— (537)


أ

دانشگاه آزاد اسالمي
واحد ساری دانشکده علوم انساني، گروه روانشناسي
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسيارشد در رشته روانشناسي بالیني )M.A)
عنوان:
بررسي سنجش رابطه بین رفتار شهروندي سازماني و ابعاد مختلف تعهد سازماني کارکنان سازمان آموزش و پرورش
استاد راهنما :
دکتر قاسمعلي طالبي
نگارش:
زهرا تقوی گلچیني
بهار 95
ب

Islamic Azad University
Sari Branch
Faculty of Humanities, Department of Psychology
Thesis for receiving ((M.A)) master’s degre on Psychology
Subject:
Investigate the relationship between organizational
citizenship behavior and organizational commitment
of the various aspects of education
Thesis Advisor:
G. Talebi, Ph.D.
By:
Z. Taghavi Golchini
Spring 2016
ج

معاونت ژپوهش و فن آوري
هب انم خدا منشور اخالق ژپوهش
با ياري از خدا وند سبحان و ااقتعد هب اين هك عالم محض ر خداست و همواره انظر رب اعمال انسان و هب منظور پاس داشت مقام بلند دانش و ژپوهش و نظر هب اهميت جاي گاه دااگشنه رد اعتالي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحداهي دااگشنه آزاد اسالمي متعهد مي گرديم اصول زري را رد انجام فعاليت اهي ژپوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:
ص م ف مل تع ي م ل مل نظ شت ت سع كش كلي م ح ه -1 ا نا ع ي: صا ح ي و رد ا ه ور رد ا ل هد هب رعا ت ر د ن ربشيپد و و ه ر ل ژپو ش. ص لكي معن تع ي م حق معن ا كل ه م ا ه -2 ا ل ما ت مادي و وي: هد هب رعا ت كا ل وق مادي و ي ه وي د اگشنه و كار ن ژپو ش. ص حقيق ج ي ت اس پ ج ي حقيق ا آ گ پن حقيق -3 ا ل ت. ت و ي: الش رد ر تاي ي و ي ت و وافد ري هب ن و دوري از ره وهن هان سازي ص ا ا تع ص ن س ط حم ف كش كلي ف ن م تب تحق ي -4 ا هد هب يا ت از ا رار و ا ور و ق. ل ر زد ري: العات رماهن ا راد، سازمان اه و نس ه ا راد و هاداهي ر ط با ص ي حق لت ي م حق هشگ ا ه ن، حي ا ن ح ح ق. -5 ا ل رعا ت وق: ا زام هب رعا ت كا ل وق ژپو ر ن و ژپو يدگان )ا و ن و بات( و ساري صا بان ص حت تع ي ح ي ح م ن تحقي ي ن ن خ ا گ ح م شكن -6 ا ل ا رام: هد هب رعا ت ر م اه و ر ت اه رد ا جام قات و رعا ت جا ب ي. ن قد و ودد ري از ره وهن ر ت ص ي ن ن تع جت گ ا غي علم ح ظ م ا جتهي م ب خت -7 ا ر ي و زات و نا ع رد ا يار. ل رعا ت ا صاف و اما ت: هد هب ا ناب از ره وهن جا ب د ري فا ت از ا و ل، ص ي تع ا ا ن ن ي تحقي آ هم ا علم ا نشج غي م ا من ن ن ا -8 ا ل رتو ج قات و ااقتنل ويان هب ص ج: هد هب رو ج د ش و اشاهع تا ن هب كار ن ي و د ر از و ردي هك ع اق و ي د رد. ا ئ لت ا ئ ج ي گ ف غي ح ع م ض نسب ك ن ح عل ه ا ئه غي علم م ي -9 ا ت هب سا ي هك وزه ر ند. ل رب ت: ا زام هب رب ت و ي از ره وهن ر تار ر رهف اي و ا الم و ع م و ژپو ش ر هبشا ه اهي ي ي آيا د
تشكر و قدرداني:
سپاس بي کران از استاد گرانقدر جناب آاقي دکتر اقسمعلي طالبي هك چراغ راه اين مسير اتريک شده اند هك رد نبود ایشان مجالي رب اين ژپوهش نبود.
ه
تقديم هب:
تقديم هب تبسم سبز خدا ، مارد زعزیم تقديم هب تبلور عیني اخالص ، پدر زعزیم
و سپاس از تمامي كساني هك اگر آانن نبودند راه هب جايي نمي ربدم .
و
فهرست مطالب

عنوانشماره صفحه

فصل اول 🙂 كليات تحقيق (
-1-1 مقدمه2
-2-1 بیان مسأله4
-3-1 اهمیت موضوع6
-4-1 اهداف تحقیق7
-1-4-1 هدف اصلی7
-5-1 سئوال و فرضیه هاي پژوهش7
-1-5-1 سوال اصلی پژوهش7
-2-5-1 فرضیات فرعی7
-6-1 مدل تحقیق8
-7-1 تعاريف نظري و عملیاتی8
-1-7-1 تعريف نظري8
-2-7-1 تعريف عملیاتی9
فصل دوم 🙂 مباني نظري و پيشينه تحقيق (
-1-2 مبانی نظري11
-1 -1-2 مبانی نظري رفتار شهروندي11
-2-1-2 مبانی نظري تعهدسازمانی29
-2-2 پیشینه تحقیق44
ز
عنوانصفحه
-1 -2-2 پیشینه خارج از كشور44
-2-2-2 پیشینه داخل كشور46
فصل سوم : ) روش تحقيق (
-1-3 مقدمه58
-2-3 روش تحقیق58
-3-3 جامعه آماري و روش نمونه گیري :. 59
-4-3 روش گردآوري اطالعات )میدانی، كتابخانهاي و غیره(:59
-5-3 ابزار اندازه گیري:.. 59
-1 پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی59
-2 پرسشنامه تعهد سازمانی59
-6-3 شیوه اجراي پژوهش60
-7-3 روش تجزيه وتحلیل اطالعات:60
فصل چهارم : ) تجزیه و تحليل داده ها ( 1 – 4 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
) 2- 4 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………… 63
)3-4 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………… 66
ح
عنوانصفحه
فصل پنجم 🙂 نتيجهگيري و پيشنهادها (
-1-5 مقدمه69
-2-5 نتیجه گیري و پیشنهاد69
-3-5 محدوديتها73
فهرست منابع و مآخذ74
الف – فارسی75
ب- التین81
ط
چكیده
هدف از اين پژوهش ، بررسی سنجش رابطه بین رفتار شههروندي سهازمانی و ابعهاد مختلهف تعههد سازمانی كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز است . جامعه مورد مطالعهه كلیهه كاركنهان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1389-90 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه ، 80 نفر بوده كه با استفاده از شیوه نمونه گیري تصادفی چند مرحله اي از جمعیت ياد شده انتخاب شده اند . براي بررسی پرسش هاي پژوهش از دو ابزار زير استفاده شده است :
الف : به منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی ب : به منظور سنجش رفتار شهروندي سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندي
و براي تحلیل نتايج آماري توصیفی و آمار استنباطی )روش آماري تحلیل رگرسیون ( به كار بسهته شده است . نتايج پژوهش نشان داده است :
بین تعهد سازمانی كاركنان ورفتار شهروندي آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعههد
سازمانی كاركنان افزايش يابد، تأثیر بیشتري بهر رفتهار شههروندي داشهته و باعه ارتقها رفتهار شهروندي می شود كهه در مجمهوع باعه افهزايش اثربخشهی وكهارايی فعالیتههاي سهازمان مهی
شود.نیروي انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشههاي سهازمانی و متمايهل بهه حفه عضهويت
سازمانی كه حاضر است فراتر از وظايف مقرر ، فعالیت كند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشهی سازمان باشد. وجود چنین نیرويی در سازمان توأم با باالرفتن سطوح عملکرد و پايین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترك خدمت كاركنان است و وجهه سازمان را در اجتمهاع ، مناسه جلهوه داده زمینه را براي رشد و توسعه سازمان فراهم می كند.
كليد واژه ها : تعهد سازمانی ،ابعاد تعهدسازمانی ، رفتار شهروندي ، رفتار شهروند سازمانی.
فصل اول :
کلیات تحقیق
1
-1-1 مقدمه
همواره آن دسته از رفتارهاي شغلی كاركنان كه تاثیر زيادي بر اثربخشی عملیهات سهازمان دارنهد، مورد توجه محققان و مديران زيادي بوده است .در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتار هاي شغلی واثر بخشی سازمانی، اكثرا به عملکرد درون نقشی كاركنان توجه مهی كردند. عملکرد درون نقشی به آن رفتارهاي شغلی كاركنان اطالق می شود كه در شهرح وظهايف و نقش هاي رسمی سازمان بیان شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسهايی و پهاداش داده مهی شوند. تقريبا از يك دهه و نیم قبل، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکهرد فرانقشهی تفهاوت قائل شده اند. ) هوي ايت آل 1 ) 1999منظور از عملکرد فرانقشی رفتار هاي شهغلی فراتهر از نقهش هاي رسمی كاركنان استکه بطور اختیاري انجام می شوند و به سازمان در كس اهدافش كمك می كنند.) اورنگ2 ، . ) 1988
محققان اهمیت زيادي براي تاثیر عملکرد فرانقشی بر اثر بخشی سازمانی قائل مهی باشهند و بنهابراين سعی كرده اند تا اين رفتارها را مفهوم سازي كنند .يکی از متداول ترين مفهوم سهازي ههاي صهورت گرفته درباره رفتار هاي فرانقشی، رفتارهاي شهروندي سازمانی می باشد ) بیهتمن و اورنهگ1993 3 ، اورنگ . ) 1988 4 به دلیل توان زياد اين متغیر براي تأثیرگذاري بر اثربخشهی سهازمان، در 15 سهال اخیر اين متغیر بسیار مورد تحقیق و توجه قرار گرفته شده است.
مباحثی نظیر : ادراك ، انگیزش ، نگرش هاي شغلی ، تعهد سازمانی و غیره از جمله مواردي هستند كه به بررسی ريشه بسیاري از رفتارهاي آدمی در محیط كار می پردازد . اما بحثی كه در دو دهه اخیر مطرح شده است و عالوه بر رفتار شناسان ، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نیز به خود جل نموده است رفتار شهروندي سازمانی نام دارد .
تعهد سازمانی منعکس كننده نگرشه اي افراد نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی است و بیانگر

1 – Hui et al 2 – Organ 3 – Ba–an and Organ 4 – Organ
2
نیرويی است كه فرد را ملزم می كند تا در سازمان بماند و بها تعلهق خهاطر ، جههت تحقهق اههداف سازمانی كارهايی را انجام دهد . افزايش تعهد سازمانی موجه افهزايش بهروز رفتارههاي شههروندي سازمانی می گردد . تعهد سازمانی به شکل معنا داري با برخی از ابعهاد رفتهار شههروندي سهازمانی ارتباط دارد . افراد متعهد به سازمان فداكاري ، مالحظه و وظیفه شناسی بیشتري نشان می دهند . و در مورد اينکه تعهد سازمانی يك نگرش است يا يك رفتار و هريا دو ، بايد گفهت كهه در گذشهته تعهد سازمانی به وظیفه شناسی و صداقت در سهازمان اطهالق مهی شهد كهه بها پهذيرش اههداف و ارزشهاي سازمان ، خشنودي شغلی كاركنان از سازمان يا تمايل براي همکهاري بها سهازمان ارتبهاط داشت )دولتخواهان ، . ) 1380
تعهد سازمانی همانند خشنودي شغلی مستلزم بروز

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *