— (483)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات ایلام
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامهاینجانب شهسوار سلطانیان دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته علوم سیاسی که در تاریخ از پایان نامه خود تحت تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی با کسب نمره و درجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم:1) این پایان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و (… استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2) این پایان نامه قبلا” برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پائین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی:شهسوار سلطانیانتاریخ و امضاء:
-340995-735330دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات ایلام
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی«M. A»
عنوان:
تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی
استاد راهنما:
دکتر جهانبخش مرادی
نگارش:
شهسوار سلطانیان
زمستان 1393

سپاسگزاری
در این جا فرصتی دست داد تا نویسنده مراتب سپاسگزاری خود را از دکتر جهانبخش مرادی و تمامی کسانی که در طول تدوین و نگارش این پایان نامه زحمات زیادی کشیدند، ابراز نماید.

تقدیم به:
تمامی ایثارگران، رزمندگان و جانبازانی که هر یک شهیدی زنده اند و به پدر و مادر عزیزم، همسر فداکارم و فرزندان دلبندم .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u چکیده PAGEREF _Toc419728597 h 1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- بیان مسأله PAGEREF _Toc419728600 h 31-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc419728601 h 41-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه PAGEREF _Toc419728602 h 51-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق PAGEREF _Toc419728603 h 61-5- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc419728604 h 71-5-1- اهداف کلی PAGEREF _Toc419728605 h 71-5-2- اهداف ویژه PAGEREF _Toc419728606 h 71-6- سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc419728607 h 71-6-1- سوال اصلی PAGEREF _Toc419728608 h 71-6-2-فرضیه اصلی PAGEREF _Toc419728609 h 71-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی PAGEREF _Toc419728610 h 71-8- شرح کامل روش تحقیق PAGEREF _Toc419728611 h 101-9- بررسی و اندازه‌گیری متغیرها PAGEREF _Toc419728612 h 101-10- روش و ابزار گردآوری داده‏ها PAGEREF _Toc419728613 h 101-11- روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها PAGEREF _Toc419728614 h 11فصل دوم: چارچوب مفهومی تحقیق2-1- پیشینه دیپلماسی PAGEREF _Toc419728617 h 132-2- مفهوم دیپلماسی سنتی PAGEREF _Toc419728618 h 172-3- دیپلماسی عمومی PAGEREF _Toc419728619 h 182-4- دیپلماسی نوین و ویژگی‌های آن PAGEREF _Toc419728620 h 192-5- جایگاه دیپلماسی عمومی در نظام بین‌الملل PAGEREF _Toc419728621 h 222-6- شرایط شکل‌گیری دیپلماسی کارآمد متناسب با محیط جدید بین‌الملل PAGEREF _Toc419728622 h 232-6-1- شکل‌گیری کنشگران جدید دیپلماتیک PAGEREF _Toc419728623 h 252-7- اهمیت دیپلماسی فعال و مجاری دیپلماتیک PAGEREF _Toc419728624 h 282-8- وظایف دیپلماسی PAGEREF _Toc419728625 h 31فصل سوم: اهمیت و جایگاه دیپلماسی عمومی در راهبردهای جمهوری اسلامی ایران3-1- اصول سیاست خارجی ایران و دیپلماسی عمومی PAGEREF _Toc419728628 h 353-2- مراحل سه‌گانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc419728629 h 403-3- جهانی شدن و اهمیت دیپلماسی عمومی ایران PAGEREF _Toc419728630 h 413-4- وضعیت دیپلماسی عمومی فرهنگی ایرانی در خاورمیانه PAGEREF _Toc419728631 h 453-5- جایگاه دیپلماسی عمومی در ایران PAGEREF _Toc419728632 h 463-6- اولویت‌های تاثیر گذار در افزایش نقش و نفوذ دیپلماسی عمومی ایران PAGEREF _Toc419728633 h 483-6-1- خاورمیانه، خلیج‌فارس و کشورهای عربی PAGEREF _Toc419728634 h 493-6-2- آسیای میانه، قفقاز و جمهوری‌های استقلال یافته از شوروی PAGEREF _Toc419728635 h 523-7- دیپلماسی عمومی و نقش‌آفرینی ایران در سازمان‌های بین‌المللی PAGEREF _Toc419728636 h 543-8- تأثیر سازنده ایران در حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای PAGEREF _Toc419728637 h 55فصل چهارم: تاثیر دیپلماسی عمومی بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی4-1- راهبردهای دیپلماتیک ایران در نظام بین‌الملل PAGEREF _Toc419728640 h 594-2- راهبردهای دیپلماتیک جمهوی اسلامی ایران در تقویت دیپلماسی عمومی PAGEREF _Toc419728641 h 604-3- نقش دیپلماسی رسانه‌ای در قدرت جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی PAGEREF _Toc419728642 h 634-4- تغییر و تحولات نظام منطقه‌ای خاورمیانه و دیپلماسی عمومی ایران PAGEREF _Toc419728643 h 694-4-1- نقش آمریکا و اسرائیل در دیپلماسی عمومی ایران PAGEREF _Toc419728644 h 714-5- زمینه‌های فکری تاثیرگذار بر دیپلماسی عمومی ایران در راستای افزایش قدرت PAGEREF _Toc419728645 h 794-5-1- گفتمان امنیت ملی ایران PAGEREF _Toc419728646 h 794-5-2- گفتمان ایدئولوژیک PAGEREF _Toc419728647 h 824-5-3- گفتمان اسطوره‌ای PAGEREF _Toc419728648 h 844-6- دیپلماسی عمومی هسته‌ای و قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc419728649 h 844-7- پیامدهای مثبت تمرکز بر کسب توانایی قانونمند PAGEREF _Toc419728653 h 884-8- اهداف میان مدت سیاست خارجی و تلاش دیپلماسی عمومی در جهت افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc419728654 h 90فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات5-1- نتیجه گیری PAGEREF _Toc419728658 h 97منابع PAGEREF _Toc419728659 h 102
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 4-1- سطوح بازدارندگی PAGEREF _Toc419728650 h 85جدول 4-2- مقایسه توانایی قانونمند و توانایی کامل در تأمین اهداف پنج‌گانه‌ی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc419728652 h 88
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1- اهداف میان‌مدت و مرحله‌ای سیاست خارجی ایران؛ هدف میان‌مدت (15 سال آینده) PAGEREF _Toc419728655 h 90
چکیدهامروزه دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از مؤلفه‌های قدرت نرم، نقش اساسی در شکلدهی و جهتدهی به سیاست خارجی دارد. این نوع از دیپلماسی عمومی به واسطه ی آن که مخاطب خود را مردم قرار می‌دهد و شکل دادن به افکار عمومی را مد نظر دارد، اخیرا مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است و دولت‌ها در تلاش هستند با تأثیر و نفوذ بر افکار عمومی نظر آنان را به سیاست‌ها و جهت گیری‌ها و اقدامات خود جلب کنند و از این طریق منافع ملی خود را تأمین کنند. در این راستا، سوال اصلی این گونه طرح شده است که دیپلماسی عمومی چه تاثیری بر قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی داشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شده است که دیپلماسی عمومی زمینه ساز افزایش قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در صحنه جهانی شده است. نوع روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی می‌باشد. همچنین با استفاده از نظریات دیپلماسی عمومی به تبیین و بسط موضوع خواهیم پرداخت. به طور کلی، اهمیت دیپلماسی عمومی موجب شده است جمهوری اسلامی ایران که دارای ماهیتی فرهنگی، اسلامی و انقلابی است بهرهگیری از این ابزار را در دستور کار خود قرار دهد.
کلمات کلیدی:
دیپلماسی، دیپلماسی عمومی، جمهوری اسلامی ایران، قدرت، خاورمیانه، نظام بین‌الملل

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- بیان مسأله
امروزه کشورهای قدرتمند و صاحب نفوذ جهانی، پیش از آنکه اهداف و غایات خود را از طریق دیپلماسی سنتی و رسمی دنبال کنند، در پی آنند تا با بهرهمندی از ابزارهای نرمتر و غیرمستقیمتر به پیگیری مطلوبات خود بپردازند. تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشورهای هدف و بطور کلی توجیه اقدامات دولتها برای افکار عمومی از یکسو و تاسیس، گسترش و فعالسازی ‌NGOها و نهادهای غیردولتی از دیگر سو، همه و همه شکل نوین و نرمتری از دیپلماسی عمومی را شکل میدهند.
اگر دیپلماسی عمومی را ترجمه درخشندگی قدرت ملی و منطقه‌ای کشورمان برای دیگران تصور بدانیم، در ایـن صـورت زبـان دیپلماسی عمومی برای بیان چنین ویژگی‌ها و عناصر قدرت بسیار تعیین کننده خواهد بـود، چـه بسـا قـدرتـی کـه بـه سبـب ناکارآمدی دیپلمات‌هایش، پیام خود را به خوبی به مخاطب تفهیم نکرده باشد و چه بسا کشورهایی که با وجود آنکه از عناصر واقعی قدرت بهره لازم را نداشته اند با کمک تجربه و لیاقت دیپلمات‌های خود، اهداف و امیال خود را به مخاطبان خود تحمیل کرده و یا نقش مؤثری در تأمین منافع ملی خود برداشته‌اند، دیپلماسی عمومی از این منظر، نقش بسیار مهمی برای بیان چهره واقعی قدرت و اقتدار یک کشور دارد. به ویژه آنکه اگر عناصر قدرت حقیقتاً وجود داشته بـاشـد، مبتنی بر عناصر قدرت و

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *