— (483)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات ایلام
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامهاینجانب شهسوار سلطانیان دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته علوم سیاسی که در تاریخ از پایان نامه خود تحت تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی جمهوري اسلامي ایران در صحنه جهانی با کسب نمره و درجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم:1) این پایان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردي که از دستاوردهاي علمی وپژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و (… استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه قبلا” براي دریافت هیچ مدرك تحصیلی ( هم سطح، پائین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرك تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:شهسوار سلطانیانتاریخ و امضاء:
-340995-735330دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقیقات ایلام
پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم سیاسی«M. A»
عنوان:
تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی جمهوري اسلامي ایران در صحنه جهانی
استاد راهنما:
دكتر جهانبخش مرادی
نگارش:
شهسوار سلطانیان
زمستان 1393

سپاسگزاری
در این جا فرصتی دست داد تا نویسنده مراتب سپاسگزاری خود را از دکتر جهانبخش مرادی و تمامی کسانی که در طول تدوین و نگارش این پایان نامه زحمات زیادی کشیدند، ابراز نماید.

تقديم به:
تمامی ایثارگران، رزمندگان و جانبازانی که هر یک شهیدی زنده اند و به پدر و مادر عزیزم، همسر فداکارم و فرزندان دلبندم .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u چکیده PAGEREF _Toc419728597 h 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- بيان مسأله PAGEREF _Toc419728600 h 31-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق PAGEREF _Toc419728601 h 41-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه PAGEREF _Toc419728602 h 51-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق PAGEREF _Toc419728603 h 61-5- اهداف تحقيق PAGEREF _Toc419728604 h 71-5-1- اهداف کلی PAGEREF _Toc419728605 h 71-5-2- اهداف ویژه PAGEREF _Toc419728606 h 71-6- سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc419728607 h 71-6-1- سوال اصلی PAGEREF _Toc419728608 h 71-6-2-فرضیه اصلی PAGEREF _Toc419728609 h 71-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی PAGEREF _Toc419728610 h 71-8- شرح كامل روش تحقیق PAGEREF _Toc419728611 h 101-9- بررسی و اندازه‌گیری متغیرها PAGEREF _Toc419728612 h 101-10- روش و ابزار گردآوري داده‏ها PAGEREF _Toc419728613 h 101-11- روش‌ها، ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها PAGEREF _Toc419728614 h 11فصل دوم: چارچوب مفهومی تحقیق2-1- پیشینه دیپلماسی PAGEREF _Toc419728617 h 132-2- مفهوم دیپلماسی سنتی PAGEREF _Toc419728618 h 172-3- ديپلماسي عمومي PAGEREF _Toc419728619 h 182-4- ديپلماسي نوين و ويژگي‌هاي آن PAGEREF _Toc419728620 h 192-5- جایگاه دیپلماسی عمومی در نظام بین‌الملل PAGEREF _Toc419728621 h 222-6- شرايط شكل‌گيري ديپلماسي كارآمد متناسب با محيط جديد بين‌الملل PAGEREF _Toc419728622 h 232-6-1- شكل‌گيري كنشگران جديد ديپلماتيك PAGEREF _Toc419728623 h 252-7- اهميت ديپلماسي فعال و مجاري ديپلماتيك PAGEREF _Toc419728624 h 282-8- وظايف ديپلماسي PAGEREF _Toc419728625 h 31فصل سوم: اهمیت و جایگاه دیپلماسی عمومی در راهبردهای جمهوری اسلامی ایران3-1- اصول سياست خارجي ايران و دیپلماسی عمومی PAGEREF _Toc419728628 h 353-2- مراحل سه‌گانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc419728629 h 403-3- جهانی شدن و اهمیت دیپلماسی عمومی ایران PAGEREF _Toc419728630 h 413-4- وضعيت دیپلماسی عمومی فرهنگي ايراني در خاورميانه PAGEREF _Toc419728631 h 453-5- جایگاه ديپلماسي عمومي در ايران PAGEREF _Toc419728632 h 463-6- اولويت‌های تاثیر گذار در افزایش نقش و نفوذ دیپلماسی عمومی ایران PAGEREF _Toc419728633 h 483-6-1- خاورميانه، خليج‌فارس و كشورهاي عربي PAGEREF _Toc419728634 h 493-6-2- آسياي ميانه، قفقاز و جمهوري‌هاي استقلال يافته از شوروي PAGEREF _Toc419728635 h 523-7- دیپلماسی عمومی و نقش‌آفريني ايران در سازمان‌هاي بين‌المللي PAGEREF _Toc419728636 h 543-8- تأثير سازنده ايران در حل و فصل بحران‌هاي منطقه‌اي PAGEREF _Toc419728637 h 55فصل چهارم: تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی جمهوري اسلامي ایران در صحنه جهانی4-1- راهبردهای دیپلماتیک ایران در نظام بین‌الملل PAGEREF _Toc419728640 h 594-2- راهبردهای دیپلماتیک جمهوی اسلامی ایران در تقویت دیپلماسی عمومی PAGEREF _Toc419728641 h 604-3- نقش ديپلماسي رسانه‌اي در قدرت جمهوري اسلامي ايران در صحنه جهانی PAGEREF _Toc419728642 h 634-4- تغییر و تحولات نظام منطقه‌ای خاورمیانه و دیپلماسی عمومی ایران PAGEREF _Toc419728643 h 694-4-1- نقش آمریکا و اسرائیل در دیپلماسی عمومی ایران PAGEREF _Toc419728644 h 714-5- زمينه‌هاي فكري تاثیرگذار بر دیپلماسی عمومی ایران در راستای افزایش قدرت PAGEREF _Toc419728645 h 794-5-1- گفتمان امنيت ملي ايران PAGEREF _Toc419728646 h 794-5-2- گفتمان ايدئولوژيك PAGEREF _Toc419728647 h 824-5-3- گفتمان اسطوره‌اي PAGEREF _Toc419728648 h 844-6- دیپلماسی عمومی هسته‌ای و قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc419728649 h 844-7- پيامدهاي مثبت تمركز بر كسب توانايي قانونمند PAGEREF _Toc419728653 h 884-8- اهداف میان مدت سیاست خارجی و تلاش دیپلماسی عمومی در جهت افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc419728654 h 90فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات5-1- نتیجه گیری PAGEREF _Toc419728658 h 97منابع PAGEREF _Toc419728659 h 102
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 4-1- سطوح بازدارندگی PAGEREF _Toc419728650 h 85جدول 4-2- مقايسه توانايي قانونمند و توانايي كامل در تأمين اهداف پنج‌گانه‌ي برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران PAGEREF _Toc419728652 h 88
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- اهداف ميان‌مدت و مرحله‌اي سياست خارجي ايران؛ هدف ميان‌مدت (15 سال آينده) PAGEREF _Toc419728655 h 90
چکیدهامروزه دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم، نقش اساسی در شکلدهی و جهتدهی به سیاست خارجی دارد. این نوع از دیپلماسی عمومی به واسطه ی آن که مخاطب خود را مردم قرار می‌دهد و شکل دادن به افکار عمومی را مد نظر دارد، اخیرا مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و دولت‌ها در تلاش هستند با تأثیر و نفوذ بر افکار عمومی نظر آنان را به سیاست‌ها و جهت گیری‌ها و اقدامات خود جلب کنند و از این طریق منافع ملی خود را تأمین کنند. در این راستا، سوال اصلی این گونه طرح شده است که دیپلماسی عمومی چه تاثیری بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که دیپلماسی عمومی زمینه ساز افزایش قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی شده است. نوع روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی می‌باشد. همچنین با استفاده از نظریات دیپلماسی عمومی به تبیین و بسط موضوع خواهیم پرداخت. به طور کلی، اهمیت دیپلماسی عمومی موجب شده است جمهوری اسلامی ایران که دارای ماهیتی فرهنگی، اسلامی و انقلابی است بهرهگیری از این ابزار را در دستور کار خود قرار دهد.
کلمات کلیدی:
دیپلماسی، دیپلماسی عمومی، جمهوری اسلامی ایران، قدرت، خاورمیانه، نظام بین‌الملل

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- بيان مسأله
امروزه کشورهای قدرتمند و صاحب نفوذ جهانی، پیش از آنکه اهداف و غایات خود را از طریق دیپلماسی سنتی و رسمی دنبال کنند، در پی آنند تا با بهرهمندی از ابزارهای نرمتر و غیرمستقیمتر به پیگیری مطلوبات خود بپردازند. تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشورهای هدف و بطور کلی توجیه اقدامات دولتها برای افکار عمومی از یکسو و تاسیس، گسترش و فعالسازی ‌NGOها و نهادهای غیردولتی از دیگر سو، همه و همه شکل نوین و نرمتری از دیپلماسی عمومی را شکل میدهند.
اگر دیپلماسی عمومی را ترجمه درخشندگی قدرت ملی و منطقه‌ای کشورمان برای دیگران تصور بدانیم، در ایـن صـورت زبـان دیپلماسی عمومی برای بیان چنین ویژگی‌ها و عناصر قدرت بسیار تعیین کننده خواهد بـود، چـه بسـا قـدرتـی کـه بـه سبـب ناکارآمدی دیپلمات‌هایش، پیام خود را به خوبی به مخاطب تفهیم نکرده باشد و چه بسا کشورهایی که با وجود آنکه از عناصر واقعی قدرت بهره لازم را نداشته اند با کمک تجربه و لیاقت دیپلمات‌های خود، اهداف و امیال خود را به مخاطبان خود تحمیل کرده و یا نقش مؤثری در تأمین منافع ملی خود برداشته‌اند، دیپلماسی عمومی از این منظر، نقش بسیار مهمی برای بیان چهره واقعی قدرت و اقتدار یک کشور دارد. به ویژه آنکه اگر عناصر قدرت حقیقتاً وجود داشته بـاشـد، مبتنی بر عناصر قدرت و

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *