— (604)

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سوددر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
به وسیله‌ی
آذر برجویی
استاد راهنما
دکتر جواد مرادی
شهریورماه 1393

-1042035-1032510
-927735-718185
تقدیم
با درود فراوان به روح پرفتوح پدر بزرگوارم
و سپاس بیکران بر همدلی و همراهی و همگامی مادر دلسوز و مهربانم که سجده‌ی ایثارش گل محبت را در وجودم پروراند و دامان گهربارش لحظه‌های مهربانی را به من آموخت.
و تقدیم به همسرم:
همدلی که با واژه‌ی نجیب و مغرور تلاش آشنایی دارد و تلاش راستین را می‌شناسد و عطر رؤیایی آن را استشمام می‌کند و مرا در راه رسیدن به اهداف عالی یاری می‌رساند؛ همان کس که حس تعهد و مسئولیت را در زندگی‌مان تلألویی خدایی داده است، این پایان‌نامه تقدیم همسر مهربانم می‌شود.
سپاسگزاری
و بعد از مدت‌ها، پس از پیمودن راه‌های فراوان که با حضور شیرین و نگاه‌های خانواده‌ام، با چشم‌های پر از برق شوق، و زیبایی حضور همسرم در کنارم که خستگی‌های این راه را به امید و روشنی راه تبدیل کرده و امیدوارم بتوانم در آینده‌ای نزدیک جوابگوی این‌همه محبت آن‌ها باشم، با احترام فراوان برای این‌همه تلاش این عزیزان برای موفقیت من، بسیار سپاسگزارم.
بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی‌شائبه‌ی او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم. لیکن، به مصداق «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق » بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر جواد مرادی که با کرامتی چون خورشید ، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی‌های کارساز و سازنده بارور ساختند؛ تقدیر و تشکر نمایم. از استاد صبور و باتقوا ، جناب آقای دکتر امین ناظمی که زحمت مشاوره این پایان‌نامه را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پایان‌نامه به نتیجه مطلوب نمی‌رسید؛ و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر شکراله خواجوی که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم. شایسته است از زحمات اساتید گران‌قدرم جناب آقای دکتر محمد نمازی و جناب آقای دکتر غلامحسین مهدوی که در طول تحصیلم در این دانشگاه به من درس زندگی آموختند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. در مجالی که برایم باقی است به زبانی ساده از استاد خوبم جناب آقای دکتر حمید محمودآبادی که به ما مهر تدریس کردند و به‌جای تسخیر مغزها دل‌های ما را تسخیر نمودند، صمیمانه سپاسگزارم.
چکیده
اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود
در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
به کوشش:
آذر برجویی
مدیران دارای اطمینان بیش از حد، تأمین مالی خارجی را گران می‌بینند و از این رو، نیازهای سرمایه‌گذاری آینده را با کاهش سود پرداختی جاری جبران می‌کنند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391-1382 است. فرضیه اول با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شده است. در آزمون فرضیه دوم و سوم از رگرسیون و آزمون والد استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود رابطه منفی وجود دارد. اطمینان بیش از حد مدیریت بر رابطه بین جریان نقد آزاد، فرصت‌های رشد و عدم تقارن اطلاعاتی با سیاست تقسیم سود تأثیر دارد. واکنش بازار نسبت به خبر افزایش سود تقسیمی صورت گرفته به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش از حد، مثبت‌تر است.
کلیدواژه‌ها: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت، سیاست تقسیم سود، خبر افزایش سود تقسیمی، بازده غیرعادی انباشته، فرصت‌های رشد، عدم تقارن اطلاعاتی و جریان‌های نقد آزاد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………. 14-2
TOC \h \z \u 1-1- مقدمه PAGEREF _Toc397157817 \h 781-2- بیان مسأله پژوهش PAGEREF _Toc397157818 \h 791-3- اهمیت و ضرورت پژوهش PAGEREF _Toc397157819 \h 811-4- اهداف پژوهش PAGEREF _Toc397157820 \h 821-5- فرضیه‌های پژوهش PAGEREF _Toc397157821 \h 831-6- متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc397157822 \h Error! Bookmark not defined.1-6-1- متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc397157823 \h Error! Bookmark not defined.1-6-2- متغیر وابسته PAGEREF _Toc397157824 \h Error! Bookmark not defined.1-7-3- متغیرهای کنترلی PAGEREF _Toc397157825 \h Error! Bookmark not defined.1-7- روش پژوهش و گردآوری داده‌ها PAGEREF _Toc397157826 \h Error! Bookmark not defined.1-7-1- نوع پژوهش PAGEREF _Toc397157827 \h Error! Bookmark not defined.1-7-2- جامعه و نمونه ‌آماری PAGEREF _Toc397157828 \h Error! Bookmark not defined.1-7-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها PAGEREF _Toc397157829 \h Error! Bookmark not defined.1-7-4- ابزار گردآوری داده‌ها PAGEREF _Toc397157830 \h Error! Bookmark not defined.1-8- کاربرد نتایج پژوهش PAGEREF _Toc397157831 \h Error! Bookmark not defined.1-9- تعریف واژه‌های کلیدی PAGEREF _Toc397157832 \h Error! Bookmark not defined.1-9-1- مالی رفتاری PAGEREF _Toc397157833 \h Error! Bookmark not defined.1-9-2- اطمینان بیش‌ از حد مدیریت PAGEREF _Toc397157834 \h Error! Bookmark not defined.1-9-3- سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc397157835 \h Error! Bookmark not defined.1-9-4- بازده غیرعادی PAGEREF _Toc397157836 \h Error! Bookmark not defined.1-10- ساختار پژوهش PAGEREF _Toc397157837 \h Error! Bookmark not defined.فصل دوم…………………………………………………………………………………… 40-14
2-1- مقدمه PAGEREF _Toc397157838 \h Error! Bookmark not defined.2-2- مبانی نظری PAGEREF _Toc397157839 \h Error! Bookmark not defined.2-2-1- مالی رفتاری PAGEREF _Toc397157840 \h Error! Bookmark not defined.2-2-2- اطمینان بیش‌ از حد مدیریت PAGEREF _Toc397157841 \h Error! Bookmark not defined.2-2-2-1- انواع اطمینان بیش‌ از حد PAGEREF _Toc397157842 \h Error! Bookmark not defined.2-2-2-2- اندازه‌گیری اطمینان بیش‌ از حد مدیریت PAGEREF _Toc397157843 \h Error! Bookmark not defined.2-2-3- سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc397157844 \h Error! Bookmark not defined.2-2-3-1- نظریه‌های تقسیم سود PAGEREF _Toc397157845 \h Error! Bookmark not defined.2-2-3-2- عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc397157852 \h Error! Bookmark not defined.2-2-4- اطمینان بیش از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود PAGEREF _Toc397157853 \h Error! Bookmark not defined.2-2-5- اطمینان بیش از حد مدیریت و فرصت های رشد PAGEREF _Toc397157854 \h Error! Bookmark not defined.2-2-6- اطمینان بیش از حد مدیریت و واکنش بازار به خبر افزایش سود PAGEREF _Toc397157855 \h Error! Bookmark not defined.2-3- پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc397157856 \h Error! Bookmark not defined.2-3-1- پژوهش‌های داخلی PAGEREF _Toc397157857 \h Error! Bookmark not defined.2-3-2- پژوهش‌های خارجی PAGEREF _Toc397157858 \h Error! Bookmark not defined.2-4- خلاصه فصل PAGEREF _Toc397157859 \h Error! Bookmark not defined.فصل سوم……………………………………………………………………………………57-43
3-1- مقدمه PAGEREF _Toc397157860 \h 833-2- روش پژوهش PAGEREF _Toc397157861 \h 843-3- فرضیه‌های پژوهش PAGEREF _Toc397157862 \h 843-4- مدل پژوهش PAGEREF _Toc397157863 \h Error! Bookmark not defined.3-5- متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc397157864 \h Error! Bookmark not defined.3-5-1- متغیرها و نحوه محاسبه آن‌ها PAGEREF _Toc397157865 \h Error! Bookmark not defined.3-5-1-1- متغیرهای مستقل PAGEREF _Toc397157866 \h Error! Bookmark not defined.3-5-1-2- متغیر وابسته PAGEREF _Toc397157867 \h Error! Bookmark not defined.3-5-1-3- متغیر تعدیل کننده PAGEREF _Toc397157868 \h Error! Bookmark not defined.3-5-1-4- متغیرهای کنترلی PAGEREF _Toc397157869 \h Error! Bookmark not defined.3-5-2- نحوه آزمون فرضیه‌ها PAGEREF _Toc397157870 \h Error! Bookmark not defined.3-5-2-1- فرضیه اول PAGEREF _Toc397157871 \h Error! Bookmark not defined.3-5-2-2- فرضیه دوم PAGEREF _Toc397157872 \h Error! Bookmark not defined.3-5-2-3- فرضیه سوم PAGEREF _Toc397157873 \h Error! Bookmark not defined.3-6- جامعه و نمونه آماری PAGEREF _Toc397157874 \h Error! Bookmark not defined.3-6-1- جامعه آماری PAGEREF _Toc397157875 \h 853-6-2- نمونه‌ آماری PAGEREF _Toc397157876 \h 853-7- روش جمع‌آوری داده‌ها PAGEREF _Toc397157877 \h 863-8-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc397157878 \h 863-8- 1- آمار توصیفی PAGEREF _Toc397157879 \h 863-8-2- آمار استنباطی PAGEREF _Toc397157880 \h 873-8-2-1- رگرسیون PAGEREF _Toc397157881 \h 873-8-2-1-1- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده PAGEREF _Toc397157882 \h 873-8-2-1-2- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون PAGEREF _Toc397157883 \h 873-8-2-1-2-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون PAGEREF _Toc397157884 \h 883-8-2-1-2-2- آزمون معنادار بودن ضرایب PAGEREF _Toc397157885 \h 883-8-2-2- نبود خود همبستگی PAGEREF _Toc397157886 \h 893-8-3- روش استفاده از داده‌ها PAGEREF _Toc397157887 \h 903-8-4- آزمون والد PAGEREF _Toc397157888 \h 903-9- خلاصه فصل PAGEREF _Toc397157889 \h 92فصل چهارم…………………………………………………………………………………70-59
۴-1- مقدمه PAGEREF _Toc397157890 \h Error! Bookmark not defined.4-2- محاسبه اطمینان بیش از حد مدیریت PAGEREF _Toc397157891 \h Error! Bookmark not defined.۴-3- آمار توصیفی PAGEREF _Toc397157892 \h Error! Bookmark not defined.4-4- آمار استنباطی PAGEREF _Toc397157893 \h Error! Bookmark not defined.4-4-۱- آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc397157894 \h Error! Bookmark not defined.۴-5-2- آزمون فرضیه دوم PAGEREF _Toc397157895 \h Error! Bookmark not defined.۴-5-3- آزمون فرضیه سوم PAGEREF _Toc397157896 \h Error! Bookmark not defined.۴-6- خلاصه فصل PAGEREF _Toc397157897 \h Error! Bookmark not defined.فصل پنجم…………………………………………………………………………………..77-72
5-1- مقدمه PAGEREF _Toc397157898 \h Error! Bookmark not defined.5-2- مروری بر نتایج بدست آمده از پژوهش PAGEREF _Toc397157899 \h Error! Bookmark not defined.5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc397157900 \h Error! Bookmark not defined.5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم PAGEREF _Toc397157901 \h Error! Bookmark not defined.5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم PAGEREF _Toc397157902 \h Error! Bookmark not defined.5-3- پیشنهادهای پژوهش PAGEREF _Toc397157903 \h Error! Bookmark not defined.5-3-1- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش PAGEREF _Toc397157904 \h Error! Bookmark not defined.5-3-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده PAGEREF _Toc397157905 \h Error! Bookmark not defined.5-4- محدودیت‌های پژوهش PAGEREF _Toc397157906 \h Error! Bookmark not defined.5-5- خلاصه فصل PAGEREF _Toc397157907 \h Error! Bookmark not defined.منابع و مآخذ PAGEREF _Toc397157908 \h Error! Bookmark not defined.پیوست شماره1: شرکت‌های نمونه PAGEREF _Toc397157909 \h Error! Bookmark not defined.
فهرست جدول‌ها
شماره و عنوان صفحه
جدول 2-1: خلاصه نتایج پژوهشهای داخلی انجام‌شده در زمینه اطمینان بیش‌ از حد……………..35
جدول 2-2: خلاصه نتایج پژوهشهای خارجی انجام‌شده در زمینه اطمینان بیش‌ از حد……………39
جدول 4-1: آمار توصیفی شاخص‌های اندازه‌گیری اطمینان بیش از حد………………………………………61
جدول ۴-2: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………61
جدول 4-3: نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….62
جدول 4-4: نتایج آزمون رگرسیونی فرضیه دوم…………………………………………………………………………….64
جدول 4-5: آزمون والد مربوط به ضرایبβ1 و β5………………………………………………………………………..65
جدول 4-6: آزمون والد مربوط به ضرایبβ2 و β6…………………………………………………………………………65
جدول 4-7: آزمون والد مربوط به ضرایبβ4 و β7………………………………………………………………………..66
جدول 4-8: نتایج آزمون رگرسیونی فرضیه سوم……………………………………………………………………………67
جدول 4-9: آزمون والد مربوط به ضرایبβ6 و β7………………………………………………………………………..68
جدول 4-10: آزمون والد مربوط به ضرایبβ8 و β9……………………………………………………………………..68
جدول 4-11: خلاصه نتایج فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………….69
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمهدر سال‌های اخیر، با تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار و افزایش شرکت‌های پذیرفته‌شده در آن و هم‌چنین نوسان‌های مشاهده‌ شده در شاخص‌های آن، موضوع تقسیم سود برای سرمایه‌گذاران، به موضوعی مهم برای افزایش ثروت تبدیل شده است (بنی مهد و اصغری، 1390: 1). تصمیم‌گیری درباره پرداخت سود و مبلغ آن، موضوع مهم و بحث‌برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم‌گیری، مقدار پولی که باید به سرمایه‌گذاران پرداخت شود و هم‌چنین مقدار پولی که باید برای سرمایه‌گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می‌شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی (عدم توزیع سود نقدی) از طرفی، برای شرکت مطلوب به نظر می‌رسد و از طرف دیگر، ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی از این بخش را تغییر دهد (سعیدی و بهنام، 1389: 61).
نظریه مالی رفتاری در پاسخ به محدودیت‌های موجود در نظریه‌های مالی مدرن و در نتیجه فرض رفتار منطقی، به وجود آمد و در واقع، جایگزین جدیدی برای مدل‌های سنتی و مدرن مالی است. این رویکرد از علم روان‌شناسی، برای درک رفتارهای سرمایه‌گذاران و بازار استفاده می‌شود و جنبه‌های روان‌شناسی رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی را بررسی می‌نماید. در سال‌های اخیر، بازارهای مالی، شاهد نوسان‌های شدید در قیمت سهام بوده است که به‌شدت، تحت تأثیر رفتارهای سرمایه‌گذاران، دیدگاه‌ها، بینش و تجربه‌های آن‌ها از متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است؛ در نتیجه لزوم بررسی الگوهای روان‌شناسی و تأثیر آن بر بازارهای مالی احساس می‌شود (اسلامی بیدگلی و طهرانی، 1389: 232).
1-2- بیان مسأله پژوهشبا وجود ادبیات نظری و تجربی گسترده، تنوع در پرداخت سود سهام در طول زمان و در بین شرکت‌ها به‌صورت یک معمای حل‌نشده باقی‌مانده است (دشماخ و همکاران، 2013: 440؛ بن‌ناکور و همکاران، 2006). علی‌رغم اینکه پژوهش‌های زیادی برای حل این معما انجام شده است، هنوز مدیران برای اتخاذ سیاست تقسیم سود از قضاوت خود استفاده می‌کنند (بیکر و پاول، 2005: 407). دستاوردهای قابل‌توجهی در توسعه مدل‌های مالی از دیدگاه رفتاری در ادبیات مالی کسب شده است، ولی در کل، پدیده رفتاری ناسازگاری‌های ادراکی به‌طور کامل در ادبیات مالی گنجانیده نشده است و به‌طور خاص، اثرات آن بر سیاست سود سهام به‌طور کامل مطالعه نشده است (بلچاندران و همکاران، 2013: 2).
به اعتقاد رشید و همکاران (2012: 50) یکی از بحث‌برانگیزترین ناسازگاری‌ها در حیطه مالی رفتاری، اطمینان بیش‌ از حد موجود در سطوح مدیران اجرایی است و توجه زیادی به اطمینان بیش‌ از حد در حیطه مالی شرکت‌ها جلب شده است و پژوهش‌های اخیر، نظیر لین و همکاران (2005)، بن‌دیوید و همکاران (2007)، چن و همکاران (2011)، وو و لیو (2011) و دشماخ و همکاران (2013) اثرات اطمینان بیش‌ از حد و اختیار عمل مدیریتی را در تصمیم‌گیری‌های مالی کلیدی شرکت، مورد بررسی قرار داده‌اند. به‌کارگیری اختیار عمل مدیریت، همواره در اتخاذ تصمیم‌های سیاست تقسیم سود به‌وسیله مدیریت نمود می‌یابد. پژوهش‌هایی در بازارهای مالی توسعه‌یافته انجام شده است، ولی بازارهای توسعه‌نیافته و در حال ظهور، هنوز در حال بررسی است (رشید و همکاران، 2012: 50).
دنیل و همکاران (1998) بیان کردند که تأثیر اطمینان بیش از حد بر اطلاعات شخصی و خصوصی قوی‌تر است و بر اطلاعاتی که به‌طور گسترده نگه‌داری و پذیرفته می‌شوند، ضعیف‌تر است. باورهای مدیریت درباره برخی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری ممکن است بر اساس اطلاعات شخصی باشد، در حالی‌که برای دیگران، باورهای مدیر ممکن است به اطلاعات عمومی‌ای که به‌طور گسترده‌ای در دسترس است، وابسته باشد. اطمینان بیش از حد مدیریت در مورد اول نسبت به دومی تأثیر بیشتری دارد. برای ترکیب این ویژگی اطمینان بیش از حد، باید بین پروژه‌های ابتکاری (پروژه‌هایی که بر اساس اطلاعات شخصی مدیریت ارزیابی می‌شوند) و پروژه‌های رشدی که منعکس‌کننده فرصت‌های رشد شرکت است و به‌طور عمومی مشاهده می‌شوند و مدیریت درباره آن‌ها هیچ اطلاعات خصوصی ندارد، تفاوت قائل شد (دشماخ و همکاران، 2013: 446). از این رو در این پژوهش، تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر فرصت‌های رشد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود.
آلن و مایکلی (2003) بیان کردند که بازار به‌طور متوسط نسبت به خبر افزایش در سود تقسیمی واکنش مثبت و نسبت به خبر کاهش در سود تقسیمی واکنش منفی نشان می‌دهد. رایج‌ترین توضیح برای این واکنش فرضیه‌های علامت‌دهی است که بر مبنای آن افزایش سود اعلامی به‌وسیله مدیریت، خبر از جریان‌های نقد بالاتری می‌دهد. بومن (2009) و دشماخ و همکاران (2013) بیان کرده‌اند که اطمینان بیش از حد مدیریت بر این واکنش بازار تأثیر دارد. از این رو، در این پژوهش سعی شده است تا این تأثیر در بورس اوراق بهادار تهران تبیین شود.
این مطالعه به ادبیات نوپای تأثیر غیرمنطقی بودن مدیریت بر سیاست‌های مالی شرکت می‌افزاید و در شناسایی یکی از دلایلی که ممکن است توضیح دهد چرا شرکت‌ها سود پرداخت می‌کنند، سهم بسزایی دارد. همان‌طور که اندازه و سودآوری مهم است، توضیح انحراف‌های مقطعی سود و دلیل تصمیم به تقسیم سود به‌وسیله مدیران و به‌تبع آن شرکت‌ها نیز مهم است. مدیران نسبت به یک وضعیت خاص (مثلاً تغییر تقاضای سرمایه‌گذاران برای سود سهام) واکنش نشان می‌دهند. در این مطالعه تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر عکس‌العمل آن‌ها نشان داده می‌شود و ممکن است سیاست‌های شرکت را نیز توضیح دهد.
سؤال اصلی پژوهش این هست که آیا اطمینان بیش‌ از حد مدیریت می‌تواند به بیان برخی از جنبه‌های سیاست تقسیم سود کمک کند؟ بنابراین، تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهشسیاست تقسیم سود، مورد توجه نظریه‌پردازان مالی قرار گرفته است. این موضوع، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوع‌های ادبیات مالی است و هنوز هم جایگاه برجسته‌اش را حفظ کرده است. بسیاری از پژوهشگران، نظریه‌هایی را ابداع و شواهد تجربی در مورد عوامل تعیین‌کننده سیاست سود سهام یک شرکت ارائه داده‌اند. با این حال، موضوع سود سهام هنوز حل نشده است (بن‌ناکور و همکاران، 2006: 1). سیاست تقسیم سود مهم است؛ نه ‌فقط به‌دلیل مبلغ پولی که در آن درگیر است و ماهیت تکراری تصمیم، بلکه به‌خاطر اینکه سیاست تقسیم سود با اکثر تصمیم‌های مالی و سرمایه‌گذاری که شرکت اتخاذ می‌کند، دارای ارتباط نزدیکی است و درک سیاست پرداخت سود ممکن است به ما برای درک بهتر جنبه‌های دیگر این سیاست کمک کند (آلن و مایکلی، 2003: 3).
تقسیم سود، عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شرکت‌ها است؛ هرچقدر که سود بیشتری تقسیم شود، منابع داخلی شرکت به‌منظور اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، کم‌تر خواهد شد و نیاز به منابع مالی خارج از شرکت، بیشتر می‌شود که می‌تواند بر قیمت سهام شرکت‌ها در آینده تأثیر داشته باشد؛ لذا، مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران، تعادلی را برقرار نمایند تا هم فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی موردنیاز بعضی از سهامداران را بپردازند؛ بنابراین، تصمیم‌های تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت‌ها گرفته می‌شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (مهرانی و تالانه، 1377: 29).
در ایران پژوهش‌هایی که بر روی سیاست تقسیم سود صورت گرفته است، هیچ‌کدام ویژگی‌های رفتاری مدیریت را در این بررسی‌ها دخالت نداده‌اند. از آنجا که مسأله سود سهام به‌طور کامل حل نشده است، در این پژوهش با بررسی تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها سعی شده است که یکی از این ویژگی‌های رفتاری مدیریت در بررسی سیاست تقسیم سود شرکت‌ها دخالت داده شود، تا به درک بهتر جنبه‌های دیگر سیاست تقسیم سود کمک کند.
در حالی‌که ادبیات اطمینان بیش‌ از حد برای تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، ادغام و تأمین مالی موجود است؛ مطالعات محدودی روی سیاست سود سهام انجام گرفته است. ادبیات سود سهام به‌طورکلی، روشن می‌سازد که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی به‌تنهایی، عوامل منحصر به ‌فرد تعیین‌کننده سیاست سود سهام نیستند؛ بنابراین، از یک‌سو، مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد، ممکن است اگر نیازهای سرمایه‌گذاری بیشتری را احساس کند، سود سهام کم‌تری بپردازد (بن‌دیوید و همکاران، 2007) و از سوی دیگر، اگر انتظار داشته باشد که جریان نقد بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های فعلی کسب کند، سود سهام پرداختی را افزایش دهد (وو و لیو، 2011)؛ بنابراین، تأثیر باورهای مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد بر سیاست سود سهام یک سؤال باز است که هنوز به‌طور مفهومی و تجربی باید مورد بررسی قرار بگیرد (دشماخ و همکاران، 2013: 441).
بازار سرمایه ایران نیز ازجمله بازارهای نوظهور است که نیاز به مطالعه در زمینه اطمینان بیش‌ از حد دارد و پژوهش‌های اندکی در این زمینه در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. در ایران پژوهشی که کاملاً مرتبط با موضوع پژوهش باشد، صورت نگرفته است و پژوهش‌هایی که انجام شده است، یا رابطه اطمینان بیش از حد مدیریت را با دیگر عوامل سنجیده‌اند و در این پژوهش‌ها برای اندازه‌گیری اطمینان بیش از حد مدیریت از معیارهای متفاوت‌تری استفاده شده است. به‌عنوان مثال، رامشه و ملانظری (1393) اطمینان بیش از حد مدیریت و محافظه‌کاری را بررسی کردند و برای اندازه‌گیری اطمینان بیش از حد مدیریت از دو سنجه مبتنی بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری استفاده کردند و یا در برخی از پژوهش‌ها، اطمینان بیش از حد سرمایه‌گذاران و نه مدیریت سنجیده شده است. از قبیل اسلامی بیدگلی و طهرانی (1389) که درجه اطمینان بیش‌ از حد سرمایه‌گذاران را با معیارهای تخمین نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل سنجیده‌اند. از این رو، در این پژوهش از چهار شاخص اندازه‌گیری فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در سطح شرکت که در پژوهش‌های خارجی با اطمینان بیش‌ از حد مدیریت ارتباط داشته‌اند، استفاده شده است.
1-4- اهداف پژوهشهدف اصلی پژوهش، شفاف‌سازی نقش اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در تبیین برخی از جنبه‌های سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
هدف‌های فرعی پژوهش:
تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود
تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت
واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد
ارائه معیارهای اندازه‌گیری قابل‌اجرا برای اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در بازار سرمایه ایران
1-5- فرضیه‌های پژوهشفرضیه اول: بین اطمینان بیش‌ از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر رابطه بین فرصت‌های رشد شرکت و سیاست تقسیم سود تأثیر دارد.
فرضیه سوم: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر واکنش قیمت سهام به خبر افزایش سود سهام تأثیر دارد.
روش اجرای پژوهش
3-1- مقدمهانتخاب روش پژوهش بستگی به هدف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد؛ بنابراین، هنگامی می‌توان در مورد روش بررسی و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف و وسعت دامنه آن مشخص باشد. به‌عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر در دست‌یابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش یا پرسش‌های پژوهش موردنظر کمک کند (نادری و سیف نراقی، 1379: 63).
در این فصل، روش‌شناسی پژوهش بیان می‌شود. ابتدا با توجه به هدف پژوهش، فرضیه‌ها بیان می‌شود. سپس مدل‌های پژوهش و روش آزمون فرضیه‌ها تشریح می‌شود. تعریف متغیرهای پژوهش و اندازه‌گیری هر یک از آن‌ها، جامعه آماری و نمونه پژوهش، داده‌های مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز در این فصل مطرح می‌شود.
3-2- روش پژوهشهدف از انتخاب روش پژوهش آن است که پژوهشگر مشخص کند اتخاذ چه شیوه‌ای او را هر چه دقیق‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر به پاسخ برای پرسش پژوهش موردنظر می‌رساند (نادری و سیف نراقی، 1379: 64).
این پژوهش از منظر هدف پژوهش، کاربردی است. از منظر مکان پژوهش، در زمره پژوهش‌های کتابخانه‏ای قرار می‏گیرد و در نهایت، این پژوهش از منظر روش پژوهش، در زمره پژوهش‌های توصیفی- همبستگی است. طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس‌رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) است. از روش پس‌رویدادی زمانی استفاده می‌شود که پژوهشگر پس از وقوع رویدادها به بررسی موضوع می‌پردازد، افزون بر این، امکان دستکاری متغیرهای مستقل وجود ندارد (نمازی، 1389: 39).
3-3- فرضیه‌های پژوهشفرضیه حدس عالمانه‌ای درباره حل یک مسأله است. فرضیه را می‌توان به منزله رابطه‌ای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف کرد که به‌صورت جمله‌ای آزمون‌پذیر بیان می‌شود. این روابط بر پایه شبکه ارتباط‌هایی تجسم می‌شود که ریشه در چهارچوب نظری تدوین‌شده برای پژوهش دارند (صائبی و شیرازی، 1390: 102).
طبق مبانی نظری و به‌استناد پژوهش‌های بومن (2009) و دشماخ و همکاران (2013) فرضیه‌های زیر تدوین شده است:
فرضیه اول: بین اطمینان بیش‌ از حد مدیریت و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر رابطه بین فرصت‌های رشد شرکت و سیاست تقسیم سود تأثیر دارد.
فرضیه سوم: اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر واکنش قیمت سهام به خبر افزایش سود سهام تأثیر دارد.
-6- جامعه و نمونه آماری3-6-1- جامعه آمارییک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحد‌ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفت‌های متغیر واحد‌‌های آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. به‌عبارت‌دیگر، این تعریف باید چنان بیان شود که ازنقطه‌نظر زمانی و مکانی، همه واحد‌های مورد مطالعه را در برگیرد و درعین‌حال، از شمول واحد‌هایی که نباید به مطالعه آن‌ها پرداخته شود، جلوگیری به عمل آید (سرمد و همکاران، 1379: 177).
جامعه‌ آماری این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌ شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران است.
3-6-2- نمونه‌ آماریدر این پژوهش برای تعیین نمونه آماری از روش غربال (حذف سامانمند) استفاده شده است؛ یعنی، ابتدا لیستی از کلیه شرکت‌های بورسی تهیه می‌شود و سپس شرکت‌هایی که دارای شرایط موردنظر در پژوهش حاضر نباشند، حذف می‌شوند و بقیه شرکت‌هایی که دارای شرایط موردنظر باشند، به‌عنوان نمونه انتخاب می‌شوند.
بدین ترتیب که از میان کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (اعضای جامعه آماری)، شرکت‌هایی که واجد شرایط ذیل باشند، انتخاب شده‌‌اند.
پایان سال مالی شرکت‌ها 29 اسفند باشد و طی دوره زمانی موردنظر تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
داده‌های موردنظر برای آن‌ها در دسترس باشد.
شرکت‌های انتخاب‌شده جز بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی نباشند.
طی دوره مورد بررسی در بورس به‌طور فعال شرکت داشته باشند.
بر اساس این شرایط، از بین شرکت‌های مربوط به جامعه آماری، تعداد 92 شرکت که واجد شرایط فوق بوده‌اند از میان صنایع مختلف به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. لیست کامل شرکت‌های منتخب به عنوان نمونه در پیوست شماره یک درج شده است.
3-7- روش جمعآوری داده‌هاگردآوری اطلاعات موردنیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، باید به‌طور دقیق تعریف و مشخص شود. مرحله‌ی گردآوری اطلاعات، آغاز فرایندی است که طی آن پژوهشگر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می‌کند و به روش استقرایی به فشرده‌سازی آن‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین‌شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت حکم صادر می‌کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آن‌ها می‌یابد (حافظ‌نیا، 1391: 190).
برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در بخش کتابخانه‌ای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می‌شود و داده‌های پژوهش از طریق جمع‌آوری داده‌های شرکت‌های نمونه با مراجعه به صورت‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی و با استفاده از نرم‌افزارهای ره‌آورد نوین و تدبیر‌پرداز صورت گرفته است.
3-8-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها3-8-1- آمار توصیفیبه‌منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه‌ای که در پژوهش، مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری، لازم است این داده‌ها توصیف شوند. هم‌چنین توصیف آماری داده‌ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به‌کار می‌رود.
3-8-2- آمار استنباطیآمار استنباطی شامل روش‌هایی است که با استفاده از آن‌ها، اطلاعات موجود در نمونه به کل جامعه تعمیم داده می‌شود. مهم‌ترین هدف آمار، انجام استنباط‌هایی در مورد مشخصات جامعه، با توجه به اطلاعات موجود در نمونه است.
3-8-2-1- رگرسیونرگرسیون درصدد برآورد رابطه‌ای ریاضی و تحلیل آن است، به‌طوری‌که بتوان با کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیرهایی معلوم، تعیین کرد. با فرض آن‌که رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و این رابطه به‌صورت خطی باشد، معادله رگرسیون به شکل ŷ = a + bx تعریف می‌شود که به رگرسیون خطی ساده مشهور است. به‌عبارت‌ دیگر، مقدار متغیر وابسته به کمک مقدار متغیر مستقل برآورد می‌شود. شیوه کار رگرسیون بدین‌صورت است که ابتدا باید معناداری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد، سپس باید معناداری ضرایب متغیرهای مستقل بررسی شود (مؤمنی و فعال قیومی، 1391: 119و 120).
3-8-2-1-1- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیین (R2)، قدرت توضیح‌دهندگی مدل را نشان می‌دهد؛ یعنی نشان می‌دهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسته به‌وسیله متغیرهای توضیحی (متغیرهای مستقل)، توضیح داده شده‌اند و عبارت است از تغییرات توضیح داده شده به کل تغییرات (عباسی نژاد، 1384: 13):
در واقع هدف از به‌کارگیری R2 تسهیل در مقایسه نیکویی برازش چندین معادله رگرسیون است که از نظر تعداد متغیرهای مستقل توضیحی متفاوت هستند.
3-8-2-1-2- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیوندر رگرسیون چندگانه، دو یا چند متغیر مستقل وجود دارد و لازم است که برای مشخص شدن معنادار بودن آن‌ها دو آزمون انجام گیرد. ابتدا آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون و در مرحله بعد آزمون معنادار بودن هر کدام از ضرایب متغیرهای مستقل در معادله انجام می‌گیرد.
3-8-2-1-2-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیوندر یک معادله رگرسیون چندگانه، چنان‌چه هیچ‌گونه رابطه‌ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، باید تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. بدین ترتیب می‌توان معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون کرد.
با داشتن مدل رگرسیون K متغیره:
Yi = β1 + β2 X2i + β3 X3i + … + βk Xki + ui
برای آزمون فرضیه:
H0 : β2 = β3 = … = βk = 0
(یعنی تمامی ضرایب شیب به‌طور همزمان صفر هستند) در مقابل:
H1: تمامی ضرایب شیب به‌طور همزمان صفر نیستند (حداقل یکی از آن‌ها غیر صفر است)
با محاسبه:
F= ESSdfRSSdf= ESS(K-1)RSS(N-K) که در آن Fα (K-1) (N-K) مقدار بحرانی F در سطح معنی‌دار بودن α و درجه آزادی (1-K) در صورت و (N-K) در مخرج است، اگر Fα (K-1) (N-K) ˃ F باشد، رد می‌شود و در غیر این صورت ممکن است پذیرفته شود (ابریشمی، 1390: 301).
3-8-2-1-2-2- آزمون معنادار بودن ضرایببعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، بایستی معنادار بودن هر کدام از ضرایب، آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان موردنظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر است یا خیر؟
برای آزمون فرضیه:
H0 : βk = 0
H1 : βk ≠ 0
با محاسبه (ابریشمی، 1390: 292):
t= βk- βkSe (βk)برای آزمون فرضیه صفر، آماره t بکار برده می‌شود. اگر مقدار t محاسبه شده از مقدار بحرانی t در سطح معنی‌دار تجاوز کند، فرضیه رد می‌شود، در غیر این صورت ممکن است پذیرفته شود (ابریشمی، 1390: 295).
در این آزمون عدم رد H0به مفهوم بی‌معنا بودن ضریب موردنظر و رد H0 به معنی معنادار بودن ضریب موردنظر است.
3-8-2-2- نبود خود همبستگیمشهورترین آزمون برای تشخیص خود همبستگی به‌وسیله دو آماردان به نام‌های دوربین و واتسن توسعه یافت و به عنوان آماره dدوربین-واتسن شناخته شده است که به صورت زیر تعریف شده است:
d= t=2t=nut-ut-12t=1t=nut2که نسبت مجموع مربعات تفاوت پی در پی در باقی‌مانده به RSS است. در صورت کسر آماره d، تعداد مشاهده‌ها (n-1) است؛ زیرا، یک مشاهده در تفاوت‌های پی در پی حذف می‌شود.
مزیت بزرگ آماره d دوربین- واتسن این است که مبتنی بر باقی‌مانده‌های برآورد شده است که به‌طور مستمر در تجزیه و تحلیل رگرسیون محاسبه می‌شوند. به‌دلیل این مزیت، در حال حاضر، به‌طور معمول آماره d دوربین- واتسن همراه با سایر معیارها از قبیل ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده، آماره t و آماره F گزارش می‌شود.
محاسبه حد دقیق عمل آزمون دوربین- واتسن مشکل است. بنابراین، آزمون را با کران پایین (dL) و کران بالا (du) انجام می‌دهند. قاعده تصمیم در این آزمون به صورت زیر است:
<d0<dL0 فرض صفر رد می‌شود، خود همبستگی مثبت وجود دارد.dL<d0<du نتیجه آزمون قطعی نیست.
dL-4du ≤ d0 ≤ -4 نتیجه آزمون قطعی نیست.
du-4du < d0 < فرض صفر تأیید می‌شود، خود همبستگی وجود ندارد.
4dL < d0 < -4 فرض صفر رد می‌شود، خود همبستگی منفی وجود دارد.
لازم به ذکر است که توصیه شده در مواردی که نتیجه آزمون قطعی نیست، برای بالا بردن اطمینان، وجود خود همبستگی پذیرفته شود (گجراتی، 2004: 471-467).
3-8-3- روش استفاده از داده‌هامعمولاً استفاده از داده‌های آماری به سه روش مقطعی، سری زمانی و ترکیبی امکان‌پذیر است:
1- داده‌های مقطعی: داده‌های مقطعی، بر اساس یک یا چند متغیر در یک زمان مشخص جمع‌آوری می‌شوند.
2- داده‌های سری زمانی: داده‌هایی هستند که در طی یک دوره زمانی جمع‌آوری می‌شوند.
3- داده‌های ترکیبی پول و داده‌های ترکیبی پانل: در داده‌های ترکیبی، عناصر هر دو دسته از داده‌های سری زمانی و مقطعی وجود دارد. یعنی اطلاعات مربوط به داده‌های مقطعی در طول زمان مشاهده می‌شود. به‌بیان‌ دیگر، چنین داده‌هایی دارای دو بعد هستند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان است. یعنی روش داده‌های ترکیبی، روشی برای تلفیق مشاهدات مقطعی در خلال چندین دوره زمانی است (ابریشمی، 1390: 28).
در این پژوهش، با توجه به نوع داده‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل از روش داده‌های ترکیبی استفاده شده است. زیرا متغیرهای مستقل و وابسته از یک جنبه در میان شرکت‌های مختلف و از جنبه دیگر در یک دوره زمانی ده ساله آزمون می‌شوند.
3-8-4- آزمون والدبه‌منظور آزمون نابهنجاری‌های بازارهای مالی و بازده سهام، در این پژوهش از آزمونی استفاده می‌شود که به‌طور خاص بدین منظور به‌وسیله بیدل و سیگل (1994) طراحی شده است. معادله زیر به عنوان مدل پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است (بیدل و همکاران، 1995).
مدل (1)

در این حالت، جهت مقایسه محتوای اطلاعاتی دو متغیر X2 و X1 دو مدل به شرح زیر برازش می‌شود:
مدل (2)
Y = a0 + a1x1 + e
مدل (3)
Y = a0 + a2x2 + e
در ابتدا مدل‌های 2 و 3 در یک مدل رگرسیونی به شرح زیر ترکیب می‌شود:
مدل (4)
Y = b0 + b1x1 + b2x2 + e
از این معادله جهت آزمون محتوای اطلاعاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. چنان‌چه مدل (2) درست باشد؛ آن‌گاه انتظار می‌رود، مدل 4 واریانس خطای متفاوتی نسبت به مدل 2 داشته باشد که این تفاوت به شرح زیر می‌شود:
مدل (5)

چنان‌چه مدل 3 درست باشد آن‌گاه انتظار می‌رود، مدل 4 واریانس خطای متفاوتی نسبت به مدل 3 داشته باشد، که این تفاوت به شرح زیر می شود:
مدل (6)

جهت بررسی اینکه کدام یک از دو متغیر x2 , x1 محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند آماره‌های به‌دست آمده از مقایسه مدل های 2 و 4 و مدلهای 3 و4 به صورت زیر محاسبه می‌شود:
مدل(7)
b1-b2varb1-b22آماره بالا را آماره والد می‌نامند و دارای توزیع خی دو (X2) با یک درجه آزادی است. در این حالت، فرض صفر به شرح زیر بررسی می‌شود:
:H0محتوای نسبی اطلاعاتی متغیر x1,x2 برابر است.
H1: محتوای نسبی اطلاعاتی متغیر x1,x2 برابر نیست.
چنان‌چه آماره والد برای آزمون فرض فوق معنی‌دار نشود، بدین معنی است که محتوای نسبی اطلاعاتی دو متغیر x2 و x1 یکسان است و چنان‌چه آماره والد برای آزمون فرض فوق معنی‌دار نشود، بدین معنی است که محتوای اطلاعاتی دو متغیر x2 و x1 یکسان نیست و بر مبنای هر یک از مدل‌های 2 و 3 قضاوت مشخص می‌شود، کدام متغیر دارای محتوای اطلاعاتی نسبی است.
3-9- خلاصه فصلدر راستای هدف پژوهش و با توجه به موضوع پژوهش، سه فرضیه تدوین شده است. برای آزمون فرضیه اول از رگرسیون خطی استفاده شده است. در آزمون فرضیه دوم و سوم علاوه بر رگرسیون از آزمون والد استفاده شده است. جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با توجه به شرایط پژوهش، 92 شرکت برای تجزیه و تحلیل داده‌ها انتخاب گردید و چگونگی محاسبه متغیرهای پژوهش با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری مختلف تشریح شده است.
پیوست شماره 1: فهرست شرکتهای نمونه
ردیف نام شرکت نوع صنعت ردیف نام شرکت نوع صنعت
1 معادن بافق استخراج کانه‌های فلزی 26 شیشه و گاز کانی‌های غیرفلزی
2 معدنی دماوند استخراج کانه‌های فلزی 27 سیمان ارومیه سیمان، آهک و گچ
3 معادن منگنز ایران استخراج کانه‌های فلزی 28 سیمان تهران سیمان، آهک و گچ
4 سایپا آذین خودرو و ساخت قطعات 29 سیمان شاهرود سیمان، آهک و گچ
5 آهنگری تراکتور‌سازی خودرو و ساخت قطعات 30 سیمان شمال سیمان، آهک و گچ
6 ایران خودرو دیزل خودرو و ساخت قطعات 31 سیمان صوفیان سیمان، آهک و گچ
7 ریخته‌گری تراکتورسازی خودرو و ساخت قطعات 32 سیمان کرمان سیمان، آهک و گچ
8 رادیاتور ایران خودرو و ساخت قطعات 33 سیمان مازندران سیمان، آهک و گچ
9 چرخشگر خودرو و ساخت قطعات 34 کالسیمین فلزات اساسی
10 ریخته‌گری ایران خودرو و ساخت قطعات 35 آلومتک فلزات اساسی
11 زامیاد خودرو و ساخت قطعات 36 مس شهیدباهنر فلزات اساسی
12 کاربراتور ایران خودرو و ساخت قطعات 37 فروسیلیس فلزات اساسی
13 سایپا دیزل خودرو و ساخت قطعات 38 صنعتی سپاهان فلزات اساسی
14 لنت ترمز خودرو و ساخت قطعات 39 سرب و روی ایران فلزات اساسی
15 نیرو محرکه خودرو و ساخت قطعات 40 لوله وماشین‌سازی فلزات اساسی
16 ایران خودرو خودرو و ساخت قطعات 41 نورد و قطعات فلزات اساسی
17 محورسازان ایران خودرو خودرو و ساخت قطعات 42 کاشی پارس کاشی و سرامیک
18 آذر آب ساخت محصولات فلزی 43 چینی ایران کاشی و سرامیک
19 ماشین‌سازی اراک ساخت محصولات فلزی 44 کاشی سینا کاشی و سرامیک
20 صنعتی آما ساخت محصولات فلزی 45 کاشی الوند کاشی و سرامیک
21 جام دارو ساخت محصولات فلزی 46 کاشی نیلو کاشی و سرامیک
22 آبگینه کانی‌های غیرفلزی 47 لاستیکی سهند لاستیک و پلاستیک
23 پشم و شیشه ایران کانی‌های غیرفلزی 48 صنعتی بارز لاستیک و پلاستیک
24 خاک چینی کانی‌های غیرفلزی 49 گاز لوله لاستیک و پلاستیک
25 شیشه قزوین کانی‌های غیرفلزی 50 آبسال ماشین‌آلات و تجهیزات
ردیف نام شرکت نوع صنعت ردیف نام شرکت نوع صنعت
51 صنعتی بوتان ماشین‌آلات و تجهیزات 72 شهد ایران محصولات‌غذایی‌وآشامیدنی
52 پارس خزر ماشین‌آلات و تجهیزات 73 بیسکوییت گرجی محصولات‌غذایی‌وآشامیدنی
53 سرما آفرین ماشین‌آلات و تجهیزات 74 نوش مازندران محصولات‌غذایی‌وآشامیدنی
54 ایران ترانسفو ماشین‌آلات برقی 75 دارویی ابوریحان مواد و محصولات دارویی
55 پارس سوئیچ ماشین‌آلات برقی 76 کارخانه داروپخش مواد و محصولات دارویی
56 لامپ پارس شهاب ماشین‌آلات برقی 77 داروسازی اسوه مواد و محصولات دارویی
57 پتروشیمی شازند محصولات شیمیایی 78 البرز دارو مواد و محصولات دارویی
58 معدنی املاح محصولات شیمیایی 79 داروسازی امین مواد و محصولات دارویی
59 پتروشیمی آبادان محصولات شیمیایی 80 پارس دارو مواد و محصولات دارویی
60 پارس پامچال محصولات شیمیایی 81 مواد داروپخش مواد و محصولات دارویی
61 تولی پرس محصولات شیمیایی 82 دارویی جابر مواد و محصولات دارویی
62 پتروشیمی خارک محصولات شیمیایی 83 دارویی داملران مواد و محصولات دارویی
63 دوده صنعتی محصولات شیمیایی 84 دارویی رازک مواد و محصولات دارویی
64 شیمیایی سینا محصولات شیمیایی 85 دارویی زهراوی مواد و محصولات دارویی
65 پتروشیمی فارابی محصولات شیمیایی 86 سینا دارو مواد و محصولات دارویی
66 کربن ایران محصولات شیمیایی 87 دارویی داروپخش مواد و محصولات دارویی
67 لعابیران محصولات شیمیایی 88 دارویی فارابی مواد و محصولات دارویی
68 بهنوش محصولات غذایی‌وآشامیدنی 89 دارویی کوثر مواد و محصولات دارویی
69 لبنیات پاک محصولات غذایی‌وآشامیدنی 90 دارویی اکسیر مواد و محصولات دارویی
70 دشت مرغاب محصولات غذایی‌وآشامیدنی 91 دارویی لقمان مواد و محصولات دارویی
71 سالمین محصولات غذایی‌وآشامیدنی 92 ایران دارو مواد و محصولات دارویی
Abstract
Management Overconfidence and Dividend Policy of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange
By
Azar Borjouei
Overconfident management views external financing costly and hence, offsets future investment needs by lowering the current dividend payout. This study is investigates the relationship between management overconfidence and dividend policy of the companies listed in Tehran Stock Exchange during 2003 to 2012. The first hypothesis was tested using linear regression. The second and third hypotheses are tested with utilizing regression and the Wald test. Results show that there is a negative relationship between management overconfidence and dividend policy. Management overconfidence affects the relationship between free cash flow, growth opportunities, information asymmetry and dividend policy. The market response is more positive to dividend increase announcements by overconfident management.
Keywords: Overconfidence, Dividend Policy, Dividend Increase Anouncement, Cumulative Abnormal Return, Growth Opportunities, Information Asymmetry, Free Cash Flow
-965835-965835

Shiraz University
Faculty of Economics Management and Social Science
M.A. Thesis
In Accounting
Management Overconfidence and Dividend Policy of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

By
AZAR BORJOUEI
Supervised by
Dr. J. Mo–i
August 2014قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

NameEmailWebsite

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *