— (553)

2183765-188595دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشكده مديريت – گروه مديريت دولتي
“M.A پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ”
گرایش:” تشکیلات و روشها”
عنوان :
بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
استاد راهنما :
دکتر مینا جمشیدی
پژوهشگر :
مریم فرجام پور
زمستان 1393

تقدیم به :
گلستان مهربانی ها وترنم ترانه های عشق ،همسرم و
گل بهار آفرین وامید روزگارانم ،فرزندم
تشکر وقدردانی
با سپاس از حمایت وراهنمایی استاد فرزانه وفرهیخته ام سـرکار خانم دکتر مینا جمشیدی و تمام استادانم که از سرچشمه علم بی دریغشان مرا بسیار آموختند .
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب مریم فرجام پور دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 910871227 در رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها که در تاریخ 23/12/93
از پایان نامه خود تحت عنوان :بررسی میزان تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان سازمان ثبت اسنادواملاک کشور با کسب نمره 18 و درجه بسيار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب ،مقاله و…) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالاتر )در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،
ثبت اختراع و …. از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی :
مریم فرجام پور

بسمه تعالی
در تاریخ :23/12/93
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای/خانم مریم فرجام پور از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره 18 بحروف هجده و با درجه بسيار خوب مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : (طرح تحقیق / کلیات طرح )
1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….1
1-2 بیان مسئله تحقیق …………………………………………………………………………………………4-1
1-3 هدفهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………4
1-4 ضرورت واهمیت انجام تحقیق……………………………………………………………………….5-4
1-5 فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………5
1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………..5
1-5-2 فرضیه های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………. 6
1-6 چهارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………………………..9 -6
1-7 مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………9
1-8 روش وبزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………10
1-9 متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………….11-10
1-10تعاریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………….11-12
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….14
2-2 بخش اول : مبانی نظری سرمایه های فکری ……………………………………………………..15
2-2-1 مفهوم وتعارف سرمایه های فکری ………………………………………………………..18-15
2-2-2 عناصر سرمایه های فکری……………………………………………………………………..23-19
2-2-3 اندازه گیری ارزش وتاثیرات سرمایه های فکری ………………………………………25-23
2-3-4 مدلهای مدیریت سرمایه های فکری ……………………………………………………….38-26
2-3 بخش دوم :عملکرد کارکنان……………………………………………………………………..51-39
2-3-1 مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………………55-52
2-3-2 عوامل تاثیر گذار در اجراء وپیاده سازی نظام مدیریت عملکرد…………………. 56-55
2-3-3 اصول مدیریت عملکرد ……………………………………………………………. …………….56
2-3-4 فرایند مدیریت عملکرد……………………………………………………………………… 57-56
2-3-5 تدابیر مدیران موفق در سازمانهای ایران برای بهبود عملکرد کارکنان…………….62-57
2-3-6مزایای مدیریت عملکرد…………………………………………………………………………..64-62
2-3-7 معایب مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………..65
2-3-8 مفهوم ارزشیابی عملکرد ……………………………………………………………………….66-65
2-3-9 اهداف ارزشیابی عملکرد………………………………………………………………………67-66
2-3-10 رویکردها وروشهای ارزشیابی عملکرد…………………………………………………68-67
2-3-11 روشهای ارزشیابی عملکرد ………………………………………………………………..70-69
2-4 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 74
2-4-1 پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………….74
2-4-2 پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………….77
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..82
3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………82
3-3 قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………..82
3-4 جامعه آماری وروش نمونه گیری…………………………………………………………………83
3-5 روش وابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………….84-83
3-6 متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………. …….84
3-7 امتیاز بندی پرسشنامه…………………………………………………………………………… …..85
3-8 نحوه توزیع پرسشنامه ……………………………………………………………………… .. …..86
3-9 روایی وپایایی ابزار سنجش ……………………………………………………………………….86
3-9-1 روایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………..86
3-9-2 پایایی ابزار سنجش………………………………………………………………………………..87
3-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها……………………………………………………………………..87
فصل چهارم : تجزیه وتحیل داده ها
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….90
4-1 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………….91
4-1-1 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی نمونه تحقیق…………………………………….91
4-1-1-1 بررسی نمونه آماری از لحاظ جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………..91
4-1-1-2 بررسی نمونه آماری از لحاظ سن پاسخ دهندگان پاسخ دهندگان ………………92
4-1-1- 3 بررسی نمونه آماری از لحاظ سطح تحصیلات پاسخ دهندگان …………………93
4-1-1-4 بررسی نمونه آماری از لحاظ میزان سابقه کار…………………………………………94
4-1-2 ویژگی های توصیفی …………………………………………………………………………….95
4-2 روایی سازه –آزمون مدل وفرضیه ها
4-2-1 مدلهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش……………………………………………………….96
4-2-1-1 نیکویی برازش مدل……………………………………………………………………………..96
4-2-1-2 مدل اندازه گیری متغیر سرمایه فکری …………………………………………………….98
4-2-1-3 مدل اندازه گیری متغیر عملکرد ……………………………………………………………104
4-2-2 آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………….110
4-2-2-1 آزمون فرضیه های تحقیق توسط مدل معادلات ساختاری………………………….110
3-4 آزمون تکمیلی –آزمون فریدمن……………………………………………………………………..118
4-3-1 رتبه بندی ابعاد متغیر سرمایه فکری……………………………………………………………119
4-3-2 رتبه بندی شاخص های متغیر های تحقیق ………………………………………………….119
فصل پنجم :
نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………124
5-2 نتیجه گیری وتحلیل یافته ها بر مبنای فرضیات …………………………………………………124
5-2-1 نتایج مبتنی بر فرضیه اصلی………………………………………………………………………124
5-2-2 نتایج مبتنی بر فرضیه فرعی اول

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *