— (521)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
گروه :
حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
بررسی بایو تروریسم در حقوق کیفری ایران
پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر محمدرضا رهبرپور
نگارش:
علی دوزبخشان
تابستان 1395
فرم شماره 3 : منشور اخلاق پژوهش

2171700-685800
فرم شماره 4
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب ………………. دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته ………………. که در تاریخ ………………. از پایان نامه خود تحت عنوان ” ………………. ”
با کسب نمره ………………. و درجه ……………… دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1 ) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که ازدستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و ….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود ،نام منبع مورد استفاده و سایرمشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2 )این پایان نامه / رساله قبلاَ برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالا تر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3 ) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ،ثبت اختراع و…….از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4 ) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضا:
تقدیر وتشکر
پروردگارا
توراسپاس ای یکتای جاودانه، ای قادر متعال، تویی که با الطاف بی کرانت هر لحظه مرا صبورانه یاری نمودی تا به این جایگاه رسانیدی.
پروردگارا
باز هم مرا یاری کن تا خود را به هدفهایم در قله های موفقیت برسانم وقدر دان وسپاس گوی زحمات استادان وتمامی کسانی که در این راه مرا کمک نموده اند باشم ودوست بدارم وسپاس گوی انسانهایی را که با شرافت خود چراغ انسانیت ودانش وآگاهی را شعله ور نگه داشته اند،باشم.
پروردگارا
برای تمام نعمات بی انتهایت سپاس،سپاس،سپاس

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اولکلیات تحقیق
1-1 مقدمهبا شنیدن واژه بیوتروریسم آنچه که در ابتدا به ذهن می رسد مجموعه ای از اتفاقات مربوط به بیماری های خطرناک و یا اسامی باکتری ها، ویروس ها، سموم و عوامل شیمیایی است که توسط نیروهای نظامی یا گروه های خرابکار معارض در بین مردم و یا واحدهای نظامی در حال جنگ پراکنده می شوند.
در واقع آنچه که تا کنون در مورد بیوتروریسم از سوی رسانه های عمومی القا شده است منشا شکل گیری این تصویر محدود از آن در اذهان مردم است.
از زمان های دور به دلیل مزیت های موجود در استفاده از روش های بیولوژیک برای مقابله با دشمنان چه در حد یک شخص و چه در حد واحدهای نظامی و مردم شهرها، این روش ها مورد توجه قدرت های متخاصم بوده است. این روش ها در حالی که بدون سر و صدا و در خاموشی کامل اعمال می شوند قدرت تخریب کنندگی بسیار وسیع تری نسبت به تسلیحات مورد استفاده در جنگ ها و درگیری های کلاسیک دارند. اما امروز دیگر این نگاه به بیوتروریسم نمی تواند به عنوان بنیان نظری کاملی برای برنامه ریزان یک کشور محسوب شود.
تعاریف سنتی ارائه شده از واژه بیوتروریسم نیز به نوعی همراهی کننده همین نگاه محدود به این پدیده بوده و سعی در نگه داشتن حدود آن صرفا در اعمال مربوط به سوء استفاده از عوامل میکروبی و ویروسی یا فراورده های آنها به منظور ارعاب یا هلاکت انسان ها و نابودی دام ها یا گیاهان دارند. طبق یک تعریف سنتی بیوتروریسم عبارت است از ایجاد ترس و وحشت، با بهره گیری از عوامل بیولوژیک مختلف و جنگ افزار بیولوژیک نیز عبارت است از وسیله ای که به منظور انتشار عمدی ارگانیسم های مولد بیماری یا فراورده های آنها توسط غذا، آب، حشرات ناقل یا به صورت افشانه، به کار برده می شود.
1-2 بیان مسئلهبیوتروریسم” عبارتست از ایجاد ترس و وحشت، با بهره گیری از عوامل زیست شناختی مختلف، که به منظور انتشار عمدی ارگانیسم‌های مولد بیماری یا فراورده‌های آنها توسط غذا، آب، حشرات ناقل یا به صورت افشانه، به کار برده می‌شود. این واژه طی اواخر قرن 20 وارد فرهنگ لغات شده و عاملان این جنایت‌ها با استفاده از میکروب‌ها به نابودی دیگر کشورها می‌پردازند برای دفاع ازاین اعمال مجرمانه اقداماتی صورت گرفته گفت: دو پروتکل 1925 ژنو و کنوانسیون 1972 برای دفاع در برابر جنگ بیولوژیک تنظیم شده است اما خود این پروتکل‌ها به دلیل اینکه به ممنوعیت ذخیره‌سازی، نگهداری، تولید و نقل و انتقال این عوامل میکروبی اشاره نکرده دارای نقصان بسیاری است.  با توجه به کلیت و گستره وسیع اقدامات اجرای ملی و به تعبیر ماده فوق، «منع و جلوگیری» از این اعمال ممنوعه، ماهیت اقدامات مذکور دارای ابعاد متنوع و مرتبط با همه قوای حاکم بوده و از این رو، مستلزم اقدام قوای سهگانه است. که نهادهای مذکور دولتهای عضو از جمله، با قانونگذاری داخلی اقدامات مذکور را به مثابه جرم و قابل مجازات تصریح و به رسمیت بشناسند. در واقع، استفاده از حقوق کیفری داخلی، از مهمترین تدابیری خواهد بود که در کنار حقوق اداری، حقوق واردات و صادرات، حقوق نظامی و صنعتی، موجبات تحقق این ممنوعیت در قبال اشخاص و افراد واقع در محدوده صلاحیت یا کنترل قانونی دولتها را فراهم خواهد نمود.در کنوانسیون سلاح‏های شیمیائی –مصوب 1993-، تصریح به اجرای ملی و همچنین جایگاه جرم‏انگاری در این خصوص، شفافتر است و دلیل اصلی این شفافیت بیشتر، آشکاری نیاز جامعه دولتها به این سلسله اقدامات در دهه های بعد از انعقاد رژیم معاهده‏ای خلع سلاح بیولوژیک و همچنین درک خلأها و کاستی های آن رژیم بوده است. بر اساس ماده 7 این کنوانسیون با عنوان «اقدامات اجرایی ملی»:«1- هردولت عضو باید طبق مراحل قانون اساسی خود اقدامات ضروری را برای اجرای تعهدات مربوطه دراین کنوانسیون انجام دهد و به ویژه باید:
‌الف) اشخاص حقیقی و حقوقی را در هرجایی از سرزمین خود یا در هرمکانی از قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل که براساس حقوق بین‌الملل شناسایی‌گردیده از ارتکاب اعمال ممنوع شده برای دولت عضو به‌موجب این کنوانسیون منع نماید، ازجمله مجازات قانونی درارتباط با انجام این فعالیتها را‌ وضع کند؛
ب) در هیچ مکان تحت کنترل خود‚اجازه هیچ‌گونه فعالیت ممنوعه برای دولت عضو دراین کنوانسیون را ندهد.
پ) مجازات قانونی وضع شده به‌موجب قسمت (‌الف) به هرنوع فعالیت ممنوعه برای دولت عضو دراین کنوانسیون درهرجایی‌که اشخاص حقیقی‌مطابق حقوق بین‌الملل دارای تابعیت قانونی آن دولت هستند، گسترش دهد. ـ هردولت عضو باید با سایر دولتهای عضو همکاری نموده و برای تسهیل دراجرای تعهدات در بند (1) کمک قانونی مناسب را تأمین نماید …».همانگونه که در این ماده پیداست، اجرای ملی تعهدی کلان است که تعیین و تبیین نوع ابزارها و مجاری مرتبط با آن، به دولتهای عضو و سازوکارهای بین‏المللی مرتبط با پایش و تضمین اجرای این کنوانسیون محول شده است. ولی در این میان، قانونگذاری به منظور پیشگیری، منع و مجازات اقدامات ممنوعه مرتبط با عوامل شیمیائی، مورد تاکیدویژه قرار گرفته و از این رو، جرم‏انگاری به مثابه یک تعهد بین‏المللی صریح نسبت به دولتهای عضو این کنوانسیون می‏باشد. دلیل چنین وضعیتی، اعتقاد دولتهای دخیل در انعقاد این معاهده به نقش و تاثیر فرایند جرم‏انگاری داخلی (در دولتهای عضو) در پیشگیری و واکنش به اقدامات مرتبط با سلاح‏های شیمیائی است.شایان ذکر است که کنفرانس دولتهای عضو به عنوان رکن عام الشمول سازمان منع سلاح‏های شیمیائی همه ساله ضمن برگزاری ادوار منظم، مساله اجرای ملی کنوانسیون را که بر دو محور صریح مندرج در ماده 7 یعنی «قانونگذاری داخلی» و «تعیین و تاسیس مراجع ملی» استوار است، مورد بررسی و مرور قرار می‏دهد و از این رو، دولتهائی را که در این زمینه هنوز اقدامات مورد انتظار را به عمل نیاورده‏اند، مورد فشار قرار می‏دهد
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهشتغییر و تحولات گسترده در نوع و ساختار جنگ‌ها موجب گردیده لغات جدیدی وارد ادبیات نظامی جهان شود که بیوتروریسم به عنوان شکل جدیدی از تروریسم از جمله‌ آنهاست. سوء استفاده از عوامل میکروبی زنده یا فرآورده‌های آنها یا به عبارت جامع‌تر، استفاده از عوامل بیولوژیک، به منظور ارعاب یا هلاکت انسانها و نابودی دام‌ها و گیاهان

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *