— (582)

دانشگاه ادیان و مذاهب
دانشکده ادیان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر
تحلیل و ارزیابی
صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی)
در سینمای فرانک دارابانت
استاد راهنما: دکتر سید رضی موسوی گیلانی
استاد مشاور: استاد منصور براهیمی
نگارش:
محمد شکیبا دل
شهریور ماه 1392
بسم الله الرحمن الرحیم

“کلیه حقوق مالکیت معنوی این رساله / پایان نامه برای دانشگاه ادیان و مذاهب محفوظ است”

دانشگاه ادیان و مذاهب
دانشکده ادیان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر
تحلیل و ارزیابی
صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی)
در سینمای فرانک دارابانت
استاد راهنما: دکتر سید رضی موسوی گیلانی
استاد مشاور: استاد منصور براهیمی
نگارش:
محمد شکیبا دل
شهریور ماه 1392
تقدیم به او که جانم در دستان پر مهر اوست
با تشکر از :
تمامی معلمان و اساتیدی که از کودکی تا به امروز
حق آموختن و تربیت را برگردن این کمترین دارند
و نهال اندیشه را در روانم بارور نموده اند.
همچنین با تشکر از اساتید دانشگاه ادیان و مذاهب
بویژه گروه فلسفه هنر دانشگاه ؛
همچنین حجت الاسلام دکتر نواب مدیر مدرسه اسلامی هنر ،
و اساتید گرانقدرم حجت الاسلام دکتر سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)،
دکتر سید رضی موسوی گیلانی و استاد منصور براهیمی
که مشوق و راهنمای من در این مسیر بوده اند .
چکیده:پژوهش حاضر تلاشی برای تحلیل و ارزیابی صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی (Spirituality)) در سینماست. در این مسیر ابتدا به سیر شکل‏گیری سینمای معنویت‏گرا و هم چنین کارگردان‏های خاصی که دغدغه معنویت‏گرایی در فیلم‏هایشان اهمیت داشته، نگاهی اجمالی شده است. سپس به بیان شیوه تعامل میان رویکرد معنویت‏گرایی و فیلم از منظر دین‏گرایان پرداخته شده و در ادامه نیز انواع رویکردهای تحلیل فیلم به عنوان روش‏های تحلیلی موجود مطرح شده است. روش و رویکرد تحلیلی این پژوهش بر ارزیابی فرم و قالب ارائه روایت داستانی در فیلم از نگاه نئوفرمالیست‏ها (پست‏فرمالیست‏‏ها) تکیه دارد. بنابراین در گام بعد نگرش نئوفرمالیستی در سینما و چگونگی کاربرد نظریه آن‏ها در فیلم تبیین شده و به نسبت فرم و محتوا در فیلم پرداخته شده است. در این رویکرد از آن جهت که فرم به نوعی محتوا را می‏آفریند؛ نزدیک به دیدگاه سنت گرایان در مورد نماد و صورت اثر هنری است که آن را جلوه ای از امر متعالی و قدسی می‏دانند. به تعبیر دیگر فرمی که محتوایی معنویت‏گرایانه را با خود دارد همان صورت هنر معنوی در نگاه اهل سنت است. این دیدگاه تبیین می‏کند که تجربه فرم فیلم در تعامل با تماشاگر تبدیل به یک تجربه معنوی – آیینی می‏شود. این رویکرد با دیدگاه اصحاب مکتب دریافت آلمان برای تبیین نقش خواننده در شکل دادن به معنای فرم تکمیل می‏شود. در این نگرش معتقدند که معنا و حس معنوی برآمده از فرم با مشارکت فعال تماشاگر و از طریق تجربه او، شکل می‏گیرد. درادامه به تبیین فرم فیلم پرداخته شده است. در این تبیین مواردی چون اصول فرم فیلم و معیار های ارزیابی و تحلیل، اصول ساختار روایی در فیلم داستانی و عناصری چون میزانسن، قاب بندی و فیلمبرداری، تدوین، صدای فیلم و سبک کارگردانی بیان شده است. در پایان نیز به تحلیل چهار فیلم از فرانک دارابانت کارگردان صاحب نام آمریکایی مجاری تبار پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: حس معنوی – استعلایی، (Spirituality)، مضمون معنوی، فرم، نئوفرمالیسم، فرانک دارابانت.
فهرست مطالب TOC o “1-3” h z u چکیده: PAGEREF _Toc375261523 h ‌جفهرست مطالب: PAGEREF _Toc375261524 h ‌د1- فصل اول: کلیات PAGEREF _Toc375261525 h 21-1-مقدمه PAGEREF _Toc375261526 h 21-2-مسأله پژوهش: PAGEREF _Toc375261527 h 61-3-فرضیه پژوهش PAGEREF _Toc375261528 h 61-4- پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc375261529 h 81-5-ادبیات پژوهش: مبانی و پیش فرض ها PAGEREF _Toc375261530 h 121-6 روش پژوهش: PAGEREF _Toc375261531 h 192- فصل دوم: معنویت و سینما PAGEREF _Toc375261532 h 222-1-نگاهی به سیر شکل‏گیری سینمای معنویت‏گرا در تاریخ سینما PAGEREF _Toc375261533 h 222-2-کارگردان‏های خاص و دغدغه معنویت‏گرایی PAGEREF _Toc375261534 h 342-3- دیدگاه‏ها‏‏ و رویکردها PAGEREF _Toc375261535 h 422-3-1- دیدگاه‏ها‏‏ PAGEREF _Toc375261536 h 422-3-2- شیوه تعامل میان رویکرد معنویت‏گرا و فیلم PAGEREF _Toc375261537 h 482-4- رویکردهای تحلیل و نقد فیلم در سینما PAGEREF _Toc375261538 h 683- فصل سوم: فرم فیلم و انتقال معنا PAGEREF _Toc375261539 h 803-1-نگرش نئوفرمالیستی و فیلم PAGEREF _Toc375261540 h 803-1-1- فرمالیسم/ نئوفرمالیسم و نگره فیلم PAGEREF _Toc375261541 h 803-1-2- کارکردهای اجتماعی فیلم و ظهور نئوفرمالیسم PAGEREF _Toc375261542 h 843-1-3- نگرش فرمالیستی/نئوفرمالیستی فیلم: شکل‏گیری نظریه PAGEREF _Toc375261543 h 863-2-نقش خواننده در شکل دادن به معنای فرم PAGEREF _Toc375261544 h 893-3-کاربرد و ویژگی های رویکرد نئوفرمالیسم (پست فرمالیسم) در سینما PAGEREF _Toc375261545 h 933-3-1- فرم و محتوا در نگرش نئوفرمالیست‏ها PAGEREF _Toc375261546 h 993-3-2- فرم و نسبت آن با صورت هنری در نگاه سنت گرایان PAGEREF _Toc375261547 h 1013-4-فرم زیبایی شناختی فیلم PAGEREF _Toc375261548 h 1083-4-1- انتظارات فرمال تماشاگر از فیلم PAGEREF _Toc375261549 h 1103-4-2- قراردادهای فرمال و تجربه تماشاگر PAGEREF _Toc375261550 h 1113-4-3- برداشت معنا از فرم فیلم PAGEREF _Toc375261551 h 1123-4-4- فرم فیلم و معیار های ارزیابی و تحلیل PAGEREF _Toc375261552 h 1163-5-اصول فرم فیلم PAGEREF _Toc375261553 h 1173-6-اصول ساختار روایت در فیلم داستانی PAGEREF _Toc375261554 h 1203-7-تکنیک در فیلم داستانی PAGEREF _Toc375261555 h 1293-7-1-میزانسن PAGEREF _Toc375261556 h 1293-7-2-فیلمبرداری و قاب بندی PAGEREF _Toc375261557 h 1313-7-3-تدوین و چسباندن نماها PAGEREF _Toc375261558 h 1333-7-4-صدای فیلم PAGEREF _Toc375261559 h 1353-8-ژانر و سبک در فیلم داستانی PAGEREF _Toc375261560 h 1364- فصل چهارم: تحلیل فیلم‏های نمونه معنویت‏گرا:مورد پژوهی سینمای فرانک دارابانت PAGEREF _Toc375261561 h 1404-1- سینمای معنویت‏گرای فرانک دارابانت PAGEREF _Toc375261562 h 1404-1-1- معرفی کارگردان: PAGEREF _Toc375261563 h 1404-2- فیلم اول: رستگاری در شاوشنک The shawshank redemption PAGEREF _Toc375261564 h 1434-2-1- تحلیل اصول فرمال فیلم PAGEREF _Toc375261565 h 1474-3- فیلم دوم: مسیر سبز The Green Mile PAGEREF _Toc375261566 h 1574-3-1- تحلیل اصول فرمال فیلم PAGEREF _Toc375261567 h 1624-4- فیلم سوم: مجستیک The majestic PAGEREF _Toc375261568 h 1714-4-1- تحلیل اصول فرمال فیلم PAGEREF _Toc375261569 h 1744-5- فیلم چهارم: مه The Mist PAGEREF _Toc375261570 h 1834-5-1- تحلیل اصول فرمال فیلم PAGEREF _Toc375261571 h 1874-6- تحلیل کلی سبک و ویژگی های فرمال آثار سینمایی فرانک دارابانت PAGEREF _Toc375261572 h 1975-فصل پنجم: نتیجه گیری PAGEREF _Toc375261573 h 2106-منابع: PAGEREF _Toc375261574 h 213

فصل اول :
کلیات

فصل اول: کلیاتمقدمه
هنر همواره بیانگر شکلی از اشتیاق آدمی برای جاودانگی است. به بیان امروزی مشتاق بودن یعنی هیجان زده‏ بودن برای چیزی. غلیان احساسات و شور و احساس برای درک، دریافت یا حس کردن امری را اشتیاق می‏نامند، جالب آنکه «مشتاق بودن» – (enthusiasm)- از دو لغت یونانی en و Theosگرفته شده است و به معنای ((in God «خدایی» است. این خدا گونه بودن و نسبت اشتیاق با امری خدایی همان حس کشش معنوی است که در هنر باعث ماندگاری، جاودانگی و ایجاد حسی متفاوت در مخاطب می‏گردد. این مشارکت مخاطب که در فضایی آکنده از اشتیاق و معنویت صورت می‏گیرد برای انسان تبدیل به تجربه ای معنوی شده و به زندگی انسان معنا و جهتی الهی می‏بخشد.
با چنین رویکردی می‏توان تمامی امور زندگی و فضای خلاقیت هنری را به اموری معنوی و قدسی پیوند زد. از این رو می‏توان گفت فیلم‏ها خود به خود دارای معنویتی درونی هستند که آدمی را برای تأمل و جست و جوی ناخودآگاه فردیشان(و چه بسا جمعی) تحریک و تهییج می‏کند.
از سوی دیگر هنر قصه گویی در فیلم الهام گرفته از هنر قصه گویی بزرگان دینی و کتب آسمانی است. با تأملی گذرا در کتب آسمانی و الهی می‏توان دریافت که همواره برای مخاطبان عام (و چه بسا فرهیخته) از زبانی هنرمندانه و با پرداختی داستان وار برای انتقال مفاهیم معنوی استفاده شده است، فیلم نیز چنین شیوه ای را برای انتقال مفاهیم و معنای خود به مخاطب برگزیده است. از این رو یکی از هیجان انگیزترین مجاری ارتباطی که از طریق آن می‏توان آدمی را با مضامین معنوی پیوند داده و آشنا کرد استفاده از سینما و قصه گویی با تصاویر یک فیلم است.
دیدگاه برخی مؤمنین و معنویت‏گرایان نیز بر آن است که زندگی انسان محل الهامِ علائم ربانی و معنوی است. به تعبیر دیگر خداوند از طریق نشانه‏هایی در زندگی آدمی به وی الهام نموده و پیام هایی را برای انسان ارسال می‏نماید و یکی از این نشانه‏ها و محل های علامت گذاری شده در زندگی انسان در دنیای امروز فیلم و سینما است. از این رو برخی نظریه پردازان معتقدند فیلم‏ها نیز به صورت ناخودآگاه نشانه‏هایی از معنویت را در خود دارند، چه فیلم ساز خواسته باشد چنین مفهومی را منتقل کند چه در ناخودآگاه و فرم خاص ارائه اثرش پنهان شده باشد.
از سوی دیگر زندگی در دنیای

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *