— (348)

250634528575
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده کشاورزی
گروه آموزشی مدیریت کشاورزی
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی
عنوان:
عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان
استاد راهنما:
دکترمحمدصادق اللهیاری
استاد مشاور:
دکترعلی‌رضا صیداوی
نگارش:
افسانه مرآت
تابستان 1392

38100064135

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشکده کشاورزی
گروه آموزشی مدیریت کشاورزی
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی
عنوان:
عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان
استاد راهنما:
دکترمحمدصادق اللهیاری
استاد مشاور:
دکترعلی‌رضا صیداوی
نگارش:
افسانه مرآت
تابستان 1392
بر خود فرض می‌دانم از اساتید بزرگوارم که مرا در اجرای این پایان نامه یاری فرموده اند سپاسگزاری نمایم. از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمدصادق اللهیاری که راهنمایی اجرای این پایان نامه را بعهده داشته ، مرا از رهنمودهای صائب خود بهره مند ساختهاند قدردانی می نمایم. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا صیداوی که مشاورت پایان نامه را بعهده داشته و مرا در مراحل اجرا، تدوین و نگارش آن یاری نموده اند سپاسگزارم. همچنین از ریاست محترم مرکز تحقیقات ابریشم کشور ،جناب آقای مهندس معین الدین مواج پور و همکاران بزرگوارم در این مجموعه خصوصاً آقایان مهندس محمدرضا بیابانی و مهندس محمدعلی یوسفی و سروران ارجمندم در شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران ، آقایان مهندس محمدرضا راهی، مهندس مجید فرزانه،موسی قربان نژاد وخسرو رجب‌زاده ونیز همراهی بیدریغ استاد و پدر ارجمندم که با مساعدتهایشان بسیاری از دشواریهای این راه را برایم هموار نمودند صمیمانه قدردانی می نمایم.
104140-180975
چکیده
این تحقیق تلاش کرده است تا عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری را بررسی نموده، دلایل عدم استقبال کشاورزان را نیز مورد واکاوی قراردهد. بدین منظور جامعه نوغانداران مناطق لنگرود و شفت با توجه به اهمیت این دومنطقه در نوغانداری استان، با دارا بودن بیشترین خانوار نوغاندار بعنوان جامعه آماری تحقیق درنظر گرفته شد. براساس تعداد افراد جامعه (4187N=) تعداد نمونه محاسبه گردید(198n=) و به تبع آن تعداد افراد گروه دوم مورد مطالعه که شامل کشاورزان غیرنوغاندار این مناطق بودند نیز مشخص شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌هایی که سؤالات آنها براساس اهداف تحقیق، مطالعات پیشین و با همکاری کارشناسان مربوط طراحی گردیده بود جمع‌آوری شد. به منظور بررسي ويژگيهاي فردي شامل سن افراد مورد مطالعه، سابقه فعاليت در نوغانداري، تعداد افراد تحت تكفل، ميزان تحصيلات، مساحت توتستان ها، تعداد تلمبار ونوع مالكيت آن‌ها، میزان درآمد حاصل از فعالیت نوغانداری و نیز فعالیتهای غیر نوغانداری به تناسب موضوع از آماره‌هاي توصيفي مانند فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف معيار، واريانس وغیره استفاده گرديده، داده‌های جمع‌آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی ارایه شد. در بخش آمار استنباطی به منظور بررسي اهداف تحقيق وآزمون فرضيات آن، به تناسب موضوع و با توجه به متغیرهای پژوهش آزمون کای اسکوئر، آزمونt دو گروه مستقل، ‌آزمون U من ویتنی ‌و آزمون دوجمله‌ای مورد استفاده قرار گرفت. علاوه براین تعدادی از پرسشها که عموماَ مربوط به تأثیر سیاستهای حمایتی بر پذیرش نوغانداری بود با استفاده از مقیاس لیکرت اندازهگیری گردید. نتایج تحقیق نشان داد تمامی ویژگی‌های فردی غیر از جنسیت یعنی سن، تعداد افراد تحت تکفل، تحصیلات، سابقه نوغانداری و نیز ویژگی‌های فنی، اقتصادی و آموزشی همچون نوع مالکیت تلمبار، درآمدزا بودن نوغانداری با توجه به کوتاهی زمان پرورش نسبت به سایر فعالیت‌های کشاورزی، تمایل به بازسازی تلمبار، تمایل به شرکت در کلاس‌های نوغانداری و نیز دوره‌های آموزشی مرتبط با نوغانداری با پذیرش نوغانداری دارای رابطه متقابل می‌باشند. همچنین بررسی‌ها نشان داد در مورد تأثیر تمامی سیاست‌های حمایتی یعنی اعطای وام و تسهیلات برای بازسازی و ساخت تلمبار، بیمه پرورش کرم ابریشم، آموزش و ترویج نوغانداری و فعالیت‌های مرتبط، توزیع رایگان نهال اصلاح شده، توزیع تخم نوغان پرتولید و خرید تضمینی پیله بین دو گروه مورد بحث تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بر اساس نتایج تمامی سیاست‌های حمایتی برشمرده شده بر پذیرش نوغانداری مؤثر بوده‌اند. با این حال توزیع رایگان نهال اصلاح شده، توزیع تخم نوغان پرتولید و خرید تضمینی پیله در هر دو گروه نوغاندار و غیر نوغاندار بیشترین تأثیر را در پذیرش نوغانداری داشته است.
واژگان کلیدی: پذیرش، نوغانداری، گیلان
فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………… 4
1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 5
1-4-1- هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………… 5
1-4-2- اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………. 6
1-5- محدوده‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6
1-5-1- محدوده مکانی ………………………………………………………………………………………………….. 6
1-5-2- محدوده زمانی …………………………………………………………………………………………………… 6
1-5-3- محدوده موضوعی ……………………………………………………………………………………………… 6
1-6- تعریف واژگان کلیدی ………………………………………………………………………………………………… 6
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول 2-1- مروری بر فعالیت نوغانداری ……………………………………………………………………………………… 9
2-1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 9
2-1-2- نوغانداری و تولیدات آن…………………………………………………………………………………….. 9
2-1-3- سابقه نوغانداری ………………………………………………………………………………………………… 10
2-1-4- نوغانداری و تولید ابریشم در ایران ……………………………………………………………………….
بخش دوم 11
2-2- پذیرش فناوری‌ها در کشاورزی …………………………………………………………………………………… 14
2-3- پیش‌نگاشته‌ها ……………………………………………………………………………………………………………. 16
2-4- مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 26
فصل سوم: روش تحقیق 3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 29
3-2- محدوده جغرافیایی تحقیق …………………………………………………………………………………………..
3- 3- نوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 29
31
3-4- جامعه آماري تحقيق …………………………………………………………………………………………………… 32
3-5- روش نمونهگيري ………………………………………………………………………………………………………. 32
3-6- برآورد حجم نمونه‌ها …………………………………………………………………………………………………. 32
3-7- روش گردآوري داده‌ها ………………………………………………………………………………………………. 33
3-8- ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….
3- 9- متغيرهاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………… 33
34
3-9-1- متغير مستقل ……………………………………………………………………………………………………. 34
3-9-2- متغير وابسته …………………………………………………………………………………………………….. 34
3-10- فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 34
3-11- روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها ……………………………………………………………………… 34
3-11-1- آمار توصيفي …………………………………………………………………………………………………. 35
3-11-2- آمار استنباطي ………………………………………………………………………………………………… 35
فصل چهارم: یافتههای تحقیق 4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 37
4-2- تجزیه و تحلیل دادهها (آمار توصیفی) ………………………………………………………………………….. 37
4-2-1- منطقه ……………………………………………………………………………………………………………….. 37
4-2-2- جنس……………………………………………………………………………………………………………….. 38
4-2-3- سن ………………………………………………………………………………………………………………….. 38
4-2-4- تعداد افراد تحت تکفل ……………………………………………………………………………………….. 39
4-2-5- سابقه نوغانداری ………………………………………………………………………………………………… 40
4-2- 6- میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………….. 40
4-2-7- فعالیت‌های غیرنوغانداری …………………………………………………………………………………… 41
4-2-8- درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرنوغانداری ……………………………………………………………. 42
4-2-9- درآمد حاصل از نوغانداری …………………………………………………………………………………. 42
4-2-10- تعداد تلمبار …………………………………………………………………………………………………….. 43
4-2-11- نوع مالکیت تلمبار …………………………………………………………………………………………. 44
4-2-12- مساحت تلمبار ………………………………………………………………………………………………. 44
4-2-13- تعداد جعبه تخم نوغان پرورش داده شده (1392) ……………………………………………… 45
4-2-14- نوع تلمبار…………………………………………………………………………………………………….. 45
4- 2-15- مساحت توتستان……………………………………………………………………………………………
4- 2-16- مالکیت توتستان……………………………………………………………………………………………. 46
46
4- 2-17- دسترسی به روش درختکاری در توتستان…………………………………………………………… 47
4-2-18- نحوه آشنایی با نوغانداری………………………………………………………………………………… 47
4-2-19- علت فعالیت نوغانداری…………………………………………………………………………………… 48
4-2-20- برخورداری از خدمات بیمه……………………………………………………………………………… 48
4-2-21- فروش تضمینی پیله تر تولیدی…………………………………………………………………………. 49
4-2-22- مرجع مورد تمایل نوغاندار برای فروش پیله ………………………………………………………. 49
4-2-23- شرایط عرضه به بازار ………………………………………………………………………………………. 49
4-2-24- میزان هماهنگی شیوه‌های پرورش ارائه شده توسط مروجین با تجربه‌های شخصی نوغاندار ………………………………………………………………………………………………………………. 50
4-2-25- میزان درک نوغاندار از روش‌های نوین ارائه شده توسط مروجین ………………………….. 51
4-2-26- استفاده از تسهیلات بانکی ………………………………………………………………………………… 51
4-2- 27- شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری ………………………………………………………….. 52
4-2-28- مناسب بودن اطلاعات مروجان برای نوغاندار …………………………………………………….. 52
4-2-29- تاثیر مروجان در تصمیم نوغانداران برای پرورش کرم ابریشم ……………………………….. 53
4-2-30- دریافت نهال یارانه‌ای اصلاح شده طی سال‌های 88 تا90 ……………………………………… 53
4-2-31- وضعیت آینده نوغانداری از دیدگاه نوغانداران ……………………………………………………. 54
4-2-32- تخریب توتستان ……………………………………………………………………………………………… 54
4-2-33- ميزان آشنايي با نوغانداري ……………………………………………………………………………….. 55
4-2-34- راه‌های کسب اطلاع درباره نوغانداری ……………………………………………………………….. 56
4-2-35- علاقه‌مندی به نوغانداری ………………………………………………………………………………….. 56
4-2-36- درآمدزایی نوغانداری با توجه به کوتاهی زمان پرورش ………………………………………… 57
4-2- 37- میزان فعالیت فیزیکی و نیاز به نیروی کار نسبت به سایر فعالیت‌های کشاورزی ……… 58
4-2-38- میزان هماهنگی شیوه‌های پرورش ارائه شده توسط مروجین با امکانات نوغانداری …. 58
4-2-39- دلایل عدم شرکت در کلاس‌های نوغانداری ……………………………………………………….. 59
4-2-40- تمایل به احداث یا بازسازی تلمبار ……………………………………………………………………. 60
4-2-41- تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری ………………………………………………. 61
4-2-42- تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی مرتبط با نوغانداری …………………………………. 61
4-2-43- تمایل به دریافت نهال توت اصلاح شده …………………………………………………………….. 62
4-2-44- سابقه نوغانداری کشاورزان غیر نوغاندار ……………………………………………………………. 62
4-2-45- امکانات نوغانداری کشاورزان غیرنوغاندار …………………………………………………………. 62
4-2-46- عوامل موثر بر افزایش تولید پیله و احیای نوغانداری از دیدگاه نوغانداران و غیرنوغانداران ………………………………………………………………………………………………………. 63
4-3- بخش آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………….. 63
4-3-1- همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته …………………………………………………….. 64
4-3-3-1- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و منطقه مورد فعالیت ………………………………….. 64
4-3-3-2- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و جنسیت …………………………………………………. 64
4-3-3-3- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تحصیلات ……………………………………………… 64
4-3-3-4- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و اشتغال غیرنوغانداری ………………………………. 65
4-3-3-5- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و نوع مالکیت تلمبار ………………………………….. 65
4-3-3-6-همبستگی بین پذیرش نوغانداری و درآمدزایی آن با توجه به کوتاهی زمان پرور… 65
4-3-3-7- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و میزان فعالیت فیزیکی و نیاز به نیروی کار …… 66
4-3-3-8- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و شیوه های پرورش ارائه شده توسط مروجین . 66
4-3-3-9- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و دلایل عدم شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری ………………………………………………………………………………………………………… 66
4-3-3-10- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به بازسازی تلمبار ………………………… 67
4-3-3-11- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری ………………………………………………………………………………………………………. 67
4-3-3-12- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی مرتبط با فعالیتهای نوغانداری …………………………………………………………………………. 67
4-3-3-13- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به دریافت نهال توت اصلاح شده ….. 68
4-3-3-14- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و راه‌های کسب اطلاع از نوغانداری …………… 68
فصل پنجم: بحث و پیشنهادات 5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 75
5-2- محدودیت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 75
5-3- نتیجه‌گیری و بحث ……………………………………………………………………………………………………. 75
5-4- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………… 79
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….
پرسشنامه‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 81
88
95
جدول 2-1- مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 27
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان از نظر منطقه …………………………………………………………………. 37
جدول 4– 2- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………. 38
جدول 4- 3- توزیع فراوانی وضعیت سن پاسخ دهندگان ………………………………………………………………… 39
جدول 4- 4- توزیع فراوانی وضعیت افراد تحت تکفل پاسخ دهندگان ……………………………………………… 39
جدول 4- 5- توزیع فراوانی وضعیت سابقه نوغانداری پاسخ دهندگان……………………………………………….. 40
جدول 4- 6- توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………………………… 41
جدول 4- 7- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب فعالیت‌های غیرنوغانداری ………………………………………….. 41
جدول 4- 8- توزیع فراوانی درآمد حاصل از فعالیت‌های غیر نوغانداری …………………………………………… 42
جدول 4- 9- توزیع فراوانی درآمد حاصل از نوغانداری پاسخ دهندگان ……………………………………………. 43
جدول 4- 10- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تعداد تلمبار تحت مالکیت ………………………………………… 44
جدول 4- 11- نوع مالکیت تلمبار ………………………………………………………………………………………………… 44
جدول 4- 12- توزیع فراوانی نمونه‌ها بر حسب مساحت تلمبار ………………………………………………………. 44
جدول 4- 13- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تعداد جعبه تخم نوغان پرورش داده شده در سال 1392… 45
جدول 4- 14- توزیع فراوانی برحسب نوع تلمبار ………………………………………………………………………….. 46
جدول4- 15- مساحت توتستان به (متر مربع) ……………………………………………………………………………….. 46
جدول4- 16- مالكيت توتستان ……………………………………………………………………………………………………. 46
جدول 4- 17- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب روش درختکاری توت …………………………………………….. 47
جدول 4- 18- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب نحوه آشنايي با نوغانداري ………………………………………… 47
جدول 4- 19- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب علت فعالیت نوغانداری ……………………………………………. 48
جدول 4- 20- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب برخورداری از خدمات بیمه در سال 1391 …………………. 48
جدول 4- 21- توزیع فراوانی برحسب فروش تضمینی پیله تر تولیدی ……………………………………………… 49
جدول 4- 22- تمایل فرد برای فروش پیله ……………………………………………………………………………………. 49
جدول 4- 23- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب دیدگاه شرایط عرضه محصول به بازار ……………………….. 50
جدول 4- 24- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب میزان هماهنگی شیوه های ترویجی با تجربه‌های شخصی 50
جدول 4- 25- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب میزان درک نوغاندار از روشهای نوین ارائه شده ………….. 51
جدول 4- 26- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب استفاده از تسهیلات بانکی طی سال‌های 88 تا 91 ………. 51
جدول 4- 27- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب شرکت در کلاسهای آموزش ……………………………………. 52
جدول 4- 28- مناسب بودن اطلاعات مروجان برای نوغاندار ………………………………………………………….. 52
جدول 4- 29- تاثیر مروجان در تصمیم نوغاندارا ن برای پرورش کرم ابریشم ……………………………………. 53
جدول 4- 30- دریافت نهال یارانه‌ای اصلاح شده طی سال‌های 88 تا90 …………………………………………… 53
جدول 4- 31- وضعیت آینده نوغانداری از دیدگاه نوغانداران ………………………………………………………… 54
جدول 4- 32- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب وضعیت تخریب توتستان …………………………………………. 55
جدول 4- 33- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب ميزان آشنايي با نوغانداري ………………………………………… 55
جدول 4- 34- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب راه‌های کسب اطلاع در مورد نوغانداری …………………….. 56
جدول 4- 35- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب میزان علاقه‌مندی به نوغانداری ………………………………….. 57
جدول 4- 36- توزیع فراوانی نمونه‌ها بر حسب درآمدزایی نوغانداری ……………………………………………… 57
جدول 4- 37- میزان فعالیت فیزیکی و نیاز به نیروی کار نوغانداری نسبت به سایر فعالیت‌های کشاورزی 58
جدول 4- 38- توزیع فراوانی نمونه ها برحسب میزان هماهنگی شیوه‌های پرورش ارائه شده ………………. 59
جدول 4- 39- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب دلایل عدم شرکت در کلاس‌های نوغانداری ……………….. 60
جدول 4- 40- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تمایل به احداث یا بازسازی تلمبار …………………………….. 60
جدول 4- 41- توزیع فراوانی نمونه‌ها برحسب تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی ……………………… 61
جدول 4- 42- تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی مرتبط با نوغانداری ………………………………………. 61
جدول 4- 43- تمایل به دریافت نهال توت اصلاح شده ………………………………………………………………….. 62
جدول 4- 44- توزیع فراوانی کشاورزان غیر نوغاندار برحسب دارا بودن سابقه نوغانداری ………………….. 62
جدول 4- 45- توزیع فراوانی کشاورزان غیرنوغاندار برحسب دارا بودن امکانات نوغانداری ……………….. 63
جدول4- 46- بررسی عوامل موثر بر افزایش تولید پیله و احیای نوغانداری ………………………………………. 63
جدول 4- 47- آماره X2…………………………………………………………………………………………………………… 69
جدول 4- 48- آزمون t مقایسه دو گروه مستقل …………………………………………………………………………….. 69
جدول 4- 49- آماره یومن ویتنی …………………………………………………………………………………………………. 71
جدول 4- 50- آماره دو جملهای ………………………………………………………………………………………………….. 73
6 نمودار 2- 1- تعداد جعبه تخم نوغان توزیع شده در کل کشور و استان گیلان ……………………………………
6 نمودار 2- 2- تعداد جعبه تخم نوغان توزیع شده در کل کشور ……………………………………………………….
30 شکل 1-1- شهرستان لنگرود (به تفکیک بخش و دهستان) ………………………………………………………………
31 شکل 1-2- شهرستان شفت (به تفکیک بخش و دهستان) ………………………………………………………………..
88 ضمیمه 1- پرسشنامه‌ها………………………………………………………………………………………………………………..
فصل اوّل
کلیات تحقیق

1- مقدمه
تولید بیشتر، توزیع عادلانه ثروت، به دست آوردن سطح معیشت بالاتر و تأمین زندگی آسوده‌تر، هدف عمومی جوامع کنونی است که هریک به اشکال گوناگون در پی تحقق آن هستند (کشاورز،1389). عموماّ در کشورهای درحال توسعه، ساختار و اساس توسعه فعالیت‌های اقتصادی بر پایه کشاورزی است. بنابراین کشورهایی که اساس آنها بر کشاورزی استوار است مزیت نسبی بیشتری در تولید دارند (کیانی راد،1389).
نوغانداری و تولید فراورده‌های ابریشمی ازجمله فعالیت‌هایی است که می‌تواند در کنار سایر فعالیت‌های کشاورزی در یک دوره کوتاه‌مدت درآمدی را عاید خانوارهای روستایی نماید. وجود شرایط اقلیمی و امکانات مساعد توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم در ایران و اشتغال‌زایی این فعالیت در بهره‌گیری از بیکاری‌های پنهان و نیروهای متمرکز در روستا از یک سو و گسترش صحیح آن متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف از سوی دیگر، می‌تواند درجهت رفع پاره‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشاورزان مؤثر باشد (راهی، 1390).
سیرتاریخ نوغانداری در ایران با سابقه دیرینه‌اش نشان می‌دهد که این حرفه طی دوره‌های مختلف و در مواجهه با موانع و مشکلات گوناگون هیچگاه ازبین نرفته و فراموش نگردیده بلکه همچنان افتان وخیزان مسیر خود را طی نموده‌است.
تاريخ كهن ابريشم جهان گواهي موثر بر حضور ايرانيان در توليد و تجارت اين محصول و توليد بافته‌هاي ابريشمي نفيس از زمان‌هاي دور تا به امروز مي‌باشد. از ويژگي‌هاي بارز اين صنعت به‌علاوه صنعت فرش اشتغال‌زايي آن است. در صنعت ابريشم از مرحله نوغانداري تا تبديل نهايي، مشاغل زيادي وجود دارد كه بعضاً مشاغل دائمي هستند.
در این راستا رویکرد منطقی و برنامه ریزی شده به فعالیت‌های جانبی کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنایع دستی با افزایش سطح اشتغال و ایجاد درآمد نیز می‌تواند ضمن حفظ بافت روستایی به توسعه و احیاء آن کمک شایانی کرده، روستانشینی را اقتصادی‌تر نماید. نوغانداری و مشاغل مرتبط با آن مانند قالی‌بافی و تولید فراورده‌های ابریشمی از جمله این فعالیت‌ها می‌باشد که قادر است ضمن ایجاد انگیزه اقتصادی و به‌کارگیری بخشی از نیروی کار روستا، درآمد نسبتاّ مناسبی را عاید خانوار روستایی نماید. به همین سبب بررسی علل گرایش کشاورزان و نیز عدم اقبال گروهی دیگر از آنان نسبت به این صنعت حائز اهمیت است.
2- بیان مسئله
استان گیلان با تولید حدود 55 تا 60 درصد پیله تر و برخورداری از بیشترین بهره‌بردار فعالیت نوغانداری در کشور بعنوان قطب فعالیت نوغانداری در ایران محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر تولید پیله و ابریشم در ایران با کاهش بیش از پنجاه درصد مواجه شده ‌است (شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، 1387). در طی همین مدت دستمزد کارگری در ایران خصوصا در گیلان به شدت افزایش یافته و با توجه به کارگرطلب بودن نوغانداری، قیمت پیله تولیدشده نتوانسته پاسخگوی زحمات کشاورز باشد. عدم صرفه اقتصادی تولید پیله در شرایطی رخ داد که قیمت زمین نیز افزایش بی‌سابقه‌ای پیداکرد و این موضوع انگیزه کافی برای تغییر کاربری توتستان‌ها را فراهم نمود. به‌علاوه محصولات رقیب کشاورزی نیز از وضعیت نسبی بهتری برخوردار شدند و مجموعاّ انگیزه برای تولید پیله کاهش‌ یافت. علیرغم کاهش تولید پیله و کاهش عرضه نخ ابریشمی داخلی در سال‌های اخیر، قیمت نخ ابریشمی افزایش پیدا نکرد. این موضوع به دلیل کاهش قیمت نخ ابریشم در بازارهای جهانی و به علاوه تولید ابریشم ارزان قیمت در کشورهای همسایه ایران نظیر افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان بود. ایران با توجه به کیفیت تخم نوغان خود که از قدرت رقابت بالایی برخوردار است در سال‌های 1380 و 1381 از صادرکنندگان تخم نوغان به کشورهای آسیای میانه بود که متأسفانه این بازارها در سال‌های اخیر از دست رفت.
افزایش روزافزون مصرف فراورده‌های ابریشمی به سبب ارتقاء سطح زندگی مردم به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته و محبوبیت این محصولات نزد دوستداران محیط زیست در جهان به سبب اهمیت خواص فیزیکی و شیمیایی ابریشم برای سلامت و بهداشت از یک سو و توقف یا کاهش فعالیت نوغانداری در کشورهای توسعه‌یافته به سبب محدودیت زمین و افزایش دستمزد نیروی کار، فرصت مناسبی برای کشورهای درحال توسعه فراهم‌آورده ‌است تا با به‌کارگیری روش‌های نوین، تولید ابریشم را در کشورهای خود افزایش دهند.
با ظهور پدیده صنعتی شدن در برخی کشورها نظیر ژاپن و کره جنوبی از رونق این فعالیت کاسته شده، این کشورها دارای مزیت نسبی در بخش صنعت ابریشم گردیدند. از طرف دیگر کشورهایی مانند هندوستان و چین همچنان ‌که در مسیر صنعتی شدن گام برمی‌دارند اما طلایه داران تولید ابریشم درجهان هستند (راهی، 1390).
در سال های اخیر فعالیت نوغانداری در ایران با رکود شدیدی مواجه شده ‌است. این امر نه به دلیل عدم قابلیت‌های این سرزمین پهناور است بلکه بروز برخی از موانع و مشکلات، امروزه نوغانداری و تولید ابریشم در ایران را همانند برخی دیگر از زیربخش‌های کشاورزی به چالش کشیده‌است (صیداوی و همکاران، 1385).
به‌طور کلی چالش‌های پیش روی صنعت نوغانداری را می‌توان بدین شرح خلاصه نمود: عدم رغبت كشاورزان به دلايلي همچون بالا بودن نرخ نهاده‌هاي كشاورزي، نوسانات قيمت پيله و ابريشم، ناپايداري بازار، پايين بودن قيمت پيله، كاهش صادرات فرش، عدم صرفه اقتصادی براي توليدكننده پيله‌تر و ابريشم، بالا بودن قيمت تمام شده نسبت به ساير كشورها، عدم ايجاد زيرساخت‌هاي تشكيلاتي مناسب، عملكرد پايين‌تر نسبت به هيبريدهاي پرتوليد در برخي كشورها به دليل عدم رعايت شرايط استاندارد پرورش، سنتي بودن سيستم‌هاي توليد و خصوصيات ژنتيكي هيبريدهاي ايراني، عدم وجود صنايع تبديلي متنوع، واردات رسمي و غير رسمي پيله و ابريشم به دليل وجود نخ هاي ارزان‌تر از قيمت تمام شده داخلي و بالا بودن دستمزد كارگران نسبت به برخي كشورهاي ديگر.
با توجه به قلمرو وسيع نوغانداري در كشور و قابليت توسعه اين صنعت، ريشه‌دار بودن آن در فرهنگ و تمدن ايراني و لزوم حفظ و تداوم آن با استفاده از تكنيك‌هاي نوين پرورشي، تدوين يك برنامه هدفمند و بلند مدتبرای احیاء این صنعت دیرپا ضروری می‌باشد.در این تحقیق تلاش می‌شود تا عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری بررسی گردد و دلایل عدم استقبال کشاورزان نیز مورد واکاوی قرارگیرد. موقعیت ویژه استان گیلان در این حرفه – صنعت به عنوان قطب اصلی نوغانداری و دارا بودن بالاترین میزان تولید ابریشم کشور، اهمیت پرداختن به این موضوع را در محدوده این استان دو چندان می‌نماید. پژوهش پیش رو درصدد پاسخ دادن به این پرسش است که مهمترین عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی تأثیرگذار بر پذیرش نوغانداری کدامند؟
3- ضرورت و اهمیت تحقیقپرورش کرم ابریشم از حرفه‌های بسیار قدیمی است که در طول تاریخ ایران با فراز و نشیب فراوان به حیات خود ادامه داده ‌است. ابریشم در بخشی از حیات چند هزارساله این کشور خودنمایی کرده و حتی در برخی از ادوار محور اقتصاد این مرزو بوم بوده ‌است. در بسیاری از کشورها و عمدتاَ در آسیا این حرفه از دیرباز محل کسب درآمد مردم بوده، این فعالیت همچنان ادامه دارد. اگرچه نوغانداری به‌عنوان یک فعالیت جانبی تلقی می‌گردد، اما با توسعه تکنولوژی و صنعتی‌کردن این فعالیت امکان بهره‌برداری بیشتر و بالطبع کسب منافع از آن در شرایط اقلیمی معمولی به عنوان یک شغل جانبی مطرح بوده، مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار می‌گیرد. در شرایط مطلوب‌تر اقلیمی نیز به دلیل سرعت رشد درخت توت و امکان پرورش کرم ابریشم دو تا سه بار (در مناطق معتدله) و چهار تا پنج بار (در مناطق نیمه‌گرمسیری و گرمسیری) در سال می‌تواند به عنوان یک شغل جانبی خانوار روستایی محسوب‌گردد. بنابراین گسترش صحیح آن متناسب با شرایط اقلیمی مختلف می‌تواند به عنوان برنامه‌ای مناسب در جهت رفع پاره‌ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی نقش ارزنده‌ای را ایفا نماید (صیداوی وهمکاران، 1385).به‌دلیل اینکه نوغانداری یك فعالیت جانبی برایكشاورزان محسوب می‌گردد، تاکنون كمتر مورد توجه و حمایت بوده ‌است.از سوی دیگر 95 درصد تولیدات نخ ابریشم صرف تولید فرش ابریشمی می‌شود كه بازار آن صادراتی است و مصرف داخلی آن بسیار محدود است، لذا فعالیت‌های نوغانداری بسیار وابسته به تحولات بین‌المللی صادرات فرش است. حجم قابل توجهی ازابریشم مورد نیاز كشور از طریق واردات تأمین می‌شود، این در حالی است كه با حمایت از نوغانداران داخلی و ایجاد انگیزه در کشاورزانی که به طور بالقوه از امکانات پرورش کرم ابریشم برخوردارند امكان افزایش تولید ابریشم داخلی و ایجاد فرصت اشتغال برای كشاورزان شمال كشور فراهم می‌شود. ابریشم به دلیل بالابودن ارزش افزوده، از ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برخوردار است. به كار انداختن چرخ‌های تولید ابریشم در شمال كشور ضمن افزایش نقدینگی در بازارهای داخلی، قدرت صادراتی ایران در حوزه صادرات غیرنفتی را نیز افزایش می‌دهد.
عمده پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی در حوزه صنعت نوغانداری و ابریشم در دنیا به استثناء مواردی که به کلی‌گویی درخصوص سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت‌های کشورهای نوغان‌خیز پرداخته ‌است یا پژوهش‌هایی که صرفاَ به روش‌های اصلاح نژادی کرم ابریشم، درختان توت و غیره معطوف بوده ‌است، توجه کمتری به بررسی تأثیرگذاری این سیاست‌ها و راه‌های توسعه آن داشته‌ است. در ایران نیز مطالعات صورت گرفته درخصوص صنعت نوغانداری و ابریشم بیشتر در راستای بررسی‌های مربوط به توسعه این صنعت در قالب مطالعات طرح توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران و نیز موضوعات مرتبط با اصلاح نژاد کرم ابریشم و درخت توت و آفات و بیماری‌های آنها معطوف بوده و در مجموع کمتر به بررسی علمی علل کمرنگ شدن استقبال کشاورزان از این حرفه دیرینه و عوامل مؤثر در پذیرش آنان پرداخته شده‌است. لذا انجام طرح‌های پژوهشی در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.
4- اهداف تحقیق
1-4- 1- هدف کلی:
هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در میان کشاورزان استان گیلان است. برای این منظور اهداف اختصاصی زیر مدنظر می‌باشند:
1-4-2- اهداف اختصاصی:
بررسی ویژگی‌های فردی کشاورزان شهرستان‌های لنگرود و شفت به عنوان دو قطب نوغانداری شرق و غرب استان گیلان .
بررسی ویژگی‌های فنی مؤثر بر پذیرش نوغانداری
بررسی ویژگی‌های اقتصادی تأثیرگذار بر پذیرش نوغانداری
بررسی ویژگی‌های اجتماعی مؤثر بر پذیرش نوغانداری
5- محدوده‌های تحقیق
5- 1- محدوده مکانی:
این تحقیق در محدوده جغرافیایی استان گیلان و مشخصاّ در روستاهای شهرستان‌های لنگرود و شفت انجام شده‌است.
5- 2- محدوده زمانی:
زمان اجرای این تحقیق از اول فروردین 1392 تا پایان شهریور 1392 بوده است.
5- 3- محدوده موضوعی:
این تحقیق از نظر موضوعی و زمینه تخصصی محدود به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و نوغانداری می‌باشد، به همین دلیل در اجرای آن تلاش گردیده است تا همه جوانب مربوط به پذیرش نوغانداری مد نظر قرار گیرد.
6- تعریف واژگان کلیدی:
6- 1- پذیرش: براساس تعریف اسکاد و همکاران (2000)، پذیرش عبارت است از نوعی رفتار به شکل کنش و واکنش نسبت به یک هدف خاص و میزان پذیرش نگرشی است تأییدی به سوی یک هدف خاص.
6- 2- نوغانداری: فرایند تولید ابریشم از طریق پرورش و نگهداری لاروهای اهلی این حشره، پرورش کرم ابریشم یا نوغانداری نامیده می‌شود (مرکز تحقیقات ابریشم، 1385).

فصل دوم
ادبیات تحقیق

بخش اول
2- 1- مروری بر فعالیت نوغانداری
2- 1- 1- مقدمه
نوغانداری یا پرورش کرم ابریشم یکی از زیربخش‌های کشاورزی است که ضمن ارتباط با سایر زیربخش‌های آن به تولید پیله ابریشمی به عنوان یک محصول با ارزش جهانی مبادرت می‌ورزد. با وجود آن‌که نوغانداری فعالیتی است جانبی که در کنار فعالیت‌های اصلی کشاورزان هر منطقه در ایجاد اشتغال و کسب درآمد بیشتر مؤثر است (صیداوی و همکاران،1385)، اما در مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری که برگ درختان توت در طول سال قابل استفاده بوده و به استثناء فصول خیلی مرطوب و پرباران، تقریباً به مدت ده ماه از سال امکان پرورش کرم ابریشم وجود دارد، می‌تواند به یک شغل دائمی تأمین کننده درآمد خانوار روستایی نیز مبدل گردد (Balu, 2005).
نوغانداری یک حرفه کاربر می‌باشد که علاوه بر امکان استفاده از نیروی فعال، فرصت به‌کارگیری بخش کمتر فعال جامعه مانند زنان، کودکان و سالخوردگانی که توان انجام برخی از کارهای کشاورزی را ندارند، فراهم می‌سازد. ضمن آن‌که فعالیت نوغانداری و صنایع واسطه‌ای بین تولید پیله و تهیه محصولات نهایی، سطوح وسیعی از اشتغالات روستایی و شهری را ایجاد کرده، فرصت‌های شغلی قابل ملاحظه‌ای را به وجود می‌آورد (راهی،1390). سرمایه‌گذاری در این فعالیت درمقایسه با پاره‌ای از فعالیت‌های تولیدی، کمتر و بازگشت سرمایه در آن سریع‌تر می‌باشد (صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران،1369).
2- 1- 2- نوغانداری و تولیدات آن
کرم ابریشم توت با نام علمیBombyx mori.L، حشره‌ای است با دگردیسی کامل که زندگی آن از تخم شروع و به تخم ختم می‌گردد. این حشره دارای چهار مرحله زندگی تخم، لارو، شفیره و پروانه است که تنها در مرحله دوم یا لاروی از برگ توت تغذیه کرده، در پایان این مرحله که عموماً 25 تا 30 روز به طول می‌انجامد، با تنیدن تار تولید پیله ابریشمی می‌نماید (حسینی مقدم، 1384). عموماً غالب تخم‌نوغان‌هایی که امروزه در دنیا مصرف می‌شوند منشاء چینی و ژاپنی داشته، حاصل هیبریداسیون یا آمیخته‌گری از این دو نژاد می‌باشند (اقبالی، 1382).
تولید اصلی فرایند نوغانداری پیله ابریشمی است که از آن الیاف ابریشمی به دست می‌آید. از میان تمامی تارهای منسوجات، ابریشم به دلیل ویژگی‌های خاص خود ازجمله سبکی، نرمی، مقاومت در نوسانات گرمایی، رنگ‌پذیری، جاذب‌الرطوبه بودن، عایق‌پذیری الکتریکی و به‌طور کلی لطافت، ظرافت و دوام، از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار است و به همین سبب در دنیای منسوجات به آن لقب ملکه منسوجات را داده‌اند (وزارت کشاورزی، 1373). ابریشم به عنوان ماده اولیه در تولید محصولاتی مانند فرش، پارچه، تزیینات داخلی ساختمان و غیره استفاده می‌شود. علاوه برآن در صنایع نظامی، دارویی، بهداشتی و آرایشی و تهیه بسیاری از خوراکی‌ها مصرف می‌گردد. علاوه بر محصولات اصلی، استفاده از فراورده‌های فرعی نوغانداری نیز در بخش کشاورزی کاربردهای بسیاری دارند (مرکز تحقیقات ابریشم کشور، 1385).
2- 1- 3- سابقه نوغانداری
اگرچه از آغاز پرورش کرم ابریشم اطلاع دقیقی دردست نیست و درمورد پیدایش ابریشم روایت‌های گوناگونی وجود دارد، اما اسناد و مدارک قدیمی منابع ابریشم را به بیش از 2600 سال پیش از میلاد مسیح در چین باستان متعلق می‌داند (بیژن نیا و صیداوی، 1383). تردیدی نیست که جاده ابریشم با طول بیش از ده هزار کیلومتر در معرفی، رواج و توسعه نوغانداری و نیز تولید و تجارت ابریشم و محصولات ابریشمی از کشور چین تا بازارهای اروپایی نقش بسیار ارزنده‌ای ایفا نموده ‌است. تمدن قدیمی ایران که درمسیر جاده ابریشم آن زمان قرارداشته و شهرهای عمده آن را به هم متصل می‌کرده همواره در صنعت ابریشم جهان اثرات تعیین‌کننده‌ای به ‌جا گذاشته و سوابق تجاری و فرهنگی دو کشور بزرگ چین و ایران از طریق این جاده مبادله گردیده ‌است (صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران، 1369).
امروزه قریب به 50 کشور جهان در تولید ابریشم مشارکت دارند. براساس آمارهای بین‌المللی سهم ابریشم در کل تولیدات جهانی الیاف نساجی تنها درحدود 19/0 درصد است. عمده تولید ابریشم در مناطق معتدله و نیمه گرمسیری آسیا صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش سازمان خواروبارجهانی (FAO) با تولید حدود 92 درصد ابریشم جهان توسط کشورهای آسیایی، می‌توان ابریشم را یک محصول آسیایی دانست که قسمت عمده آن یعنی 85 درصد تولید جهان یا 94 درصد تولید آسیا توسط سه کشور چین، هند و ژاپن تولید می‌گردد. این وضعیت نشان دهنده موقعیت مناسب آسیا برای توسعه نوغانداری و بزرگ‌ترین منطقه مستعد برای تولید پیله و ابریشم در مقایسه با سایر نقاط نوغان‌خیز دنیاست (راهی، 1390). نزدیک به 22 میلیون نفرروز در سال در فرایندهای مختلف صنعت ابریشم شامل پرورش کرم ابریشم، تولید پیله تر، خشکاندن پیله تر، نخ‌کشی، صمغ‌گیری نخ، تابندگی نخ، رنگرزی نخ و بافت فرش فعالیت می‌کنند (دیلمی، 1383). از این میزان تنها حدود 10 میلیون نفر کشاورز به پرورش کرم ابریشم اقدام می‌کنند (صیداوی و بیژن نیا، 1383). در حال حاضر چین بزرگ‌ترین تولیدکننده ابریشم جهان و هندوستان دومین تولیدکننده ابریشم جهان می‌باشند (FAO, 2009).
2- 1- 4- نوغانداری و تولید ابریشم در ایران
پیشینه پرورش کرم ابریشم در ایران به گذشته دور می‌رسد. عده‌ای از مورخین بر این باور هستند که موطن اصلی پرورش کرم ابریشم ایران بوده‌است (ناظر عدل، 1368) و برخی دیگر از آنان این کشور را از جمله مناطقی می‌دانند که هم‌زمان با چین به پرورش کرم ابریشم، تولید و تجارت ابریشم مبادرت می‌ورزیده است (صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران، 1369). برخی دیگر نیز ورود کرم ابریشم به ایران را هم‌زمان با ورود درخت توت و به زمان هخامنشیان مربوط می‌دانند (جوانشیر،1374). آنچه مسلم است این فعالیت در ایران از سابقه و قدمت نسبتاً طولانی برخوردار است. سوابق علمی و فنی این فعالیت به‌خصوص اقداماتی که به‌منظور بهبود کمّی و کیفی آن صورت پذیرفته ‌است، با دستیابی به نژادهای اختصاصی کرم ابریشم ایران نظیر نژادهای هراتی، خراسانی، بغدادی و سایر نژادهای محلی، همگام با سوابق تولیدی آن از قدمت تاریخی برخوردار بوده، مبین توجه خاص ایرانیان به این حرفه می‌باشد (صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم ایران، 1369).
به‌طور کلی پرورش کرم ابریشم در ایران در دو دوره متفاوت با فاصله زمانی طولانی رونق به‌سزایی داشته ‌است. اولین دوره در سال‌های 400 تا450 بعد ازمیلاد بوده ‌است که در آن زمان ایران یکی از مراکز مهم پخش تخم‌نوغان به شمار می‌آمد. دومین دوره نیز در زمان سلطنت شاه عباس بوده ‌است که ایران یکی از تهیه‌کنندگان و صادرکنندگان عمده ابریشم خام و پارچه‌های ابریشمی محسوب می‌گشت (ناظر عدل، 1368)، به گونه‌ای که در نیمه قرن هفدهم میلادی تولید ابریشم در ایران به اوج شکوفایی خود رسید و سالانه حدود 1900 تن ابریشم تولید گردید که تا اوایل قرن هجدهم به 3000 تن و کمی بیشتر بالغ شد (جوانشیر،1374).
پس از عصر صفویان فعالیت نوغانداری متأثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه به فعالیت خود ادامه داد. تا اینکه در سال 1314 اداره نوغان زیر نظر وزارت کشور در استان گیلان تشکیل شد و تهیه و توزیع تخم نوغان و خرید پیله را برعهده گرفت. این اداره تا سال 1352 با اسامی مختلفی به کار خود ادامه داد و از سال مذکور تحت عنوان شرکت پیله‌ور به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وابسته گردید. در همین سال شرکت ابریشم گیلان وابسته به بانک کشاورزی و صنعت و معدن و مجتمع صنعتی تولید ابریشم وابسته به وزارت کشاورزی وقت، به منظور توسعه نوغانداری در منطقه گیلان تشکیل شد. با پیروزی انقلاب اسلامی اهمیت رفاه و بهبود وضع زندگی کشاورزان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و یکی از موارد موفق در زمینه ایجاد رفاه نسبی و بهبود وضع زندگی کشاورزان، نوغانداری و فعالیت های جانبی آن تشخیص داده شد. لذا به منظور احیا و بازسازی نوغانداری و صنایع ابریشم کشور اقدامات مختلفی مورد توجه قرارگرفت که نهایتاً در سال 1359 شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران پیرو مصوبه شورای انقلاب با ادغام بخش‌هایی از شرکت‌های پیله‌ور، ابریشم گیلان و مجتمع صنعتی تولید ابریشم تشکیل شد (راهی، 1390).
میزان مصرف تخم نوغان تا پیش از انقلاب اسلامی ایران حدود 100 هزار جعبه بود که عمدتاً از کشورهایی مانند ژاپن، چین و کره جنوبی وارد می‌شد. آغاز به کار شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، دست‌اندرکاران نوغانداری کشور را برآن داشت تا تخم نوغان مورد نیاز را در داخل کشور تولید نمایند. برای اولین بار در سال 1364 تعداد 1400 جعبه تخم نوغان تولید گردید که با حمایت دولت در قالب طرح‌های توسعه نوغانداری و تحقیقات ابریشم و اختصاص اعتبارات لازم، اقدامات وسیعی در این خصوص صورت پذیرفت که در نهایت کشور در زمینه تولید تخم نوغان به خودکفایی رسید (مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، 1385). از مهم ترین اهداف تعیین شده توسط صندوق مطالعاتی توسعه نوغانداری و صنایع ابریشم می‌توان به حداکثر استفاده از ظرفیت‌های طبیعی و بالقوه آب و خاک و منابع طبیعی و نیروی انسانی مناطق مورد مطالعه در جهت افزایش تولیدات نوغانداری و ارتقاء سطح زندگی جامعه ساکن در این مناطق و بهبود اوضاع اقتصادی، افزایش تولیدات نخ ابریشم کشور، ایجاد امکانات جدید برای تبدیل آن به فراورده‌های ابریشمی مانند پارچه و غیره جهت مصارف داخلی و صادرات مازاد تولید به کشورهای مصرف‌کننده اشاره کرد (مرکز تحقیقات کرم ابریشم کشور، 1385).
امروزه فرایند تولید ابریشم در کشور به دو بخش عمده تقسیم بندی شده است، “بخش کشاورزی” زیر نظر شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران (از شرکت های تابعه وزارت جهاد کشاورزی) و “بخش صنعتی” که عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌گردد و شامل چند کاخانه تولید نخ ابریشم (با هدایت وزارت صنایع و معادن) و متجاوز از 1300چرخ دستی ابریشم‌کشی ( با هدایت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) بوده که امر تبدیل پیله به نخ را به عهده دارند. درحال حاضر بیش از 95 درصد از ابریشم تولیدی کشور در بافت فرش به کار برده می‌شود (شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران). سال‌های پایانی دهه 1370 و ابتدایی دهه1380 را با تولید و عرضه حدود 200 هزار جعبه تخم نوغان در کشور می‌توان سال‌های شکوفایی این صنعت در ایران دانست، در حال حاضر عرضه تخم نوغان به کمتر از 30 هزار جعبه تنزل یافته است (شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، 1391). علیرغم دستیابی به توان علمی و فنی تولید تخم نوغان و به تبع آن افزایش ظرفیت تولید پیله و ابریشم خام در کشور، متأسفانه امروزه شاهد روند کاهش تقاضا در بخش نوغانداری هستیم.
در سالهای اخیرنوغانداری دچار تحولات بسیاری گردیده که نشان از عدم رغبت کشاورزان به پرداختن به این حرفه داشته است. نمودار 2-1 سیر این تغییر را از سال 1386 تا سال 1392 نشان می‌دهد.

نمودار 2-1- تعداد جعبه تخم نوغان توزیع شده در کل کشور و استان گیلان
نمودار 2-2 تعداد جعبه تخم نوغان توزیع شده در کل کشور طی سال‌های 1368 تا 1392 و روند تغییرات آن را نشان می‌دهد. بدون تردید سیر تغییرات در استان گیلان نیز تابعی از این روند بوده است.

نمودار 2- 2-تعداد جعبه تخم نوغان توزیع شده در کل کشور
بدون تردید اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولتی در اشکال گوناگون و به‌کارگیری راه‌کارهای مناسب با این سیاست‌ها می‌تواند ضمن حفظ شرایط فعلی، به احیاء و توسعه این فعالیت قدیمی کمک شایانی بنماید. صیداوی (1379) در تحلیل وضعیت نوغانداری کشور نشان داد که توسعه این صنعت مستلزم ایجاد زیرساخت‌هایی با حمایت بخش دولتی به ویژه ایجاد و تقویت تشکل‌های تعاونی نوغانداری در مناطق مستعد این صنعت است. پورحسین و همکاران (2003) نیز در بررسی وضعیت پرورش کرم ابریشم در مناطق مختلف ایران نشان دادند که نوغانداران با مسایل و مشکلات عمده‌ای روبرو بوده، در بسیاری از موارد فاقد اطلاعات و دانش پایه جهت استفاده از همه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های این بخش می‌باشند که لازم است بخش دولتی با اتخاذ سیاست‌های حمایتی به ویژه توسعه دانش فنی به رفع این چالش‌ها مبادرت ورزد.
بخش دوم
2- 2- پذیرش فناوری‌ها در کشاورزی
در اوایل دهه 1970 نظریه و دیدگاه غالب در پذیرش نوآوری‌ها، دیدگاه نشر بود که به طور عمده از نظریه‌های راجرز سرچشمه گرفته بود. بر پایه این نظریه، کشاورزان پیشرو ایده‌های نوین را می‌پذیرند و با گذشت زمان این ایده‌ها از کشاورزان پیشرو به کشاورزان دیگر منتقل می‌شود. مدل نشر نوآوری‌ها در دهه 1970 مورد انتقاداتی واقع شد. به طوری که گفته شد پذیرش ایده‌های نو علاوه بر ویژگی‌های کشاورزان، با سایر سازه‌ها از جمله سازه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و موارد دیگر نیز مرتبط است. ازآنجایی که توانایی یک کشاورز در کاربرد یک فناوری در نظام زراعی خود دارای تبعات و پیامدهای اقتصادی است، به همین دلیل اساس ذخایر و منابع مالی کشاورز باید مورد توجه قرار گیرد. با انجام مطالعات بیشتر مشخص گردید که متغیرهای دیگری نیز بر روند پذیرش فناوری‌های کشاورزی تأثیرگذار می‌باشند. یکی از مشکلات علم نوین کشاورزی آن است که متخصصان عمدتاً در سازمان‌هایی کار می‌کنند که ارتباطی با مردم ندارند، به متنوع بودن محیط و شرایط اهمیت نمی‌دهند، تمام دل‌مشغولی آنان تولید و انتقال فناوری است و باورهای آنان نسبت به شرایط و اولویت‌های مردم، اغلب با دیدگاه‌های خود مردم تفاوت دارد. لذا وجود کنش متقابل و ارتباط بین بهره‌برداران و همچنین سازمان‌های دست اندرکار تحقیق و انتقال فناوری، افزون بر ارتقای سطح همکاری میان آنان، میزان تناسب و مربوط بودن فناوری را نیز افزایش می‌دهند (پزشکی راد و همکاران، 1389).
مطالعات مختلف بیانگر آن است که اشاعه نوآوری‌های کشاورزی که مبتنی بر اشتراک مساعی یا همکاری دسته‌جمعی باشد نه تنها اعتماد کامل کشاورزان را جلب می‌کند، بلکه احتمال پذیرش فناوری توصیه‌شده را به مراتب افزایش می‌دهد. واضح است که افزایش تولیدات کشاورزی برای رشد و توسعه اقتصادی هرکشور حیاتی و ضروری است. یکی از راه‌های مهم برای این افزایش تولید، معرفی و به‌کارگیری فناوری‌های پیشرفته کشاورزی وسیستم‌های مدیریتی است.
رفتار پذیرش نوآوری‌ها تحت تأثیر عوامل و متغیرهای گوناگونی قرار دارد. اگرچه خلق و معرفی مستمر یک فناوری جدید به عنوان معیاری برای تمایز نظام کشاورزی مدرن و سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، لیکن بسیاری از فناوری‌های جدید کشاورزی در عمل با موفقیت اندکی مواجه می‌شوند. یک فناوری جدید کشاورزی ممکن است دارای بازده بالا، هزینه پایین و سایر صفات مطلوب باشد، لیکن تغییر در فرایند تولید مستلزم پذیرش فناوری جدید است. پذیرندگان نوآوری باید بدانند به چه مقدار از آن نیاز دارند و چگونه باید آن را به شیوه درست به‌کارگیرند. اگر دانش کافی در مورد نوآوری کسب نشود، امکان رد یا عدم ادامه استفاده از آن وجود دارد. نتیجه مطالعاتی که اثر آموزش و تحصیلات را بر پذیرش فناوری‌های نوین مورد بررسی قرار می‌داد نشان داد که سطح تحصیلات بر نوگرایی افراد تأثیر معنی‌داری نداشته است و به‌جای آن آموزش‌های ترویجی با کشاورزان کوچک تأثیر معنی‌داری بر پذیرش داشته است (باقری و ملک محمدی، 1384).
از چالش‌های اصلی برای محققین کشاورزی در کشورهای درحال توسعه، فهم و درک چگونگی برخورداری از فناوری‌ها و نیز زمان مناسب استفاده از آن‌ها می‌باشد. به همین دلیل تعامل میان محققین کشاورزی و جامعه‌شناسان برای درک کامل فرایندهای اساسی پذیرش تکنولوژی از سوی کشاورزان ضروری به نظر می‌رسد. طی سال‌های متمادی محققین تلاش کرده‌اند تا پاسخ پرسش‌های مربوط به پذیرش تکنولوژی در میان کشاورزان را دریابند. امروزه پذیرش فناوری‌های کشاورزی به طور گسترده و از چهارجنبه ارزیابی اثرگذاری تحقیقات کشاورزی، برتری جایگاه تحقیق، ارزیابی نفوذ تکنولوژی‌های جدید و تشخیص و کاهش فشارها و موانع موجود در پذیرش فناوری مورد مطالعه قرار می‌گیرد (Doss, 2003).
تحقیقات نشان داده ‌است كه علاوه بر متغيرهاي اقتصادي، ويژگي‌هاي فني و حرفه‌اي نيز كشاورزان نسبت به پذيرش نوآوري‌ها وتوسعه فعالیت‌های کشاورزی تأثيرگذارهستند (Ganpat et al.,1999).
وضعیت اقتصادی کشاورزان به عنوان یک عامل تأثیرگذار در پذیرش فناوری‌های مرتبط با تولید به کار می‌رود. علاوه براین، محققان فراهم نبودن بستر و شرایط اقتصادی لازم را به عنوان عامل مهم بازدارنده در فرایند پذیرش فناوری‌های نوین کشاورزی می‌دانند. ‌محققان نشان دادند که علاوه بر متغیرهای اقتصادی، ویژگی‌های فنی و حرفه‌ای نیز در نگرش کشاورزان نسبت به پذیرش نوآوری‌ها و توسعه کشت تأثیرگذار هستند. از طرف دیگر بررسی عوامل عوامل تأثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به توسعه کشت نشان داد که رابطه بین نگرش کشاورزان و میزان دانش فنی و میزان مشارکت آنان در فعالیت‌های آموزشی و ترویجی مثبت و معنی‌دار توصیف شده‌است.
نتایج مطالعه سازه‌های مؤثر بر پذیرش تکنولوژی‌های کشاورزی نشان‌دهنده وجود روابط مثبت میان تحصیلات رسمی و غیررسمی، مشارکت اجتماعی، عملکرد و دسترسی به منابع اطلاعاتی با پذیرش فناوری‌های نوین بوده است. این در حالی است که تعداد اعضای خانوار رابطه منفی با پذیرش نوآوری داشته است(Oladele, 2005).
بر اساس مطالعات صورت گرفته در بنگلادش سن، سطح تحصیلات رسمی، اندازه مزرعه، درآمد و میزان کاربرد و دسترسی به رسانه‌های ارتباط جمعی رابطه مثبت معنی‌داری با پذیرش فناوری‌ها داشته، کشاورزانی که شغل اصلی آنان کشاورزی بوده بیش از کشاورزاندارای مشاغل دیگر، پذیرای فناوری‌های جدید بوده‌اند (Alamgir Hossain et al. 1992).
2- 3- پیش‌نگاشته‌ها
نوغانداری در واقع یک فعالیت فشرده درآمدزا است که مبتنی بر درآمدزایی برپایه کشت و صنعت می‌باشد. سازمان‌های غیر دولتی به عنوان یکی از نهادهای مهم حمایتی صنعت ابریشم نقش مهمی در ایجاد انگیزه در میان روستاییان کم درآمد برای پذیرش فناوری‌های نوین نوغانداری ایفا می‌کنند. مطالعه صورتگرفته درمیان روستاییان یکی از ایالت‌های هند که جمعیت غالب پاسخ دهندگان میانسال و از میزان متوسطی از سطح سواد و معلومات برخوردار بودند، نشان داد که محدودیت‌های پذیرش فناوری از ناکافی بودن دانش، عدم دسترسی به فناوری‌ها و بالا بودن هزینه آن ناشی می‌گردد (Geetha, 2008).
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوغانداران هندی صرفاً فناوری‌های موجود و دردسترس را در مدیریت نوغانداری می‌پذیرند، درحالی که در مناطق بحرانی( مناطقی که در آن‌ها ابزار کافی دردسترس نیست) نیز نیاز به پذیرش تکنولوژی وجود دارد تا با خسارت مقابله کند. در واقع نیاز مبرمی به پذیرش سیستم‌های تخصصی مدرن و مکانیزه در فعالیت‌های نوغانداری وجود دارد. نوغانداران با استفاده از ابزار مدرن و کم‌هزینه در پرورش کرم ابریشم و همچنین کاشت و برداشت توت، می‌توانند از حضور در یک بازار بزرگ لذت ببرند. این بازار می‌تواند نه فقط یک بازار محلی، که یک بازار جهانی باشد (Gowda et al, 2011).
مراکز توسعه نوغانداری به مردم کمک می‌کنند تا از نظر جسمی، روحی و فکری به سطوح بالاتری از زندگی دست یابند. این کار از طریق ارائه فناوری پیشرفته، تعریف و شناسایی دقیق مشکلات آنان، کمک به آنان برای کسب دانش کار و ارائه راهنمایی‌های لازم برای به حداقل رساندن تلفات و افزایش محصول و بهره‌وری صورت می‌گیرد (Singh et al., 2009).
بحث و گفتگو با روستاییان بخش‌هایی از ارمنستان نشان داد که تولید ابریشم به طور کامل فراموش نشده است. مطالعه امکانات و تمایل ساکنین بومی این مناطق نشان داد که اغلب آنها درصورت جمع‌آوری محصول پیله آنان توسط سازمان تشکل یافته، مایل به فعالیت نوغانداری هستند. همچنین بررسی‌ها نشان داد هرچند این افراد با نوغانداری آشنا هستند اما دانسته‌های آنان برای سطوح بالای تولید کافی نیست. این امر نیازمند اجرای برنامه‌های آموزشی پیشرفته ‌است که باید براساس جدیدترین شیوه‌ها و آشنا نمودن نوغانداران با فناوری‌های جدید مورد تأیید بین المللی صورت گیرد. به همین دلیل راهکارهایی همچون دستیابی به پایه‌های حفاظت شده توت و مطالعه آن‌ها براساس واریته، انتخاب خاک مناسب برای ایجاد و توسعه توتستان‌ها وجمع‌آوری اطلاعات درباره تمایل مردم به پرورش کرم ابریشم و منابع جمعیتی و امکانات موجود برای انجام این فعالیت به عنوان اساس کار توسعه نوغانداری در ارمنستان مورد توجه قرارگرفت (Azizyan, 2011).
کشور بلغارستان، باوجود دارا بودن پتانسیل بالا برای توسعه صنعت نوغانداری به لحاظ شرایط مطلوب آب و هوایی و اقتصادی- اجتماعی، به دلیل مواجهه این کشور با تغییرات سریع سیاسی و اقتصادی، نوغانداری در بخش بزرگی از جامعه روستایی غیرفعال گردید و بدین ترتیب فرصت‌های شغلی مربوط به این فعالیت و به‌تبع آن درآمد حاصل از نوغانداری ازدست رفت. ارتقاء صنعت ابریشم از شکل سنتی به صنعتی رویکردی تجاری و اقتصادی دارد به گونه‌ای که فعالیت‌های مربوط به توسعه نوغانداری در بلند مدت به عنوان یک کشت و صنعت ماندگار محسوب می‌گردد. با این توصیف بلغارستان با اتخاذ برنامه‌هایکوتاه‌مدت و بلندمدت، طرحی ملی را برای توسعه نوغانداری و حیات دوباره آن در دستورکار قرارداده‌است. این طرح به دنبال اهدافی همچون افزایش تولید سالانه پیله ابریشم، کاهش مهاجرت روستاییان از طریق ایجاد فرصت شغلی در زمینه ابریشم و صنایع وابسته به آن و افزایش درآمد در جامعه روستایی، ایجاد درآمد ارزی و افزایش درآمد ناخالص ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد جوامع روستایی و بهبود شرایط کار و زندگی و غیره بوده ‌است. بدین منظور برای ترغیب هرچه بیشتر کشاورزان به نوغانداری، شبکه‌هایی برای توزیع لارو کرم ابریشم، خرید پیله، خشک کردن، درجه بندی و نگهداری آن ایجاد گردیده‌ است. تولید نهال‌های اصلاح شده با عملکرد دوبرابر و توزیع آن در میان کشاورزان نیز به ترغیب آنان کمک نموده ‌است. ضمن اینکه نوغانداران در تمام دوره پرورش از حمایت‌های مالی و فنی برخوردار می‌گردند (Tzenov, 2007).
در ایالت مقالایا در جنوب غربی هند، با ایجاد یک شبکه اطلاع رسانی اینترنتی، اقدام به اطلاع رسانی به کشاورزان در زمینه تکنیک‌های پرورش، معرفی واریته‌های پرمحصول، مدیریت آفات و بیماری‌های توت و کرم ابریشم، فراوری پیله و سایر نیازمندی‌های آنان می‌نماید. باتوجه به اینکه درحال‌حاضر بخشی از جامعه روستایی را نسل جوان دانش آموخته‌ای تشکیل می‌دهند که فاقد شغل دائمی هستند، این شیوه می‌تواند مشوق آنان برای مبادرت به پرورش کرم ابریشم به عنوان یک فعالیت درآمدزا در مدت زمانی محدود به‌حساب آید. این اطلاعات با توجه به منبع و مرجع آن می‌تواند مورد اعتماد کشاورزان باشد (Guwahati, 2012).
در روستای کوتاایندلو در هندوستان آب مورد نیاز کشاورزی تنها از طریق باران تأمین می‌گردد. این ناپایداری در کشت و کار سبب گردید تا کشاورزان تقاضای کمک و حمایت دولتی داشته باشند. پیشنهاد دولت، هدایت الگوی کشت آنان به سمت یک فعالیت جایگزین بود. بدین ترتیب توسعه نوغانداری در این منطقه در دستور کار قرارگرفت. جوانان بی‌کار و زنان، در برنامه‌های جداگانه تحت حمایت‌های مالی و آموزشی قرارگرفتند. انتخاب‌ها ازمیان کم سوادترین زنان و عقب‌مانده‌ترین بخش جامعه روستایی صورت گرفت و حمایت‌ها شامل آموزش مهارت و پرداخت یارانه و کمک هزینه بود. در اغلب کشورهای درحال توسعه زندگی براساس فعالیت‌های کشاورزی استوار است زیرا تهیه غذا وپوشاک اولویت اصلی برای زندگی است. با این‌حال سطح بهره‌وری کشاورزی در این کشورها بسیار پایین است. به همین سبب همه راه‌کارهای توسعه در این کشورها بر افزایش سطح بهره‌وری در مناطق روستایی استوار است. سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان هندی به این نتیجه رسیده‌اند که فرصت‌های شغلی ایجاد شده باید به اندازه کافی مولد باشد تا بتواند درآمد جامعه فقیر روستایی را به حد مکفی افزایش دهد. آنچه مسلم است این است که کشف فرصت‌های اشتغال مولد تحت برنامه توسعه یکپارچه روستایی برای توسعه اقتصادی این کشور حیاتی است. درحال حاضر پرورش کرم ابریشم امیدوارکننده‌ترین فعالیت روستایی در هندوستان است که با سرمایه‌گذاری حداقل، حداکثر پتانسیل اشتغال و گردش سریع سرمایه را دارا می‌باشد (Kasa, 2005).
در توسعه صنعت ابریشم، مؤسسات و شرکت‌های خریدار پیله و نوغانداران، سرمایه‌گذاران اصلی هستند. با این‌حال به دلیل وجود رقابت نامنظم در بازار پیله و عدم تضمین کافی برای کسب درآمد از این سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری ندارند. نوغانداران نیز به علت نوسان شدید قیمت پیله و درآمد بی‌ثبات آن چندان مایل به این سرمایه‌گذاری نیستند. بنابراین توسعه صنعت نوغانداری با موانع مهمی همچون کمبود بودجه لازم، ضعف نوآوری در فناوری، بی‌ثباتی سیستم‌های خدمات فنی و نیز عقب‌ماندگی در ساختارها مواجه است (Kasa, 2005).
بررسی‌های کانتی‌پلدر بنگلادش نشان می‌دهد برخی از ویژگی‌های بیولوژیکی و فیزیکی گونه‌های پرمحصول برنج، به عنوان عوامل تشویق کننده و دلسرد کننده، در پذیرش گونه‌های پرمحصول برنج عمل می‌کنند. مهم‌ترین عامل تشویق کننده در پذیرش گونه‌های پرمحصول برنج، توانایی آن در تولید محصول زیاد می‌باشد. از آنجایی که اکثریت قریب به اتفاق کشاورزان بنگلادش فقیر هستند، لذا قادر به سرمایه‌گذاری در تهیه مناسب نهاده‌ها نیستند. این امر نه تنها به عنوان یک عامل فشار در پذیرش گونه‌های پرمحصول برنج عمل می‌کند بلکه توزیع درآمد نامساوی بین زارعان فقیر و غنی را تشدید می‌کند. رفتار پذیرشی زارعان بنگلادش، بدون شناخت محیط طبیعی، اجتماعی و اقتصادی آنها به وضوح قابل درک نیست (قلی‌زاده، 1378).
در تحقیقی که مديريت تلفيقي آفات محصول كدو را در جنوب مركزي آمريكا مورد پژوهش قرار داده است مشخص شد فقط يك سوم پاسخ‌ دهندگان، عمليات را به ‌كار گرفته‌اند. از طرف پاسخ ‌دهندگان فقدان اطلاعات مربوط به مدیریت تلفیقی براساس مسائل مختلف آفت، مشكلات و مسائل بازار، مشكلات آب‌‌ و هوايي و محيطي مهم‌ترين موانع پذيرش برشمرده ‌شدند (Riley et al., 1998).
دراست و همكاران (1996) موانع پذيرش عمليات كشاورزي پايدار را پرخرج بودن عمليات‌ها، فقدان دانش يا مهارت خاص و برنامه‌هاي كشاورزي فدرال تعيين نمودند. همچنين گزارش نمودند كه سن كشاورز و اندازه مزرعه فاكتورهاي مهمي درتعيين منابع اطلاعاتي مي‌باشند.
مک‌نامارا (1991) در بررسي عوامل موثر بر پذيرش مديريت تلفيقي آفات در کنترل آفت بادام زميني دريافت که متغير دريافت مواد ترويجي بيشترين ارتباط را با تصميمات پذيرش داشته است. ردي (1989) واکنش سطح کشت برنج را نسبت به تغييرات قيمت و عوامل ديگر در هندوستان مطالعه کرده ‌است. هدف اصلي تحقيق وي تعيين اهميت نسبي عوامل قيمتي و غير قيمتي در توسعة کشت برنج بوده و نتايج گوياي اثر کمتر عامل قيمت نسبت به اثر ساير عوامل است.
بر اساس تحقيق جوشي (1993) در فيليپين محصول قابل فروش، اندازه خانوار و متغير مجازي قوميت مهم‌ترين عوامل مؤثر بر عرضه برنج شناخته شده است.
اقبال و همكاران (1999) عوامل موثر بر پذيرش ذرت هيبريد را در پنجاب پاكستان مورد مطالعه قرار دادند. يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد كه متغيرهاي تحصيلات، اندازه مزرعه و تجربه كشت ذرت تأثير مثبت و معني‌داري بر پذيرش ارقام ذرت هيبريد داشتند، در حالی ‌که سن کشاورزان تأثیر معنی‌داری بر میزان پذیرش آن نداشت.
بوهن و همكاران (1999) در تحليل اقتصادي – اجتماعي پذيرش كاكائوی هيبريد در غنا، دريافتند كه براي كشاورزان داراي مزارع بزرگ، مقياس دسترسي به تسهيلات بانكي به طور فزاينده‌اي موجب افزايش احتمال پذيرش نوآوري از سوي آنها شده است. اما در مورد كشاورزان خرده‌پا حمايت شبكه اجتماعي از آن‌ها چنين تأثيري ندارد. همچنين عواملي همچون دسترسي به مروج، آموزش و توانايي به‌كارگيري نيروي كار دستمزدي، تأثير مثبت بر پذيرش ارقام كاكائوي هيبريد داشته‌است.
وتنگر (2009) نيز طي پژوهش خود به اين نتيجه رسيد كه عواملي چون جنس، سن، آموزش رسمي، باورهاي مذهبي، آموزشهاي ترويجي، اندازه زمين، درآمد، تعداد اعضاي خانواده، ريسك‌پذيري و سودمندي جزء مهم‌ترين موارد در زمينه پذيرش تكنولوژي پرورش ماهي هستند.
كاپاندا و همكاران (2005) طي مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند كه فاكتورهاي سن، جنس، اندازه تالاب و مالكيت دام پارامترهاي مهمي در اقدام به پذيرش پرورش ماهي هستند.
هارپر و همکاران (1999) مطالعه‌ای را برای تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری نوین مبارزه با سن برنج و تعیین عواملی که تصمیم کشاورزان را در کاربرد حشره‌کشها تحت تأثیر قرار می‌دهد، انجام دادند. این محققان اثر برنامه‌های مروجان را بر پذیرش فناوری نوین برای تعیین آستانه مبارزه با سن برنج ارزیابی کردند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برنامه های فرهنگی و ترویجی تأثیر معنی‌داری بر پذیرش فناوری نوین برای مبارزه با سن برنج دارد.
نگاسا و همکاران ( 1995) عوامل مؤثر در پذیرش فناوری های نوین را در تولید ذرت تعیین کردند. این محققان به ارزیابی تأثیر سیستم‌های حمایتی در پذیرش فناوری‌های تولید ذرت پرداختند. این تحقیق بر اهمیت ابزارهای سیاست‌گذاری مانند خدمات ترویجی به منظور تشویق کشاورزان به پذیرش فناوری‌های مناسب برای زراعت تأکید دارد.
بر اساس يافته‌هاي تحقيق بلمیر و همکاران (2004)، قيمتها در مقدار و اندازه مشارکت خانوارها در فعالیت‌های کشاورزی نقش دارند، همچنین هزينه‌هاي ثابت معاملات هم در ميزان مشارکت و هم در تصميم به مشارکت خانوارها مؤثر ميباشند.
پرراو همکاران (2003) در بررسی نقش ارتباطات ترویجی و ارتباط آن با دانش کشاورزان و پذیرش عملیات زراعی نوین در صنعت شکر سریلانکا نشان دادند که میان دو گروه کشاورزان مقاطعه کار و غیرمقاطعه‌کار از نظر سطح دانش فنی و به تبع آن میزان پذیرش عملیات زراعی نوین، تفاوت معنی‌داری وجود داشت، به‌طوری که کشاورزان غیرمقاطعه‌کار در مقایسه با کشاورزان مقاطعه‌کار از خدمات ترویجی ضعیف‌تر و به همین دلیل از دانش فنی پایین‌تری برخوردار بودند که موجب پذیرش کمتر روش‌های نوین در میان آنها شده است.
پاملا و همکاران (2003) در مطالعه خود به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات خصوصی آموزش و ترویج در زیمبابوه پرداخته‌اند. نتایج تحقیق نشان داد که جنسیت، ویژگیهای خدمات دامپزشکی و سواد کشاورزان با متغیر وابسته (استفاده کشاورزان از خدمات خصوصی ترویج) دارای رابطه مستقیم و سن کشاورزان با متغیر وابسته دارای رابطه معکوس بوده است.
چرم‌چیان لنگرودی و چیذری (1385) در مطالعه‌ای برای تعیین نیازهای آموزشی نوغانداران استان گیلان نشان دادند که بین میزان ارتباط با اداره نوغانداری و سایر نوغانداران، میزان مشارکت، کسب اطلاعات علمی از اداره نوغانداری، روش‌های به دست آوردن اطلاعات، شغل اصلی و فرعی، نوع مالکیت توتستان، بازدید از توتستان‌های سایر نوغانداران، شرکت در کلاس‌های آموزشی، به دست آوردن اطلاعات علمی از رادیو و تلویزیون و مطالعه مجلات و نشریات آموزشی در زمینه نوغانداری، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین سن، سواد، میزان درآمد و نیازهای آموزشی افراد در زمینه کلی نوغانداری رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد. ولی بین درآمد به واسطه نوغانداری، تعداد جعبه تخم نوغان پرورشی، سابقه نوغانداری و نیازهای آموزشی افراد در زمینه کلی نوغانداری رابطه معنی‌داری مشاهده نگردید. علاوه براین بر اساس نظر پاسخگویان، روش آموزش علمی مناسب ترین شیوه آموزشی از نظر افراد مورد مطالعه می‌باشد.
در یک مطالعه کاربردی که به روش توصیفی، همبستگی و به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه در میان کلزاکاران استان مرکزی انجام گرفت، معلوم گردید که در مجموع کلزاکاران نگرشی مثبت به توسعه کشت کلزا داشته‌اند و نگرش بیشتر آنان در حد خوب و عالی توصیف می‌شود. همچنین بین نگرش کشاورزان کلزاکار و میزان مشارکت آنان در فعالیت‌های آموزشی و ترویجی رابطه‌ای مثبت به نسبت قوی و معنی‌دار وجود دارد. به رغم سطح سواد پایین، کشاورزان توانسته‌اند از مهارت‌های لازم حرفه‌ای برخوردار شوند که این امر نقش و اهمیت برنامه‌های ترویج و آموزش کشاورزی را در اطلاع رسانی و اشاعه نوآوری‌ها نشان می‌دهد. این مطلب در نگرش کشاورزان نسبت به توسعه کشت کلزا تأثیرگذار بوده به طوری که نتایج نشان داده است بین میزان دانش فنی کشاورزان و نگرش آنان رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار وجود دارد (مظهری و پارساپور، 1390).
بررسي عوامل موثر در پذيرش کشت ذرت توسط کشاورزان شهرستان اصفهان توسط کاشانی صورت گرفته است که از بین متغیرهای مورد مطالعه بین سن، میزان تحصیلات، اندازه مزرعه، ارتباط با وسایل ارتباط جمعی، مشارکت اجتماعی کشاورز و پذیرش رابطه معنی داری حاصل نشد. اما بین وضعیت اقتصادی کشاورز و میزان تماس با مروجین رابطه معنی‌داری با پذیرش به دست آمد (دین‌پناه و همکاران، 1388).
مطالعه برخي از عوامل فرهنگي اجتماعي و اقتصادي موثردر فرايند پذيرش شيوه کشت مکانيزه برنج توسط شاليکاران شهرستان ساري براساس تجزيه و تحليل رگرسيون نشان مي‌دهد که مهمترين عامل در اين زمينه متغيرهاي اقتصادي است (پزشکی راد و همکاران، 1389).
مطالعه مرادي درخصوص عوامل مؤثر بر افزايش سطح كشت چغندرقند با استفاده از مدل تعديل جزئي و داده‌هاي سري زماني نشان‌ دهنده تأثير متغيرهاي قيمت و ميانگين عملكرد در هكتار بر افزايش سطح كشت محصول مذكور در سطح كشور است (شفیعی، 1386).
نتایج حاصل از بررسی عوامل مؤثر برپذیرش تکنولوژی‌ها و نوآوری‌های جدید توسط پسته کاران استان خراسان جنوبی نشان می‌دهد که عواملی همچون سابقه فعالیت کشاورزی سابقه کشت پسته، میزان تولید در هکتار، تأثیرگذاری فعالیتهای آموزشی- ترویجی و پرداخت یارانه با پذیرش تکنولوژی‌های جدید رابطه مثبت و معنی‌داری دارند. درحالی که عواملی مانند سطح تحصیلات، جنس، محل سکونت و سن با پذیرش تکنولوژی‌های جدید رابطه مثبت و معنی‌داری ندارند (گل‌محمدی و دادرس مقدم، 1390).
پرخرج بودن عملیات‌ها و فقدان دانش یا مهارت خاص از جمله موانع پذیرش عملیات کشاورزی پایدار محسوب می‌شوند. مطالعه برخی از عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر در فرایند پذیرش شیوه کشت مکانیزه برنج توسط شالیکاران شهرستان ساری براساس تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل در این زمینه، متغیرهای اقتصادی است (پزشکی راد و همکاران، 1385).
وضعیت اقتصادی کشاورزان نیز به عنوان دیگر عامل تأثیرگذار در پذیرش نوآوری‌های تولید به شمار می‌رود. علاوه براین، محققان فراهم نبودن بستر و شرایط اقتصادی لازم را به‌عنوان عامل مهم بازدارنده در فرایند پذیرش نوآوری‌ها می‌دانند. محققان نشان دادند که علاوه بر متغیرهای اقتصادی، ویژگی‌های فنی و حرفه‌ای نیز در نگرش کشاورزان نسبت به پذیرش نوآوری‌ها در کشاورزی تأثیرگذار هستند. ازطرف دیگر در تحقیقی مشابه، به منظور بررسی عوامل تأثیرگذار بر نگرش کشاورزان و متغیرهای مستقل میزان دانش فنی و میزان مشارکت آنان در فعالیت‌های آموزشی و ترویجی مثبت و معنی‌دار توصیف شده است (صدیقی و همکاران، 1384).
ملک محمدی و حسینی‌نیا (1379) در مطالعه‌ای به بررسی عوامل انگیزشی مؤثر در جلب مشارکت زنان در برنامه های ترویجی و مشارکتی پرداخته‌اند. یافته‌های مطالعه حاکی از آن است که معنی‌دارترین عوامل مؤثر بر متغیر وابسته یعنی انگیزه مشارکت را می‌توان تعداد فرزندان دختر، میزان استفاده از رادیو و تلویزیون، نگرش نسبت به برنامه‌های ترویجی، رضایت از محیط روستا و نگرش نسبت به آموزشگران بیان نمود.
بررسی عملکرد و عوامل مؤثر بر پذیرش برنامه‌های ترویجی اجرا شده در مسیر فرایند توسعه کشاورزی در میان گندم‌کاران شهرستان مشهد، نشان دهنده اثرگذاری معنی‌دار برنامه‌های ترویجی بر تغییر کنش‌ها، بینش‌ها و بهره‌وری درمیان کشاورزان بود. این مطالعه همچنین نشان داد که افزایش متغیرهای سن کشاورز، تعداد فرزندان، فاصله روستای محل سکونت از شهر و اشتغال در فعالیت‌های غیر کشاورزی به طور معنی‌داری منجر به کاهش احتمال پذیرش برنامه‌های ترویجی گشته، متغیرهای تعداد فرزندان با تحصیلات عالیه، سابقه فعالیت کشاورز در زمینه تولید گندم، نوع مالکیت زمین‌های تحت کشت گندم و میزان استفاده از اطلاعات و فناوری‌های نوین نیز دارای رابطه معنی‌دار مثبت با احتمال پذیرش برنامه‌های ترویجی در میان کشاورزان می‌باشند(تبرایی و حسن نژاد، 1388).
بررسی رفتار پذیرش آبیاری بارانی در میان کشاورزان استان اردبیل نشان داد که تأثیر سواد، سابقه، میزان اراضی، تعداد قطعات اراضی و پراکندگی آنها و آگاهی نسبت به روش‌های آبیاری بر رفتار پذیرش معنی‌دار بوده است. در عین حال اکثر پاسخگویان از نگرش مطلوبی نسبت به مصرف بهینه آب در کشاورزی برخوردار بوده از این نظر تفاوت میان گروه‌ها معنی‌دار نبود. پذیرندگان دسترسی بیشتری به نشریات و کتب مربوط به آبیاری داشته‌اند (باقری و ملک محمدی، 1384).
در بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر پذیرش کشت توأم برنج و ماهی در استان گیلان کشاورزان به دو طبقه پذیرنده و نپذیرنده کشت توأم برنج و ماهی تقسیم شدند. نتایج نشان داد که مهم‌ترین عوامل اجتماعی -اقتصادی تأثیرگذار بر پذیرش کشت توأم برنج و ماهی در منطقه مورد مطالعه یعنی منطقه تالش‌نشین در غرب استان گیلان، تعداد اعضای خانواده، تعداد دفعات مراجعه به عامل ترویج، میزان شرکت در فعالیت‌های آموزشی– ترویجی، نیروی کار مزرعه، میزان مالکیت زمین زراعی، متوسط عملکرد برنج، میزان درآمد سالانه از فعالیت کشاورزی و میزان هزینه سالانه در کشت برنج می‌باشد(نورحسینی و همکاران، 1389).
مطالعه پذیرش کنترل بیولوژیکی کرم ساقه خوار برنج در منطقه طوالش گیلان نشان داد که تفاوت آماری معنی‌داری بین دو گروه پذیرنده و نپذیرنده کنترل بیولوژیکی کرم ساقه خوار برنج برحسب متغیرهای میزان تحصیلات، میزان شرکت در فعالیت‌های آموزشی–ترویجی، نیروی کار مزرعه و تعداد دام وجود دارد (نورحسینی و همکاران 1389).
شفیعی (1386) به بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر در پذیرش نوآوری در کشت زیتون پرداخته است. در این تحقیق عوامل مؤثر بر این پذیرش در سه دسته فردی (سن، تحصیلات، سابقه و تجربه و غیره)، اجتماعی (مشارکت اجتماعی، ارتباط با مروج، مطالعه در زمینه زیتون، فناوری و غیره) و اقتصادی (میزان درآمد، مشاغل جنبی، میزان پس انداز و غیره) بررسی گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که متغیرهای مستقل تحصیلات، تعداد فرزندان بالای چهارده سال، ارتباط مروج با کشاورز و اعتماد متقابل و کل سطح زیر کشت باغدار، مدت فعالیت در تولید زیتون، میزان پس‌انداز و درآمد برپذیرش نوآوری‌ها در کاشت زیتون توسط باغدار تأثیرگذار می‌باشد. همچنین متغیرهای تعداد قطعات زمین، سطح فناوری، اعتبارات و میزان دریافت وام تأثیر معنی‌داری در پذیرش کاشت زیتون ندارند.
آبیار(1381) در برسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی مؤثر بر فرایند تصمیم‌گیری در کشت و عرضه سویا در استان گلستان نتیجه گرفته است که عواملی نظیر اندازه مزرعه، تجربه کشاورز، فاصله مزرعه از شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی، داشتن ماشین آلات کشاورزی، درصد افت تعیین شده برای محصول سویای تحویلی و نوع مالکیت منابع آبی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده توسعه کشت سویا در منطقه به شمار می‌روند.
مطالعه عین‌اللهی (1377) در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه کشت چغندرقند در استان خراسان مبین تأثیر متغیرهای مختلفی چون عیار محصول تولید در سال گذشته، فاصله مزرعه از کاخانه قند، بیمه محصول، ماشین آلات کشاورزی، نسبت سطح کشت به کل زمین، نسبت درآمد حاصل از کشت چغندر قند به کل درآمد و اثر متقابل تحصیلات و سودآوری محصول بر توسعه کشت چغندرقند در استان خراسان بوده است.
کاشانی (1370) در تحقیقی در زمینه عوامل مؤثر در پذیرش کاشت ذرت دراستان اصفهان به این نتیجه رسیده است که بین ویژگی‌های فردی مانند سن، سواد و تعداد فرزندان با پذیرش نوآوری رابطه معنی‌داری وجود ندارد، اما وضعیت اقتصادی کشاورز و دفعات مراجعه مروج به کشاورز اثر مثبت و معنی‌دار در پذیرش داشته است (پزشکی راد و همکاران، 1383).
مطالعه همایونی‌فر و ملک‌دار (1385) بر روی عوامل مؤثر بر توسعه کشت کلزا در استان مازندران نشان می‌دهد که عواملی نظیرقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *