— (429)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین الملل قشم
پایان نامه نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( MA )
عنوان
بررسیرابطه بین حساسیتسرمایهگذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایهای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
استاد راهنما:
دکتر محمد حسین رنجبر
نگارش:
الهام سامری
سال تحصیلی
بهمن1393

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین الملل قشم
پایان نامه نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ( MA )
عنوان
بررسیرابطه بین حساسیت سرمایهگذاریجریان های نقدی و سطوحمخارجسرمایه ای در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران
استاد راهنما:
دکتر محمد حسین رنجبر
نگارش:
الهام سامری
سال تحصیلی
بهمن1393
اکنون که به یاری خدا موفق به تکمیل این دوره از تحصیل گشتهام وظیفه ی خود میدانم از زحمات بی دریغ اساتید محترم که با راهنماییهای سازنده و حوصله فراوان راهگشای اینجانب در نگارش این پژوهش بودهاند، تقدیر و تشکر کنم.
همچنین از همکاری صمیمانه و خالصانه دوستان عزیزی که کلامی را به من آموختند و همانند نوری، پرتو افشان مسیر راهم بودند، تشکر مینمایم.
الهام سامری
بهمن 93
تقدیم به:
پدر و مادر فداکارم که همواره دعای خیرشان بدرقهی راهم بوده است،
همسر مهربانم به پاس تمامی ایستادگیهایش،
فرزندان عزیزم و
تمامی دوستان و بزرگوارانی که همراهم بودند.
فهرست
عنوانصفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1
1- کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-4 اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-5 سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-6 فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………………… 8
1-8 روش گردآوری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-9 جامعه آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………… 10
1-10 ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 10
1-11 خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………………………………………… 11
2- مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 12
1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-2 سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-2-1 مدل های سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………………… 15
2-2-1-1 مدل شتابنده سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………….. 16
2-2-1-2 تئوری شتابنده انعطاف پذیر سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………… 19
2-2-1-3 مدل نئو کلاسیک سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………. 19
2-2-1-3-1 مدل جورگنسن ……………………………………………………………………………………………………………….. 20
2-1-1-3-2 مدل کیوتوبین سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………. 23
2-2-1-4 مدل سرمایه گذاری در حضور اطلاعات نامتقارن …………………………………………………………………………. 28
2-2-2 انواع تصمیمات سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………………… 30
2-2-2-1 تصمیمات توسعه ای …………………………………………………………………………………………………………….. 31
2-2-2-2 تصمیمات جایگزینی یا انتخاب …………………………………………………………………………………………………. 32
2-2-2-3 تصمیمات خرید یا اجاره ………………………………………………………………………………………………………… 33
2-1-3 فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………….. 34
2-1-3-1 جستجوی پروژه ی جدید………………………………………………………………………………………………………… 34
2-2-3-2 جمع آوری اطلاعات درمورد پروژه ………………………………………………………………………………………….. 35
2-2-3-3 ارزیابی پروژه ………………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-2-3-4 انتخاب پروژه ……………………………………………………………………………………………………………………. 37
2-3 تأمین مالی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
2-3-1شیوه های تأمین مالی ……………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-3-1-1 بدهی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 39
2-3-1-2 انتشارات سهام عادی ……………………………………………………………………………………………………………. 41
2-3-1-3 انتشارات سهام ممتاز ……………………………………………………………………………………………………………. 44
2-3-1-4 سود انباشته ………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-3-2مدل تأمین مالی ……………………………………………………………………………………………………………………… 46
2-3-3 مدل سلسله مراتب تأمین مالی ……………………………………………………………………………………………………… 49
2-4 تأمین مالی و سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………….. 55
2-4-1 منابع داخلی و سرمایه گذاری ……………………………………………………………………………………………………… 55
2-4-2 منابع داخلی و مدل های سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………… 60
2-4-3 محدودیت مالی و سرمایه گذاری جریان نقدی ……………………………………………………………………………………. 65
2-5 مطالعات پیشین ………………………………………………………………………………………………………………………… 68
2-5-1 مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………….. 68
2-5-1-1 مطالعات متمرکز و سرمایه گذاری و جریان های نقدی …………………………………………………………………….. 68
2-5-1-2 مطالعات متمرکز و محدودیت هاای مالی و حساسیت های جریان های نقدی – سرمایه گذاری …………………………… 72
2-5-2 مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………………………………… 75
2-5-2-1 مطالعات خارجی متمرکز در محدودیت های مالی…………………………………………………………………………….. 75
2-5-2-2مطالعات خارجی متمرکز در مبنای ایجاد محدودیت های مالی ……………………………………………………………….. 82
2-5-2-3 مطالعات خارجی با یافته های متضاد مطالعات اولیه …………………………………………………………………………. 83
2-6 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………….. 86
3- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. 87
3-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
3-2 بیان مسأله و تدوین فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………89
3-2-1ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری- جریان های نقدی با سطح و زمان بندی مخارج سرمایه گذاری ………………………… 89
3-2-2 فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………………. 90
3-2-3 فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………. 90
3-2-4 فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………… 90
3-3 آزمون های آماری …………………………………………………………………………………………………………………….. 90
3-3-1 آزمون های مرتبط با فرض های اساسی مدل رگرسیون ………………………………………………………………………… 91
3-3-1-1 فرض های اساسی رگرسیون

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *