— (566)

2190115-439420

به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری،ما دانشجویان و اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده‌کشاورزی
پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی
گرايش زراعت
عنوان :
بررسی اثرکاربرد قارچ مايكوريزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز
استاد راهنما:
دكتر شهرام اشرف
نگارنده :
مهدی منیری
پاییز1393
تقدیم به
روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم
و به مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر
و به : همسرم، به صمیمیت باران، اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم.
سپاسگذاری
سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاك او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است.
از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر شهرام اشرف که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛
و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر نعیمی و دکتر افشاری که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید .
فهرست :
TOC o “1-3” h z u چكيده : PAGEREF _Toc408474832 h 1فصل اول : مقدمه و کلیات PAGEREF _Toc408474833 h 2مقدمه : PAGEREF _Toc408474834 h 21-1- اهداف طرح تحقیق: PAGEREF _Toc408474835 h 41-2 -فرضیه ها: PAGEREF _Toc408474836 h 4کلیات PAGEREF _Toc408474837 h 51-3-کلیات لوبیا سبز PAGEREF _Toc408474838 h 51-4-ویژگیهای گیاه شناسی لوبیا سبز PAGEREF _Toc408474839 h 61-5- نیاز گرمایی لوبیا سبز PAGEREF _Toc408474840 h 71-6- تاثیر عوامل محیطی بر رشد لوبیا سبز PAGEREF _Toc408474841 h 81-6-1-درجه حرارت PAGEREF _Toc408474842 h 81-6-2- نور PAGEREF _Toc408474843 h 81-6-3- رطوبت PAGEREF _Toc408474844 h 91-6-4- باد PAGEREF _Toc408474845 h 91-7- نیازهای کودی لوبیا سبز PAGEREF _Toc408474846 h 101-8- برداشت لوبیا سبز PAGEREF _Toc408474847 h 10فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده (بررسی منابع ) PAGEREF _Toc408474848 h 122-1- تنش PAGEREF _Toc408474849 h 122-2- تنش آبی PAGEREF _Toc408474850 h 122-3- خشکی PAGEREF _Toc408474851 h 132-4- خشکسالی PAGEREF _Toc408474852 h 132-5- تاثیر تنش خشکی بر لوبیا سبز PAGEREF _Toc408474853 h 142-6-کاربرد کودهای بیولوژِیک(کود زیستی) PAGEREF _Toc408474854 h 172-7- تعریف کودهای زیستی PAGEREF _Toc408474855 h 182-8-تاریخچه میکوریزا PAGEREF _Toc408474856 h 192-9- قارچ میکوریزا PAGEREF _Toc408474857 h 202-9-1- انواع میکوریزا PAGEREF _Toc408474858 h 202-9-2-قارچهای اکتومیکوریزا PAGEREF _Toc408474859 h 202-9-3-قارچهای اندومیکوریزا PAGEREF _Toc408474860 h 212-9-4-مراحل تشکیل سیستم میکوریزایی PAGEREF _Toc408474861 h 222-10-فواید همزیستی میکوریزایی PAGEREF _Toc408474862 h 222-10-1-نقش میکوریزا در بهبود جذب آب PAGEREF _Toc408474863 h 222-10-2-میکوریزا و اختصاص مواد فتوسنتزی PAGEREF _Toc408474864 h 242-10-3-میکوریزا و واکنش های مرفوفیزیولوژیکی PAGEREF _Toc408474865 h 242-10-4-میکوریزا و افزایش جذب عناصر غذایی PAGEREF _Toc408474866 h 242-10-5-افزایش مقاومت به تنش خشکی PAGEREF _Toc408474867 h 282-10-6-افزایش کارایی مصرف کودهای شیمیایی PAGEREF _Toc408474868 h 30فصل سوم : مواد و روشها PAGEREF _Toc408474869 h 313-1- محل اجرای طرح PAGEREF _Toc408474870 h 313-2- اجرای طرح PAGEREF _Toc408474871 h 313-3- مرحله کاشت ، داشت و برداشت گیاهان PAGEREF _Toc408474877 h 343-4- انجام مراحل آزمایشگاهی PAGEREF _Toc408474881 h 363-4-1- اندازه گیری بافت خاک PAGEREF _Toc408474882 h 373-4-2-اندازه گیری فسفر قابل جذب در خاک PAGEREF _Toc408474883 h 383-4-3- وزن تر نمونه ها PAGEREF _Toc408474884 h 383-4-4-وزن خشک نمونه ها PAGEREF _Toc408474885 h 383-4-5- اندازه گیری فسفر و پتاسیم PAGEREF _Toc408474886 h 383-4-6- اندازه گیری مقدار کلروفیل a و b و کل PAGEREF _Toc408474887 h 393-4-7- اندازه گیری ازت طبق (روش کجلدال 1932) PAGEREF _Toc408474888 h 403-4-8- تعیین میزان درصد رطوبت نسبی برگ(RWC : Relative Water Content) PAGEREF _Toc408474889 h 403-5-جمع آوری و آنالیز داده ها : PAGEREF _Toc408474890 h 41فصل چهارم : نتایج و بحث PAGEREF _Toc408474891 h 424-1- تجزیه و تحلیل PAGEREF _Toc408474892 h 424-1-1- درصد ازت PAGEREF _Toc408474893 h 424-1-2- درصد پتاسیم PAGEREF _Toc408474894 h 424-1-3-درصد فسفر PAGEREF _Toc408474895 h 434-1-4-کلروفیلa PAGEREF _Toc408474896 h 434-1-5-کلروفیلb PAGEREF _Toc408474897 h 434-1-6-کلروفیل کل PAGEREF _Toc408474898 h 434-2-1-سطح برگ PAGEREF _Toc408474899 h 524-2-2-ارتفاع گیاه PAGEREF _Toc408474900 h 524-2-3-وزن خشک اندام هوایی PAGEREF _Toc408474901 h 524-2-4-وزن خشک ریشه PAGEREF _Toc408474902 h 524-2-5-وزن خشک کل PAGEREF _Toc408474903 h 524-3-1-وزن تر اندام هوایی PAGEREF _Toc408474904 h 574-3-2-وزن تر ریشه PAGEREF _Toc408474905 h 574-3-3-وزن تر کل PAGEREF _Toc408474906 h 574-4-کاراتنوئید PAGEREF _Toc408474907 h 574-5-درصد رطوبت نسبی PAGEREF _Toc408474908 h 574-6- ضریب همبستگی بین صفات PAGEREF _Toc408474909 h 62فصل پنجم: نتيجه گيري PAGEREF _Toc408474910 h 635-1- جذب عناصر بررسی شده در گیاه (فسفر،ازت،پتاسیم) PAGEREF _Toc408474911 h 635-2- وزن تر و خشک اندام مختلف گیاه PAGEREF _Toc408474912 h 665-3-درصد رطوبت نسبی RWC PAGEREF _Toc408474913 h 675-4-مقدار کلرفیل کل، a و b PAGEREF _Toc408474914 h 685-5- مقدار سطح برگ PAGEREF _Toc408474915 h 705-6- ضریب همبستگی بین صفات PAGEREF _Toc408474916 h 715-7-نتيجه گيري PAGEREF _Toc408474917 h 725-8-پیشنهادات : PAGEREF _Toc408474918 h 74منابع : PAGEREF _Toc408474919 h 74
فهرست جداول:
جدول 1-4. تجزیه واریانس اثر کاربرد قارچ مايكوريزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز44
جدول 2-4- مقایسه میانگین اثر کاربرد قارچ مايكوريزا برروی صفات مورد بر رسی در گیاه لوبیا سبز44
جدول 3-4- مقایسه میانگین اثر تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز46جدول 4-4- مقایسه میانگین اثر متقابل کاربرد قارچ مايكوريزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز46
جدول5-4- تجزیه واریانس اثر کاربرد قارچ مايكوريزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز50جدول 6-4- مقایسه میانگین اثر کاربرد قارچ مايكوريزا برروی صفات مورد بر رسی در گیاه لوبیا سبز50جدول 7-4- مقایسه میانگین اثر تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز51جدول 8-4- مقایسه میانگین اثر متقابل کاربرد قارچ مايكوريزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز51جدول9-4- تجزیه واریانس اثر کاربرد قارچ مايكوريزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز55جدول10-4- مقایسه میانگین اثر کاربرد قارچ مايكوريزا برروی صفات مورد بر رسی در گیاه لوبیا سبز55جدول11-4- مقایسه میانگین اثر تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز56جدول12-4- مقایسه میانگین اثر متقابل کاربرد قارچ مايكوريزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز56جدول13-4- ضریب همبستگی بین صفات مورد بررسی در گیاه لوبیا سبز تحت اثر قارچ مايكوريزا و تنش خشکی61فهرست نمودارها :
نمودار1-4- اثر تنش خشکی بر میزان کلرفیل کل گیاه لوبیا سبز45نمودار2-4- اثر متقابل قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر میزان ازت گیاه لوبیا سبز47نمودار3-4- اثر متقابل قارچ میکوریزا و تنش خشکی بر میزان پتاسیم گیاه لوبیا

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *