— (519)

2388870233045باسمه تعالی
دانشگاه پیام نور خنج
گروه مدیریت
عنوان تحقیق:
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی بندرعباس
استاد راهنما:
آقای مسعود بیرجندی
نگارش:
مسعود رنجبر
شماره دانشجویی:
خرداد 1393

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
TOC o “1-3” h z u مقدمه PAGEREF _Toc377993180 h 81-2) بیان مساله PAGEREF _Toc377993181 h 91-4) اهداف انجام تحقیق PAGEREF _Toc377993182 h 111-5) تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق PAGEREF _Toc377993183 h 12فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc377993185 h 142-1- مقدمه PAGEREF _Toc377993186 h 152-2- سرمایه PAGEREF _Toc377993187 h 162-3- انواع سرمایه PAGEREF _Toc377993188 h 172-4- سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993189 h 182-5- تعریف سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993190 h 212-7- انواع سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993191 h 262-8- سرمایه اجتماعی به مثابه یکی از مشخصه های جوامع و ملت ها PAGEREF _Toc377993192 h 262-9- منشأهای سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993193 h 282-10- الگو های اندازه گیری سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993194 h 292-11- عوامل تعیین کننده پیدایش سرمایه اجتماعی در این حیطه (سازمان) PAGEREF _Toc377993195 h 312-12- رویکردهای مفهومی اصلی به سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993196 h 312-13- سنجش سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993197 h 322-14- کارآفرینی PAGEREF _Toc377993198 h 342-15- تاریخچه کارآفرینی PAGEREF _Toc377993199 h 352-16- تعاریف کارآفرینی PAGEREF _Toc377993200 h 372-17- انواع کارآفرینی PAGEREF _Toc377993201 h 40- کارآفرینی مستقل PAGEREF _Toc377993202 h 41- کارآفرینی درون سازمانی PAGEREF _Toc377993203 h 41- کارآفرینی سازمانی PAGEREF _Toc377993204 h 422-18-کارآفرینی درون‍سازمانی PAGEREF _Toc377993205 h 432-19- مدلهای فرآیند کارآفرینی سازمانی PAGEREF _Toc377993206 h 442-20- مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرمن PAGEREF _Toc377993207 h 452-21- مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و نافزیگر PAGEREF _Toc377993208 h 462-22- فرآیند کارآفرینی احمد پور و مقیمی PAGEREF _Toc377993209 h 472-24- مدل کارآفرینی بارینگر و ایرلند PAGEREF _Toc377993210 h 482-25- مدل پیترز و پتلزبرگ و عوامل موثر بر آن PAGEREF _Toc377993211 h 502-25-2- تکنیکهای ایده پردازی: PAGEREF _Toc377993212 h 532-25-3- بکارگیری(امکان سنجی) ایده در سازمان PAGEREF _Toc377993213 h 542-25-4- نتایج ایده PAGEREF _Toc377993214 h 552-26- سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی PAGEREF _Toc377993215 h 552-27- تحقیقات انجام گرفته : PAGEREF _Toc377993216 h 592-27-1- داخلی: PAGEREF _Toc377993217 h 592-27-2- خارجی: PAGEREF _Toc377993218 h 60فصل سوم:
3-1) مقدمه PAGEREF _Toc377993219 h 643-2) روش تحقیق PAGEREF _Toc377993220 h 643-2-1) تحقیق کاربردی PAGEREF _Toc377993221 h 653-2-2) تحقیق توصیفی PAGEREF _Toc377993222 h 65فرایند پژوهش: PAGEREF _Toc377993223 h 683-3) متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc377993224 h 683-4) روشهای جمع‌آوری اطلاعات PAGEREF _Toc377993225 h 693-5) روایی و پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc377993226 h 703-5-1) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه PAGEREF _Toc377993227 h 703-5-2) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه PAGEREF _Toc377993228 h 713-6) جامعه و نمونه آماری PAGEREF _Toc377993229 h 723-6-1) جامعه آماری PAGEREF _Toc377993230 h 723-6-2) قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc377993231 h 733-6-3) قلمرو زمانی تحقیق PAGEREF _Toc377993232 h 733-6-4) نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه PAGEREF _Toc377993233 h 733-8) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات PAGEREF _Toc377993234 h 75فصل چهارم:
4-1- مقدمه PAGEREF _Toc377993235 h 774-2- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان PAGEREF _Toc377993236 h 774-3- تحلیل استنباطی دادهها PAGEREF _Toc377993237 h 794-3-1-بررسی نرمال بودن متغیرها PAGEREF _Toc377993238 h 804-3-1-1- بررسی نرمال بودن متغیرهای گرایش کارافرینانه PAGEREF _Toc377993239 h 804-3-1-2- بررسی نرمال بودن متغیر سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993240 h 814-3-3- بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته PAGEREF _Toc377993241 h 814-3-3-1- همبستگی بین بعد ساختاری و کارآفرینی درون سازمانی PAGEREF _Toc377993242 h 814-3-3-2- همبستگی بین بعد شناختی و کارآفرینی درون سازمانی PAGEREF _Toc377993243 h 824-3-3-3- همبستگی بین بعد روانی و کارآفرینی درون سازمانی PAGEREF _Toc377993244 h 834-3-3-6- همبستگی بین گرایش کارآفرینانه و سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc377993245 h 83فصل پنجم:
5-1- مقدمه PAGEREF _Toc377993246 h 865-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار PAGEREF _Toc377993247 h 865-3- نتایج آزمونها PAGEREF _Toc377993248 h 875-3-1- تائید یا عدم تائید فرضیات با استفاده از مدل معادلات ساختاریافته خطی PAGEREF _Toc377993249 h 875-3-1 -1 آزمون فرضیه فرعی1: همبستگی معنی داری میان بعد ساختاری و کارآفرینی درون سازمانی وجود دارد.. PAGEREF _Toc377993250 h 875-3-1 -2 آزمون فرضیه فرعی2: همبستگی معنی داری میان بعد شناختی و کارآفرینی درون سازمانی وجود دارد PAGEREF _Toc377993251 h 885-3-1 -3 آزمون فرضیه فرعی3: همبستگی معنی داری بین بعد روانی و کارآفرینی درون سازمانی وجود دارد. PAGEREF _Toc377993252 h 885-3-2- آزمون فرضیه اصلی: گرایش کارآفرینانه بر سرمایه اجتماعی سازمانی تأثیر دارد. PAGEREF _Toc377993253 h 895-4- نتیجهگیری و پیشنهادات کاربردی PAGEREF _Toc377993254 h 90منابع و ماخذ PAGEREF _Toc377993255 h 97

-108585283210فصل اول
کلیات تحقیق
00فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
تحولات قرن حاضر با شتاب فراوان تمامی رویکرد های سنتی به مفهوم سازمان به عنوان موضوع علم مدیریت را به کناری نهاده و با به هم ریختن قواعد کلاسیک مدیریت، مفاهیمی نوین را به تاریخ علم مدیریت تزریق می نماید . امروزه، منابع خلق ارزش با چرخشی آشکار ، از سرمایه های برون زا به سرمایه های درونی تغییر جهت داده است. سرمایه اجتماعی همچون ثروتی پنهان ( توسلی و همکاران ، 1382) ، به تولید دانش سازمانی منتهی می شوند و روش های قدیمی ایجاد ارزش همچون سرمایه های مادی و نیروی کار فیزیکی، جایگاه گذشته خود را از دست داده اند. یکی از اندیشمندان مدیریت به نام لیندا گراتون(2003) برای ترسیم این وضعیت جدید از استعاره انقلاب دموکراتیک در محیط های کاری استفاده می کند .به عقیده وی ، مفهوم دموکراسی سازمانی حول چند اصل اساسی بوجود می آید :ایجاد شرایطی که در آن افراد بتوانند توانایی بالقوه و کیفیت های متمایز خود را بیان کنند ، حمایت از استفاده اختیاری از قدرت ، مداخله افراد در تعیین شرایط ارتباطشان با سازمان و نهایتا توسعه فرصت برای دسترسی به منابع ارزشمند.
در این میان ، کارآفرینیی به عنوان مفهومی جدید پا به عرصه مفاهیم علمی نوین می گذارد و با رشد روز افزون کاربرد کارآفرینیی در دنیای واقع ، توجه سیاست گذاران و کلان نگران را به خود جلب می نماید. از دیگر سو برای شناخت و تفسیر نحوه عملکرد ، کارآفرینیی به عنوان یک برنامه تحقیقات علمی جایگاه خود را در تئوری های مدیریت می گشاید و برای توجیه تاثیر آن بر روی توسعه جامع و همه جانبه ، به نظریه پردازی می پردازد .
برای پی بردن به اهمیت پرورش روحیه کارآفرینیی کافی است بدانیم که فقط بین سالهای 1999 تا 2000 در کشور آمریکا قریب به 8/10 میلیون شغل برخاسته از فعالیت های کارآفرینیانه به وجود آمده است که درمقایسه با حذف 3/8 میلیون شغل به واسطه سیاست های کوچک سازی و افزایش بهره وری ، اقدامات کارآفرینیانه به ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی به طور خالص کمک کرده است و اثرات منفی بیکاری را برطرف ساخته است . (سلیمی فر و مرتضوی ، 1384 )
از دیگر سو همانگونه که مطرح شد، مدتی است که سرمایه سرمایه اجتماعی به عنوان منابع جدید سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. بنابر مطالعه اشام و دیگران طی سال های دهه 1990 به این سو ، بیشترین ارجاعات در مجلات معتبر موجود در بانک اطلاعاتی « EonLit » مربوط به کلید واژه سرمایه اجتماعی بوده است . همین طور طبق مطالعات فاین بنا بر نظر سردبیر مجله «Quarterly Journal of Economics» از مجلات معتبر در حوزه اقتصاد رایج و غالب ، یک چهارم ارجاعات مجله در دهه 1990 مربوط به اثر 1993 پوتنام مربوط به تعریف سرمایه اجتماعی بوده است( دینی ترکمانی ، 1385).
بدین مناسبت با توجه به اهمیت موضوع ، لزوم پرداختن به مساله کارآفرینیی و بررسی تمامی جوانب و ابعاد آن در تحقیقات متعددی مدنظر قرار گرفته است . در این راستا پرداختن به سرمایه اجتماعی و نیز در تئوری های کارآفرینی ، مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات گسترده ای از ارتباط بین این متغیرها ، ارائه شده است . مبانی نظری کارآفرینیی در سازمان ، اهمیت سرمایه اجتماعی را در درک این که چگونه سازمان ها شبکه ها را خلق و آنها را مدیریت می کنند ، روشن می سازد . در سطح فردی نیز ، مطالعات صورت گرفته نشان می دهند ، شبکه های شخصی کارآفرینی ، امکان دسترسی به منابعی را که خود فرد به تنهایی قادر به دست یابی به آنها نیست ، فراهم می کند. اگر فردی توانایی و تمایل به خطرپذیری برای اقدام به کاسبی یا کارهای کارآفرینیانه را داشته باشد ، برای راه اندازی کسب و کار و کارهای کارآفرینیانه شانس مضاعف خواهد داشت . اگر چنین افرادی در کسب و کاری وجود داشته باشند ، به احتمال زیاد موفق خواهند بود( الوانی و عبدالله پور ، 1387).
1-2) بیان مسالهاین امر مسلمی است که پژوهش های کاربردی، مساله مدار هستند. بدین معنی که تمام فرآیند پژوهش، از اولین گام های مشاهده تا آخرین مراحل استنتاج، می باید حول یک یا چند مساله یا مشکل دور

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *