— (545)

-836822622000

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکز
دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A)
گرایش:” مدیریت بیمه”
عنوان:
بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران
استاد راهنما:
سرکار خانم دکتر منصوره علیقلی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر قاسمعلی بازآیی
پژوهشگر:
سمیرا فضلی
تابستان 1392
این پایان نامه را تقدیم می کنم به:
پدر ، مادر و برادر عزیزم که هر آنچه،
اگر …
دانستم و توانستم …
فقط و فقط به خاطر از خودگذشتگی آنها بوده …..
با سپاس:
از خداوند که اراده نمود من زیبا بیاموزم تا به گونه ای زیبا زندگی کنم و با سپاس از تمامی کسانی که مرا علم آموختند.
بویژه اساتید گرانقدرم سرکار خانم دکتر منصوره علیقلی و جناب آقای دکتر قاسمعلی بازآیی که در این پایان نامه افتخار همراهی با آنان را داشتم.
بسمه تعالی
تعهد اصالت پایان نامه کارشناسی
اینجانب سمیرا فضلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با شماره دانشجویی 900748458 اعلام می نمایم که کلیه مطالب مندرج در این پایان نامه با عنوان :”بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران” حاصل کار پژوهشی خود بوده و چنانچه دستاوردهای پژوهشی دیگران را مورد استفاده قرار داده باشم . طبق ضوابط و رویه های جاری ، آن را ارجاع داده و در فهرست منابع و ماخذ ذکر نموده ام . علاوه بر آن تاکید می نمایم که این پایان نامه قبلا برای احراز هیچ مدرک هم سطح ، پایین تر یا بالاتر ارائه نشده و چنانچه در هر زمان خلاف آن ثابت شود ، بدینوسیله متعهد می شوم، در صورت ابطال مدارک تحصیلی ام توسط دانشگاه ، بدون کوچکترین اعتراض آنرا بپزیرم.
تاریخ و امضاء
بسمه تعالی
دانشکده مدیریت داننشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکز کد واحد:101 کد شناسایی پایان نامه: 10121207912066
عنوان پایان نامه : بررسی مدل احتمال خطی بر میزان مصرف خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران
نام و نام خانوادگی دانشجو: سمیرا فضلی تاریخ شروع پایان نامه: 21/10/91
شماره دانشجویی: 900748458 تاریخ اتمام پایان نامه: 31/6/92
رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی
استاد راهنما : سرکار خانم دکتر علیقلی
استاد مشاور: جناب آقای دکتر بازآیی
آدرس و شماره تلفن :
چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ):
با توجه به پوشش های بسیار ضعیف درمان پایه در بخش بیمه های دندانپزشکی موجب شده است تا اینگونه خدمات، برای مردم به عنوان خدماتی لوکس تلقی شده و شاخص های سلامت بهداشت دهان و دندان در ایران، از مطلوبیت چندانی برخوردار نباشد. با توجه به پوشش های درمان مازاد تکمیلی توسط بیمه های تجاری در این پژوهش بهبررسی عوامل مؤثر بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی پرداخته شد.
با توجه به تعریف تحقیق کاربردی، این تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها و این که به توصیف آن چه هست می پردازد، روش تحقیق از نوع پیمایشی است، در این تحقیق اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های t یک جامعه و دوجمله ای و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
قلمرو مکانی تحقیق شرکت بیمه ایران (در شهر تهران) می باشد. زمان بررسی در این تحقیق سال 1392 انجام شده است.
جامعه مورد مطالعه در این تحقیق بیمه گذارن بیمه دندانپزشکی شرکت بیمه ایران در شهر تهران می باشد که تعداد آنها 900000 نفر می باشند. که با توجه به حجم جامعه مورد مطالعه اندازه نمونه، 384 نفر تعیین می گردد. که نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش برخی از ابعاد تاثیر گذار بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی را، با توجه به مدل تحقیق مورد بررسی قرار دادیم. وهمچنین سعی شده این ابعاد از نظر درجه اهمیت رتبه بندی شوند.
واژگان کلیدی: بیمه دندانپزشکی، DMFT، دسترسی به خدمات دندانپزشکی
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب نیست

فهرست مطالب
عنوانصفحه
TOC h z t “فهرست مطالب;1;فهرست فرعی;2;فهرست فصول;3” فصل اول: کلیات1-1- مقدمه PAGEREF _Toc250068224 h 21-2- بیان مساله PAGEREF _Toc250068225 h 21-3- بیان اهداف تحقیق PAGEREF _Toc250068226 h 31-4- بیان اهمیت موضوع تحقیق PAGEREF _Toc250068227 h 41-5- چهارچوب نظری تحقیق PAGEREF _Toc250068228 h 41-6- مدل تحقیق PAGEREF _Toc250068229 h 51-7- فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc250068230 h 71-8- متغیر ها و داده ها PAGEREF _Toc250068231 h 71-9- جامعه آماری مورد مطالعه PAGEREF _Toc250068232 h 71-10- بر آورد حجم نمونه PAGEREF _Toc250068233 h 81-11- روش تحقیق PAGEREF _Toc250068234 h 81-12- ابزار گرد آوری داده‌ها PAGEREF _Toc250068235 h 81-13- روش های گردآوری داده ها PAGEREF _Toc250068236 h 81-14- روش تحقیق PAGEREF _Toc250068237 h 81- 15- قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc250068238 h 91-15-1 قلمرو موضوعی PAGEREF _Toc250068239 h 91-15-2 قلمرو مکانی PAGEREF _Toc250068240 h 91-15-3 قلمرو زمانی PAGEREF _Toc250068241 h 9فصل دوم: ادبیات تحقیق2-1- مقدمه PAGEREF _Toc250068244 h 112-2- پیدایش بیمه در جهان PAGEREF _Toc250068245 h 122-4- تعریف حقوقی بیمه PAGEREF _Toc250068246 h 152-5- تعریف فنی بیمه PAGEREF _Toc250068247 h 162-6- سیستم‌های مختلف بیمه PAGEREF _Toc250068248 h 162-7- انواع رشته‌های بیمه PAGEREF _Toc250068249 h 172-8- بیمه اشخاص PAGEREF _Toc250068250 h 172-9- بیمه درمان گروهی تمام درمان PAGEREF _Toc250068251 h 182-9-1-اهداف بیمه نامه PAGEREF _Toc250068253 h 182-9-2-خسارات تحت پوشش PAGEREF _Toc250068254 h 182-9-3- شرایط عمومی PAGEREF _Toc250068255 h 192-9-4-بیمه‌های درمانی گروهی PAGEREF _Toc250068256 h 192-9-5-انواع بیمه‌های درمان گروهی در جهان PAGEREF _Toc250068257 h 192-9-6- خصوصیات بیمه‌های گروهی PAGEREF _Toc250068258 h 212-9-6-1- صدور گروهی PAGEREF _Toc250068259 h 212-9-6-2- قرارداد اصلی PAGEREF _Toc250068260 h 212-9-6-3-هزینه پایین PAGEREF _Toc250068261 h 222-9-6-4- قابلیت انعطاف PAGEREF _Toc250068262 h 222-9-6-5- نرخ‌گذاری تجربی PAGEREF _Toc250068263 h 222-10- بیمه درمان مسافرت به خارج از کشور PAGEREF _Toc250068264 h 222-11- بیمه درمان مسافران خارجی به داخل کشورirha)) PAGEREF _Toc250068265 h 222-11-1-اهداف بیمه نامه PAGEREF _Toc250068266 h 222-11-2-مخاطبین بیمه نامه PAGEREF _Toc250068267 h 232-12- بیمه‌های درمان انفرادی PAGEREF _Toc250068268 h 232-13- تاریخچه بیمه درمان در ایران PAGEREF _Toc250068269 h 232-14- سازمانهای ارائه دهنده بیمه‌های درمان ایران PAGEREF _Toc250068270 h 242-14-1- تأمین اجتماعی PAGEREF _Toc250068271 h 242-14-2- خدمات درمانی PAGEREF _Toc250068272 h 252-14-3- شرکت‌های بیمه PAGEREF _Toc250068273 h 262-16- سیستم مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان PAGEREF _Toc250068274 h 282-17- مکانیسم‌های پرداخت برای مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان PAGEREF _Toc250068275 h 292-17-1- بخش دولتی PAGEREF _Toc250068276 h 302-17-2- بخش خصوصی PAGEREF _Toc250068277 h 312-18-سیستم ارائه مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان و طرح‌های بیمه سلامت در ایران PAGEREF _Toc250068278 h 372-19- خدمات مراقبت های بهداشت دهان و دندان در بخش دولتی PAGEREF _Toc250068279 h 372-20- طرح بیمه دندانپژشکی در ایران PAGEREF _Toc250068280 h 382-21- وضعیت سلامت دهان و دندان در ایران PAGEREF _Toc250068281 h 402-22-عوامل مربوط به بیمه و استفاده از خدمات مراقبت‌های بهداشت دهان و دندان PAGEREF _Toc250068282 h 412-23- مقبولیت خدمات بهداشت دهان و دندان PAGEREF _Toc250068283 h 422-24-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc250068284 h 432-24-1-تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc250068285 h 432-24-2-تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc250068286 h 4525-2-معرفی شرکت بیمه ایران PAGEREF _Toc250068287 h 472-25-1-موضوع فعالیت PAGEREF _Toc250068288 h 482-25-2-نیروی انسانی PAGEREF _Toc250068289 h 482-25-3-شبکه فروش PAGEREF _Toc250068290 h 482-25-4-سرمایه بیمه ایران PAGEREF _Toc250068291 h 48فصل سوم: روش شناسیتحقیق PAGEREF _Toc250068294 h 493-1- مقدمه PAGEREF _Toc250068295 h 503-2- روش تحقیق PAGEREF _Toc250068296 h 503-3-جامعه آماری PAGEREF _Toc250068297 h 503-4- حجم نمونه و روش اندازه گیری PAGEREF _Toc250068298 h 513-5- ابزار جمع آوری اطلاعات PAGEREF _Toc250068299 h 533-6- رسانه های مرتبط با موضوع PAGEREF _Toc250068300 h 533-6-1 پرسشنامه PAGEREF _Toc250068301 h 533-7- روایی پرسشنامه PAGEREF _Toc250068302 h 543-8- پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc250068303 h 543-8-1- بررسی پایایی پرسشنامه PAGEREF _Toc250068304 h 553-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc250068305 h 553-9-1- آزمونt یک جامعه PAGEREF _Toc250068306 h 563-9-2-آزمون دوجمله ای PAGEREF _Toc250068307 h 563-9-3-آزمون استقلال (آزمون کای دو پیرسون) PAGEREF _Toc250068308 h 563-9-4-آزمون فریدمن PAGEREF _Toc250068309 h 57فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق4-1- مقدمه PAGEREF _Toc250068312 h 584-2 آمار توصیفی PAGEREF _Toc250068313 h 584-2-1- بررسی شاخص های توصیفی متغیر سن PAGEREF _Toc250068314 h 584-2-3- تفکیک نمونه بر حسب متغیر وضعیت تاهل PAGEREF _Toc250068315 h 594-2-4- تفکیک نمونه بر حسب متغیر سطح تحصیلات PAGEREF _Toc250068316 h 604-2-5- تفکیک نمونه

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *