— (559)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بین المللی بندر انزلی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی
گرایش : منابع انسانی
موضوع :
سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان
استاد راهنما :
دکتر فروغ رودگرنژاد

نگارنده :
مصطفی محمد علیزاده
سال تحصیلی : 1393-1392
تقدیم و قدردانی
تقدیم به دو معلم دو عاشق، دو وارسته
یکی عالم ناسوت را به زیر پا کشید
و دیگری عالم لاهوت را با آن همه شکوه و جلالش
تقدیم به همسر مهربان و فدا کارم
او که وجود ش سراسر محبت است و گذشت
او که کوشید تا بیاسایم و رنج کشید تا بیار امم
وتقدیم به فرزندان عزیزم
که مانند دری گرانبها می درخشند
و امیــــد زندگی من هستند
تقدیر و قدردانی
سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را بر من عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی‌ها یاری نمود، تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم.
در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی ها و مساعدت‌‌های اساتید و سروران عزیزی بهره ‌برده‌ام که در اینجا لازم است از همه ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم سرکار خانم دکتر فروغ رودگرنژاد استاد راهنما و همچنین جناب آقای کریم کیا کجوری استاد مشاور ، صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول : کلیات تحقیق
عنوانصفحه
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مسأله4
1-3- چارچوب مفهومی تحقیق6
1-4- ضرورت و اهمیت موضوع7
1-5- اهداف تحقیق:7
1-6- پرسش یا پرسش های تحقیق8
1-7- قلمرو تحقیق9
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها10
فصل دوم : ادبیات تحقیق
بخش اول :اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………14
2-1- مقدمه14
2-1- 1-کارآفرینی 12
2-1-2- اهمیت کارآفرینی15
2-1-3- تعریف کار آفرین16
2-1-4- انواع کارآفرینی16
2-1-5- اشتغال17
2-1-6- مثلث اشتغال18
2-1-5-1- استخدام21
2-1-5-2- خود اشتغالی22
2-1-5-3- دیگر اشتغالی22
2-1-7- جوان و مثلث اشتغال23
2-1-8- انتخاب شغل و عوامل موثر در اشتغال24
2-1-9- اشتغال و عوامل اقتصادی27
2-1-9-1- کاهش تصدی دولت27
2-1-9-2- ضرورت جهش صادرات غیر نفتی و کاهش نقش نفت در اقتصاد29
2-1-9-3- افزایش بهره وری30
2-1-9-4- توجه به وضعیت رکود و تورمی(Stagflation) حاکم بر اقتصاد و اعمال سیاستهای اشتغال زایی31
2-1-9-5- توجه به گذر جهان از عصر صنعتی به عصر فرا صنعتی32
بخش دوم :بسیج…………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-2-1- مفهوم بسیج34
2-2-2- اهمیت بسیج در کارآفرینی و اشتغال38
2-2-3-کارکردهای بسیج:42
2-2-3-1-ویژگی های مشترک افراد کارآفرین و بسیجی43
2-2-3-2- نقاط قوت بسیج در استراتژی توسعه کارآفرینی44
2-2-3-3- نقاط ضعف بسیج در استراتژی توسعه کارآفرینی44
2-2-4- استفاده از پتانسیل بسیج در جهت نهادینه کردن کارآفرینی در جامعه44
2-2-5- رویکرد عام بسیج در مسئله اشتغال زایی و کارآفرینی48
2-2-5-1- رویکرد نظری50
2-2-5-2- رویکرد های کارآفرینی51
2-2-6- سیاستها و راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغا ل زایی52
2-2-10- راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغا ل زایی53
2-2-11- در جستجوی راهکارهای توسعه کارآفرینی در بسیج55
2-3- بخش سوم :تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………..63
2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور63
2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور66
2-2-4- خلاصه تحقیقات انجام شده68
چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….69
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه72
3-2- روش تحقیق72
3-3- جامعه و نمونه آماری73
3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات74
3-4-1-مطالعات کتابخانه ای74
3-4-2- تحقیقات میدانی74
3-5- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات75
3-5-2- پایایی ابزار گردآوری اطلاعات 75
3-6- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها76
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق
4-1- مقدمه78
4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان78
4-2-1- توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان 79
4-2-2- توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 80
4-2-3- توصیف متغیر میزان سن پاسخ دهندگان 81
4-3- توصیف متغیرهای تحقیق81
4-4- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق83
4-5- آزمون سوالات تحقیق88
4-6- رتبه بندی متغیرهای تحقیق96
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1- مقدمه100
5-2- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان100
5-3- توصیف متغیرهای تحقیق101
5-4-آزمون سوالات تحقیق101
5-4-1- پرسش اصلی101
5-4-2- پرسشهای فرعی102
5-5- پیشنهاد بر اساس سوال اصلی106
5-6- پیشنهادات برای سؤالات فرعی107
5-7- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….110
فهرست و منابع112
پیوست ها115
فهرست جداول
جدول 2-1- تعاریف کارآفرینی و کارآفرین از دیدگاه صاحبنظران16
جدول 2-2-رویکرد های عمده در مطالعات کارآفرینی71
جدول2-3- سیاستهای رایج حمایت از کارآفرینی در سایر کشورها و مقایسه با تجارب بسیج سازندگی71
جدول2-4-ابعاد راهکارها و اقدامهای کارآفرینی(یافته های جهانی)72
جدول2-5- راهکارها و اقدامهای کارآفرینی و اشتغا ل زایی برای بسیج75
جدول2-6- جمه بندی سابقه تحقیقات مشابه……………………………………………………………………………………………85
جدول 3-1- تعداد سؤالات ابعاد پژوهش92
جدول3-2- پایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد94
جدول4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان98
جدول4-2- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان99
جدول4-3- توصیف سن پاسخ دهندگان100
جدول4-4- توصیف متغیر ظرفیت های بیرونی101
جدول4-5- توصیف مولفه های ظرفیت های بیرونی102
جدول4-6- توصیف متغیر ظرفیت های ساختاری103
جدول4-7- توصیف مولفه های بعد ظرفیت های ساختاری104
جدول4-8- توصیف متغیر ظرفیت های درونی105
جدول4-9- توصیف مولفه های بعد ظرفیت درونی106
جدول4-10- آزمون کولموگروف- اسمیرنف107
جدول4-11- آزمون تی تست برای ظرفیت های توسعه اشتغال107
جدول4-12 آزمون تی تست برای متغیر عوامل قانونی108
جدول4-13 آزمون تی تست برای متغیر عوامل اقتصادی108
جدول4-14- آزمون تی تست برای متغیر محیط کاری109
جدول4-15 آزمون تی تست برای متغیر استقلال و خودمختاری110
جدول4-16- آزمون تی تست برای متغیر آموزش، کار آموزی و اطلاع رسانی110
جدول4-17- آزمون تی تست برای متغیر همکاری (درون سازمانی و برون سازمانی)111
جدول4-18- آزمون تی تست برای متغیر توجه به جامعه (مشارکت و توسعه)111
جدول4-19 آزمون تی تست برای متغیر توجه به اخلاق کاری112
جدول4-20- آزمون تی تست برای متغیر مدیریت هسته های علمی113
جدول4-21- آزمون تی تست برای متغیر ساختار مالی سازمان113
جدول4-22- آزمون تی تست برای متغیر تشکیل مشاوره متخصصان114
جدول4-24- آزمون تی تست برای متغیر راه اندازی مراکز رشد115
جدول4-25- آزمون تی تست برای متغیر سیستم اطلاعات و رایانه115
جدول4-26- آزمون فریدمن برای ظرفیت های توسعه116
جدول4-27- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت های بیرونی117
جدول4-28- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت های ساختاری117
جدول4-29- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت های درونی118
فهرست نمودارها
نمودار 2-1- مدل مفهومی تحقیق.7
نمودار4-1- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان.98
نمودار4-2- نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان.99
نمودار4-3- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان.100
نمودار4-4- هیستوگرام متغیر ظرفیت های بیرونی.101
نمودار4-5- نمودار میله ای برای میانگین مولفه های ظرفیت های بیرونی.102
نمودار4-6- هیستوگرام متغیر ظرفیت های ساختاری.103
نمودار4-7- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت های ساختاری.104
نمودار4-8- هیستوگرام متغیر ظرفیت های درونی.105
نمودار4-9- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت درونی.106
فهرست اشکال
شکل 2-1- رویکرد در رده های بسیج68
چکیده
چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هدف از این تحقیق سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان می باشد.جامعه آماری این تحقیق، بمنظور انجام مطالعات میدانی شامل کارشناسان، محققان و کارکنان از 3

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *