoYXNzZW0gR2FyZ2FyaSwgQi48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJhbmpiYXIsIEYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aYXJlaXksIFMuPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5LYXJnYXJub3ZpbiwgWi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIENvbW11bml0eSBOdXRyaXRpb24sIE5hdGlv
bmFsIE51dHJpdGlvbiBhbmQgRm9vZCBUZWNobm9sb2d5IFJlc2VhcmNoIEluc3RpdHV0ZSwgRmFj
dWx0eSBvZiBOdXRyaXRpb24gU2NpZW5jZXMgYW5kIEZvb2QgVGVjaG5vbG9neSwgU2hhaGlkIEJl
aGVzaHRpIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgVGVocmFuLCBJcmFuLjwvYXV0
aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGFudGhyb3BvbWV0
cmljIGluZGljZXMgYW1vbmcgSXJhbmlhbiB3b21lbiB3aXRoIG1ham9yIGRlcHJlc3NpdmUgZGlz
b3JkZXI8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHN5Y2hpYXRyeSBSZXM8L3NlY29uZGFyeS10
aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Qc3ljaGlhdHJ5IFJlczwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgUmVzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UHN5Y2hpYXRy
eSByZXNlYXJjaDwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExNS0yMDwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4yMTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEzLzA2LzI5
PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnRo
cm9wb21ldHJ5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIsIE1ham9yLyBw
YXRob2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldDwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5GYWN0b3IgQW5hbHlzaXMsIFN0YXRpc3RpY2FsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFs
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29kIEhhYml0czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5Nb3RvciBBY3Rpdml0eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlv
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzeWNoaWF0cmljIFN0YXR1cyBSYXRpbmcgU2NhbGVzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXRpc3RpY3Ms
IE5vbnBhcmFtZXRyaWM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVh
cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPk5vdiAzMDwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE4NzItNzEyMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzAxNjUtMTc4MSAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFj
Y2Vzc2lvbi1udW0+MjM4MDY2MjU8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly9hYy5lbHMtY2RuLmNvbS9TMDE2NTE3ODExMzAwMjgxMy8xLXMyLjAtUzAxNjUx
NzgxMTMwMDI4MTMtbWFpbi5wZGY/X3RpZD04ODhiZmI5NC0zMWMxLTExZTQtOTQ5Yy0wMDAwMGFh
YjBmNmMmYW1wO2FjZG5hdD0xNDA5NTY2OTgxX2Y2MGE2ZTYwODYzZDYyOTkwMjM2MGU5YzI4ZjYy
NmQ3PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4x
MC4xMDE2L2oucHN5Y2hyZXMuMjAxMy4wNS4wMjI8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxy
ZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxh
bmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SYXNoaWRraGFuaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTM8L1ll
YXI+PFJlY051bT4zMDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oUmFzaGlka2hhbmkgZXQgYWwuLCAy
MDEzKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4zMDwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9y
ZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3Yngy
MGVkZjVwOXpkeCI+MzA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5h
bCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJh
c2hpZGtoYW5pLCBCLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UG91cmdoYXNzZW0gR2FyZ2FyaSwgQi48L2F1
dGhvcj48YXV0aG9yPlJhbmpiYXIsIEYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5aYXJlaXksIFMuPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5LYXJnYXJub3ZpbiwgWi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv
cnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIENvbW11bml0eSBOdXRyaXRpb24sIE5hdGlv
bmFsIE51dHJpdGlvbiBhbmQgRm9vZCBUZWNobm9sb2d5IFJlc2VhcmNoIEluc3RpdHV0ZSwgRmFj
dWx0eSBvZiBOdXRyaXRpb24gU2NpZW5jZXMgYW5kIEZvb2QgVGVjaG5vbG9neSwgU2hhaGlkIEJl
aGVzaHRpIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgVGVocmFuLCBJcmFuLjwvYXV0
aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGFudGhyb3BvbWV0
cmljIGluZGljZXMgYW1vbmcgSXJhbmlhbiB3b21lbiB3aXRoIG1ham9yIGRlcHJlc3NpdmUgZGlz
b3JkZXI8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UHN5Y2hpYXRyeSBSZXM8L3NlY29uZGFyeS10
aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48
cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5Qc3ljaGlhdHJ5IFJlczwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PlBzeWNoaWF0cnkgcmVzZWFyY2g8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2Fs
PjxmdWxsLXRpdGxlPlBzeWNoaWF0cnkgUmVzPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UHN5Y2hpYXRy
eSByZXNlYXJjaDwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExNS0yMDwvcGFnZXM+
PHZvbHVtZT4yMTA8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjE8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEzLzA2LzI5
PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnRo
cm9wb21ldHJ5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIsIE1ham9yLyBw
YXRob2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldDwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5GYWN0b3IgQW5hbHlzaXMsIFN0YXRpc3RpY2FsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFs
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29kIEhhYml0czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5Nb3RvciBBY3Rpdml0eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlv
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzeWNoaWF0cmljIFN0YXR1cyBSYXRpbmcgU2NhbGVzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXRpc3RpY3Ms
IE5vbnBhcmFtZXRyaWM8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVh
cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPk5vdiAzMDwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjxpc2Ju
PjE4NzItNzEyMyAoRWxlY3Ryb25pYykmI3hEOzAxNjUtMTc4MSAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFj
Y2Vzc2lvbi1udW0+MjM4MDY2MjU8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PHJlbGF0ZWQtdXJscz48
dXJsPmh0dHA6Ly9hYy5lbHMtY2RuLmNvbS9TMDE2NTE3ODExMzAwMjgxMy8xLXMyLjAtUzAxNjUx
NzgxMTMwMDI4MTMtbWFpbi5wZGY/X3RpZD04ODhiZmI5NC0zMWMxLTExZTQtOTQ5Yy0wMDAwMGFh
YjBmNmMmYW1wO2FjZG5hdD0xNDA5NTY2OTgxX2Y2MGE2ZTYwODYzZDYyOTkwMjM2MGU5YzI4ZjYy
NmQ3PC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4x
MC4xMDE2L2oucHN5Y2hyZXMuMjAxMy4wNS4wMjI8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxy
ZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxh
bmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (Rashidkhani et al., 2013).
2-3-4- مطالعات انجام شده در زمینه الگوهای غذایی و افسردگی در سایر کشورها
Akbaraly و همکارانش در مطالعه ای که در سال 2009 منتشر شد، ارتباط میان الگوهای غذایی و افسردگی در جمعیت میانسال ساکن لندن را بررسی کردند. آنالیزها بر روی اطلاعات 3486 شرکت کننده (که 2/26 % آن ها خانم ها بودند با میانگین سنی 6/55 سال) که در مطالعه کوهورت آینده نگر Whitehall II شرکت کرده بودند انجام گرفت. این پژوهش در 8 مرحله بین سال های 1985 تا 2006 انجام گرفت. رژیم غذایی توسط پرسشنامه بسامد خوراک 127 آیتمی ارزیابی گردید. اقلام غذایی به 37 گروه غذایی از پیش تعریف شده طبقه بندی شدند. جهت شناسایی الگوهای غذایی از به کارگیری روش تحلیل عاملی بر روی داده های حاصل از پرسشنامه بسامد خوراک استفاده شد. افسردگی خوداظهار پس از 5 سال توسط معیار (CES-D) Center for Epidemiologic Studies–Depression ارزیابی گردید. دو الگوی غذایی شناسایی شد. الگوی غذای کامل (سبزی ها، میوه ها و ماهی) و الگوی غذایی فرآیند شده (دسرهای شیرین شده، شکلات ها، غذای سرخ شده، غلات تصفیه شده و لبنیات پرچرب) بودند. پس از کنترل عوامل مخدوش کننده، شرکت کنندگانی که در بالاترین سهک الگوی غذای کامل قرار داشتند، شانس کمتری برای افسردگی داشتند نسبت به آنهایی که در پایین ترین سهک بودند (99/0- 56/0= CI95/0 ,74/0.(OR= در مقابل مصرف بالای غذای فرآیند شده با افزایش شانس افسردگی CES-D در ارتباط بود (23/2- 11/1= CI95/0 ,58/1(OR=. بر این اساس در این مطالعه الگوی غذایی فرآیند شده عامل خطر افسردگی CES-D در 5 سال بعد بود، درحالی که الگوی غذای کامل عامل محافظت کننده به شمار می آمد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ba2JhcmFseTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+
PFJlY051bT43NzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oQWtiYXJhbHkgZXQgYWwuLCAyMDA5KTwv
RGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj43NzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVw
OXpkeCI+Nzc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFrYmFyYWx5
LCBULiBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QnJ1bm5lciwgRS4gSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZl
cnJpZSwgSi4gRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hcm1vdCwgTS4gRy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PktpdmltYWtpLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2luZ2gtTWFub3V4LCBBLjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgRXBpZGVt
aW9sb2d5IGFuZCBQdWJsaWMgSGVhbHRoLCBVbml2ZXJzaXR5IENvbGxlZ2UgTG9uZG9uLCBMb25k
b24gV0MxRSA2QlQsIFVLLiB0YXNuaW1lLmFrYmFyYWx5QGluc2VybS5mcjwvYXV0aC1hZGRyZXNz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVybiBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBp
biBtaWRkbGUgYWdlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkJyIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBvZiBwc3ljaGlhdHJ5
IDogdGhlIGpvdXJuYWwgb2YgbWVudGFsIHNjaWVuY2U8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5CciBKIFBzeWNoaWF0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5U
aGUgQnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0cnkgOiB0aGUgam91cm5hbCBvZiBtZW50YWwg
c2NpZW5jZTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
QnIgSiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBv
ZiBwc3ljaGlhdHJ5IDogdGhlIGpvdXJuYWwgb2YgbWVudGFsIHNjaWVuY2U8L2FiYnItMT48L2Fs
dC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MDgtMTM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTk1PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOS8xMS8wMzwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtl
eXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGVwcmVzc2lvbi9lcGlkZW1pb2xvZ3kvIGV0
aW9sb2d5L3ByZXZlbnRpb24gJmFtcDsgY29udHJvbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0LyBh
ZHZlcnNlIGVmZmVjdHMvc3RhdGlzdGljcyAmYW1wOyBudW1lcmljYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9sbG93LVVwIFN0dWRpZXM8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHMvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29k
IEhhbmRsaW5nPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZydWl0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFu
czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Mb25kb24vZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
Pk1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlkZGxlIEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHN5
Y2hpYXRyaWMgU3RhdHVzIFJhdGluZyBTY2FsZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U2VhZm9vZC9z
dGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNlbnNpdGl2
aXR5IGFuZCBTcGVjaWZpY2l0eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5WZWdldGFibGVzPC9rZXl3b3Jk
Pjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5Ob3Y8
L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDcyLTE0NjUgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4
RDswMDA3LTEyNTAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE5ODgwOTMwPC9hY2Nl
c3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5QTUMyODAxODI1PC9jdXN0b20yPjxlbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMTkyL2JqcC5icC4xMDguMDU4OTI1PC9lbGVjdHJvbmlj
LXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFi
YXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0Vu
ZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ba2JhcmFseTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDk8L1llYXI+
PFJlY051bT43NzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oQWtiYXJhbHkgZXQgYWwuLCAyMDA5KTwv
RGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj43NzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVw
OXpkeCI+Nzc8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFrYmFyYWx5
LCBULiBOLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QnJ1bm5lciwgRS4gSi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZl
cnJpZSwgSi4gRS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hcm1vdCwgTS4gRy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y
PktpdmltYWtpLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2luZ2gtTWFub3V4LCBBLjwvYXV0aG9yPjwv
YXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgRXBpZGVt
aW9sb2d5IGFuZCBQdWJsaWMgSGVhbHRoLCBVbml2ZXJzaXR5IENvbGxlZ2UgTG9uZG9uLCBMb25k
b24gV0MxRSA2QlQsIFVLLiB0YXNuaW1lLmFrYmFyYWx5QGluc2VybS5mcjwvYXV0aC1hZGRyZXNz
Pjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRpZXRhcnkgcGF0dGVybiBhbmQgZGVwcmVzc2l2ZSBzeW1wdG9tcyBp
biBtaWRkbGUgYWdlPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkJyIEogUHN5Y2hpYXRyeTwvc2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBvZiBwc3ljaGlhdHJ5
IDogdGhlIGpvdXJuYWwgb2YgbWVudGFsIHNjaWVuY2U8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5CciBKIFBzeWNoaWF0cnk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5U
aGUgQnJpdGlzaCBqb3VybmFsIG9mIHBzeWNoaWF0cnkgOiB0aGUgam91cm5hbCBvZiBtZW50YWwg
c2NpZW5jZTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
QnIgSiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+VGhlIEJyaXRpc2ggam91cm5hbCBv
ZiBwc3ljaGlhdHJ5IDogdGhlIGpvdXJuYWwgb2YgbWVudGFsIHNjaWVuY2U8L2FiYnItMT48L2Fs
dC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz40MDgtMTM8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MTk1PC92b2x1bWU+PG51
bWJlcj41PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOS8xMS8wMzwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtl
eXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGVwcmVzc2lvbi9lcGlkZW1pb2xvZ3kvIGV0
aW9sb2d5L3ByZXZlbnRpb24gJmFtcDsgY29udHJvbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EaWV0LyBh
ZHZlcnNlIGVmZmVjdHMvc3RhdGlzdGljcyAmYW1wOyBudW1lcmljYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9sbG93LVVwIFN0dWRpZXM8L2tleXdv
cmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9vZCBIYWJpdHMvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29k
IEhhbmRsaW5nPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZydWl0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFu
czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Mb25kb24vZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
Pk1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlkZGxlIEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHN5
Y2hpYXRyaWMgU3RhdHVzIFJhdGluZyBTY2FsZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U2VhZm9vZC9z
dGF0aXN0aWNzICZhbXA7IG51bWVyaWNhbCBkYXRhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNlbnNpdGl2
aXR5IGFuZCBTcGVjaWZpY2l0eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5WZWdldGFibGVzPC9rZXl3b3Jk
Pjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5Ob3Y8
L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDcyLTE0NjUgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4
RDswMDA3LTEyNTAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE5ODgwOTMwPC9hY2Nl
c3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48Y3VzdG9tMj5QTUMyODAxODI1PC9jdXN0b20yPjxlbGVj
dHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT4xMC4xMTkyL2JqcC5icC4xMDguMDU4OTI1PC9lbGVjdHJvbmlj
LXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFi
YXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0Vu
ZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA (Akbaraly et al., 2009).
Sanchez-Villegas و همکارانش در مطالعه ای که در سال 2009 منتشر شد، ارتباط میان الگوی غذایی مدیترانهای و بروز افسردگی را بررسی کردند. این یک مطالعه کوهورت بود که بر روی فارغ التحصیلان دانشگاه در اسپانیا انجام گرفت. در ابتدا 10094 فرد سالم در سال 1999 وارد مطالعه شدند. بروز افسردگی در این دوران توسط تشخیص پزشک و یا مصرف داروهای ضد افسردگی تعیین شد. برای ارزیابی پیروی از الگوی غذایی مدیترانه ای Mediterranean dietary pattern (MDP) از یک پرسشنامه معتبر بسامد خوراک 136 آیتمی استفاده شد. امتیاز MDP 8 جز دارد: 1) بالا بودن نسبت اسیدهای چرب تک غیراشباع به اسیدهای چرب اشباع 2) مصرف متوسط الکل 3) مصرف بالای حبوبات 4)مصرف بالای غلات ( نظیر نان) 5) مصرف بالای میوه ها و آجیل ها 6) مصرف بالای سبزی ها 7) مصرف پایین گوشت و محصولات گوشتی 8) مصرف متوسط شیر و فراورده های لبنی با چربی کامل. بعدا محققین جز دیگری را به آن اضافه کردند: 9) مصرف بالای ماهی. بعد از پیگیری 4/4 ساله، 485 مورد جدید از افسردگی مشاهده شد. نسبت های خطر (95% فاصله اطمینان) افسردگی برای 4 دسته بالای پیروی از MDP (پایین ترین دسته بعنوان مرجع در نظر گرفته شد) 74/0 (98/0- 57/0) ، 66/0 ( 86/0- 50/0) ، 49/0 ( 67/0-36/0) و 58/0 ( 77/0 – 44/0) بود. نتایج این مطالعه اثر پیشگیری کننده ای را برای الگوی غذایی مدیترانه ای در مورد پیشگیری از اختلال های افسردگی نشان می دهد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TYW5jaGV6LVZpbGxlZ2FzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAw
OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ1MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oU2FuY2hlei1WaWxsZWdh
cyBldCBhbC4sIDIwMDkpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ1MDwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3Nz
ZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NDUwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5TYW5jaGV6LVZpbGxlZ2FzLCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVsZ2Fkby1S
b2RyaWd1ZXosIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BbG9uc28sIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5T
Y2hsYXR0ZXIsIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MYWhvcnRpZ2EsIEYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TZXJyYSBNYWplbSwgTC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hcnRpbmV6LUdvbnphbGV6LCBNLiBB
LjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1l
bnQgb2YgQ2xpbmljYWwgU2NpZW5jZXMsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTGFzIFBhbG1hcyBkZSBHcmFu
IENhbmFyaWEsIFNwYWluLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFzc29jaWF0aW9u
IG9mIHRoZSBNZWRpdGVycmFuZWFuIGRpZXRhcnkgcGF0dGVybiB3aXRoIHRoZSBpbmNpZGVuY2Ug
b2YgZGVwcmVzc2lvbjogdGhlIFNlZ3VpbWllbnRvIFVuaXZlcnNpZGFkIGRlIE5hdmFycmEvVW5p
dmVyc2l0eSBvZiBOYXZhcnJhIGZvbGxvdy11cCAoU1VOKSBjb2hvcnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+QXJjaCBHZW4gUHN5Y2hpYXRyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+
QXJjaGl2ZXMgb2YgZ2VuZXJhbCBwc3ljaGlhdHJ5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QXJjaCBHZW4gUHN5Y2hpYXRyeTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PkFyY2hpdmVzIG9mIGdlbmVyYWwgcHN5Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0
LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QXJjaGl2ZXMgb2YgR2VuZXJhbCBQc3ljaGlhdHJ5PC9m
dWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+QXJjaC4gR2VuLiBQc3ljaGlhdHJ5PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTA5MC04PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjY2PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4x
MDwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMDkvMTAvMDc8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3Jk
PkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvaG9ydCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIvZGlldCB0aGVyYXB5L2VwaWRlbWlvbG9neS8gcHJldmVudGlv
biAmYW1wOyBjb250cm9sPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRpZXQsIE1lZGl0ZXJyYW5lYW48L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZvbGxvdy1VcCBTdHVkaWVz
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JbmNpZGVuY2U8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TG9uZ2l0dWRpbmFsIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFs
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PdXRjb21lIEFzc2Vzc21lbnQgKEhlYWx0aCBDYXJlKTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5QYXRpZW50IENvbXBsaWFuY2U8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJvc3Bl
Y3RpdmUgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5RdWVzdGlvbm5haXJlczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5SaXNrIEZhY3RvcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3BhaW4vZXBpZGVtaW9sb2d5
PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT5PY3Q8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTM4LTM2MzYgKEVsZWN0
cm9uaWMpJiN4RDswMDAzLTk5MFggKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE5ODA1
Njk5PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vYXJjaHBz
eWMuamFtYW5ldHdvcmsuY29tL2RhdGEvSm91cm5hbHMvUFNZQ0gvNTI3OS95b2E5MDAzNV8xMDkw
XzEwOTgucGRmPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT4xMC4xMDAxL2FyY2hnZW5wc3ljaGlhdHJ5LjIwMDkuMTI5PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291
cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXBy
b3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TYW5jaGV6LVZpbGxlZ2FzPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAw
OTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjQ1MDwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oU2FuY2hlei1WaWxsZWdh
cyBldCBhbC4sIDIwMDkpPC9EaXNwbGF5VGV4dD48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjQ1MDwvcmVj
LW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3Nz
ZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVwOXpkeCI+NDUwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBl
IG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhv
cnM+PGF1dGhvcj5TYW5jaGV6LVZpbGxlZ2FzLCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVsZ2Fkby1S
b2RyaWd1ZXosIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BbG9uc28sIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5T
Y2hsYXR0ZXIsIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MYWhvcnRpZ2EsIEYuPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5TZXJyYSBNYWplbSwgTC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk1hcnRpbmV6LUdvbnphbGV6LCBNLiBB
LjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1l
bnQgb2YgQ2xpbmljYWwgU2NpZW5jZXMsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTGFzIFBhbG1hcyBkZSBHcmFu
IENhbmFyaWEsIFNwYWluLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFzc29jaWF0aW9u
IG9mIHRoZSBNZWRpdGVycmFuZWFuIGRpZXRhcnkgcGF0dGVybiB3aXRoIHRoZSBpbmNpZGVuY2Ug
b2YgZGVwcmVzc2lvbjogdGhlIFNlZ3VpbWllbnRvIFVuaXZlcnNpZGFkIGRlIE5hdmFycmEvVW5p
dmVyc2l0eSBvZiBOYXZhcnJhIGZvbGxvdy11cCAoU1VOKSBjb2hvcnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRh
cnktdGl0bGU+QXJjaCBHZW4gUHN5Y2hpYXRyeTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+
QXJjaGl2ZXMgb2YgZ2VuZXJhbCBwc3ljaGlhdHJ5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlv
ZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QXJjaCBHZW4gUHN5Y2hpYXRyeTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0x
PkFyY2hpdmVzIG9mIGdlbmVyYWwgcHN5Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0
LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QXJjaGl2ZXMgb2YgR2VuZXJhbCBQc3ljaGlhdHJ5PC9m
dWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+QXJjaC4gR2VuLiBQc3ljaGlhdHJ5PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTA5MC04PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjY2PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4x
MDwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMDkvMTAvMDc8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3Jk
PkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvaG9ydCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkRlcHJlc3NpdmUgRGlzb3JkZXIvZGlldCB0aGVyYXB5L2VwaWRlbWlvbG9neS8gcHJldmVudGlv
biAmYW1wOyBjb250cm9sPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRpZXQsIE1lZGl0ZXJyYW5lYW48L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZvbGxvdy1VcCBTdHVkaWVz
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JbmNpZGVuY2U8L2tl
eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TG9uZ2l0dWRpbmFsIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFs
ZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PdXRjb21lIEFzc2Vzc21lbnQgKEhlYWx0aCBDYXJlKTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5QYXRpZW50IENvbXBsaWFuY2U8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJvc3Bl
Y3RpdmUgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5RdWVzdGlvbm5haXJlczwva2V5d29yZD48
a2V5d29yZD5SaXNrIEZhY3RvcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3BhaW4vZXBpZGVtaW9sb2d5
PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48
ZGF0ZT5PY3Q8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTM4LTM2MzYgKEVsZWN0
cm9uaWMpJiN4RDswMDAzLTk5MFggKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE5ODA1
Njk5PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vYXJjaHBz
eWMuamFtYW5ldHdvcmsuY29tL2RhdGEvSm91cm5hbHMvUFNZQ0gvNTI3OS95b2E5MDAzNV8xMDkw
XzEwOTgucGRmPC91cmw+PC9yZWxhdGVkLXVybHM+PC91cmxzPjxlbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNl
LW51bT4xMC4xMDAxL2FyY2hnZW5wc3ljaGlhdHJ5LjIwMDkuMTI5PC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291
cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXBy
b3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
AG==
ADDIN EN.CITE.DATA (Sanchez-Villegas et al., 2009).
Nanri و همکارانش در مطالعه ای که در سال 2010 منتشر شد، ارتباط میان الگوهای غذایی و وضعیت افسردگی در بزرگسالان ژاپنی را مورد بررسی قرار دادند. شرکت کنندگان در این مطالعه 521 کارمند شهرداری (309 مرد و 212 زن) سنین 67-21 سال بودند و این مطالعه در زمان معاینه دوره ای بررسی سلامت بر روی آن ها انجام گرفت. علایم افسردگی با معیار CES-D ارزیابی شد. الگوهای غذایی توسط تحلیل عاملی بر روی داده های حاصل از پرسشنامه بسامد خوراک معتبر بر روی 52 آیتم غذایی و نوشیدنی شناسایی شد. برای برآورد نسبت شانس افسردگی از آنالیز رگرسیون لجستیک استفاده شد. سه الگوی غذایی شناسایی شد. الگوی غذایی سالم ژاپنی که مشخصه آن مصرف بالای سبزی ها، میوه، قارچ ها و محصولات سویا بود با علایم افسردگی کمتری همراه بود. نسبت شانس (با 95% فاصله اطمینان) داشتن علایم افسردگی برای پایین ترین سهک در مقابل بالاترین سهک امتیاز الگوی غذایی سالم ژاپنی به ترتیب مساوی بود با 00/1 (مبنا)، 99/0 (59/1 – 62/0)، 44/0 (78/0 – 25/0). سایر الگوهای غذایی با علایم افسردگی ارتباط قابل ملاحظه ای نداشت PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5OYW5yaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJl
Y051bT40MTM8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KE5hbnJpIGV0IGFsLiwgMjAxMCk8L0Rpc3Bs
YXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDEzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4
Ij40MTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk5hbnJpLCBBLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2ltdXJhLCBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWF0c3VzaGl0YSwgWS48
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9odGEsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYXRvLCBNLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+TWlzaGltYSwgTi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNhc2FraSwgUy48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk1pem91ZSwgVC48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgt
YWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIEVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgSW50ZXJuYXRpb25hbCBIZWFs
dGgsIEludGVybmF0aW9uYWwgQ2xpbmljYWwgUmVzZWFyY2ggQ2VudGVyLCBOYXRpb25hbCBDZW50
ZXIgZm9yIEdsb2JhbCBIZWFsdGggYW5kIE1lZGljaW5lLCBUb2t5bywgSmFwYW4uIG5hbnJpQHJp
Lm5jZ20uZ28uanA8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaWV0YXJ5IHBhdHRlcm5z
IGFuZCBkZXByZXNzaXZlIHN5bXB0b21zIGFtb25nIEphcGFuZXNlIG1lbiBhbmQgd29tZW48L3Rp
dGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RXVyIEogQ2xpbiBOdXRyPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFs
dC10aXRsZT5FdXJvcGVhbiBqb3VybmFsIG9mIGNsaW5pY2FsIG51dHJpdGlvbjwvYWx0LXRpdGxl
PjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkV1ciBKIENsaW4gTnV0cjwvZnVsbC10
aXRsZT48YWJici0xPkV1cm9wZWFuIGpvdXJuYWwgb2YgY2xpbmljYWwgbnV0cml0aW9uPC9hYmJy
LTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FdXIgSiBDbGluIE51
dHI8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5FdXJvcGVhbiBqb3VybmFsIG9mIGNsaW5pY2FsIG51dHJp
dGlvbjwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjgzMi05PC9wYWdlcz48dm9sdW1l
PjY0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj44PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMC8wNS8yMTwvZWRpdGlv
bj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QWdlZDwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5EZXByZXNzaW9uLyBwcmV2ZW50aW9uICZhbXA7IGNvbnRyb2w8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+RGlldC8gcHN5Y2hvbG9neS9zdGFuZGFyZHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVt
YWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5KYXBhbjwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5Mb2dpc3RpYyBNb2RlbHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlvPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPllvdW5nIEFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5BdWc8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9k
YXRlcz48aXNibj4xNDc2LTU2NDAgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDswOTU0LTMwMDcgKExpbmtpbmcp
PC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjIwNDg1MzAzPC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAzOC9lamNuLjIwMTAuODY8L2VsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0
YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwv
RW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5OYW5yaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJl
Y051bT40MTM8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KE5hbnJpIGV0IGFsLiwgMjAxMCk8L0Rpc3Bs
YXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDEzPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4
Ij40MTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk5hbnJpLCBBLjwv
YXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2ltdXJhLCBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWF0c3VzaGl0YSwgWS48
L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9odGEsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5TYXRvLCBNLjwvYXV0aG9y
PjxhdXRob3I+TWlzaGltYSwgTi48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlNhc2FraSwgUy48L2F1dGhvcj48
YXV0aG9yPk1pem91ZSwgVC48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgt
YWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50IG9mIEVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgSW50ZXJuYXRpb25hbCBIZWFs
dGgsIEludGVybmF0aW9uYWwgQ2xpbmljYWwgUmVzZWFyY2ggQ2VudGVyLCBOYXRpb25hbCBDZW50
ZXIgZm9yIEdsb2JhbCBIZWFsdGggYW5kIE1lZGljaW5lLCBUb2t5bywgSmFwYW4uIG5hbnJpQHJp
Lm5jZ20uZ28uanA8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5EaWV0YXJ5IHBhdHRlcm5z
IGFuZCBkZXByZXNzaXZlIHN5bXB0b21zIGFtb25nIEphcGFuZXNlIG1lbiBhbmQgd29tZW48L3Rp
dGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+RXVyIEogQ2xpbiBOdXRyPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFs
dC10aXRsZT5FdXJvcGVhbiBqb3VybmFsIG9mIGNsaW5pY2FsIG51dHJpdGlvbjwvYWx0LXRpdGxl
PjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkV1ciBKIENsaW4gTnV0cjwvZnVsbC10
aXRsZT48YWJici0xPkV1cm9wZWFuIGpvdXJuYWwgb2YgY2xpbmljYWwgbnV0cml0aW9uPC9hYmJy
LTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5FdXIgSiBDbGluIE51
dHI8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5FdXJvcGVhbiBqb3VybmFsIG9mIGNsaW5pY2FsIG51dHJp
dGlvbjwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjgzMi05PC9wYWdlcz48dm9sdW1l
PjY0PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj44PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMC8wNS8yMTwvZWRpdGlv
bj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QWdlZDwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5EZXByZXNzaW9uLyBwcmV2ZW50aW9uICZhbXA7IGNvbnRyb2w8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+RGlldC8gcHN5Y2hvbG9neS9zdGFuZGFyZHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVt
YWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5KYXBhbjwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5Mb2dpc3RpYyBNb2RlbHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlvPC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPllvdW5nIEFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5
ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5BdWc8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9k
YXRlcz48aXNibj4xNDc2LTU2NDAgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDswOTU0LTMwMDcgKExpbmtpbmcp
PC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjIwNDg1MzAzPC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJs
cz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAzOC9lamNuLjIwMTAuODY8L2VsZWN0cm9u
aWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0
YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwv
RW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (Nanri et al., 2010).
Jacka و همکارانش در مطالعه ای که در سال 2010 منتشر شد، به بررسی ارتباط رژیم غذایی سنتی و رژیم غذایی غربی با افسردگی و اضطراب در زنان استرالیایی پرداختند. این مطالعه بر روی 1046 زن 93-20 سال که به روش نمونه گیری تصادفی (نمونه گیری با طبقه بندی جمعیت) از بین جمعیت انتخاب شده بودند، انجام گرفت. دریافتهای غذایی توسط نوعی پرسشنامه بسامد خوراک که برای ارزیابی دریافت های غذایی معمول استرالیایی ها اعتبارسنجی شده است، بررسی شد. در این پرسشنامه 74 مورد ماده غذایی مصرفی و 6 نوع نوشیدنی الکلی مورد پرسش قرار گرفت. ارزیابی اختلال های روانپزشکی نیز توسط مصاحبه بالینی ساختار یافته بر اساس معیارهای DSM-IV برای تشخیص اختلال های افسردگی اساسی، دیستایمی و اضطرابی صورت گرفت. علایم روانشناختی هم بوسیله پرسشنامه سلامت عمومی 12 سوالی ارزیابی شد. بعد از تعدیل فاکتورهای مخدوش کننده مثل سن، وضعیت اجتماعی- اقتصادی، تحصیلات، رفتارهای مرتبط با سلامتی، الگوی غذایی سنتی (سبزیها، میوه، گوشت، ماهی و غلات کامل) با شانس پایین تر اختلال های افسردگی اساسی، دیستایمی و اضطراب همراه بود (98/0- 43/0= CI95/0 ,65/0.(OR= الگوی غذایی غربی (غذای سرخ شده وفرآیند شده، غلات تصفیه شده، محصولات قندی و آبجو) با شانس بالاتر اختلال افسردگی ارتباط داشت (41/2- 96/0= CI95/0 ,52/1(OR=، ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود. نتایج این مطالعه نشان داد که ارتباط معکوسی بین کیفیت رژیم غذایی مرسوم و اختلال های روانی با شیوع بالا وجود دارد PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5KYWNrYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJl
Y051bT41MjA8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KEphY2thIGV0IGFsLiwgMjAxMCk8L0Rpc3Bs
YXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTIwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4
Ij41MjA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkphY2thLCBGLiBO
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFzY28sIEouIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NeWtsZXR1biwg
QS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPldpbGxpYW1zLCBMLiBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SG9kZ2Us
IEEuIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PJmFwb3M7UmVpbGx5LCBTLiBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+TmljaG9sc29uLCBHLiBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S290b3dpY3osIE0uIEEuPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5CZXJrLCBNLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgQ2xpbmljYWwgYW5kIEJpb21lZGljYWwgU2NpZW5jZXMs
IFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVsYm91cm5lLCBHZWVsb25nIDMyMjAsIEF1c3RyYWxpYS4gZmVsaWNl
QGJhcndvbmhlYWx0aC5vcmcuYXU8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Bc3NvY2lh
dGlvbiBvZiBXZXN0ZXJuIGFuZCB0cmFkaXRpb25hbCBkaWV0cyB3aXRoIGRlcHJlc3Npb24gYW5k
IGFueGlldHkgaW4gd29tZW48L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW0gSiBQc3ljaGlhdHJ5
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBwc3lj
aGlhdHJ5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW0gSiBQ
c3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+VGhlIEFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwgb2YgcHN5
Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
QW0gSiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+VGhlIEFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwg
b2YgcHN5Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMwNS0xMTwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT4xNjc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEwLzAx
LzA2PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5B
Z2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFnZWQsIDgwIGFuZCBvdmVyPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkFueGlldHkgRGlzb3JkZXJzLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+QXVzdHJhbGlhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNocm9uaWMgRGlzZWFzZTwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5Dcm9zcy1TZWN0aW9uYWwgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EZXBy
ZXNzaXZlIERpc29yZGVyLCBNYWpvci8gZXBpZGVtaW9sb2d5LyBwc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPkR5c3RoeW1pYyBEaXNvcmRlci8gZXBpZGVtaW9sb2d5LyBwc3ljaG9sb2d5PC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29kIEhhYml0cy9jbGFz
c2lmaWNhdGlvbi8gcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29kIFByZWZlcmVuY2Vz
L2NsYXNzaWZpY2F0aW9uL3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SGVhbHRoIFN1cnZl
eXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkludGVydmlldywg
UHN5Y2hvbG9naWNhbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5OdXRyaXRpb24gU3VydmV5czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5OdXRyaXRpb25hbCBSZXF1
aXJlbWVudHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UGVyc29uYWxpdHkgSW52ZW50b3J5PC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPlJpc2sgRmFjdG9yczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TdGF0aXN0aWNzIGFzIFRv
cGljPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPllvdW5nIEFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5NYXI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0
ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTM1LTcyMjggKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDswMDAyLTk1M1ggKExp
bmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjIwMDQ4MDIwPC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxz
PjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTE3Ni9hcHBpLmFqcC4yMDA5LjA5
MDYwODgxPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVy
Pk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwv
cmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5KYWNrYTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTA8L1llYXI+PFJl
Y051bT41MjA8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KEphY2thIGV0IGFsLiwgMjAxMCk8L0Rpc3Bs
YXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTIwPC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+
PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iZXg1eHpwOXRwMDJ3c3NlZnZ3NHhwZHdieDIwZWRmNXA5emR4
Ij41MjA8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xl
Ij4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkphY2thLCBGLiBO
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UGFzY28sIEouIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NeWtsZXR1biwg
QS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPldpbGxpYW1zLCBMLiBKLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SG9kZ2Us
IEEuIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5PJmFwb3M7UmVpbGx5LCBTLiBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+TmljaG9sc29uLCBHLiBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S290b3dpY3osIE0uIEEuPC9hdXRo
b3I+PGF1dGhvcj5CZXJrLCBNLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0
aC1hZGRyZXNzPkRlcGFydG1lbnQgb2YgQ2xpbmljYWwgYW5kIEJpb21lZGljYWwgU2NpZW5jZXMs
IFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVsYm91cm5lLCBHZWVsb25nIDMyMjAsIEF1c3RyYWxpYS4gZmVsaWNl
QGJhcndvbmhlYWx0aC5vcmcuYXU8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Bc3NvY2lh
dGlvbiBvZiBXZXN0ZXJuIGFuZCB0cmFkaXRpb25hbCBkaWV0cyB3aXRoIGRlcHJlc3Npb24gYW5k
IGFueGlldHkgaW4gd29tZW48L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QW0gSiBQc3ljaGlhdHJ5
PC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBwc3lj
aGlhdHJ5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW0gSiBQ
c3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+VGhlIEFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwgb2YgcHN5
Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+
QW0gSiBQc3ljaGlhdHJ5PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+VGhlIEFtZXJpY2FuIGpvdXJuYWwg
b2YgcHN5Y2hpYXRyeTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjMwNS0xMTwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT4xNjc8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDEwLzAx
LzA2PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5B
Z2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFnZWQsIDgwIGFuZCBvdmVyPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PkFueGlldHkgRGlzb3JkZXJzLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvIHBzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+QXVzdHJhbGlhPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNocm9uaWMgRGlzZWFzZTwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5Dcm9zcy1TZWN0aW9uYWwgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EZXBy
ZXNzaXZlIERpc29yZGVyLCBNYWpvci8gZXBpZGVtaW9sb2d5LyBwc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPkR5c3RoeW1pYyBEaXNvcmRlci8gZXBpZGVtaW9sb2d5LyBwc3ljaG9sb2d5PC9r
ZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29kIEhhYml0cy9jbGFz
c2lmaWNhdGlvbi8gcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29kIFByZWZlcmVuY2Vz
L2NsYXNzaWZpY2F0aW9uL3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SGVhbHRoIFN1cnZl
eXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkludGVydmlldywg
UHN5Y2hvbG9naWNhbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5OdXRyaXRpb24gU3VydmV5czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5OdXRyaXRpb25hbCBSZXF1
aXJlbWVudHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UGVyc29uYWxpdHkgSW52ZW50b3J5PC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPlJpc2sgRmFjdG9yczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TdGF0aXN0aWNzIGFzIFRv
cGljPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPllvdW5nIEFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRh
dGVzPjx5ZWFyPjIwMTA8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5NYXI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0
ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTM1LTcyMjggKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDswMDAyLTk1M1ggKExp
bmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjIwMDQ4MDIwPC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxz
PjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTE3Ni9hcHBpLmFqcC4yMDA5LjA5
MDYwODgxPC9lbGVjdHJvbmljLXJlc291cmNlLW51bT48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVy
Pk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwv
cmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+AG==
ADDIN EN.CITE.DATA (Jacka et al., 2010).
Port Le و همکارانش در مطالعه ای که در سال 2012 منتشر گردید، ارتباط بین الگوهای غذایی و علایم افسردگی در طول زمان را بررسی کردند. این پژوهش بر روی 12404 نفر از کارمندان (9272 مرد و 3132 زن) سنین60-45 سال شرکت ملی گاز و برق فرانسه که بین سال های 1998 تا 2008 در مطالعه کوهورت GAZEL فرانسه شرکت کرده بودند، انجام گرفت. در سال 1998 دریافت های غذایی این افراد توسط پرسشنامه بسامد خوراک 35 آیتمی ارزیابی شد. علایم افسردگی با استفاده از معیار CES-D در سال های 1999، 2002، 2005 و 2008 ارزیابی گردید. در این مطالعه 5 الگوی غذایی برای مردان شناسایی شد: الگوهای غذایی کم چرب، سالم، غربی، چرب- شیرین و پر اسنک . 6 الگوی غذایی نیز برای زنان شناسایی شد: الگوهای غذایی کم چرب، سالم، سنتی، پروتئین حیوانی، پردسر و پر اسنک. بر اساس نتایج به دست آمده، مردانی که در بالاترین سهک الگوهای غذایی کم چرب، غربی، پراسنک و رژیم چرب-شیرین قرار داشتند و زنانی که در بالاترین سهک الگو های غذایی کم چرب و با میان وعده زیاد بودند، شانس بیشتری برای ابتلا به افسردگی در آغاز مطالعه داشتند نسبت به افرادی که در پایین ترین سهک این الگو های غذایی قرار داشتند. (OR بین 16/1 و 50/1). بر عکس، بالاترین سهک الگوی غذایی سنتی (شامل مصرف ماهی و میوه)، با شانس کمترعلایم افسردگی در زنان ارتباط داشت (80/0- 50/0= CI95/0 ,63/0(OR=. الگوی غذایی سالم (شامل سبزی ها) نیز در مردان و زنان با شانس کمتر علایم افسردگی ارتباط داشت (83/0- 63/0= CI95/0 ,72/0(OR= و (93/0- 61/0= CI95/0 ,75/0(OR= PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MZSBQb3J0PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihMZSBQb3J0IGV0IGFsLiwgMjAxMik8L0Rp
c3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6
ZHgiPjQwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNs
ZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5MZSBQb3J0LCBB
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3VlZ3VlbiwgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktlc3NlLUd1eW90
LCBFLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWVsY2hpb3IsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MZW1vZ25l
LCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TmFiaSwgSC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdvbGRiZXJnLCBN
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmlucywgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkN6ZXJuaWNob3csIFMu
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+SU5TRVJNIFUx
MDE4LCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFZlcnNhaWxsZXMgU3QgUXVlbnRpbi4gQ2VudHJlIGZvciByZXNl
YXJjaCBpbiBFcGlkZW1pb2xvZ3kgYW5kIFBvcHVsYXRpb24gSGVhbHRoLCBWaWxsZWp1aWYsIEZy
YW5jZS4gYWduZXNsZXBvcnRAeWFob28uZnI8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5B
c3NvY2lhdGlvbiBiZXR3ZWVuIGRpZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRv
bXMgb3ZlciB0aW1lOiBhIDEwLXllYXIgZm9sbG93LXVwIHN0dWR5IG9mIHRoZSBHQVpFTCBjb2hv
cnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UExvUyBPbmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0
LXRpdGxlPlBsb1Mgb25lPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0
bGU+UExvUyBPTkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QTG9TIE9ORTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9k
aWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UExvUyBPTkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFi
YnItMT5QTG9TIE9ORTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPmU1MTU5MzwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT43PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMjwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMTIvMTIv
MjA8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNv
bmZpZGVuY2UgSW50ZXJ2YWxzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIGVwaWRlbWlv
bG9neS8gZXRpb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldC8gc3RhdGlzdGljcyAmYW1wOyBu
dW1lcmljYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
Rm9sbG93LVVwIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RnJhbmNlL2VwaWRlbWlvbG9neTwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TG9uZ2l0dWRpbmFsIFN0
dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdl
ZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlByaW5jaXBh
bCBDb21wb25lbnQgQW5hbHlzaXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGltZSBGYWN0b3JzPC9rZXl3
b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xOTMy
LTYyMDMgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxOTMyLTYyMDMgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Np
b24tbnVtPjIzMjUxNTg1PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5o
dHRwOi8vd3d3LnBsb3NvbmUub3JnL2FydGljbGUvZmV0Y2hPYmplY3QuYWN0aW9uP3VyaT1pbmZv
JTNBZG9pJTJGMTAuMTM3MSUyRmpvdXJuYWwucG9uZS4wMDUxNTkzJmFtcDtyZXByZXNlbnRhdGlv
bj1QREY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGN1c3RvbTI+UE1DMzUyMDk2MTwvY3Vz
dG9tMj48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTM3MS9qb3VybmFsLnBvbmUuMDA1MTU5
MzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08
L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5MZSBQb3J0PC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjQwPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihMZSBQb3J0IGV0IGFsLiwgMjAxMik8L0Rp
c3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NDA8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6
ZHgiPjQwPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNs
ZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5MZSBQb3J0LCBB
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R3VlZ3VlbiwgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPktlc3NlLUd1eW90
LCBFLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWVsY2hpb3IsIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5MZW1vZ25l
LCBDLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TmFiaSwgSC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdvbGRiZXJnLCBN
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+WmlucywgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkN6ZXJuaWNob3csIFMu
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+SU5TRVJNIFUx
MDE4LCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFZlcnNhaWxsZXMgU3QgUXVlbnRpbi4gQ2VudHJlIGZvciByZXNl
YXJjaCBpbiBFcGlkZW1pb2xvZ3kgYW5kIFBvcHVsYXRpb24gSGVhbHRoLCBWaWxsZWp1aWYsIEZy
YW5jZS4gYWduZXNsZXBvcnRAeWFob28uZnI8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5B
c3NvY2lhdGlvbiBiZXR3ZWVuIGRpZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRv
bXMgb3ZlciB0aW1lOiBhIDEwLXllYXIgZm9sbG93LXVwIHN0dWR5IG9mIHRoZSBHQVpFTCBjb2hv
cnQ8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+UExvUyBPbmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0
LXRpdGxlPlBsb1Mgb25lPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0
bGU+UExvUyBPTkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QTG9TIE9ORTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9k
aWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UExvUyBPTkU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFi
YnItMT5QTG9TIE9ORTwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPmU1MTU5MzwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT43PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMjwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMTIvMTIv
MjA8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNv
bmZpZGVuY2UgSW50ZXJ2YWxzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIGVwaWRlbWlv
bG9neS8gZXRpb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldC8gc3RhdGlzdGljcyAmYW1wOyBu
dW1lcmljYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
Rm9sbG93LVVwIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RnJhbmNlL2VwaWRlbWlvbG9neTwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TG9uZ2l0dWRpbmFsIFN0
dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdl
ZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlByaW5jaXBh
bCBDb21wb25lbnQgQW5hbHlzaXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VGltZSBGYWN0b3JzPC9rZXl3
b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xOTMy
LTYyMDMgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxOTMyLTYyMDMgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Np
b24tbnVtPjIzMjUxNTg1PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5o
dHRwOi8vd3d3LnBsb3NvbmUub3JnL2FydGljbGUvZmV0Y2hPYmplY3QuYWN0aW9uP3VyaT1pbmZv
JTNBZG9pJTJGMTAuMTM3MSUyRmpvdXJuYWwucG9uZS4wMDUxNTkzJmFtcDtyZXByZXNlbnRhdGlv
bj1QREY8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGN1c3RvbTI+UE1DMzUyMDk2MTwvY3Vz
dG9tMj48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTM3MS9qb3VybmFsLnBvbmUuMDA1MTU5
MzwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08
L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPgB=
ADDIN EN.CITE.DATA (Le Port et al., 2012).
Suguawara و همکارانش در مطالعه ای که در سال 2012 منتشر شد، به بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی و علایم افسردگی در افراد ساکن ژاپن پرداختند. این مطالعه مقطعی بر روی 791 داوطلب ساکن ژاپن (303 مرد و 488 زن) 86-22 ساله که در پروژه ارتقای سلامت ایواکی Iwaki Health Promotion Project)) در سال 2011 شرکت کرده بودند انجام شد. رژیم غذایی طی یک ماه گذشته توسط یک پرسشنامه بسامد خوراک معتبر ارزیابی گردید و الگوهای غذایی از 52 گروه غذایی از پیش تعریف شده توسط روش تحلیل عاملی شناسایی شد. برای تعیین شیوع افسردگی از معیار CES-D استفاده شد. بر طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه، از کل شرکتکنندگان 97 نفر (3/12%) دچار افسردگی بودند. هم چنین 4 الگوی غذایی شناسایی شد: الگوی غذایی سالم (شامل سبزی ها، جلبک دریایی، توفو، میوه و ماهی)، الگوی غذایی غربی (شامل گوشت گاو/خوک، گوشت فرآیند شده، مایونز/سس، بستنی، نان، اسپاگتی و ماکارونی)، الگوی غذایی نان و شیرینی (شامل مصرف بالای شیرینی ها و نان و مصرف کم سبزی ها)، الگوی غذایی الکل و مخلفاتش (مصرف زیاد نودل ها، اسکویید (ماهی مرکب)/ هشت پا/ میگو/ حلزون صدف دار و نوشیدنی های الکلی). پس از تعدیل عوامل مخدوشگر، الگوهای غذایی با خطر ابتلا به افسردگی ارتباطی نداشت ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Sugawara</Author><Year>2012</Year><RecNum>46</RecNum><DisplayText>(Sugawara et al., 2012)</DisplayText><record><rec-number>46</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>46</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Sugawara, N.</author><author>Yasui-Furukori, N.</author><author>Tsuchimine, S.</author><author>Kaneda, A.</author><author>Tsuruga, K.</author><author>Iwane, K.</author><author>Okubo, N.</author><author>Takahashi, I.</author><author>Kaneko, S.</author></authors></contributors><auth-address>Department of Neuropsychiatry, Hirosaki University School of Medicine, Hirosaki, Japan. nsuga3@yahoo.co.jp.</auth-address><titles><title>No association between dietary patterns and depressive symptoms among a community-dwelling population in Japan</title><secondary-title>Ann Gen Psychiatry</secondary-title><alt-title>Annals of general psychiatry</alt-title></titles><periodical><full-title>Ann Gen Psychiatry</full-title><abbr-1>Annals of general psychiatry</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Ann Gen Psychiatry</full-title><abbr-1>Annals of general psychiatry</abbr-1></alt-periodical><pages>24</pages><volume>11</volume><number>1</number><edition>2012/09/26</edition><dates><year>2012</year></dates><isbn>1744-859X (Electronic)&#xD;1744-859X (Linking)</isbn><accession-num>23006931</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.annals-general-psychiatry.com/content/pdf/1744-859X-11-24.pdf</url></related-urls></urls><custom2>PMC3532227</custom2><electronic-resource-num>10.1186/1744-859x-11-24</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(Sugawara et al., 2012).
Weng و همکارانش در مطالعه ای که در سال 2012 منتشر شد، ارتباط بین الگوهای غذایی و افسردگی و اضطراب در نوجوانان چینی را بررسی کردند. این مطالعه بر روی 5003 دانش آموز (2606 پسر و 2397 دختر) 11 تا 16 ساله انجام گرفت. الگوهای غذایی توسط پرسشنامه بسامد خوراک 38 آیتمی و با استفاده از روش تحلیل عاملی شناسایی شدند. علایم افسردگی بوسیله نسخه چینی مقیاس 18 آیتمی خود ارزیابی افسردگی برای کودکان (DSRS) Depression Self-rating Scale ارزیابی شد. علایم اضطرابی دانش آموزان توسط پرسشنامه 41 آیتمی تشخیص اختلال های مرتبط با اضطراب کودکان (SCARED) Scale for Child Anxiety Related Emotional Disorders بررسی گردید. سه الگوی غذایی شناسایی شد: اسنک (شامل شکلات، شیر طعم دار، شیرینی منجمد (Frozen confection) و آبنبات)، غذای حیوانی (گوشت خوک خشک شده، گوشت فراوریشده، مرغ و گوشت چرخ کرده) و سنتی (قوت غالب چینی ها، جوشیر (Gruel)، شوربای آرد جوی دوسر، غلات کامل، تخم مرغ، سبزی های زرد و قرمز تازه، سبزی های برگ سبز تازه، میوه تازه، فرآورده های سویا، شیر سویا و شیر). شیوع علایم افسردگی، اختلال های اضطرابی و هر دوی این اختلال ها با هم به ترتیب برابر بود با: 2/11%، 6/14% و 6/12%. بعد از تعدیل فاکتورهای مخدوش کننده، نوجوانانی که در بالاترین سهک امتیاز الگوی غذایی اسنک قرار داشتند، شانس بیشتری برای داشتن علایم روانی خالص داشتند افسردگی بدون اضطراب (06/2- 30/1= CI95/0 ,64/1(OR= و اضطراب بدون افسردگی (31/2- 51/1= CI95/0 ,87/1(OR= در مقایسه با وجود هر دوی افسردگی و اضطراب (43/2- 54/1= CI95/0 ,93/1(OR=. مشابه الگوی اسنک ، مصرف زیاد غذاهای حیوانی با خطر بالاتر علایم روانی همراه بود. در مقایسه با مصرف کم، نوجوانانی که در بالاترین سهک امتیاز الگوی غذایی سنتی قرار داشتند، شانس کمتری برای داشتن فقط افسردگی (49/0- 30/0= CI95/0 ,38/0(OR=، فقط اضطراب (04/1- 69/0= CI95/0 ,85/0(OR= و افسردگی و اضطراب با هم (63/0- 39/0= CI95/0 ,50/0(OR= داشتند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XZW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjU2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihXZW5nIGV0IGFsLiwgMjAxMik8L0Rpc3BsYXlU
ZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjU2
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XZW5nLCBULiBULjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+SGFvLCBKLiBILjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UWlhbiwgUS4gVy48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkNhbywgSC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZ1LCBKLiBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+U3VuLCBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIEwuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYW8s
IEYuIEIuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVw
YXJ0bWVudCBvZiBNYXRlcm5hbCwgQ2hpbGQgJmFtcDsgQWRvbGVzY2VudCBIZWFsdGgsIFNjaG9v
bCBvZiBQdWJsaWMgSGVhbHRoLCBBbmh1aSBNZWRpY2FsIFVuaXZlcnNpdHksIDgxIE1laXNoYW4g
Um9hZCwgSGVmZWkgUHJvdmluY2UsIEFuaHVpIDIzMDAzMiwgUGVvcGxlJmFwb3M7cyBSZXB1Ymxp
YyBvZiBDaGluYS48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5JcyB0aGVyZSBhbnkgcmVs
YXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2lvbiBhbmQgYW54
aWV0eSBpbiBDaGluZXNlIGFkb2xlc2NlbnRzPzwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5QdWJs
aWMgSGVhbHRoIE51dHI8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlB1YmxpYyBoZWFsdGgg
bnV0cml0aW9uPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHVi
bGljIEhlYWx0aCBOdXRyPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UHVibGljIGhlYWx0aCBudXRyaXRp
b248L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlB1Ymxp
YyBIZWFsdGggTnV0cjwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlB1YmxpYyBoZWFsdGggbnV0cml0aW9u
PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NjczLTgyPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMS8xMS8yNjwvZWRpdGlvbj48
a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWRvbGVzY2VudDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnhpZXR5LyBl
cGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2hpbGQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2hp
bmEvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyb3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVz
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIGVwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5EaWV0L3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmFjdG9yIEFuYWx5c2lzLCBT
dGF0aXN0aWNhbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9v
ZCBIYWJpdHMvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PlBzeWNoaWF0cmljIFN0YXR1cyBSYXRpbmcgU2NhbGVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0
aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PHB1
Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5BcHI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDc1LTI3
MjcgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxMzY4LTk4MDAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24t
bnVtPjIyMTE1NDk1PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRw
Oi8vam91cm5hbHMuY2FtYnJpZGdlLm9yZy9kb3dubG9hZC5waHA/ZmlsZT0lMkZQSE4lMkZQSE4x
NV8wNCUyRlMxMzY4OTgwMDExMDAzMDc3YS5wZGYmYW1wO2NvZGU9MzVhZDdmZDBjNzhjMzRmMjhl
YjRhYTE0ZDRiZGEwNDU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVz
b3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMTcvczEzNjg5ODAwMTEwMDMwNzc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlk
ZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5XZW5nPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMjwvWWVhcj48UmVj
TnVtPjU2PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihXZW5nIGV0IGFsLiwgMjAxMik8L0Rpc3BsYXlU
ZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+NTY8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5
IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6ZHgiPjU2
PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8
L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5XZW5nLCBULiBULjwvYXV0
aG9yPjxhdXRob3I+SGFvLCBKLiBILjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UWlhbiwgUS4gVy48L2F1dGhv
cj48YXV0aG9yPkNhbywgSC48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkZ1LCBKLiBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRo
b3I+U3VuLCBZLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SHVhbmcsIEwuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5UYW8s
IEYuIEIuPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+RGVw
YXJ0bWVudCBvZiBNYXRlcm5hbCwgQ2hpbGQgJmFtcDsgQWRvbGVzY2VudCBIZWFsdGgsIFNjaG9v
bCBvZiBQdWJsaWMgSGVhbHRoLCBBbmh1aSBNZWRpY2FsIFVuaXZlcnNpdHksIDgxIE1laXNoYW4g
Um9hZCwgSGVmZWkgUHJvdmluY2UsIEFuaHVpIDIzMDAzMiwgUGVvcGxlJmFwb3M7cyBSZXB1Ymxp
YyBvZiBDaGluYS48L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5JcyB0aGVyZSBhbnkgcmVs
YXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gZGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhbmQgZGVwcmVzc2lvbiBhbmQgYW54
aWV0eSBpbiBDaGluZXNlIGFkb2xlc2NlbnRzPzwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5QdWJs
aWMgSGVhbHRoIE51dHI8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlB1YmxpYyBoZWFsdGgg
bnV0cml0aW9uPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+UHVi
bGljIEhlYWx0aCBOdXRyPC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+UHVibGljIGhlYWx0aCBudXRyaXRp
b248L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlB1Ymxp
YyBIZWFsdGggTnV0cjwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlB1YmxpYyBoZWFsdGggbnV0cml0aW9u
PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NjczLTgyPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1
PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj40PC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMS8xMS8yNjwvZWRpdGlvbj48
a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWRvbGVzY2VudDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbnhpZXR5LyBl
cGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2hpbGQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2hp
bmEvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyb3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVz
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRlcHJlc3Npb24vIGVwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5EaWV0L3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmFjdG9yIEFuYWx5c2lzLCBT
dGF0aXN0aWNhbDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Rm9v
ZCBIYWJpdHMvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5PZGRzIFJhdGlvPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PlBzeWNoaWF0cmljIFN0YXR1cyBSYXRpbmcgU2NhbGVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0
aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTI8L3llYXI+PHB1
Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5BcHI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNDc1LTI3
MjcgKEVsZWN0cm9uaWMpJiN4RDsxMzY4LTk4MDAgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24t
bnVtPjIyMTE1NDk1PC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRw
Oi8vam91cm5hbHMuY2FtYnJpZGdlLm9yZy9kb3dubG9hZC5waHA/ZmlsZT0lMkZQSE4lMkZQSE4x
NV8wNCUyRlMxMzY4OTgwMDExMDAzMDc3YS5wZGYmYW1wO2NvZGU9MzVhZDdmZDBjNzhjMzRmMjhl
YjRhYTE0ZDRiZGEwNDU8L3VybD48L3JlbGF0ZWQtdXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVz
b3VyY2UtbnVtPjEwLjEwMTcvczEzNjg5ODAwMTEwMDMwNzc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlk
ZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (Weng et al., 2012).
Noguchi و همکارانش در مطالعه ای که در سال 2013 منتشر شد، ارتباط بین الگوهای غذایی و علایم افسردگی را در بیماران افسرده ژاپنی بررسی کردند. شرکت کنندگان 166 بیمار ژاپنی (104 مرد و 62 زن) سنین 74-22 سال بودند که در درمانگاه روانپزشکی بیمارستانی در توکیو تحت معالجه بودند. علایم افسردگی بوسیله مقیاس (H-SDS) Himorogi Self-rating Depression Scale و (H-SDS)Himorogi Self-rating Anxiety Scale ارزیابی شد. بر اساس آن علایم افسردگی به سه دسته: نشانه های جسمی، روانپزشکی و اضطرابی طبقهبندی شد. الگوهای غذایی توسط تحلیل عاملی بر روی داده های حاصل از پرسشنامه بسامد خوراک معتبر بر روی 59 آیتم غذایی و نوشیدنی شناسایی شد. به این ترتیب سه الگوی غذایی شناسایی شد: غذاهای گیاهی و محصولات ماهی (مصرف بالای سبزی ها شامل سیب زمینی، مایونز، محصولات سویا، گیاه دریایی و محصولات ماهی)، ماهی (مصرف بالای ماهی و خوراک ماهی)، گوشت/ غربی (مصرف بالای گوشت ها، خوراک گوشت، تخم مرغ، نان، کیک های غربی، بیسکوئیت و شیرینی). ضریب همبستگی برای بررسی ارتباط میان امتیاز هر یک از الگوهای غذایی و امتیاز علایم افسردگی در افسردگی تک قطبی در مقایسه با افسردگی دوقطبی و در مردان در مقایسه با زنان محاسبه گردید. در افسردگی دوقطبی الگوی غذایی اول ارتباط معکوسی را با علایم روانپزشکی و جسمی نشان داد، در مردان این الگوی غذایی ارتباط معکوسی با علایم روانپزشکی داشت. الگوی غذایی دوم و سوم ارتباط آماری معنی داری با سه نوع علایم افسردگی نداشت. در نتیجه ارتباط بین سه الگوی غذایی شناسایی شده و علایم افسردگی تنها در افسردگی دوقطبی و در مردان معنی دار بود PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ob2d1Y2hpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjMzPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihOb2d1Y2hpIGV0IGFsLiwgMjAxMyk8L0Rp
c3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6
ZHgiPjMzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNs
ZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ob2d1Y2hpLCBS
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGlyYW9rYSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPldhdGFuYWJlLCBZ
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2FnYXdhLCBZLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkhpbW9yb2dpIENsaW5pYywgSmlzZW5rYWkgTWVkaWNhbCBDb3Jw
b3JhdGlvbiwgMS0yMC0xMCBTdWdhbW8sIFRvc2hpbWEsIFRva3lvLCBKYXBhbi4gbm9ndWNoaS5y
aXRzdW5hQGhpbW9yb2dpLm9yZzwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlJlbGF0aW9u
c2hpcCBiZXR3ZWVuIGRpZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRvbXM6IGRp
ZmZlcmVuY2UgYnkgZ2VuZGVyLCBhbmQgdW5pcG9sYXIgYW5kIGJpcG9sYXIgZGVwcmVzc2lvbjwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5KIE51dHIgU2NpIFZpdGFtaW5vbCAoVG9reW8pPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIG51dHJpdGlvbmFsIHNjaWVuY2UgYW5k
IHZpdGFtaW5vbG9neTwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PkogTnV0ciBTY2kgVml0YW1pbm9sIChUb2t5byk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5Kb3VybmFs
IG9mIG51dHJpdGlvbmFsIHNjaWVuY2UgYW5kIHZpdGFtaW5vbG9neTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9k
aWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SiBOdXRyIFNjaSBWaXRhbWlub2wgKFRv
a3lvKTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkpvdXJuYWwgb2YgbnV0cml0aW9uYWwgc2NpZW5jZSBh
bmQgdml0YW1pbm9sb2d5PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTE1LTIyPC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjU5PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMy8w
Ni8wNDwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
QWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbmltYWxzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFzaWFuIENv
bnRpbmVudGFsIEFuY2VzdHJ5IEdyb3VwPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJpcG9sYXIgRGlzb3Jk
ZXIvIGVwaWRlbWlvbG9neS9wc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNhdHRsZTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5Dcm9zcy1TZWN0aW9uYWwgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5E
ZXByZXNzaW9uLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EZXBy
ZXNzaXZlIERpc29yZGVyLCBNYWpvci8gZXBpZGVtaW9sb2d5L3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+RGlldDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbmVyZ3kgSW50YWtlPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GaXNoIFByb2R1Y3RzPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPkZvb2QgSGFiaXRzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5NYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1lYXQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlkZGxl
IEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UGxhbnRzLCBFZGlibGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
UXVlc3Rpb25uYWlyZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3dpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
VG9reW88L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+WW91bmcgQWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48
ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE4ODEtNzc0MiAoRWxlY3Ryb25p
YykmI3hEOzAzMDEtNDgwMCAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjM3Mjc2NDE8
L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PC91cmxzPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxN
PC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Ob2d1Y2hpPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAxMzwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjMzPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihOb2d1Y2hpIGV0IGFsLiwgMjAxMyk8L0Rp
c3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MzM8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5
cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBlZGY1cDl6
ZHgiPjMzPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNs
ZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Ob2d1Y2hpLCBS
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+SGlyYW9rYSwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPldhdGFuYWJlLCBZ
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2FnYXdhLCBZLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1
dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPkhpbW9yb2dpIENsaW5pYywgSmlzZW5rYWkgTWVkaWNhbCBDb3Jw
b3JhdGlvbiwgMS0yMC0xMCBTdWdhbW8sIFRvc2hpbWEsIFRva3lvLCBKYXBhbi4gbm9ndWNoaS5y
aXRzdW5hQGhpbW9yb2dpLm9yZzwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlJlbGF0aW9u
c2hpcCBiZXR3ZWVuIGRpZXRhcnkgcGF0dGVybnMgYW5kIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRvbXM6IGRp
ZmZlcmVuY2UgYnkgZ2VuZGVyLCBhbmQgdW5pcG9sYXIgYW5kIGJpcG9sYXIgZGVwcmVzc2lvbjwv
dGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5KIE51dHIgU2NpIFZpdGFtaW5vbCAoVG9reW8pPC9zZWNv
bmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5Kb3VybmFsIG9mIG51dHJpdGlvbmFsIHNjaWVuY2UgYW5k
IHZpdGFtaW5vbG9neTwvYWx0LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxl
PkogTnV0ciBTY2kgVml0YW1pbm9sIChUb2t5byk8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5Kb3VybmFs
IG9mIG51dHJpdGlvbmFsIHNjaWVuY2UgYW5kIHZpdGFtaW5vbG9neTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9k
aWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SiBOdXRyIFNjaSBWaXRhbWlub2wgKFRv
a3lvKTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPkpvdXJuYWwgb2YgbnV0cml0aW9uYWwgc2NpZW5jZSBh
bmQgdml0YW1pbm9sb2d5PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MTE1LTIyPC9w
YWdlcz48dm9sdW1lPjU5PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4yPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxMy8w
Ni8wNDwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
QWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BbmltYWxzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFzaWFuIENv
bnRpbmVudGFsIEFuY2VzdHJ5IEdyb3VwPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJpcG9sYXIgRGlzb3Jk
ZXIvIGVwaWRlbWlvbG9neS9wc3ljaG9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNhdHRsZTwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5Dcm9zcy1TZWN0aW9uYWwgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5E
ZXByZXNzaW9uLyBlcGlkZW1pb2xvZ3kvcHN5Y2hvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5EZXBy
ZXNzaXZlIERpc29yZGVyLCBNYWpvci8gZXBpZGVtaW9sb2d5L3BzeWNob2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+RGlldDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbmVyZ3kgSW50YWtlPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GaXNoIFByb2R1Y3RzPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPkZvb2QgSGFiaXRzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5NYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1lYXQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlkZGxl
IEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UGxhbnRzLCBFZGlibGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
UXVlc3Rpb25uYWlyZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3dpbmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+
VG9reW88L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+WW91bmcgQWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48
ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxMzwveWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjE4ODEtNzc0MiAoRWxlY3Ryb25p
YykmI3hEOzAzMDEtNDgwMCAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjM3Mjc2NDE8
L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PC91cmxzPjxyZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxN
PC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNv
cmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (Noguchi et al., 2013).
Chan و همکارانش در مطالعه ای که در سال 2014 منتشر شد، به بررسی ارتباط الگوهای غذایی و علایم افسردگی در سالمندان چینی در هنک گنک پرداختند. این مطالعه بر روی 4000 زن و مرد 65 سال و بالاتر که در مطالعه کوهورت بررسی عوامل خطر پوکی استخوان بین سال های 2001 تا 2003 شرکت کرده بودند، انجام گرفت. این افراد به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و به مدت 4 سال مورد پیگیری قرار گرفتند. در ابتدا بین سالهای 2001 و 2003 دریافت های غذایی افراد، توسط یک پرسشنامه بسامد خوراک معتبر که شامل 280 آیتم غذایی بود ارزیابی شد و با استفاده از روش تحلیل عاملی سه الگوی غذایی بدست آمد: الگوی سبزی ها- میوه ها (شامل سبزی ها، میوه ها، سویا و محصولات آن و حبوبات)، الگوی میان وعده ها- نوشیدنی ها- محصولات لبنی (شامل نوشیدنی ها، فست فود، سیب زمینی سرخ کرده، چیپس سیب زمینی، شیرینی ها و دسرها، مغزها، محصولات لبنی، ادویه جات، و غلات کامل) و الگوی گوشت، ماهی (شامل دیم سام (dim sum)، گوشت های قرمز و گوشتهای فرآوری شده، مرغ، ماهی و غذاهای دریایی و شراب) بود. علایم افسردگی نیز در ابتدا و پس از 4 سال پیگیری، بوسیله نسخه چینی مقیاس افسردگی سالمندان Geriatric Depression Scale (GDS) شناسایی شد. در این مطالعه ارتباط الکوهای غذایی و علایم افسردگی طی آنالیزهای مقطعی و طولی با استفاده از رگرسیون لجستیک چندگانه پس از تعدیل اثر مخدوشگرها بررسی شد. در آنالیز مقطعی، بالاترین چارک امتیاز الگوهای غذایی سبزی ها، میوه ها (83/0- 36/0= CI95/0 ,55/0(OR= و میان وعده ها- نوشیدنی ها- محصولات لبنی (65/0- 26/0= CI95/0 ,41/0(OR= با کاهش شانس داشتن علایم افسردگی همراه بود، اما الگوی گوشت، ماهی با علایم افسردگی ارتباطی نشان نداد. در آنالیز طولی، هیچ یک از الگوهای غذایی با علایم افسردگی پس از 4 سال پیگیری ، ارتباط آماری معنی داری نشان نداد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Chan</Author><Year>2014</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>(Chan et al., 2014)</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>3</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Chan, R.</author><author>Chan, D.</author><author>Woo, J.</author></authors></contributors><auth-address>Department of Medicine and Therapeutics, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong.&#xD;The Jockey Club School of Public Health and Primary Care, The Chinese University of Hong Kong, Shatin, Hong Kong.</auth-address><titles><title>A Prospective Cohort Study to Examine the Association between Dietary Patterns and Depressive Symptoms in Older Chinese People in Hong Kong</title><secondary-title>PLoS One</secondary-title><alt-title>PloS one</alt-title></titles><periodical><full-title>PLoS ONE</full-title><abbr-1>PLoS ONE</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>PLoS ONE</full-title><abbr-1>PLoS ONE</abbr-1></alt-periodical><pages>e105760</pages><volume>9</volume><number>8</number><edition>2014/08/26</edition><dates><year>2014</year></dates><isbn>1932-6203 (Electronic)&#xD;1932-6203 (Linking)</isbn><accession-num>25148515</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0105760&amp;representation=PDF</url></related-urls></urls><custom2>PMC4141823</custom2><electronic-resource-num>10.1371/journal.pone.0105760</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(Chan et al., 2014).
Ruusunen و همکارانش در مطالعه ای که در سال 2014 منتشر شد، به بررسی نقش الگوهای غذایی در افسردگی با انجام آنالیزهای مقطعی و طولی پرداختند. جمعیت مورد مطالعه 1003 مرد میانسال و سالمند فنلاندی بود که در مطالعه عوامل خطر بیماری ایسکمیک قلبی کوپیو Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor)) شرکت کرده بودند. دریافت غذایی با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک در سال های 1993– 1991 ارزیابی شد و الگوهای غذایی توسط روش تحلیل عاملی از 25 گروه غذایی از پیش تعریف شده استخراج شد. علایم افسردگی توسط مقیاس افسردگیHuman Population Laboratory (HPL) ارزیابی شد. در مجموع 72 نفر (2/7%) شرکت کنندگان علایم افسردگی بالا داشتند. سه الگوی غذایی شناسایی شد: الگوی غذایی متعادل (مصرف بالای سبزی های تازه، سبزی های پخته شده، میوه ها، نان سبوس دار، مرغ، توت ها، پنیر کم چرب و ماهی)، الگوی غذایی غربی (مصرف بالای سوسیس، گوشت، میان وعده های شیرین مانند بستنی، آب نبات و شکلات، آبمیوه و نوشابه های شیرین، سیب زمینی تنوری و سیب زمینی سرخ شده، رول فرانسوی، غذاهای فراوری شده، پنیر پرچرب و تخممرغ) و الگوی غذایی مخلوط (غنی از نان شیرین، توت های تازه و منجمد، پوریج (porridge)، میان وعدههای شیرین، آبمیوهها و نوشیدنیهای شیرین و مصرف کم الکل). در آنالیز مقطعی پس از تعدیل برای مخدوشگرها، الگوی غذایی متعادل با کاهش 25% شیوع علایم افسردگی بالا در ارتباط بود (99/0- 57/0= CI95/0 ,75/0(OR=. در حالی که الگوی غذایی غربی با افزایش شیوع علایم افسردگی بالا مرتبط بود (84/1- 08/1= CI95/0 ,41/1(OR=. هم چنین بین الگوی غذایی مخلوط و علایم افسردگی ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد. در آنالیز طولی (میانگین پیگیری 5/16 سال) الگوی غذایی متعادل با خطر افسردگی ارتباط معکوسی داشت اما الگوهای غذایی غربی یا مخلوط با خطر افسردگی در آنالیزهای طولی در ارتباط نبودند PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SdXVzdW5lbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+
PFJlY051bT4xMzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oUnV1c3VuZW4gZXQgYWwuLCAyMDE0KTwv
RGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVw
OXpkeCI+MTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJ1dXN1bmVu
LCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVodG8sIFMuIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NdXJzdSwg
Si48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRvbG11bmVuLCBULjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VHVvbWFpbmVu
LCBULiBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2F1aGFuZW4sIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Wb3V0
aWxhaW5lbiwgUy48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVz
cz5Vbml2ZXJzaXR5IG9mIEVhc3Rlcm4gRmlubGFuZCwgS3VvcGlvIENhbXB1cywgSW5zdGl0dXRl
IG9mIFB1YmxpYyBIZWFsdGggYW5kIENsaW5pY2FsIE51dHJpdGlvbiwgUC5PLiBCb3ggMTYyNywg
RkktNzAyMTEgS3VvcGlvLCBGaW5sYW5kOyBEZXBhcnRtZW50IG9mIFBzeWNoaWF0cnksIEt1b3Bp
byBVbml2ZXJzaXR5IEhvc3BpdGFsLCBLdW9waW8sIEZpbmxhbmQuIEVsZWN0cm9uaWMgYWRkcmVz
czogYW51LnJ1dXN1bmVuQHVlZi5maS4mI3hEO0RlcGFydG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSwgSW5z
dGl0dXRlIG9mIENsaW5pY2FsIE1lZGljaW5lLCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEVhc3Rlcm4gRmlubGFu
ZCwgS3VvcGlvLCBGaW5sYW5kLiYjeEQ7VW5pdmVyc2l0eSBvZiBFYXN0ZXJuIEZpbmxhbmQsIEt1
b3BpbyBDYW1wdXMsIEluc3RpdHV0ZSBvZiBQdWJsaWMgSGVhbHRoIGFuZCBDbGluaWNhbCBOdXRy
aXRpb24sIFAuTy4gQm94IDE2MjcsIEZJLTcwMjExIEt1b3BpbywgRmlubGFuZC4mI3hEO0RlcGFy
dG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSwgS3VvcGlvIFVuaXZlcnNpdHkgSG9zcGl0YWwsIEt1b3Bpbywg
RmlubGFuZDsgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBQc3ljaGlhdHJ5LCBJbnN0aXR1dGUgb2YgQ2xpbmljYWwg
TWVkaWNpbmUsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgRWFzdGVybiBGaW5sYW5kLCBLdW9waW8sIEZpbmxhbmQu
PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhcmUgYXNzb2Np
YXRlZCB3aXRoIHRoZSBwcmV2YWxlbmNlIG9mIGVsZXZhdGVkIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRvbXMg
YW5kIHRoZSByaXNrIG9mIGdldHRpbmcgYSBob3NwaXRhbCBkaXNjaGFyZ2UgZGlhZ25vc2lzIG9m
IGRlcHJlc3Npb24gaW4gbWlkZGxlLWFnZWQgb3Igb2xkZXIgRmlubmlzaCBtZW48L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SiBBZmZlY3QgRGlzb3JkPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRs
ZT5Kb3VybmFsIG9mIGFmZmVjdGl2ZSBkaXNvcmRlcnM8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KIEFmZmVjdCBEaXNvcmQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5K
b3VybmFsIG9mIGFmZmVjdGl2ZSBkaXNvcmRlcnM8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1w
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQWZmZWN0aXZlIERpc29yZGVyczwvZnVs
bC10aXRsZT48YWJici0xPkouIEFmZmVjdGl2ZSBEaXNvcmQuPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9k
aWNhbD48cGFnZXM+MS02PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1OTwvdm9sdW1lPjxlZGl0aW9uPjIwMTQv
MDQvMDE8L2VkaXRpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5B
cHI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTczLTI1MTcgKEVsZWN0cm9uaWMp
JiN4RDswMTY1LTAzMjcgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjI0Njc5MzgyPC9h
Y2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vYWMuZWxzLWNkbi5j
b20vUzAxNjUwMzI3MTQwMDA0ODIvMS1zMi4wLVMwMTY1MDMyNzE0MDAwNDgyLW1haW4ucGRmP190
aWQ9MDlhNjI5OWUtMzFjMS0xMWU0LWIwNjgtMDAwMDBhYWIwZjI2JmFtcDthY2RuYXQ9MTQwOTU2
Njc2OF9hNmNjMjY5MTEyMTAwYjU1ZTEwZDg1ZTAyM2U0OGQ2OTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxz
PjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAxNi9qLmphZC4yMDE0LjAxLjAy
MDwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08
L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5SdXVzdW5lbjwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+
PFJlY051bT4xMzwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oUnV1c3VuZW4gZXQgYWwuLCAyMDE0KTwv
RGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj4xMzwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1r
ZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGItaWQ9ImV4NXh6cDl0cDAyd3NzZWZ2dzR4cGR3YngyMGVkZjVw
OXpkeCI+MTM8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRp
Y2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlJ1dXN1bmVu
LCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TGVodG8sIFMuIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5NdXJzdSwg
Si48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlRvbG11bmVuLCBULjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+VHVvbWFpbmVu
LCBULiBQLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+S2F1aGFuZW4sIEouPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Wb3V0
aWxhaW5lbiwgUy48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVz
cz5Vbml2ZXJzaXR5IG9mIEVhc3Rlcm4gRmlubGFuZCwgS3VvcGlvIENhbXB1cywgSW5zdGl0dXRl
IG9mIFB1YmxpYyBIZWFsdGggYW5kIENsaW5pY2FsIE51dHJpdGlvbiwgUC5PLiBCb3ggMTYyNywg
RkktNzAyMTEgS3VvcGlvLCBGaW5sYW5kOyBEZXBhcnRtZW50IG9mIFBzeWNoaWF0cnksIEt1b3Bp
byBVbml2ZXJzaXR5IEhvc3BpdGFsLCBLdW9waW8sIEZpbmxhbmQuIEVsZWN0cm9uaWMgYWRkcmVz
czogYW51LnJ1dXN1bmVuQHVlZi5maS4mI3hEO0RlcGFydG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSwgSW5z
dGl0dXRlIG9mIENsaW5pY2FsIE1lZGljaW5lLCBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEVhc3Rlcm4gRmlubGFu
ZCwgS3VvcGlvLCBGaW5sYW5kLiYjeEQ7VW5pdmVyc2l0eSBvZiBFYXN0ZXJuIEZpbmxhbmQsIEt1
b3BpbyBDYW1wdXMsIEluc3RpdHV0ZSBvZiBQdWJsaWMgSGVhbHRoIGFuZCBDbGluaWNhbCBOdXRy
aXRpb24sIFAuTy4gQm94IDE2MjcsIEZJLTcwMjExIEt1b3BpbywgRmlubGFuZC4mI3hEO0RlcGFy
dG1lbnQgb2YgUHN5Y2hpYXRyeSwgS3VvcGlvIFVuaXZlcnNpdHkgSG9zcGl0YWwsIEt1b3Bpbywg
RmlubGFuZDsgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBQc3ljaGlhdHJ5LCBJbnN0aXR1dGUgb2YgQ2xpbmljYWwg
TWVkaWNpbmUsIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgRWFzdGVybiBGaW5sYW5kLCBLdW9waW8sIEZpbmxhbmQu
PC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RGlldGFyeSBwYXR0ZXJucyBhcmUgYXNzb2Np
YXRlZCB3aXRoIHRoZSBwcmV2YWxlbmNlIG9mIGVsZXZhdGVkIGRlcHJlc3NpdmUgc3ltcHRvbXMg
YW5kIHRoZSByaXNrIG9mIGdldHRpbmcgYSBob3NwaXRhbCBkaXNjaGFyZ2UgZGlhZ25vc2lzIG9m
IGRlcHJlc3Npb24gaW4gbWlkZGxlLWFnZWQgb3Igb2xkZXIgRmlubmlzaCBtZW48L3RpdGxlPjxz
ZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SiBBZmZlY3QgRGlzb3JkPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRs
ZT5Kb3VybmFsIG9mIGFmZmVjdGl2ZSBkaXNvcmRlcnM8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5KIEFmZmVjdCBEaXNvcmQ8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5K
b3VybmFsIG9mIGFmZmVjdGl2ZSBkaXNvcmRlcnM8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+PGFsdC1w
ZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkpvdXJuYWwgb2YgQWZmZWN0aXZlIERpc29yZGVyczwvZnVs
bC10aXRsZT48YWJici0xPkouIEFmZmVjdGl2ZSBEaXNvcmQuPC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVyaW9k
aWNhbD48cGFnZXM+MS02PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE1OTwvdm9sdW1lPjxlZGl0aW9uPjIwMTQv
MDQvMDE8L2VkaXRpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5B
cHI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xNTczLTI1MTcgKEVsZWN0cm9uaWMp
JiN4RDswMTY1LTAzMjcgKExpbmtpbmcpPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjI0Njc5MzgyPC9h
Y2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjxyZWxhdGVkLXVybHM+PHVybD5odHRwOi8vYWMuZWxzLWNkbi5j
b20vUzAxNjUwMzI3MTQwMDA0ODIvMS1zMi4wLVMwMTY1MDMyNzE0MDAwNDgyLW1haW4ucGRmP190
aWQ9MDlhNjI5OWUtMzFjMS0xMWU0LWIwNjgtMDAwMDBhYWIwZjI2JmFtcDthY2RuYXQ9MTQwOTU2
Njc2OF9hNmNjMjY5MTEyMTAwYjU1ZTEwZDg1ZTAyM2U0OGQ2OTwvdXJsPjwvcmVsYXRlZC11cmxz
PjwvdXJscz48ZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+MTAuMTAxNi9qLmphZC4yMDE0LjAxLjAy
MDwvZWxlY3Ryb25pYy1yZXNvdXJjZS1udW0+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5OTE08
L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29y
ZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA (Ruusunen et al., 2014).
فصل سوم:
روش پژوهش
3-1- مقدمه
در این فصل به بررسی نوع و جامعه پژوهش، روش نمونه گیری و حجم نمونه، روش گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آنها، مکان و زمان مطالعه، محدودیت های پژوهش، ملاحظات اخلاقی و تعریف واژه ها خواهیم پرداخت.
3-2- نوع پژوهش
این تحقیق یک مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی است.
3-3- جامعه پژوهش
جمعیت هدف در این مطالعه از میان زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال و غرب تهران در سال 1392 و مطابق معیارهای ورود زیر انتخاب شدند.
3-3-1- معیارهای ورود به مطالعه
قرار داشتن در محدوده سنی 45 – 20 سال
تمایل به همکاری در مطالعه

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه
تعداد نمونه مورد نیاز برای این مطالعه با استفاده از فرمول (3-1)، چنین محاسبه شد که اگر حداقل ضریب همبستگی بین دو متغیر مورد مطالعه (امتیاز بک و امتیاز الگوی غذایی) حداقل معادل با 3/0 باشد (3/0=r)، آن گاه با احتمال 95% (05/0=α) و توان 90% (10/0=β) تفاوت این ضریب همبستگی از صفر معنی دار شود و به عبارت دیگر وجود همبستگی اثبات شود.
338836086995فرمول (3-1)
4000020000فرمول (3-1)
n=zα+ Zβ1-r2r2+2=114 فرمول
Zβ=28/1 zα=96/1 β 10/0= α= 05/0r=3/0
با استفاده از فوق، حجم نمونه 114 نفر محاسبه شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Norman</Author><Year>1994</Year><RecNum>604</RecNum><DisplayText>(Norman and Streiner, 1994)</DisplayText><record><rec-number>604</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”s0rwzafw9seze8etfz0xrx90sd95a95s2dw2″>604</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Norman, GR</author><author>Streiner, DL</author></authors></contributors><titles><title>Principal components and factor analysis</title><secondary-title>Biostatistics. The bare essentials</secondary-title></titles><periodical><full-title>Biostatistics. The bare essentials</full-title></periodical><pages>163-177</pages><dates><year>1994</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Norman and Streiner, 1994). اما برای اینکه مطالعه ما از دقت (Precision) بالاتری برخوردار باشد، در نهایت این تحقیق بر روی 255 زن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شمال وغرب تهران در سال 1392 انجام شد. علت انتخاب این مراکز این بود که نمونه انتخاب شده بتواند دامنه وسیعی از دریافت های غذایی موجود در تهران را پوشش داده و بیشتر وضعیت های اقتصادی- اجتماعی موجود را در بر بگیرد. روش انتخاب نمونه ها به این صورت بود که در ابتدا لیست مراکز بهداشتی درمانی مرکز بهداشت شمال و غرب تهران، از این مراکز دریافت شد. از بین مراکز بهداشتی درمانی شمال تهران 3 مرکز (واقع در شرق و شمال شرق تهران) و از بین مراکز بهداشتی درمانی غرب نیز 3 مرکز (واقع در غرب و جنوب غرب تهران) به روش نمونه برداری خوشه ای سیستماتیک انتخاب شدند. سپس کل نمونه مورد نیاز با توجه به جمعیت تحت پوشش هر مرکز در بین مراکز منتخب تقسیم و زنان مورد مطالعه در هر مرکز به روش تصادفی انتخاب شدند.
3-5- روش گردآوری دادها
در این مطالعه 255 خانم شرکت کردند. پس از ارایه توضیحات مکتوب و شفاهی درباره هدف و روش اجرای مطالعه و اخذ رضایت نامه آگاهانه کتبی از افراد مورد مطالعه، پرسشنامه های اطلاعات عمومی، افسردگی بک (Beck)، بسامد خوراک و فعالیت بدنی از طریق مصاحبه برای افراد تکمیل و شاخصهای تن سنجی شامل وزن و قد اندازهگیری شد.
3-6- ابزار گردآوری داده ها
3-6-1- ارزیابی متغیرهای جمعیتی، اقتصادی- اجتماعی، شیوه زندگی و وضعیت سلامتی
اطلاعات مورد نیاز در مورد وضعیت متغیرهای جمعیتی (سن، وضعیت تاهل و تعداد افراد خانواده)، اقتصادی- اجتماعی (سطح تحصیلات زن، سطح تحصیلات سرپرست خانوار، شغل زن، شغل سرپرست خانوار، مالکیت خانه و درآمد خانوار)، شیوه زندگی و وضعیت سلامتی (مصرف سیگار، فعالیت بدنی، تعداد زایمان، سابقه خانوادگی ابتلا به افسردگی و سابقه ابتلا به بیماری های مزمن) از طریق پرسشنامه اطلاعات عمومی (پیوست 1) جمع آوری گردید.
3-6-2- ارزیابی شدت افسردگی
توسط پرسشنامه افسردگی بک-2 (BDI-II) (پیوست 2) مورد ارزیابی قرار گرفت. این پرسشنامه خود گزارشی برای سنجش شدت افسردگی در بیماران روانپزشکی و در جمعیت به هنجار کاربرد دارد . این پرسشنامه به فارسی ترجمه شده و روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ghassemzadeh</Author><Year>2005</Year><RecNum>522</RecNum><DisplayText>(Ghassemzadeh et al., 2005)</DisplayText><record><rec-number>522</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>522</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ghassemzadeh, H.</author><author>Mojtabai, R.</author><author>Karamghadiri, N.</author><author>Ebrahimkhani, N.</author></authors></contributors><auth-address>Tehran University of Medical Sciences, Department of Psychiatry, Roozbeh Hospital, Tehran, Iran. habibghassemzadeh@yahoo.com</auth-address><titles><title>Psychometric properties of a Persian-language version of the Beck Depression Inventory–Second edition: BDI-II-PERSIAN</title><secondary-title>Depress Anxiety</secondary-title><alt-title>Depression and anxiety</alt-title></titles><periodical><full-title>Depress Anxiety</full-title><abbr-1>Depression and anxiety</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Depression and Anxiety</full-title><abbr-1>Depression Anxiety</abbr-1></alt-periodical><pages>185-92</pages><volume>21</volume><number>4</number><edition>2005/08/03</edition><keywords><keyword>Adult</keyword><keyword>Cross-Cultural Comparison</keyword><keyword>Depressive Disorder, Major/ diagnosis</keyword><keyword>Female</keyword><keyword>Humans</keyword><keyword>Iran</keyword><keyword>Language</keyword><keyword>Male</keyword><keyword>Psychometrics/methods</keyword><keyword>Questionnaires</keyword><keyword>Reproducibility of Results</keyword></keywords><dates><year>2005</year></dates><isbn>1091-4269 (Print)&#xD;1091-4269 (Linking)</isbn><accession-num>16075452</accession-num><urls></urls><electronic-resource-num>10.1002/da.20070</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(Ghassemzadeh et al., 2005). شامل 21 سوال چهار گزینه ای است که به هر گزینه بین 0 تا 3 نمره اختصاص مییابد و دامنه نمرات این پرسشنامه بین 0 تا 63 است. آزمودنیها می بایست در هرسوال گزینه ای را انتخاب میکردند که بهتر از همه بیان کننده احساس آنها در 2 هفته اخیر بود. زنان مورد بررسی بر اساس امتیاز به 6 گروه تقسیم شدند: طبیعی (10-0)، کمی افسرده (16-11)، نیازمند مشورت با روانپزشک (20-17)، به نسبت افسرده (30-21)، افسردگی شدید (40-31) و افسردگی بیش از حد (بیشتر از 40) ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Payab</Author><Year>2012</Year><RecNum>54</RecNum><DisplayText>(Payab et al., 2012)</DisplayText><record><rec-number>54</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>54</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Payab, M.</author><author>Motlagh, A. R.</author><author>Eshraghian, M.</author><author>Rostami, R.</author><author>Siassi, F.</author><author>Abbasi, B.</author><author>Ahmadi, M.</author><author>Karimi, T.</author><author>Mahjouri, M. Y.</author><author>Seifi–, S.</author></authors></contributors><auth-address>School of Public Health &amp; Institute of Public Health Researches, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. eshraghianmr@yahoo.com.</auth-address><titles><title>The association between depression, socio-economic factors and dietary intake in mothers having primary school children living in Rey, South of Tehran, Iran</title><secondary-title>J Diabetes Metab Disord</secondary-title><alt-title>Journal of diabetes and metabolic disorders</alt-title></titles><periodical><full-title>J Diabetes Metab Disord</full-title><abbr-1>Journal of diabetes and metabolic disorders</abbr-1></periodical><alt-periodical><full-title>Journal of Diabetes and Metabolic Disorders</full-title><abbr-1>J. Diabetes Metabolic Disord.</abbr-1></alt-periodical><pages>29</pages><volume>11</volume><number>1</number><edition>2012/01/01</edition><dates><year>2012</year></dates><isbn>2251-6581 (Electronic)&#xD;2251-6581 (Linking)</isbn><accession-num>23497656</accession-num><urls><related-urls><url>http://www.jdmdonline.com/content/pdf/2251-6581-11-29.pdf</url></related-urls></urls><custom2>PMC3598215</custom2><electronic-resource-num>10.1186/2251-6581-11-29</electronic-resource-num><remote-database-provider>NLM</remote-database-provider><language>eng</language></record></Cite></EndNote>(Payab et al., 2012). سپس جهت مقایسه دسته های مختلف شدت افسردگی گروه ها با یکدیگر ادغام و به چهار گروه طبیعی، افسردگی خفیف، افسردگی متوسط و افسردگی شدید تقسیم بندی شدند (گروه افسردگی خفیف شامل گروه های کمی افسرده و نیازمند مشورت با روانپزشک، افسردگی متوسط شامل بهنسبت افسرده و افسردگی شدید شامل افسردگی شدید و بیش از حد می باشد).
3-6-3- ارزیابی دریافت های غذایی
دریافت های غذایی افراد در طی سال گذشته با استفاده از یک پرسشنامه بسامد خوراک نیمه کمی معتبر و قابل اطمینان PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BemFkYmFraHQ8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NTIxPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihBemFkYmFraHQgZXQgYWwuLCAyMDA1
KTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MjE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBl
ZGY1cDl6ZHgiPjUyMTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QXph
ZGJha2h0LCBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWlybWlyYW4sIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5F
c21haWxsemFkZWgsIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Beml6aSwgRi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5FbmRvY3JpbmUgUmVzZWFyY2ggQ2VudGVy
LCBTaGFoZWVkIEJlaGVzaHRpIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgVGVocmFu
LCBJcmFuLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRhaXJ5IGNvbnN1bXB0aW9uIGlz
IGludmVyc2VseSBhc3NvY2lhdGVkIHdpdGggdGhlIHByZXZhbGVuY2Ugb2YgdGhlIG1ldGFib2xp
YyBzeW5kcm9tZSBpbiBUZWhyYW5pYW4gYWR1bHRzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFt
IEogQ2xpbiBOdXRyPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91
cm5hbCBvZiBjbGluaWNhbCBudXRyaXRpb248L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5BbSBKIENsaW4gTnV0cjwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlRoZSBBbWVy
aWNhbiBqb3VybmFsIG9mIGNsaW5pY2FsIG51dHJpdGlvbjwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW0gSiBDbGluIE51dHI8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFi
YnItMT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBjbGluaWNhbCBudXRyaXRpb248L2FiYnItMT48
L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41MjMtMzA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+ODI8L3ZvbHVtZT48
bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDA1LzA5LzEzPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48
a2V5d29yZD5BZG9sZXNjZW50PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPkFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2FsY2l1bSwgRGlldGFyeS8gYWRtaW5pc3RyYXRp
b24gJmFtcDsgZG9zYWdlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvaG9ydCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPkNyb3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRhaXJ5
IFByb2R1Y3RzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29k
IEhhYml0czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IZWFsdGggU3VydmV5czwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHlwZXJ0ZW5zaW9uL2Jsb29kL2VwaWRlbWlvbG9n
eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JcmFuL2VwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5M
aWZlIFN0eWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvZ2lzdGljIE1vZGVsczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5NYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1ldGFib2xpYyBTeW5kcm9tZSBYL2Jsb29kLyBl
cGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlkZGxlIEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+TnV0cml0aW9uIFN1cnZleXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+T2Jlc2l0eS9ibG9vZC9lcGlk
ZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJldmFsZW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Q
cm9zcGVjdGl2ZSBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPlJpc2sgRmFjdG9yczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVh
cj4yMDA1PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+U2VwPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0
ZXM+PGlzYm4+MDAwMi05MTY1IChQcmludCkmI3hEOzAwMDItOTE2NSAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+
PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MTYxNTUyNjM8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PC91cmxzPjxyZW1v
dGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1
YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BemFkYmFraHQ8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NTIxPC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihBemFkYmFraHQgZXQgYWwuLCAyMDA1
KTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MjE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBl
ZGY1cDl6ZHgiPjUyMTwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+QXph
ZGJha2h0LCBMLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+TWlybWlyYW4sIFAuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5F
c21haWxsemFkZWgsIEEuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Beml6aSwgRi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhv
cnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5FbmRvY3JpbmUgUmVzZWFyY2ggQ2VudGVy
LCBTaGFoZWVkIEJlaGVzaHRpIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgVGVocmFu
LCBJcmFuLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRhaXJ5IGNvbnN1bXB0aW9uIGlz
IGludmVyc2VseSBhc3NvY2lhdGVkIHdpdGggdGhlIHByZXZhbGVuY2Ugb2YgdGhlIG1ldGFib2xp
YyBzeW5kcm9tZSBpbiBUZWhyYW5pYW4gYWR1bHRzPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPkFt
IEogQ2xpbiBOdXRyPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10aXRsZT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91
cm5hbCBvZiBjbGluaWNhbCBudXRyaXRpb248L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNh
bD48ZnVsbC10aXRsZT5BbSBKIENsaW4gTnV0cjwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlRoZSBBbWVy
aWNhbiBqb3VybmFsIG9mIGNsaW5pY2FsIG51dHJpdGlvbjwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48
YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+QW0gSiBDbGluIE51dHI8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFi
YnItMT5UaGUgQW1lcmljYW4gam91cm5hbCBvZiBjbGluaWNhbCBudXRyaXRpb248L2FiYnItMT48
L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz41MjMtMzA8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+ODI8L3ZvbHVtZT48
bnVtYmVyPjM8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDA1LzA5LzEzPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48
a2V5d29yZD5BZG9sZXNjZW50PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPkFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2FsY2l1bSwgRGlldGFyeS8gYWRtaW5pc3RyYXRp
b24gJmFtcDsgZG9zYWdlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNvaG9ydCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPkNyb3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkRhaXJ5
IFByb2R1Y3RzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Gb29k
IEhhYml0czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IZWFsdGggU3VydmV5czwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SHlwZXJ0ZW5zaW9uL2Jsb29kL2VwaWRlbWlvbG9n
eTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JcmFuL2VwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5M
aWZlIFN0eWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkxvZ2lzdGljIE1vZGVsczwva2V5d29yZD48a2V5
d29yZD5NYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1ldGFib2xpYyBTeW5kcm9tZSBYL2Jsb29kLyBl
cGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlkZGxlIEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv
cmQ+TnV0cml0aW9uIFN1cnZleXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+T2Jlc2l0eS9ibG9vZC9lcGlk
ZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJldmFsZW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Q
cm9zcGVjdGl2ZSBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPlJpc2sgRmFjdG9yczwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVh
cj4yMDA1PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+U2VwPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0
ZXM+PGlzYm4+MDAwMi05MTY1IChQcmludCkmI3hEOzAwMDItOTE2NSAoTGlua2luZyk8L2lzYm4+
PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MTYxNTUyNjM8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PC91cmxzPjxyZW1v
dGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1
YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (Azadbakht et al., 2005) که شامل 125 قلم غذایی است (پیوست 3)، با انجام مصاحبه رو در رو توسط دو کارشناس تغذیه آموزش دیده جمع آوری شد. از شرکت کنندگان در مورد تکرر مصرف و مقدار مصرفی هر یک از آیتم های غذایی سوال شد. مقادیر ذکر شده هر غذا با استفاده از راهنمای مقیاسهای خانگی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ghaffarpour</Author><Year>1999</Year><RecNum>550</RecNum><DisplayText>(Ghaffarpour et al., 1999)</DisplayText><record><rec-number>550</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ex5xzp9tp02wssefvw4xpdwbx20edf5p9zdx”>550</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ghaffarpour, Masoomeh</author><author>Houshiar-Rad, Anahita</author><author>Kianfar, Hayedeh</author></authors></contributors><titles><title> The manual for household measures, cooking yields factors and edible portion of foods.</title><secondary-title>Tehran: Nashre Olume Keshavarzy</secondary-title></titles><periodical><full-title>Tehran: Nashre Olume Keshavarzy</full-title></periodical><dates><year>1999</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Ghaffarpour et al., 1999) به گرم تبدیل و مقدار گرم مصرفی هریک از مواد غذایی در روز برای هر فرد تعیین و وارد SPSS21 شد. برای تعیین انرژی دریافتی با استفاده از جدول ترکیبات مواد غذایی ایرانی تعدیل شده ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Tarsarkisian</Author><Year>2010</Year><RecNum>777</RecNum><DisplayText>(Tarsarkisian et al., 2010)</DisplayText><record><rec-number>777</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”5pap5ed9ep2dzqe9v04vxe00rvtpef2eaz52″>777</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Tarsarkisian, N.</author><author>Rahmanian, M.</author><author>Azar, M.</author><author>Miorian, H.</author><author>Khalili, SH. </author></authors></contributors><titles><title>Modified Iranian food composition tables.</title><secondary-title>Tehran: National Nutrition and food Technology Research Institute</secondary-title></titles><periodical><full-title>Tehran: National Nutrition and food Technology Research Institute</full-title></periodical><dates><year>2010</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Tarsarkisian et al., 2010) و جدول های ترکیبات مواد غذایی معتبر بین المللی USDA وMcCance Widdowson بهترین انتخاب های غذایی انجام شد و با احتساب میزان انرژی به ازاء 100 گرم هریک از مواد غذایی انتخاب شده، انرژی دریافتی روزانه بر اساس گزارش پرسشنامه بسامد خوراک برای هر نفر محاسبه گردید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kalantari</Author><Year>2005</Year><RecNum>778</RecNum><DisplayText>(Kalantari and Ghaffarpour, 2005)</DisplayText><record><rec-number>778</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”5pap5ed9ep2dzqe9v04vxe00rvtpef2eaz52″>778</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Kalantari, Naser.</author><author>Ghaffarpour, Masoomeh.</author></authors></contributors><titles><title> National Comprehensive Study on Household Food Consumption Pattern and Nutritional Status IR IRAN, 2001–2003</title><secondary-title>Tehran: Nutrition Research Department, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Ministry of Health</secondary-title></titles><periodical><full-title>Tehran: Nutrition Research Department, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Ministry of Health</full-title></periodical><dates><year>2005</year></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>(Kalantari and Ghaffarpour, 2005).
3-6-4- ارزیابی فعالیت بدنی
در این مطالعه میزان فعالیت بدنی روزانه با تکمیل پرسشنامه فعالیت بدنی که در مطالعات قبلی در اروپا تهیه شده و اعتبار آن به تایید رسیده است، ارزیابی شد Aadahl and Jorgensen, 2003)) (پیوست 4). روایی و پایایی این پرسشنامه در ایران توسط مطالعه ای که در استان اصفهان انجام شده، به تایید رسیده است PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LZWxpc2hhZGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA3PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NTI0PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihLZWxpc2hhZGkgZXQgYWwuLCAyMDA3
KTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MjQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBl
ZGY1cDl6ZHgiPjUyNDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S2Vs
aXNoYWRpLCBSLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QXJkYWxhbiwgRy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdo
ZWlyYXRtYW5kLCBSLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R291eWEsIE0uIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5SYXphZ2hpLCBFLiBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVsYXZhcmksIEEuPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5NYWpkemFkZWgsIFIuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IZXNobWF0LCBSLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TW90YWdoaWFuLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmFyZWthdGksIEguPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5NYWhtb3VkLUFyYWJpLCBNLiBTLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UmlhemksIE0uIE0u
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+UHJldmVudGl2
ZSBQZWRpYXRyaWMgQ2FyZGlvbG9neSBEZXBhcnRtZW50LCBJc2ZhaGFuIENhcmRpb3Zhc2N1bGFy
IFJlc2VhcmNoIENlbnRyZSwgSXNmYWhhbiBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1lZGljYWwgU2NpZW5jZXMs
IElzZmFoYW4sIElzbGFtaWMgUmVwdWJsaWMgb2YgSXJhbi4gS2VsaXNoYWRpQG1lZC5tdWkuYWMu
aXI8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Bc3NvY2lhdGlvbiBvZiBwaHlzaWNhbCBh
Y3Rpdml0eSBhbmQgZGlldGFyeSBiZWhhdmlvdXJzIGluIHJlbGF0aW9uIHRvIHRoZSBib2R5IG1h
c3MgaW5kZXggaW4gYSBuYXRpb25hbCBzYW1wbGUgb2YgSXJhbmlhbiBjaGlsZHJlbiBhbmQgYWRv
bGVzY2VudHM6IENBU1BJQU4gU3R1ZHk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QnVsbCBXb3Js
ZCBIZWFsdGggT3JnYW48L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPkJ1bGxldGluIG9mIHRo
ZSBXb3JsZCBIZWFsdGggT3JnYW5pemF0aW9uPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PGFsdC1wZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkJ1bGxldGluIG9mIHRoZSBXb3JsZCBIZWFsdGggT3JnYW5pemF0
aW9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE5LTI2PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjg1PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwNy8wMS8yNDwvZWRp
dGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWRvbGVzY2VudDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Cb2R5
IE1hc3MgSW5kZXg8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2hpbGQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q3Jv
c3MtU2VjdGlvbmFsIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldC8gc3RhdGlzdGljcyAm
YW1wOyBudW1lcmljYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPklyYW4vZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPk1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TW90b3IgQWN0aXZpdHk8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+U2V4IEZhY3RvcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U29jaW9lY29ub21pYyBGYWN0
b3JzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRl
cz48ZGF0ZT5KYW48L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDQyLTk2ODYgKFBy
aW50KSYjeEQ7MDA0Mi05Njg2IChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xNzI0Mjc1
NDwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PGN1c3RvbTI+UE1DMjYzNjIxNzwvY3VzdG9t
Mj48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVy
PjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5LZWxpc2hhZGk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA3PC9ZZWFy
PjxSZWNOdW0+NTI0PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihLZWxpc2hhZGkgZXQgYWwuLCAyMDA3
KTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj41MjQ8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJleDV4enA5dHAwMndzc2Vmdnc0eHBkd2J4MjBl
ZGY1cDl6ZHgiPjUyNDwva2V5PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFs
IEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+S2Vs
aXNoYWRpLCBSLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QXJkYWxhbiwgRy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdo
ZWlyYXRtYW5kLCBSLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+R291eWEsIE0uIE0uPC9hdXRob3I+PGF1dGhv
cj5SYXphZ2hpLCBFLiBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+RGVsYXZhcmksIEEuPC9hdXRob3I+PGF1
dGhvcj5NYWpkemFkZWgsIFIuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5IZXNobWF0LCBSLjwvYXV0aG9yPjxh
dXRob3I+TW90YWdoaWFuLCBNLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmFyZWthdGksIEguPC9hdXRob3I+
PGF1dGhvcj5NYWhtb3VkLUFyYWJpLCBNLiBTLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+UmlhemksIE0uIE0u
PC9hdXRob3I+PC9hdXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+UHJldmVudGl2
ZSBQZWRpYXRyaWMgQ2FyZGlvbG9neSBEZXBhcnRtZW50LCBJc2ZhaGFuIENhcmRpb3Zhc2N1bGFy
IFJlc2VhcmNoIENlbnRyZSwgSXNmYWhhbiBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1lZGljYWwgU2NpZW5jZXMs
IElzZmFoYW4sIElzbGFtaWMgUmVwdWJsaWMgb2YgSXJhbi4gS2VsaXNoYWRpQG1lZC5tdWkuYWMu
aXI8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5Bc3NvY2lhdGlvbiBvZiBwaHlzaWNhbCBh
Y3Rpdml0eSBhbmQgZGlldGFyeSBiZWhhdmlvdXJzIGluIHJlbGF0aW9uIHRvIHRoZSBib2R5IG1h
c3MgaW5kZXggaW4gYSBuYXRpb25hbCBzYW1wbGUgb2YgSXJhbmlhbiBjaGlsZHJlbiBhbmQgYWRv
bGVzY2VudHM6IENBU1BJQU4gU3R1ZHk8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+QnVsbCBXb3Js
ZCBIZWFsdGggT3JnYW48L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPkJ1bGxldGluIG9mIHRo
ZSBXb3JsZCBIZWFsdGggT3JnYW5pemF0aW9uPC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PGFsdC1wZXJp
b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkJ1bGxldGluIG9mIHRoZSBXb3JsZCBIZWFsdGggT3JnYW5pemF0
aW9uPC9mdWxsLXRpdGxlPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjE5LTI2PC9wYWdlcz48dm9s
dW1lPjg1PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwNy8wMS8yNDwvZWRp
dGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWRvbGVzY2VudDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Cb2R5
IE1hc3MgSW5kZXg8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2hpbGQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q3Jv
c3MtU2VjdGlvbmFsIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGlldC8gc3RhdGlzdGljcyAm
YW1wOyBudW1lcmljYWwgZGF0YTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5GZW1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtl
eXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPklyYW4vZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3Jk
PjxrZXl3b3JkPk1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TW90b3IgQWN0aXZpdHk8L2tleXdvcmQ+
PGtleXdvcmQ+U2V4IEZhY3RvcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U29jaW9lY29ub21pYyBGYWN0
b3JzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRl
cz48ZGF0ZT5KYW48L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMDQyLTk2ODYgKFBy
aW50KSYjeEQ7MDA0Mi05Njg2IChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xNzI0Mjc1
NDwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PGN1c3RvbTI+UE1DMjYzNjIxNzwvY3VzdG9t
Mj48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5MTTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVy
PjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48L0VuZE5vdGU+
ADDIN EN.CITE.DATA (Kelishadi et al., 2007). این پرسشنامه به نحوی تهیه شده که در عین سادگی بر اساس شدت فعالیت بدنیMetabolic Equivalent (MET) به 9 ردیف تقسیم شده و ردیف های آن از بالا به پایین از بی تحرکی (9/0MET=) تا فعالیت های شدید (6MET>) را نشان می دهد. حاصلضرب عدد MET در مدت زمان انجام آن، شدت فعالیت انجام شده در واحد زمان MET.time)) را نشان می دهد. برای هر فرد به ازای هر یک از فعالیت های طبقه بندی شده، ساعات صرف شده برای هر یک از فعالیت های بدنی در مقدارMET آن فعالیت ضرب شد و اعداد به دست آمده که به صورت معادل متابولیک × ساعت (MET.h) بودند، با یکدیگر جمع شدند تا مقدار معادل متابولیک × ساعت در روز(MET.h/day) محاسبه شود. در این پرسشنامه، در صورتی که مجموع ساعت های گزارش شده برای مجموع فعالیت های مختلف برابر با 24 ساعت نبود، ساعت های از دست رفته یا اضافه شده باید در عدد 2 که MET فعالیت های روزمره خانه است، ضرب و به کل MET.h بدست آمده اضافه می شد یا از آن کسر می گردید PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BYWRhaGw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAzPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+ODA1PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihBYWRhaGwgYW5kIEpvcmdlbnNlbiwgMjAw
MywgTm9ybWFuIGV0IGFsLiwgMjAwMSk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+
ODA1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNXBhcDVl
ZDllcDJkenFlOXYwNHZ4ZTAwcnZ0cGVmMmVhejUyIj44MDU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48
cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFhZGFobCwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkpvcmdlbnNlbiwg
VC48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5SZXNlYXJj
aCBDZW50cmUgZm9yIFByZXZlbnRpb24gYW5kIEhlYWx0aCwgR2xvc3RydXAgVW5pdmVyc2l0eSBI
b3NwaXRhbCwgR2xvc3RydXAsIERlbm1hcmsuIG1lYWFAZ2xvc3RydXBob3NwLmtiaGFtdC5kazwv
YXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlZhbGlkYXRpb24gb2YgYSBuZXcgc2VsZi1yZXBv
cnQgaW5zdHJ1bWVudCBmb3IgbWVhc3VyaW5nIHBoeXNpY2FsIGFjdGl2aXR5PC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPk1lZCBTY2kgU3BvcnRzIEV4ZXJjPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10
aXRsZT5NZWRpY2luZSBhbmQgc2NpZW5jZSBpbiBzcG9ydHMgYW5kIGV4ZXJjaXNlPC9hbHQtdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+TWVkIFNjaSBTcG9ydHMgRXhlcmM8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5NZWRpY2luZSBhbmQgc2NpZW5jZSBpbiBzcG9ydHMgYW5kIGV4
ZXJjaXNlPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5N
ZWQgU2NpIFNwb3J0cyBFeGVyYzwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPk1lZGljaW5lIGFuZCBzY2ll
bmNlIGluIHNwb3J0cyBhbmQgZXhlcmNpc2U8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdl
cz4xMTk2LTIwMjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4zNTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NzwvbnVtYmVyPjxl
ZGl0aW9uPjIwMDMvMDcvMDQ8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkb2xlc2NlbnQ8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGF0YSBDb2xsZWN0aW9u
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVuZXJneSBNZXRhYm9saXNtPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkV4
ZXJjaXNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5QaHlzaWNhbCBGaXRuZXNzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9u
bmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlJlY3JlYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UmVw
cm9kdWNpYmlsaXR5IG9mIFJlc3VsdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3BvcnRzPC9rZXl3b3Jk
Pjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5KdWw8
L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTk1LTkxMzEgKFByaW50KSYjeEQ7MDE5
NS05MTMxIChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xMjg0MDY0MjwvYWNjZXNzaW9u
LW51bT48dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEyNDkvMDEubXNz
LjAwMDAwNzQ0NDYuMDIxOTIuMTQ8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0
YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVu
ZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+Tm9ybWFuPC9BdXRob3I+
PFllYXI+MjAwMTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjgwNDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+
ODA0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNXBhcDVl
ZDllcDJkenFlOXYwNHZ4ZTAwcnZ0cGVmMmVhejUyIj44MDQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48
cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk5vcm1hbiwgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJlbGxvY2NvLCBS
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmVyZ3N0cm9tLCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V29saywgQS48
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50
IG9mIE1lZGljYWwgRXBpZGVtaW9sb2d5LCBLYXJvbGluc2thIEluc3RpdHV0ZXQsIFN0b2NraG9s
bSwgU3dlZGVuLiBhbm5hLm5vcm1hbkBtZXAua2kuc2U8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5WYWxpZGl0eSBhbmQgcmVwcm9kdWNpYmlsaXR5IG9mIHNlbGYtcmVwb3J0ZWQgdG90YWwg
cGh5c2ljYWwgYWN0aXZpdHktLWRpZmZlcmVuY2VzIGJ5IHJlbGF0aXZlIHdlaWdodDwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5JbnQgSiBPYmVzIFJlbGF0IE1ldGFiIERpc29yZDwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBqb3VybmFsIG9mIG9iZXNpdHkgYW5kIHJl
bGF0ZWQgbWV0YWJvbGljIGRpc29yZGVycyA6IGpvdXJuYWwgb2YgdGhlIEludGVybmF0aW9uYWwg
QXNzb2NpYXRpb24gZm9yIHRoZSBTdHVkeSBvZiBPYmVzaXR5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+
PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50IEogT2JlcyBSZWxhdCBNZXRhYiBEaXNvcmQ8L2Z1
bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIGpvdXJuYWwgb2Ygb2Jlc2l0eSBhbmQgcmVs
YXRlZCBtZXRhYm9saWMgZGlzb3JkZXJzIDogam91cm5hbCBvZiB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBB
c3NvY2lhdGlvbiBmb3IgdGhlIFN0dWR5IG9mIE9iZXNpdHk8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+
PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkludCBKIE9iZXMgUmVsYXQgTWV0YWIgRGlzb3Jk
PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+SW50ZXJuYXRpb25hbCBqb3VybmFsIG9mIG9iZXNpdHkgYW5k
IHJlbGF0ZWQgbWV0YWJvbGljIGRpc29yZGVycyA6IGpvdXJuYWwgb2YgdGhlIEludGVybmF0aW9u
YWwgQXNzb2NpYXRpb24gZm9yIHRoZSBTdHVkeSBvZiBPYmVzaXR5PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NjgyLTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjU8
L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDAxLzA1LzIyPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5B
ZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJvZHkgV2VpZ2h0
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkV4ZXJjaXNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5MZWlzdXJlIEFjdGl2aXRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QaHlzaWNhbCBF
eGVydGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QaHlzaWNhbCBGaXRuZXNzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlJlcHJvZHVjaWJpbGl0eSBvZiBS
ZXN1bHRzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNlbGYgRGlzY2xvc3VyZTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5Xb3JrPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDE8L3llYXI+PHB1Yi1k
YXRlcz48ZGF0ZT5NYXk8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48YWNjZXNzaW9uLW51bT4x
MTM2MDE1MTwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjEwLjEwMzgvc2ouaWpvLjA4MDE1OTc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1v
dGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1
YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5BYWRhaGw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDAzPC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+ODA1PC9SZWNOdW0+PERpc3BsYXlUZXh0PihBYWRhaGwgYW5kIEpvcmdlbnNlbiwgMjAw
MywgTm9ybWFuIGV0IGFsLiwgMjAwMSk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+
ODA1PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNXBhcDVl
ZDllcDJkenFlOXYwNHZ4ZTAwcnZ0cGVmMmVhejUyIj44MDU8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48
cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkFhZGFobCwgTS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkpvcmdlbnNlbiwg
VC48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5SZXNlYXJj
aCBDZW50cmUgZm9yIFByZXZlbnRpb24gYW5kIEhlYWx0aCwgR2xvc3RydXAgVW5pdmVyc2l0eSBI
b3NwaXRhbCwgR2xvc3RydXAsIERlbm1hcmsuIG1lYWFAZ2xvc3RydXBob3NwLmtiaGFtdC5kazwv
YXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPlZhbGlkYXRpb24gb2YgYSBuZXcgc2VsZi1yZXBv
cnQgaW5zdHJ1bWVudCBmb3IgbWVhc3VyaW5nIHBoeXNpY2FsIGFjdGl2aXR5PC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPk1lZCBTY2kgU3BvcnRzIEV4ZXJjPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PGFsdC10
aXRsZT5NZWRpY2luZSBhbmQgc2NpZW5jZSBpbiBzcG9ydHMgYW5kIGV4ZXJjaXNlPC9hbHQtdGl0
bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+TWVkIFNjaSBTcG9ydHMgRXhlcmM8
L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5NZWRpY2luZSBhbmQgc2NpZW5jZSBpbiBzcG9ydHMgYW5kIGV4
ZXJjaXNlPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5N
ZWQgU2NpIFNwb3J0cyBFeGVyYzwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPk1lZGljaW5lIGFuZCBzY2ll
bmNlIGluIHNwb3J0cyBhbmQgZXhlcmNpc2U8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdl
cz4xMTk2LTIwMjwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4zNTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+NzwvbnVtYmVyPjxl
ZGl0aW9uPjIwMDMvMDcvMDQ8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkb2xlc2NlbnQ8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RGF0YSBDb2xsZWN0aW9u
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVuZXJneSBNZXRhYm9saXNtPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkV4
ZXJjaXNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8
L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5QaHlzaWNhbCBGaXRuZXNzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlF1ZXN0aW9u
bmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlJlY3JlYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UmVw
cm9kdWNpYmlsaXR5IG9mIFJlc3VsdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3BvcnRzPC9rZXl3b3Jk
Pjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDM8L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5KdWw8
L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4wMTk1LTkxMzEgKFByaW50KSYjeEQ7MDE5
NS05MTMxIChMaW5raW5nKTwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xMjg0MDY0MjwvYWNjZXNzaW9u
LW51bT48dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEyNDkvMDEubXNz
LjAwMDAwNzQ0NDYuMDIxOTIuMTQ8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1vdGUtZGF0
YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1YWdlPmVu
ZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+Tm9ybWFuPC9BdXRob3I+
PFllYXI+MjAwMTwvWWVhcj48UmVjTnVtPjgwNDwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+
ODA0PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3JlaWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iNXBhcDVl
ZDllcDJkenFlOXYwNHZ4ZTAwcnZ0cGVmMmVhejUyIj44MDQ8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48
cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9y
cz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPk5vcm1hbiwgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkJlbGxvY2NvLCBS
LjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QmVyZ3N0cm9tLCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+V29saywgQS48
L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVzcz5EZXBhcnRtZW50
IG9mIE1lZGljYWwgRXBpZGVtaW9sb2d5LCBLYXJvbGluc2thIEluc3RpdHV0ZXQsIFN0b2NraG9s
bSwgU3dlZGVuLiBhbm5hLm5vcm1hbkBtZXAua2kuc2U8L2F1dGgtYWRkcmVzcz48dGl0bGVzPjx0
aXRsZT5WYWxpZGl0eSBhbmQgcmVwcm9kdWNpYmlsaXR5IG9mIHNlbGYtcmVwb3J0ZWQgdG90YWwg
cGh5c2ljYWwgYWN0aXZpdHktLWRpZmZlcmVuY2VzIGJ5IHJlbGF0aXZlIHdlaWdodDwvdGl0bGU+
PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5JbnQgSiBPYmVzIFJlbGF0IE1ldGFiIERpc29yZDwvc2Vjb25kYXJ5
LXRpdGxlPjxhbHQtdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBqb3VybmFsIG9mIG9iZXNpdHkgYW5kIHJl
bGF0ZWQgbWV0YWJvbGljIGRpc29yZGVycyA6IGpvdXJuYWwgb2YgdGhlIEludGVybmF0aW9uYWwg
QXNzb2NpYXRpb24gZm9yIHRoZSBTdHVkeSBvZiBPYmVzaXR5PC9hbHQtdGl0bGU+PC90aXRsZXM+
PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0bGU+SW50IEogT2JlcyBSZWxhdCBNZXRhYiBEaXNvcmQ8L2Z1
bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIGpvdXJuYWwgb2Ygb2Jlc2l0eSBhbmQgcmVs
YXRlZCBtZXRhYm9saWMgZGlzb3JkZXJzIDogam91cm5hbCBvZiB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBB
c3NvY2lhdGlvbiBmb3IgdGhlIFN0dWR5IG9mIE9iZXNpdHk8L2FiYnItMT48L3BlcmlvZGljYWw+
PGFsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPkludCBKIE9iZXMgUmVsYXQgTWV0YWIgRGlzb3Jk
PC9mdWxsLXRpdGxlPjxhYmJyLTE+SW50ZXJuYXRpb25hbCBqb3VybmFsIG9mIG9iZXNpdHkgYW5k
IHJlbGF0ZWQgbWV0YWJvbGljIGRpc29yZGVycyA6IGpvdXJuYWwgb2YgdGhlIEludGVybmF0aW9u
YWwgQXNzb2NpYXRpb24gZm9yIHRoZSBTdHVkeSBvZiBPYmVzaXR5PC9hYmJyLTE+PC9hbHQtcGVy
aW9kaWNhbD48cGFnZXM+NjgyLTg8L3BhZ2VzPjx2b2x1bWU+MjU8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjU8
L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDAxLzA1LzIyPC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5B
ZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BZ2VkPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkJvZHkgV2VpZ2h0
PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkV4ZXJjaXNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5
d29yZD48a2V5d29yZD5MZWlzdXJlIEFjdGl2aXRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUgQWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QaHlzaWNhbCBF
eGVydGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QaHlzaWNhbCBGaXRuZXNzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3
b3JkPlF1ZXN0aW9ubmFpcmVzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlJlcHJvZHVjaWJpbGl0eSBvZiBS
ZXN1bHRzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNlbGYgRGlzY2xvc3VyZTwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5Xb3JrPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDE8L3llYXI+PHB1Yi1k
YXRlcz48ZGF0ZT5NYXk8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48YWNjZXNzaW9uLW51bT4x
MTM2MDE1MTwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2Ut
bnVtPjEwLjEwMzgvc2ouaWpvLjA4MDE1OTc8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjxyZW1v
dGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TkxNPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1
YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT5=
ADDIN EN.CITE.DATA (Aadahl and Jorgensen, 2003, Norman et al., 2001).
3-6-5- ارزیابی وضعیت تن سنجی
در این مطالعه وزن هر یک از افراد با حداقل پوشش با یک ترازو با دقت 100 گرم اندازه گیری شد و قد آن ها در وضعیت ایستاده و بدون کفش در حالی که به دیوار تکیه داده بودند و کتف ها در شرایط عادی قرار داشتند با دقت 5/0 سانتی متر و با متر نواری نصب شده به دیوار اندازه گیری شد. نمایه توده بدن Body Mass Index (BMI) با تقسیم وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد (مترمربع) محاسبه شد.
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از تعیین شیوع افسردگی در جمعیت 255 نفری زنان مورد مطالعه، برای بررسی ارتباط الگوهای غذایی و افسردگی، خانم های باردار، شیرده، افرادی که طی یک سال گذشته رژیم غذایی خاصی داشتند، آن هایی که به بیش از 50% پرسشنامه بسامد خوراک پاسخ نداده بودند و یا کل انرژی دریافتی روزانه آن ها کمتر و بیشتر از 3 انحراف معیار ازقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *