— (439)

901700290195
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به اینکه عالم محضر خداوند است وهمواره ناظر بر اعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش پژوهش ونظر به اهمیت جایگاه ودانشگاه در اعتلای فرهنگ وتمدن بشری ما دانشجویان واعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم.
اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده واز آن تخطی نکنیم:
1-اصل برائت:التزام به برائت جویی ازهرگونه رفتار غیر حرفه ای واعلام موضوع نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوهش را به شائب های غیر علمی می پالایند.
2-اصل رعایت انصاف وامانت:تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی وحفاظت از اموال تجهیزات ومنابع در اختیار.
3-اصل ترویج:تعهد به رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات وانتقال آنبه همکاران علمی ودانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
4-اصل احترام:تعهد به رعایت حریم ها وحرمت ها در انجام تحقیقات ورعایت جانب نقد وخودداری از هرگونه حرمت شکنی.
5-اصل رعایت حقوق:التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران وپژوهیدگان (انسان حیوان ونبات) وسایر صاحبان حق.
6-اصل راز داری:تعهد به صیانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد سازمان ها وکشورهاوکلیه افراد ونهادهای مرتبط با تحقیق.
7-اصل حقیقت جویی:تلاش در راستای پی جویی حقیقت ووفاداری به آن ودوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
8-اصل مالکیت مادی ومعنوی:تعهد به رعایت کامل حقوق مادی ومعنوی دانشگاه وکلیه همکاران پژوهش.
9-اصل منافع ملی:تعهد به رعایت مصالح ملی ودر نظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

امضاء پژوهشگر
2290188-823870
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش: حسابداری
عنوان:
رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی
استاد راهنما:
دکتر آزیتا جهانشاد
استاد مشاور:
دکتر زهرا پور زمانی
پژوهشگر:
محمد حمزه
تابستان 1393
این ناچیز اگر قدریست، تقدیم به:
روح مادر عزیزم
مهربان ترین و عزیزترین کسی که در زندگی داشتیم، مظهر واقعی عشق و از خود گذشتگی، افسوس که با رفتنش ما را از بزرگ ترین نعمت خداوند محروم کرد.
پدرم
که همواره، دستان پرتلاشش تکیه گاهم، خردش راهنمایم و کردارش الگوی زندگی من بوده است.
گل های هستی، برادر و خواهرانم
و
همسرم که همواره با حمایت های بی دریغ خود باعث ایجاد دلگرمی و اطمینان خاطر در راستای تحقق اهدافم بوده است .
تشکر و قدر دانی :
با تشکر فراوان از راهنمایی های بی دریغ اساتید محترم:
سرکار خانم دکتر آزیتا جهانشاد (استاد راهنما)
سرکار خانم دکتر زهرا پور زمانی (استاد مشاور)
سرکار خانم دکتر زهرا لشگری
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب محمد حمزه دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 900795952 در رشته حسابداری گرایش عمومی که در تاریخ 21/04/93 ازپایان نامه خود تحت عنوان رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی با کسب نمره 18 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:

بسمه تعالی

در تاریخ 21/04/93
دانشجـوی کارشناسی ارشد آقای محمد حمزه از پایان نامه خود دفـاع نمـوده و بـا نمـره 18 بحـروف هجده و بـا درجـه بسیار خوب مورد تصویـب قـرار گرفت.
امضاء استاد راهنما
بسمه تعالی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان نامه: 10121301922037
عنوان پایان نامه: رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی
نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد حمزه
شماره دانشجویی: 900795952
رشته تحصیلی: حسابداری
گرایش: عمومی تاریخ شروع پایان نامه: 04/10/92
تاریخ اتمام پایان نامه: 21/04/93
استاد / استادان راهنما: دکتر آزیتا جهانشاد
استاد / استادان مشاور: دکتر زهرا پور زمانی
آدرس و شماره تلفن:
چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ):
بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی هوی و همکاران (2013) ، رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی سنجیده شده است. داده‌های مورد نیاز مدل ها از میان شرکتهایی جمعآوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387 تا 1391 – به مدت 5 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آنها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب 140 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر وجود رابطه مستقیم بین اجتناب مالیاتی با فعالیت های غیرمسئولانه پاسخگویی اجتماعی در برخی حالتها می باشد. همچنین بین اجتناب مالیاتی با بدهی های احتمالی غیرمسئولانه پاسخگویی اجتماعی رابطه مستقیم ندارد.
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب نیست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات طرح
1-1- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن…………………………………………………………………………………….3
1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………4
1-5- مدل های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………4
1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………..7
1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-8- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-1-1- قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………..9
1-8-2- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………9
1-9- جامعه و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………..10
1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………10
فصل دوم: مطالعات نظری
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2- تعاریف مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..13
2-3- تعریف های سازمانی CSP………………………………………………………………………………………………………….17
2-4- ابعاد مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….17
2-5- اهمیت مالیات…………………………………………………………………………………………………………………………….18
2-6- نقش مالیات در جامعه…………………………………………………………………………………………………………………18
2-7- مالیات و جایگاه آن در

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *