— (552)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات هرمزگان
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی (M.A)
گرایش: برنامه ریزی استراتژیک
موضوع :
بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی 90 – 1389
استاد راهنما :
دکتر مجید اسماعیل پور
استادمشاور :
دکتر پرویز حاجیانی
نگارنده :
عادل دغاغله
سال تحصیلی 1391-1390
سپاسگزاری
ستایش خدای را که به من نعمت دانستن و آموختن عطا فرمود. خداوندا تو را شاکرم که در لحظه لحظه زندگیم حضور داری و مرا به حال خویش وا نمی‌گذاری که جز با الطاف فراوانت توان رسیدن به این مرحله را نداشتم.
از حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر اسماعیل پور که به رغم مسئولیت‌های بی شمار قبول زحمت نموده و با نهایت دقت و نکته سنجی و با بذل راهنمایی‌های ارزشمند و مدیریت مدبرانه خود مرا مرهون الطاف خود نمودند، نهایت سپاسگزاری و تشکر را دارم.
تقدیم به:
همسر گرامیم ،
نگاه مهربان مادرم
و دستان پر مهر پدرم
آنها که گذشتند از هر آنچه که نمی‌توان گذشت.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2- بیان و تشریح مسأله پژوهش ………………………………………………………………………………………………3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………5
1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………6
1-4-1- اهداف کلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..6
1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش …………………………………………………………………………………………………..6
1-5- سؤالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………7
1-6- فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………9
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها …………………………………………………………………………………..10
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2- تاریخچه آموزش مهارت در ایران …………………………………………………………………………………………12
2-3- معرفی شاخه تحصیلی کاردانش …………………………………………………………………………………………..12
2-4- شاخه کاردانش، ویژگی ها، اهداف و ساختار آن ……………………………………………………………………13
2-5- ضرورت ایجاد شاخه کاردانش……………………………………………………………………………………………..14
2-6- مزایای شاخه کاردانش…………………………………………………………………………………………………………15
2-7- کاردانش و آینده فارغ التحصیلان …………………………………………………………………………………………16
2-8- کاردانش و توسعه ………………………………………………………………………………………………………………17
2-9- کیفیت نظام آموزشی …………………………………………………………………………………………………………..18
2-10- تعریف کارایی …………………………………………………………………………………………………………………19
2-11- سابقه کارایی ……………………………………………………………………………………………………………………19
2-12- کارایی از نظر صاحبنظران ………………………………………………………………………………………………….20
2-12-1- کارایی‌ از نظر فردریک تیلور (نظریه مدیریت علمی) …………………………………………………20
2-12-2- کارایی از نظر هنری گانت ………………………………………………………………………………………..20
2-12-3- کارایی از نظر هنری دنیسون ……………………………………………………………………………………..21
2-12-4- کارایی از نظر فرانک و لیلیان گیلبرت …………………………………………………………………………21
2-12-5- کارایی از نظر ماکس وبر …………………………………………………………………………………………..22
2-12-6- کارایی از نظر رنسیس لیکرت ……………………………………………………………………………………22
2-12-7- کارایی از نظر مکتب روابط انسانی ……………………………………………………………………………….22
2-12-8- کارایی از نظر التون مایو …………………………………………………………………………………………….22
2-12-9- کارایی از نظرجرج هومنز (نظریات گروهی) ……………………………………………………………….23
2-13- رابطه کارآیی با بهره‌وری و اثربخشی …………………………………………………………………………………24
2-14- عوامل مؤثر در کارآیی ………………………………………………………………………………………………………24
2-14-1- عوامل درون سازمانی …………………………………………………………………………………………………..24
2-14-2- عوامل برون ‌سازمانی ……………………………………………………………………………………………………25
2-15- ارزیابی کارایی نظام آموزشی ……………………………………………………………………………………………25
2-16- زمینه های تشخیص عوامل نظام آموزشی …………………………………………………………………………..26 
2-16-1- زمینه های تشخیص عوامل درونی نظام آموزشی …………………………………………………………….26
2-16-2- زمینه های تشخیص عوامل بیرونی نظام آموزشی …………………………………………………………….26
2-17- ابزار تشخیص نارسایی های نظام آموزشی ………………………………………………………………………….27
2-17-1- محاسبه نرخ ها …………………………………………………………………………………………………………..27
2-17-2- محاسبه نسبت ها ………………………………………………………………………………………………………..27
2-17-3- تجزیه و تحلیل یک گروه سنی (کوهرت) ………………………………………………………………………28
2-17-4- محاسبه نابرابری ها ……………………………………………………………………………………………………..28
2-18- انواع کارایی در نظام آموزشی ………………………………………………………………………………………….28 
2-18-1- کارایی کمی ………………………………………………………………………………………………………………..28
2-18-2- کارایی ظاهری ……………………………………………………………………………………………………………28
2-18-3- کارایی واقعی …………………………………………………………………………………………………………..28
2-18-4- کارایی کیفی …………………………………………………………………………………………………………….28
2-18-5- کارایی درونی ……………………………………………………………………………………………………………29
2-18-6- کارایی بیرونی……………………………………………………………………………………………………………..29
2-19- شاخص های ارزیابی نظام آموزش و پرورش  …………………………………………………………………….30
2-20- جایگاه شاخصهای کارایی درونی در ارزیابی نظام آموزش وپرورش…………………………………………31
2-21- تشریح شاخصهای اصلی کارایی درونی ……………………………………………………………………………..33
2-21-1- میانگین طول تحصیل …………………………………………………………………………………………………..33
2-21-2- نسبت اتلاف …………………………………………………………………………………………………………..34
2-21-3- ضریب کارایی …………………………………………………………………………………………………………34
2-21-4- درصد قبولی و مردودی ………………………………………………………………………………………………..35
2-21- 5- نسبت هنرجو به هنرآموز …………………………………………………………………………………………….35
2-21- 6- نسبت هنرجو به کارگاه ………………………………………………………………………………………………35
2-21-7- نرخ ارتقاء ………………………………………………………………………………………………………………..35
2-21-8- نرخ تکرار پایه …………………………………………………………………………………………………………….36
2-21-9- نرخ ترک تحصیل ……………………………………………………………………………………………………….36
2-21-10- نرخ بقا، ماندگاری ……………………………………………………………………………………………………36
2-22- بررسی پژوهشهای انجام شده …………………………………………………………………………………………..37
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-2- نوع و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………..47
3-3- جامعه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………..47
3-4- نمونه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….47
3-5- قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………48
3-6- ابزار

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *