— (582)

دانشگاه ادیان و مذاهب
دانشکده ادیان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر
تحلیل و ارزیابی
صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی)
در سینمای فرانک دارابانت
استاد راهنما: دکتر سید رضی موسوی گیلانی
استاد مشاور: استاد منصور براهیمی
نگارش:
محمد شکیبا دل
شهریور ماه 1392
بسم الله الرحمن الرحیم

“کلیه حقوق مالکیت معنوی این رساله / پایان نامه برای دانشگاه ادیان و مذاهب محفوظ است”

دانشگاه ادیان و مذاهب
دانشکده ادیان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر
تحلیل و ارزیابی
صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی)
در سینمای فرانک دارابانت
استاد راهنما: دکتر سید رضی موسوی گیلانی
استاد مشاور: استاد منصور براهیمی
نگارش:
محمد شکیبا دل
شهریور ماه 1392
تقدیم به او که جانم در دستان پر مهر اوست
با تشکر از :
تمامی معلمان و اساتیدی که از کودکی تا به امروز
حق آموختن و تربیت را برگردن این کمترین دارند
و نهال اندیشه را در روانم بارور نموده اند.
همچنین با تشکر از اساتید دانشگاه ادیان و مذاهب
بویژه گروه فلسفه هنر دانشگاه ؛
همچنین حجت الاسلام دکتر نواب مدیر مدرسه اسلامی هنر ،
و اساتید گرانقدرم حجت الاسلام دکتر سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)،
دکتر سید رضی موسوی گیلانی و استاد منصور براهیمی
که مشوق و راهنمای من در این مسیر بوده اند .
چکیده:پژوهش حاضر تلاشی برای تحلیل و ارزیابی صورت بندی مضامین معنوی (حس معنوی – استعلایی (Spirituality)) در سینماست. در این مسیر ابتدا به سیر شکل‏گیری سینمای معنویت‏گرا و هم چنین کارگردان‏های خاصی که دغدغه معنویت‏گرایی در فیلم‏هایشان اهمیت داشته، نگاهی اجمالی شده است. سپس به بیان شیوه تعامل میان رویکرد معنویت‏گرایی و فیلم از منظر دین‏گرایان پرداخته شده و در ادامه نیز انواع رویکردهای تحلیل فیلم به عنوان روش‏های تحلیلی موجود مطرح شده است. روش و رویکرد تحلیلی این پژوهش بر ارزیابی فرم و قالب ارائه روایت داستانی در فیلم از نگاه نئوفرمالیست‏ها (پست‏فرمالیست‏‏ها) تکیه دارد. بنابراین در گام بعد نگرش نئوفرمالیستی در سینما و چگونگی کاربرد نظریه آن‏ها در فیلم تبیین شده و به نسبت فرم و محتوا در فیلم پرداخته شده است. در این رویکرد از آن جهت که فرم به نوعی محتوا را می‏آفریند؛ نزدیک به دیدگاه سنت گرایان در مورد نماد و صورت اثر هنری است که آن را جلوه ای از امر متعالی و قدسی می‏دانند. به تعبیر دیگر فرمی که محتوایی معنویت‏گرایانه را با خود دارد همان صورت هنر معنوی در نگاه اهل سنت است. این دیدگاه تبیین می‏کند که تجربه فرم فیلم در تعامل با تماشاگر تبدیل به یک تجربه معنوی – آیینی می‏شود. این رویکرد با دیدگاه اصحاب مکتب دریافت آلمان برای تبیین نقش خواننده در شکل دادن به معنای فرم تکمیل می‏شود. در این نگرش معتقدند که معنا و حس معنوی برآمده از فرم با مشارکت فعال تماشاگر و از طریق تجربه او، شکل می‏گیرد. درادامه به تبیین فرم فیلم پرداخته شده است. در این تبیین مواردی چون اصول فرم فیلم و معیار های ارزیابی و تحلیل، اصول ساختار روایی در فیلم داستانی و عناصری چون میزانسن، قاب بندی و فیلمبرداری، تدوین، صدای فیلم و سبک کارگردانی بیان شده است. در پایان نیز به تحلیل چهار فیلم از فرانک دارابانت کارگردان صاحب نام آمریکایی مجاری تبار پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: حس معنوی – استعلایی، (Spirituality)، مضمون معنوی، فرم، نئوفرمالیسم، فرانک دارابانت.
فهرست مطالب TOC o “1-3” h z u چکیده: PAGEREF _Toc375261523 h ‌جفهرست مطالب: PAGEREF _Toc375261524 h ‌د1- فصل اول: کلیات PAGEREF _Toc375261525 h 21-1-مقدمه PAGEREF _Toc375261526 h 21-2-مسأله پژوهش: PAGEREF _Toc375261527 h 61-3-فرضیه پژوهش PAGEREF _Toc375261528 h 61-4- پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc375261529 h 81-5-ادبیات پژوهش: مبانی و پیش فرض ها PAGEREF _Toc375261530 h 121-6 روش پژوهش: PAGEREF _Toc375261531 h 192- فصل دوم: معنویت و سینما PAGEREF _Toc375261532 h 222-1-نگاهی به سیر شکل‏گیری سینمای معنویت‏گرا در تاریخ سینما PAGEREF _Toc375261533 h 222-2-کارگردان‏های خاص و دغدغه معنویت‏گرایی PAGEREF _Toc375261534 h 342-3- دیدگاه‏ها‏‏ و رویکردها PAGEREF _Toc375261535 h 422-3-1- دیدگاه‏ها‏‏ PAGEREF _Toc375261536 h 422-3-2- شیوه تعامل میان رویکرد معنویت‏گرا و فیلم PAGEREF _Toc375261537 h 482-4- رویکردهای تحلیل و نقد فیلم در سینما PAGEREF _Toc375261538 h 683- فصل سوم: فرم فیلم و انتقال معنا PAGEREF _Toc375261539 h 803-1-نگرش نئوفرمالیستی و فیلم PAGEREF _Toc375261540 h 803-1-1- فرمالیسم/ نئوفرمالیسم و نگره فیلم PAGEREF _Toc375261541 h 803-1-2- کارکردهای اجتماعی فیلم و ظهور نئوفرمالیسم PAGEREF _Toc375261542 h 843-1-3- نگرش فرمالیستی/نئوفرمالیستی فیلم: شکل‏گیری نظریه PAGEREF _Toc375261543 h 863-2-نقش خواننده در شکل دادن به معنای فرم PAGEREF _Toc375261544 h 893-3-کاربرد و ویژگی های رویکرد نئوفرمالیسم (پست فرمالیسم) در سینما PAGEREF _Toc375261545 h 933-3-1- فرم و محتوا در نگرش نئوفرمالیست‏ها PAGEREF _Toc375261546 h 993-3-2- فرم و نسبت آن با صورت هنری در نگاه سنت گرایان PAGEREF _Toc375261547 h 1013-4-فرم زیبایی شناختی فیلم PAGEREF _Toc375261548 h 1083-4-1- انتظارات فرمال تماشاگر از فیلم PAGEREF _Toc375261549 h 1103-4-2- قراردادهای فرمال و تجربه تماشاگر PAGEREF _Toc375261550 h 1113-4-3- برداشت معنا از فرم فیلم PAGEREF _Toc375261551 h 1123-4-4- فرم فیلم و معیار های ارزیابی و تحلیل PAGEREF _Toc375261552 h 1163-5-اصول فرم فیلم PAGEREF _Toc375261553 h 1173-6-اصول ساختار روایت در فیلم داستانی PAGEREF _Toc375261554 h 1203-7-تکنیک در فیلم داستانی PAGEREF _Toc375261555 h 1293-7-1-میزانسن PAGEREF _Toc375261556 h 1293-7-2-فیلمبرداری و قاب بندی PAGEREF _Toc375261557 h 1313-7-3-تدوین و چسباندن نماها PAGEREF _Toc375261558 h 1333-7-4-صدای فیلم PAGEREF _Toc375261559 h 1353-8-ژانر و سبک در فیلم داستانی PAGEREF _Toc375261560 h 1364- فصل چهارم: تحلیل فیلم‏های نمونه معنویت‏گرا:مورد پژوهی سینمای فرانک دارابانت PAGEREF _Toc375261561 h 1404-1- سینمای معنویت‏گرای فرانک دارابانت PAGEREF _Toc375261562 h 1404-1-1- معرفی کارگردان: PAGEREF _Toc375261563 h 1404-2- فیلم اول: رستگاری در شاوشنک The shawshank redemption PAGEREF _Toc375261564 h 1434-2-1- تحلیل اصول فرمال فیلم PAGEREF _Toc375261565 h 1474-3- فیلم دوم: مسیر سبز The Green Mile PAGEREF _Toc375261566 h 1574-3-1- تحلیل اصول فرمال فیلم PAGEREF _Toc375261567 h 1624-4- فیلم سوم: مجستیک The majestic PAGEREF _Toc375261568 h 1714-4-1- تحلیل اصول فرمال فیلم PAGEREF _Toc375261569 h 1744-5- فیلم چهارم: مه The Mist PAGEREF _Toc375261570 h 1834-5-1- تحلیل اصول فرمال فیلم PAGEREF _Toc375261571 h 1874-6- تحلیل کلی سبک و ویژگی های فرمال آثار سینمایی فرانک دارابانت PAGEREF _Toc375261572 h 1975-فصل پنجم: نتیجه گیری PAGEREF _Toc375261573 h 2106-منابع: PAGEREF _Toc375261574 h 213

فصل اول :
کلیات

فصل اول: کلیاتمقدمه
هنر همواره بیانگر شکلی از اشتیاق آدمی برای جاودانگی است. به بیان امروزی مشتاق بودن یعنی هیجان زده‏ بودن برای چیزی. غلیان احساسات و شور و احساس برای درک، دریافت یا حس کردن امری را اشتیاق می‏نامند، جالب آنکه «مشتاق بودن» – (enthusiasm)- از دو لغت یونانی en و Theosگرفته شده است و به معنای ((in God «خدایی» است. این خدا گونه بودن و نسبت اشتیاق با امری خدایی همان حس کشش معنوی است که در هنر باعث ماندگاری، جاودانگی و ایجاد حسی متفاوت در مخاطب می‏گردد. این مشارکت مخاطب که در فضایی آکنده از اشتیاق و معنویت صورت می‏گیرد برای انسان تبدیل به تجربه ای معنوی شده و به زندگی انسان معنا و جهتی الهی می‏بخشد.
با چنین رویکردی می‏توان تمامی امور زندگی و فضای خلاقیت هنری را به اموری معنوی و قدسی پیوند زد. از این رو می‏توان گفت فیلم‏ها خود به خود دارای معنویتی درونی هستند که آدمی را برای تأمل و جست و جوی ناخودآگاه فردیشان(و چه بسا جمعی) تحریک و تهییج می‏کند.
از سوی دیگر هنر قصه گویی در فیلم الهام گرفته از هنر قصه گویی بزرگان دینی و کتب آسمانی است. با تأملی گذرا در کتب آسمانی و الهی می‏توان دریافت که همواره برای مخاطبان عام (و چه بسا فرهیخته) از زبانی هنرمندانه و با پرداختی داستان وار برای انتقال مفاهیم معنوی استفاده شده است، فیلم نیز چنین شیوه ای را برای انتقال مفاهیم و معنای خود به مخاطب برگزیده است. از این رو یکی از هیجان انگیزترین مجاری ارتباطی که از طریق آن می‏توان آدمی را با مضامین معنوی پیوند داده و آشنا کرد استفاده از سینما و قصه گویی با تصاویر یک فیلم است.
دیدگاه برخی مؤمنین و معنویت‏گرایان نیز بر آن است که زندگی انسان محل الهامِ علائم ربانی و معنوی است. به تعبیر دیگر خداوند از طریق نشانه‏هایی در زندگی آدمی به وی الهام نموده و پیام هایی را برای انسان ارسال می‏نماید و یکی از این نشانه‏ها و محل های علامت گذاری شده در زندگی انسان در دنیای امروز فیلم و سینما است. از این رو برخی نظریه پردازان معتقدند فیلم‏ها نیز به صورت ناخودآگاه نشانه‏هایی از معنویت را در خود دارند، چه فیلم ساز خواسته باشد چنین مفهومی را منتقل کند چه در ناخودآگاه و فرم خاص ارائه اثرش پنهان شده باشد.
از سوی دیگر زندگی در دنیای

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *