— (396)

معاونت پژوهش و فنآوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این‌که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به‌منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت و جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضای هیأت علمی‌واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی‌متعهد میگردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
اصل حقیقتجویی: تلاش در راستای پیجویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهانسازی حقیقت.
اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداری غیرعلمی‌و حفاظت از اموال و تجهیزات و منابع در اختیار.
اصل رازداری: تعهدبه صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
اصل احترام: تعهد به رعایت حریمها و حرمتها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمتشکنی.
اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی‌و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
اصل برائت: التزام به برائتجویی از هرگونه رفتار غیرحرفهای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبههای غیرعلمی‌می‌آلایند.

51079405684300
دانشگاه آزاد اسلامی
واحـد ایـلام
تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه
اینجانب محسن احمدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق گرایش: جزا و جرم‌شناسی با شماره دانشجویی 910850701 که در تاریخ 20/3/94 از پایاننامهی خود تحت عنوان «مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس» با کسب نمره 65/16 و درجه …….. دفاع نمودهام، بدینوسیله متعهد می‌شوم:
این پایاننامه حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی‌و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط ورودیه موجود، نام منبع مورداستفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایاننامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (همسطح، پایینتر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهرهبرداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایاننامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچ‌گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
محسن احمدی
تاریخ و امضا

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ایلام
گـروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرایش: جزا و جرم شناسی
عنوان:
مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس
استاد راهنما:
دکتر محمد کریمی
نگارش:
محسن احمدی
بهار 1394

سپـاسگزاری:
شکر و سپاس یکتای بی همتا را که همه توفیقات عیان و نهان، بی توسل به او غیر ممکن است …
به مصداق «من ‌لم یشکر المخلوق ‌لم یشکر الخالق» ‌بسی‌ شایسته‌ است‌ از استاد راهنمای فرهیخته و ‌فرزانه جناب ‌آقای دکتر ‌ محمـد کریمی ‌ ‌که ‌ ‌با ‌کرامتی ‌چون خورشید، ‌ سرزمین ‌دل‌ ‌را ‌‌ روشنی‌ ‌بخشیدند ‌ و گلشن سرای علم و دانش را‌ ‌با راهنمایی‌های کار ساز ‌ و ‌ ‌سازنده ‌ ‌با رور ‌ ساختند و باعث افتخاری برای بنده و اعتباری برای این پژوهش شده اند، تقدیر ‌و تشکر ‌نمایم.
و همچنین از زحمات ریاست محترم دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان ایلام جناب سرگرد فرزاد درویشی تشکر و قدردانی می نمایم.

تقـدیم به:
اصلاح گر بزرگ (او خواهـد آمد…)
و تقدیم به:
پدر و مادر عزیزم
و همسر مهربانم
و فرزند گلم
مهربان فرشتگانی که؛
لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه‌های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o “1-3” \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc422364140 \h 1درآمد1. بیان مساله PAGEREF _Toc422364142 \h 32.اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc422364143 \h 33.ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc422364144 \h 44. اهداف تحقیق PAGEREF _Toc422364145 \h 45. سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc422364146 \h 46. فرضیه‏های تحقیق PAGEREF _Toc422364147 \h 57. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی PAGEREF _Toc422364148 \h 58 . بررسی و اندازه گیری متغیرها PAGEREF _Toc422364149 \h 69. روش و ابزارگردآوری داده‏ها PAGEREF _Toc422364150 \h 610. روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها PAGEREF _Toc422364151 \h 611. ساختار تحقیق. PAGEREF _Toc422364152 \h 7بخش اول: مفاهیم ساختاری اصلاح و بازپروری مجرمان1-1- فصل اول: مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح وبازپروری مجرمان PAGEREF _Toc422364156 \h 101-1-1- مبحث اول: مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان PAGEREF _Toc422364157 \h 101-1-2- مبحث دوم: مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان PAGEREF _Toc422364158 \h 141-1-3- مبحث سوم:اهمیت وضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان PAGEREF _Toc422364159 \h 171-1-4- مبحث چهارم: قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان PAGEREF _Toc422364160 \h 201-2- فصل دوم: بررسی تطبیقی راهبردها و روش‌های عام اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس PAGEREF _Toc422364161 \h 231-2-1- مبحث اول: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن PAGEREF _Toc422364162 \h 231-2-2- مبحث دوم: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس PAGEREF _Toc422364163 \h 261-2-2-1- گفتار اول: بازپروری فرهنگی بزه کاران PAGEREF _Toc422364164 \h 291-2-2-2- گفتار دوم: بازپروری حرفه ای بزه کاران PAGEREF _Toc422364165 \h 321-2-2-3- گفتار سوم: بازپروری پزشکی بزه کاران PAGEREF _Toc422364166 \h 331-2-3- مبحث سوم: اصلاح مجرمان و بازپروری با استفاده از مجازات اصلاحی- تربیتی غیر از زندان PAGEREF _Toc422364167 \h 391-2-4- مبحث چهارم: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق روش‌های غیر کیفری PAGEREF _Toc422364168 \h 451-2-5- مبحث پنجم : نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی و تربیتی در مواجهه با بزهکاری اطفال بزهکار PAGEREF _Toc422364169 \h 51بخش دوم: شرح تفصیلی برنامه‌های اصلاح وبازپروری در حقوق ایران وانگلیس2-1- فصل اول:برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان و از طریق تاسیسات حقوقی PAGEREF _Toc422364172 \h 552-1-1- مبحث اول: استفاده از زندان به عنوان مجازات اصلاحی PAGEREF _Toc422364173 \h 552-1-1-1- گفتار اول: برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان بزرگسال PAGEREF _Toc422364174 \h 562-1-1-2- گفتار دوم: برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان جوان PAGEREF _Toc422364179 \h 602-1-2- مبحث دوم: تاسیسات حقوقی اصلاح وبازپروری مجرمان PAGEREF _Toc422364182 \h 632-1-2-1- گفتار اول: آزادی مشروط PAGEREF _Toc422364183 \h 632-1-2-2- گفتار دوم) تعلیق اجرای مجازات PAGEREF _Toc422364192 \h 682-2- فصل دوم: مجازاتهای اجتماعی اصلاح وبازپروری مجرمان و برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری PAGEREF _Toc422364198 \h 732-2-1- مبحث اول: مجازاتهای اجتماعی PAGEREF _Toc422364199 \h 732-2-2- مبحث دوم: برنامه خاص اصلاح وبازپروری در حقوق ایران وانگلیس PAGEREF _Toc422364221 \h 922-2-2-1- گفتار اول: توبه PAGEREF _Toc422364223 \h 922-2-2-2- گفتار دوم: عفو و اصلاح مجرمان PAGEREF _Toc422364225 \h 952-2-2-3- گفتار سوم: پذیرش مرور زمان PAGEREF _Toc422364231 \h 992-3- نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc422364244 \h 105منابع و مآخذ PAGEREF _Toc422364245 \h 111چکیده انگلیسی PAGEREF _Toc422364246 \h 119
چکیدهبررسی سیاستهای راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و درمان مجرمان، مساله مهمی‌است که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی، هدفمند بودن و برنامه مداری یک نظام حقوقی را نشان دهد. راهبردها و مقررات اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن، از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس، از طریق تاسیسات حقوقی نوین با عناوین مشابه، از طریق روش‌های غیر کیفری و از طریق برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری هم در سیستم اصلاح ودرمان ایران و هم انگلیس مشاهده میشود، در ایران در قانون مجازات اسلامی‌جدید، به ایجاد تاسیسات حقوقی نوین در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده، همچنین تفکیک و ایجاد مراکز نگهداری برای بزرگسلان و نوجوانان و زنان در راستای اجرای موثر اصلاح ودرمان وجود دارد، در زمینه تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و بازپروری معتادین به مواد مخدر نیز مقرراتی وجود دارد، در انگلیس نیز به عنوان یکی از کشورهای با سابقه در علوم جزایی اصلاح و درمان، تاسیسات حقوقی با عنوان پروبیشن و اقدامات مشابه هم باعث تنوع مجازاتها گردیده است. همچنین روش‌های متنوع و متعدد علمیی در زمینه اصلاح و درمان غیرکیفری اختلالات رفتاری الکلیسم و انحرافات جنسی وجود دارد و با مطالعه دقیق این روش‌های درمانی و بارعایت ضوابط قانونی و شرعی میتوان به بخش اصلاح ودرمان غیرکیفری ایران کمک نمود.
درآمد22438272997332400000
1. بیان مساله:مطالعه تطبیقی اصلاح وبازپروری مجرمان از دیدگاه حقوق ایران و انگلیس، محتاج تبیین اصلاح و بازپروری مجرمان، دیدگاه حقوق ایران وانگلیس در این خصوص، بیان ویژگیهای آن، ماهیت وحدود مترتب برآن است. تعبیر ساده و عامه پسند در هر فرهنگ از اصطلاح اصلاح و بازپروری مجرمان چیزی جز این نیست که کاری انجام شود که مجرم دیگر بسوی جرم نرود (اصلاح شود)، در این تحقیق دیدگاه حقوق ایران در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان شامل قواعد و متونی است که از قانون سرچشمه گرفته است و شریعت و فقه اسلام، عرف، رویه قضایی و دکترین، دیگر منابع این حقوق هستند. همچنین دیدگاه حقوق انگلیس در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان شامل مجموعه قواعدی است که ساخته دست قضات و دادگاه‌های این کشور است. در این تحقیق سعی می‌شود اصلاح و بازپروری مجرمان در دو کفه حقوق ایران و انگلیس سنجیده شود، با این پرسشها که دیدگاه حقوق ایران به مقوله اصلاح و بازپروری مجرمان چگونه است؟ دارای چه ساختار و ماهیتی است؟ دیدگاه حقوق انگلیس چگونه است؟ چه ساختاری دارد؟ ماهیت آن چیست؟ و در ادامه به دنبال حل این پرسش هستیم که وجوه اشتراک این دو را دریافته، وجوه افتراق را نیز مشخص نماییم، همچنین باید در تحقیق مشخص شود که خواستگاه این دو کدام است و چه ارتباطی باهم دارند.2.اهمیت و ضرورت تحقیق:
انجام این تحقیق در درجه اول با تعیین رابطه میان دو دیدگاه حقوق ایران و حقوق انگلیس در یک زمینه خاص، باعث افزایش دانش ما خواهد شد. شناخت شرایط و ویژگیهای حال حاضر در این زمینه خاص، ممکن است در تصمیم گیری‌های بعدی موثر باشد و یا باعث تجدید نظر در روش‌های جاری شود، بهرحال تحقیق در این زمینه خاص می‌تواند به انجام تحقیقات جامع تر بعدی منجر گردد و باعث تحول در آن گردد. شناخت شباهتها و اختلافات یک زمینه در دو دیدگاه مختلف می‌تواند راه را برای نزدیک نمودن دو دیدگاه به هم باز نماید. و احتمالا در حل بعضی از مسائل مفید واقع میشود.3.ادبیات تحقیق:راجع به موضوع این تحقیق چندین کار پژوهشی انجام شده است. در یک اثر با عنوان مطالعه راهبردهای اصلاح و درمان در ایران وکانادا (عبدالله ایزدی، 1387) حوزه اصلاح ودرمان در حقوق ایران با حقوق کانادا مقایسه شده است. در اثر دیگری با عنوان اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران (محمد علی حاجی ده آبادی، 1388) نیز سیاست اصلاح ودرمان حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. و در اثر دیگری با عنوان رهیافتی تطبیقی به اصول بنیادین برنامه اصلاح مجرمان (فاطمه صبوری پور، 1388) نیز مطالعه تطبیقی عامی‌صورت گرفته است، لذا براساس جستجوی بعمل آمده توسط تنظیم کننده فرم پیشنهاد طرح تحقیق تاکنون پایان نامه ای با عنوان مستقل ومجزا «مطالعه تطبیقی اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس» ثبت نگردیده است. بنابراین میتوان گفت که برای اولین بار پایان نامه و کار پژوهشی با این عنوان مورد بررسی قرار میگیرد.4. اهداف تحقیق:تعیین جایگاه و منزلت اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس.تبیین وجوه اشتراک و افتراق حقوق ایران و انگلیس در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان.تبیین خواستگاه و مبانی فکری اصلاح و بازپروری مجرمان درحقوق ایران و انگلیس.5. سؤالات تحقیق:اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس از چه ماهیت و مبانیی برخوردار است؟
از لحاظ نظری وعملی حقوق ایران و انگلیس در خصوص اصلاح و بازپرروری مجرمان چه برنامه‌هایی را دارند؟آیا اهداف کاربردی مقوله اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس دارای نتیجه یکسانی هستند؟
6. فرضیه‏های تحقیق:خواستگاه مقوله اصلاح وبازپروری در حقوق ایران برگرفته ازمتون فقه حاصل ازاحادیث، قرآن و سنت است و خواستگاه آن در حقوق انگلیس نگاه خردگرایانه و منطقی به این مساله هست. اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس دارای جایگاه و منزلت یکسان وبرابری می‌باشد.از لحاظ ماهیتی و هدف داری برنامه‌های تئوری نقاط مشترک زیادی هستند، ولی در روش اجرای معمولا اختلافاتی وجود دارد.مقوله اصلاح ودرمان معمولا بدنبال اصلاح وباز پروری می‌باشد.
7. تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:
مجرم: مجرم به کسی گفته میشود که مرتکب جرم میشود و جُرم به معنی هر انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاریست که قانون را نقض می‌کند و مجازات در پی دارد.اصلاح و بازپروری مجرمان: معنا ومفهوم اصلاح و بازپروری، بهبود وضعیت فرد است، برای نیل به هدف اصلاح وبازپروری مجرمان، مدارس تربیتی و کانونهای اصلاح وتربیت ایجاد شده و یکی از اهداف زندان نیز اصلاح وبازپروری زندانیان است. تلاش برای اصلاح وبازپروری مجرمان معمولا یا به تنهایی از طرق تعلیمات مذهبی- اخلاقی و بوسیله یک(رژیم اصلاحی) شامل تمرین، کار، بهداشت، نظم و انضباط، تعلیم و تربیت و آموزشهای اخلاقی صورت گرفته است.حقوق ایران: حقوق ایران در سیر تاریخی خود تحولات شکلی و محتوایی فراوانی را یافته است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران، مهمترین تحول بنیادین در نظام حقوقی ایران به لحاظ ماھوی و محتوایی، بازگشت به فقه و قواعد شریعت بود. در این تحول، فقه و قواعد شریعت مبنای قانون یا دست کم معیار مشروعیت آن در هنگام وضع قوانین، مرجع تفسیر و تشریح قوانین در هنگام اجرا، و نیز منبع تکمیلی در موارد خلأ قانونی قرار گرفت. منبع مادّی حقوق کنونی ایران شریعت اسلامی‌است. اما نظام حقوقی ایران از نظر شکلی با حقوقِ نوشته و خانواده حقوق رومی‌ ژرمنی شباهت دارد و نخستین منبع اصلی آن قانون است. شریعت و فقه اسلام، عرف، رویه قضایی و دکترین، دیگر منابع حقوق ایران اند.حقوق انگلیس: پایه و اساس حقوق انگلیس نظام حقوقی کامن لا می‌باشد، کامن لا نوعی نظام حقوقی است که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد. در واقع نظام حقوقی کامن‌لا ساخته دست قضات و دادگاه‌ها است تا قوانین مصوب قوه مقننه و اقدامات اجرایی قوه مجریه. بهمین دلیل است که نظام حقوق کامن لا (به انگلیسی) Common law به نظام رویه قضایی و سابقه قضایی معروف شده است.8 . بررسی و اندازه گیری متغیرها:برای بررسی ویژگیهای حقوق ایران و انگلیس در باره مقوله اصلاح وبازپروری مجرمان از روش تحقیق پیمایشی استفاده نموده و برای پاسخ به سئوال‌های پژوهشی مانند الف) ماهیت دو حقوق درباره مقوله اصلاح و بازپروری چگونه است؟ب) چه رابطه میان این دو حقوق در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان وجود دارد؟ج) وضعیت حال حاضر دو حقوق درباره این مقوله چیست؟تلاش می‌نماییم.9. روش و ابزارگردآوری داده‏ها:این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای واستفاده از فضای مجازی صورت میگیرد. و پس از مطالعه، قسمتهای مورد نظر با توجه به سازماندهی تحقیق، فیش برداری بعمل آمده و سپس در هر بخش از فیش‌های برداشت شده در موضوعات مورد نظر با ذکر دقیق منبع استفاده میگردد، ضمنا از نظر اساتید دانشگاهی در اصلاح موارد بهره برداری شده نیز استفاده میگردد.
10. روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:روش تجزیه وتحلیل داده ها بصورت توصیفی و پیمایشی است.
11. ساختار تحقیق.این تحقیق در یک مقدمه (درآمد) و دو بخش مستقل از حیث مفاهیم ساختاری اصلاح و بازپروری مجرمان و شرح تفصیلی برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان تنظیم وتدوین گردیده است. در مقدمه تحقیق به بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، ادبیات تحقیق، اهداف تحقیق، سئوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، بررسی و اندازه گیری متغیرها، روش و ابزارگردآوری داده‏ها، روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها پرداخته شده است. در بخش اول ضمن دو فصل مستقل، به بررسی مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح و بازپروری مجرمان در فصل اول و در فصل دوم، بررسی تطبیقی راهبردها و روش‌های عام اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز ضمن دو فصل مستقل، به معرفی برنامه‌های اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان و از طریق تاسیسات حقوقی مدرن، در فصل اول و در فصل دوم، مجازاتهای اجتماعی اصلاح و بازپروری مجرمان و برنامه‌های خاص اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران وانگلیس پرداخته شده است. در پایان نیز با نتیجه گیری، فهرست منابع و مآخذ تحقیق ارائه گردیده است.بخش اولمفاهیم ساختاری اصلاح و بازپروری مجرمان134874032385000

اصولی که باتوجه به شان و منزلت انسان شکل گرفته و فلسفه وجود اش، اعتلای منزلت حقوق انسانی است، شرایطی را برای اصلاح وبازپروری مجرمان تعیین می‌کند. اصلاح و بازپروری مجرمان از مباحث با اهمیت و ضروری جوامع امروزی می‌باشد، چرا که اصلاح بزهکار تاثیرگذارتر از کیفر دادن اوست، تفاوت دیدگاه‌های اندیشمندان مختلف نسبت به مقبولیت یا غیر مقبولیت این سیاست مانع اجرای این سیاست نشده است و در جوامع امروزی نیز قلمرو اجرای این سیاست مشخص شده است.
به تدریج، با گسترش مطالعات و یافته‌های جرم شناختی گستره مفهوم اصلاح وبازپروری مجرمان وسیع تر شد. بدین شکل که بزهکاری نه فقط به عنوان یک بیماری و پدیده ای زیستی– سرشتی بلکه به عنوان آسیبی اجتماعی و پدیده ای انسانی – اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این امر سبب شد تا گستره بازپروری بزهکاران از درمان پزشکی بنیانگذاران مکتب تحققی تا درمان اجتماعی ادامه یابد. (ر.ک: آنسل: 1375) بدین ترتیب، تحت تاثیر تحولات جرم شناختی جنبه اصلاحی – درمانی (بازپروری) کیفر، بیش از جنبه سزادهی (مکافاتی) آن مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفت، به گونه ای که «حقوق کیفری سزا مدار» جای خود را به «حقوق کیفری درمان مدار» سپرد.
بررسی تفکرات ماهیتی، مبنایی و راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و بازپروری مجرمین مساله مهمی‌است، که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی، اشتراک و اختلاف سیستم‌های حقوقی را معین نماید. مطالعه آراء اندیشمندان درباره اصلاح و بازپروری مجرمان و روش‌های تحقق آن، بیانگر اختلاف در ماهیت و مبانی و تکثر راهبردها و روش‌های آن است. در این بخش، در فصل اول به بحث و بررسی درباره مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود، سپس راهبردهای عام اصلاح و بازپروری مجرمان مطالعه خواهند شد.
1-1- فصل اول: مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح وبازپروری مجرمانمطالعه اندیشه‌های بشری حکایت از قدمت و دیرینگی ایده اصلاح مجرمان دارد. اصلاح مجرمان از دیدگاه حقوق مختلف به عنوان یک ارزش انسانی شناخته میشود، هرچند مطالعه دیدگاه‌های موجود درباره اصلاح مجرمان، نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح و درمان است.
در این فصل در چهار مبحث به بررسی و بحث درباره مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان، مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان، اهمیت و ضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان، قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود.
1-1-1- مبحث اول: مفهوم اصلاح و بازپروری مجرماناز گذشته تا امروز، به موازات اعمال مجازات بر بزهکاران، نگرش‌های متعددی در زمینه‌ی کارکردهای کیفر مطرح شده است. این نگرش‌ها به طورکلی با «رویکردی گذشته‌گرا» یا «آینده‌گرا» به پاسخ‌دهی به مجرمان می‌نگرند. در پرتو این نگرش‌ها، کارکرد کیفر را می‌توان به دو گونه تکلیف‌گرا (سزاده) و فایده‌گرا (پیشگیرانه) دسته‌بندی کرد. کارکرد تکلیف‌گرای مجازات با «گذشته‌نگری» تنها به دنبال سرزنش بزهکار (مقصر) و کارکرد فایده‌گرای کیفر، با «آینده‌نگری» درصدد پیشگیری از بزهکاری نخستین مجرمان احتمالی و پیشگیری از بزهکاری دوباره‌ی مجرمان واقعی است.(داف، 2001، 56-44)
مسبوق به گزاره ای اخیر الذکر، از جمله کارکردهای فایده گرا یا سودمند مجازاتها که از حدود شصت سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک دغدغه انسانی در مقررات داخلی و برخی اسناد بین المللی منعکس شد، رفتار اصلاحی با بزهکاران است.(Gassin,1995:59) این کارکرد، در منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته و در قالب اصطلاحات مختلفی همچون اصلاح و درمان، بازپروری، بازسازگاری، بازپذیری اجتماعی مجرم و … مطرح شده است. در این راستا، به تشریح مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان می‌پردازیم.
برخی بازپروری را عمل تربیت و اصلاح بزهکاران (به ویژه معتادان) و آماده کردن آنها برای بازگشت به جامعه (انوری 1386، 756). تعریف کرده‌اند. فرهنگ لغت فرانسوی لاروس، اصلاح و بازاجتماعی کردن را چنین تعریف می‌نماید: «اقدام به گونه‌ای که فرد بزهکار، معتاد یا معلول بتواند خود را دوباره با زندگی اجتماعی منطبق سازد»؛ «قبول و به رسمیت شناختن ارزش‌ها و سودمندی چیزی پس از دوره‌ی فراموشی»؛ «پایان دادن به سوءظن‌ها، انتقادها و بی‌اعتنایی نسبت به یک فرد همراه با اعلام رسمی اینکه وی باز هم شایسته‌ی اعتماد است». حال باید دید این تعاریف لغوی تا چه اندازه از معنای اصطلاحی آن فاصله دارد.
بازپروری در اصطلاح، به معنای بهسازی اجتماعی یا اصلاح اخلاقی توأم با حسن رفتار است. در ارتباط با معنای اصطلاحی بازپروری دو رویکرد اجتماعی و اخلاقی وجود دارد. رویکرد اجتماعی که از یافته‌های جرم‌شناسی تأثیر پذیرفته است و معیارهای مشخص و قابل سنجشی برای ارزیابی اصلاح فرد ارائه می‌دهد، اصلاح یا بازپروری را چنین تعریف می‌کند: استحکام روابط اجتماعی و فردی بزهکار، به گونه‌ای که به وی اجازه دهد به طور فعال در جامعه وارد شود، مهارت‌های مفید و مقبول اجتماعی را فراگیرد و در عمل از این توانایی‌ها استفاده نماید. انجمن خدمات بازسازگاری اجتماعی کبک (کانادا) نیز بر اساس همین رویکرد، آن را چنین تعریف کرده است: عدم تکرار جرم یا اقدام به گونه‌ای که فرد پس از آن بتواند سازگار با قانون و هنجارهای اجتماعی زندگی کند یا تقویت حس تعلق به جامعه.
برنار بولک از کسانی است که تعریف جامع‌تری از این نگرش به مجازات ارائه داده است. وی با تأکید بر عبارت اصلاح کردن، هدف از اصلاح را بهسازی مجرم یا دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه به گونه‌ای که فرد را به سوی پیروی از قواعد اولیه‌ی زندگی سوق دهد، عنوان می‌کند. او تأکید می‌کند که هدف از بازپروری مجرم، بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است. پس هدف اصلی از مجازات (زندان)، بهسازی و بازپذیرسازی اجتماعی مجرم است به گونه‌ای که مجدداً در خطا و خلاف سقوط نکند. همین رویکرد را می‌توان در مجموعه‌ی قواعد حداقل نحوه‌ی رفتار با زندانیان ملاحظه کرد. به طور کلی می‌توان گفت که فرد تحت برنامه یا برنامه‌های بازپروری، قبل از ارتکاب رفتار مجرمانه یا منحرفانه، شهروندی بوده که قابلیت لازم را برای زندگی سالم اجتماعی داشته است.(ابراهیمی، 153:1391)
مطالعه دیدگاه‌های موجود درباره اصلاح مجرمان، نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح است. در این میان، عمیق ترین تفاوت، مربوط به دیدگاه‌های دینی و غیردینی است. گاه اصلاح با تحول عمیق در روح و فکر و احساس و رفتار مجرم پیوند می‌خورد. «اصلاح متضمن تغییر در روحیات تشخیص بد بودن عمل انجام شده و تصمیمی‌صادقانه برای زندگی آینده است. بنابراین اصلاح مستلزم تغییر در نگرش اخلاقی مجرم است». (کاتینگهام 163:1386-162) از این معنا به(Reform) تعبیر می‌شود که البته امری ارزشی و آرمانی است. برخی با رویایی خاندن چنین امری(نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، 290:1377) معتقدند که باید از اصلاح به مفهوم «بازپروری»Rehabilitation سخن بگوییم که بیشتر به مفهوم بازسازگاری اجتماعی مجرم نزدیکتر است. بازپروری در این معنا استفاده از اقدامات و تدابیری است که مجرم به وضعیتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر بازگرداند؛ وضعیتی که فرد پیش ار ارتکاب به رفتار مجرمانه دارا بوده است.(203، 2004، Mridula ، Maniya) البته اگر فرد پیش از ارتکاب رفتار مجرمانه نیز از توانایی‌های اساسی لازم برای یک زندگی اجتماعی سالم بی بهره بوده است او در معرض فرآیند دیگری بنام «پرورش»Habilitation قرار می‌گیرد.
بازپروری و پرورش هر دو اقدامات و تدابیری ویژه با ماهیتی آموزشی- تربیتی یا فنی و حرفه ای یا دینی است که بیشتر با محوریت حبس انجام میگیرد. به همین دلیل، برخی بازپروری را به مفهوم بازگرداندن مجرم محکوم شده به زندان به جایگاه اجتماعی مفروض خود در جامعه از طریق اشکالی از آموزش‌های فنی یا تربیتی یا درمانی می‌داند.(1993، sdane، Krause and Marilgn and M، Wesley)
اگر بازگرداندن فرد به جامعه، علاوه بر آموزش‌های یاد شده، نیازمند تدابیر درمانی، از نوع پزشکی و روانپزشکی نیز باشد، از اصطلاح «اصلاح ودرمان» Treatment استفاده می‌شود. «اصلاح ودرمان بزهکار عبارت است از یک برنامه مداوای روانی – اخلاقی، با رعایت شرایط لازم برای تامین امنیت جامعه، به منظور بهبود امکانات سازش پذیری اجتماعی او».( نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، 334:1377) مفهوم اصلاح و درمان بر این مبنا استوار است که مجرمان افراد شروری نیستند بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره ای مشکلات شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی اند و به همین دلیل باید تحت معالجه و درمان قرار گیرند (کاتینگهام 1386، 163).)
به هرروی اصلاح به هریک از مفاهیم یاد شده در یک موسسه با تشکیلات سازمانی مشخص و با الگوهای اصلاحی گوناگون صورت میگیرد که از آن به Correction تعبیر می‌شود. منظور از این واژه «بیان کارکرد کلیه اشخاص، نهادها و سازمان هایی است که متهم و محکوم وبزهکاران صغیر و غیره را تحت اداره خویش داشته و مسئولیت کنترل و درمان آنان را بر عهده دارد».( غلامی1380، 290) در این معنا، اصلاح و تربیت، اشاره به کل نظام اصلاح و تربیت دارد و دارای الگوهایی است که از جمله آنها میتوان به الگوی بالینی، حمایت اجتماعی و کیفری اشاره کرد.(غلامی1380، 290)
از دیدگاه اسلامی، اصلاح، معنای وسیع تری از بازسازگاری اجتماعی مجرم دارد و به تغییروتحول درونی مجرم که در رفتارهای اجتماعی پسندیده بیرونی او نمود می‌یابد، گفته می‌شود. این معنا از واژگان و روش هایی که در متون اسلامی‌برای اصلاح مجرم یا هدف از مجازات ها بیان شده است، استفاده میشود. مثلا هدف از مجازات «تزکیه و تهذیب» مجرم بیان شده است. نیز روشهای چون «توبه» برای اصلاح مجرم استفاده شده است. جامع ترین واژه ای که در قرآن مورد استفاده قرار گرفته«احیاء» است. قرآن کریم در آیه 32 سوره مائده، جرم را به تعدی به انسانیت و بازداشتن مجرم از جرم(ضلالت و گمراهی)را احیاء او و همه انسانها می‌داند. این مهم نشانگر عمق نگرش دین اسلام به ارزشمندی اصلاح وتربیت انسانهاست که هدف اصلی بعثت پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی‌اسلام است. آیه یاد شده همه مبانی انسان شناختی، جامعه شناختی و ارزشی اصلاح مجرمان را در بر دارد. (حاجی ده آبادی 1386، 3)
1-1-2- مبحث دوم: مبانی اصلاح و بازپروری مجرمانبا نگاهی به گذشته و مطالعه در قانون نامه حمورابی(اولین تمدن حقوقی) و بررسی جرم ها و مجازات ها به شیوه‌های اجرای آن در ایران باستان، در می‌یابیم که مجازات ها منحصر به مجازات‌های سخت بدنی از جمله اعدام، قطع انگشتان، تازیانه و …. بوده است.
بیش از دو سده پیش، با رویگردانی از مجازات‌های بدنی، «آزادی مجرم» می‌توانست مهمترین دارایی وی برای تاوان جرم ارتکابی وی باشد. از این پس، «زندان» (سلب آزادی) به عنوان بهترین راه حل برای سزادهی و تنبیه مجرم مورد توجه قرار گرفت.
در حقوق جزای کلاسیک مجازات ها توسط قانونگذاران جهت تامین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می‌شدند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازات ها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازات ها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است.
اصلاح و بازپروری مجرمان از جمله رویکردها و سیاست‌های مهم مورد بحث جرم شناسان در یکی دو قرن اخیر است. مطالعه اندیشه‌های بشری حکایت از قدمت و دیرینگی ایده اصلاح مجرمان دارد، به گونه ای که در آرا فیلسوفان شهیر یونان مانند افلاطون و ارسطو و آنچه از جوامع باستان گزارش شده است، نیز این مهم دیده می‌شود.(کولمن و کاونیگتن، 1376، 29-27) البته رونق و رواج ایده اصلاح مجرمان در قرون اخیر بیشتر مدیون مکتب تحققی و عمدتا جنبش دفاع اجتماعی نوین است. سیاست جنائی سازمان ملل متحد نیز تا حد زیادی متاثر از آرا بنیانگذاران این جنبش است. مطالعه متون اسلامی‌نیز بیانگر آن است که اسلام به اصلاح مجرمان بیش از صرف بازسازگاری اجتماعی آنان نگریسته و روش‌های خاص خود را برای این مهم عرضه داشته است (حاجی ده آبادی 1386، 84 )
با بسط این سیاست، مخالفان که عموما دیدگاه امنیتی به حقوق کیفری دارند، به انحاء مختلف سعی نمودند با انجام تحقیقات، ناکارآمدی سیاست اصلاح ودرمان را به تصویر کشند و بر این اساس از سال 1974 به بعد، افرادی مانند «موریس کوسن» و «رابرت مارتینسون»، ملهم از یافته‌های تحقیقات خویش، با شعار«هیچ چیز موثر نیست»، صریحا مدعی شکست سیاست اصلاح و درمان شدند. متعاقب این اظهارنظر، به تدریج با ورود مفهوم خطر و ریسک جرم به حوزه ی حقوق کیفری، مفسران اولیه ی آن از جمله «سیمون و فیلی» یک سیاست جنایی نوین که اصطلاحا «کیفر شناسی نو، جرم شناسی نو و یا عدالت سنجشی و مدیریت ریسک جرم» لقب گرفت را رقم زده و خواستار کنار گذاردن برنامه‌های اصلاح و درمان شدند. ایشان آشکارا به رویکرد سنتی سرکوب جرم و مجازات بزهکاران در قرائتی نوین تحت عنوان «نظریه مجازاتهای استحقاقی» بازگشت نمودند و اظهار داشته اند که این سیاست به هیچ عنوان نتوانسته است نتایج و دستاوردهای قابل اعتنایی داشته باشد و کنار گذاشتن این سیاست را ضرورتی انکار ناپذیر معرفی نمودند. (مارتینسون، 1974: 86-80 ؛ موریس، 1974: 53-22 ؛ فوگل، 1975: 87-86)
برغم وجود چنین ادعاهایی، به هیچ عنوان نمی‌توان با قاطعیت از شکست و ناکامی‌سیاست اصلاح ودرمان صحبت به میان آورد؛ زیرا هنوز لوازم و مقدمات اجرایی این سیاست به طور کامل فراهم نیامده است و شاید در برخی زمینه ها احتمالا با عدم موفقیت نسبی توام بوده، لیکن در دیگر ابعاد آثار مثبتی نیز داشته است.
«مک گوئر»(1992)در تحقیقی راجع به آموزه‌های روان شناسی وبازپروری بزهکاران، معتقد است که برغم عدم بسترسازی مناسب برای اجرای سیاست اصلاح ودرمان، این سیاست توانسته است نتایج مثبتی از حیث بازداشتن افراد بزهکار از ادامه ی بزهکاری داشته باشد. وی در پژوهش خود نتیجه می‌گیرد «هنگامی‌که گروه مجرمانی که تحت برنامه‌های اصلاحی و درمانی قرار گرفته اند، با گروه مجرمانی که درمان نشده اند، مقایسه می‌شوند، مشاهده میشود که درمان به طور کلی تاثیر مثبتی داشته است».(مک گوئر، 14:1992)
«لیپ سی»(1992)در تحقیقی راجع به «بازپروری بزهکاران جوان و نوجوان» اظهار می‌دارد که برنامه‌های اصلاحی و درمانی در مهار بزهکاری تاثیر مثبتی داشته است. معمولا تصور میشود که این میزان تاثیرگذاری در حدود ده درصد کاهش در میزان ارتکاب جرم است.(لیپ سی، 127:1992-83)
«لوسل»(1996)در تحقیقی راجع به «بازپروری بزهکاران جوان» ضمن پذیرش سودمندی و موفقیت برنامه‌های اصلاحی و درمانی در مهار بزهکاری، استدلالی مشابه لیپ سی مطرح می‌کند.(لوسل، 82:1996-57)
«هولین»(1999)در تحقیق خود راجع به «برنامه‌های اصلاح ودرمان برای بزهکاری»، با پذیرش سودمند رهیافت‌های کلان تحقیقات پیش از خود، دال بر تاثیر برنامه‌های اصلاحی و درمانی مجرمان در مهار بزهکاری، معتقد است که برخی از مداخلات درمانی و اصلاحی، تاثیری بسیار بالاتر از مداخلات دیگر دارد. وی در ادامه اظهار می‌دارد که احتمالا درمان‌های «پرتاثیر»، از نظر میزان کاهش بازگشت به جرم، در مقایسه با گروه یا گروه‌های درمان نشده در حدود بیست درصد تاثیر بالاتر دارند. از جمله مشخصات این دسته از درمانهای پر تاثیر، استفاده از روشهای درمانی شناختی – رفتاری، رعایت اصول اصلاح و درمان، مانند اصول خطر و نیاز، استفاده از رویکرد بسیار ساختار یافته برای درمان وتمرکز درمان بر عوامل مرتبط با ارتکاب جرم است.( هولین، 372:1999-361)
تحقیقات انجام شده توسط طرفداران سیاست اصلاح ودرمان نشان می‌دهد تلاش هایی که برای کاهش میزان بازگشت به جرم از طریق اقدامات تنبیهی انجام میشود، تاثیری ندارد و یا بدتر از آن، ممکن است موجب افزایش در میزان بازگشت به جرم شود. ایشان مدعی اند اقدامات تنبیهی شدید مانند توسل به مجازاتهای بدنی، بیلان عملکرد مثبتی در جهت جلوگیری از تکرار جرم توسط بزهکاران ندارد.(کونانی و بیدگلی، 17:1390)
اندرو(1990)، راجع به شروط و لوازم اجرای موفق سیاست اصلاح و درمان مجرمان تحقیقی انجام داده است، وی اعلام داشته که سیاست اصلاح ودرمان به شرط وجود برخی شرایط، کارنامه ای مثبت دارد.
1-1-3- مبحث سوم:اهمیت وضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمانهنگامی‌که بزهی ارتکاب می‌یابد و مرتکب وارد فرآیند کیفری رسمی‌می‌شود، دگرگونی‌های عمده ای در سطوح مختلف روابط فردی و اجتماعی مرتکب حادث میشود و الزاماتی پیرامون این وضعیت جدید به وجود می‌آید که پاسخ دهی مطلوب به آن ها، مستلزم برنامه ریزی دقیق در تمامی‌سطوح است.(نوریه، 23:2002) از جمله این الزامات، آن است که باید تدابیر مناسبی برای اصلاح بزهکاران و تمهید زمینه ای بازگشت آن ها به زندگی هنجارمند در جامعه اندیشیده شود.(زابیرت، 50:2005)
اقدام برای اصلاح مجرمان، از یک سو شخص بزهکار را منتفع می‌سازد؛ زیرا به وی این امکان را می‌دهد که مجددا به عنوان شهروندی قانون مدار در جامعه حضور یابد و از فعالیت‌های قانون مدارانه ای که پی می‌گیرد، برخوردار شود و از سوی دیگر، منافع اجتماعی را تامین می‌کند؛ زیرا جامعه را در مقابل نابهنجاری ها و آسیب‌های بیشتری که فرد بزهکار میتواند برای آن ایجاد کند، مصون نگه می‌دارد. ازاین منظر، اصلاح بزهکار همچون کیمیایی است که وجود بزهکار را از فردی معارض هنجارهای اجتماعی، به عضوی از جامعه که هم نوا با الزامات زندگی اجتماعی و مقید به ارزشهای آن است، تبدیل می‌کند.(اسکینر، 182:1953-93) اما همین که اقدامات اصلاحی موثر افتاد و او را از مسیر ارتکاب جرم خارج شد، دیگر باعث تضعیف نظام هنجاری نمی‌شود و خود، با انجام رفتارهای هنجارمند و منطبق با موازین اجتماعی، به تقویت و تحکیم آن کمک می‌کند.(کولین، 148:2004)
در سال 1975 میلادی در حالی که شعار اصلاح و درمان مجرمان، طرفداران بسیاری داشت، مارتینسون و گروه پژوهشی تحت مدیریت وی، اعلام کردند این سیاست، شکست خورده وعملا هیچ دستاوردی به همراه نداشته است. در مقابل، بسیاری از جرم شناسان با رد این دیدگاه بر این عقیده هستند که سیاست اصلاح ودرمان مجرمان همچنان بهترین راه حل برای برخورد با بزهکاران است. دلایل قابل ارائه در تایید نظر اخیر عبارتند از:
علیرغم برخی ادعاها در خصوص شکست سیاست اصلاح ودرمان هنوز اجماعی در این زمینه وجود ندارد. طرفداران سیاست اصلاح ودرمان معتقدند که اگر این سیاست شکستی هم خورده است، یا بدلیل عدم سیاست گذاری و عدم سرمایه گذاری کافی دولت ها و یا بدلیل عدم تربیت نیروی کافی بوده است. سیاست اصلاح و درمان بیشتر روی کاغذ باقی مانده و به منصه ظهور نرسیده است.
اصلاح ودرمان مجرمان به لوازم و زمینه‌های نیاز داشته که اولین آنها قوانین ومقررات مناسب است؛ حال آنکه آنچه تاکنون مورد اجرا قرار گرفته، در یک بستر سزاگرا و همراه با نگاه سزاگرایانه و نه نگاه بازپرورانه بوده است. برای اجرای این سیاست بستر مناسب فراهم نشده است و در همان بستر حقوق کیفری می‌خواستند آن را اجرا کنند؛ در واقع، همچنان سیاست‌های سزا گرای گذشته ادامه یافته و تنها نام «زندان» به «آموزشگاه» تغییر کرده است.
سیاست اصلاح ودرمانی که در جرم شناسی بالینی مطرح می‌شود، همزمان با تحولات فناورانه و دستاوردهای جدید علم بشر متحول نشده است، مثل این است که بخواهند سردرد را با آسپرین 20 سال پیش، درمان کنند در حالی که روشهای درمانی جدیدی پدید آمده که کارایی آن به مراتب بهتر و بیشتر است.
این که بنام سیاست اصلاح و درمان، مسلمات حقوق کیفری را زیر سوال برده اند و همین موجب شده است تا حقوقدانان جزمی‌در یک واکنش انقلابی برای نجات حقوق کیفری، ادعا کنند که سیاست اصلاح ودرمان، حقوق کیفری از درون تهی کرده و قطعیت و شدت مجازاتها را زیر سوال برده و موجب افزایش جرایم شده است.
ما در ایران نمی‌توانیم بگوییم سیاست اصلاح ودرمان مجرمان شکست خورده است چرا که اساسا تا کنون این سیاست اجرا نشده است. آیین نامه سازمان زندانها، از زندان یک درمانگاه جرم ساخته و نویسندگان آیین نامه اجرایی در اجرای تکالیف مندرج در قانون اساسی، رسالت زندان را تحمل کیفر برای اصلاح ودرمان تعبیر کرده اند. ولی در عمل به دلیل تورم جمعیت کیفری زندانها، کمبود بودجه و نبود فضای کافی، بسیاری از مقررات آیین نامه اجرایی سازمان زندانها اجرا نشده است.(نجفی ابرندآبادی، 2396:1386-2395)
از دیگر دلایل توجه به سیاست اصلاح و درمان، رویکرد حقوق بشری است. این سیاست، یک سیاست انسانی و حقوق بشری است، چرا که براساس مبانی حقوق بشر، دولتها ضمن حق اعمال مجازات، موظف به رعایت کرامت انسانی هستند. در اسناد حقوق بشری که ایران نیز عضو آن است، در ارتباط با مجرمان به دولتها تاکید شده است که نظام زندانها به طور خاص و نظام کیفرها به طور کلی به گونه ای باشد که موجب اصلاح وبازگشت مجرمین به جامعه باشد. به عنوان مثال ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966 میلادی)، اصولا موضوع چگونگی رفتار با افرادی که بنا به دلایلی از جمله کیفری آزادی آنها سلب شده است و محروم ازآزادی هستند را پیش بینی کرده است. در این ماده بر تفکیک متهمان از محکومان، رفتار انسانی متناسب با وضعیت آنان و همچنین بر اجتماع پذیری و بازپروری محکومین، به ویژه اطفال بزه کار، تاکید شده است.
امروزه، اصلاح مجرمان علاوه برمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در برخی دیگر از کنوانسیون‌های بین المللی کیفری هم به دولت ها توصیه یا تکلیف شده است؛ چنانکه در کنوانسیون مریدا(2003 میلادی) با موضوع مبارزه با فساد، در خصوص مرتکبان فساد اقتصادی تاکید شده است که این گروه باید با اجرای سیاست اصلاحی به جامعه بازگردانده شوند. کنوانسیون مریدا در بند 10 ماده ای 30 دولت ها را مکلف کرده است که مجرمان یقه سفید را مورد اصلاح و اجتماع پذیری قرار دهند. و لذا با توجه به انکارناپذیر بودن ضرورت توسل به برنامه‌های اصلاحی و درمانی مجرمان در مقابله ای هرچه موفقیت آمیزتر با پدیده مجرمانه و نیز از آنجا که سیاست اصلاح ودرمان مجرمان انسانیتر و سودمندتر از سیاست حذف و طرد آنان است.(رابرت، 20:1997) ضرورت انجام تحقیقاتی که بتواند ابعاد سیاست اصلاح ودرمان را تبیین نموده، لوازم و زمینه‌های آن را در راستای اتخاذ هر چه موفق تر این سیاست به فعالان و دست اندر کاران امر در گستره ی نظام حقوقی ایران بشناساند و نیز میزان آشنایی فضای حقوقی کشور را با چنین سیاستی روشن نماید، کاملا آشکار است.1-1-4- مبحث چهارم: قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرماندر نیمه ی اول قرن بیستم، به تدریج شاخه دومی‌از جرم شناسی کاربردی جدا شد که به طور خاص به اصلاح بزهکاران و پیشگیری از تکرار اختصاص یافت و در زبان تخصصی جرم شناسی بالینی نامیده شد. (ابراهیمی، 19:1391) رویکرد سده بیستمی‌جرم شناسی، اگر چه دامنه و موضوعات مطالعاتی خود را نسبت به گذشته گسترش داد، لیکن همچنان با نگاه آسیب و علت شناختی به جرم و مجرم، با رویکرد بنیانگذاران جرم شناسی در سده نوزدهم وجه اشتراک داشت. این نظریه ها به طور کلی- ونه همه آنها – مجرم را فردی می‌دانستند که از آموزش و پرورش و نیز عاطفه و محبت کانون گرم خانواده و مدرسه محروم بوده و یا از نارسایی‌های ژنتیکی- زیستی- روانی رنج می‌برد و بنابراین با انسان‌های غیر مجرم تفاوت دارد، لذا با جبران آثار محرومیت‌های خانوادگی- عاطفی و شکست تحصیلی- اجتماعی و درمان نارسایی‌های پزشکی در چارچوب عدالت کیفری و نهادهای متولی اعمال کیفر، می‌توان آنان را نجات داد و به جامعه بازگرداند. حاصل این نگاه اصلاحا بالینی به جرم، مجرم و محیط شخصی و اجتماعی او، همان طور که می‌دانیم، تولد و گسترش دو جرم شناسی کاربردی بالینی و پیشگیری بود، که با گرته برداری علوم پزشکی، درمان (بازپروری) مجرمان و بهداشت اجتماعی(پیشگیری اجتماعی از جرم و انحراف)را رسالت خود قرار دادند.(نجفی ابرندآبادی وهاشم بیگی ، 1390: 15-14)
اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار با الهام از دانش پزشکی از سوی بنیانگذاران مکتب تحققی وارد گستره علوم جنایی شد. پایه گذاران این مکتب به ویژه سزار لمبروزو معتقد بودند که بزه کاری نوعی بیماری زیستی – سرشتی است که باید با بهره جستن از مجازات و ابرازهای بالینی – پزشکی زمینه‌های اصلاح و درمان شماری از بزهکاران از جمله مجرمان دیوانه را فراهم نمود.(صفاری، 115:1384) بتدریج تحت تاثیر مطالعات و یافته‌های جرم شناسانه برنامه‌های تربیت مدار، حرفه آموز وغیره در کنار برنامه‌های بالینی- پزشکی گنجانده شده اند تا از رهگذر آنها بازپروری بزهکاران شکل چند جانبه مورد توجه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرد.(علومی، 287:1349) به دیگر سخن، برنامه‌های بازپرورانه نظام عدالت کیفری با توجه به پیشرفت دانش جرم شناسی، گرایش این شاخه به چندجانبه نگری در زمینه شناسایی عوامل جرم زا و ایجاد تعامل میان جرم شناسی و با دیگر رشته‌های علمی‌مانند روانشناسی و جامعه شناسی دچار تحول شده و استفاده از آنها روبه گسترش نهاده است. از این رو، شماری از اندیشمندان علوم جنایی برنامه ها و ارائه راه کارهای مناسب اصلاحی – تربیتی و اصلاحی – درمانی را برای باز اجتماعی کردن مجرمان پیشنهاد داده اند. بدین سان، در وهله نخست تغییر کارکرد زندان وتبدیل ماهیت برنامه‌های این مجازات به منظور دستیابی به هدف مذکور مورد توجه سیاستگذاران جنایی واقع شد.
سیاست اصلاح ودرمان مجرمان، یک رویکرد انسانی است که متاثر از یافته‌های جرم شناسی بالینی است و درمان مجرم، بازگشت وی به زندگی عادی و پیشگیری از ارتکاب مجدد توسط وی در آینده موضوعیت دارد. این سیاست از مجرای حفظ و نگهداری مجرم در جامعه و تحت درمان قرار دادن او، سیاست طرد و حذف بزهکاران(همپتون، 1995: 156-101)را از جامعه کنار زده و در صدد است که تبیین نماید:«بزهکار یک بیمار است و نیازمند درمان می‌باشد و راه درمان نیز الگوی کیفر مدار نیست».(اسدن، 33:1993)
سیاست اصلاح و درمان مجرمان بر محور مجازات ها مطرح واجرا میشود، اما از آن جا که هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از تکرار جرم توسط افرادی است که مرتکب جرم شده و به تحمل مجازات محکوم شده اند و نیز سیاست مذکور در ارتباط با برداشت و احساس باطنی مجرم از مجازات می‌باشد و بدنبال این است که مجرمی‌که مجازات را متحمل شده است، دوباره مرتکب جرم نشود، مشخص میشود مجازاتها نمی‌توانند محور و موضوع اجرایی سیاست اصلاح ودرمان مجرمان قرار گیرند؛ زیرا در برخی از آنها مانند مجازات «اعدام»، بحث اصلاح و درمان منتفی است، و در برخی دیگر مانند مجازاتهای بدنی(شلاق) وجزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی از حقوق، فرصت و امکان لازم جهت اصلاح مجرمان برای دولت وجود ندارد، مگر آن که نفس مجازات(جریمه، انفصال از خدمات دولتی ومانند آن)برای مرتکب تنبیه آور باشد. پس هیچ یک از این مجازاتها موضوع بحث پژوهش حاضر نمی‌باشند، چون مشتمل براقدام و برنامه ی اصلاح ودرمان نیستند.(نجفی ابرند آبادی، 2411:1387)
بر این اساس، محور اصلی برنامه‌های اصلاح و درمان مجرمان مجرمان به طور خاص، مجازات زندان و موسسات مشابه آن است؛ یعنی موسساتی که بدنبال سلب آزادی فرد، برغم میل او هستند. از دیرباز در جرم شناسی، زندان و نهادهای مشابه آن را به «درمانگاه» جرم تشبیه می‌کردند و زندانبان راهم یک مددکار اجتماعی به حساب می‌آورند.

1-2- فصل دوم: بررسی تطبیقی راهبردها و روش‌های عام اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیسبا نظر به آرا و دیدگاه‌های فیلسوفان حقوق کیفری و جرم شناسان، راهبردها و روش‌های اصلاح و مجرمان را میتوان در چهار مبحث اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن، اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس، اصلاح مجرمان و بازپروری با استفاده از مجازات اصلاحی- تربیتی غیر از زندان، اصلاح مجرمان از طریق روش‌های غیر کیفری را بررسی نمود، ضمنا در لابلای مباحث، راهبردها و روش‌های اصلاح و بازپروری در حقوق ایران وانگلیس نیز بحث میشود.
1-2-1- مبحث اول: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردناز جمله اهدافی که برای مجازاتها بیان میشود، هدف اصلاح و تربیت مجرمان است. البته برخی معتقدند که مجازاتها به هیچ وجه نمی‌تواند باعث اصلاح مجرمان شود و عمده اهداف مجازاتها سزادهندگی، تشفی خاطر زیان دهنده از جرم، بازدارندگی از جرم و تامین جرم و تامین امنیت اجتماعی است. در نقطه مقابل، برخی دیگر به شدت براین باورند که مجازاتها میتواند مجرمان را اصلاح کند. تئورهای گوناگونی در مورد اینکه مجازات چگونه می‌تواند چنین هدفی را محقق سازد ارایه شده است. (1995، 356-372: Hompton، Jean) برخی دیگرمعتقدند که مجازات از طریق کارکرد تعلیمی‌و تحدیدی خود میتواند اراد را اصلاح کند و اگر در مرحله اجرا نیز چنین تاثیری نداشته باشد، دسته کم وضع مجازات ها میتواند چنین تاثیری داشته باشد و تحقیقاتی را نیز به عنوان موید دیدگاه خود ذکر میکند.(کلارکسون، سی ام وی، 39:1371) در هر حال، همچنان کلارکسون میگوید اصلاح اگر یک هدف اصلی و عمده مجازات نباشد یک هدف جنبی و فرعی مجازات هست و نادیده یا کم اهمیت گرفتن این مطلب میتواند مجریان عدالت کیفری را به سمت ابعاد تنبیهی و حتی انتقام جویانه بکشاند.(کلارکسون، سی ام وی، 253:1371)
از دیدگاه اسلامی‌نیز، بیشتر نویسندگان معتقدند که هدف از مجازات‌های اسلامی‌اصلاح مجرمان است. برخی با ارائه ویژگی تهذیب و تطهیر برای کیفر‌های اسلامی، آنها را باعث استقامت روح و روان و تزکیه نفس مجرمان می‌دانند.(گرجی، 65:1365) برخی دیگر، کیفرهای اسلامی‌را نمودی از رحمت خداوند میدانند که مایه اصلاح فرد و جامعه است.(فتحی بهنسی، 7:1983) برخی نیز معتقدند که هدف از مجازات‌های اسلامی‌به ویژه مجازات‌های تعزیری اصلاح مجرم است و اگر در جایی مجازات ها چنین هدفی را برآورده نسازند نباید آنها را اجرا کرد. (مرعشی شوشتری، 10:1381)
در ایران، تصمیم گیرندگان سیاست جنایی با الهام از آموزه‌های جرم شناسی بالینی تلاش کرده اند تا جنبه اصلاحی- درمانی مجازات را در پاسخ به برخی از گونه‌های جرائم مورد توجه قرار دهند.(نجفی ابرند آبادی، 1382:10) از این رو، نویسندگان قانون اساسی سال1358در بند 5 اصل156 این قانون (ر.ک:نیازپور:1382)و تدوین کنندگان مقررات تقنینی و فرو تقنینی به پیروی از آنان، بازپروری بزهکاران را در شماری از قوانین، آیین نامه ها، اساسنامه ها و دستورالعملها به عنوان اهداف و وظایف دستگاه قضایی و اجرایی پیش بینی کرده اند. بدین سان، در حقوق ایران به دلیل توجه شماری از مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی به اصلاح ودرمان مجرمان می‌توان از «حقوق بازپروری بزهکاران» سخن گفت. (نیازپور، 147:1385)
ماده 38 قانون مجازات اسلامی‌جدید نیز با تفویض اختیارات به قاضی، با هدف به روز کردن و انطباق قانون مجازات با تحولات امروزی و نیز پویا نمودن آن، به قاضی اجازه داده است در صورت احراز جهات تخفیف، چنانچه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود یا در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، حکم به معافیت از کیفر دهد. بنابراین پیام ماده 38، ترویج سیاست اصلاح ودرمان و تناسب مجازات با شخصیت مجرم است؛ زیرا در آن به سابقه و وضع خاص متهم که فقط یک بعد آن کیفری است اشاره شده است. این مفهوم ابعاد دیگری همچون وضع خانوادگی و… نیز دارد. ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، انشای پررنگ تری از ماده38 دارد.
همچنین در ماده 23 این قانون نیز با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی برای فردی که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم شده است، مجازاتهای تکمیلیی تعیین نموده است که بند(ز) و(ژ) الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و الزام به تحصیل دارد، که اشاره مستقیمی‌به بحث اصلاح ودرمان مجرمان دارد.
در انگلیس، در سالهای اخیر، در نظام حقوقی بدلیل تغییرات اساسی ای که در قوانین مهم کیفری ایجاد شده، مجازاتهای متنوعی جهت بهبود در کارکرد اصلاحی مجازات ایجاد شده است. در انگلیس مجازاتها مانند دیگر نظام‌های حقوقی از جنبه‌های گوناگون تقسیم بندی می‌شوند؛ اما در اینجا مقصود ما آشنایی با کارکرد اصلاحی کیفرها در این کشور است، غیر از جرایم محدود ذیلبرای دیگر جرایم در حقوق کیفری انگلیس، تنها حداکثر مجازات مقرر میشود و قاضی در خصوص حداقل کیفر از اختیارت زیادی برخوردار است و در تعیین کیفرآزادی عمل خوبی دارد.(همتیار، 46:1390-45)
در این کشور، علاوه بر نقش دادگاه ها در ایجاد و توسعه مقررات حقوق، امر قانونگذاری بر عهده پارلمان می‌باشد، مقررات اصلاح وبازپروری مجرمان(Rehabilitation of Offenders) همواره در حقوق کیفری (Criminal Law) جایگاه ویژه ای داشته است. از جمله در قانونگذاری کیفری1974، 1986، 2002و… موادی از اصلاح ودرمان مجرمان تدوین شده است.
درمنابع اصلی مربوط به حقوق انگلیس مجازاتها را در 4 دسته تقسیم می‌کنند که به نظر نگارنده یکی از آنها از جهت آنکه حکم(نهایی)قاضی است در عرض دیگر مجازاتها قرار گرفته است. در تایید این نظر میتوان به نوشتار یکی از متخصصان حقوق انگلستان اشاره کرد. ایشان در احصای مجازاتها در انگلستان از 3 دسته مجازات نام می‌برند؛ در حالی که در ذیل این سه عنوان، به مصداق مورد نظر نیز اشاره و مجموعا 4 مورد را ذکر می‌کنند. (مهرا، 45:1386)
اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن هم در سیستم اصلاحی ایران وهم انگلیس مشاهده میشود، در ایران در قانون مجازات اسلامی‌جدید، با بهره گیری از فقه پویایی اسلامی‌به ایجاد مجازاتهای گسترده تری در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده که در عین اینکه با یافته‌های علمی‌روز حقوق جزای کلاسیک منطبق اند، با ضوابط فقهی نظام حقوقی ایران نیز متناسب بوده و در تضاد با شرایط فرهنگی اجتماعی و باورهای بومی‌جامعه هم نیستند.در انگلیس تنوع مجازاتها نمود بسیار برجسته تری دارد و این امر اختیارات قابل ملاحظه ای را برای قاضی در رابطه با انتخاب مجازات به وجود آورده است.
1-2-2- مبحث دوم: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس
از آنجا حفظ امنیت اجتماعی وظیفه دولت هاست و نظر به اینکه عدم مجازات مجرمان میتواند راه را به سوی انتقام خصوصی وآشفتگی هر چه بیشتر نظم اجتماعی بگشاید، نیز با توجه به اینکه ارتکاب جرم عواملی همچون بیکاری، بیسوادی، فقرفرهنگی، عدم توان مهارت لازم در کف نفس و…است، ضرورت اتخاذ تدابیری ضمن مجازات حبس با عنوان برنامه‌های بازپروری را آشکار ساخته است. بدین سان زندان گرچه فی نفسه کارکرد تربیتی ندارد و بیشتر درجهت حمایت از جامعه و تامین جامعه از شر بزهکاری میباشد اما باید با انجام برنامه هایی زندانیان اصلاح کرد. این امر منوط به فراهم بودن شرایط و زمینه‌های لازم اعم از عوامل انسانی (کادر متخصص)و ابزار امکانات بازپروری است که البته هزینه هایی بالایی را نیز بر دولتها تحمیل میکند. وآنگهی شرط ضروری آن جمعیت متناسب با حجم زندان هاست.(حاجی ده آبادی، 87:1386)
در ایران، آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز ماهیت زندان را به درمانگاه جرم تغییر داده و نویسندگان آیین نامه اجرایی به منظور اجرای قانون اساسی، رسالت زندان را برای اصلاح ودرمان تعبیر کرده اند. این آیین نامه بعد از انقلاب پنج بار اصلاح شده و تغییر کرده است. مهم این است که در هر پنج نوبت، زندان به عنوان محل تحمل مجازات به منظور اصلاح و بازسازگاری بزهکاران معرفی شده است. البته مقررات مربوط به اداره زندان در بخش مربوط به نحوه رفتار با زندانیان، تا حدود زیادی تحت تاثیر مجموعه قواعد حداقل1955 سازمان ملل و نیز اصول راهبردی قانون اساسی بوده است. بر همین اساس، آیین نامه امور زندانها مصوب1384، هدف از نگهداری محکومان را در زندان، اصلاح و بازپروری آنان می‌داند. به عبارت دیگر، کارکرد اصلی زندان در این رویکرد، کارکردی فایده مدار، یعنی مبارزه با تکرار جرم می‌باشد. به همین دلیل، برنامه‌های زندان باید رنگ و بوی درمانی به خود بگیرد. علاوه بر این، تهیه کنندگان آیین نامه 1384، به جنبه‌های انسانی برنامه‌های زندان بی توجه نبوده اند. تدوین کنندگان این آیین نامه، در اجرای اصل39 قانون اساسی و با الهام از قانون احترام به آزادی مشروع و حقظ حقوق شهروندی مصوب1383 و دستورالعمل اجرایی بند 15 همین قانون، در ماده 44 آن، تشکیل «دفتر حمایت از حقوق شهروندی» را زیر نظر سازمان زندانها پیش بینی کرده اند. وظیفه این دفتر از یک سو، ترویج فرهنگ حقوق شهروندی متهمان و زندانیان و از سوی دیگر، پیشبرد احترام به کرامت و منزلت انسانی آنان در مراکز کیفری است.(نجفی ابرندآبادی، 24:1387)
درفصل چهارم آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی نیز، موارد چندی را به بحث آموزش زندانیان اختصاص داده است. آموزشهای مذکور می‌تواند در ابعاد تحصیلی، دینی، فرهنگی و… باشد. در تبصره ماده (137) بر اجباری بودن شرکت افراد زندانی در کلاسهای سواد آموزی نسبت به افراد زیر 60 سال تاکید شده است.(ابراهیمی‌و ایزدی، 43:1391)
مواد(148)و(149) نیز بر رعایت آموزشهای دینی و انجام فعالیتهای مذهبی در زندان تاکید نموده است. ورزش در زندان از موارد مورد تاکید در آیین نامه است که در ماده (151) ضمن پیش بینی امکانات ورزشی مورد نیاز و حتی مربیان ورزش در سطح زندان، اجرای برنامه‌های ورزش صبحگاهی برای محکومان قادر به انجام ورزش، اجباری تلقی شده است. همچنین براساس آیین نامه اجرایی کانون اصلاح وتربیت برنامه‌های بازپرورانه خاصی برای افراد بزهکار زیر 18 سال تعیین شده و در این راستا براساس ماده 2 آیین نامه مرحله ای بنام اصلاح مورد شناسایی قرار گرفته است.(ابراهیمی‌و ایزدی، 43:1391)
از دیدگاه نگارنده یکی دیگر از جلوه هایی که میتواند در بعد اصلاح زندانیان مورد نظر باشد، تنبیهات انضباطی در محیط زندان است.
آیین نامه سازمان زندانها مصوب (1384)در فصل پنجم موارد چندی را طی مواد (167)تا(179) به این بحث اختصاص داده است. به همین منظور شورایی با عنوان «شورای انضباطی» با ترکیب زیر پیش بینی شده است که در خصوص تعیین تنبیهات تشکیل می‌گردد. مسئولان واحد قضائی، بازپروری، حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاه مربوطه و یک مددکار به انتخاب رئیس زندان. آرای صادره توسط شورا با دستور رئیس زندان یا جانشین وی اجرا میشود و صورت جلسه حاکی از ذکر نوع تنبیه واجرای آن نیز ضمن تنظیم در پرونده محکوم بایگانی می‌گردد. چنانچه عمل فرد واجد وصف جزائی یا حقوقی باشد مراتب به قاضی ناظر زندان به منظور اتخاذ تصمیم گزارش می‌گردد.(ابراهیمی، 48:1391)
طبقه بندی وتفکیک زندانیان، سیاستی است که اصلاح و درمان مجرمین را تسهیل و کارایی برنامه‌های اجرا شده را افزایش می‌دهد. در خصوص طبقه بندی و تفکیک زندانیان موارد متعددی از آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب(1384)و همچنین آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان به این امر اختصاص یافته است.(ابراهیمی، 39:1391)
اولین جلوه تفکیکی که در این خصوص وجود دارد، اشاره مواد(3)و(4)آیین نامه سازمان زندانها است که زندان و بازداشتگاه از هم جدا نموده، محل نگهداری مجرمین محکوم شده و متهمین بازداشت شده را تفکیک نموده است. زندان را محل نگهداری محکومان با حکم قطعی دانسته که با معرفی و حکم مقام قضایی برای مدت معین یا دائم به هدف حرفه آموزی و بازپروری نگهداری می‌شوند. لکن بازداشتگاه را محلی دانسته که متهمان صرفا تا اتخاذ تصمیم برمبنای قرار کتبی مقام قضایی درآن نگهداری می‌گردند. تبصره(1) ماده (4) نیز بر تفکیک این دسته افراد تاکید نموده است. دومین جلوه تفکیکی نیز ماده(5) باید دانست که زندانها را به زندان بسته، مرکز حرفه آموزی و اشتغال و اردوگاه تقسیم نموده است. (ابراهیمی، 39:1391)
آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب(1385)نیز مواد چندی را به این امر اختصاص داده است. این آیین نامه طبقه بندی و تفکیک را به جداسازی زندانیان، بازداشتگاهها و یا مراکز اقدامات تامینی و تربیتی کشور از حیث سن، نوع جرم و وضعیت سلامتی تعریف نموده است. همچنین حبس انفرادی جهت آن دسته از زندانیانی که به مشکلات انضباطی دچار می‌باشند پیش بینی گردیده است.(ابراهیمی، 39:1391)
اهمیت محیط زندان در جهت راهبرد برگزاری دوره‌های اصلاح ودرمان به گونه ای است که با صحبت از اصلاح و درمان مجرمان، در ابتدا نظرها به سمت محیط زندان جلب میگردد. حتی مطالعات صورت گرفته در خصوص کارایی برنامه‌های اصلاح ودرمان نیز همه متمرکز بر برنامه‌های مورد اجرا در این محیط بوده است. ذات و ماهیت راهبردها در این مرحله به گونه ای که در معرض تماس مستقیم با مجرم اعمال میشود و هدف ونشانه راهبرد نیز تغییر در شخصیت خود مجرم است در واقع در کنار راهبردهای ضمنی بستر ساز، راهبردهای اجرایی می‌توانند در رسیدن به هدف نهایی نقش بسیار مهمی‌داشته باشند.(ابراهیمی، 33:1391-32)
راهبرد دوره‌های اصلاحی و درمانی، مهمترین راهبرد اجرائی در این مرحله است در واقع از زمانی که بحث آثار مخرب زندان به میان آمد و اثرات منفی که هم برخود زندانی و هم جامعه وهم خانواده فرد تحمیل میگردد بوجود آمد، تفکر اصلاح و درمان در زندانها تقویت شد و دولتها نیز که اثر ارعابی زندان را کم رنگتر از گذشته احساس می‌نمودند چاره را در این دیدند که از فرصت زمانی موجود، که فرد در حبس می‌باشد، جهت برگزاری دوره‌های اصلاحی استفاده گردد.(محمد بیگی، صفا کیش کاشانی، 45:1387)
در راستای راهبرد تدوین دوره‌های اصلاحی درمانی باید گفت که به طور معمول سه دسته کلی از این برنامه ها در محیط زندان اجرا میگردد. یک مجموعه، اتکا به بازپروری و بازاجتماعی نمودن دارد و سعی می‌نماید تا ضمن اجرای این برنامه ها فرد را به حالت هنجارمند سوق دهد. برخی برنامه ها هدف رفع مانع را دنبال می‌کند به نحوی که در زمان خروج فرد از محیط زندان مانعی برای هنجارمند ماندن وی موجود نباشد. دسته سوم، برنامه‌های درمانی است که به سبک‌های مختلف در محیط زندان اجرا میگردند. (ابراهیمی، 39:1391 ).
1-2-2-1- گفتار اول: بازپروری فرهنگی بزه کارانبازپروری فرهنگی بزه کاران یا اصلاح و تربیت مجرمان در بر گیرنده آن دسته از تدابیر نظام عدالت کیفری است که به منظور بالا بردن سطح فرهنگی و تربیتی بزه کاران، آشنایی آنان با آموزه‌های تربیتی، اخلاقی و هنجارهای اجتماعی و در نتیجه دوباره تربیت کردن مجرمان اتخاذ می‌شود. به دیگر سخن، بازسازی فرآیند تربیتی بزه کاران از رهگذر برنامه‌های اصلاحی- تربیتی نظام عدالت کیفری را بازپروری فرهنگی مجرمان گویند. این گونه بازپروری با بهره جستن از تدابیر مناسب به دنبال ترمیم فرآیند مختل شده تربیتی بزه کاران و اصلاح نظام رفتاری آنان است. بنابراین، نظام عدالت کیفری از رهگذر تدابیر تربیت مدار به دنبال بهبود ناهنجارهای رفتاری- تربیتی مجرمان و بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی می‌باشند.(دانش، 403:1381)
بازپروری فرهنگی بزهکاران با تمرکز بر شناسایی مشکلات نظام تربیتی مجرمان و ارائه و اجرای راه کارهای مناسب در این خصوص درصدد کاهش گرایش بزه کاران به تکرار بزه کاری از طریق بهبود و اصلاح نظام رفتاری مجرمان است. به همین دلیل، سیاست گذاران جنایی بین المللی و ملی این گونه بازپروری را در قالب مجازات زندان و سپس کیفرهای جامعه مدار پیش بینی کرده اند. برای نمونه، در گستره سیاست جنایی بین المللی مواد41 و 77 قواعد حداقل سازمان ملل متحد در زمینه رفتار با زندانیان 1955 و در پهنه سیاست جنایی ملی مواد153، 152و155 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 1384 این گونه بازپروری را در شمار هدف ها و وظایف بنیادین مجازات زندان گنجانده اند. با پیدایش مجازات‌های جامعه مدار نیز، بازپروری مجرمان در شمار هدف ها و وظایف اصلی این گونه کیفر قرار گرفته است. تدوین کنندگان لایحه مذکور در همین راستا به پیش بینی بازپروری فرهنگی بزه کاران مبادرت ورزیده اند تا پس از تصویب آن امکان اتخاذ تصمیم مناسب تربیت مدار به منظور اصلاح نظام رفتاری- تربیتی شماری از بزه کاران فراهم گردد. بدین ترتیب، دوباره تربیت کردن مجرمان و بهبود وضعیت تربیتی آنان از طریق برخی از جلوه‌های مجازات جامعه مدار(یعنی دوره مراقبت) مورد توجه نویسندگان این لایحه واقع شده است.( نیازپور، 64:1387)
با وجود این، کارکرد نامطلوب برخی از خانواده ها در زمینه تربیت و اجتماعی کردن افراد مانند روابط نادرست پدر – مادران با یکدیگر یا با فرزندان، ضعف یا نبود احساس پیوستگی میان اعضاء خانواده، سخت گیری ها و یا آسان گیری‌های بیش از اندازه پدر- مادران، هنجار ستیزی پدر- مادران (اعم از هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قانونی)و غیره موجبات گرایش برخی از آنان به کج روی و بزه کاری را فراهم می‌کند. (احدی، 187:1380)
بدین سان، شماری از افراد به دلیل نامناسب و نامطلوب بودن کارکرد تربیتی برخی از خانواده ها بیش از دیگر شهروندان در معرض ارتکاب جرم قرار میگیرند یا مرتکب آن میشوند.(نوربها، 180:1386) از اینقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

مقاله درمورد تناسلی، زنان، باردار، ، PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5Nb2Jhc2hlcmk8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDE0PC9ZZWFy PjxSZWNOdW0+ODwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD4oOCk8L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+ PHJlYy1udW1iZXI+ODwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt aWQ9IjBwZmVlYTBmOXhmd2E4ZTJ6ZW52MHp6Z3B4emZ2d3Z2dDJycyI+ODwva2V5PjwvZm9yZWln bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+TW9iYXNoZXJpLCBNLiw8L2F1dGhvcj48YXV0aG9y PlNhZWVkaSBWYXJuYW1raGFzdCwgTi4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5LYXJpbWksIEEuLDwvYXV0 aG9yPjxhdXRob3I+QmFuYWVpeWFuLCBTLiw8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRv cnM+PHRpdGxlcz48dGl0bGU+UHJldmFsZW5jZSBzdHVkeSBvZiBnZW5pdGFsIHRyYWN0IGluZmVj dGlvbnMgaW4gcHJlZ25hbnQgd29tZW4gcmVmZXJyZWQgdG8gaGVhbHRoIGNlbnRlcnMgaW4gSXJh bjwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5UdXJrIEogTWVkIFNjaTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxl PjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRpdGxlPlR1cmsgSiBNZWQgU2NpPC9mdWxsLXRp dGxlPjxhYmJyLTE+VHVya2lzaCBqb3VybmFsIG9mIG1lZGljYWwgc2NpZW5jZXM8L2FiYnItMT48 L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIzMi02PC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQ0PC92b2x1bWU+PG51bWJl cj4yPC9udW1iZXI+PGVkaXRpb24+MjAxNC8xMi8zMDwvZWRpdGlvbj48a2V5d29yZHM+PGtleXdv cmQ+QWRvbGVzY2VudDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5BZHVsdDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5B bWJ1bGF0b3J5IENhcmUgRmFjaWxpdGllczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5DYW5kaWRpYXNpcy9l cGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q2hsYW15ZGlhIEluZmVjdGlvbnMvZXBpZGVt aW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkNyb3NzLVNlY3Rpb25hbCBTdHVkaWVzPC9rZXl3b3Jk PjxrZXl3b3JkPkZlbWFsZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5IdW1hbnM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdv cmQ+SXJhbi9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJlZ25hbmN5PC9rZXl3b3Jk PjxrZXl3b3JkPlByZWduYW5jeSBDb21wbGljYXRpb25zLCBJbmZlY3Rpb3VzLyplcGlkZW1pb2xv Z3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJldmFsZW5jZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5SZWZlcnJh bCBhbmQgQ29uc3VsdGF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlJlcHJvZHVjdGl2ZSBUcmFjdCBJ bmZlY3Rpb25zLyplcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+U3RyZXB0b2NvY2NhbCBJ bmZlY3Rpb25zL2VwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5UcmljaG9tb25hcyBWYWdp bml0aXMvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPllvdW5nIEFkdWx0PC9rZXl3b3Jk Pjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMTQ8L3llYXI+PC9kYXRlcz48aXNibj4xMzAwLTAx NDQgKFByaW50KSYjeEQ7MTMwMC0wMTQ0PC9pc2JuPjxhY2Nlc3Npb24tbnVtPjI1NTM2NzI5PC9h Y2Nlc3Npb24tbnVtPjx1cmxzPjwvdXJscz48cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPk5sbTwv cmVtb3RlLWRhdGFiYXNlLXByb3ZpZGVyPjxsYW5ndWFnZT5lbmc8L2xhbmd1YWdlPjwvcmVjb3Jk PjwvQ2l0ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPk1vYmFzaGVyaTwvQXV0aG9yPjxZZWFyPjIwMTQ8L1llYXI+ PFJlY051bT44PC9SZWNOdW0+PHJlY29yZD48cmVjLW51bWJlcj44PC9yZWMtbnVtYmVyPjxmb3Jl aWduLWtleXM+PGtleSBhcHA9IkVOIiBkYi1pZD0iMHBmZWVhMGY5eGZ3YThlMnplbnYwenpncHh6 ZnZ3dnZ0MnJzIj44PC9rZXk+PC9mb3JlaWduLWtleXM+PHJlZi10eXBlIG5hbWU9IkpvdXJuYWwg QXJ0aWNsZSI+MTc8L3JlZi10eXBlPjxjb250cmlidXRvcnM+PGF1dGhvcnM+PGF1dGhvcj5Nb2Jh c2hlcmksIE0uLDwvYXV0aG9yPjxhdXRob3I+U2FlZWRpIFZhcm5hbWtoYXN0LCBOLiw8L2F1dGhv cj48YXV0aG9yPkthcmltaSwgQS4sPC9hdXRob3I+PGF1dGhvcj5CYW5hZWl5YW4sIFMuLDwvYXV0 aG9yPjwvYXV0aG9ycz48L2NvbnRyaWJ1dG9ycz48dGl0bGVzPjx0aXRsZT5QcmV2YWxlbmNlIHN0 dWR5IG9mIGdlbml0YWwgdHJhY3QgaW5mZWN0aW9ucyBpbiBwcmVnbmFudCB3b21lbiByZWZlcnJl ZCB0byBoZWFsdGggY2VudGVycyBpbiBJcmFuPC90aXRsZT48c2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPlR1cmsg SiBNZWQgU2NpPC9zZWNvbmRhcnktdGl0bGU+PC90aXRsZXM+PHBlcmlvZGljYWw+PGZ1bGwtdGl0 bGU+VHVyayBKIE1lZCBTY2k8L2Z1bGwtdGl0bGU+PGFiYnItMT5UdXJraXNoIGpvdXJuYWwgb2Yg bWVkaWNhbCBzY2llbmNlczwvYWJici0xPjwvcGVyaW9kaWNhbD48cGFnZXM+MjMyLTY8L3BhZ2Vz Pjx2b2x1bWU+NDQ8L3ZvbHVtZT48bnVtYmVyPjI8L251bWJlcj48ZWRpdGlvbj4yMDE0LzEyLzMw PC9lZGl0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5BZG9sZXNjZW50PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk PkFkdWx0PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPkFtYnVsYXRvcnkgQ2FyZSBGYWNpbGl0aWVzPC9rZXl3 b3JkPjxrZXl3b3JkPkNhbmRpZGlhc2lzL2VwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5D aGxhbXlkaWEgSW5mZWN0aW9ucy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+Q3Jvc3Mt U2VjdGlvbmFsIFN0dWRpZXM8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+RmVtYWxlPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3 b3JkPkh1bWFuczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5JcmFuL2VwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48 a2V5d29yZD5QcmVnbmFuY3k8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+UHJlZ25hbmN5IENvbXBsaWNhdGlv bnMsIEluZmVjdGlvdXMvKmVwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5QcmV2YWxlbmNl PC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlJlZmVycmFsIGFuZCBDb25zdWx0YXRpb248L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+UmVwcm9kdWN0aXZlIFRyYWN0IEluZmVjdGlvbnMvKmVwaWRlbWlvbG9neTwva2V5d29y ZD48a2V5d29yZD5TdHJlcHRvY29jY2FsIEluZmVjdGlvbnMvZXBpZGVtaW9sb2d5PC9rZXl3b3Jk PjxrZXl3b3JkPlRyaWNob21vbmFzIFZhZ2luaXRpcy9lcGlkZW1pb2xvZ3k8L2tleXdvcmQ+PGtl eXdvcmQ+WW91bmcgQWR1bHQ8L2tleXdvcmQ+PC9rZXl3b3Jkcz48ZGF0ZXM+PHllYXI+MjAxNDwv eWVhcj48L2RhdGVzPjxpc2JuPjEzMDAtMDE0NCAoUHJpbnQpJiN4RDsxMzAwLTAxNDQ8L2lzYm4+ PGFjY2Vzc2lvbi1udW0+MjU1MzY3Mjk8L2FjY2Vzc2lvbi1udW0+PHVybHM+PC91cmxzPjxyZW1v dGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+TmxtPC9yZW1vdGUtZGF0YWJhc2UtcHJvdmlkZXI+PGxhbmd1 YWdlPmVuZzwvbGFuZ3VhZ2U+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjwvRW5kTm90ZT4A ADDIN، عفونت‏های، EN.CITE.DATA(99)، 8/18%

NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *