— (537)


أ

دانشگاه آزاد اسالمی
واحد ساری دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسیارشد در رشته روانشناسی بالینی )M.A)
عنوان:
بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش
استاد راهنما :
دکتر قاسمعلی طالبی
نگارش:
زهرا تقوی گلچینی
بهار 95
ب

Islamic Azad University
Sari Branch
Faculty of Humanities, Department of Psychology
Thesis for receiving ((M.A)) master’s degre on Psychology
Subject:
Investigate the relationship between organizational
citizenship behavior and organizational commitment
of the various aspects of education
Thesis Advisor:
G. Talebi, Ph.D.
By:
Z. Taghavi Golchini
Spring 2016
ج

معاونت ژپوهش و فن آوری
هب انم خدا منشور اخالق ژپوهش
با یاری از خدا وند سبحان و ااقتعد هب این هک عالم محض ر خداست و همواره انظر رب اعمال انسان و هب منظور پاس داشت مقام بلند دانش و ژپوهش و نظر هب اهمیت جای گاه دااگشنه رد اعتالی فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی واحداهی دااگشنه آزاد اسالمی متعهد می گردیم اصول زری را رد انجام فعالیت اهی ژپوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
ص م ف مل تع ی م ل مل نظ شت ت سع کش کلی م ح ه -1 ا نا ع ی: صا ح ی و رد ا ه ور رد ا ل هد هب رعا ت ر د ن ربشیپد و و ه ر ل ژپو ش. ص لکی معن تع ی م حق معن ا کل ه م ا ه -2 ا ل ما ت مادی و وی: هد هب رعا ت کا ل وق مادی و ی ه وی د اگشنه و کار ن ژپو ش. ص حقیق ج ی ت اس پ ج ی حقیق ا آ گ پن حقیق -3 ا ل ت. ت و ی: الش رد ر تای ی و ی ت و وافد ری هب ن و دوری از ره وهن هان سازی ص ا ا تع ص ن س ط حم ف کش کلی ف ن م تب تحق ی -4 ا هد هب یا ت از ا رار و ا ور و ق. ل ر زد ری: العات رماهن ا راد، سازمان اه و نس ه ا راد و هاداهی ر ط با ص ی حق لت ی م حق هشگ ا ه ن، حی ا ن ح ح ق. -5 ا ل رعا ت وق: ا زام هب رعا ت کا ل وق ژپو ر ن و ژپو یدگان )ا و ن و بات( و ساری صا بان ص حت تع ی ح ی ح م ن تحقی ی ن ن خ ا گ ح م شکن -6 ا ل ا رام: هد هب رعا ت ر م اه و ر ت اه رد ا جام قات و رعا ت جا ب ی. ن قد و ودد ری از ره وهن ر ت ص ی ن ن تع جت گ ا غی علم ح ظ م ا جتهی م ب خت -7 ا ر ی و زات و نا ع رد ا یار. ل رعا ت ا صاف و اما ت: هد هب ا ناب از ره وهن جا ب د ری فا ت از ا و ل، ص ی تع ا ا ن ن ی تحقی آ هم ا علم ا نشج غی م ا من ن ن ا -8 ا ل رتو ج قات و ااقتنل ویان هب ص ج: هد هب رو ج د ش و اشاهع تا ن هب کار ن ی و د ر از و ردی هک ع اق و ی د رد. ا ئ لت ا ئ ج ی گ ف غی ح ع م ض نسب ک ن ح عل ه ا ئه غی علم م ی -9 ا ت هب سا ی هک وزه ر ند. ل رب ت: ا زام هب رب ت و ی از ره وهن ر تار ر رهف ای و ا الم و ع م و ژپو ش ر هبشا ه اهی ی ی آیا د
تشکر و قدردانی:
سپاس بی کران از استاد گرانقدر جناب آاقی دکتر اقسمعلی طالبی هک چراغ راه این مسیر اتریک شده اند هک رد نبود ایشان مجالی رب این ژپوهش نبود.
ه
تقدیم هب:
تقدیم هب تبسم سبز خدا ، مارد زعزیم تقدیم هب تبلور عینی اخالص ، پدر زعزیم
و سپاس از تمامی کسانی هک اگر آانن نبودند راه هب جایی نمی ربدم .
و
فهرست مطالب

عنوانشماره صفحه

فصل اول 🙂 کلیات تحقیق (
-1-1 مقدمه2
-2-1 بیان مسأله4
-3-1 اهمیت موضوع6
-4-1 اهداف تحقیق7
-1-4-1 هدف اصلی7
-5-1 سئوال و فرضیه های پژوهش7
-1-5-1 سوال اصلی پژوهش7
-2-5-1 فرضیات فرعی7
-6-1 مدل تحقیق8
-7-1 تعاریف نظری و عملیاتی8
-1-7-1 تعریف نظری8
-2-7-1 تعریف عملیاتی9
فصل دوم 🙂 مبانی نظری و پیشینه تحقیق (
-1-2 مبانی نظری11
-1 -1-2 مبانی نظری رفتار شهروندی11
-2-1-2 مبانی نظری تعهدسازمانی29
-2-2 پیشینه تحقیق44
ز
عنوانصفحه
-1 -2-2 پیشینه خارج از کشور44
-2-2-2 پیشینه داخل کشور46
فصل سوم : ) روش تحقیق (
-1-3 مقدمه58
-2-3 روش تحقیق58
-3-3 جامعه آماری و روش نمونه گیری :. 59
-4-3 روش گردآوری اطالعات )میدانی، کتابخانهای و غیره(:59
-5-3 ابزار اندازه گیری:.. 59
-1 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی59
-2 پرسشنامه تعهد سازمانی59
-6-3 شیوه اجرای پژوهش60
-7-3 روش تجزیه وتحلیل اطالعات:60
فصل چهارم : ) تجزیه و تحلیل داده ها ( 1 – 4 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
) 2- 4 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………… 63
)3-4 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………… 66
ح
عنوانصفحه
فصل پنجم 🙂 نتیجهگیری و پیشنهادها (
-1-5 مقدمه69
-2-5 نتیجه گیری و پیشنهاد69
-3-5 محدودیتها73
فهرست منابع و مآخذ74
الف – فارسی75
ب- التین81
ط
چکیده
هدف از این پژوهش ، بررسی سنجش رابطه بین رفتار شههروندی سهازمانی و ابعهاد مختلهف تعههد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز است . جامعه مورد مطالعهه کلیهه کارکنهان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1389-90 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه ، 80 نفر بوده که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از جمعیت یاد شده انتخاب شده اند . برای بررسی پرسش های پژوهش از دو ابزار زیر استفاده شده است :
الف : به منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی ب : به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی
و برای تحلیل نتایج آماری توصیفی و آمار استنباطی )روش آماری تحلیل رگرسیون ( به کار بسهته شده است . نتایج پژوهش نشان داده است :
بین تعهد سازمانی کارکنان ورفتار شهروندی آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعههد
سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتری بهر رفتهار شههروندی داشهته و باعه ارتقها رفتهار شهروندی می شود کهه در مجمهوع باعه افهزایش اثربخشهی وکهارایی فعالیتههای سهازمان مهی
شود.نیروی انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشههای سهازمانی و متمایهل بهه حفه عضهویت
سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر ، فعالیت کند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشهی سازمان باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با باالرفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترک خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتمهاع ، مناسه جلهوه داده زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می کند.
کلید واژه ها : تعهد سازمانی ،ابعاد تعهدسازمانی ، رفتار شهروندی ، رفتار شهروند سازمانی.
فصل اول :
کلیات تحقیق
1
-1-1 مقدمه
همواره آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیهات سهازمان دارنهد، مورد توجه محققان و مدیران زیادی بوده است .در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتار های شغلی واثر بخشی سازمانی، اکثرا به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه مهی کردند. عملکرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی کارکنان اطالق می شود که در شهرح وظهایف و نقش های رسمی سازمان بیان شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسهایی و پهاداش داده مهی شوند. تقریبا از یک دهه و نیم قبل، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکهرد فرانقشهی تفهاوت قائل شده اند. ) هوی ایت آل 1 ) 1999منظور از عملکرد فرانقشی رفتار های شهغلی فراتهر از نقهش های رسمی کارکنان استکه بطور اختیاری انجام می شوند و به سازمان در کس اهدافش کمک می کنند.) اورنگ2 ، . ) 1988
محققان اهمیت زیادی برای تاثیر عملکرد فرانقشی بر اثر بخشی سازمانی قائل مهی باشهند و بنهابراین سعی کرده اند تا این رفتارها را مفهوم سازی کنند .یکی از متداول ترین مفهوم سهازی ههای صهورت گرفته درباره رفتار های فرانقشی، رفتارهای شهروندی سازمانی می باشد ) بیهتمن و اورنهگ1993 3 ، اورنگ . ) 1988 4 به دلیل توان زیاد این متغیر برای تأثیرگذاری بر اثربخشهی سهازمان، در 15 سهال اخیر این متغیر بسیار مورد تحقیق و توجه قرار گرفته شده است.
مباحثی نظیر : ادراک ، انگیزش ، نگرش های شغلی ، تعهد سازمانی و غیره از جمله مواردی هستند که به بررسی ریشه بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط کار می پردازد . اما بحثی که در دو دهه اخیر مطرح شده است و عالوه بر رفتار شناسان ، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نیز به خود جل نموده است رفتار شهروندی سازمانی نام دارد .
تعهد سازمانی منعکس کننده نگرشه ای افراد نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی است و بیانگر

1 – Hui et al 2 – Organ 3 – Ba–an and Organ 4 – Organ
2
نیرویی است که فرد را ملزم می کند تا در سازمان بماند و بها تعلهق خهاطر ، جههت تحقهق اههداف سازمانی کارهایی را انجام دهد . افزایش تعهد سازمانی موجه افهزایش بهروز رفتارههای شههروندی سازمانی می گردد . تعهد سازمانی به شکل معنا داری با برخی از ابعهاد رفتهار شههروندی سهازمانی ارتباط دارد . افراد متعهد به سازمان فداکاری ، مالحظه و وظیفه شناسی بیشتری نشان می دهند . و در مورد اینکه تعهد سازمانی یک نگرش است یا یک رفتار و هریا دو ، باید گفهت کهه در گذشهته تعهد سازمانی به وظیفه شناسی و صداقت در سهازمان اطهالق مهی شهد کهه بها پهذیرش اههداف و ارزشهای سازمان ، خشنودی شغلی کارکنان از سازمان یا تمایل برای همکهاری بها سهازمان ارتبهاط داشت )دولتخواهان ، . ) 1380
تعهد سازمانی همانند خشنودی شغلی مستلزم بروز

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *