— (444)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بندرعباس
گروه حسابداری
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

عنوان:
مطالعه تجربی تأثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
یوسف احدی سرکانی
نگارش:
صدیقه گودرزی
بهار 1394
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه3
1-2) بیان مسأله4
1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق6
1-4) جنبههای جدید تحقیق6
1-5) اهداف تحقیق7
1-6) فرضیههای تحقیق و مبانی نظری فرضیهها7
1-7) قلمرو تحقیق11
1-7-1) قلمرو موضوعی تحقیق11
1-7-2) قلمرو زمانی تحقیق11
1-7-3) قلمرو مکانی تحقیق11
1-8) استفادهکنندگان از نتایج تحقیق11
1-9) تعریف واژهها و اصطلاحات عملیاتی12
1-10) ساختارتحقیق15
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه17
2-2) ادبیات و مبانی نظری تحقیق18
2-2-1) حاکمیت شرکتی18
2-2-1-1) اهداف حاکمیت شرکتی20
2-2-1-2) مزایای حاکمیت شرکتی21
2-2-1-3) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی22
2-2-1-3-1) سیستم درون سازمانی22
2-2-1-3-2) سیستم برون سازمانی25
2-2-1-4) تمرکز مالکیت26
2-2-1-5) مالکیت نهادی29
2-2-1-6) مالکیت خانوادگی (مدیریتی)29
2-2-1-7) حاکمیت شرکتی در ایران30
2-2-1-8) مالکیت شرکتها32
2-2-1-9) ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی32
2-2-1-10) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران33
2-2-2) ساختار مالکیت34
2-2-2-1) مالکیت نهادی35
2-2-2-2) مالکیت شرکتی37
2-2-2-3) مالکیت مدیریتی38
2-2-2-4) مالکیت خارجی42
2-2-3) شیوههای تأمین مالی46
2-2-3-1) شیوههای مختلف تأمین مالی بر اساس مدت46
2-2-3-2) شیوههای مختلف تأمین مالی بر اساس منبع47
2-2-3-3) روشهای متداول برای تأمین مالی47
2-2-3-4) تأمین مالی کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت48
2-2-3-5) سهام ممتاز53
2-2-3-6) سهام عادی56
2-2-3-7) سود انباشته58
2-2-4) مخارج سرمایهای و تصمیمات مربوط به آن60
2-2-4-1) اهمیت مخارج سرمایهای62
2-2-4-2) انواع سرمایهگذاری63
2-2-4-3) بیش (کم) سرمایهگذاری65
2-3) پیشینه تحقیق67
2-3-1) پیشینه داخلی تحقیق67
2-3-2) پیشینه خارجی تحقیق70
2-4) خلاصه فصل72
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه74
3-2) فرضیههای تحقيق74
3-3) روش تحقیق76
3-4) مدلهای تحقیق76
3-5) جامعه آماري80
3-6) نمونه آماري80
3-7) روش جمعآوري اطلاعات83
3-8) روشهای تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها83
3-8-1) رگرسیون لوجستیک83
3-8-2) رگرسیون چندمتغیره87
3-9) خلاصه فصل90
فصل چهارم: تجزیهوتحلیل دادهها
4-1) مقدمه92
4-2) آمارهای توصیفی92
4-3) تجزیه و تحلیل دادهها95
4-3-1) آمار استنباطی95
4-3-2) پایایی متغیرها95
4-3-3) نتایج آزمون فرضیهها96
4-3-3-1) آزمون فرضیه اول96
4-3-3-2) آزمون فرضیه دوم99
4-3-3-3) آزمون فرضیه سوم102
4-3-3-4) آزمون فرضیه چهارم108
4-4) خلاصه فصل114
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه118
5-2) خلاصه تحقیق118
5-3) نتایج حاصل از بررسی فرضیههای تحقیق119
5-3-1) سایر نتایج تحقیق122
5-4) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق121
5-5) پیشنهادها برای تحقیقهای آتی123
5-6) محدودیتهای تحقیق123
5-7) خلاصه فصل124
منابع
الف) منابع فارسی125
الف) منابع انگلیسی127
پیوستها130
چکیده انگلیسی146
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 2-1) روشهای تأمین مالی کوتاهمدت49
جدول 2-1) روشهای تأمین مالی میانمدت و بلندمدت51
جدول 3-1) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق79
جدول 3-2) پراکندگی شرکتهای نمونه در صنعت82
جدول 4-1) آمار توصیفی93
جدول 4-2) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو95
جدول 4-3) خروجیهای آماری مربوط به فرضیه اول97
جدول 4-4) خروجیهای آماری مربوط به فرضیه دوم100
جدول 4-5) ماترسی همبستگی فرضیه سوم103
جدول 4-6) آزمون F لیمر104
جدول 4-7) آزمون هاسمن105
جدول 4-8) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل سوم106
جدول 4-9) ماترسی همبستگی فرضیه چهارم109
جدول 4-10) آزمون F لیمر110
جدول 4-11) آزمون هاسمن111
جدول 4-12) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل چهارم112
جدول 4-13) نتایج فرضیههای تحقیق115
جدول 5-1) جدول نتایج تحقیق121
چکیده
مدیران ممکن است به منظور پاسخگویی به تمایلات سرمایهگذاران اقدام به سرمایهگذاری در پروژههایی نمایند که توجیه اقتصادی بلندمدت نداشته باشد. نتیجه پیروی از چنین الگویی میتواند منجر به پدیدهای شود که به عنوان سرمایهگذاری بیش از حد یا سرمایهگذاری کمتر از حد شناخته شده است. این پیامد ممکن است ناشی از ترکیب سهامداران، مدیران و سایر شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی باشد. از سوی دیگر مقررات اعمال شده در قوانین حاکمیت شرکتی کشورها ممکن است شیوههای تأمین مالی را نیز متأثر سازد. این مطالعه شواهدی را در مورد رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه مینماید. در این تحقیق از مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت بلوکی، نسبت اعضای غیرموظف و دوگانگی وظیفه مدیرعامل به عنوان شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی استفاده شده است. همچنین از تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی به عنوان شیوههای تأمین مالی استفاده کردهایم و از سرمایهگذاری بیش از حد و کمتر از حد به عنوان شاخصهای مدیریت سرمایهگذاری استفاده کردیم. پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از حیث روششناسي از نوع تحقيقهای توصيفي- همبستگي است. بدین منظور دادههای مورد نیاز از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1392 جمعآوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده بسته به نوع فرضیه، رگرسیون لاجستیک، رگرسیون چند متغیره و آزمون F میباشند. نتایج تحقیق نشان داد که اولاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثانیاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثالثاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد. و نهایتاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی: سرمایهگذاری بیش از حد، سرمایهگذاری کمتر از حد، مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، تأمین مالی از طریق منابع داخلی.
فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه
مكانيزمهاي حاكميت شركتي به مرور زمان بوجود ميآيند. برخي شركتها داراي مكانيزمهاي قوي حاكميت شركتي مثلاً در تعداد اعضاي مستقل هيأتمديره، حضور سرمايهگذاران نهادي ميباشند. برخي شركتها نيز داراي حاكميت شركتي ضعيفي ميباشند. در اين تحقيق توانايي حاكميت شركتي از كفايت حاكميت شركتي تفكيك ميشود. توانايي (يا ضعف) حاكميت شركتي بعنوان اندازه حاكميت شركتي قلمداد ميشود. شركتي كه داراي تعداد بيشتري عضو هيأتمديره مستقل، سرمايهگذاران نهادي بوده، درصد مالكيت اعضاي هيأتمديره و اعضاي غيرموظف هيأت مديره باشد داراي حاكميت شركتي توانمند محسوب ميشود. در مقابل، حاكميت شركتي در صورتي كافي تلقي ميشود كه در كاهش هزينههاي نمايندگي مؤثر واقع شود. حاكميت شركتي مي تواند ضعيف ولي كافي باشد با اين شرط كه در زمان شروع آن، مسئله نمايندگي در حد پايين باشد. حاكميت شركتي ميتواند قوي (توانمند) بوده ولي كافي نباشد (نیکو مرام و محمدزاده سالطه، 1389).
واحدهای تجاری همواره با فرصتهای سرمایهگذاری زیادی روبرو میشوند و نیازمند تصمیمگیری منطقی نسبت به یک سرمایهگذاری بهینه هستند. در واقع، سرمایهگذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت گیرد، اما مسئله اصلی، انتخاب طرحها و تصمیمگیری راجع به فرصتهای سرمایهگذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت میگیرد. به عبارتی دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مانع انجام یک سرمایهگذاری بهینه میشود (یانگ و جیانگ، 2008).
از این رو واحدهای تجاری برای سرمایهگذاری در طرحهای مختلف باید حد یا میزان سرمایهگذاری را با توجه به محدودیت منابع، مورد توجه قرار دهند. این امر از طريق روشهاي ارزيابي طرحها، از جمله ارزش فعلي خالص انجام ميشود. طبق اين روش، در يك يا چند طرح وقتي سرمايهگذاري انجام ميگيرد كه، ارزش فعلي خالص آن طرح، مثبت باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).
شرکتها در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی روبرو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریانهای وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، فروش داراییها و سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تأمین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آنها میتوانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجرای

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *