— (574)

s
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي
وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

پاياننامه براي دريافت درجه دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشههای
امام خمینی(ره)
عنوان:
بررسی فقهی حریم‌خصوصی با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره)
استاد راهنما:
حضرت آیت‌ا… سیّد محمد موسوی بجنوردی (زید عزه)
اساتید مشاور:
حضرت آیت‌ا… عباسعلی روحانی(زید عزه)
حجت‌الاسلام المسلمین دکتر عیسی ولایی(زید عزه)
پژوهشگر:
مجید تلخابی
دی ماه 93
كليه حقوق مادي و معنوي اين پايان نامه متعلق به پژوهشكده مي‌باشد.
s
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي
وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

پاياننامه براي دريافت درجه دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشههای
امام خمینی(ره)
عنوان:
بررسی فقهی حریم‌خصوصی با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره)
استاد راهنما:
حضرت آیت‌ا… سیّد محمد موسوی بجنوردی (زید عزه)
اساتید مشاور:
حضرت آیت‌ا… عباسعلی روحانی(زید عزه)
حجت‌الاسلام المسلمین دکتر عیسی ولایی(زید عزه)
پژوهشگر:
مجید تلخابی
دی ماه 93
كليه حقوق مادي و معنوي اين پايان نامه متعلق به پژوهشكده مي‌باشد.
«بسم‌الله الرحمن الرحیم»
تقدیم به
خاک قدوم مبارک امام زمان (عج)، سایه خدا بر هستی که خورشید نگاهش بر قلوب آدمیان، نور هدایت میپاشد و دستان آسمانیاش بر کران تا کران وجود، بذر عشق و ایمان و کمال می پاشد.
چگونه با این زبانِ الکن و قلمِ ناتوان، می‌توان پاس داشت، رنجِ معلّمی و زحمتِ تعلیمِ اساتیدِ بزرگواری که با تلاش خالصانه و سلوک متواضعانه‌ی خود، در طول سالیان دراز، هزاران چون منِ حقیر را به ساحت والای علم و دانش، رهنمون شدند؛ جزء آن‌که سلامتی، توفیق و سربلندی روزافزونِ ایشان را از درگاهِ حضرتِ حقّ، خواستار باشم. از آن میان، حضرت آیتالله سید محمد بجنوردی (دام عزّه)، استاد راهنما و آیتالله عباسعلی روحانی(دام عزّه) و حجتالاسلام و المسلمین دکتر عیسی ولایی(دام عزّه)، اساتید مشاور حقیر در این پایان‌نامه، از صمیم قلب و با تمام وجود، تا همیشه، قدردانِ زحمات ایشان خواهم بود.
چکیده
پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی
مقطع تحصيلي: دکتری
رشته تحصيلي: فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشههای امام خمینی (ره)
عنوان پايان نامه: بررسی فقهی حریم‌خصوصی با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره)
نام و نام خانوادگي دانشجو: مجید تلخابی
استاد راهنما: حضرت آیت‌ا… سیّد محمد موسوی بجنوردی (زید عزه)
اساتید مشاور: حضرت آیت‌ا… عباسعلی روحانی(زید عزه)، حجت‌الاسلام المسلمین دکتر عیسی ولایی(زید عزه)
در منابع اسلامی ادله نقلی و ادله عقلی بر مسلم بودن حق حریم خصوصی تأکید دارند و حریم خصوصی افراد مورد حمایت قرار گرفته است. یکی از بزرگترین علمای عصر ما حضرت امام خمینی (ره) در موارد مختلف نقل و قول و بیانیههای ایشان مبین رسمی بودن حق حریم خصوصی است و مکرر در اقتضای حال به اهمیت حریم خصوصی پرداختهاند، و مواردی که از مسئولین به نقض حریم خصوصی مرتکب شدهاند، هشدار جدی دادهاند. حضرت امام، حوزهی حریم خصوصی زندگی افراد و شهروندان جامعه اسلامی را در برگیرندهی حوزه اعتقادات، آزادی بیان و قلم، آزادی در محل سکونت و کار، ـ حوزه مباحات و مستحبات و مکروهات ـ حوزه احکام الزامی اختلافی میدانند و در فرمان هشت مادهای که حضرت امام صادر کردهاند، این وارد کاملاً تصریح شده است.
در این رساله با طرح مبانی حمایت از حریم خصوصی در فقه اسلامی که به لحاظ تحلیل و تبیین مصادیق آن از قدمت بسیار برخوردار بوده و مقولههای مختلفی این حق را با مبانی متعدد و محکمی مورد حمایت قرار گرفته است، تبیین شده است. در ضمن، آزادیهای انسان و رابطه با مسائل مربوط به مصالح عامه و همچنین رابطهی حقوق انسان و دولت نیز مورد بحث قرار گرفته است. اصل سلطه و عدم دلالت مشخصی بر دیگری بیان این نکته را دارد که دیگران بر مال و آنچه از شئون شخصی فرد میباشد، سلطه ندارند؛ مگر اینکه جواز دخالت با ادله متقن و استوار ثابت گردد. تحقیق پیش‌رو، درصدد است تا با روش تحقیق کتابخانه‌ای، به صورت توصیفی ـ تحلیلی که با الگوی فیش‍برداری از منابع موجود سامان یافته، به مسائل و مباحث فوق الذکر می‌پردازد.
واژگان کلیدی: فقه اسلامی، حریم خصوصی، مصالح عامه، امام خمینی.
Abstract
Imam Khmeiny and Islamic Revolution Researching Center
Academic Degree: PhD
Major: Jurisprudence and legal practices and thought of Imam Khomeini
Title: Jurisprudential Study of Privacy with Emphasis on the Views of Imam Khomeini
Researcher: Majid Talkhabi
Supervisor: Ayatollah Seyed mohammad Moosavi Bojnordi
Advisors: Ayatollah Abbasali Roohani & Dr Eesa Valayi
T–itional and rational arguments insist on certainty of individual’s right to privacy in Islamic sources and private individuals have been protected. One of the biggest scholars in this era, Imam Khomeini told the state of being official of individual’s right to privacy and paid attention to it in the suitable situation and seriously warned authorities about violation of privacy. Imam Khomeini considers the domain of private life of individuals and citizens of Islamic society including the domain of beliefs, freedom of expression and writing, freedom in residence and office (the domain of allowable, preferable and abominable religious acts) to be the domain of discordant, obligatory judgments. The eight articles command, he has issued, has entirely stipulated these issues. The present thesis explains the foundations of protecting the privacy in Islamic jurisprudence. This issue has a clear history in analyzing and explaining the instances and this right has been protected by various, rigorous principles in different categories. In addition, human freedoms, his connection to the consideration of public interest problems and the connection between human and state rights have been discussed. The domination principle and the lack of indication on other express that others do not dominate property and what belongs to private individual unless the permit of interference is proved by rigorous arguments. The present research sought to settle above problems and discussions descriptive-analytical by library research method and note-taking pattern of sources.
موجز الاطروحة
معهد الامام الخمینی (س) و الثورة الاسلامیة
الدراسات العلیا: الدکتوراه
الفرع الدارسی: الفقه و مبادی القانون و فکر الامام الخمینی (س)
عنوان الاطروحه: دراسة فقهیة فی الخصوصیه من منظر الامام الخمینی (س)
الطالب: مجید التلخابی
الاستاذ المشرف: آیةالله السیدمحمد الموسوی البجنوردی
الاستاذان المستشاران: آیة‌الله عباسعلی الروحانی، حجة‌الاسلام المسلمین الدکتور عیسی الولایی
الأدلة القولية والحجج منطقية المستنده إلى المصادر الإسلامية يصر منح الحق في الخصوصية وتؤكدها.و اقوال و بيانات الإمام الخميني(ره)واحدمن أعظم العلماء في عصرنافي عدة مناسبات و في التعبير الرسمي منه قد صدرت في الخصوصية و قد حذر سماحته حيث ارتكبت السلطات الحكوميه الانتهاكات بشأن الخصوصية.قد رأي الامام الخميني(ره)الخصوصية للمواطنين يشمل نطاق المعتقدات، حرية التعبير و الرأي، وحرية الإقامة والعملو نطاق أحكام المباحات و المستحبات و المکروهات و ايضا نطاق احكام الواجب و الحرام رغم الخلافات فيها. و في البيان الموسوم ثمانية اوامر قد صرح اليه وهذا واضح تماما.
و اما في هذه الاطروحة يبين اسس دعم قوي من جانب فقه اسلامي للقضايا متعلقه بالخصوصية و سابقتة التاريخيةايضافي حين يناقش كذلكالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والمصالح العامة و الحكومةو ربط بينهما.جدير بالذكر ان اصل الهيمنة و مبدأه الاسلامي يشير بشكل واضح الي عدم اي حق التدخل من جانب الاخرين في شؤون الفردية دون مستدلات قانونية و ثابتة شرعا البتة.
هذا البحث العلمي يقصد نيل الموارد المذكورة عبرمتابعةاسلوبدراسة وصفي و تحليلي في المكتبة التينظمت مع االنماذج المتاحة و المناقشات المطروحة في هذه المواضيع.
كلمات البحث: فقه اسلامي، الخصوصية، المصلحة العامة، الإمام الخميني(ره).
فهرست مطالب
TOC o “1-3” h z u مقدمه PAGEREF _Toc422391562 h 11ـ بیان مسأله PAGEREF _Toc422391563 h 52ـ اهداف و کاربردهای تحقیق PAGEREF _Toc422391564 h 63ـ ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc422391565 h 84ـ پیشیته‌ی تحقیق PAGEREF _Toc422391566 h 95ـ سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc422391567 h 106ـ روش تحقیق PAGEREF _Toc422391568 h 11فصل اول: PAGEREF _Toc422391569 h 12تحلیل و تبیین مفهوم حریم‌خصوصی، مبانی، مشروعیت و ابعاد و تهدیدات آن PAGEREF _Toc422391570 h 12مبحث نخست: تحلیل مفهوم، ضرورت و تاریخچه‌ی حریم‌خصوصی PAGEREF _Toc422391571 h 13گفتار اوّل: مفهوم حریم‌خصوصی PAGEREF _Toc422391572 h 13بند نخست: مفهوم لغوی حریم‌خصوصی PAGEREF _Toc422391573 h 13بند دوم: مفهوم حقوقی حریم‌خصوصی (در آراء و دیدگاه‌های حقوق‌دانان و دکترین حقوقی) PAGEREF _Toc422391574 h 15بند سوّم: مفهوم حریم‌خصوصی در روان‌شناسی اجتماعی PAGEREF _Toc422391575 h 23بند چهارم: مفهوم حریم‌خصوصی در فقه اسلامی PAGEREF _Toc422391576 h 25بند پنجم: معیارهای شناسایی مصادیق حریم‌خصوصی PAGEREF _Toc422391577 h 28بند ششم: حوزه‌های خصوصی و عمومی PAGEREF _Toc422391578 h 30بند هفتم: مقتضای اصل در حوزه‌های خصوصی و عمومی PAGEREF _Toc422391579 h 32بند هشتم: نسبیّت حریم‌خصوصی PAGEREF _Toc422391580 h 33بند نهم: مصادیق خارج از

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *