— (605)

18789650
دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي
پاياننامه کارشناسي ارشد در رشته حسابداري
بررسی تطبیقی الگوریتمهای ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی
بهوسيلهي
حسن فتاحی نافچی
استاد راهنما
دکتر شکراله خواجوي
شهریور 1392

به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب حسن فتاحی نافچی دانشجوی رشته حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی اظهار می‌کنم که این پایان‌نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته‌ام. همچنین، اظهار می‌کنم که تحقیق و موضوع پایان‌نامه‌ام تکراری نیست و تعهد می‌نمایم که بدون مجوز دانشگاه، دستاوردهای آن‌را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین‌نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: حسن فتاحی نافچی
تاریخ: 17/6/1392
بهنام خدا
بررسی تطبیقی الگوریتمهای ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی
بهوسيلهي:
حسن فتاحی نافچی
پايان نامه
ارائه شده به تحصيلات تکميلي دانشگاه به عنوان بخشي
از فعاليتهاي تحصيلي لازم براي اخذ درجه کارشناسي ارشد
در رشتهي:
حسابداري
از دانشگاه شيراز
شيراز
جمهوري اسلامي ايران
ارزيابي شده توسط کميته پايان نامه با درجه: عالی
دکتر شکرالله خواجوي، دانشيار بخش حسابداري (رئيس کميته)……………………………….
دکتر امین ناظمی، استاديار بخش حسابداري (مشاور)…………………………………………………
دکتر جواد مرادی ، استاديار بخش حسابداري (داور داخلی)………………………………………
شهریور 1392
تقديم به پدر صبور و
مادر مهربانم دو ستاره‌اي که در قلب مشتاقم هرگز غروب نخواهند کرد آنان که به معصومیت باران هستند
سپاسگزارياز رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد
سپاس فراوان خدايي را که به ما فکرت آموخت و لذت آموزش و يادگيري را هديه کرد. و همواره داناياني را راهنماي انسان ها قرار داد. اينک که در سايهسار رحمت ايزد يکتا، عنايات حضرت ولي عصر و هدايت اساتيد بزرگوار کار تکميل اين پروژه به پايان رسيده است، از زحمات استاد محترم راهنما، جناب آقاي دکتر خواجوی، که با صبر و حوصله وصف ناپذير و درايت و دقت ستودني‌اش از نخستين قدمهاي اين پژوهش تا نقطه فرجام آن، راهنمايي کار را بر عهده داشتند، تشکر به عمل مي‌آورم. و همچنین، از استاد محترم مشاور، جناب آقاي دکتر ناظمی که با نظرات، نکتهسنجيها، راهنماييها و پيشنهادهاي سازندهي خود راه را بر من هموار ساختهاند، كمال تشكر و امتنان را دارم. مراتب سپاس و قدرداني را از ديگر اساتيد محترم بخش حسابداري به خاطر سالها شاگردي در محضر اين انديشمندان عرصه علم و پژوهش، ابراز ميدارم. در پايان از کليه کارکنان محترم بخش حسابداري و دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعي به خصوص سرکار خانم ابراهيمي، مسؤل دفتر بخش حسابداري، که در اين مدت مرا ياري نمودهاند؛ و تمام عزيزاني که به نحوي در مراحل اين پژوهش مشمول لطف و عنايت آنان گرديدم، کمال تشکر و قدرداني را به عمل میآورم.

چکيده
بررسی تطبیقی الگوریتمهای ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی
به وسيلهي:
حسن فتاحی نافچی
در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکتها امری ضروری است. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات با استفاده از روشی نوین است. از فازی AHP برای وزندهی به شاخصهای ارزیابی عملکرد و از فازی تاپسیس و فازی ویکور برای رتبهبندی شرکتهای مورد مطالعه استفاده میشود. در این پژوهش از ترکیبی از معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد و معیارهای مبتنی بر ارزش برای ارزیابی عملکرد و رتبهبندی شرکتهای دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات در سال ۱۳۸۸ استفاده میشود. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع دارویی، گروه فلزات اساسی و گروه خودرو و ساخت قطعات است. استفاده از رویکرد فازی در رتبهبندی شرکتهای بورس دقت اطلاعات ورودی به نرم افزارهای رتبهبندی را به شکل محسوسی بالا میبرد. نتایج این پژوهش که به ارائه دو مدل نوین و با دقت بالا در ارزیابی عملکرد مالی شرکتها منتج شد، میتواند برای گروههای مختلف اعم از سرمایهگذار، سازمان بورس و دیگر استفاده کنندهگان، مفید واقع میشود.
کليد واژهها: ارزیابی عملکرد مالی، تاپسیس، ویکور، فازی AHP، معیارهای مالی.
فهرست مطالب
عنوان …………….. صفحه
فصل اول: کليات پژوهش8-1
1-1- مقدمه2
1-2- مسأله پژوهش3
1-3- اهميت و ضرورت پژوهش4
1-4- اهداف پژوهش5
1-5- سؤال‌هاي پژوهش5
1-6- فرضيه‌هاي پژوهش6
1-7- روش انجام پژوهش6
1-7-1- نوع روش پژوهش6
1-7-2- روش گردآوري اطلاعات6
1-7-3- جامعه آماري6
1-7-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات………………………………………………………………….7
1-9- استفادهکنندگان از نتايج پژوهش7
1-10- ساختار پژوهش8
فصل دوم: مبانی نظری و پيشينه پژوهش39-9
2-1- مقدمه10
2-2- مباني نظري12
2-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد12
2-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد14
2-2-3- مالکیت و تضاد منافع15
2-2-4- محدودیتهای اساسی پژوهشهای پیشین در رابطه با ارزشیابی15
2-2-5- پیش بینی ارزش شرکت با استفاده از متغیرهای حسابداری 16
2-2-6- مدیریت مبتنی بر ارزش17
2-2-7- تصمیمگیری چند شاخصه (MADM)18
2-2-8- شاخصهای ارزیابی عملکرد19
عنوان صفحه
2-2-8-1- معیارهای سنتی حسابداری19
2-2-8-1-1 بازده داراییها……19
2-2-8-1-2- بازده حقوق صاحبان سهام20
2-2-8-1-3- نسبت P/E20
2-2-8-1-4- سود هر سهم21
الف) نقاط قوت سود حسابداری22
ب) نقاط ضعف سود حسابداری22
2-2-8-2- معیارهای مبتنی بر ارزش22
2-2-8-2-1- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)23
انتقادات وارد بر EVA 24
انتقاد ساختاری و مفهومی (پائولو استانلیف)24
انتقاد محاسباتی (روبن اسکالونا)25
2-2-8-2-2- ارزش افزوده بازار (MVA)26
2-2-8-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA)27
2-2-9- منطق فازی31
2-3- پیشینه پژوهش34
2-3-1- پژوهشهای خارجی35
2-3-2 پژوهشهای داخلی37
2-4- خلاصه فصل39
فصل سوم: روششناسي پژوهش62-41
3-1- مقدمه42
3-2- فرضيه‌هاي پژوهش43
3-3- متغيرهاي پژوهش44
3-3-1- معیارهای مالی سنتی حسابداری44
3-3-2- معیارهای مالی مبتنی بر ارزش44
3-4- روش گردآوری اطلاعات45
3-4-1- جامعه آماری46
3-4-2- پرسشنامه وزندهی به معیارهای ارزیابی عملکرد46
3-4-3- روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه‏ها48
3-4- 3-1 تصمیمگیری چند شاخصه (MADM)48
3-5- تاپسیس49
عنوان …………….. صفحه
3-6- روش ویکور50
3-7- تکنیک فازی56
3-8- روش آنالیز توسعه CHANG58
3-9- الگوریتم فرآیند FAHP به روش آنالیز توسعه CHANG 60
3-10- خلاصه فصل62
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌هاي پژوهش95-63
4-1- مقدمه64
4-2- معیارهای مالی پژوهش64
4-3- جامعه آماری64
4-4- فرضیههای پژوهش65
4-5- طرح کلی مدل پژوهش66
4-5-1- مشخص کردن وزن معیارها با استفاده از FAHP67
4-5-1- 1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی67
4-5-1- 2- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی67
4-5-1- 3- FAHP68
4-5-2- روش آنالیز توسعه CHANG68
4-5-3- الگوریتم فرآیند FAHP به روش آنالیز توسعه CHANG70
4-5-4- تاپسیس71
4-6- روش ویکور72
4-7- یافتههای پژوهش73
4-8- ماتریس مقایسات زوجی74
4-9- نتایج رتبهبندی با استفاده از تاپسیس89
4-9-1- صنعت دارويي89
4-9-2- صنعت فلزات اساسی89
4-9-3- صنعت گروه خودرو و ساخت قطعات89
4-10- نتایج رتبهبندی با استفاده از ویکور89
4-10-1- صنعت دارويي89
4-10-2- صنعت فلزات اساسی90
4-10-3- صنعت گروه خودرو و ساخت قطعات90
4-11- بررسی فرضیه دوم90
4-12- آزمون دو جملهای91
عنوان صفحه
4-12-1- آزمون آماری در سطح 591
4-12-2- آزمون آماری در سطح 1092
4-13 رتبهبندی نهایی93
4-14- خلاصه فصل94
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادهات پژوهش108-96
5-1- مقدمه97
5-2- مروري بر نتايج به دست آمده از پژوهش98
5-2-1- نرخ ناسازگاری پرسشنامهها99
5-2-2- بحث و نتيجهگيري حاصل از فرضیه اول99
5-2-3- بحث و نتيجهگيري حاصل از فرضیه دوم100
5-3- مدل FAHP- تاپسیس102
5-4- مدل FAHP- ویکور102
5-5- تحلیل نتایج آزمون دوجملهای103
5-6- پیشنهادهای پژوهش104
5-6-1- پیشنهادهای حاصل از یافتههای پژوهش104
5-6-2- پیشنهاد برای پژوهشهای آینده106
5-7- محدوديت‌هاي پژوهش106
5-8- خلاصه فصل108
منابع و مآخذ…116-109
الف- منابع فارسي109
ب- منابع انگليسي112

فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 3-1 جدول ماتریس تصمیم52
جدول 3-2.جدول نرمال شده ماتریس تصمیم53
جدول 3-3. جدول نهایی نرمال شده ماتریس تصمیم53
جدول 3-4. وزندار کردن ماتریس نرمال54
جدول 3-5. محاسبه بالاترین و پایینترین ارزش نرمال ماتریس

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *