— (592)

دانشکده مذاهب
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تصوف و عرفان اسلامي
مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی
علامه حسن زاده آملی
استاد راهنما: جناب حجه الاسلام و المسلمین دکتر رضا الهی منش
استاد مشاور: جناب حجةالاسلام و المسلمین علي فضلی
نگارش: رحمان بوالحسنی
179260549085500282130596443800028213059644380002419350948055000تابستان 1393
-52705681672600

252095173291500
40449568364100011620515748000

تقدیم به:
سرآمد زوج های جهان
حبیبة الله فاطمة الزهراء (سلام الله علیها ) وحضرت وصی مولی الموحدین علی (علیه السلام)

تقدير و تشكر:
ابوالفضائل نجم الدین علامه‌حسن‌حسن زاده آملی (دام ظله)

چكيدهاين تحقيق در حوزه انسان شناسی به مستدات قرآنی و روایی انسان‌شناسی از دیدگاه علامه حسن‌زاده پرداخته که در کلیّات به تبیین موضوع, هدف, ضرورت انسان شناسی و… به سبب زیر بنایی بودن آن نسبت به علوم دیگر پرداخته و در فصل اول به انواع انسان شناسی فلسفی، دینی، علمی وعرفانی و بر برتری انسان شناسی دینی به خاطر اتقان, جامعیت و توجه به تمام ابعاد انسانی بر دیگر مکاتب تاکید کرده و مستندات قرآنی و روایی که در آثار علامه بر اهمیت انسان شناسی است ذکر شده، در فصل دوم به بررسی حقیقت انسان و مراتب آن از مرتبه جسمانی و تجرد خیالی، عقلی و فوق عقلانی آن پرداخته است و در فصل چهارم از تطابق حقیقت انسان با عالم به عنوان کون جامع بحث شده و در فصل پنجم به حقیقت معاد که شانی از شئون انسان است پرداخته شده و در نهایت در فصل ششم وارد بحث انسان کامل که ثمره وجود و مظهر اتم اسماء الهی است شده است.
واژگان کلیدی: انسان، انسان شناسی، انسان کامل، روایی، حسن حسن زاده، قرآنی, مستندات، نفس.
TOC o “1-4” h z u
کلیّات1.تعریف و تبیین موضوع PAGEREF _Toc401920605 h 22.دلایل خاص انتخاب موضوع PAGEREF _Toc401920606 h 33.پرسشهای تحقیق PAGEREF _Toc401920607 h 44.فرضیه PAGEREF _Toc401920608 h 45.پیش‌فرض‌های ضروری تحقیق PAGEREF _Toc401920609 h 66.پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc401920610 h 67.اهداف اصلی تحقیق PAGEREF _Toc401920611 h 78.اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc401920612 h 79.فایده تحقیق PAGEREF _Toc401920613 h 8فصل اول: ماهیت انسان شناسی1.انسان‌شناسی PAGEREF _Toc401920617 h 102.رویکرد‌‌های انسان شناسی بر اساس روش PAGEREF _Toc401920618 h 102-1. انسانشناسی تجربی یا علمی PAGEREF _Toc401920619 h 112-2. انسانشناسی شهودی یا عرفانی PAGEREF _Toc401920620 h 112-3. انسانشناسی فلسفی PAGEREF _Toc401920621 h 122-4. انسانشناسی دینی PAGEREF _Toc401920622 h 133.برتری انسان شناسی دینی PAGEREF _Toc401920623 h 143-1. جامعیت PAGEREF _Toc401920624 h 143-2. توجه به مبدأ و معاد PAGEREF _Toc401920625 h 153-3. اتقان PAGEREF _Toc401920626 h 153-4. بينش ساختاري PAGEREF _Toc401920627 h 154.انسان شناسی از دیدگاه علامه حسن زاده PAGEREF _Toc401920628 h 164-1. شناخت انسان طریق معرفت خدا PAGEREF _Toc401920629 h 184-2. برتری شناخت انسان بر دیگر علوم PAGEREF _Toc401920630 h 194-3. مستندات قرآنی و روایی بر ضرورت شناخت انسان PAGEREF _Toc401920631 h 205.نتیجه PAGEREF _Toc401920632 h 25فصل دوم: ماهیت انساندرآمد PAGEREF _Toc401920635 h 271.انسان موجودی طبیعی و فرا طبیعی PAGEREF _Toc401920636 h 281-1.تعریف نفس انسانی(بعد فرا طبیعی) PAGEREF _Toc401920637 h 292.مراتب وجودی انسان PAGEREF _Toc401920638 h 302-1. روایتی بر ذو مراتب بودن حقیقت فرا طبیعی انسان PAGEREF _Toc401920640 h 312-2. مستندات قرآنی و روایی بر تجرد برزخی و عقلی نفس PAGEREF _Toc401920641 h 352-2-1. آيات قرآنى PAGEREF _Toc401920642 h 362-2-2. روایات PAGEREF _Toc401920643 h 392-3. مستندات روایی بر فوق تجرد بودن نفس. PAGEREF _Toc401920644 h 453.مراتب وجودی انسان از منظری دیگر PAGEREF _Toc401920645 h 513-1. ارواح انسانی و علت تعدد آن PAGEREF _Toc401920646 h 513-2.مراتب دیگرانسان و سر آن PAGEREF _Toc401920647 h 573-2-1. مراتب نفس در عرفان PAGEREF _Toc401920648 h 583-2-2. مراتب نفس در فلسفه PAGEREF _Toc401920649 h 584. رابطه نفس و بدن PAGEREF _Toc401920650 h 594-1. بدن اخروی PAGEREF _Toc401920651 h 615.مراتب کلی ادراکی انسان PAGEREF _Toc401920652 h 646.تعریف حقیقی انسان PAGEREF _Toc401920653 h 657.نتیجه: PAGEREF _Toc401920654 h 66فصل سوم: انسان و جهاندرآمد PAGEREF _Toc401920658 h 681.مراتب هستی و جهان PAGEREF _Toc401920659 h 681-1. حضرات خمس در عرفان PAGEREF _Toc401920660 h 681-1-1. حضرت اول PAGEREF _Toc401920661 h 69هـ) عدم اطلاق حضرت بر غیب مطلق از دیدگاه قیصری PAGEREF _Toc401920662 h 711-1-2. حضرت دوم (مرتبه ارواح) PAGEREF _Toc401920663 h 711-1-3. حضرت سوم (مرتبه مثال) PAGEREF _Toc401920664 h 721-1-4. حضرت چهارم (مرتبه عالم اجسام) PAGEREF _Toc401920665 h 721-1-5. حضرت پنجم (مرتبه انسان کامل) PAGEREF _Toc401920666 h 721-2. مراتب چهار گانه عالم به بیان فلاسفه PAGEREF _Toc401920667 h 731-2-1. عالم ناسوت PAGEREF _Toc401920668 h 731-2-2. عالم ملکوت PAGEREF _Toc401920669 h 731-2-3. عالم جبروت PAGEREF _Toc401920670 h 741-2-4. عالم لاهوت PAGEREF _Toc401920671 h 742.مطابقت مراتب انسان با هستی(تطابق کونین) PAGEREF _Toc401920672 h 742-1. انسان يك هويت ممتده از فرش تا عرش PAGEREF _Toc401920673 h 762-2.مقارنه هستی و نفس آدمی PAGEREF _Toc401920674 h 773-1.رابطه ادراک آدمی با مراتب عالم PAGEREF _Toc401920675 h 783-2. ارتباط انسان در مرتبه کامل ادراکی با هستی PAGEREF _Toc401920676 h 784.نتیجه PAGEREF _Toc401920677 h 79فصل چهارم: انسان و معاددرآمد PAGEREF _Toc401920681 h 811.ماهيت مرگ PAGEREF _Toc401920682 h 811-1. تفاوت فوت با وفات PAGEREF _Toc401920683 h 821-2. ماهيت مرگ در روايات PAGEREF _Toc401920684 h 822.قبر و برزخ در مرتبه مثالی نفس PAGEREF _Toc401920685 h 842-1. قبر حقيقي و مجازي و اينکه قبر حقيقي همان برزخ است PAGEREF _Toc401920686 h 852-2. مدت مکث انسان در قبر و تکامل او در برزخ PAGEREF _Toc401920687 h 873.تجسم اعمال و صورت انسان در برزخ PAGEREF _Toc401920688 h 883-1.ملكات نفس موادّ صور برزخى‏اند PAGEREF _Toc401920689 h 913-2.تجسم اعمال انسان به صور ملكوتيه‏ PAGEREF _Toc401920690 h 934.ارتباط انسان بعد از مرگ با عالم PAGEREF _Toc401920691 h 985.تكامل‏ برزخى‏ PAGEREF _Toc401920693 h 995-1.چه کسانی در برزخ تکامل دارند PAGEREF _Toc401920694 h 1026.تناسخ PAGEREF _Toc401920695 h 1036-1.تناسخ باطل و تناسخ صحیح PAGEREF _Toc401920696 h 1057. معاد جسمانی و روحانی PAGEREF _Toc401920697 h 1087-1.جسم در اصطلاح آیات و روایات PAGEREF _Toc401920698 h 1098.قیامت و بعث PAGEREF _Toc401920699 h 1119.نتیجه PAGEREF _Toc401920700 h 111فصل پنجم: انسان کامل1.انسان کامل PAGEREF _Toc401920703 h 1131-1.تاریخچه اصطلاح انسان کامل PAGEREF _Toc401920704 h 1131-2.ماهیت و حقیقت انسان کامل PAGEREF _Toc401920705 h 1142.اسماء الله PAGEREF _Toc401920706 h 1142-1.اسم تکوینی و اسم لفظی PAGEREF _Toc401920707 h 1142-2.فضل اسماء بر یکدیگر و اتصاف انسان کامل به اسم اعظم PAGEREF _Toc401920708 h 1152-3.قدرت نفس ناطقه به مظهر اسماء شدن PAGEREF _Toc401920709 h 1162-4.تعليم اسماء به انسان کامل و استمرار خلافت الهی او PAGEREF _Toc401920710 h 1172-5.خلافت الهیه انسان ومصداق اتم آن در عصر حاضر PAGEREF _Toc401920711 h 1183.ولايت تكوينى و تشريعى‏ PAGEREF _Toc401920712 h 1193-1.برتری ولایت بر رسالت و نبوت PAGEREF _Toc401920713 h 1213-2.علت استمرار ولايت و انقطاع نبوت ورسالت انسان كامل PAGEREF _Toc401920714 h 1213-3. برگشت ولايت تكويني و تشريعي به يك ولايت PAGEREF _Toc401920715 h 1233-4. علت نصب ولی PAGEREF _Toc401920716 h 1243-5. ولايت محبوبي و محبي PAGEREF _Toc401920717 h 1244.اوصاف و مقامات انسان کامل PAGEREF _Toc401920718 h 1254-1.ولی الله PAGEREF _Toc401920719 h 1254-2.خلیفه الله PAGEREF _Toc401920720 h 1254-2-1.خلافت مرتبه‏ايست جامع جميع مراتب عالم‏ PAGEREF _Toc401920721 h 1264-3.قطب زمان PAGEREF _Toc401920722 h 1274-4.مصلح بریه الله PAGEREF _Toc401920723 h 1284-5.معدن کلمه الله PAGEREF _Toc401920724 h 1294-6.حجه الله PAGEREF _Toc401920725 h 1294-6-1.فیوضات انسان کامل در زمان غیبت ظاهری PAGEREF _Toc401920726 h 1304-6-2.امکان دوام طولانی بدن عنصری انسان کامل در وساطت فیض PAGEREF _Toc401920727 h 1314-7.عقل مستفاد PAGEREF _Toc401920728 h 1314-7-1.انسان کامل ثمره شجره وجود. PAGEREF _Toc401920729 h 1324-7-2.حركت وجوديه و ايجاديه حركت حبّى PAGEREF _Toc401920730 h 1334-8.انسان كامل مؤيد به روح القدس PAGEREF _Toc401920731 h 1334-8-1.قوت حدس‏ و بی نیازی انسان کامل از فکر PAGEREF _Toc401920732 h 1344-8-2.مراتب انسانها از غبى تا غنى‏ PAGEREF _Toc401920733 h 1354-8-3.انسان کامل صاحب نفس مكتفى PAGEREF _Toc401920734 h 1384-9.انسان كامل محلّ مشية اللّه است‏ PAGEREF _Toc401920735 h 1384-10.انسان كامل صاحب مرتبه قلبیه PAGEREF _Toc401920736 h 1394-10-1.تعريف قلب و وجه تسميه آن‏ PAGEREF _Toc401920737 h 1405.نتیجه PAGEREF _Toc401920738 h 1416.کلام آخر در تعریف حقیقی انسان PAGEREF _Toc401920739 h 142فهرست مهم‌ترین منابع و مأخذ PAGEREF _Toc401920740 h 144
centercenter00کلیّات1.تعریف و تبیین موضوعاز میان سه موضوع محوری و اساسی در انديشة بشري یعنی خدا، انسان و جهان، ، كه در طول تاريخ و در همة جوامع بشری پرسش‌هاي مهمی دربارة آنها طرح شده و همة تلاش فكري انسان به دنبال پاسخ‌هاي درست و مناسب به آنهاست. شناخت انسان به عنوان آن سوي سكه معرفت خداوندي اهميت ويژه‌اي داشته و دارد. و می توان گفت که انسان شناسی یکی از مهم ترین و کهن‌ترین دانش ها به شمار می آید، چراکه انسان همیشه دنبال یافتن منشاء پیدایش خود بوده و به همین منظور افسانه ها و داستان های فراوانی نیز ساخته و پرداخته است. شناخت حقیقت انسان، نحوه تکون و آغاز حیات او، سرنوشت و سرانجام و جایگاه او در نظام هستی از جمله مسائلی است که هم در مشرق زمین و هم در مغرب زمین هم در شرایع توحیدی مثل اسلام مسیحیت و یهودیت و هم ادیان غیر توحیدی مثل هندوئیسم و بودیسم (با نگرش های

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *