— (456)

1365250top

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
دانشکده علوم انسانی
گروه ارتباطات اجتماعی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
تحلیل محتوای وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و جمعیت شناختی
معتادین در سریال های پخش شده در حوزه اعتیاد
مورد مطالعه در استان هرمزگان
استاد راهنما :
سرکار خانم دکتر زهرا زارع
استاد مشاور:
سرکار خانم دکتر نازنین ملکیان
پژوهشگر :
فهیمه زمانی پور

شهریور 1392

تعهد نامه اصالت پایان نامه
اينجانب فهیمه زمانی پور دانش آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته علوم ارتباطات اجتماعی كه در تاريخ 22/06/1392 از پايان نامه خود تحت عنوان ” تحلیل محتوای وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و جمعیت شناختی معتادین معتادین در سریال های پخش شده در حوزه اعتیاد مورد مطالعه در استان هرمزگان ” با كسب نمره 5/17و درجه عالی دفاع نموده ام.
بدينوسيله متعهد مي شوم:
1) اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي كه از
دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، كتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام ، مطابق
ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذكر و درج
كرده ام.
2)اين پايان نامه / رساله قبلاً براي دريافت هيچ مدرك تحصيلي(هم سطح،پايين تر ي ا بالاتر) در ساير
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ كتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد
دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرك
تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت .
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء:
تقدیم به همسرم
به پاس قدردانی از قلبی اکنده از عشق و معرفت
که محیطی سرشار از سلامت ،امنیت و آرامش و آسایش را
برای من فراهم آورده است .

از استاد گرامیم سرکار خانم دکتر زهرا زارع
بسیار سپاسگذارم ، چرا که بدون راهنمایی های ایشان تامین این پایان نامه بسیار مشکل بود .
از سرکار خانم دکتر نازنین ملکیان
به دلیل یاری ها و راهنمایی های بی چشمداشت ایشان که بسیاری از سختی ها را برایم
آسان تر نمودند،سپاسگذارم .

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه ، اهداف ، روش های اجرا و نتایج بدست آمده ) :
امروزه در هیچ جای جهان جامعه ای را نمی یابیم که مصون از انواع آسیبهای اجتماعی باشد .اعتياد وسوءاستفاده افراد از موادمخدر از جمله مسائل اجتماعي است كه بشريت را در معرض خطر جدي قرار داده و غالب كشورهاي جهان به نحوي از انحاء با اين معضل اجتماعي مواجه هستند . تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی قوی می تواند هم در بازنمایی این گروه و هم در نشان دادن مسائل و مشکلات آنها فعالیت داشته باشد در مطالعه حاضر اولین سئوالی که مطرح می شود این است که تلویزیون در برنامه های خود ،خصوصاً در سریالهای تلویزیونی که پربیننده ترین برنامه های این رسانه جمعی است ، چقدر توانسته وضع موجود معتادان را به بینندگان نشان دهد و تا چه میزان پیامدهای اعتیاد و مسائل معتادان را با محتوایی مناسب به تصویر بکشد؟ مطالعه محتوای سریالهای پخش شده از سیمای مرکز هرمزگان در رابطه با معتادان که درسالهای 90 – 88 پخش شده است می تواند از جهات گوناگون از جمله : جامعه پذیر کردن ، الگو دهی ،تغییر نگرش ، جهت دهی به اندیشه ها ، آگاهی دهی به مخاطبین و دادن اطلاعات به تولید کنندگان برنامه هایی در این رابطه نیز حائز اهمیت باشد . دراین پژوهش هدف ، شناخت میزان به تصویر کشیده شدن گروه معتاد در سریالهای مورد بررسی برحسب جنس ، سن، شغل ، تحصیلات ، وضع تأهل ، درآمد و مقولاتی چون برخورد افراد جامعه و همچنین خانواده با فرد معتاد است . جامعه آماری در این پژوهش شامل كلیه سریالهایی است که توسط شبكه استانی مرکز هرمزگان در سالهای 1388 و 1390پخش شده و به اعتیاد پرداخته اند . نمونه مورد مطالعه دربرگیرنده هشت سریال است که به طور تصادفی انتخاب شده اند . سریالهایی که بیش از 17 قسمت داشته اند به طور تصادفی 13 قسمت آنها انتخاب شده و در کل 67 قسمت مشتمل بر 2680 دقیقه مورد تحلیل محتوا قرار گرفته است . روش تحقیق در این پژوهش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوا و منبع مورد مطالعه سریالهاست. در این پژوهش نخست متغیرها مشخص شده ، سپس شاخصها ی هر متغیر شناسایی ، كدگذاری و شمارش می شوند .
یافته های این تحقیق شامل دو بخش است که بخش اول ، بررسی نتایج مطالعات میدانی در رابطه با معتادان و بخش دوم ، تحلیل محتوای سریالهای نشان داده شده در این رابطه در سالهای 90–88 می باشد . نتایج مطالعه نشان داد که : سریال « پرواز در حباب » بیشترین صحنه ها را در رابطه با اعتیاد ، مسائل و مشکلات آن مطرح کرده است . در کلیه سریالها تنها مردان معتاد به تصویر کشیده شده اند در حالی که مطالعات میدانی مورد بررسی نشان داده است که زنان معتاد مسائل و مشکلات خاص خود را دارند که باید به طور خاص به آنها پرداخته شود . هم در مطالعات میدانی و هم در سریالها ، جوانان معتاد بیشترین میزان را داشته اند . بیکاری و تجرد مهمترین ویژگی معتادان است .
کلید واژگان : اعتیاد . پیامدهای اعتیاد . وضعیت اجتماعی .وضعیت اقتصادی .وضعیت جمعیت شناختی . تلویزیون
فهرست مقالات مستخرج از پایان نامه
تحلیل محتوای وضعیت جامعه شناختی معتادین در سریال های پخش شده از استان هرمزگان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات
1-1 پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-2 بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….4
1-4 هدف های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….5
1-5 سوال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..6
1- 6 فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..6
فصل دوم : ادبیات تحقیق 2-1 مقدمه ( معضل اعتیاد – قدرت رسانه )…………………………………………………………………………………9
2- 2 مبانی و چهار چوب نظری تحقیق ………….. …………………………………………………………………………13
2- 3 پیشینه مطالعاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 25
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..38
3- 2 جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………..38
3-3 جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………..39
3-4 تعریف نظری مفاهیم اصلی ……………………………………………………………………………………………….. 39
3-5 تعریف عملیاتی مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………. 39
3-6 واحد تحلیل ………………………………………………………………………………………………………………………….40
3-7 واحد ثبت و واحد شمارش ………………………………………………………………………………………………….40
3-8 اعتبار و روایی داده ها ………………………………………………………………………………………………………….41
3-9 تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..41
فصل چهارم : یافته های مربوط به تحلیل محتوای سریال ها
مقدمه
4-1 صحنه های مربوط به اعتیاد در سریال ها …………………………………………………………………………44
4-2 جنس شخصیتهای معتاد …………………………………………………………………………………………………45
4-3 سن شخصیتهای معتاد …………………………………………………………………………………………………….46
4-4 شغل شخصیتهای معتاد ………………………………………………………………………………………………….47
4-5 وضع تأهل شخصیتهای معتاد ……………………………………………………………………………………………48
4-6 تحصیلات شخصیتهای معتاد ………………………………………………………………………………………………49
4-7 سن بر اساس صحنه ها ……………………………………………………………………………………………………..50
4-8 شغل بر اساس صحنه ها

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *