— (605)

18789650
دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری
بررسی تطبیقی الگوریتمهای ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی
بهوسیلهی
حسن فتاحی نافچی
استاد راهنما
دکتر شکراله خواجوی
شهریور 1392

به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب حسن فتاحی نافچی دانشجوی رشته حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی اظهار می‌کنم که این پایان‌نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته‌ام. همچنین، اظهار می‌کنم که تحقیق و موضوع پایان‌نامه‌ام تکراری نیست و تعهد می‌نمایم که بدون مجوز دانشگاه، دستاوردهای آن‌را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین‌نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: حسن فتاحی نافچی
تاریخ: 17/6/1392
بهنام خدا
بررسی تطبیقی الگوریتمهای ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی
بهوسیلهی:
حسن فتاحی نافچی
پایان نامه
ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی
از فعالیتهای تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشتهی:
حسابداری
از دانشگاه شیراز
شیراز
جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی شده توسط کمیته پایان نامه با درجه: عالی
دکتر شکرالله خواجوی، دانشیار بخش حسابداری (رئیس کمیته)……………………………….
دکتر امین ناظمی، استادیار بخش حسابداری (مشاور)…………………………………………………
دکتر جواد مرادی ، استادیار بخش حسابداری (داور داخلی)………………………………………
شهریور 1392
تقدیم به پدر صبور و
مادر مهربانم دو ستاره‌ای که در قلب مشتاقم هرگز غروب نخواهند کرد آنان که به معصومیت باران هستند
سپاسگزاریاز رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد
سپاس فراوان خدایی را که به ما فکرت آموخت و لذت آموزش و یادگیری را هدیه کرد. و همواره دانایانی را راهنمای انسان ها قرار داد. اینک که در سایهسار رحمت ایزد یکتا، عنایات حضرت ولی عصر و هدایت اساتید بزرگوار کار تکمیل این پروژه به پایان رسیده است، از زحمات استاد محترم راهنما، جناب آقای دکتر خواجوی، که با صبر و حوصله وصف ناپذیر و درایت و دقت ستودنی‌اش از نخستین قدمهای این پژوهش تا نقطه فرجام آن، راهنمایی کار را بر عهده داشتند، تشکر به عمل می‌آورم. و همچنین، از استاد محترم مشاور، جناب آقای دکتر ناظمی که با نظرات، نکتهسنجیها، راهنماییها و پیشنهادهای سازندهی خود راه را بر من هموار ساختهاند، کمال تشکر و امتنان را دارم. مراتب سپاس و قدردانی را از دیگر اساتید محترم بخش حسابداری به خاطر سالها شاگردی در محضر این اندیشمندان عرصه علم و پژوهش، ابراز میدارم. در پایان از کلیه کارکنان محترم بخش حسابداری و دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی به خصوص سرکار خانم ابراهیمی، مسؤل دفتر بخش حسابداری، که در این مدت مرا یاری نمودهاند؛ و تمام عزیزانی که به نحوی در مراحل این پژوهش مشمول لطف و عنایت آنان گردیدم، کمال تشکر و قدردانی را به عمل میآورم.

چکیده
بررسی تطبیقی الگوریتمهای ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی
به وسیلهی:
حسن فتاحی نافچی
در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکتها امری ضروری است. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات با استفاده از روشی نوین است. از فازی AHP برای وزندهی به شاخصهای ارزیابی عملکرد و از فازی تاپسیس و فازی ویکور برای رتبهبندی شرکتهای مورد مطالعه استفاده میشود. در این پژوهش از ترکیبی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد و معیارهای مبتنی بر ارزش برای ارزیابی عملکرد و رتبهبندی شرکتهای دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات در سال ۱۳۸۸ استفاده میشود. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات است. استفاده از رویکرد فازی در رتبهبندی شرکتهای بورس دقت اطلاعات ورودی به نرم افزارهای رتبهبندی را به شکل محسوسی بالا میبرد. نتایج این پژوهش که به ارائه دو مدل نوین و با دقت بالا در ارزیابی عملکرد مالی شرکتها منتج شد، میتواند برای گروههای مختلف اعم از سرمایهگذار، سازمان بورس و دیگر استفاده کنندهگان، مفید واقع میشود.
کلید واژهها: ارزیابی عملکرد مالی، تاپسیس، ویکور، فازی AHP، معیارهای مالی.
فهرست مطالب
عنوان …………….. صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش8-1
1-1- مقدمه2
1-2- مسأله پژوهش3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش4
1-4- اهداف پژوهش5
1-5- سؤال‌های پژوهش5
1-6- فرضیه‌های پژوهش6
1-7- روش انجام پژوهش6
1-7-1- نوع روش پژوهش6
1-7-2- روش گردآوری اطلاعات6
1-7-3- جامعه آماری6
1-7-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………….7
1-9- استفادهکنندگان از نتایج پژوهش7
1-10- ساختار پژوهش8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش39-9
2-1- مقدمه10
2-2- مبانی نظری12
2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد12
2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد14
2-2-3- مالکیت و تضاد منافع15
2-2-4- محدودیتهای اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی15
2-2-5- پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری 16
2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش17
2-2-7- تصمیمگیری چند شاخصه (MADM)18
2-2-8- شاخصهای ارزیابی عملکرد19
عنوان صفحه
2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری19
2-2-8-1-1 بازده داراییها……19
2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام20
2-2-8-1-3- نسبت P/E20
2-2-8-1-4- سود هر سهم21
الف) نقاط قوت سود حسابداری22
ب) نقاط ضعف سود حسابداری22
2-2-8-2- معیارهای مبتنی بر ارزش22
2-2-8-2-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)23
انتقادات وارد بر EVA 24
انتقاد ساختاری و مفهومی (پائولو استانلیف)24
انتقاد محاسباتی (روبن اسکالونا)25
2-2-8-2-2- ارزش افزوده بازار (MVA)26
2-2-8-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA)27
2-2-9- منطق فازی31
2-3- پیشینه پژوهش34
2-3-1- پژوهشهای خارجی35
2-3-2 پژوهشهای داخلی37
2-4- خلاصه فصل39
فصل سوم: روششناسی پژوهش62-41
3-1- مقدمه42
3-2- فرضیه‌های پژوهش43
3-3- متغیرهای پژوهش44
3-3-1- معیارهای مالی سنتی حسابداری44
3-3-2- معیارهای مالی مبتنی بر ارزش44
3-4- روش گردآوری اطلاعات45
3-4-1- جامعه آماری46
3-4-2- پرسشنامه وزندهی به معیارهای ارزیابی عملکرد46
3-4-3- روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‏ها48
3-4- 3-1 تصمیمگیری چند شاخصه (MADM)48
3-5- تاپسیس49
عنوان …………….. صفحه
3-6- روش ویکور50
3-7- تکنیک فازی56
3-8- روش آنالیز توسعه CHANG58
3-9- الگوریتم فرآیند FAHP به روش آنالیز توسعه CHANG 60
3-10- خلاصه فصل62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش95-63
4-1- مقدمه64
4-2- معیارهای مالی پژوهش64
4-3- جامعه آماری64
4-4- فرضیههای پژوهش65
4-5- طرح کلی مدل پژوهش66
4-5-1- مشخص کردن وزن معیارها با استفاده از FAHP67
4-5-1- 1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی67
4-5-1- 2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی67
4-5-1- 3- FAHP68
4-5-2- روش آنالیز توسعه CHANG68
4-5-3- الگوریتم فرآیند FAHP به روش آنالیز توسعه CHANG70
4-5-4- تاپسیس71
4-6- روش ویکور72
4-7- یافتههای پژوهش73
4-8- ماتریس مقایسات زوجی74
4-9- نتایج رتبهبندی با استفاده از تاپسیس89
4-9-1- صنعت دارویی89
4-9-2- صنعت فلزات اساسی89
4-9-3- صنعت گروه خودرو و ساخت قطعات89
4-10- نتایج رتبهبندی با استفاده از ویکور89
4-10-1- صنعت دارویی89
4-10-2- صنعت فلزات اساسی90
4-10-3- صنعت گروه خودرو و ساخت قطعات90
4-11- بررسی فرضیه دوم90
4-12- آزمون دو جملهای91
عنوان صفحه
4-12-1- آزمون آماری در سطح 591
4-12-2- آزمون آماری در سطح 1092
4-13 رتبهبندی نهایی93
4-14- خلاصه فصل94
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادهات پژوهش108-96
5-1- مقدمه97
5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش98
5-2-1- نرخ ناسازگاری پرسشنامهها99
5-2-2- بحث و نتیجهگیری حاصل از فرضیه اول99
5-2-3- بحث و نتیجهگیری حاصل از فرضیه دوم100
5-3- مدل FAHP- تاپسیس102
5-4- مدل FAHP- ویکور102
5-5- تحلیل نتایج آزمون دوجملهای103
5-6- پیشنهادهای پژوهش104
5-6-1- پیشنهادهای حاصل از یافتههای پژوهش104
5-6-2- پیشنهاد برای پژوهشهای آینده106
5-7- محدودیت‌های پژوهش106
5-8- خلاصه فصل108
منابع و مآخذ…116-109
الف- منابع فارسی109
ب- منابع انگلیسی112

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 3-1 جدول ماتریس تصمیم52
جدول 3-2.جدول نرمال شده ماتریس تصمیم53
جدول 3-3. جدول نهایی نرمال شده ماتریس تصمیم53
جدول 3-4. وزندار کردن ماتریس نرمال54
جدول 3-5. محاسبه بالاترین و پایینترین ارزش نرمال ماتریس

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *