— (433)

2522855137795معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه و دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری ، ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم :
اصل برائت : التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند .
اصل رعایت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات و منابع در اختیار .
اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی .
اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ، حیوان و نبات ) و سایر صاحبان حق .
اصل رازداری : تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد ، سازمان ها و کشورها و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق .
اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت .
اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی ومعنوی دانشگاه وکلیه همکاران پژوهش .
اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظرداشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
امضاء پژوهشگر :

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزي
دانشکده اقتصاد و حسابداري
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
گرایش : حسابداری
عنوان :
تأثير سودآوري و پراكندگي مالكيت بر ميزان افشاي اختياري
استاد راهنما :
دکتر آزیتا جهانشاد
استاد مشاور :
دکتر زهرا پورزمانی
پژوهشگر :حمیده طاهری
تابستان 1391

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

Central Tehran Branch
Faculty Of Economics & Accounting-Department Accounting
Thesis ” M .A ”
On Accounting
Subject :
The effect of profitability and Dispersed ownership on voluntary disclosure
Advisor : Dr.Jahanshad
Reader: Dr.Poorzamani
By : Hamideh Taheri
Summer
برخود مي دانم از
سركار خانم دكتر آزیتا جهانشاد ؛ استاد راهنماي پايان نامه ام
سرکار خانم دکتر زهرا پورزمانی ؛ استاد مشاور پايان نامه ام
سرکار خانم دکتر زهرا لشکری ، كه زحمت داوري اين پايان نامه را برعهده گرفتند كمال تشكر را داشته باشم.
تقدیم به :
زنده ياد مادر م؛ او كه تنها دلیل حركت در روزهاي سراسر نااميديم بود
و
پدرم ؛ به پاس محبتها و گذشتهای بی پایان اش

«خداوندا ، اين توفيق نيز جز در سايه مرحمت تو ميسر نبود، اميد كه مرا در ادامه اين مسير نيز از لطف خود محروم نسازي.»
فهرست مطالب
صفحه عنوان
چکیده فارسی ……………………………………………. 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1مقدمه …………………………………………………… 3
1-2 بیان مسئله ………………………………………………… 4
1-3 اهداف تحقیق ……………………………………………… 6
1-4اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ………………….. 7
1-5فرضیه های تحقیق …………………………………………. 8
1-6روش تحقیق ………………………………………………. 8
1-7قلمرو تحقیق ………………………………………………. 8
1-8جامعه و حجم نمونه ……………………………………….. 9
1-9روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات ……………. 9
1-10واژه های کلیدی تحقیق …………………………………… 9
1- 11چارچوب کلی تحقیق ……………………………………… 11
فصل دوم : مطالعات نظری
2-1 مقدمه …………………………………………………….. 13
2-2 افشا و مفهوم آن در حسابداری ……………………………. 13
2-3 مبانی نظری افشا در حسابداری ……………………………. 15
هدف از افشا
مخاطبین افشا
محتوای افشا
میزان افشا
روش های افشا
2-4 رعایت انصاف در افشای اطلاعات ……………………….. 25
پیشنهاد بدفورد برای افشای اطلاعات
تئوری لِو
دیدگاه گ آ ، حفظ حریم شخصی مصرف کننده
دستاوردهای کمیته جنکینز
جایگاه افشا در بازار سرمایه ………………………………. 28
هزینه های افشا …………………………………………… 30
مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری ……………………… 32
انگیزه های افشای اختیاری ……………………………….. 34
فرضیه معاملات بازار سرمایه
فرضیه پاسخ خواهی در خصوص کنترل شرکت
فرضیه سهام جایزه
فرضیه هزینه دعاوی حقوقی
فرضیه آشکار کردن توانایی و استعداد مدیریت
فرضیه هزینه خصوصی
ساختار مالکیت …………………………………………….. 38
تعریف ساختار مالکیت
ساختار مالکیت و نظریه نمایندگی
ساختار مالکیت و افشای اختیاری
سودآوری و نقش آن در افشای اختیاری …………………… 43
مروری بر مطالعات پیشین …………………………………. 44
مطالعات خارج از ایران
مطالعات داخل ایران
فصل سوم : روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)
3-1 مقدمه …………………………………………………….. 51
3-2روش تحقیق ……………………………………………….. 51
3-3 فرضیه تحقیق و مبانی نظری آن …………………………… 51
3-4 جامعه آماری تحقیق ………………………………………. 53
3-5 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………… 54
3-6 روش جمع آوری داده ها…………………………………… 55
3-7 قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………… 56
3-8 متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها ……………….. 56
متغیر وابسته تحقیق
متغیرهای مستقل تحقیق
متغیرهای کنترلی تحقیق
مدل تحقیق ……………………………………………….. 58
نحوه آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………. 59
مدل رگرسیون
آزمون خودهمبستگی جملات خطا
روش تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون های مرتبط با انتخاب نوع مدل
تحلیل توصیفی داده ها
3-11 خلاصه فصل …………………………………………….. 67
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه …………………………………………………. 69
4-2 آماررسیر توصیفی متغیرهای تحقیق …………………….. 69
4-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق ……… 74
4-4 بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق ……………….. 75
4-5 بررسی همخطی بین متغیرهای تحقیق ………………….. 77
4-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………….. 77
برآورد مدل
تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق
تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق
سایر یافته های تحقیق
خلاصه تحقیق …………………………………………. 83
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه ……………………………………………….. 85
5-2 خلاصه و نتیجه

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *