— (374)

-1905-1905
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش بینالملل
عنوان
بررسی موضوع سلامت در کنوانسیونهای ژنو ١٩۴٩ و پروتکلهای الحاقی ١٩٧٧
استاد راهنما
دکتر علیرضا جهانگیری
نگارنده
رویا باجمالو رستمی
اردیبهشت 94
righttop00
Islamic Azad University
Damghan Branch
Faculty of Law
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements For
the Degree of M.A. in Law
(International Law)
Title
Investigation of Health Issue in Geneva Conventions 1949 and additional protocols 1977
Supervisor
Dr. Alireza JahangiriBy
Roya Bajmalu RostamiApril 2015
فهرست
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
اهداف و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 3
فرضیه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
تعاریف ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
فصل اول- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………… 5
1-1- اهمیت صلح در سلامت …………………………………………………………………………………………….. 8
1-1-1- نهادهای مؤثر در ایجاد سلامت و صلح بینالمللی ……………………………………………………… 10
1-1-1-1- نقش سازمان ملل متحد در سلامت و صلح بینالمللی ……………………………………………. 10
1-1-1-2- نقش سازمانهای بینالمللی و سلامت …………………………………………………………………… 14
اهمیت سازمانهای منطقهای و غیردولتی …………………………………………………………………………………. 14
1-2- نقش سازمان بهداشت جهانی در مسئله سلامت …………………………………………………………….. 16
1-2-1- پیشینه سازمان بهداشت جهانی ………………………………………………………………………………… 16
1-2-2- اهمیت سلامت روان در سازمان بهداشت جهانی ……………………………………………………….. 18
1-2-3- عملکرد سازمان بهداشت جهانی در ارتقاء سلامت و بهداشت …………………………………….. 19
1-3- اهمیت کمیته بینالمللی صلیب سرخ در حفظ سلامت در مخاصمات ………………………………. 21
1-3-1- نقش کمیته بینالمللی صلیبسرخ در حفاظت و حمایت از سلامت مجروحین و بیماران … 25
1-3-2- جایگاه سلامت غیرنظامیان در کمیته بینالمللی صلیب سرخ ………………………………………… 26
1-3-3- سلامت اسیران جنگی و حمایتهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ …………………………………. 28
1-3-4- امدادهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ در سلامت سرزمینهای اشغالی …………………………. 31
1-4- جایگاه سلامت در آراء و رویه های قضایی ………………………………………………………………….. 33
1-4-1- رویههای قضایی در حمایت از سلامت مجروحین و بیماران ……………………………………….. 37
1-4-2- سلامت غیرنظامیان در آرا و رویههای قضایی ……………………………………………………………. 38
1-4-3- مسئله سلامت اسیران جنگی در آرا قضایی ……………………………………………………………….. 47
1-4-4- حمایت از سلامت در سرزمینهای اشغالی در آرا و رویههای قضایی …………………………….. 50
فصل دوم- سلامت در مخاصمات مسلحانه …………………………………………………………………………. 58
2-1- جایگاه سلامت در حقوق بینالملل عرفی ……………………………………………………………………… 58
2-1-1- سلامت مجروحین و بیماران در حقوق بینالملل عرفی ………………………………………………. 63
2-1-2- حقوق بینالملل عرفی و سلامت غیرنظامیان ……………………………………………………………… 64
2-1-3- اهمیت حقوق بینالملل عرفی در سلامت اسیران جنگی …………………………………………….. 69
2-1-4- حفاظت از سلامت سرزمینهای اشغالی در حقوق بینالملل عرفی …………………………………. 71
2-2- سلامت در کنوانسیون های ژنو 1949 ………………………………………………………………………….. 75
2-2-1- سلامت مجروحین در کنوانسیونهای ژنو 1949 ………………………………………………………….. 77
2-2-2- دیدگاه کنوانسیونهای ژنو ۱۱۴۱ به مسئله سلامت غیرنظامیان ………………………………………. 82
2-2-3- ویژگیهای کنوانسیونهای ژنو ۱۱۴۱ در مسئله سلامت اسیران ……………………………………….. 85
2-2-4- اهمیت سلامت سرزمینهای اشغالی در کنوانسیونهای ژنو 1949 …………………………………… 97
2-3- سلامت در پروتکل های الحاقی 1977 …………………………………………………………………………. 101
2-3-1- نقش پروتکلهای الحاقی ۱۱۱۱ در سلامت مجروحین ………………………………………………… 103
2-3-2- پروتکلهای الحاقی ۱۱۱۱ و رسیدگی به سلامت غیرنظامیان ………………………………………… 105
2-3-3- موضوع سلامت اسیران جنگی در پروتکلهای الحاقی 1977 ………………………………………… 113
2-3-4- سلامت سرزمینهای اشغالی در پروتکلهای الحاقی 1977 …………………………………………….. 117
نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 120
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………. 124قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *