— (511)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایاننامه
مقطع کارشناسی ارشد
رشته: مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
عنوان:
ارایه یک مدل احتمالی برای مکانیابی تسهیلات قابل تخریب در شرایط وقوع سوانح طبیعی پیشبینی نشدهاستادان راهنما:
پروفسور ایرج مهدوی
دکتربابک شیرازی
استاد مشاور:
مهندس صابرشیری پور
دانشجو:
مرجان مرادیان سرخی
264858589979500تابستان 1392

تقدیر و تشکر
اینجانب برخود لازم می دانم که صمیمانه مراتب تشکر و قدردانی را از همه بزرگوارانی که درراه کسب علم و دانش ودر طول انجام این پایان نامه از هیچگونه کمکی مضایقه نکردند و حامی و پشتیبان من بوده اند، به جای آورم:
جناب آقای پروفسور مهدوی و دکترشیرازی، اساتید راهنما ، به پاس راهنماییهای بیدریغشان و پیشنهادات ارایه شده از سوی ایشان در به ثمر رساندن این پایان نامه کمال تقدیر و تشکر را دارم.
وجناب آقای مهندس شیری پور، استاد مشاور، به پاس زحمات بی دریغشان که در تمام مدت انجام این پایان نامه تلاش نموده اند این پایان نامه به بهترین شکل ممکن به انجام برسد.

تقدیم به:
پدر و مادرم، دریای بیکران فداکاری و عشق که وجودم برایشان همه رنج بود و وجودشان برایم همه مهر
همسرم، اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم
برادرم به پاس تمام لحظاتی که در کنارم بوده است
.
.
.
شادی و سلامتیشان را از حضرت حق خواستارم…
چکیده:
یکی از مسایل مهم پیش روی شهرهای جهان موضوع سوانح طبیعی است. سانحه یا بحران، واقعهای ناگهانی است که با آسیبهای انسانی و مادی گسترده و یا زمینه بروز این گونه آسیبها همراه بوده و نیازمند انجام اقدامات فوری است. به طور طبيعي، اولين اقدام انسان در برخورد با سوانح عبارتست از نجات و كاهش اثرات واقعه كه با وجود زمان بسيار كم نياز به واكنش سريع دارد.
تحقیق حاضر از دو سناریو تشکیل شده است. در سناریوی اول با ارایه مدلی پوششی سعی میشود که تسهیلات جدید به مکانهای نامزد تخصیص داده شوند به طوری که پوشش مورد نظر بیشترین شود. در سناریوی دوم با ارایه یک مدل دو هدفی سعی میشود که در صورت تخریب تسهیلات تخصیص داده شده در کمترین زمان و هزینه بهترین سیاست تعمیر یا جایگزینی تسهیلات آسیب دیده، اتخاذ شود. سپس با ارایه یک روش ابتکاری مدل سناریوی اول حل و جواب مدل سناریوی اول به عنوان ورودی سناریوی دوم در نظر گرفته میشود. مدل سناریوی دوم را با روش برنامهریزی آرمانی فازی حل میکنیم و با چند مساله به اعتبارسنجی مدل میپردازیم.
کلمات کلیدی:
مکانیابی چند تسهیلی ظرفیتدهی شده، مدلسازی غیر قطعی، مکانیابی پوششی، روش ابتکاری.فهرست مطالب
عنوان صفحه
فهرست شکلهاح
فهرست جدولهاط
فصل اول : مقدمه و كليات تحقيق1مقدمه2
ساختار پایاننامه4
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق5
مقدمه6
فصل سوم: روش تحقیق14
مقدمه15
دسته بندی کلی مسایل برنامه ریزی تسهیلات17
دسته بندی مسایل مکان یابی با نگرشی سنتی17
دسته بندی مسایل مکان یابی با نگرشی نوین20
مسایل مکان یابی- تخصیص21
طبقه بندی مساله مکان یابی- تخصیص22
انواع مدل های مکان یابی- تخصیص24
فصل چهارم: مدل ریاضی32
مقدمه33
مدل جانمایی تسهیلات در سناریوی اول33
تابع حدود پوشش34
مدل قطعی سناریوی اول36
مدل با محدودیت احتمالی39
مدل تعیین سیاست تعمیر یا جایگزینی در سناریوی دوم41
روش ابتکاری مکانیابی – تخصیص LA45
تحلیل حساسیت گام چهارم روش ابتکاری53
آزمون تجربی54
مدل قطعی56
مدل با محدودیت احتمالی61
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها66
نتیجهگیری67
پیشنهادها برای کارهای آتی67
فهرست منابع68
مراجع فارسی69
مراجع لاتین69
چکیده انگلیسی74
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 3- SEQ شکل_3- * ARABIC 1. دستهبندی کلی مسایل برنامهریزی تسهیلات17
شکل 3- SEQ شکل_3- * ARABIC 2. دستهبندی نوین مسایل مکانیابی .20
شکل 4-1. تابع تقاضا35
شکل 4-2. وضعیت تسهیلات تخصیص داده شده و مرکز زلزله42
شکل 4-3. مکانهای نقاط تقاضا در ایالت لسآنجلس55
شکل 4-4. مقایسه روش ابتکاری مکانیابی- تخصیص و شبیهسازی تبرید57
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 4-1. پارامترهای ورودی مساله اول50
جدول 4-2. خروجیهای مساله اول51
جدول 4-3. پارامترهای ورودی مساله دوم51
جدول 4-4. خروجیهای مساله دوم52
جدول 4-5. خروجیهای مسایل نمونه52
جدول 4-6. خروجیهای مساله اول در حالت تغییر مساله53
جدول 4-7. پوشش از مدل قطعی با استفاده از الگوریتم LA58
جدول 4-8. پوشش از مدل قطعی با استفاده از الگوریتم شبیهسازی تبرید58
جدول 4-9. پوشش از مدل قطعی با استفاده از الگوریتم LA تحت r1 و f159
جدول 4-10. پوشش از مدل قطعی با استفاده از الگوریتم SA تحت r1 و f159
جدول 4-11. پوشش از مدل قطعی با استفاده از الگوریتم LA تحت r1 و f259
جدول 4-12. پوشش از مدل قطعی با استفاده از الگوریتم LA تحت r2 و f160
جدول 4-13. پوشش از مدل قطعی با استفاده از الگوریتم SA تحت r2 و f160
جدول 4-14. پوشش از مدل قطعی با استفاده از الگوریتم LA تحت r2 و f261
جدول 4-15. پوشش از مدل محدودیت احتمالی62
جدول 4-16. نسبت پوشش از CCM تحت یک تقاضای تصادفی برای بهترین پوشش ممکن شناخته شده64
جدول 4-17. نسبت عملکرد CCM به DM در پاسخ به تقاضا تصادفی65فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
مقدمه
یکی از اتفاقاتی که بیشتر شهرهای جهان با آن مواجهاند، سوانح طبیعی است. سانحه یا بحران، رویداد یا واقعهای ناگهانی است که با آسیبهای انسانی و مادی گسترده همراه بوده و نیازمند انجام اقدامات فوری است.
سوانح طبیعی بدون آن که بشر قادر به تاثیرگذاری مستقیم بر آن باشد، اتفاق میافتد و زندگی انسان را به مخاطره میاندازد. کشور ما از جمله کشورهای آسیبپذیر دنیا در برابر بلایای طبیعی است که در صورت وقوع آنها نیازهایی جدید مطرح میشود، الگوهای مرسوم و متعارف زندگی بر هم زده میشوند و انسانها در شرایط روحی و روانی خاصی قرار میگیرند. از طرفی، سوانح و بحرانها اغلب ناگهانی هستند و در صورت تدریجی بودن نیز به بشر فرصت کافی نمیدهند و ضایعات، خسارات و تخریبهای شدید محیطی را به دنبال دارند.
به طور طبيعي، اولين اقدام انسان در برخورد با بحران و سوانح عبارتست از نجات و كاهش اثرات واقعه كه با وجود زمان بسيار كم نياز به واكنش سريع دارد. واكنش سريع كه بخش بسيار مهم مديريت بحران را تشكيل میدهد، شامل شناسایي، ارزشيابي، تصميمگيري و اقدامات اضطراري موقت است كه تمام مراحل اين واكنش در زمان بسيار كوتاه حتي گاهي در چند ساعت صورت ميگيرد. در نتیجه، يكي از اقدامات در مديريت بحران انديشيدن تدابيري به منظور امداد رساني پس از وقوع است. زیرا سوانح طبیعی علاوه بر تلفات انسانی موجب تخریب مراکز تولید موادغذایی (کارخانجات صنایع غذایی، مرغداریها، کشتارگاهها)، مراکز ذخیره مواد غذایی (انبارها، سردخانهها، سیلوها) و مراکز توزیع مواد غذایی و دارویی و خدماتی (فروشگاهها، مراکز پخش و غیره) میشوند و در نتیجه میان مردم اضطراب و نگرانی شدیدی پدید میآورند.
در این پایاننامه سعی بر اینست تا با ارایه مدلی ریاضی تحت دو سناریو مکان بهینه برای ایجاد مراکز کمکرسانی به افراد خسارت دیده در یک منطقه ارایه شود که در آن، سطوح پوششی با توجه به شدت و مرکز حادثه در نظر گرفته میشوند و به این نکته توجه میشود که حادثه میتواند تسهیلات را نیز تحت تاثیر قرار دهد. مدل ارایه شده در سناریوی اول توسط مورالی و همکاران [2] ارایه شده است و مدل سناریوی دوم مدل پیشنهادی این تحقیق بوده است. فرضیات مساله پیشنهادی بدین قرارند:
شدت حادثه بر روی تسهیلات نیز اثر میگذارد.
تقاضا غیرقطعی (احتمالی) است.
مکانهای نامزد برای استقرار تسهیلات در نظر گرفته شدهاند.
ظرفیت تسهیلات محدود است.
1-2- ساختار پایاننامه
در ادامه در فصل 2، ادبیات موضوع مسایل مکانیابی- تخصیص را بررسی میکنیم. در فصل 3، زمینههای علمی تحقیق شامل دستهبندی مسایل مکانیابی، مقوله عدم قطعیت و احتمالی بودن تقاضای مشتریان و مساله مکانیابی- تخصیص به طور مفصل تشریح میشوند. در فصل 4، به تشریح مساله و مدل پیشنهادی میپردازیم و برخی از ویژگیهای مدل را بررسی میکنیم. با توجه به پیچیدگی مدل پیشنهادی، یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسایل با مقیاس بزرگ ارایه میشود. در ادامه این فصل، یک آزمون تجربی به منظور نشان دادن کارایی و دقت الگوریتم ابتکاری پیشنهادی انجام میشود و نتایج محاسباتی مربوط بحث و بررسی میشوند. سرانجام پیشنهادهایی برای توسعههای آتی به همراه نتیجهگیری در فصل 5 ارایه میشوند.
.
فصل دوم
ادبیات و پیشینهتحقیق
2-1- مقدمهمسایل مکانیابی- تخصیص چندتسهیلی، زمینهای گسترده در مدلسازی ریاضی در دنیای واقعی را تشکیل میدهند، که در این مسایل چند تسهیل جدید (تسهیل عرضه) به مجموعهای از مشتریان موجود، با توجه به تقاضاهایشان، خدمترسانی میکنند.
در ادبیات موضوع، معمولا چند حالت مختلف از مسایل مکانیابی پیوسته مانند مساله

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *