— (492)

231367638308
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت دولتی
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی
عنوان:
رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به اعتماد به مدیر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان
استاد راهنما:
دکتر مراد رضایی دیزگاه
نگارش:
رضا نوروزی عبدالهی
تابستان 1393

تقدیر و تشکر
پژوهش حاضر که به یاری خداوند متعال به انجام رسید مرهون زحمات عزیزانی است که در طول این کار همراه و همیار من بودهاند. از این رو از همه آنها به ویژه عزیزانی که ذیلاً نام برده میشوند تشکر وافر دارم:
استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر مراد رضایی دیزگاه که به عنوان استاد راهنما با سعه صدر از ابتدا تا انتها با راهنماییهای لازم، در این تحقیق همراهیام فرمودند.
اساتید ارجمند، جناب آقای دکتر سعید باقر سلیمی و جناب آقای دکتر مهدی فدایی که با داوری خویش، در هرچه پربارتر شدن این تحقیق، نقش پررنگی داشتند.
همچنین از همکاران و کارکنان عزیز و محترم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان که در تکمیل پرسشنامه، یاریام نمودند، قدردانی میکنم و از خداوند منان برای یکایک این عزیزان توفیق روز افزون آرزومندم.
و همسر مهربانم که با صبوری همراهیام نمود و در انجام این تحقیق یار و یاورم بود.

تقدیم
این اثر را اگر قدر و منزلتی باشد تقدیم میکنم به روح پدر بزرگوارم که در میانه راه این تحقیق به رحمت ایزدی پیوست.
تقدیم به مادرم؛ او که ناتوان شد تا من به توانایی برسم و عاشقانه سوخت تا من به روشنایی برسم.
تقدیم به مهربان همسرم؛ که در تمام لحظات زندگی، همراه و یاوری مطمئن است.
تقدیم به فرزندان خردسالم (سهیل و صدرا)؛ که نگاه گرمشان، همواره بهترین مشوّقم است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u چکیده PAGEREF _Toc401428837 h 1فصل اول) کلیات تحقیق PAGEREF _Toc401428838 h 31-1) مقدمه PAGEREF _Toc401428839 h 31-2) بیان مسئله PAGEREF _Toc401428840 h 41-3) اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc401428841 h 51-4) چهارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc401428842 h 71-5) اهداف تحقیق PAGEREF _Toc401428843 h 81-5-1) هدف اصلی تحقیق PAGEREF _Toc401428844 h 81-5-2) اهداف فرعی تحقیق PAGEREF _Toc401428845 h 81-6) فرضیههای تحقیق PAGEREF _Toc401428846 h 91-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها PAGEREF _Toc401428847 h 91-7- 1) عدالت توزیعی PAGEREF _Toc401428848 h 91-7-2) عدالت رویهای PAGEREF _Toc401428849 h 91-7-3) عدالت تعاملی (مراودهای) PAGEREF _Toc401428850 h 101-7-4) رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428851 h 101-7-5) اعتماد به مدیر PAGEREF _Toc401428852 h 101-8) قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc401428853 h 111-8-1) قلمرو موضوعی PAGEREF _Toc401428854 h 111-8-2) قلمرو مکانی PAGEREF _Toc401428855 h 111-8-3) قلمرو زمانی PAGEREF _Toc401428856 h 11فصل دوم) مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc401428857 h 132-1) مقدمه PAGEREF _Toc401428858 h 132-2) سازمان PAGEREF _Toc401428859 h 142-3) عدالت سازمانی PAGEREF _Toc401428860 h 142-3-1) ابعاد عدالت سازمانی PAGEREF _Toc401428861 h 152-3-1-1) عدالت توزیعی PAGEREF _Toc401428862 h 152-3-1-2) عدالت رویهای PAGEREF _Toc401428863 h 162-3-1-3) عدالت تعاملی (مراودهای) PAGEREF _Toc401428864 h 162-3-2) عدالت در سازمانها PAGEREF _Toc401428865 h 172-3-3) عوامل ایجاد کننده بی عدالتی PAGEREF _Toc401428866 h 172-3-4) راهکارهای پیشنهادی جهت رعایت عدالت در سازمان توسط مدیر PAGEREF _Toc401428867 h 182-3-5) راهکارهای ارتقاء عدالت در سازمان PAGEREF _Toc401428868 h 182-3-6) آثار بیعدالتی و تبعیض در سازمان PAGEREF _Toc401428869 h 192-4) رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428870 h 192-4-1) انواع رفتار شهروندی در سازمان PAGEREF _Toc401428871 h 212-4-2) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428872 h 212-4-3) ویژگیهای رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428873 h 232-4-4) عوامل اثر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428874 h 242-4-5) پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428875 h 252-4-6) دیدگاههای صاحب نظران در مفهوم رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428876 h 282-4-6-1) دیدگاه چستر بارنارد در رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428877 h 282-4-6-2) دیدگاه کاتز وکاهن در رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428878 h 282-4-6-3) دیدگاه اورگان PAGEREF _Toc401428879 h 292-4-6-4) دیدگاه اسمیت در رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428880 h 322-4-6-5) دیدگاه پودساکف در رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428881 h 332-4-6-6) دیدگاه گراهام PAGEREF _Toc401428882 h 362-5) اعتماد PAGEREF _Toc401428883 h 372-5-1) اعتماد به مدیر PAGEREF _Toc401428884 h 402-5-2) ابعاد اعتماد PAGEREF _Toc401428885 h 412-5-3) نقش اعتماد در توسعه منابع انسانی PAGEREF _Toc401428886 h 422-5-4) اعتماد سازمانی PAGEREF _Toc401428887 h 432-5-5) ویژگیهای اعتماد سازمانی PAGEREF _Toc401428888 h 432-5-6) عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد سازمانی و پیامدهای آن PAGEREF _Toc401428889 h 442-5-7) ارتباط عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428890 h 442-5-8) اعتماد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428891 h 452-5-9) تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428892 h 452-6) پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc401428893 h 462-6-1) پیشینه تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc401428894 h 462-6-2) پیشینه تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc401428895 h 49فصل سوم) روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها PAGEREF _Toc401428896 h 543-1) مقدمه PAGEREF _Toc401428897 h 543-2) روش پژوهش PAGEREF _Toc401428898 h 543-3) توصیف آزمودنیهای تحقیق PAGEREF _Toc401428899 h 553-3-1) جامعه آماری PAGEREF _Toc401428900 h 553-3-2) نمونه آماری PAGEREF _Toc401428901 h 553-4) روشهای جمع آوری دادهها و اطلاعات PAGEREF _Toc401428902 h 563-5) ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات PAGEREF _Toc401428903 h 563-6) روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها PAGEREF _Toc401428904 h 573-6-1) روایی ابزار گردآوری دادهها PAGEREF _Toc401428905 h 573-6-2) پایایی ابزار گردآوری دادهها PAGEREF _Toc401428906 h 573-7) روش تجزیه و تحلیل دادهها PAGEREF _Toc401428907 h 593-7-1) روش تحلیل همبستگی پیرسون PAGEREF _Toc401428908 h 593-7-2) روش رگرسیون PAGEREF _Toc401428909 h 593-7-3) آزمون کالموگروف- اسمیرنوف PAGEREF _Toc401428910 h 59فصل چهارم) تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق PAGEREF _Toc401428911 h 624-1) مقدمه PAGEREF _Toc401428912 h 624-2) تحلیل توصیفی دادهها PAGEREF _Toc401428913 h 634-3) تحلیل استنباطی دادهها PAGEREF _Toc401428914 h 684-3-1) بررسی فرض نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کالموگروف- اسمیرنوف PAGEREF _Toc401428915 h 684-3-2) توصیف متغیرها PAGEREF _Toc401428916 h 704-3-2-1) عدالت توزیعی PAGEREF _Toc401428917 h 704-3-2-2) عدالت رویهای PAGEREF _Toc401428918 h 724-3-2-3) عدالت تعاملی (مراودهای) PAGEREF _Toc401428919 h 744-3-2-4) رفتار شهروندی سازمانی PAGEREF _Toc401428920 h 764-3-2-5) اعتماد به مدیر PAGEREF _Toc401428921 h 784-3-3) تحلیل فرضیههای پژوهش PAGEREF _Toc401428922 h 804-3-3-1) آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc401428923 h 814-3-3-2) آزمون فرضیه دوم PAGEREF _Toc401428924 h 824-3-3-3) آزمون فرضیه سوم PAGEREF _Toc401428925 h 834-3-2-4) آزمون فرضیه چهارم PAGEREF _Toc401428926 h 844-3-2-5) آزمون فرضیه پنجم PAGEREF _Toc401428927 h 854-3-2-6) آزمون فرضیه ششم PAGEREF _Toc401428928 h 874-3-2-7) آزمون فرضیه هفتم PAGEREF _Toc401428929 h 89فصل پنجم) بحث، نتیجهگیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc401428930 h 925-1) مقدمه PAGEREF _Toc401428931 h 925-2) یافتههای توصیفی پژوهش PAGEREF _Toc401428932 h 935-2-1) یافتههای توصیفی پاسخ دهنده گان PAGEREF _Toc401428933 h 935-2-2) یافتههای توصیفی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc401428934 h 945-3) یافتههای استنباطی تحقیق PAGEREF _Toc401428935 h 955-4) پیشنهادها بر مبنای یافتههای تحقیق PAGEREF _Toc401428936 h 975-5) محدودیتهای تحقیق PAGEREF _Toc401428937 h 995-6) پیشنهادها برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc401428938 h 99الف) منابع فارسی PAGEREF _Toc401428939 h 100ب) منابع انگلیسی PAGEREF _Toc401428940 h 105پیوستها PAGEREF _Toc401428941 h 108پرسشنامه تحقیق PAGEREF _Toc401428942 h 108خروجیهای نرم افزار spss……………………………………………………………………………………………………………………112

فهرست جداول
عنوان جدول صفحه
جدول 3-1) میزان آلفای بدست آمده برای هر یک از متغیرهای تحقیق ………………………………………………. 58
جدول 4-1) توزیع جنسیتی پاسخ گوها …………………………………………………………………………………….. 63
جدول 4-2) توزیع سنی پاسخ کوها …………………………………………………………………………………………….. 64
جدول 4-3) توزیع تحصیلات پاسخگوها……………………………………………………………………………………….. 65
جدول 4-4) توزیع سابقه کار پاسخگوها ………………………………………………………………………………………. 66
جدول 4-5) توزیع موقعیت شغلی پاسخگوها ………………………………………………………………………………… 67
جدول 4-6) آزمون کالموگروف- اسمیرنوف دادههای عدالت سازمانی……………………………………………. 68
جدول 4-7) آزمون کالموگروف- اسمیرنوف دادههای رفتار شهروندی سازمانی………………………………….. 69
جدول 4-8) آزمون کالموگروف- اسمیرنوف دادههای اعتماد به مدیر……………………………………………….. 69
جدول 4-9) توزیع درصدی عدالت توزیعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان ……………………… 70
جدول 4-10) عدالت توزیعی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان …………………………………….

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *