— (531)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پايان‌نامه جهت دريافت کارشناسي ارشد رشته مدیریت M.A
گرایش: مدیریت تحول
عنوان:
بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393
استاد راهنما:
دکتر فرشید نمامیان
نگارنده:
حسین احمدوند
سال تحصیلی94-1393
صورتجلسه دفاع

سپاسگذاری
سپاس خداوند بی همتا را بابت تمامی نعمت های بی پایانش و فرصتی که در اختیارم نهاد تا این مرحله از زندگی و تحصیل را پشت سر نهم وسپاس خدای را به خاطر وجود خانواده ،دوستان و اساتید دلسوز”پروردگارا سپاسگزارم.
سپاس استاد را به خاطر بزرگی علم و سخاوتش ،به خاطر احساس مسولیتش، به خاطر همراهی مداوم و گام به گام با خویش، جناب آقای دکتر نمامیان به خاطر تمام راهنمایی ها و یاری ها و فرصتهایی که در اختیارم نهادند سپاسگزارم.

تقدیم
تقدیم به آنان که از ازل به ایرانی آباد وآزاد اندیشیدند،به پدرم که استواری و صداقت را از او آموختم،به مادرم که صبر و پایداری را چراغ راهم ساخت.

فهرست مطالب
TOC o “1-3” h z u چکیده PAGEREF _Toc409691034 h 1فصل اولکلیات تحقیق1-1-مقدمه PAGEREF _Toc409691037 h 31-2-بیان مسئله PAGEREF _Toc409691038 h 41-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc409691039 h 41-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق PAGEREF _Toc409691040 h 51-5-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc409691041 h 61-5-1-هدف کلی PAGEREF _Toc409691042 h 61-5-2- اهداف ویژه: PAGEREF _Toc409691043 h 61-5-3-اهداف کاربردی: PAGEREF _Toc409691044 h 61-6-فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc409691045 h 71-6-1-فرضیه اصلی : PAGEREF _Toc409691046 h 71-6-2-فزضیه های فرعی: PAGEREF _Toc409691047 h 71-7-روش تحقیق PAGEREF _Toc409691048 h 71-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق PAGEREF _Toc409691049 h 71-9-روش نمونه گیری PAGEREF _Toc409691050 h 81-10-ابزار گردآوری داده ها PAGEREF _Toc409691051 h 81-11-تعريف واژه‏ها PAGEREF _Toc409691052 h 8فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق2-1-مقدمه PAGEREF _Toc409691055 h 112-2-بیان مسئله PAGEREF _Toc409691056 h 122-3-تاریخچه پولشویی PAGEREF _Toc409691057 h 132-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران PAGEREF _Toc409691058 h 142-5-تاریخچه بانک صادرات PAGEREF _Toc409691059 h 182-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی PAGEREF _Toc409691060 h 222-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین) PAGEREF _Toc409691061 h 222-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال) PAGEREF _Toc409691062 h 232-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا PAGEREF _Toc409691063 h 232-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس هاي اوراق بهادار (IOSCO) PAGEREF _Toc409691064 h 242-6-5-کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) PAGEREF _Toc409691065 h 242-6-6- نیروي ویژه اقدام مالی براي مبارزه با پولشویی(FATF) PAGEREF _Toc409691066 h 252-7-آمار مربوط به پول شویی PAGEREF _Toc409691067 h 272-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی PAGEREF _Toc409691068 h 282-8-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی PAGEREF _Toc409691069 h 292-9-مکانیزم های پولشویی PAGEREF _Toc409691070 h 322-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد PAGEREF _Toc409691071 h 332-10-1- پولهاي  خاكستري PAGEREF _Toc409691072 h 332-10-2 پولهاي  سياه : PAGEREF _Toc409691073 h 332-10-3- پولهاي  كثيف (پولهاي  آغشته به خون): PAGEREF _Toc409691074 h 332-11-گونه های جرم پولشویی در بانک PAGEREF _Toc409691075 h 342-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد: PAGEREF _Toc409691076 h 342-12-2-حساب های وابستگان؛ PAGEREF _Toc409691077 h 352-12-3-حسابهای دسته جمعی؛ PAGEREF _Toc409691078 h 352-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛ PAGEREF _Toc409691079 h 362-12-5- حواله های بانکی وغیره؛ PAGEREF _Toc409691080 h 3612-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛ PAGEREF _Toc409691081 h 372-12-7- حسابهای غیرفعال؛ PAGEREF _Toc409691082 h 372-12-7-1- نقل وانتقال پول PAGEREF _Toc409691083 h 372-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها PAGEREF _Toc409691084 h 382-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها PAGEREF _Toc409691085 h 382-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) PAGEREF _Toc409691086 h 392-12-7-5-اسمورفینگ: PAGEREF _Toc409691087 h 392-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی): PAGEREF _Toc409691088 h 402-12-9-بانک هاي پوسته ای PAGEREF _Toc409691089 h 412-12-10-شرکت های بیمه PAGEREF _Toc409691090 h 422-12-11- صرافی ها PAGEREF _Toc409691091 h 422-12-12-تجارت بین الملل PAGEREF _Toc409691092 h 432-12-13-شعب اجاره ای PAGEREF _Toc409691093 h 432-12-14-بازار اوراق بهادار PAGEREF _Toc409691094 h 452-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی: PAGEREF _Toc409691095 h 452-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران PAGEREF _Toc409691096 h 482-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری: PAGEREF _Toc409691097 h 512-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری: PAGEREF _Toc409691098 h 522-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی PAGEREF _Toc409691099 h 532-17-1-ريسك اعتباري PAGEREF _Toc409691100 h 542-17-2-ريسک مشتري PAGEREF _Toc409691101 h 552-18-محصولات و خدمات پر ريسک نيزعبارتند از: PAGEREF _Toc409691102 h 562-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان: PAGEREF _Toc409691103 h 592-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم PAGEREF _Toc409691104 h 612-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1: PAGEREF _Toc409691105 h 612-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری: PAGEREF _Toc409691106 h 632-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک: PAGEREF _Toc409691107 h 652-19-3-گزارش هاي روزانه وسوابق انتقالات خطي )تلفن ،سوئيفت و اينترنت( PAGEREF _Toc409691108 h 662-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه يا گردش حساب مشتري PAGEREF _Toc409691109 h 672-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها PAGEREF _Toc409691110 h 672-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی: PAGEREF _Toc409691111 h 682-19-8-نگهداری سوابق: PAGEREF _Toc409691112 h 692-20-واحد تطبیق: PAGEREF _Toc409691113 h 722-20-1- الزامات واحد تطبیق: PAGEREF _Toc409691114 h 722-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان: PAGEREF _Toc409691115 h 732-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق: PAGEREF _Toc409691116 h 75فصل سومروش شناسی تحقیق3-1-مقدمه PAGEREF _Toc409691119 h 823-2-قلمرو تحقيق PAGEREF _Toc409691120 h 823-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc409691121 h 823-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق PAGEREF _Toc409691122 h 823-3-روش نمونه گیری PAGEREF _Toc409691123 h 833-4-تعیین حجم نمونه PAGEREF _Toc409691124 h 833-5-ابزار گردآوری داده ها PAGEREF _Toc409691125 h 843-6-بررسی پایایی PAGEREF _Toc409691126 h 843-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc409691127 h 853-8-تعيين روايي PAGEREF _Toc409691128 h 873-9-روش تحقیق PAGEREF _Toc409691129 h 873-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف PAGEREF _Toc409691130 h 873-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن PAGEREF _Toc409691131 h 883-9-3 ضریب همبستگی پیرسون PAGEREF _Toc409691133 h 893-9-4 رگرسیون خطی PAGEREF _Toc409691134 h 903-9-5 آزمون فریدمن PAGEREF _Toc409691135 h 92فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها4-1) مقدمه PAGEREF _Toc409691138 h 964-2) ویژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه آماري PAGEREF _Toc409691139 h 964-2-1) توزيع فراواني جنسيت PAGEREF _Toc409691140 h 964-2-2) توزيع فراواني میزان تحصیلات PAGEREF _Toc409691141 h 974-2-3) توزيع فراواني گروه سنی PAGEREF _Toc409691142 h 994-3) میانگین و انحراف معیار PAGEREF _Toc409691143 h 1004-4-2) آزمون فرضیات PAGEREF _Toc409691144 h 1024-5) مدل مفهومی PAGEREF _Toc409691145 h 1064-5-1) آزمون دوربین واتسون PAGEREF _Toc409691146 h 1074-3-2) معادله ساختاری PAGEREF _Toc409691147 h 107فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات5-1-مقدمه PAGEREF _Toc409691151 h 1115-2-نتیجه گیری PAGEREF _Toc409691152 h 1125-3-پیشنهادهای کاربردی PAGEREF _Toc409691153 h 1135-3-1- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول: PAGEREF _Toc409691154 h 1135-3-2- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم: PAGEREF _Toc409691155 h 1135-3-3- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم: PAGEREF _Toc409691156 h 1135-4-3- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم: PAGEREF _Toc409691157 h 1145-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc409691158 h 114منابع PAGEREF _Toc409691159 h 115پیوستها PAGEREF _Toc409691160 h 122
چکیدهنظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در میآورد. بانک ها هسته اصلي شبکه حفاظت از سيستم مالي محسوب مي شوند. ، به ويژه با توجه به اينکه روش هاي پول شويي نيز طي اين سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکي ارائه شده ،روابط مالي پيچيده تر، پيشرف فناوري و افزايش سرعت جريان هاي پولي جهاني مبتکرانه تر شده است. پولشويي و تامين مالي تروريسم، هر دو ميتوانند بانکها را تضعيف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالي را مورد تهديد قراردهند. بنابراين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، عنصر کليدي در بهبود استحکام و سلامت بخش مالي هر کشور است.لذا این تحقیق در صدد است روشهای ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک صادرات شهر کرمانشاه مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود.در ابتدا با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران ،کارشناسان امور و نتایج تحقیقات قبلی ،مدل مفهومی پژوهش طراحی وسپس با تهیه پرسشنامه روایی وپایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق کارمندان بانک صادرات بود،پرسشنامه ها بین کارمندان توزیع گردید.n=109)) روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *