— (555)

دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه علوم تربيتي
پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي
موضوع:
بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه
استاد راهنما:
دكتر محمد حسني
استاد مشاور:
دکتر ابوالفضل قاسم زاده
تنظيم و نگارش:
نازپری پروین
تیر ماه 1394

پروردگارا :
نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد ، و نه برای دستهای پینه بسته شان
که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم.
پس توفیقم ده که هر لحظه خدمتگزار شان باشم وثانیه های عمرم
را در عصای دست بودنشان بگذارم . تقدیم به دامان سبز مادر م
ودست های خسته پدرم
ووجود پر مهر خاله عزیزم
تقدیر و سپا س :
حمد سپاس یکتای بی همتا را که لطفش بر ما عیان است، ادای شكرش را هیچ زبان دریای فضلش را هیچ کران نیست اگر در این وادی ، هستیم همه محبت اوست.
بر خود لازم می دانم که از همه عزیزانی که در اجرای این پایان نامه یاریم نموده اند تشکر وقدردانی نمایم کلیه اساتید محترم دانشکده ادبیات به ویژه استاد گرانقدر و ارجمند جناب آقای دکتر حسنی که زحمت راهنمایی و مشاوره اینجانب را در این تحقیق بر عهده داشتند تقدیر و تشکر نمایم.
همچنین از اساتید داوردکتر علیرضا حسین پور و دکتر بهناز مهاجران کمال تشکر وقدردانی را دارم
از دوست عزیز وهمراه همیشگیم در تمام مراحل زندگیم مشایخ ،
از خانواده ام که با مشکلات فراوان همیشه در کنار بوده اند .
از صمیم قلب تشکر وقدردانی میکنم
چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه در سال 1394 بوده است . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 215 نفر از کارکنان دانشگاه ارومیه به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و همبستگی بوده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رویکرد یادگیری کیر بای (2003) ، به روش الفای کرونباخ که پایایی آن برابر با 90/ ،پرسشنامه سبک رهبری باس وآلیور (2004) ، به روش الفای کرونباخ که پایایی ان 96/ ، پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1991) ، به روش الفای کرونباخ که پایایی آن برابر با 91/ ، پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی مارسیک و واتکینز ( 2003 ) ، به روش الفای کرونباخ که پایایی ان 93/ می باشد استفاده شد . داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، مدل تحلیلی عاملی تأییدی، روش مدل یابی معادلات ساختاری، مدل تحلیلی اکتشافی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که برای بالا بردن عملکرد کارکنان سازمان بهتر است به مهیا نمودن عواملی چون سبک رهبری، رویکرد یادگیری کارکنان و فرهنگ یادگیری سازمانی توجه شود. در ضمن در نظر داشت که بین این عوامل روابط علّی برقرار است که می توانند سطح عملکرد شغلی کارکنان سازمان را تبیین نمایند. یعنی، میزان آن را بهبود ببخشند یا کاهش دهند.
کلمات کلیدی : رویکرد یادگیری ، سبک رهبری ، عملکرد شغلی، فرهنگ یادگیری سازمانی.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………2
اهمیت وضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………6
اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-4-1- هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………12
1-4-2 اهداف جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-5-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
1 -5-2-فرضیه فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
تعاریف متغیر ها………………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-6-1 تعرف نظری ومفهومی متغیر ها …………………………………………………………………………………..14
1-6-2 تعریف عملیاتی متغیر ها………………………………………………………………………………………………15
فصل دوم
ادبیات تحقیق
بخش اول : عملکرد شغلی
2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
2-2 مفاهیم وابعاد عملکرد شغلی ……………………………………………………………………………………………………………………….16
2-3 اهمیت ارزشیابی عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………………………………….21
2-4 مزایایی ارزشیابی عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………………………21
2-5 اهداف ارزشیابی عملکرد شغلی…………………………………………………………………………………………………………………….22
2-6 عوامل عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..23
2-6-1 عوامل رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
2-6-2 عوامل فردی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-6-3 عوامل فرایندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-6-4 عوامل سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
2-7 روش های متداول ارزشیابی عملکرد شغلی…………………………………………………………………………………………………25
2-7-1 روش درجه بندی ترتیبی ……………………………………………………………………………………………………………………….25
2-7-2 روش مقایسه فرد به فرد …………………………………………………………………………………………………………………………25
2-7-3 روش مقیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-7-4 روش توزیع اجباری…………………………………………………………………………………………………………………………………26
2-7-5 روش انتخاب اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-7-6 روش فرم ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………26
2-7-7 روش وقایع حساس …………………………………………………………………………………………………………………………………27
2-7-8 روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف …………………………………………………………………………………….27
2-7-9 روش بررسی داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-7-10 روش تشریحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-7-11 روش ارزشیابی گروهی…………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-8 هدف نهایی از ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان ……………………………………………………………………………………………28
بخش دوم :سبک رهبری
2-8 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-9 مفاهیم وتعاریف سبک رهبری……………………………………………………………………………………………………………………..30
2-10 تئوری های رهبری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
2-10-1 تئوری های شخصیتی –رهبری……………………………………………………………………………………………………………32
2-10-2 تئوری های رفتاری ، رهبری ……………………………………………………………………………………………………………….33
2-10-2-1 رفتار گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10-2-2 رفتار انسان گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10-2-3 تحقیقات دانشگاه آیوا …………………………………………………………………………………………………………………….33
2-10-2-4

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *