— (499)

3790959785350022809208559165
2379057-3322130
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی
گروه مدیریت
عنوان
طراحی مدل عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند با رویکرد پویایی سیستم(مورد مطالعه:صنایع غذایی زرین غزال)
استاد راهنما
دکتر علی مروتی شریف‌ آبادی
استاد مشاور
دکتر میثم شفیعی رودپشتی
تحقیق و نگارش
لیلا عظیمی علی قیالو
بهمن 1392
209994571564500
تقدیم به:
استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم؛ سبزترین نگاه زندگیم،چشمان همیشه نگران مادرم؛
به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید؛
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است؛و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند………
با دلی مملو از عشق،بر دستانشان بوسه میزنم.
وتقدیم به :
خواهران مهربانم، همراهان و پشتوانه های همیشگی زندگیم.
سپاسگزاری
سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگیست
سخنان و کلام ارزشمند به سوی خدا صعود می کند و با ابدیت سنخیت پیدا کرده و همواره آثار خود را ظاهر می سازند(سوره فاطرآیه10 )
با سپاس از:
جناب آقای دکتر علی مروتی شریف‌آبادی در مقام استاد راهنمای این پایان‌نامه؛
جناب آقای دکتر میثم شفیعی رودپشتی در مقام استاد مشاور؛
وتمام بزرگوارانی که در راه نگارش این رساله،گرمابخش وجودم و روشنگر راهم بودند.
جناب آقای دکترسیدحبیب‌الله میرغفوری و جناب آقای دکترمیرمحمد اسعدی که زحمت داوری این پایان‌نامه را تقبل فرمودند.
استاد ارجمندم سرکار خانم یاسمن برومندزاد
با کسب اجازه از محضراساتید گرانقدرم جناب آقای دکترعلی مروتی شریف‌آبادی وجناب‌ آقای دکترمیثم شفیعی رودپشتی،فشرده‌ای ازاین پایان‌نامه را تقدیم می‌کنم.
چکیده
با توجه به اهمیتی که برندها در خلق ارزش و افزایش جریانات نقدی ورودی مؤسسات دارند لازم است مدیران واحدها توجه ویژه‌ای به این مقوله مبذول داشته و با تلاش در جهت شکل‌گیری، خلق و حفظ برندی که بتواند انتظارات مصرف‌کنندگان، سهامداران و سایر گروه‌هایی که به نحوی بر ارتباطات سازمانی تأثیرگذارند را برآورده سازد. شناخت عوامل موثر بر شکل‌گیری برند از چنان اهمیتی برخوردار است که شاید موفقیت بسیاری از شرکتهای امروز و آینده مبتنی بر شناخت درست این گونه عوامل باشد .شرکت‌ها میتوانند با گروه‌بندی این گونه عوامل و بررسی تاثیر آنها شانس موفقیت برند و نهایتاً شرکت خود را در بازارهای رقابتی امروز افزایش دهند. در این پژوهش در نظر است تا عواملی که بر شکل‌گیری برند اثرگذارند، ‌مورد شناسایی قرار گیرد و با استفاده از تکنیک دلفی فازی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری برند شناسایی و نهایی گردد و با استفاده از تکنیک پویایی سیستم تاثیر هر یک از این عوامل بر شکل‌گیری برند بررسی شوند. برای این منظور، ابتدا روابط بین متغیرهای بدست آمده از ادبیات تحقیق، در قالب نمودار علی – معلولی مدل‌سازی شد. سپس با توجه به نظر خبرگان در ارتباط با میزان ارتباط متغیرها با یکدیگر نمودار جریان طراحی گردید. در ادامه سناریوها طراحی و تست شد. هدف از انجام این تحقیق، مدل‌سازی عوامل موثر بر شکل‌گیری برند صنایع زرین غزال فارس است. اطلاعات این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان دانشگاه و صنعت و همچنین استفاده از آمار و مستندات موجود در ارتباط با صنایع زرین غزال فارس استخراج شده است.
از نتایج بدست آمده از این پایان نامه طراحی مدل عوامل موثر بر شکل‌گیری برند است و همچنین نتایج نشان می‌دهد که افزایش در شاخص‌های شکل‌گیری برند می‌تواند باعث افزایش یافتن در سهم بازار، سودآوری و میزان تقاضای برند صنایع زرین غزال فارس شود.
کلمات کلیدی: برند- شکل‌گیری برند- دلفی فازی- پویایی سیستم

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق1
TOC h z t “Heading 1,1,Style3,1” 1- 1‌- مقدمه PAGEREF _Toc386275007 h 21-2‌- بیان مسئله PAGEREF _Toc386275008 h 31-3- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc386275009 h 51-3-1- اهداف کلی تحقیق PAGEREF _Toc386275010 h 51-3-2- اهداف جزئی تحقیق PAGEREF _Toc386275012 h 61-4- سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc386275014 h 61-5- قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc386275016 h 61-5-1- قلمرو موضوعی PAGEREF _Toc386275018 h 71-5-2- قلمرو مکانی PAGEREF _Toc386275019 h 71-5-3- قلمرو زمانی PAGEREF _Toc386275021 h 71-6- روش تحقیق PAGEREF _Toc386275022 h 71-7-مراحل انجام تحقیق8
1-8- شرح واژه‌ها و اصطلاحات PAGEREF _Toc386275023 h 9فصل دوم ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc386275024 h 112-1- مقدمه PAGEREF _Toc386275025 h 122-2-1-تاریخچه خلق برند PAGEREF _Toc386275026 h 122-2-2- تعریف واژه برند PAGEREF _Toc386275027 h 142-‌3- جایگاه برند در محصول PAGEREF _Toc386275028 h 152 -4- مزایای یک برند PAGEREF _Toc386275031 h 172-5‌‌- ‌برندسازی PAGEREF _Toc386275032 h 202-6- ارزش ویژه برند PAGEREF _Toc386275052 h 242-7 شخصیت برند PAGEREF _Toc386275053 h 272-8- تصویر ذهنی برند PAGEREF _Toc386275054 h 282-9- مراحل لازم جهت رسیدن به یک برند موفق PAGEREF _Toc386275055 h 282-9-1- مرحله‌اول: خودشناسی PAGEREF _Toc386275056 h 282-9-2- مرحله دوم: تعیین جایگاه شرکت PAGEREF _Toc386275057 h 292-9-3- مرحله سوم : تهیه ابزار کار PAGEREF _Toc386275058 h 302-9-4- مرحله‌چهارم: داشتن استراتژی مناسب مطرح نمودن برند شرکت در جامعه PAGEREF _Toc386275059 h 312-10- مدیریت برند PAGEREF _Toc386275060 h 332-10-1- جایگاه مدیریت برند در چارت سازمان PAGEREF _Toc386275061 h 332-10-2- وظایف مدیریت برند PAGEREF _Toc386275062 h 332-11- پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc386275063 h 342-11-1- مطالعات خارجی PAGEREF _Toc386275064 h 342-11-2- مطالعات داخلی PAGEREF _Toc386275065 h 362-12- معرفی سازمان مورد مطالعه PAGEREF _Toc386275066 h 392-13- جمع بندی PAGEREF _Toc386275067 h 41فصل سوم:روش تحقیق PAGEREF _Toc386275069 h 433-1- مقدمه PAGEREF _Toc386275070 h 443-2- روش تحقیق PAGEREF _Toc386275071 h 443- 3- ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات PAGEREF _Toc386275072 h 453-4- پایایی و روایی ابزار اندازه‌گیری PAGEREF _Toc386275073 h 453-5 – جامعه‌ آماری PAGEREF _Toc386275074 h 473-6- متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc386275075 h 483-7- دلفی فازی PAGEREF _Toc386275076 h 493-7-1- مروری بر روش دلفی49
3-7-2- روش دلفی فازی PAGEREF _Toc386275077 h 503-8- پویایی سیستم PAGEREF _Toc386275078 h 533-8-1- مراحل مدل پویایی سیستم PAGEREF _Toc386275079 h 553-8-1-1- مرحله اول: شناسایی مسئله PAGEREF _Toc386275080 h 553-8-1-2- مرحله دوم: فرضیه‌های پویا PAGEREF _Toc386275081 h 563-8-1-3- مرحله سوم: فرمول‌بندی PAGEREF _Toc386275082 h 563-8-1-4- مرحله چهارم: تست کردن PAGEREF _Toc386275083 h 563-8-1-5- مرحله پنجم: فرمول بندی و ارزیابی خط مشی PAGEREF _Toc386275084 h 563-8-2- ابزارهای مورد استفاده درپویایی سیستم PAGEREF _Toc386275085 h 583-8-2-1- نمودار علت – معلولی PAGEREF _Toc386275086 h 583-8-2-2- نمودار موجودی – جریان یا نرخ – حالت PAGEREF _Toc386275087 h 583-8-2-3- نمودار رفتاری PAGEREF _Toc386275088 h 593-9- جمع بندی PAGEREF _Toc386275089 h 59فصل چهارم:جمعآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc386275091 h 604-1- مقدمه PAGEREF _Toc386275092 h 614-2- چارچوب تحقیق PAGEREF _Toc386275093 h 614-3- گام‌های عملیاتی روش دلفی فازی PAGEREF _Toc386275094 h 624-3-1- انتخاب خبرگان PAGEREF _Toc386275095 h 634-3-2- استخراج و تعیین گزینه‌های پیشنهادی PAGEREF _Toc386275096 h 644-3-3-تعریف متغیرهای زبانی PAGEREF _Toc386275097 h 644-3-4- فازی‌ سازی PAGEREF _Toc386275098 h 654-4- مراحل اجرای روش دلفی فازی در تعیین عوامل موثر بر شکل‌گیری برند PAGEREF _Toc386275099 h 654-4-1- مرحله نخست نظرسنجی PAGEREF _Toc386275100 h 654-4-2- مرحله دوم نظرسنجی PAGEREF _Toc386275101 h 694-4-3-مرحله سوم نظر سنجی PAGEREF _Toc386275102 h 754-5- نمودار علی – معلولی مسئله PAGEREF _Toc386275103 h 794-6- نمودار جریان مسئله PAGEREF _Toc386275104 h 844-7- سناریوها PAGEREF _Toc386275105 h 864-7-1- سهم بازار PAGEREF _Toc386275106 h 874-7-2- سود PAGEREF _Toc386275107 h 884-7-3- تقاضا PAGEREF _Toc386275108 h 894-8- تست سناریوها PAGEREF _Toc386275109 h 904-8-1- سناریو اول: کاهش در قیمت محصول PAGEREF _Toc386275110 h 914-8-2- سناریو دوم: تغییرات همزمان در تبلیغات و سیستم تحقیق وتوسعه PAGEREF _Toc386275111 h 934-8-3- سناریو سوم: تغییرات در میزان نوآوری PAGEREF _Toc386275112 h 954-6-4- سناریو چهارم: تغییرات در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری PAGEREF _Toc386275113 h 974-6-5- سناریو پنجم: تغییرات در مزایای رقابتی PAGEREF _Toc386275114 h 994-9- جمع‌بندی PAGEREF _Toc386275115 h 99فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها PAGEREF _Toc386275117 h 1005 -1- مقدمه PAGEREF _Toc386275118 h 1015-2- نتایج PAGEREF _Toc386275119 h 1015-3- پیشنهادها PAGEREF _Toc386275120 h 1035-3-1- پیشنهادهای کاربردی PAGEREF _Toc386275121 h 1045-3-2- پیشنهادهای پژوهشی PAGEREF _Toc386275122 h 104منابع و مأخذ PAGEREF _Toc386275123 h 106پیوست120

فهرست جدولها
عنوان صفحه
TOC h z t “Style5,1” جدول4-1 اعداد فازی مثلثی متغیرهای

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *