— (287)

دانشکده مهندسی مکانیک
35864396240مدلسازی همزمان جریان سیال و شبکهی دینامیک سلولی در فرایند نورگ سازی متاثر از تومور00مدلسازی همزمان جریان سیال و شبکهی دینامیک سلولی در فرایند نورگ سازی متاثر از توموررساله دکتری مهندسی مکانیک

نگارش: حسین بزم آرا
اساتید راهنما: دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
دکتر مجید بازارگان
استاد مشاور: دکتر مجید سلطانی

centertop00
\* mergeformat
تاسیس 1307
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اظهارنامه دانشجو
اینجانب حسین بزم آراء قوشچی دانشجوی دکترای رشته مهندسی مکانیک تیدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گواهی می‌نمایم که تحقیقات ارائه شده در رساله با عنوان:
مدلسازی همزمان جریان سیال و شبکهی دینامیک سلولی
در فرایند نو رگ سازی متاثر از تومور
با راهنمایی اساتید محترم جناب آقای دکتر سید مجتبی موسوی نائینیان، جناب آقای دکتر مجید بازارگان و مشاوره جناب آقای دکتر مجید سلطانی توسط شخص اینجانب انجام شده است. صحت و اصالت مطالب نگارش شده در این رساله مورد تأیید می‌باشد. در مورد استفاده از کار دیگر محققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. به علاوه گواهی می‌نمایم که مطالب مندرج در پایاننامه تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط اینجانب یا فرد دیگری در هیچ جا ارائه نشده است و در تدوین متن رساله چارچوب (فرمت) مصوب دانشگاه را به طور کامل رعایت کرده‌ام.
امضاء دانشجو:
تاریخ:
حق طبع، نشر و مالکیت نتایج
1- حق چاپ و تکثیر این رساله متعلق به نویسنده و استاد/استادان راهنمای آن می‌باشد. هرگونه تصویربرداری از کل یا بخشی از پایاننامه تنها با موافقت نویسنده یا استاد/استادان راهنما یا کتابخانه دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مجاز می‌باشد.
2- کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی می‌باشد و بدون اجازه کتبی دانشگاه به شخص ثالث قابل واگذاری نیست.
3- استفاده از اطلاعات و نتایج موجود رساله بدون ذکر مرجع مجاز نمی‌باشد.

چکیدهسرطان به عنوان یکی از بیماریهای در حال گسترش در بسیاری از کشورها بخش قابل توجهی از مرگ و میر را به خود اختصاص میدهد. بسیاری از سرطانها در شکل تومور ظاهر میشوند. رشد تومور مراحل مختلفی دارد که رگزایی متاثر از تومور حلقه ارتباطی بین مراحل رشد غیر عروقی و عروقی تومور است. با توجه به اهمیت رگزایی در مباحث مختلفی مانند رسانش دارویی و پیش بینی و درمان سرطان، این موضوع مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است. بخشی از این تحقیقات، مربوط به مدلسازی ریاضی این پدیده و تلاش جهت استفاده از این مدلها برای پیش بینی وقایع مرتبط با سرطان است.
در این تحقیق، با استفاده از یک مدل چند مقیاسی ریاضی برای رگزایی متاثر از تومور، رشد و گسترش رگها مدل شده است. در این مدل سه مقیاس مولکولی (درون سلولی)، سلولی و بافت (فراسلولی) در نظر گرفته شده است. در مقیاس مولکولی، این مدل با در نظر گرفتن برهمکنش بین مولکولهای انتقال دهندهی سیگنال درونِ سلول، پاسخ سلولها را به شرایط محیطی در نظر میگیرد. برای مدلسازی مقیاس مولکولی از روش شبکههای بولی استفاده شده است. در مقیاس مولکولی، رشد و برهمکنش بین سلولها و محیط اطراف آن با استفاده از یک روش بر مبنای عوامل به نام روش سلولی پاتس مدل شده است. در مقیاس بافت نیز پخش فاکتورهای رگزایی تومور در محیط، جریان خون ایجاد شده و حلقههای شکل گرفته ناشی از به هم پیوستن رگها مدل شده است. نوآوری اصلی این تحقیق در نظر گرفتن جریان خون به عنوان یکی از پدیدههای اصلی در مقیاس بافت و ارتباط دادن آن به وقایع درون سلول اندوتلیال است. ویژگی اصلی مدل ارائه شده توانایی آن در شبیهسازی رگزایی بدون اعمال فیزیک مسئله به صورت مستقیم است. در واقع، این مدل فیزیک مسئله را نیز به صورت همزمان تولید میکند. این تحقیق در پی پاسخ دادن به چند سوال اصلی در زمینه فیزیولوژی رگها و رگزایی میباشد. این که چه عاملی سبب حفظ ساختار یک رگ که متشکل از تعدادی سلول مجزا میباشد میشود؟ یا اینکه چه عاملی باعث هماهنگی بین سلولها در حین رشد شده و ساختار حلقه مانند رگها را در حین گسترش به سمت تومور حفظ میکند؟
فیزیک مورد بررسی در این تحقیق یک حلقهی تشکیل شده ناشی از به هم پیوستن دو شاخه رگ منفرد است. در اثر این اتصال، جریان خون در حلقهی بسته ایجاد میشود. تا پیش از برقراری جریان، محیط اطراف سلول عامل اصلی تنظیم رفتار آن است. پس از برقراری جریان، تنش برشی ناشی از جریان عامل اصلی تنظیم رفتار سلول میشود. مسیرهای انتقال سیگنال مختلفی پیش و پس از برقراری جریان فعال میشوند که در نتیجهی آن، رفتار سلولها در این دو حالت متفاوت است. در نظر گرفتن این تغییر در رفتار سلولها، بخش اصلی این تحقیق است. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، مشاهده میشود که در صورت در نظر نگرفتن تغییر رفتار سلولها در اثر جریان، حلقهی اولیهای که از به هم پیوستن دو شاخه رگ منفرد تشکیل شده، قادر به حفظ ساختار خود نبوده و به مرور از هم میپاشد. در مقابل، هنگامی که تغییرات رفتار سلول در اثر جریان در مدل در نظر گرفته میشود، حلقه رشد کرده و با حفظ ساختار، به سمت تومور حرکت میکند. این موضوع در واقع نشان دهندهی دلیل اصلی حفظ ساختار حلقهها در یک شبکهی مویرگی و از بین رفتن آنها در اثر عدم وجود جریان است. نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایج تعدادی از مدلهای تجربی و عددی نیز مقایسه شده و تطابق مناسبی بین نتایج مشاهده میشود.
فهرست مطالب
TOC \o “1-3” \h \z \u فصل اول – مقدمه PAGEREF _Toc420179182 \h 1سرطان و مراحل آن PAGEREF _Toc420179183 \h 1رگ زایی متأثر از تومور PAGEREF _Toc420179184 \h 4نقش ماتریس فراسلولی در رگ زایی PAGEREF _Toc420179188 \h 7چگونگی تاثیر ماتریس فراسلولی بر رفتار سلول ها PAGEREF _Toc420179189 \h 8خواص مکانیکی ماتریس فراسلولی PAGEREF _Toc420179190 \h 9مروری بر کارهای انجام شده PAGEREF _Toc420179191 \h 10اهداف و دستاوردها PAGEREF _Toc420179192 \h 14فصل دوم – تأثیرات ماتریس فراسلولی بر رشد و مهاجرت سلولهای اندوتلیال در فرایند رگ زایی متأثر از تومور PAGEREF _Toc420179193 \h 18پیش درآمد PAGEREF _Toc420179194 \h 18توصیف مسئله PAGEREF _Toc420179195 \h 20ساختار مدل PAGEREF _Toc420179196 \h 21مقیاس فراسلولی PAGEREF _Toc420179197 \h 21مقیاس سلولی PAGEREF _Toc420179198 \h 23مقیاس درون سلولی PAGEREF _Toc420179199 \h 30پارامترهای مدل PAGEREF _Toc420179200 \h 30نتایج PAGEREF _Toc420179201 \h 31تأثیر چگالی ماتریس PAGEREF _Toc420179202 \h 31نتیجه گیری PAGEREF _Toc420179203 \h 35فصل سوم – توسعه یک مدل شبکه بولی برای تعیین تأثیرات شرایط محیطی بر پاسخ های سلول اندوتلیال PAGEREF _Toc420179204 \h 37تشکیل مجرای درون سلول اندوتلیال و مکانیزم های سلولی آن PAGEREF _Toc420179205 \h 39انتقال سیگنال PAGEREF _Toc420179206 \h 41مروری بر مدل شبکه بولی PAGEREF _Toc420179207 \h 44مسیرهای انتقال سیگنال پیش از برقراری جریان PAGEREF _Toc420179208 \h 46ترکیب مسیرهای انتقال سیگنال PAGEREF _Toc420179209 \h 48تاثیر جریان بر سلول های اندوتلیال PAGEREF _Toc420179210 \h 50نتایج PAGEREF _Toc420179211 \h 54ارتباط بین سیگنال های ورودی و تشکیل مجراهای درون سلولی و فنوتیپ سلول پیش از برقراری جریان PAGEREF _Toc420179212 \h 55ارتباط بین سیگنال های ورودی و فنوتیپ سلول پس از برقراری جریان PAGEREF _Toc420179213 \h 58جلوگیری از رگ زایی با مسدود کردن مسیرهای انتقال سیگنال در سلول ها PAGEREF _Toc420179214 \h 59فصل چهارم – نقش حیاتی جریان خون در شکل گیری شبکه مویرگی با استفاده از یک مدل چندمقیاسی PAGEREF _Toc420179215 \h 64مدل چندمقیاسی PAGEREF _Toc420179216 \h 67مقیاس مولکولی (درون سلولی) PAGEREF _Toc420179217 \h 67مقیاس سلولی PAGEREF _Toc420179218 \h 69مقیاس بافت (فراسلولی) PAGEREF _Toc420179220 \h 70الگوریتم حل PAGEREF _Toc420179221 \h 75نتایج PAGEREF _Toc420179222 \h 76تشکیل حلقه بسته PAGEREF _Toc420179223 \h 77تغییرات فنوتیپ سلول در اثر جریان در حلقه PAGEREF _Toc420179224 \h 77عدم توانایی حلقه در حفظ ساختار خود بدون جریان PAGEREF _Toc420179225 \h 79کش آمدن حلقه با در نظر گفتن جریان PAGEREF _Toc420179226 \h 80تایید نتایج مدل PAGEREF _Toc420179227 \h 91فصل پنجم- جمع بندی و پیشنهادات PAGEREF _Toc420179228 \h 94مراجع PAGEREF _Toc420179229 \h 99
فهرست اشکال
TOC \h \z \c “شکل” شکل ‏11. آمار ابتلا به انواع سرطان ها (قسمت بالا) و مرگ و میر ناشی از انواع سرطان ها (قسمت پایین) در آمریکا [1]. PAGEREF _Toc420179235 \h 2شکل ‏12. سه مرحله رشد تومور.. PAGEREF _Toc420179236 \h 3شکل ‏13. حجم تومور قرار داده شده در قرنیه یک خرگوش بر حسب زمان[6]. PAGEREF _Toc420179237 \h 4شکل ‏14. توصیفی از مراحل فرایند رگ زایی PAGEREF _Toc420179238 \h 8شکل ‏21. نمایی از ماتریس فراسلولی با در نظر گرفتن رگ اصلی در سمت چپ و تومور در سمت راست PAGEREF _Toc420179239 \h 20شکل ‏22. شبکه در برگیرنده سه گونه اصلی در مدل سازی PAGEREF _Toc420179240 \h 25شکل ‏23. نمایی از میدان حل با در نظر گرفتن دو سلول اندوتلیال با شماره های 2و3 PAGEREF _Toc420179241 \h 29شکل ‏24. مهاجرت ناموفق و عدم توانایی سلول های اندوتلیال در تشکیل رگ در چگالی ماتریس 1/0. PAGEREF _Toc420179242 \h 32شکل ‏25. مهاجرت ناموفق و عدم توانایی سلول های اندوتلیال در تشکیل رگ در چگالی ماتریس 2/0. PAGEREF _Toc420179243 \h 32شکل ‏26. مهاجرت سلول های اندوتلیال و تشکیل رگ در چگالی ماتریس 3/0. PAGEREF _Toc420179244 \h 32شکل ‏27. مهاجرت سلول های اندوتلیال و تشکیل رگ در چگالی ماتریس 4/0. PAGEREF _Toc420179245 \h 33شکل ‏28. مهاجرت سلول های اندوتلیال و تشکیل رگ در چگالی ماتریس 5/0. PAGEREF _Toc420179246 \h 33شکل ‏29. مهاجرت سلول های اندوتلیال و تشکیل رگ در چگالی ماتریس 6/0. PAGEREF _Toc420179247 \h 33شکل ‏210. مهاجرت سلول های اندوتلیال و تشکیل رگ در چگالی ماتریس 7/0. PAGEREF _Toc420179248 \h 34شکل ‏211. عدم توانایی سلول های اندوتلیال در تشکیل رگ در چگالی ماتریس 8/0. PAGEREF _Toc420179249 \h 34شکل ‏212. تراکم ماتریس در چگالی 98/0 و جلوگیری کامل از مهاجرت سلول های اندوتلیال و تشکیل رگ. PAGEREF _Toc420179250 \h 34شکل ‏31. نمایی از روش های تشکیل لوله های زیستی [76]. PAGEREF _Toc420179251 \h 40شکل ‏32. مراحل تشکیل مجرای درونِ سلول های اندوتلیال با روش خالی کردن سلولی [83]. PAGEREF _Toc420179252 \h 40شکل ‏33. شماتیک انتقال سیگنال در سلول. PAGEREF _Toc420179253 \h 41شکل ‏34. مسیرهای انتقال سیگنال MAPK PAGEREF _Toc420179254 \h 42شکل ‏35. مسیرهای انتقال سیگنال برای مهاجرت سلول اندوتلیال در رگ زایی [89]. PAGEREF _Toc420179255 \h 43شکل ‏36. مسیرهای انتقال سیگنال برای تکثیر سلول اندوتلیال در رگ زایی [89]. PAGEREF _Toc420179256 \h 43شکل ‏37. نمودار وابستگی در یک شبکه بولی نمونه. PAGEREF _Toc420179257 \h 45شکل ‏38. تصویری از مسیرهای انتقال سیگنال برای تشکیل مجراهای درون سلول اندوتلیال. PAGEREF _Toc420179258 \h 47شکل ‏39. مسیرهای انتقال سیگنال ساده شده برای تشکیل مجراهای درون سلول اندوتلیال. PAGEREF _Toc420179259 \h 48شکل ‏310. مسیرهای انتقال سیگنال برای تعیین فنوتیپ و تشکیل مجراهای درون سلول اندوتلیال. PAGEREF _Toc420179260 \h 49شکل ‏311. کسکید انتقال سیگنال تنش برشی در سلول اندوتلیال برای تعیین فنوتیپ با وجود جریان. PAGEREF _Toc420179261 \h 53شکل ‏312. نمونه ای از پاسخ مدل شبکه بولی به سیگنال های محیطی. PAGEREF _Toc420179262 \h 55شکل ‏41. مقیاس های پدیده رگ زایی و وقایع مهم در هر مقیاس. PAGEREF _Toc420179263 \h 67شکل ‏42. ارتباط بین مقیاس های مختلف مورد استفاده در مدل. PAGEREF _Toc420179264 \h 68شکل ‏43. طرحواره ای از قطعات رگ مورد استفاده برای محاسبات جریان. PAGEREF _Toc420179265 \h 72شکل ‏44. تعدادی از قطعات رگ مورد استفاده برای محاسبه جریان. PAGEREF _Toc420179266 \h 73شکل ‏45. تشکیل حلقهی اولیه با بازپیوند در سلول اندوتلیال در نوک شاخه ها. PAGEREF _Toc420179267 \h 78شکل ‏46. از دست دادن یکپارچگی و از بین رفتن ساختار رگ در اثر عدم وجود جریان. PAGEREF _Toc420179268 \h 80شکل ‏47. فرایند محاسبه تنش برشی در یک حلقه. PAGEREF _Toc420179269 \h 81شکل ‏48. ادامه حیات حلقه پس از ایجاد جریان در آن و در نظر گرفتن تغییرات فنوتیپ بر اثر تنش برشی. PAGEREF _Toc420179270 \h 82شکل ‏49. متوسط جریان خون در حلقه با Pa 30 اختلاف فشار در ورودی و خروجی حلقه.. PAGEREF _Toc420179271 \h 83شکل ‏410. متوسط جریان خون در حلقه با Pa 30 اختلاف فشار در ورودی و خروجی حلقه. PAGEREF _Toc420179272 \h 83شکل ‏411. رشد حلقه و تغییرات جریان در آن در مقادیر مختلف اختلاف فشار در ورودی و خروجی حلقه پس از 400 MCS. PAGEREF _Toc420179273 \h 86شکل ‏412. توزیع انواع فنوتیپ با در نظر گرفتن جریان در یک حلقه در حال رشد. PAGEREF _Toc420179274 \h 88شکل ‏413. توزیع فنوتیپ با و بدون جریان در حلقه. PAGEREF _Toc420179275 \h 89شکل ‏414. مقایسه تعداد سلول های اندوتلیال بین یک حلقه و دو شاخه منفرد PAGEREF _Toc420179276 \h 90شکل ‏415. سرعت حرکت سلولهای اندوتلیال متوسط گیری شده در بازه های زمانی 2 ساعته. PAGEREF _Toc420179277 \h 92

فهرست جداول
TOC \h \z \c “جدول” جدول ‏21. مقادیر پارامترهای مورد استفاده در مدل [52] PAGEREF _Toc420179321 \h 31جدول ‏31. روابط وابستگی بولی برای انتقال سیگنال های تنش برشی به همراه مراجع استخراج این روابط PAGEREF _Toc420179322 \h 54جدول ‏32. پیش بینی فنوتیپ و تشکیل مجرای درون سلولی بر اساس سیگنال های محیطی PAGEREF _Toc420179323 \h 57جدول ‏33. جدول تعیین فنوتیپ سلول با و بدون جریان PAGEREF _Toc420179324 \h 59جدول ‏34. تاثیر مسدود کردن هر یک از مولکول های مسیر انتقال سیگنال در فنوتیپ و سرنوشت سلول پیش از برقراری جریان. PAGEREF _Toc420179325 \h 61جدول ‏35. تاثیر مسدود کردن مولکول های مسیرهای انتقال سیگنال در فنوتیپ و سرنوشت سلول پس از برقراری جریان. PAGEREF _Toc420179326 \h 62جدول ‏36. خلاصه ای از نتایج حاصل از مسدود کردن مولکول های مسیر انتقال سیگنال قبل و بعد از برقراری جریان. PAGEREF _Toc420179327 \h 63جدول ‏41. مقادیر ضرایب و پارامترهای حل. PAGEREF _Toc420179328 \h 76جدول ‏42. جدول تعیین فنوتیپ سلول با و بدون جریان PAGEREF _Toc420179329 \h 79جدول ‏43. سرعت متوسط گسترش شاخه های منفرد و یک حلقه در نتایج مدل و آزمایشگاهی PAGEREF _Toc420179330 \h 93
فصل اول – مقدمه MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equation Chapter (Next) Section 1 SEQ MTEqn \r \h \* MERGEFORMAT SEQ MTSec \r 1 \h \* MERGEFORMAT SEQ MTChap \h \* MERGEFORMAT در سال 2014 بیش از یک میلیون و ششصد هزار مورد سرطان جدید در آمریکا پیشبینی شده که حدود پانصد و هشتاد و پنج هزار مورد از آنها منجر به مرگ میشود. در حال حاضر از هر 4 مرگ در آمریکا یکی بر اثر سرطان است ADDIN CSL_CITATION { “citationI–s” : [ { “id” : “ITEM-1”, “i–Data” : { “DOI” : “10.3322/caac.21208.”, “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Siegel”, “given” : “Rebecca”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Ma”, “given” : “Jiemin”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Zou”, “given” : “Zhaohui”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Jemal”, “given” : “Ahmedin”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “id” : “ITEM-1”, “issue” : “1”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “2014” ] ] }, “page” : “9-29”, “title” : “Cancer Statistics , 2014”, “type” : “article-journal”, “volume” : “64” }, “uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=0adc9b4f-6047-4935-b80f-af8a5662fac2” ] } ], “mendeley” : { “previouslyFormattedCitation” : “[1]” }, “properties” : { “noteIndex” : 0 }, “schema” : “https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json” }[1]. به دلیل ضعف در سیستم ثبت و بررسی سرطان در ایران، آمار قابل اتکایی در این زمینه وجود ندارد. بر اساس پیشبینی رئیس انجمن سرطان ایران، بهدلیل تغییر هرم سنی جمعیت ایران و پیرتر شدن آن، طی حداکثر دو یا سه دههی آینده، سرطان در ایران تبدیل به یک اپیدمی خواهد شد. REF _Ref397194549 \h \* MERGEFORMAT شکل ‏11 میزان ابتلا به انواع سرطان را در آمریکا نشان می دهد.
سرطان و مراحل آنسرطان را نمیتوان به عنوان یک بیماری واحد تعریف کرد، بلکه مجموعهای از حدود 200 بیماری است. از لحاظ بیولوژیکی، این بیماری دستهای از پدیدههاست که از مقیاس مولکولی تا مقیاس عضو را شامل میشود ADDIN CSL_CITATION { “citationI–s” : [ { “id” : “ITEM-1”, “i–Data” : { “author” : [ { “dropping-particle” : “”, “family” : “Belisario”, “given” : “D C”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” }, { “dropping-particle” : “”, “family” : “Sigalotti”, “given” : “L. Di G.”, “non-dropping-particle” : “”, “parse-names” : false, “suffix” : “” } ], “container-title” : “Computational and Experimental Fluid Mechanics with Applications to Physics, Engineering and the Environment, Environmental Science and Engineering”, “id” : “ITEM-1”, “issued” : { “date-parts” : [ [ “2014” ] ] }, “page” : “121-139”, “title” : “The Impact of Computational Fluid Mechanics on Cancer Research”, “type” : “chapter” }, “uris” : [ “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=fb75a16d-deb9-4150-8555-8a40ed81c2fb” ] } ], “mendeley” : { “previouslyFormattedCitation” : “[2]” }, “properties” : { “noteIndex” : 0 }, “schema” : “https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json” }[2]. در مقیاس مولکولی، سرطان ممکن است از جهشهای ژنتیکی آغاز شود که باعث رشد و تقسیم کنترلقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

مقاله با موضوع خونی، PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5KYXBvbmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA4PC9ZZWFyPjxS ZWNOdW0+MTI8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDEyKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48 cmVjLW51bWJlcj4xMjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt aWQ9IjBwZmVlYTBmOXhmd2E4ZTJ6ZW52MHp6Z3B4emZ2d3Z2dDJycyI+MTI8L2tleT48L2ZvcmVp Z24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNv bnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkphcG9uaSwgQS4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5G YXJzaGFkLCBTLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkFsYm9yemksIEEuLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+ S2FsYW5pLCBNLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlJhZmFhdHBvdXIsIE4uLDwvYXV0aG9yPjxhdXRo b3I+T2Jvb2RpLCBCLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPlBvdXJhYmJhcywgQi4sPC9hdXRob3I+PC9h dXRob3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRoLWFkZHJlc3M+UHJvZi4gQWxib3J6aSBDbGluaWNh bCBNaWNyb2Jpb2xvZ3kgUmVzZWFyY2ggQ2VudGVyLCBOZW1hemVlIEhvc3BpdGFsLCBTaGlyYXog VW5pdmVyc2l0eSBvZiBNZWRpY2FsIFNjaWVuY2VzLCBTaGlyYXosIElyYW4uPC9hdXRoLWFkZHJl c3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+RXBpZGVtaW9sb2d5IGFuZCBhbnRpYmFjdGVyaWFsIHN1c2NlcHRp YmlsaXR5IHBhdHRlcm5zIG9mIGJsb29kc3RyZWFtIGluZmVjdGlvbnMsIDIwMDEtMjAwNDogYW4g ZXhwZXJpZW5jZSB3aXRoIEJBQ1RFQyA5MjQwIGluIFNvdXRoZXJuIElyYW48L3RpdGxlPjxzZWNv bmRhcnktdGl0bGU+UGFrIEogQmlvbCBTY2k8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48YWx0LXRpdGxlPlBh a2lzdGFuIGpvdXJuYWwgb2YgYmlvbG9naWNhbCBzY2llbmNlczogUEpCUzwvYWx0LXRpdGxlPjwv dGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlBhayBKIEJpb2wgU2NpPC9mdWxsLXRpdGxl PjxhYmJyLTE+UGFraXN0YW4gam91cm5hbCBvZiBiaW9sb2dpY2FsIHNjaWVuY2VzOiBQSkJTPC9h YmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxhbHQtcGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QYWsgSiBCaW9s IFNjaTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBha2lzdGFuIGpvdXJuYWwgb2YgYmlvbG9naWNhbCBz Y2llbmNlczogUEpCUzwvYWJici0xPjwvYWx0LXBlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjQyMi03PC9wYWdl cz48dm9sdW1lPjExPC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4zPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAwOC8wOS8y NzwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QW50aS1CYWN0ZXJpYWwgQWdlbnRzLypwaGFy bWFjb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RXNjaGVyaWNoaWEgY29saS9kcnVnIGVmZmVjdHMv aXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tl eXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWNyb2JpYWwgU2Vuc2l0aXZp dHkgVGVzdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHNldWRvbW9uYXMgYWVydWdpbm9zYS9kcnVnIGVm ZmVjdHMvaXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZXBz aXMvKmVwaWRlbWlvbG9neS8qbWljcm9iaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXBoeWxv Y29jY3VzIGF1cmV1cy9kcnVnIGVmZmVjdHMvaXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwv a2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA4PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRh dGU+RmViIDE8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMDI4LTg4ODAgKFByaW50 KSYjeEQ7MTAyOC04ODgwPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE4ODE3MTY2PC9hY2Nlc3Npb24t bnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5sbTwvcmVtb3RlLWRh dGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48 Q2l0ZT48QXV0aG9yPkphcG9uaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDg8L1llYXI+PFJlY051bT4xMjwv UmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTI8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48 a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSIwcGZlZWEwZjl4ZndhOGUyemVudjB6emdweHpmdnd2dnQycnMi PjEyPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+ MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5KYXBvbmksIEEuLDwv YXV0aG9yPjxhdXRob3I+RmFyc2hhZCwgUy4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5BbGJvcnppLCBBLiw8 L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkthbGFuaSwgTS4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5SYWZhYXRwb3VyLCBO Liw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPk9ib29kaSwgQi4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5Qb3VyYWJiYXMs IEIuLDwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPlByb2Yu IEFsYm9yemkgQ2xpbmljYWwgTWljcm9iaW9sb2d5IFJlc2VhcmNoIENlbnRlciwgTmVtYXplZSBI b3NwaXRhbCwgU2hpcmF6IFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlcywgU2hpcmF6LCBJ cmFuLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkVwaWRlbWlvbG9neSBhbmQgYW50aWJh Y3RlcmlhbCBzdXNjZXB0aWJpbGl0eSBwYXR0ZXJucyBvZiBibG9vZHN0cmVhbSBpbmZlY3Rpb25z LCAyMDAxLTIwMDQ6IGFuIGV4cGVyaWVuY2Ugd2l0aCBCQUNURUMgOTI0MCBpbiBTb3V0aGVybiBJ cmFuPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlBhayBKIEJpb2wgU2NpPC9zZWNvbmRhcnktdGl0 bGU+PGFsdC10aXRsZT5QYWtpc3RhbiBqb3VybmFsIG9mIGJpb2xvZ2ljYWwgc2NpZW5jZXM6IFBK QlM8L2FsdC10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5QYWsgSiBCaW9s IFNjaTwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlBha2lzdGFuIGpvdXJuYWwgb2YgYmlvbG9naWNhbCBz Y2llbmNlczogUEpCUzwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48YWx0LXBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwt dGl0bGU+UGFrIEogQmlvbCBTY2k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5QYWtpc3RhbiBqb3VybmFs IG9mIGJpb2xvZ2ljYWwgc2NpZW5jZXM6IFBKQlM8L2FiYnItMT48L2FsdC1wZXJpb2RpY2FsPjxw YWdlcz40MjItNzwvcGFnZXM+PHZvbHVtZT4xMTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MzwvbnVtYmVyPjxl ZGl0aW9uPjIwMDgvMDkvMjc8L2VkaXRpb24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFudGktQmFjdGVy aWFsIEFnZW50cy8qcGhhcm1hY29sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkVzY2hlcmljaGlhIGNv bGkvZHJ1ZyBlZmZlY3RzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+SHVtYW5zPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPklyYW48L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlj cm9iaWFsIFNlbnNpdGl2aXR5IFRlc3RzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzZXVkb21vbmFzIGFl cnVnaW5vc2EvZHJ1ZyBlZmZlY3RzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdv cmQ+PGtleXdvcmQ+U2Vwc2lzLyplcGlkZW1pb2xvZ3kvKm1pY3JvYmlvbG9neTwva2V5d29yZD48 a2V5d29yZD5TdGFwaHlsb2NvY2N1cyBhdXJldXMvZHJ1ZyBlZmZlY3RzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1w OyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAwODwveWVh cj48cHViLWRhdGVzPjxkYXRlPkZlYiAxPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+ MTAyOC04ODgwIChQcmludCkmI3hEOzEwMjgtODg4MDwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xODgx NzE2NjwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRl cj5ObG08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48 L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn== ADDIN، ، EN.CITE.DATA(104)،، 1/12%، EN.CITEPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TYW5hdmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA3PC9ZZWFyPjxS ZWNOdW0+MTE8L1JlY051bT48RGlzcGxheVRleHQ+KDExKTwvRGlzcGxheVRleHQ+PHJlY29yZD48 cmVjLW51bWJlcj4xMTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt aWQ9IjBwZmVlYTBmOXhmd2E4ZTJ6ZW52MHp6Z3B4emZ2d3Z2dDJycyI+MTE8L2tleT48L2ZvcmVp Z24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBBcnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNv bnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPlNhbmF2aSwgUy48L2F1dGhvcj48YXV0aG9yPkdo b2RzLCBBLjwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+QWZzaGFyLCBSLjwvYXV0aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2Nv bnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aC1hZGRyZXNzPklyYW4gVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNZWRpY2FsIFNjaWVu Y2UuPC9hdXRoLWFkZHJlc3M+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+Q2F0aGV0ZXIgYXNzb2NpYXRlZCBpbmZl Y3Rpb25zIGluIGhlbW9kaWFseXNpcyBwYXRpZW50czwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5T YXVkaSBKIEtpZG5leSBEaXMgVHJhbnNwbDwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJp b2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlNhdWRpIEogS2lkbmV5IERpcyBUcmFuc3BsPC9mdWxsLXRpdGxl PjxhYmJyLTE+U2F1ZGkgam91cm5hbCBvZiBraWRuZXkgZGlzZWFzZXMgYW5kIHRyYW5zcGxhbnRh dGlvbiA6IGFuIG9mZmljaWFsIHB1YmxpY2F0aW9uIG9mIHRoZSBTYXVkaSBDZW50ZXIgZm9yIE9y Z2FuIFRyYW5zcGxhbnRhdGlvbiwgU2F1ZGkgQXJhYmlhPC9hYmJyLTE+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxw YWdlcz40My02PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjE4PC92b2x1bWU+PG51bWJlcj4xPC9udW1iZXI+PGVk aXRpb24+MjAwNy8wMS8yNDwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdvcmQ+QWR1bHQ8L2tleXdv cmQ+PGtleXdvcmQ+Q2F0aGV0ZXJpemF0aW9uL2FkdmVyc2UgZWZmZWN0cy9pbnN0cnVtZW50YXRp b248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2F0aGV0ZXJpemF0aW9uLCBDZW50cmFsIFZlbm91cy8qYWR2 ZXJzZSBlZmZlY3RzL2luc3RydW1lbnRhdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5DYXRoZXRlcnMs IEluZHdlbGxpbmcvKmFkdmVyc2UgZWZmZWN0czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Dcm9zcy1TZWN0 aW9uYWwgU3R1ZGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbnRlcm9jb2NjdXMvaXNvbGF0aW9uICZh bXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5FbnRlcm9jb2NjdXMgZmFlY2FsaXMv aXNvbGF0aW9uICZhbXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Fc2NoZXJpY2hp YSBjb2xpL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVt YWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JcmFuL2VwaWRl bWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5LbGVic2llbGxhL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJp ZmljYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5NaWRkbGUg QWdlZDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QcmV2YWxlbmNlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlByb3N0 aGVzaXMtUmVsYXRlZCBJbmZlY3Rpb25zL2VwaWRlbWlvbG9neS8qZXRpb2xvZ3kvbWljcm9iaW9s b2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlBzZXVkb21vbmFzIGFlcnVnaW5vc2EvaXNvbGF0aW9uICZh bXA7IHB1cmlmaWNhdGlvbjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5SZW5hbCBEaWFseXNpcy8qbWV0aG9k czwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5SaXNrIEZhY3RvcnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3RhcGh5 bG9jb2NjdXMgYXVyZXVzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+VGltZSBGYWN0b3JzPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDc8 L3llYXI+PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5NYXI8L2RhdGU+PC9wdWItZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48aXNi bj4xMzE5LTI0NDIgKFByaW50KSYjeEQ7MTMxOS0yNDQyPC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjE3 MjM3ODkwPC9hY2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3Zp ZGVyPk5sbTwvcmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdl PjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPlNhbmF2aTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMDc8 L1llYXI+PFJlY051bT4xMTwvUmVjTnVtPjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTE8L3JlYy1udW1i ZXI+PGZvcmVpZ24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSIwcGZlZWEwZjl4ZndhOGUyemVu djB6emdweHpmdnd2dnQycnMiPjExPC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9 IkpvdXJuYWwgQXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1 dGhvcj5TYW5hdmksIFMuPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5HaG9kcywgQS48L2F1dGhvcj48YXV0aG9y PkFmc2hhciwgUi48L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+PGF1dGgtYWRkcmVz cz5JcmFuIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWVkaWNhbCBTY2llbmNlLjwvYXV0aC1hZGRyZXNzPjx0aXRs ZXM+PHRpdGxlPkNhdGhldGVyIGFzc29jaWF0ZWQgaW5mZWN0aW9ucyBpbiBoZW1vZGlhbHlzaXMg cGF0aWVudHM8L3RpdGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+U2F1ZGkgSiBLaWRuZXkgRGlzIFRyYW5z cGw8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5TYXVk aSBKIEtpZG5leSBEaXMgVHJhbnNwbDwvZnVsbC10aXRsZT48YWJici0xPlNhdWRpIGpvdXJuYWwg b2Yga2lkbmV5IGRpc2Vhc2VzIGFuZCB0cmFuc3BsYW50YXRpb24gOiBhbiBvZmZpY2lhbCBwdWJs aWNhdGlvbiBvZiB0aGUgU2F1ZGkgQ2VudGVyIGZvciBPcmdhbiBUcmFuc3BsYW50YXRpb24sIFNh dWRpIEFyYWJpYTwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+NDMtNjwvcGFnZXM+PHZvbHVt ZT4xODwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTwvbnVtYmVyPjxlZGl0aW9uPjIwMDcvMDEvMjQ8L2VkaXRp b24+PGtleXdvcmRzPjxrZXl3b3JkPkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNhdGhldGVyaXph dGlvbi9hZHZlcnNlIGVmZmVjdHMvaW5zdHJ1bWVudGF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNh dGhldGVyaXphdGlvbiwgQ2VudHJhbCBWZW5vdXMvKmFkdmVyc2UgZWZmZWN0cy9pbnN0cnVtZW50 YXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2F0aGV0ZXJzLCBJbmR3ZWxsaW5nLyphZHZlcnNlIGVm ZmVjdHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q3Jvc3MtU2VjdGlvbmFsIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+ PGtleXdvcmQ+RW50ZXJvY29jY3VzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdv cmQ+PGtleXdvcmQ+RW50ZXJvY29jY3VzIGZhZWNhbGlzL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJpZmlj YXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RXNjaGVyaWNoaWEgY29saS9pc29sYXRpb24gJmFtcDsg cHVyaWZpY2F0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5I dW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+SXJhbi9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv cmQ+S2xlYnNpZWxsYS9pc29sYXRpb24gJmFtcDsgcHVyaWZpY2F0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3 b3JkPk1hbGU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+TWlkZGxlIEFnZWQ8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+ UHJldmFsZW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Qcm9zdGhlc2lzLVJlbGF0ZWQgSW5mZWN0aW9u cy9lcGlkZW1pb2xvZ3kvKmV0aW9sb2d5L21pY3JvYmlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5Q c2V1ZG9tb25hcyBhZXJ1Z2lub3NhL2lzb2xhdGlvbiAmYW1wOyBwdXJpZmljYXRpb248L2tleXdv cmQ+PGtleXdvcmQ+UmVuYWwgRGlhbHlzaXMvKm1ldGhvZHM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Umlz ayBGYWN0b3JzPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlN0YXBoeWxvY29jY3VzIGF1cmV1cy9pc29sYXRp b24gJmFtcDsgcHVyaWZpY2F0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlRpbWUgRmFjdG9yczwva2V5 d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48eWVhcj4yMDA3PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+ TWFyPC9kYXRlPjwvcHViLWRhdGVzPjwvZGF0ZXM+PGlzYm4+MTMxOS0yNDQyIChQcmludCkmI3hE OzEzMTktMjQ0MjwvaXNibj48YWNjZXNzaW9uLW51bT4xNzIzNzg5MDwvYWNjZXNzaW9uLW51bT48 dXJscz48L3VybHM+PHJlbW90ZS1kYXRhYmFzZS1wcm92aWRlcj5ObG08L3JlbW90ZS1kYXRhYmFz ZS1wcm92aWRlcj48bGFuZ3VhZ2U+ZW5nPC9sYW5ndWFnZT48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmRO b3RlPn== ADDIN، ،

NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *