— (600)

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
پايان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
موضوع:
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی
(مطالعه موردی: استان کردستان)
استاد راهنما:
دکتر: صادق صالحی
استاد مشاور:
دکتر: قربانعلی ابراهیمی
نام دانشجو:
لقمان امامقلی
تیر ماه 1390

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
پايان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
موضوع:
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی
(مطالعه موردی: استان کردستان)
استاد راهنما:
دکتر: صادق صالحی
استاد مشاور:
دکتر: قربانعلی ابراهیمی
نام دانشجو:
لقمان امامقلی
تیر ماه 1390

رسول خدا فرمودند:
« مَن عَلَّمَني حَرفاً فَقَد سَيَرني عَبداً »
با تشكر و سپاس فراوان از همة عزيزاني كه در اين پژوهش ما را از كمك خویش دريغ ننمودند. به خصوص تشكر و قدرداني ويژهاي دارم از آقاي دكتر صادق صالحی استاد راهنما و آقاي دكتر قربانعلی ابراهیمی استاد مشاور اينجانب كه با راهنمایی و مشاوره هایشان همواره مددرسان اين توشة علمي بودهاند. همچنين، از آقای دکتر احمد رضایی و آقای دکتر محمد فاضلی نيز به پاس راهنمایی خود نهایت تقدير و تشكر دارم. در اينجا، بر خود لازم مي دانم از زحمات بسيار ارزندة خانم ادیبه ویسی و آقایان علی صیدی و مومن اصلانی تشكر و قدردانی ويژهاي را به پاس زحمات آن عزيزان به عمل آورم، باشد كه اين عزيزان در تمامي عرصههاي زندگیشان موفق و موید باشند.

تقدیم به
آنانی که اندیشیدن را به ما میآموزند،
نه اندیشهها را
(دکتر شریعتی)

چکيده:
امروزه، تهدیدات زیست محیطی در مرکز مهمترین پرسشهای وجدان انسان قرن بیست و یکم قرار دارد. این پرسشها افکار عمومی جهان را به طرز نگران کنندهای به خود معطوف کرده و حساسیت شدیدی نسبت به محیط زیست در سطح جهانی به وجود آورده است. هیچ کس نمیتواند این ادعا را بکند که پیدایش مواد آلوده کننده بر روی کره خاکی ما نتیجه برخی دگرگونیهای طبیعی و مستقل از اراده انسان است. اشتباهاتی که در افکار، نگرش و رفتار انسان در نتیجه فعالیتهای خود بر روی زمین مرتکب شده است، یکی از علتهای اصلی خساراتی است که محیط زیست متحمل آن گردیده است.
هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتار زیست محیطی و شناخت تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی میباشد. به عبارت دیگر، هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا با افزایش و یا کاهش سرمایه اجتماعی، در رفتارهای زیست محیطی تغییری به وجود میآید یا خیر؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایش است. نمونه آماری شامل 440 نفر از افراد بالای 18 سال ساکن در مناطق شهری استان کردستان بوده که با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحله انتخاب شدهاند.ابزار این تحقیق پرسشنامه بوده است. علاوه براین، متناسب با دو وجه موضوع تحقيق و سؤالاتي كه در مطالعه و بررسي حاضر مهم بوده‌اند، نظريه‌هاي مربوطه، ارائه و بررسي شدند. براي آنكه تحقيق حاضر انجام گيرد از نظریههای روبرت پاتنام (در مورد سرمایه اجتماعی) ودانلپ و ونلیر(در مورد پارادایم جدید زیست محیطی) به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار گرفته بود.
نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که با وجود شرایط نامناسب و امکانات محدود زیست محیطی در استان کردستان رفتارهای مسئولانه زیست محیطی افراد مورد مطالعه در حد بالایی بوده است. علاوه بر این، یافتهها حاکی از در حد نزدیک به متوسط بودن سرمایه اجتماعی افراد مورد مطالعه است. همچنین، نتایج تحقیقی حاضر نشان میدهد که از یک سو، بین شهر، جنسیت، وضعیت اشتغال و طبقه ذهنی با رفتار مسئولانه زیست محیطی افراد رابطه وجو ندارد و از سوی دیگر، بین سن، وضعیت تاهل، نگرش زیست محیطی، آگاهی زیست محیطی، سرمایه اجتماعی و تحصیلات و رفتار زیست محیطی افراد رابطه وجود دارد.
در خاتمه، به دلایل احتمالی کم بودن میزان سرمایه اجتماعی، وجود رابط معکوس بین تحصیلات و رفتارهای زیست محیطی و عدم رابطه بین تحصیلات و نگرش زیست محیطی پرداخته شد. براین اساس، از جمله دلایل احتمالی کم بودن سرمایه اجتماعی مردم استان کردستان اولاً، ضعف رابطه دولت با نیروهای اجتماعی، ثانیاً، عدم توانایی جامعه در تامین حقوق افراد و نهایتاً، فقدان امنیت میباشد. همچنین، به علت جدید بودن آموزش محیط زیست در ایران و فقدان محتوا و کیفیت مناسب برای آموزش محیط زیست در نظام آموزشی ایران، اولاً، دانش زیست محیطی در سطح پایینی بوده و ثانیاً، نمیتوان از کسانی که دارای تحصیلات بالای هستند، انتظار داشت که رفتارهای مسئولانهای نسبت به محیط زیست داشته باشند.
واژه‌هاي کليدي: رفتارهای زیست محیطی، سرمایه اجتماعی، دانش زیست محیطی، نگرش زیست محیطی، تحصیلات.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u فهرست جداول PAGEREF _Toc296460724 h ز‌فهرست نمودارها PAGEREF _Toc296460725 h ص‌فصل اول کلیاتبیان مسئله: PAGEREF _Toc296460727 h 2ضرورت و اهمیت موضوع: PAGEREF _Toc296460728 h 7اهداف پژوهش: PAGEREF _Toc296460729 h 9سؤالات اساسی تحقیق: PAGEREF _Toc296460730 h 10فصل دوم پیشینه تاریخی وتجربی تحقیقمقدمه PAGEREF _Toc296460732 h 12پیشینه تاریخی PAGEREF _Toc296460733 h 12رفتارهای زیست محیطی PAGEREF _Toc296460734 h 12وضعیت محیط زیست PAGEREF _Toc296460735 h 13تاریخچه اجلاس و کنفرانسهای زیست محیطی PAGEREF _Toc296460737 h 14 تاریخچه و تعاریف مفهوم سرمایه اجتماعی: PAGEREF _Toc296460742 h 17پیشینه تحقیق: PAGEREF _Toc296460744 h 21الف- تحقیقات داخلی: PAGEREF _Toc296460746 h 21ب- تحقیقات خارجی: PAGEREF _Toc296460748 h 24جمعبندی PAGEREF _Toc296460749 h 28فصل سوم پیشینه نظری و چارچوب نظریمقدمه PAGEREF _Toc296460757 h 31رفتار زیست محیطی PAGEREF _Toc296460758 h 31نگرش جدید نسبت به محیط زیست: PAGEREF _Toc296460760 h 35سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc296460761 h 37پیر بوردیو: PAGEREF _Toc296460765 h 39جیمز کلمن: PAGEREF _Toc296460767 h 41فرانسیس فوکویاما: PAGEREF _Toc296460768 h 43روبرت پاتنام: PAGEREF _Toc296460769 h 44الف- شبکههای مشارکت اجتماعی: PAGEREF _Toc296460770 h 46ب- هنجارهای اجتماعی: PAGEREF _Toc296460771 h 47ج- اعتماد اجتماعی: PAGEREF _Toc296460772 h 49جمعبندی: PAGEREF _Toc296460773 h 51چارچوب نظری: PAGEREF _Toc296460774 h 52فرضیات تحقیق: PAGEREF _Toc296460775 h 53فرضية اصلي پژوهش: PAGEREF _Toc296460776 h 53فرضيات فرعي پژوهش: PAGEREF _Toc296460777 h 53مدل تحقیق: PAGEREF _Toc296460778 h 54فصل چهارم روش تحقیقمقدمه: PAGEREF _Toc296460781 h 57روش شناسی تحقیق: PAGEREF _Toc296460782 h 57جامعه آماری: PAGEREF _Toc296460783 h 58واحد تحلیل PAGEREF _Toc296460784 h 58شیوه نمونهگیری : PAGEREF _Toc296460785 h 58تعیین حجم نمونه: PAGEREF _Toc296460786 h 59سنجش و اندازهگيري مفاهيم PAGEREF _Toc296460787 h 60تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم PAGEREF _Toc296460788 h 60 ويژگيهاي فردي پاسخگويان PAGEREF _Toc296460789 h 61پایگاه اجتماعی- اقتصادی PAGEREF _Toc296460792 h 62 رفتارهای زیست محیطی PAGEREF _Toc296460794 h 62 سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc296460796 h 64 شبکههای مشارکت اجتماعی: PAGEREF _Toc296460797 h 64هنجارهای اجتماعی: PAGEREF _Toc296460801 h 66 اعتماد اجتماعی PAGEREF _Toc296460804 h 67آگاهی زیست محیطی: PAGEREF _Toc296460809 h 70 نگرش زیست محیطی: PAGEREF _Toc296460810 h 71ابزار تحقیق PAGEREF _Toc296460811 h 72اعتبار و پایایی ابزار سنجش PAGEREF _Toc296460812 h 72اعتبار تحقيق PAGEREF _Toc296460813 h 72پایایی تحقيق PAGEREF _Toc296460814 h 73جمعبندی: PAGEREF _Toc296460816 h 73فصل پنجم یافتههای پژوهشمقدمه PAGEREF _Toc296460818 h 76بخش اول: توصیف دادههامقدمه PAGEREF _Toc296460820 h 785.1.1 متغیرهای زمینهای PAGEREF _Toc296460821 h 781- توزیع پاسخگویان بر حسب شهر PAGEREF _Toc296460822 h 782-توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت PAGEREF _Toc296460824 h 793- توزیع پاسخگویان بر حسب سن PAGEREF _Toc296460826 h 794- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل PAGEREF _Toc296460828 h 805- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال PAGEREF _Toc296460830 h 806- وضعیت طبقه ذهنی پاسخگویان PAGEREF _Toc296460832 h 817- وضعیت تحصیلات پاسخگویان PAGEREF _Toc296460834 h 825.1.2 متغیر موقعیتی- ساختاری PAGEREF _Toc296460836 h 825.1.3 متغیر وابسته (رفتارهای زیست محیطی) PAGEREF _Toc296460838 h 831- مصرف بهینه گاز PAGEREF _Toc296460839 h 832- مصرف بهینه برق PAGEREF _Toc296460842 h 853- مصرف بهینه آب PAGEREF _Toc296460845 h 864- استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی PAGEREF _Toc296460848 h 875- حفاظت از منابع طبیعی PAGEREF _Toc296460851 h 886- استفاده از وسایل بازیافتی PAGEREF _Toc296460854 h 907- وضعیت رفتارهای زیست محیطی PAGEREF _Toc296460857 h 915.1.4 متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc296460861 h 931- سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc296460862 h 93الف-شبکههای اجتماعی PAGEREF _Toc296460863 h 931. شبکههای رسمی PAGEREF _Toc296460864 h 932. شبکههای غیر رسمی PAGEREF _Toc296460867 h 943. وضعیت شبکههای اجتماعی PAGEREF _Toc296460870 h 95ب- هنجارهای اجتماعی PAGEREF _Toc296460874 h 971. هنجارهای فردی PAGEREF _Toc296460875 h 972. هنجارهای جمعی PAGEREF _Toc296460878 h 983. وضعیت هنجارهای اجتماعی PAGEREF _Toc296460881 h 100ج- اعتماد اجتماعی PAGEREF _Toc296460885 h 1011. اعتماد بین شخصی PAGEREF _Toc296460886 h 1012. اعتماد تعمیم یافته PAGEREF _Toc296460889 h 1023. اعتماد نهادی PAGEREF _Toc296460892 h 1034. وضعیت اعتماد اجتماعی PAGEREF _Toc296460895 h 105د- وضعیت سرمایه اجتماعی PAGEREF _Toc296460899 h 1062- آگاهی

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *