— (441)

تاریخ:…………..
شماره:………….
پیوست:………..
تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه
اینجانب محمد باقر میرزایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری با شماره دانشجویی 910878050 که در تاریخ 05/06/1393 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام با کسب نمره 75/17 و درجه بسیارخوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1-این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورودیه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ، امضا، اثر انگشت:
گواهی امضاء:
دانشجوی فوق الذکر احراز هویت شد. فقط امضای ایشان گواهی می گردد.
احمد سرلک
رئیس پژوهش دانشکده

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام
استاد راهنما :
دکتر مجید زنجیردار
نگارش:
محمد باقر میرزایی
تابستان 1393
2474595-409575
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
Information uncertainty and stock price crash risk reduction
Thesis Advisor:
M.Zanjerdar Ph.D.
By:
Mohammad Bagher Mirzaei
Summer 2014
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مدیریت گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: حسابداری
عنوان:
عدم اطمینان اطلاعاتی و كاهش خطر سقوط قيمت سهام
نگارش:
محمد باقر میرزایی
تابستان 1393
هیأت داوران:
استاد راهنما: دکتر مجید زنجیردار
استاد مشاور: دکتر پیمان غفاری آشتیانی
استاد داور: دکتر ایرج نوری
مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار
سپاسگزاری:
سپاس ايزد منان را كه توفيق فراگيري علم را برمن عطا فرمود و مرا در كوران مشكلات و سختي‌ها ياري نمود، تا اين رساله را با موفقيت به پايان برسانم.
در طول دوران تحصيلي و تهيه اين پايان نامه از راهنمايي ها و مساعدت‌‌هاي اساتيد و سروران عزيزي بهره ‌برده‌ام كه در اينجا لازم است از همه ايشان مراتب سپاس قلبي و تشكر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر مجید زنجیردار استاد راهنما و همچنین جناب آقای دکتر پیمان غفاری آشتیانی و دکتر ایرج نوری اساتید داور ، صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .
هم چنین تشکر ویژه دارم از مدیریت پژوهش دانشکده جناب آقای دکتر احمد سرلک و از خداوند متعال موفقیتهای بزرگتر در زندگی را برایشان آرزومندم.
تقدیم به:

تقدیم به همسر مهربانم و فرزندان دلبندم
که در تمام طول تحصیل، همراه و همگام من بوده اند
و با قلبی آکنده از عشق و معرفت؛
محیطی سرشار از سلامت، امنیت، آرامش و آسایش برایم فراهم آورده اند.

TOC f A h z t “Heading 1,مطالب” c چکیده: PAGEREF _Toc400916992 h 1فصل اول: كليات تحقیق1-1 مقدمه PAGEREF _Toc400916995 h 31-2 تاریخچه مطالعاتی PAGEREF _Toc400916996 h 31-3 بیان مسئله PAGEREF _Toc400916997 h 51-4 چارچوب نظری و مدل تحقیق PAGEREF _Toc400916998 h 61-5 فرضیه‌های تحقیق PAGEREF _Toc400916999 h 81-6 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc400917000 h 81-6-1 اهداف علمی PAGEREF _Toc400917001 h 81-6-2 اهداف کاربردی PAGEREF _Toc400917002 h 91-7 اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc400917003 h 91-8 حدود مطالعاتی PAGEREF _Toc400917004 h 101-8-1 قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc400917005 h 101-8-2 قلمرو زمانی تحقیق PAGEREF _Toc400917006 h 101-8-3 قلمرو موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc400917007 h 101-9 استفاده کنندگان تحقیق PAGEREF _Toc400917008 h 101-9-1 استفاده کنندگان مستقیم PAGEREF _Toc400917009 h 101-9-2 استفاده کنندگان غیرمستقیم PAGEREF _Toc400917010 h 101-10 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات PAGEREF _Toc400917011 h 10فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق2-1 مقدمه PAGEREF _Toc400917014 h 142-2 عدم اطمینان اطلاعاتی PAGEREF _Toc400917015 h 152-3 قیمت سهام PAGEREF _Toc400917016 h 162-4 سقوط قیمت سهام PAGEREF _Toc400917017 h 162-5 تعیین قیمت سهام PAGEREF _Toc400917018 h 172-6 اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت‌های سهام PAGEREF _Toc400917019 h 202-7 عوامل موثر بر قيمت سهام PAGEREF _Toc400917020 h 212-7-1 عوامل بیرونی PAGEREF _Toc400917021 h 222-7-1-1 عوامل اقتصادي PAGEREF _Toc400917022 h 222-7-1-2 عوامل سياسي – نظامي PAGEREF _Toc400917023 h 252-7-1-3 عوامل فرهنگی- رفتاری PAGEREF _Toc400917024 h 262-7-2 عوامل درونی PAGEREF _Toc400917025 h 272-8 محتواي اطلاعاتي قيمت سهام PAGEREF _Toc400917026 h 292-9 دو دیدگاه در مورد تغییرات گذشته قیمت سهام برای پیش بینی قیمت در آینده PAGEREF _Toc400917027 h 322-10 نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات PAGEREF _Toc400917028 h 332-11 عدم تقارن اطلاعاتی PAGEREF _Toc400917029 h 352-12 نقش سهامداران نهادي در عدم تقارن اطلاعاتی PAGEREF _Toc400917030 h 362-13 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمایه PAGEREF _Toc400917031 h 382-14 عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران PAGEREF _Toc400917032 h 392-15 اندازه شرکت PAGEREF _Toc400917033 h 392-16 اهرم مالی PAGEREF _Toc400917034 h 392-17 پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc400917035 h 402-17-1 پژوهش‌های داخلی PAGEREF _Toc400917036 h 402-17-2 پژوهش‌های خارجی PAGEREF _Toc400917037 h 46فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق3-1 مقدمه PAGEREF _Toc400917040 h 503-2 روش تحقیق PAGEREF _Toc400917041 h 503-3 جامعه اماری و نمونه اماری PAGEREF _Toc400917042 h 513-4 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها PAGEREF _Toc400917043 h 523-5 فرضیات پژوهش PAGEREF _Toc400917044 h 553-6 قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc400917045 h 553-6-1 قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc400917046 h 553-6-2 قلمرو زمانی تحقیق PAGEREF _Toc400917047 h 563-6-3 قلمرو موضوعي تحقیق PAGEREF _Toc400917048 h 563-7 روش جمع آوری داده ها PAGEREF _Toc400917049 h 563-8 تابع آماره PAGEREF _Toc400917050 h 563-8-1 آمار توصيفي داده ها PAGEREF _Toc400917051 h 563-8-2 آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (KS) PAGEREF _Toc400917052 h 573-8-3 آزمون دوربین واتسون PAGEREF _Toc400917053 h 583-8-4 چند هم خطی PAGEREF _Toc400917054 h 593-8-5 برازش رگرسیون چندگانه و منطق آزمون فرضیه PAGEREF _Toc400917055 h 603-8-6 دیاگرام پراکنش و معادله خط PAGEREF _Toc400917056 h 613-8-7 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون) PAGEREF _Toc400917057 h 613-8-8 ضریب تعیین PAGEREF _Toc400917058 h 623-8-9 ضریب تعیین تعدیل شده PAGEREF _Toc400917059 h 633-8-10 معرفی نرم افزار SPSS PAGEREF _Toc400917060 h 64فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها4-1 مقدمه‏ PAGEREF _Toc400917063 h 664-2 شاخص های توصیفی متغیرها PAGEREF _Toc400917064 h 664-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc400917065 h 684-3-1 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها PAGEREF _Toc400917066 h 684-3-2 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود PAGEREF _Toc400917067 h 694-3-2-1 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول PAGEREF _Toc400917068 h 694-3-2-2 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی دوم PAGEREF _Toc400917069 h 714-3-2-3 تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی سوم PAGEREF _Toc400917070 h 74فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات5-1 مقدمه PAGEREF _Toc400917073 h 795-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها PAGEREF _Toc400917074 h 795-2-1 نتايج فرضیه اصلی اول PAGEREF _Toc400917075 h 795-2-2 نتايج فرضیه اصلی دوم PAGEREF _Toc400917076 h 805-2-3 نتايج فرضیه اصلی سوم PAGEREF _Toc400917077 h 815-3 نتیجه گیری کلی تحقیق PAGEREF _Toc400917078 h 825-4 پیشنهادها PAGEREF _Toc400917079 h 825-4-1 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش PAGEREF _Toc400917080 h 825-4-2 پیشنهادهای برای پژوهش های آتی PAGEREF _Toc400917081 h 835-5 محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc400917082 h 83منابع و ماخذمنابع فارسي PAGEREF _Toc400917084 h 85منابع لاتین: PAGEREF _Toc400917085 h 88پیوست هاچکیده انگلیسی: PAGEREF _Toc400917088 h 93 TOC f A h z t “Heading 1,مطالب” c

TOC f B h z t “Heading 2,جداول” c جدول 3-1 مراحل مختلف نمونه گیری PAGEREF _Toc391366021 h 52جدول 4-1 شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) PAGEREF _Toc391366022 h 67جدول 4-2 آزمون کلموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته (خطر سقوط سهام) PAGEREF _Toc391366023 h 69جدول 4-3 آزمون معناداری رگرسیون (آزمون هوسمر و لمشو) PAGEREF _Toc391366024 h 69جدول 4-4 ضرایب تعیین بین دو متغیر عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام PAGEREF _Toc391366025 h 70جدول 4-5 يافته هاي رگرسيون لجستيك ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام PAGEREF _Toc391366026 h 70جدول 4-6 آزمون معناداری رگرسیون (آزمون هوسمر و لمشو) در سطح شركت هاي با عدم تقارن اطلاعاتي

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *