— (410)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
دانشکده تحصیلات تکمیلی- گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش :حسابداری
عنوان
ارزش گذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی در بازار سرمایه ایران
استاد راهنما
دکتر محمود معین الدین
استاد مشاور
دکتر شهناز نایب زاده
نگارش
عاطفه سرسنگی
تابستان 1392

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Yazd Branch
Faculty Of Humanities-Department Of Accounting
(M.D)Thesis
On Accounting
Subject
Valuation of environmental standards in the Iranian capital market
Thesis Advisor
Mahmoud Moein Addin Ph.d.Cosulting Advisor
Shahnaz Naebzadeh Ph.d
By
Atefeh Sarsangi
Summer 2013
تقدیر و تشکر:
شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم.
از اساتید فاضل واندیشمند جناب آقای دکتر محمود معین الدین وسرکار خانم دکتر شهناز نایب زاده که همواره من را مورد لطف ومحبت خود قرارداده اند کمال تشکر را دارم.
تقدیم به:
به مادرم 
سنگ صبوری که الفبای زندگی به من آموخت .
به پدرم 
کوهی استوار و حامی من در طول تمام زندگی .
به همسرم 
که در سایه همیاری و همدلی او به این منظور نائل شدم.
وهمه کسانی که دراین مهم مرایاری کردند.

فهرست مطالب
شرح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….3
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..4
اهمیت وضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………..5
اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..6
فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7
قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………7
جامعه آماری ،روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………..8
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………9
ابزاروشیوه گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………9
روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………10
تعریف عملیاتی واژه ها……………………………………………………………………………………………………10
1-12 خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم :ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-2 تعریف استاندارد …………………………………………………………………………………………………………….14
2-3 تاریخچه و نحوه شکل گیری استاندارد…………………………………………………………………………..14
فهرست مطالب
شرح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

2-4 ضوابط واستانداردهای زیست محیطی……………………………………………………………….15
2-4-1 ایزو 14000چیست؟………………………………………………………………………………………….16
2-4-2 تاریخچه ایزو14000……………………………………………………………………………………….. 17
2-4-3 ایزو 14000 در ایران…………………………………………………………………………………………18
2-4-4 سایر استاندارد های سری ایزو14000……………………………………………………………..18
2 -4-4-1 ایزو14001……………………………………………………………………………………………………….19
2-4-4-1-1 مشاغلی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد………………………………………………………20
2 -4-4-1-2 شرکت ها یی که درآن ایزو 14001کاربرد دارد…………………………………………….20
2-5 سیستم مدیریت زیست محیطی …………………………………………………………………21
2-5-1 ایزو 14001وسیستم مدیریت زیست محیطی …………………………………………………….21
2-5-2 عناصر سیستم مدیریت زیست محیطی…………………………………………………………………..22
2-5-3 مزایا و اهمیت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی …………………………………….24
2-7 مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………..25
2- 8 رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد………………………………………………………..28
2-8-1 معیارهای حسابداری………………………………………………………………………………………………..29
2-9 پیشینه تحقیق درسطح ملی…………………………………………………………………………………….31
فهرست مطالب
شرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
2-10 پیشینه تحقیق درسطح بین المللی………………………………………………………………………32
2-11 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….37
فصل سوم :روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..39
3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………39
3-3 بیان فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….40
3-4 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………40
3-5 جامعه ونمونه آماری وحجم نمونه ………………………………………………………………………………….41
3-6 ابزار وشیوه های گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………41
3-7 متغیرها ونحوه محاسبه آن ها…………………………………………………………………………………………42
3-8 مدل های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..44
3-9 روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………45
3-9-1 رگرسیون خطی چند گانه………………………………………………………………………………………………45
3-9-1-2 ضریب همبستگی وضریب تعیین………………………………………………………………………………..46
3-10 تخمین مدل مهای رگرسیون باداده های پانل ………………………………………………………………..47
3-11 مزایای استفاده ازدادهای پانل…………………………………………………………………………………………..48
3-12 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………..49
فهرست مطالب
شرح …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
3-12-1 آزمون چاو…………………………………………………………………………………………………………………….49
3-12-2 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………49
3-12-4 آزمون معنی دار بودن متغیرهای مستقل ………………………………………………………………….51
3-12-5 آزمون خود همبستگی……………………………………………………………………………………………….51
3-2-6 آزمون ناهمسانی واریانس ها……………………………………………………………………………………….52
3-12-7 آزمون zکرامر………………………………………………………………………………………………………………52
3-13 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………….53

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….55
4-2 تجزیه وتحلیل نتایج…………………………………………………………………………………………………….55
4-2-1 تجزیه وتحلیل داده های فرضیه اول …………………………………………………………………………57
4-2-2 تجزیه وتحلیل داده های فرضیه دوم………………………………………………………………………….62
4-2-3 تجزیه وتحلیل داده های فرضیه سوم……………………………………………………………………….65.
4-3 خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………….68

فهرست مطالب
شرح ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها
5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….70
5-2 خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..70
5-3 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………71
5-4 پیشنهادهای مبتنی برپژوهش ……………………………………………………………………………………………72
5-5 پیشنهاد برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………………………….73
منابع ومآخذ
منابع ومآخذ فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..74
منابع ومآخذ انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..76
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
جداول
2-1 خلاصه پیشینه درسطح ملی وبین المللی……………………………………………………………………….35
3-1 جدول خلاصه متغیرها……………………………………………………………………………………………………..43
4-1 آمارتوصیفی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………56
4-2 نتایج اثرات ثابت مقطعی …………………………………………………………………………………………………58
4-3 نتایج اثرات ثابت زمانی ……………………………………………………………………………………………………58
4-4 تجزیه تحلیل فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………….59
4-5 نتایج مربوط به آزمون Zکرامرفرضیه اول………………………………………………………………………….61
4-6 تجزیه تحلیل فرضیه فرعی دوم ………………………………………………………………………………………….63
4-7 نتایج مربوط به zکرامر فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………65
4-8 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………66
4-9 خلاصه نتایج آزمون فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………..68
چکیده
امروزه با توجه به افزایش حجم فعالیتهایی که منجر به آسیب رسانی به محیط زیست شده وزندگی حال انسان ها وآینده فرزندان آن ها رابه رابه مخاطره می اندازد،رعایت استانداردهای زیست محیطی توسط سازمان هامورد تاکید قرارگرفته وبسیاری از طرفداران محیط زیست مایل به سرمایه گذاری درشرکت هایی هستند که به انجام فعالیتهاورعایت استانداردهایی رو می آورند که حداقل آسیب رابه محیط زیست می رسانند. بنابراین انتظار می روددربازار سرمایه رعایت استانداردهای زیست محیطی توسط شرکت هامورد توجه قرارگرفته واین امرموجب تقویت اعتماد بازاربه این شرکت هاوتوجه بیشتر آنها به اطلاعات منتشره ازسوی شرکت های مذبور باشد که این مساله می تواند سبب بهبودمحتوای اطلاعاتی بیانیه هاوصورت های مالی منتشره ازسوی این شرکت هاباشد.
بادرنظرگرفتن این مساله ،پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط بین رعایت استانداردهای زیست محیطی توسط شرکت هاومحتوای اطلاعاتی ارقام بنیادی حسابداری منتشره توسط این شرکت هاطراحی واجراشده است.جامعه مورد نظر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ونمونه پژوهش مشتمل بر100شرکت (50شرکت دارای گواهی نامه ایزو14000و50شرکت بدون گواهینامه مزبور)وقلمرو زمانی پژوهش سال های1386تا1390بوده است،بنابراین نمونه تحقیق به 500سال- شرکت بالغ گردیده است.روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی وازمنظراجرا توصیفی –همبستگی بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش ازتکنیک رگرسیون چند متغیره مبتنی برداده های پنل وآزمون zکرامر استفاده شده است.نتایج تحقیق بیانگر آن است که عملکرد زیست محیطی شرکت ها سبب بهبود محتوای اطلاعاتی سود هرسهم وارزش دفتری هرسهم شرکت به عنوان نماینده های صورت سود وزیان وترازنامه شرکت هامی شود.
واژه ها:استانداردهای زیست محیطی،گواهی نامه ایزو14000،سود هرسهم ،ارزش دفتری هرسهم ،جریان وجوه نقدعملیاتی هرسهم ،محتوای اطلاعاتی
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
در دنیای امروز ، ورود به عرصه تجارت جهانی به عوامل بسیاری بستگی دارد . استانداردهای جهانی سال هاست که با تجارت همراه شده و اکنون با وجود توافق ها، پیمان نامه ها و استانداردها ، زندگی مردم در سراسر دنیا آسان تر شده است . جهانی شدن داد و ستدها و بازارها بدین معنی است که توافق نامه های جهانی و استانداردها می توانند به تجارت دو جانبه کمک کنند. نقش استانداردهای جهانی در موافقت نامه سازمان تجارت جهانی در زمینه منافع فنی به رسمیت شناخته شده است. این موافقت نامه اصر ار دارد که دولت ها بر ای پیشگیری از بروز موانع غیر ضروری تجاری از استانداردهای جهانی استفاده کنند.اگر چه بیش از یک دهه از انتشار ایزو 14001 می گذرد، اما شواهد موجود نشان می دهد که این استاندارد نسبت به ایزو 9000 دامنه کاربرد گسترده تری دارد و بیشتر مورد پذیرش عمومی قرار گرفته ، زیرا سیر فزاینده دریافت گواهینامه ایزو 14001 در جهان شگفت انگیز است و با توسعه دریافت گواهینامه های ایزو 9000 قابل مقایسه نیست. دلایل اقتصادی و تجاری زیادی برای استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی براساس استاندارد ایزو 14001 وجو د دارد اما هنوز برخی از صنایع باور ندارند که این استاندارد می تواند سبب موفقیت در صحنه رقابت جهانی شود(صلاحی وهمکاران ،1388) .
امروزه به دلیل سرعت یافتن توسعه صنایع و افزایش روز افزون تولید ضایعات در بخش های صنعتی و خانگی خطرات جدی و آسیب های جبران ناپذیری برمحیط زیست تحمیل شده است از این رو سازمان ها نیازمند استقرار سیستم مدیریت محیط زیستی می باشند. سیستم مدیریت زیست محیطی ابزاری است که سازمان را قادر می سازد تا به آن سطحی از عملکرد زیست محیطی که مقرر می دارد ، دست یابد و آن را به طور نظام یافته کنترل نماید. به طور کلی هدف ازبرپایی سیستم نظام مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد بین المللی ایزو 14000 تحکیم حفاظت ازمحیط زیست وجلوگیری ازآلودگی در توازن با نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد ( توکلی وهمکاران ،1390).
با توجه به اهمیت رعایت استانداردهای زیست محیطی درجهان وتاثیر احتمالی آن برنوع وتاثیر توجه سرمایه گذاران به شرکت ها درتحقیق حاضر تاثیر رعایت این استانداردها برمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد.
 1-2- بیان مسئله
با توجه به رشد روز افزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس و معیارهای نادرست توسعه که فقط رشد اقتصادی آن در نظر گرفته می شود ،بدون آنکه از مسایل زیست محیطی ناشی از آن نظیر افزایش آلودگی، ایجاد ضایعات و تخریب محیط زیست سخنی به بیان آورده شود، عدم محاسبه هزینه های زیست محیطی در قیمت تمام شده محصول که در نهایت تفکر رایگان پنداشتن محیط زیست را بدنبال دارد و همچنین استفاده نادرست از منابع و عدم توجه به نسلهای آینده موجب گردیده مسائل زیست محیطی در سطح مجامع بین المللی مانند کنفرانس ریودوژانیرو مورد توجه متخصصان و سیاستمداران قرار گیرد . در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان بحث حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار از برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مورد توجه قرارگرفته است . بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده و فعالیتهای اقتصادی که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن همراه است ممنوع می باشد .نگرش سیستمی به مسئله محیط زیست نیازمند به یک سیستم مدیریت زیست محیطی می باشد و لازم است به صورت یکپارچه با سایر سیستمهای مدیریتی از جمله سیستمهای کیفیت، مالی و درآمد، ایمنی و بهداشت و همچنین سیستمهای انگیزشی کارکنان به مرحله اجرا درآید . اما برای ایجاد یک سیستم مدیریت زیست محیطی به یک الگو یا مدل برای اجرای صحیح آن نیازاست. استانداردهای سری ایزو 14000 برای دست یابی به این منظور و ارائه یک مدل یا الگوی مناسب در سال 1996 توسط کمیته فنی 207 سازمان بین المللی استاندار سازی به تصویب رسید (ریاضی وهمکاران ،1378).
ازجهت دیگرشرکت ها برای جلب توجه مشتریان، سهامداران، دولت ،کارمندان،……وحضوری پایدار درعرصه تجارت ورقابت باسایر شرکت هاوصنعت ها نیازمند به توجه ورعایت مقررات زیست محیطی می باشندانتظار می رود با شدت گرفتن توجه به محیط زیست ورعایت مسائل زیست محیطی سرمایه گذاران به شرکت هایی که این استانداردها رارعایت می نمایند توجه بیشتری نموده واین امرسبب افزایش محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری منتشره توسط این شرکت ها گردد.بنابراین محقق دراین پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که آیا رعایت استانداردهای محیط زیست برمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری تاثیر می گذاردیاخیر؟
1-3- اهمیت وضرورت تحقیق
فشارهای فزاینده موجود درمحیط وآگاهی های محیطی،نیازبه مطالعه تعاملات بین بخش های اقتصادی با محیط را الزامی کرده است .حساب ملی سنتی براندازه گیری رشدوعملکرد اقتصادی تاکیددارد.به منظور ارزشیابی جامع تری از دوام وتوسعه،لازم است که پذیرش سیستم های مدیریت محیط و بررسی تعاملات بین محیط و عملکردرا مورد بررسی قرارداد. پذیرش سیستم های مدیریت محیطی توسط شرکت ها عموما˝ می تواند سبب تغییر ارتباط بین عملکرد اقتصادی وبازده محیطی شود .شرکت استفاده کننده ازسیستم های مدیریت زیست محیطی این توانایی رادارد که تشکیلات خود را مجددا طوری طراحی کند که تاثیرات نامطلوب آن بر محیط را به حداقل برساند .به علاوه٬با پذیرش سیستم های مدیریت زیست محیطی با کیفیت بالا٬احتمال دارد منجر به مواردی از کاهش استفاده از منابع پولی و طبیعی شود.باید توجه کرد که ملاحظات زیست محیطی، کشور را هماهنگ با پیشرفت جامعه جهانی در مسیر توسعه پایدار قرار خواهد داد . به عنوان مثال ، در این بخش، پدید آمدن صنایع کوچک و بزرگ بدون در نظر گرفتن اثرات توسعه صنعتی و تولید آلاینده های آب، هوا، خاک ومانند آن بر محیط زیست ، تاثیرات گسترده و مخربی را در برداشته و خواهد داشت . به کارگیری استانداردهای مدیریت محیط زیست) ایزو 14000) نه تنها با قوانین و مقرارت زیست محیطی موجود در یک کشور منافات ندارد بلکه دستاوردهای آن می تواند محیط زیست یک جامعه را در جهت تدوین ضوابط، استانداردها وآیین نامه های اجرایی یاری دهد (فرامرز رسولی ،1384).
یک ضرورت کلیدی بررسی منابع، سودها و زیان های زیست محیطی درمعادله اقتصادی وهمچنین شناخت تاثیر قوانین زیست محیطی بر شرکت هاوعملکرد آن ها وتاثیر رعایت این استانداردها برنوع ونگاه سرمایه گذاران وفعالان بازار سرمایه به شرکت هامی باشد.
با توجه به مطالب ذکرشده وتوجه به اینکه تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است، انجام تحقیقی باموضوع ارزش گذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی دربازار سرمایه ایران وتاثیر رعایت استانداردها بر محتوای اطلاعاتی متغیرهای بنیادی حسابداری ضروری به نظر می رسد.
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق:
هدف این پژوهش بررسی ارزش گذاری رعایت استانداردهای زیست محیطی دربازارسرمایه ایران می باشد. به عبارت دیگر هدف اصلی تحقیق تعیین تاثیر گذاری رعایت استانداردهای مزبور برمحتوای اطلاعاتی ارقام بنیادی حسابداری است.
اهداف فرعی:
بررسی تاثیر رعایت استاندارهای زیست محیطی بر محتوای اطلاعاتی سود هرسهم
بررسی تاثیر رعایت استاندارهای زیست محیطی بر محتوای اطلاعاتی ارزش دفتری هر سهم
بررسی تاثیر رعایت استاندارهای زیست محیطی بر محتوای اطلاعاتی گردش وجود نقد هرسهم
1-5- فرضیه های تحقیق
هرتحقیق وپژوهش علمی در پی پاسخ به سوالات ویا تایید درستی فرضیه ها در زمینه مورد بررسی است. درتحقیق حاضر فرضیه اصلی عبارت است از :
رعایت استاندارهای زیست محیطی برمحتوای اطلاعاتی ارقام بنیادی حسابداری تاثیردارد .
فرضیه های فرعی شامل:
رعایت استاندارهای زیست محیطی برمحتوای اطلاعاتی ارزش دفتری هرسهم تاثیردارد.
2- رعایت استاندارهای زیست محیطی برمحتوای اطلاعاتی سود هرسهم تاثیر دارد.
3- رعایت استاندارهای زیست محیطی برمحتوای اطلاعاتی جریان وجوه نقد عملیاتی هرسهم تاثیر دارد.
1-6- قلمرو تحقیق
معمولا درهمه تحقیقات وبه ویژه درپژوهش های مرتبط با علوم انسانی٬ ماهیت وشکل ویژه موضوعات ونیز مفاهیم ووسایل مربوطه ٬به دلیل برخورداری ازدامنه نسبتا وسیع وگاه نامحدود خویش نیازمند سیاست هایی به منظور محدود کردن گستره تحقیق هستندوابعاد مختلف تحقیق حاضررا می توان ازسه منظر متفاوت بشرح زیر محدودکرد:
• قلمرو موضوعی تحقیق:
این تحقیق به بررسی ارتباط بین استقراراستانداردهای زیست محیطی ومحتوای متغیرهای حسابداری ازجمله سود هرسهم،ارزش دفتری هرسهم و جریان وجوه نقدعملیاتی هرسهم، پرداخته است.
• قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق٬شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد.
• قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق طی یک دوره شش ماهه (1/12/92تا 1/6/92)انجام گرفته است ودوره زمانی مورد پژوهش یک دوره پنج ساله ازسال 1386تا1390می باشد.
1-7- جامعه آماری ٬روش نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سال 1386تا1390 بوده است.
ازآنجا که هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رعایت استانداردهای زیست محیطی بر محتوای اطلاعاتی متغیرهای حسابداری است لذا نمونه مورد نظر مشتمل بردوگروه است٬شرکت هایی که درسال های موردنظر دارای سیستم مدیریت زیست محیطی می باشندودرطرف مقابل به همان میزان شرکت هایی که دارای سیستم مدیریت زیست محیطی نمی باشند.
1-8- روش تحقیق
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی است زیرا نتایج آن رامی توان درعمل بکارگرفت.درضمن این تحقیق ازحیث روش وماهیت توصیفی –همبستگی است ٬زیرا ازیک طرف وضع موجود را بررسی واز طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را کشف وتعیین می نماید. ازنظر روش ماهیت داده ها نیز پژوهش حاضر پس رویدادی تلقی می شودزیرا ازداده های تاریخی شرکت ها برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود.
1-9- ابزار وشیوه گردآوری اطلاعات وداده های تحقیق
داده های مورد نیازاین تحقیق به شیوه کتابخانه ای جمع آوری می شود. گردآوری داده ها واطلاعات برای مباحث نظری مانند پیشینه وادبیات تحقیق به روش کتابخانه ای وبرای بخش های تجربی مانند جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق با استفاده ازنرم افزارها وپایگاه های اطلاعاتی انجام می شود.در روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای از فیش برداری ومراجعه به اسناد ومدارک استفاده می شودوداده های مورد استفاده ٬اطلاعات مندرج درصورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد;محقق جهت دستیابی به این اطلاعات از بانک های اطلاعاتی مربوط به بورس اوراق از جمله نرم افزار ره آورد نوین وسایت رسمی بورس اوراق بهاداراستفاده می کند.
1-10- روش تجزیه وتحلیل داده ها
دراین تحقیق از آمار توصیفی جهت توصیف نمونه مورد بررسی واز آمار استنباطی به منظورآزمون فرضیه ها استفاده می شود .پس از استخراج داده ها از بانک اطلاعاتی ره آورد نوین وپردازش اولیه آنها با استفاده ازنرم افزار اکسل، آزمون فرضیه های تحقیق به کمک نرم افزار Eviews7انجام می گیرد .به منظور بررسی رابطه متغیرها ازتکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی برداده های پنل استفاده می شود.
1-11-تعریف عملیاتی واژه ها
استانداردهای زیست محیطی: مجموعه ای از مقررات خاص است که به منظور پیشگیری از آلودگی و تخریب و انجام فعالیتهای اقتصادی دوستدار محیط زیست تدوین می شود،نظیر ضوابط استقرار صنایع،الگوی ارزیابی زیست محیطی و نظایر آن (استاندارد ایزو 14001).
گواهینامه14001ISO :استاندارد ایزو 14001که معیار مطابقت هرسازمان بزرگ یا کوچک با نیازمندی سیستم مدیریت زیست محیطی درحداقل های آن می باشد.اصلی ترین استاندارد ازسری ایزو 14000است .این استاندارد درکلیات آن الزامات خاصی رااز نظر ابعاد اصلی چرخه حیات سازمانی درپنج بعد تعیین خط مشی زیست محیطی ٬طرح ریزی ٬اجرا وعملیات کنترل واقدام اصلاحی وبازنگری مدیریت تشریح می نماید(اصغری ٬ 1385) .
محتوای اطلاعاتی :اطلاعات به تنهایی ارزشی ندارند ٬اطلاعات ارائه شده باید معنی دار باشند. ارزش آن ها ناشی ازتغییر درچگونگی تصمیم گیری ها است. همچنین اطلاعات باید قابل اتکا ومربوط باشند. دراین تحقیق محتوای اطلاعاتی از طریق مدل توان توضیحی سود خالص ٬ارزش دفتری وجریان وجوه نقد سنجیده می شود.
قیمت سهام : قیمت سهام در پایان سال مالی که با مراجعه به سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین بدست می آید.
سود هر سهم : سود هر سهم از تقسیم سود خالص بعد از مالیات بر تعداد سهام بدست می آید.
ارزش دفتری هر سهم : از تقسیم ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام به دست می آید(لی ،2011) .
جریان نقدعملیاتی هرسهم :ازتقسیم جریان نقدعملیاتی هرسال برتعداد سهام شرکت بدست می آید.
1-12-خلاصه فصل
درفصل اول کلیات تحقیق ارائه شد که درفصول بعد هریک ازسرفصل های مطرح شده به تفضیل شرح داده خواهد شد.درفصل دوم درمورد پیشینه وادبیات تحقیق توضیح داده خواهد شد.درفصل سوم روش تحقیق وروش های آماری مورداستفاده درتحقیق به تفضیل شرح داده می شودودرفصل چهارم پس ازاستخراج وتجزیه وتحلیل اطلاعات وانجام آزمون های مربوط نتایج فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد .درفصل پنجم خلاصه تحقیق نتایج حاصل ازتحقیق وهمچنین پیشنهاداتی برای تحقیق آتی ارائه خواهد شد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه
محیط زیست مجموعه ای بسیار عظیم و پیچیده از عوامل گوناگون است که بر اثر یک روند وتکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین به وجود آمده است; بنابر این در فعالیتهای انسان تاثیر گذارده و از آن متاثر می گردد . فعالیتهای انسان در راستای توسعه به هر طریقی که باشد اثرات مختلفی بر محیط زیست خواهد داشت . این اثرات بیشتر ناشی از توسعه صنعتی و معدنی است. توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه معمولاً بدون فراهم آوردن زیر ساختهای اجتماعی صورت می گیرد، حاصل ا ین نگرش مدیریتی، بی توجهی به ظرفیت خود پالایی محیط زیست و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی موجود است که عواقب نامطلوبی از جمله آلودگی روز افزون محیط زیست را در پی دارد . با افزایش توجه به حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست و بهداشت محیط در سطح بین المللی، تو جه تمامی سازمان ها به طور فزاینده ای به اثرات زیانبار زیست محیطی ناشی از فعالیت ها، تولیدات و خدمات آنها معطوف گردیده است .حال که به طور روز افزون ، محیط زیست به واسطه تخریب منابع طبیعی و تولید آلودگی ها و ضایعات صنعتی در معرض بحران های جدی قرار می گیرد ، مبحث مدیریت محیط زیست در کنار دیگر رشته های محیط زیست به ویژه در محیط های صنعتی ،معدنی و شهری متجلی گردیده است; بنابراین در دهه اخیر، صنایع موظف به استقرار سیستم مدیریت محیط زیست شده اند . استاندارد های بین المللی مدیریت محیط زیست نظیر 14001به منظور تدوین عوامل سیستم موثر مدیریت محیط زیست که قابل ادغام و سازگاری با سایر نیاز ها و مقتضیات مدیریتی است ، ایجاد شده است . این استاندارد ها به سازمان ها این توانایی را میدهند که به اهداف زیست محیطی و اقتصادی خود به طریقه سالمتری دست یابند.به طور کلی هدف از برپایی سیستم نظام مدیریت زیست محیطی بر مبنای استاندارد بین المللی 14001 ISO تحکیم حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی در توازن با نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه می باشد (کرباسی وهمکاران1388٬) .
درفصل حاضر محقق به بررسی ادبیات تحقیق وارائه خلاصه ای ازتحقیقات مرتبط می پردازد.
2-2- تعریف استاندارد
بصورت کلی استاندارد را به معنی نظم، قاعده و قانون دانسته اند. سازمان بین‌المللی استاندارد آنرا اینگونه تعریف نموده است:استاندارد مدرکی است دربر گیرنده قواعد، راهنمایی‌ها یا ویژگیهایی برای فعالیت‌ها یا نتایج آنها به منظور استفاده عمومی و مکرر که از طریق هم رایی فراهم و به وسیله سازمان شناخته شده ای تصویب شده باشد و هدف از آن دست یابی به میزان مطلوب از نظم در یک زمینه خاص است. در سطح بین‌المللی سازمانی به نام سازمان بین‌المللی استاندارد وجود دارد که ۱۶۳ کشور عضو آن می باشند. در کشورایران، موسسه مرجع برای استاندارد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است که عضو فعال سازمان بین‌المللی استاندارد نیز می‌باشد .
2-3- تاریخچه و نحوه شکل گیری استاندارد
 سازمان جهانی استاندارد به اختصارایزو (iso)نامیده میشود، علاوه برمخفف بودن به معنای همسان می باشد.  در کشور سوئیس و در شهر ژنو واقع شده است ،که این سازمان جهانی در سال ١۹۴۶ آغاز بکار نمودو دارای ١۳٠ عضو ازکشورهای مختلف است. استانداردهایی که توسط سازمان ایزو تهیه می شود، داوطلبانه می باشد. زیرا همانطور که اشاره شد این سازمان غیر دولتی است، بنابر این از قدرتی جهت تحمیل این استانداردها بر هیچ کشور و یا سازمانی برخوردار نمی باشد. اعتبار استانداردهای تدوین شده در این سازمان بستگی به حمایت کشورهای مختلف از آن دارد. استانداردهای ایزو از طریق تهیه پیش نویس در کمیته های
فنی و تصویب در میان اعضاء اصلی تدوین و صادر می گردند. این سازمان تاکنون ۹۶٠٠ استاندارد منتشر نموده است که از معروفترین آنها می توان  استانداردهای سری ۹٠٠٠ و١۴٠٠٠ را نام برد(معین الدین وهمکاران٬ 1390).
2-4- ضوابط و استانداردهای زیست محیطی
ضوابط زیست محیطی ،مجموعه ای از مقررات خاص است که به منظور پیشگیری از آلودگی وتخریب وانجام فعالیتهای اقتصادی دوستدار محیط زیست تدوین می شود،نظیر ضوابطاستقرارصنایع،الگوی ارزیابی زیست محیطی و نظایر آن.استانداردهای زیست محیطی ،معیارهای کمی برای حفاظت محیط زیست از آلودگی و تخریب بشمار می رود.اینگونه استانداردها برای تشخیص آلودگی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ازآنجاییکه میزان آلاینده هااز منابع مختلف صفر نمی باشد،لذا تعیین اینکه مقدار خروجی باعث آلودگی محیط زیست می شود یا نه ؟ نیاز به تعیین استاندارد ها بدلیل تنوع منابع آلاینده است.منابع مختلف آلاینده های هوا ،آب ، خاک، صدا نیاز به استانداردهای مختص به خود دارد.مثلاً درقانون جلوگیری از آلودگی هوا ، استاندارد خروجی از اگزوز وسایل نقلیه موتوری با استاندارد خروجی از دودکش کارخانجات بکلی متفاوت است و حتی در بین وسایل نقلیه موتوری نیز برحسب اینکه آیا در دست استفاده کننده است یا فقط از خط تولید کارخانه خارج شده است دارای استاندارد گوناگون می باشند.ضوابط و استانداردها باید پویا باشند ، زیرا با گذشت زمان ،دو اتفاق بوقوع می پیوندد،یکی اینکه نتایج تحقیقات و پژوهشهای علمی داخل و خارج کشور ،استانداردهای جدیدی را تعریف می کنند که شامل حدود جدید یا مواد جدید می باشند ،دوم اینکه انجام پایش های زیست محیطی ،نتایج حاصل از اجرای ضوابط و استانداردهای مورد عمل را در مکان مورد نظر ارزیابی نموده و باز خورآن ممکن است تغییر آنها را الزامی نماید.بنابراین دو خاصیت متداول در خصوص ضوابط و استانداردها ،یعنی تنوع و پویایی ، باعث می شود که مجموعه مورد عمل ،هر چند وقت یکبارمعمولاً هر سال مورد تجدید نظر قرار گیرد و بدین لحاظ مجموعه ضوابط و استانداردهای زیست محیطی موقعی معتبر است که مربوط به سال موردعمل باشد ، هر چند که تغییر نکرده باشد. با توجه به مراتب فوق ، تدوین ضوابط و استانداردها کاری دشوار بوده و نیازمند توجه به وضع اقتصادی ،امکان دسترسی به تکنولوژی و در اختیار داشتن تجهیزات اندازه گیری آلاینده ها ونظایر آن را دارد. به همین علت ،در قوانین زیست محیطی کشورمان ،تدوین استانداردهای زیست محیطی به عهده سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری نهادهای ذیربط دولتی گذاشته شده و مرجع تصویب آنها نیز عمدتاً هیئت وزیران و یا شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشد.مجموعه حاضر که با تلاش همکاران دفتر بررسی آلودگی هوا جمع آوری شده است ،مجموعه ضوابط و استانداردهایی است که به تصویب مراجع ذیربط رسیده و یا در دستورکار مراجع قراردارد و ملاک عمل در سازمان می باشد (محرم نژاد1378٬).
2-4-1-ایزو 14000 چیست؟
ایزو ۱۴۰۰۰ مربوط به استانداردهای بین المللی مدیریت محیطی و زیست محیطی است و برای کمک به شرکت و یا موسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط (مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ) با اجابت قوانین رسمی دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست می‌باشد. شامل استانداردهایی برای سیستم مدیریت زیست محیطی،استاندارد ممیزی زیست محیطی، استاندارد ارزیابی عملکردزیست محیطی و ..می باشد(استاندارد ایزو 14000).
2-4-2-نگاهی به تاریخچه ایزو 14000
شاید بتوان گفت اولین جرفه های تدوین استاندارد های ایزو 14000 در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست انسان که در 1972 در استکهلم برگزار شد ایجاد گردید. در همان سال برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ایجاد شد . کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه که در 1992 در ریودوژانیرو (برزیل ) برگزار شد ، قدم دیگری در این راه بود و خود منجر به ایجاد کمیته فنی 207 سازمان بین المللی استاندارد در 1993 گردید. وظیفه این کمیته تهیه و تدوین استانداردهای مدیریت زیست محیطی است و اکنون کانادا مسئولیت دبیرخانه آنرا بر عهده دارد. . این کمیته در 1996 موفق به انتشار اولین استانداردها از سری ایزو 14000 گردید وویرایش دوم این استاندارد در سال 2004 میلادی تدوین و تصویب شد و جایگزین نسخه پیشین شد(فراشی وهمکاران ،1388).
2-4-3- ایزو 14000 در ایران
به تحقیق می توان گفت که اولین مقاله فارسی درباره استاندارد های ایزو 14000 درآبان ماه 1374 و در شماره پنجاهم ازمجله استاندارد و کالاهای ایرانی منتشر گردیده است . آشنایان با این سری از استانداردها در آن زمان بسیار اندک بود ولی اکنون بر تعداد آنها افزوده شده است . اولین سمینار آشنایی با استانداردهای ایزو 14000 در آذر ماه 1375 برگزار گردید.پس از آن سمینارها و دوره های آموزشی متعددی برگزار شد. در زمینه چاپ کتاب و تهیه نرم افزارهای آموزشی نیز فعالیتهایی صورت گرفت یکی از مهمترین فعالیت ها در این زمینه استاندارد ملی ایران ایزو14000است که بوسیله موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مرداد ماه 1377 منتشر شد.(ملازمی ،1381)
2-4-4-سایر استاندارد های سری ایزو 14000
ایزو 14001 اساس استاندارد های سری ایزو 14000 است. این استاندارد چهارچوبی برای کنترل سیستم مدیریت محیط زیست ارائه می دهد. در مقابل این استاندارد لازم است یک شخص ثالث صلاحیت شرکتی را تصدیق کند.
ایزو 14004 دستورالعمل هایی را در جهت پیشرفت و اجرای سیستم های مدیریت محیط زیست ارائه می دهد.
ایزو 14010 قوانین کلی را برای رسیدگی به محیط زیست در اختیار می گذارد.
ایزو 14011 دستورالعمل های مشخصی را برای رسیدگی به سیستم مدیریت محیط زیست ارائه می دهد.
ایزو 14012 دستورالعمل هایی در رابطه با معیار های صلاحیت بازرسان محیط زیست و مقامات ارشد آن ها را تبیین می کند.
ایزو 5/14013 برنامه های ارزیابی و رسیدگی را در اختیار ما می گذارد.
ایزو 14020 به طبقه بندی مسائل محیط زیستی می پردازد.
ایزو 14030 دستورالعمل هایی در ارتباط با هدف از عملکرد و نظارت بر سیستم مدیریت محیط زیست ارائه می دهد.
ایزو 14040 نیز مسائل دوره ای مربوط به محیط زیست را پوشش می دهد(صلاحی وهمکاران،1388) .
2- 4-4-1-ایزو 14001
ایزو 14001 یک استاندارد بین المللی است و در مورد نحوه اجرای یک سیستم مدیریت محیط زیست موثر اطلاعاتی در اختیار ما می گذارد. این استاندارد به منظور ایجاد توازن بین دو هدف حفظ سود آوری و کاهش اثرات زیست محیطی طراحی شده است ودر اداره کردن موثر محصولات و فرایندهای سازمان ها در محیط های بوم شناختی کمک می کند( زوتشی وهمکارش 2003).این استاندارد مستلزم این است که ملاحظات زیست محیطی ، تمامی جنبه های عملکرد و فرآیندهای کارخانه را در بر بگیرد. شرکت هایی که قصد باقی ماندن در رقابت و بهبود سیستم زیست محیطی خویش را دارند نمی توانند این ایزو را نادیده بگیرند. نخستین دلایلی که باعث می شود شرکت ها به سمت ایزو 14001 روی آورند شامل فشار شدید اجتماعی در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه ،شرکت ها را آگاه ساخته که مصرف کنندگان توجه خاصی به اثر متقابل روند فعالیت های اجرایی با محیط زیست دارند ؛ بهره مندی از ورود به بازار جهانی ؛ ابقا و بهبود موقعیت رقابتی خود در بازار جهانی ؛ بهبود وجهه شرکت ؛ بهبود عملکرد شرکت و فراهم کردن یک محیط زیست پاک در حین فعالیت های پاک می باشد .ارزش و سود ناشی از گواهینامه ایزو 14001 منتج به انتخاب این مسیر به عنوان ابزاری جهت فعالیت بهتر در زمینه مدیریت زیست محیطی شده است. اگر گواهینامه ایزو 14001 تنها برای جاذبه های بازاریابی دنبال شود در افزایش قیمت بی تأثیر خواهد بود. ارزش واقعی تنها زمانی مشخص می شود که سیستم مدیریت زیست محیطی با سیاست های استراتژیک شرکت سازگار باشد. اعتبارزیست محیطی یک فاکتور تسریع کننده در رقابت های ملی و بین المللی است. بسیاری از کشورها قبلاً ایزو 14001را به عنوان استاندارد ملی خود اعلام کرده اند. از زمانی که این استاندارد به صورت رسمی معرفی گردید بسیاری از شرکت ها در کشورهای مختلف گواهینامه اخذ کرده اند. اخذ این گواهینامه از سوی شرکت ها به عنوان بلیطی برای ورود به بازار جهانی در نظر گرفته می شود(سمباسیبان ،2008).
2- 4-4-1-2-مشاغلی که در آن ایزو 14001 کاربرد دارد
امروزه تاثیر زیست محیطی از موضوعات مهم در سراسر جهان به شمار می رود و فشار ها در جهت کاهش این اثر از طریق مدیریت منشا آن اعمال می شود. منشا این اثر می تواند دولت محلی و ملی، تنظیم کننده ها، اتحادیه های صنفی، مشتریان و کارکنان و سهامداران باشد. فشار های اجتماعی به دلیل افزایش تعداد علاقه مندان مانند مصرف کنندگان، سازمان های زیست محیطی غیر دولتی و دانشگاه ها در حال افزایش است.
2- 4-4-1-3-شرکت ها و انجمن هایی که در آن ایزو 14001 کاربرد دارد
• شرکت های کوچک و شرکت های بزرگ چند ملیتی
• تجارت هایی که ریسک کار آن ها بالاست و تجارت هایی که ریسک کارشان پایین است.
• صنایع تولید، پردازش و خدماتی از جمله دولت های محلی
• تمام بخش های خصوصی و دولتی صنعتی
• تولید کنندگان تجهیزات اصلی و تامین کنندگان آن ها
این شرکت بخش عمده ای از شرکت های جهان را شامل می شوند.
2-5- سیستم مدیریت زیست محیطی
سیستم مدیریت زیست محیطی مجموعه ای از اقدامات مدیریتی است که به سازمان این امکان را می دهد تا تأثیر فعالیت هایش بر محیط زیست را شناسایی و ارزیابی کرده و تحت کنترل درآورد و در نهایت عملکرد زیست محیطی خود را بهبود بخشد. این سیستم می تواند به سازمان در برآورده کردن الزامات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین صرفه جویی در مصرف مواد و انرژی کمک نماید. همچنین سیستم مدیریت زیست محیطی می تواند کنترل بیشتری روی عملیات های سازمان اعمال نموده و در نتیجه منجر به کاهش ضایعات و افزایش کارایی سازمان شود.
2-5-1-ایزو 14001وسیستم مدیریت زیست محیطی
استاندارد ایزو 14001 نیازهای یک سیستم مدیریت زیست محیطی را بیان می کند ، تا بتواند هماهنگ با سایر استانداردهای مدیریتی مثل سری استانداردهای ایزو9000 برای مدیریت کیفیت و استانداردهای ایمنی و غیره در شرکت به کار گرفته شود . در این استاندارد چارچوب هایی به عنوان مبنای حرکت شرکت تعیین شده است و این مسئولیت شرکت ها و سازمان های به کار گیرنده است که با توجه به نوع و شکل فعالیت های خود این چارچوب ها را در مورد فعالیتشان بررسی کرده و زمینه های لازم را در برپایی سیستم مدیریت زیست محیطی خود به کار گیرند . این نیازمندیها دارای 5 عنصر اصلی بوده که در شکل شماره
(1-1) نشان داده شده است.

شکل 1-1 پنج عنصر اصلی سیستم مدیریت زیست محیطی (ناجی زاده، 1374)
2-5-2- عناصر سیستم مدیریت زیست محیطی
خط مشی زیست محیطی
تعریف واطمینان ازاجرای خط مشی زیست محیطی هرسازمان با مدیریت ارشد اجرایی آن سازمان است .استاندارد لازم می داند که این خط مشی متناسب با ماهیت واثرات زیست محیطی فعالیتهای سازمان تدوین شود،گویای تعهد مدیریت به بهسازی مستمر وپیشگیری از آلودگی باشد وتعهد سازمانی به تبعیت ازقوانین ومقررات مربوطه را عنوان نماید.همچنین ،خط مشی باید چارچوبی برای دیدگاه هاواهداف زیست محیطی سازمان ارائه نموده،مدون بوده ودرکلیه سطوح سازمانی اجراوبرای عموم قابل دسترسی باشد.
طرح ریزی سیستم
طرح ریزی ازنظر استاندارد زیست محیطی چهار نیاز کلی دارد:شناسایی جنبه های زیست محیطی ،شناخت الزامات قانونی ،تعیین دیدگاه ها واهداف ،برنامه ریزی در طرح ریزی سیستم مدیریت زیست محیطی خود. سازمان باید جنبه های زیست محیطی مربوط به فعالیتهاومحصولات وخدمات خود راتعیین وآن جنبه هایی راکه اثرات زیست محیطی قابل ملاحظه دارند در دیدگاه ها واهداف خود در نظر بگیرند . نیازمندیهای قانونی وسایر الزامات مربوط به این جنبه ها باید درنظر گرفته شده ومدوم شوند .دیدگاه ها واهداف که از خط مشی زیست محیطی نشات می گیرند باید شامل الزامات قانونی وجنبه های مهم وتعهد به پیشگیری از آلودگی باشند .برنامه ریزی باید با توجه به دیدگاه ها واهداف بوده ومسئولیتهاوزمان بندی برنامه معلوم ومدون باشند.
اجرا وعملیات
موارد هفت گانه اجرای سیستم زیست محیطی شامل:
تعیین ساختار ومسئولیتها ،آموزش ،ارتباطات ،مستند سازی، کنترل مدارک ،کنترل عملیاتی ،آمادگی ومقابله اضطراری می باشند.ساختار سازمانی شامل منابع انسانی ووظایف واختیارات آنان ،مهارتهای لازم ، تکنولوژی ومنابع مالی برای اجرای فعالیتها وهمچنین تعیین نماینده یا نمایندگان مدیریت درامور مدیریت زیست محیطی را شامل می شود که اهم وظایف واختیارات آنان ،مهارتهای لازم ،تکنولوژی ومنابع مالی برای اجرای موثر سیستم وگزارش دهی سیستماتیک ازنحوه عملکرد آن می باشد .پرسنل دست اندرکار اجراباید ازآگاهی وآموزشهای لازم وشایستگی های احراز فعالیتها برخوردار باشند که عمدتا شامل شناخت روشهای مربوطه ،اثرات زیست محیطی جنبه های تعیین شده ومسئولیتهای اجرا وعواقب عدول ازروشها هستند .ارتباطات درون سازمانی برای اجرای فعالیتها وهمچنین ارتباطات برون سازمانی پاسخگویی مستند باید فراهم باشند .الزامات استانداردباید به صورت روشهای اجرایی مدون شده باشند .تهیه وتوزیع وبازنگری مستندات سیستم بایدکنترل شده باشند بطوریکه همواره تایید کنندگان وگیرندگان آخرین نسخ معتبر مستندات معلوم ومستندات منسوخ نیز تحت کنترل باشند .روشهای اجرایی برای فعالیتهای مرتبط با جنبه های زیست محیطی سازمان درهر مورد که نبود روشها موجب نبود انحراف از دیدگاه واهداف باشد، ضروری است .روشهای شناسایی احتمال وقوع حوادث واوضاع اضطرای نیز معلوم وآمادگی پیشگیری ومقابله بااین موارد فراهم باشد.
کنترل واقدام اصلاحی
موارد کنترل سیستم ،چهار نیاز کلی راشامل می شود :نظارت واندازه گیری، تعیین عدم مطابقتها واعمال اقدامات اصلاحی وپیشگیرانه، کنترل سوابق وممیزی سیستم زیست محیطی ،نظارت مستمر واندازه گیری ووجود ورشهای مشخصه عملیاتی وکالیبره بودن وسایل اندازه گیری ووجود روشهای مدون برای این موارد ضرویست. تعیین هرگونه مطابقتهای سیستم باالزامات از دیگر نیازهای کنترل اجرا ست .همچنین داشتن برنامه مدون ممیزی سیستم کیفیت جهت تعیین مطابقت مستمر اجرا باالزامات وموثر بودن پیش بینی ها ضرویست .
بازنگری مدیریت
نهایتا مدیریت ارشد سازمان که خط مشی واهداف زیست محیطی راتعیین نموده وموظف است که اجرای موثر برنامه های خودت را نیز درفواصل زمانی معین مورد بازنگری قرار دهد.این بازنگری باید مبتنی براطلاعات کامل بوده ومستند گردد. بازنپری مدیریت باتوجه به لزوم بهسازی مستمر سیستم زیست محیطی تغییرات لازم درسیستم راامکان پذیر خواهد نمود(اصغری ،1385).
2-5-3-مزایا و اهمیت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی
ایجاد و بکارگیری یک سیستم مدیریت زیست محیطی به خودی خود و الزاماً موجب کاهش فوری پیامدهای نامطلوب زیست محیطی نمی گردد و استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی مستقیم و یا غیر مستقیم اثرات زیر را بدنبال خواهد داشت:
کاهش آثار زیانبار بعضی از فعالیتهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی بر محیط زیست از طریق ارزیابی و سازماندهی زیست محیطی این فعالیت ها
افزایش بهره وری و ارتقاع بازدهی
استفاده مطلوب از انرژی توأم با افزایش بکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر و صرفه جویی در مصرف انرژی بطور عام
استفاده صحیح از منابع اولیه
بکارگیری مواد اولیه و فرآیندهایی که اثرات سوء کمتری بر محیط زیست دارند
ایجاد زمینه های مناسب برای استفاده از روشهای باز یافت و بکار گیری مجدد مواد
تقلیل هزینه ها
افزایش اعتبار و مقبولیت اجتماعی وهم چنین مسئولیت پذیری اجتماعی
فراهم شدن زمینه رقابت سالم و مفید
توسعه پایدار در سایه ملحوظ داشتن هزین ههای تخریب محیط زیست در محاسبه هزینه و قیمت تمام شده محصولات
که نهایتاً به بهبود بیشتر روش های کاری م یانجامد.
آموزش کارکنان، مصرف کنندگان و پیمانکاران با نگرش فرهنگ سازی و توانمند نمودن آنان در تجزیه و تحلیل مسائل زیست محیطی
بهبود ایمنی و بهداشت محیط کار
ایجاد هماهنگی لازم جهت بکارگیری و تخصیص بهینه منابع، بررسی مداوم فرآیندها و عملیات، بازنگری عملیات، تقسیم وظایف و مسئولیتها
بهبود مستمر سازمان در راستای حفاظت از محیط زیست و همچنین ارتباط مناسب صنعت با محیط زیست
تسهیل فرآیندهای نیل به اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی سالم
برنامه ریزی زیست محیطی جهت رسیدن به اهداف کلان و خرد زیست محیطی
سود دهی و توسعه اقتصادی بلند مدت سازمان
توجه به منافع و هزینه های همه طرفهای ذینفع از جمله نهادهای قانونی، ساکنین محلی، کارکنان، سرمایه گذاران، گروههای طرفدار محیط زیست و بطور کلی جامعه
و بالاخره به معنای ایجاد یک نگرش سیستم باز(Open view sys–) در هر واحد تولیدی. صنعتی یا خدماتی مبنا بر رابطه متقابل با محیط زیست است (ریاضی وهمکاران،1378).
2-6-مربوط بودن اطلاعات حسابداری
اطلاعاتی مربوط است که بتواند ارزیابی استفاده کنندگان رانسبت به نتایج وقایع گذشته ،حال ویا انتظارات آنان رادرموردرویدادهای آّتی یک واحد انتفاعی تایید تعدیل یا رد کند واز این طریق درتصمیمات استفاده کنندگان برای انجام یک عمل یا خودداری ازآن موثر افتد.مربوط بودن مفهومی نسبی است وتا حد زیادی تحت تاثیر نیازهای اطلاعاتی گرو های مختلف استفاده کنندگان ونوع تصمیماتی است که اتخاذ می کند(مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی،1385).
با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی وسیستم حسابداری نقش حیاتی دربازار سرمایه کارا ایفا می کنند . براین اساس تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می کنند تا برانطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیاز سرمایه گذاران بیفزاید .آن ها هدف اصلی حسابداری راتامین نیازها ی اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می کنند.بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری درارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت به عنوان یک الگوی اصلی درتحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است(چن وزنگ، 2003)
اطلاعات مربوط اطلاعاتی هستند که بتوان آن ها رادرمدل های پیش بینی مورد استفاده قرار داد. این پیش بینی ها مربوط به متغیرهای مورد علاقه سرمایه گذاران واعتبار دهندگان مثل وجوه نقد دریافتنی قیمت آتی سهام وسایر متغیرها هستند.هریک ازاین متغیرها می توانند جزئی ازبازده کل مبالغ سرمایه گذاری شده (توسط سرمایه گذاران واعتباردهندگان)راپیش بینی کنند.بازده کل نیزشامل سود دریافتی وسود (زیان)ناشی ازتغییرقیمت است(سعیدی،قادری،1386).
یکی از معیارهای کیفیت اطلاعات حسابداری را میتوان میزان استفاده از این اطلاعات، توسط مالکان، در تصمیمات مربوط به قیمت گذاری سهام دانست ؛ به عبارت دیگر، اگر اطلاعات حسابداری از نظر مالکان دارای کیفیت لازم (مربوط و قابل اتکا) باشد، در ارزشگذاری سهام از آن استفاده می کنند؛ بنابراین می تواند از ارتباط بین ارقام حسا بداری و قیمت سهام که به عنوان مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابدار شناخته می شود به عنوان معیاری جهت سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری استفاده کرد )بارس و همکاران، 2001 (.
دو ویژگی کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات که به کمک آن میتوان اطلاعات مفیدتر را از سایر اطلاعات تمیز داد، مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات است) کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1381 (به عبارت دیگر، اطلاعاتی که دارای این دو ویژگی باشد در تصمیم گیری ها سودمندتر خواهند بود.
2-7-رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد
از دیـربـاز تاکنـون مطالعـات بسیاری بـرای دستیـابی بـه معیـاری منـاسب جهـت ارزیابـی عملـکـرد شـرکتـهـا و مدیران به‌منظور اطمینان یافتن از همسویی حـرکت شـرکـت با منـافـع سرمـایه‌گـذاران بالفعـل و مبنـایـی بـرای اتخـاذ تصمیمـات اقتصـادی سرمـایـه‌گـذاران بـالقـوه و اعتبـاردهنـدگـان صـورت پـذیرفتـه اسـت.
نتیجه‌های به‌دست آمده از این مطالعات به ارائه چهار رویکرد در رابطه با معیارهای عملکرد به‌شرح زیر انجامیده است:
1- رویکرد حسابداری: در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی نظیر سود، سود هر سهم، جریانهای نقدی عملیاتی، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود (انصاری و کریمی، 1387).
2- رویکرد اقتصادی: بر اساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود، عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سوداوری داراییهای شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته ارزیابی می‌شود (انواری رستمی و همکاران، 1383). ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‌شده و ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند.
3- رویکرد تلفیقی: دراین رویکرد ترکیبی ازاطلاعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به‌کار می‌رود مانند نسبت کیوتوبین ونسبت قیمت به سود ( ملکیان و اصغری، 1385).
4- رویکرد مدیریت مالی: مطابق با این رویکرد، اغلب از تئوریهای مدیریت مالی نظیر الگوی قیمتگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود. تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می‌باشد (انصاری و کریمی، 1387).
2-7-1معیارهای حسابداری
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بر صورت سودوزیان و ترازنامه تاکید دارند؛ بدین معنی که یک جریان خروجی وجه نقد می‌تواند به‌عنوان هزینه در صورت سودوزیان و یا به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای در ترازنامه منعکس شود که نتیجه آن ارائه صورت سودوزیان و ترازنامه متفاوت ناشی از به‌کارگیری رویه‌های مختلف است (گوینده، 1386). نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییهـا و سـود هر سـهم از جمله معیارهای عملکرد حسابداری به شمـار مـی‌روند که در ادامه به‌شرح معیار های مورد نظر دراین تحقیق پرداخته می‌شود.
سود هر سهم
سود هر سهممعیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دوره‌ای از زمان است. رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود، مقادیر سرمایه به‌کار گرفته شده مؤثر در افزایش سود را در نظر نمی‌گیرد. در برخی موارد افزایش در سود ممکن است ناشی از افزایش سرمایه‌گذاریهای غیراقتصادی باشد، به گونــه‌ای که بازده حاصل‌شده از این سرمایه‌گذاریـها تکـافـوی پوشش هـزینــه سرمــایـه را نداشتـه باشــد .افزون بر این، ایرادهای وارد به سود حسابداری همچـون نامربـوط و تصنعی بودن سود به‌واسطه پیروی از اصـل بهـای تمام‌شده تاریخی واصل تحقـق و ناممـکن بودن مقایسه آن بین دوره‌هـا وواحدهای اقتصادی مختـلف به‌دلیـل به کارگیری روش‌های مختلف حسابـداری، به معیـار سـود هر سهم نیز وارد است. از ایـن رو سـود هر سـهم نیز معیاری قطعـی برای ارزیابـی عملکـرد نیست (کنگ وهمکاران ،2002)
ارزش دفتری
ارزش دارایی ها که در ترازنامه بیان می شوند؛ ارزش دفتری نامیده می شود. به عبارت دیگر:
یک معیار برای ارزش سهام، می‌تواند ارزش  دفتری باشد که معرف خالص داراییها است. از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام به دست می‌آید و بر اساس آن در صورت انحلال شرکت و پس از پرداخت تمام بدهی‌های شرکت به ازای هر سهم نصیب سهام‌داران می‌شود (حسابداری مالی ، نشریه شماره  81).
جریان نقد عملیاتی
جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی نشانه وجه نقدی است که از فعالیت های مستمر شرکت حاصل شده و این وجوه در موارد گوناگونی طبق نظر هیأت مدیره مورد مصرف قرار می گیرد . با تقسیم این معیار به تعداد سهام جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی برای هر سهم مشخص می گردد(پیکانی ،1391).
قیمت سهام
ازآنجا که ارزش دفتری نتیجه نهایی سیستم حسابداری است ،چنانچه اندازه گیری حسابداری به گونه ای
انجام شود که ارزش دفتری باارزش بازار یکسان باشد تحلیل گران مالی دیگر نیازی به متغیرهای حسابداری مانند سود وجریان های نقدی نخواهد داشت .ولی دراندازه گیری های حسابداری ارزش دفتری باارزش بازار شرکت یکسان نیست به همین دلیل قیمت سهام معیار مناسبی جهت ارزیابی ارقام حسابداری تلقی می شود.
2-8-پیشینه تحقیق درسطح ملی
درتحقیقی باعنوان«بررسی باراطلاعاتی حسابداری محیط زیست درگزارشگری مالی واحدهای انتفاعی»، که با هدف توجه بیشتر به افشای فعالیتهای زیست محیطی،دادن اطلاعات مورد نیاز درجهت کمک به طرفداران محیط زیست وبه دنبال بررسی باراطلاعاتی حسابداری محیط زیست درگزارشگری مالی واحدهای انتفاعی انجام شدونتایج زیر حاصل گردید:افشای اطلاعات حسابداری محیط زیست باعث افزایش باراطلاعاتی زیست محیطی درجهت کمک به تصمیم گیری استفاده کنندگان مخصوصا طرفداران محیط زیست وتحقق اهداف سیستم مدیریت محیط زیست می شود وهمچنین تشویقی برای واحدهای انتفاعی درجهت حفاظت از محیط زیست می باشد(علامه،1383 ) .
پژوهشی با عنوان«بررسی هزینه یابی زیست محیطی در شرکت های دارای گواهینامه ایزو 14000 »،با اهدا ف بررسی جایگاه حسابداری محیط زیست در شرکت های تولیدی نمونه که گواهینامه ایزو 14000 دریافت نموده اند و مطالعه در صورت های مالی این شرکت ها در قبل از دریافت و پس ازدریافت گواهینامه سری ایزو 14000 به منظور بررسی انعکاس هزینه های زیست محیطی و منافع زیست محیطی انجام شد. نتیجه پژوهش بیانگر این بود که شاخص عملکرد مالی با افزایش دارایی های بلند مدت وکاهش بهای تمام شده کالای ساخته شده ارتباط معنا داری ندارد. اما محقق عدم وجود شواهد کافی را به علت محدودیت های محقق، دلیل این امر می داند(جوهرچی، 1384).
درمقاله ای باعنوان« بررسی ارتباط عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی» در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 الی 1387با هدف بررسی ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی و ارائه مدل انجام شد . شاخص عملکرد زیست محیطی در این پژوهش دارا بودن گواهینامه و شاخص های عملکرد مالی شامل شاخص کیو توبین، نسبت سودآوری و نسبت جریان نقدی عملیاتی به جمع داراییها بود. نتیجه پژوهش بیانگر این بود که شاخص عملکرد زیست محیطی ارتباط معنی داری با شاخص عملکرد مالی ندارد . اما اندازه شرکت، نسبت هزینه تبلیعات به کل فروش ، نسبت فروش صادراتی به کل فروش ، نسبت اهرم مالی و نسبت فر وش به کل داراییها با عملکرد مالی رابطه معنی دار دارند . همچنین نوع صنعت بر ارتباط بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی اثرگذار است(ازوجی ،1388).
2-9-پیشینه تحقیق درسطح بین المللی
تحقیقی باعنوان «بررسی تاثیر سیستم های مدیریت زیست محیطی بر عملکرد شرکت ها و زیست محیط»، به بررسی این فرضیه که سیستمهای مدیریت زیست محیطی درکاهش آلودگی وضایعات ایجاده شده در تولید وبه طورهمزمان بهبود عملکرد مالی پرداخته است .این تحقیق با نظرسنجی از مدیران آمریکای شمالی ونگرش آنها درمورد ایزو 14001وسیستم مدیریت زیست محیطی انجام شده است.وبه این نتیجه رسیدند که شرکت های که دارای گواهی نامه ایزو 14001هستند دارای عملکرد مالی بهتر نسبت به شرکت های فاقد این گواهی نامه ، هستند(استون وهمکاران،2003 ).
تحقیقی با عنوان« بازیافت عملکرد موسسات، قبل و بعد از تصویب استاندارد ایزو 14001» ، باهدف بررسی تاثیر صدور گواهینامه ایزو14001 در عملکرد شرکت ها، برروی نمونه ای از شرکت های صنعتی ایالات متحده که این گوهینامه رادریافت کرده اند انجام شد . نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد شرکت هابه طور قابل توجهی وبه طور مثبت باصدور گواهینامه تحت تاثیر قرارمی گیرد.. همچنین شرکت هایی که زودتر گواهی دریافت کرده اند نسبت به شرکت ها یی که به تازگی این گواهینامه را دریافت نموده اند،دارای عملکرد بهتری هستند. در نهایت، شرکت های کوچک تر، بهبود بیشتری در بازیافت عملکرد نسبت به شرکتهای بزرگتر با توجه به صدور گواهینامه ایزو داشتند(رابرت وهمکاران، 2004 ).
در تحقیق خود با عنوان «پیاده سازی ایزو 14001:آیا این سیستم درشرکت ها ی تازه صنعتی شده مفید می باشدیا نه ؟»، کارخانه هایی را در مالزی برای ارزیابی دلایل درخواست گواهینامه ایزو 14001 وفواید حاصل از آن مورد مطالعه قرار داده شد. فواید مشاهده شده در این مطالعه شامل: 1-افزایش سهم بازار2- بهبود رضایت مشتریان 3- بهبود کیفیت عملکردها وفرآیندها 4-کاهش هزینه ها 5-بهبود وجهه و اعتبارشرکت و 6- بهبود شیوه های مدیریت ریسک است(تان،2005).
درتحقیق با عنوان « عملکرد زیست محیطی ومالی شرکت ها یک مطالعه تجربی »با هدف بررسی رعایت فعالیت زیست محیطی در شرکتهای آمریکایی نتایج زیر حاصل گردید. شرکت هایی که از نظر مالی عملکرد مطلوبی دارند تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در فعالیت های زیست محیطی دارند . این درحالی است که فعالیت های زیست محیطی مستقیماً به افزایش سود آوری مرتبط نبوده و لذا به افزایش سود و بازده نمی انجامد .همچنین شرکت های سود آور و دارای عملکرد مطلوب مالی در واقع شرکت ها یی هستند که از نظر زیست محیطی معتبر بوده و دررتبه بندی زیست محیطی رتبه برتری دارند(ران واستن،2005).
درتحقیقی با عنوان «عملکرد مالی زیست محیطی شرکت » برروی 230شرکت اروپایی رابطه بین عملکرد مدیران وعملکرد زیست محیطی مورد بررسی قرارگرفت وبا استفاده ازمدل PLSبه این نتیجه رسید که مدیرانی که به میزان بالاتری به محیط زیست توجه می کنند، در عملکرد خود موفق هستند(جوزو ادواردو,2010).
درتحقیقی باعنوان «اثر سیستمهای زیست محیطی برروی عملکرد مالی درصنایع منسوجات ومد» باهدف بررسی اثر سیستمهای زیست محیطی بروری عملکرد مالی این نتیجه حاصل شد که سیستم مدیریت زیست محیط14000 ISO بروری سود آوری شرکت هاROA))وبهره وری هزینه((ROSو عملکرد فروش(SOA) تولید کنندگان درصنعت مد((FTIs تاثیرمثبت دارد(چریس،2012 ).
در تحقیقی با عنوان “افشاهای حساس زیست محیطی وعملکرد مالی درشرکت های اروپایی” رابطه سه گانه افشای زیست محیطی ,عملکرد زیست محیطی وعملکرد مالی برروی نمونه 60 مورد ازبزرگترین شرکت های اروپایی مورد بررسی قرارگرفت.که رابطه معناداری بین افشا وعملکرد زیست محیطی مشاهده ولی رابطه معنا داری بین افشاوعملکرد مالی یافت نشد(ویس،2012).
مقاله ای باعنوان « تاثیر فشار سهامداران ثانویه بر ایزو 14001»،با این هدف، آیا با برقراری ورعایت استاندارد زیست محیطی می توان اعمال غیرقابل مشاهده شرکت هارا درازبین رفتن محیط زیست کنترل کرد یا نه؟ برروی 328مورد ازشرکت های استرالیا ونیوزلند انجام شد.واین نتیجه حاصل شد که سیستم مدیریت ایزو 14001به عنوان سیگنال شایسته ازتلاشهای زیست محیطی شرکت ها توسط ذینفعان ثانویه پذیرفته شده است.وشرکتهای که تحت فشار ذینفعان به اتخاذ این گواهی نامه شده اند دارای شهرت بیشتری هستد(کاستکاو پراجوکو،2013) .
جدول2- 1خلاصه پیشینه درسطح ملی وبین المللی
محقق -سال عنوان تحقیق نتجه
علامه 1383 بررسی باراطلاعاتی حسابداری محیط زیست درگزارشگری مالی واحدهای انتفاعی افشای اطلاعات حسابداری محیط زیست باعث افزایش باراطلاعاتی زیست محیطی درجهت کمک به تصمیم گیری استفاده کنندگان مخصوصا طرفداران محیط زیست می شود.
جوهرچی 1384 بررسی هزینه یابی زیست محیطی در شرکت های دارای گواهینامه ایزو 14000 1- دریافت گواهی نامه رابطه معنی داری با افزایش دارایی های بلند مدت ندارد2- دریافت گواهی نامه رابطه معنی داری با کاهش بهای تمام شده کالای ساخته شده ندارد.
ازوجی 1388 بررسی ارتباط عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی شاخص عملکرد زیست محیطی ارتباط معنی داری با شاخص عملکرد مالی ندارد.
استون 2003 بررسی تاثیر سیستم های مدیریت زیست محیطی بر عملکرد شرکت ها و زیست محیط شرکت هایی که دارای گواهی نامه ایزو 14001هستند دارای عملکرد مالی بهتر نسبت به شرکت های فاقد این گواهی نامه ، هستند.
محقق -سال عنوان تحقیق نتیجه
رابرت 2004 بازیافت عملکرد موسسات، قبل و بعد از تصویب استاندارد ایزو 14001 شرکت هایی که زودتر گواهی دریافت کرده اند نسبت به شرکت ها یی که به تازگی این گواهینامه را دریافت نموده اند،دارای عملکرد بهتری هستند.
تان 2005 پیاده سازی ایزو 14001:آیا این سیستم درشرکت ها ی تازه صنعتی شده مفید می باشدیا نه ؟ -افزایش سهم بازار2- بهبود رضایت مشتریان 3- بهبود کیفیت عملکردها وفرآیندها 4-کاهش هزینه ها 5-بهبود وجهه و اعتبارشرکت و 6- بهبود شیوه های مدیریت ریسک است.
ران واستم2007 عملکرد زیست محیطی ومالی شرکت ها یک مطالعه تجربی همچنین شرکت های سود آور و دارای عملکرد مطلوب مالی در واقع شرکت ها یی هستند که از نظر زیست محیطی معتبر بوده و دررتبه بندی زیست محیطی رتبه برتری دارند.
جوزوادوارد2010 عملکرد مالی زیست محیطی شرکت مدیرانی که به میزان بالاتری به محیط زیست توجه می کنند، در عملکرد خود موفق هستند
کریس 2012 اثر سیستمهای زیست محیطی برروی عملکرد مالی درصنایع منسوجات ومد ایزو14000 بروری سود آوری شرکتهاوبهره وری هزینه و عملکرد فروش تولید کنندگان درصنعت مدتاثیرمثبت دارد.
ویس 2012 افشاهای حساس زیست محیطی وعملکرد مالی درشرکت های اروپایی که رابطه معناداری بین افشا وعملکرد زیست محیطی مشاهده ولی رابطه معنا داری بین افشاوعملکرد مالی یافت نشد.
کاستکاوپراجوکو
2013 تاثیر فشار سهامداران ثانویه بر ایزو 14001 مدیریت ایزو 14001به عنوان سیگنال شایسته ازتلاشهای زیست محیطی شرکت ها توسط ذینفعان ثانویه پذیرفته شده است.
2-10-خلاصه
دراین فصل درمورد استانداردهای زیست محیطی ،سیستم مدیریت زیست محیطی ،عناصر آن، مزایای بکارگیری سیستم مدیریت درسازمان ها ،محتوای اطلاعاتی ارقام بنیادی حسابداری ورویکرد های موجود پیرامون معیارهای عملکرد،همچنین تعدادی ازتحقیقات انجام شده درایران وخارج ازآن توضیح داده شد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه
کاربرد روش‌های تحقیق در حوزه انسانی از گذشته‌های دور همواره مدنظر بوده است. اما پیدایش مصداق علمی این کاربرد را باید از ابتدای قرن بیستم به بعد دانست. هشتاد سال اخیر را می‌توان فصلی دگرگون ساز در ایجاد بنیادهای نوین تحقیقات و کاربرد آنها، در حوزه علوم انسانی تلقی کرد، چرا که در همین مدت زمان، در علوم انسانی تحقیقات وسیع و دامنه‌داری آغاز شد و به سرعت گسترش یافت، زمینه‌های مختلف این علوم کشف و بازشناسی گردید، علما ومحققان فراوان گشتند، تعداد تحقیقات در حوزه‌های یاد شده به نحو شگفت‌آوری افزایش یافت و حاصل آن‌ها در زمینه‌های مختلف علوم انسانی اثراتی ماندگار نهاد و این روند، همچنان ادامه دارد (نادری، 1386).
در‌ اینقیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *