— (495)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران شمال
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی گروه مدیریت دولتی
پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)
گرایش: منابع انسانی
عنوان:
شناخت و تحلیل رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا
استاد راهنما
دکتر فرزاد فخیمی
استاد مشاور
دکتر محمد رضا محسنی ازغندی
نگارش
سمیرا پریان
شهریور 1392

معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می‌آلایند.
2-اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
3-اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
4-اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
5-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
8-اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
9-اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

تعهد نامه اصالت پایان نامه
اینجانب سمیرا پریان دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته: مدیریت دولتی که در تاریخ 18/06/1392 از پایان نامه خود تحت عنوان
” شناخت و تحلیل رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا ”
با کسب نمره 17.50 و درجه بسیارخوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
1) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکرو درج کرده ام .
2) این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح،پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و …. از این پایان نامه داشته باشم ، ازحوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
4) چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی : سمیرا پریان
تاریخ و امضاء

سپاسگزاری
از استاد راهنمای فرهیخته ام جناب آقای دکتر فرزاد فخیمی که در طول مدت انجام این پایان نامه از رهنمودهای علمی واخلاقی ایشان بهره مند شدم و درگاه خداوند بزرگ را شاکرم که افتخار شاگردی ایشان را نصیبم نمود.
از استاد مشاور گرامیم جناب آقای دکتر محمد رضا محسنی ازغندی به دلیل یاریها و راهنماییهای ارزنده شان بسیار سپاسگزارم.
و عزیزانی که مرا در انجام این پایان نامه یاری نمودند، قدردانی می کنم.

تقدیم به :
به پاس تعبیر عظیم و انسانیشان از کلمه ایثار و از خود گذشتگان…
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران،بهترین پشتیبان است…
به پاس قلبهای بزرگشان که فریادرس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید…
به پاس محبتهای بی دریغشان که هرگز فروکش نمیکند…
و به پاس فرشته معصومی که وجودش بزرگترین بهانه زندگیم است….
این مجموعه را به پدر و مادر گرامی و همسر عزیزم و فرزند دلبندم تقدیم میکنم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1 TOC o “2-3” h z t “Heading 1;1;Table;1” فصل اولکلیات تحقیق 31-1- مقدمه PAGEREF _Toc394214543 h 41-2- بیان مسئله تحقیق PAGEREF _Toc394214544 h 41-3- اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc394214545 h 81-4- سوالات تحقیق PAGEREF _Toc394214546 h 91-5- فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc394214547 h 101-6- هدف اصلی تحقیق PAGEREF _Toc394214548 h 111-7- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق PAGEREF _Toc394214549 h 111-8-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی PAGEREF _Toc394214550 h 12فصل دومادبیات تحقیق 142-1- مقدمه 152-2- رضایت شغلی PAGEREF _Toc394214554 h 162-2-1-تعریف رضایت شغلی PAGEREF _Toc394214555 h 162-2-2- ماهیت رضایت شغلی PAGEREF _Toc394214556 h 192-2-3-اهمیت رضایت شغلی PAGEREF _Toc394214557 h 202-2-4-عوامل موثر بررضایت شغلی PAGEREF _Toc394214558 h 202-2-5- آثار وجود پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی در سازمان PAGEREF _Toc394214559 h 282-2-6- نظریه های رضایت شغلی PAGEREF _Toc394214560 h 332-2-7-روش های ارزیابی و سنجش رضایت شغلی PAGEREF _Toc394214561 h 382-2- 8- رویکردهای اساسی به رضایت شغلی PAGEREF _Toc394214562 h 452-3- تعهد سازمانی PAGEREF _Toc394214563 h 462-3-1- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی PAGEREF _Toc394214564 h 462-3-2- ابعاد تعهد سازمانی PAGEREF _Toc394214565 h 482-3-3- اهمیت تعهد سازمانی PAGEREF _Toc394214566 h 512-3-4- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی PAGEREF _Toc394214567 h 522-3-5- انواع تعهد PAGEREF _Toc394214568 h 582-3-6- دیدگاه‌های نوین درباره تعهد سازمانی PAGEREF _Toc394214569 h 612-3-7- دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی PAGEREF _Toc394214570 h 622-3-8- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی PAGEREF _Toc394214571 h 642-3-9- سایر دیدگاه‌ها درباره تعهد سازمانی PAGEREF _Toc394214572 h 672-3-10- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی PAGEREF _Toc394214573 h 702-3-11- نقد تعهد سازمانی PAGEREF _Toc394214574 h 712-3-12- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی PAGEREF _Toc394214575 h 712-4- رابطه بین تعهد سازمانی ورضایت شغلی PAGEREF _Toc394214576 h 722-5- سوابق پژوهش های داخلی و خارجی PAGEREF _Toc394214577 h 742-6- آشنائی با بانک سینا PAGEREF _Toc394214578 h 772-7- ارائه مدل مفهومی PAGEREF _Toc394214579 h 80فصل سومروش شناسی تحقیق PAGEREF _Toc394214581 h 823-1- مقدمه PAGEREF _Toc394214591 h 963-2- روش تحقیق PAGEREF _Toc394214583 h 833-3- جامعه آماری تحقیق PAGEREF _Toc394214584 h 843-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری PAGEREF _Toc394214585 h 843-5- روش و ابزار گردآوری اطلاعات PAGEREF _Toc394214586 h 853-6- روایی و پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc394214587 h 863-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات PAGEREF _Toc394214588 h 87
فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc394214590 h 954-1- مقدمه PAGEREF _Toc394214591 h 964-2- ویژگی‌های عمومی پاسخ‌دهندگان PAGEREF _Toc394214592 h 974-3- آزمون فرضیه‌های تحقیق PAGEREF _Toc394214593 h 1004-4- رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی PAGEREF _Toc394214594 h 1064-4-1- آزمون فرضیه اصلی اول PAGEREF _Toc394214594 h 1064-4-2- آزمون فرضیه اصلی دوم1164-4-3- آزمون فرضیه اصلی سوم PAGEREF _Toc394214594 h 1064-5- مدل نهائی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی (فرضیه اصلی تحقیق) PAGEREF _Toc394214598 h 116فصل پنجمخلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc394214600 h 1185-1- مقدمه خلاصه 1185-2- خلاصه پژوهش PAGEREF _Toc394214602 h 1195-3- نتایج پژوهش PAGEREF _Toc394214603 h 1205-4- محدودیت‌های پژوهش PAGEREF _Toc394214604 h 1235-5- پیشنهادات 1235-6-پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران PAGEREF _Toc394214606 h 124منابع و مآخذ 125ضمائم و پیوست ها 135
فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC o “6-6” h z u جدول 2-1:عوامل اولیه موثر بر رضایت شغلی PAGEREF _Toc394160084 h 23جدول2-2: چهار دیدگاه مختلف تعهد PAGEREF _Toc394160088 h 63جدول2-3: رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی PAGEREF _Toc394160089 h 74جدول 3-1: مولفه های مربوط به رضایت PAGEREF _Toc394160091 h 85جدول 3-2: مولفه های مربوط به تعهد PAGEREF _Toc394160092 h 86جدول 3-3: نمره دهی به پرسشها در طیف لیکرت PAGEREF _Toc394160093 h 86جدول 3-4:پایائی پرسشنامه رضایت PAGEREF _Toc394160094 h 87جدول 3-5: پایائی پرسشنامه تعهد PAGEREF _Toc394160095 h 87جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت PAGEREF _Toc394160096 h 97جدول4-2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن PAGEREF _Toc394160098 h 98
جدول 4-3: فراوانی پاسخ دهندگان براساس تحصیلات PAGEREF _Toc394160100 h 99جدول 4-4: فراوانی پاسخ دهندگان براساس سابقه‌کاری PAGEREF _Toc394160102 h 100
جدول 4-5آزمون نرمال بودن داده‌ها PAGEREF _Toc394160104 h 101
جدول 4-6 : ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *