— (439)

901700290195
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به اینکه عالم محضر خداوند است وهمواره ناظر بر اعمال انسان وبه منظور پاس داشت مقام بلند دانش پژوهش ونظر به اهمیت جایگاه ودانشگاه در اعتلای فرهنگ وتمدن بشری ما دانشجویان واعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم.
اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده واز آن تخطی نکنیم:
1-اصل برائت:التزام به برائت جویی ازهرگونه رفتار غیر حرفه ای واعلام موضوع نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوهش را به شائب های غیر علمی می پالایند.
2-اصل رعایت انصاف وامانت:تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی وحفاظت از اموال تجهیزات ومنابع در اختیار.
3-اصل ترویج:تعهد به رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات وانتقال آنبه همکاران علمی ودانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
4-اصل احترام:تعهد به رعایت حریم ها وحرمت ها در انجام تحقیقات ورعایت جانب نقد وخودداری از هرگونه حرمت شکنی.
5-اصل رعایت حقوق:التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران وپژوهیدگان (انسان حیوان ونبات) وسایر صاحبان حق.
6-اصل راز داری:تعهد به صیانت از اسرار واطلاعات محرمانه افراد سازمان ها وکشورهاوکلیه افراد ونهادهای مرتبط با تحقیق.
7-اصل حقیقت جویی:تلاش در راستای پی جویی حقیقت ووفاداری به آن ودوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت.
8-اصل مالکیت مادی ومعنوی:تعهد به رعایت کامل حقوق مادی ومعنوی دانشگاه وکلیه همکاران پژوهش.
9-اصل منافع ملی:تعهد به رعایت مصالح ملی ودر نظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

امضاء پژوهشگر
2290188-823870
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزي
دانشكده اقتصاد و مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش: حسابداری
عنوان:
رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي
استاد راهنما:
دکتر آزیتا جهانشاد
استاد مشاور:
دکتر زهرا پور زمانی
پژوهشگر:
محمد حمزه
تابستان 1393
اين ناچيز اگر قدريست، تقدیم به:
روح مادر عزیزم
مهربان ترين و عزيزترين كسي كه در زندگي داشتيم، مظهر واقعي عشق و از خود گذشتگي، افسوس كه با رفتنش ما را از بزرگ ترين نعمت خداوند محروم كرد.
پدرم
كه همواره، دستان پرتلاشش تكيه گاهم، خردش راهنمايم و كردارش الگوي زندگي من بوده است.
گل های هستی، برادر و خواهرانم
و
همسرم که همواره با حمایت های بی دریغ خود باعث ایجاد دلگرمی و اطمینان خاطر در راستای تحقق اهدافم بوده است .
تشکر و قدر دانی :
با تشکر فراوان از راهنمایی های بی دریغ اساتید محترم:
سرکار خانم دکتر آزیتا جهانشاد (استاد راهنما)
سرکار خانم دکتر زهرا پور زمانی (استاد مشاور)
سرکار خانم دکتر زهرا لشگری
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب محمد حمزه دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 900795952 در رشته حسابداری گرایش عمومی که در تاریخ 21/04/93 ازپایان نامه خود تحت عنوان رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي با کسب نمره 18 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:

بسمه تعالی

در تاریخ 21/04/93
دانشجـوی کارشناسی ارشد آقای محمد حمزه از پایان نامه خود دفـاع نمـوده و بـا نمـره 18 بحـروف هجده و بـا درجـه بسیار خوب مورد تصویـب قـرار گرفت.
امضاء استاد راهنما
بسمه تعالی

دانشکده اقتصاد و حسابداری
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 101 کد شناسایی پایان نامه: 10121301922037
عنوان پایان نامه: رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي
نام و نام خانوادگی دانشجو: محمد حمزه
شماره دانشجویی: 900795952
رشته تحصیلی: حسابداری
گرایش: عمومی تاریخ شروع پایان نامه: 04/10/92
تاریخ اتمام پایان نامه: 21/04/93
استاد / استادان راهنما: دکتر آزیتا جهانشاد
استاد / استادان مشاور: دکتر زهرا پور زمانی
آدرس و شماره تلفن:
چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده ):
بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقيق حاضر تعيين شد. به اين منظور با تبعيت از مدلهاي رگرسيوني هوي و همکاران (2013) ، رابطه بين مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي سنجیده شده است. داده‌هاي مورد نياز مدل ها از ميان شركتهايي جمعآوري شد كه طي قلمرو زماني تحقيق از سال 1387 تا 1391 – به مدت 5 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آنها بيش از سه ماه وقفه نداشته است. بدين ترتيب 140 شركت به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.
نتايج اين تجزيه و تحليل بيانگر وجود رابطه مستقیم بين اجتناب مالياتي با فعاليت هاي غيرمسئولانه پاسخگويي اجتماعي در برخی حالتها می باشد. همچنین بین اجتناب مالياتي با بدهي هاي احتمالي غيرمسئولانه پاسخگويي اجتماعي رابطه مستقيم ندارد.
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب نیست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: كليات طرح
1-1- بيان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-3- اهميت موضوع تحقيق و انگیزش انتخاب آن…………………………………………………………………………………….3
1-4- سوالات و فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………4
1-5- مدل های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………4
1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………..7
1-7- روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-8- قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-1-1- قلمرو موضوعي تحقيق………………………………………………………………………………………………………..9
1-8-2- قلمرو مکاني و زماني تحقيق…………………………………………………………………………………………………9
1-9- جامعه و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………..10
1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………10
فصل دوم: مطالعات نظري
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-2- تعاریف مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………..13
2-3- تعریف های سازمانی CSP………………………………………………………………………………………………………….17
2-4- ابعاد مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….17
2-5- اهميت ماليات…………………………………………………………………………………………………………………………….18
2-6- نقش ماليات در جامعه…………………………………………………………………………………………………………………18
2-7- ماليات و جايگاه آن در

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *