— (552)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقيقات هرمزگان
پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته: مديريت اجرايي (M.A)
گرايش: برنامه ريزي استراتژيك
موضوع :
بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصيلي 90 – 1389
استاد راهنما :
دكتر مجيد اسماعيل پور
استادمشاور :
دکتر پرویز حاجیانی
نگارنده :
عادل دغاغله
سال تحصیلی 1391-1390
سپاسگزاري
ستايش خداي را كه به من نعمت دانستن و آموختن عطا فرمود. خداوندا تو را شاكرم كه در لحظه لحظه زندگيم حضور داري و مرا به حال خويش وا نمي‌گذاري كه جز با الطاف فراوانت توان رسيدن به اين مرحله را نداشتم.
از حضور استاد ارجمند جناب آقاي دكتر اسماعیل پور كه به رغم مسئوليت‌هاي بي شمار قبول زحمت نموده و با نهايت دقت و نكته سنجي و با بذل راهنمايي‌هاي ارزشمند و مديريت مدبرانه خود مرا مرهون الطاف خود نمودند، نهايت سپاسگزاري و تشكر را دارم.
تقديم به:
همسر گرامیم ،
نگاه مهربان مادرم
و دستان پر مهر پدرم
آنها كه گذشتند از هر آنچه كه نمي‌توان گذشت.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2- بیان و تشریح مسأله پژوهش ………………………………………………………………………………………………3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………5
1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………6
1-4-1- اهداف کلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..6
1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش …………………………………………………………………………………………………..6
1-5- سؤالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………7
1-6- فرضیات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………9
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها …………………………………………………………………………………..10
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2- تاریخچه آموزش مهارت در ایران …………………………………………………………………………………………12
2-3- معرفی شاخه تحصیلی کاردانش …………………………………………………………………………………………..12
2-4- شاخه کاردانش، ویژگی ها، اهداف و ساختار آن ……………………………………………………………………13
2-5- ضرورت ایجاد شاخه کاردانش……………………………………………………………………………………………..14
2-6- مزایای شاخه کاردانش…………………………………………………………………………………………………………15
2-7- کاردانش و آینده فارغ التحصیلان …………………………………………………………………………………………16
2-8- کاردانش و توسعه ………………………………………………………………………………………………………………17
2-9- کیفیت نظام آموزشی …………………………………………………………………………………………………………..18
2-10- تعریف کارایی …………………………………………………………………………………………………………………19
2-11- سابقه کارایی ……………………………………………………………………………………………………………………19
2-12- کارایی از نظر صاحبنظران ………………………………………………………………………………………………….20
2-12-1- کارایی‌ از نظر فردریک تیلور (نظریه مدیریت علمی) …………………………………………………20
2-12-2- کارایی از نظر هنری گانت ………………………………………………………………………………………..20
2-12-3- کارایی از نظر هنری دنیسون ……………………………………………………………………………………..21
2-12-4- کارایی از نظر فرانک و لیلیان گیلبرت …………………………………………………………………………21
2-12-5- کارایی از نظر ماکس وبر …………………………………………………………………………………………..22
2-12-6- کارایی از نظر رنسیس لیکرت ……………………………………………………………………………………22
2-12-7- کارایی از نظر مکتب روابط انسانی ……………………………………………………………………………….22
2-12-8- کارایی از نظر التون مایو …………………………………………………………………………………………….22
2-12-9- کارایی از نظرجرج هومنز (نظریات گروهی) ……………………………………………………………….23
2-13- رابطه کارآیی با بهره‌وری و اثربخشی …………………………………………………………………………………24
2-14- عوامل مؤثر در کارآیی ………………………………………………………………………………………………………24
2-14-1- عوامل درون سازمانی …………………………………………………………………………………………………..24
2-14-2- عوامل برون ‌سازمانی ……………………………………………………………………………………………………25
2-15- ارزیابی کارایی نظام آموزشی ……………………………………………………………………………………………25
2-16- زمینه های تشخیص عوامل نظام آموزشی …………………………………………………………………………..26 
2-16-1- زمینه های تشخیص عوامل درونی نظام آموزشی …………………………………………………………….26
2-16-2- زمینه های تشخیص عوامل بیرونی نظام آموزشی …………………………………………………………….26
2-17- ابزار تشخیص نارسایی های نظام آموزشی ………………………………………………………………………….27
2-17-1- محاسبه نرخ ها …………………………………………………………………………………………………………..27
2-17-2- محاسبه نسبت ها ………………………………………………………………………………………………………..27
2-17-3- تجزیه و تحلیل یک گروه سنی (کوهرت) ………………………………………………………………………28
2-17-4- محاسبه نابرابری ها ……………………………………………………………………………………………………..28
2-18- انواع كارايی در نظام آموزشی ………………………………………………………………………………………….28 
2-18-1- كارايي كمي ………………………………………………………………………………………………………………..28
2-18-2- كارايي ظاهري ……………………………………………………………………………………………………………28
2-18-3- كارايي واقعي …………………………………………………………………………………………………………..28
2-18-4- كارايي كيفي …………………………………………………………………………………………………………….28
2-18-5- كارايي دروني ……………………………………………………………………………………………………………29
2-18-6- کارایی بیرونی……………………………………………………………………………………………………………..29
2-19- شاخص هاي ارزيابي نظام آموزش و پرورش  …………………………………………………………………….30
2-20- جایگاه شاخصهای کارایی درونی در ارزیابی نظام آموزش وپرورش…………………………………………31
2-21- تشریح شاخصهای اصلی کارایی درونی ……………………………………………………………………………..33
2-21-1- میانگین طول تحصیل …………………………………………………………………………………………………..33
2-21-2- نسبت اتلاف …………………………………………………………………………………………………………..34
2-21-3- ضریب کارایی …………………………………………………………………………………………………………34
2-21-4- درصد قبولی و مردودی ………………………………………………………………………………………………..35
2-21- 5- نسبت هنرجو به هنرآموز …………………………………………………………………………………………….35
2-21- 6- نسبت هنرجو به کارگاه ………………………………………………………………………………………………35
2-21-7- نرخ ارتقاء ………………………………………………………………………………………………………………..35
2-21-8- نرخ تکرار پایه …………………………………………………………………………………………………………….36
2-21-9- نرخ ترک تحصیل ……………………………………………………………………………………………………….36
2-21-10- نرخ بقا، ماندگاری ……………………………………………………………………………………………………36
2-22- بررسی پژوهشهای انجام شده …………………………………………………………………………………………..37
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-2- نوع و روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………..47
3-3- جامعه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………..47
3-4- نمونه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….47
3-5- قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………48
3-6- ابزار

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *