— (609)

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی
عنوان:
رابطه بین یادگیری سازمانی و جو سازمانی با توانمند سازی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی تهران
استاد راهنما
جناب آقای دکتر حمید رحیمیان
استاد مشاور
جناب آقای دکتر مصطفی نیکنامی
استاد داور
جناب آقای دکتر حسن ملکی
پژوهش و نگارش:
حامد خستو هشجین
بهار 94

پروردگارا
سپاس و ستایش مرا بپذیر و زبان قاصرم را در شکر نعمت های فراوانت گویا نما. این اندک را با تمام اشتیاق و بندگی ام به بارگاه مقدس و رفیعت تقدیم می کنم و سر به سجود می نهم که بی لطف و عنایت تو توان برداشتن
گامی با من نبود.
اما به مصداق من لم یشکرالخالق، لم یشکر المخلوق بر خود فرض می دانم تا از کسانی که مرا در به انجام رسیدن این پایان نامه یاری نمودند تشکر و قدردانی نمایم:
استاد بزرگوار جناب آقای دکترحمید رحیمیان که با ارائه رهنمودهای ارزنده اشان مرا در جهت تحقیق و تفحص سوق دادند و در این ایام که در خدمت ایشان بودم نکات علمی و اخلاقی بسیاری را آموختم و اگر حسنی به چشم آید قدر مسلم حاصل باریک بینی های ایشان است و اگر کاستی است، خود مسبب آنم.
استاد گرانقدر جناب آقای دکتر مصطفی نیکنامی، که با وسعت نظر، بزرگواری و شکیبایی خویش، علاوه بر مشاورت، مرا مورد لطف و محبت خود قرار دادند و کمکهای بی دریغشان راهگشایم بوده است.
تقدیم به پدر عزیز و فداکارم
او که هر گام من نشانی در سپیدی موهایش دارد. تمام افتخار امروز من حاصل رنجهای دیروز اوست. من خالصانه در مقابل تمامی زحمات او برای موفقیت هایم سر تعظیم فرود می آورم.
تقدیم به زلال ترین وجود هستی مادرم
به خاطر آنچه داد و نگرفت، بخشید و نخواست و به خاطر حرمت چشمانی که صبوری کرد و تاب آورد قصورم را و درشتیهایم را، صدایی که آرام روحم بود در ناآرامی ها، که راستین ترین بود و عاشق ترین.
تقدیم به خواهرها و برادر های عزیزم
که دعای خیرشان همواره بدرقه راه زندگیم بوده است
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….5
هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
فرضیههای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………….7
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بخش اول:یادگیری سازمانی یادگیری……………………………………………………………………………………………………………13
انواع یاگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
سطوح یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
یادگیری فردی………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
یادگیری تیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………17
یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
یادگیری سازمانی؛ تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………….18
سیر تحول مفهوم یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………22
اهمیت یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..23
مزایای یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..25
بهبود عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………25
بهبود خلاقیت و نوآوری در سازمان……………………………………………………………………………………………………………..26
حفظ مزیت رقابتی……………………………………………………………………………………………………………………………………27
توسعه سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
توسعه مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………..28
مفاهیم مرتبط با یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………29
. سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..29
ویژگی سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………………………………………….31
تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………..34
بخش دوم:جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………37
مفهوم جو سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………….37
تعاریف جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….38
نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………….41
جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف……………………………………………………………………………………………………43
جو سازمانی از نگاه هاجتس………………………………………………………………………………………………………………………..44
جو سازمانی از نگاه هریسون………………………………………………………………………………………………………………………44
جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت…………………………………………………………………………………………………………..45
مطالعات رنسیس لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………………….49
رویکردهای جوّ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..50
. رویکرد ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………………………50
رویکرد ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
رویکرد تعاملی……………………………………………………………………………………………………………………………………………51
رویکرد فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
شاخص‌های جوّ سالم سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….56
جو سازمانی چگونه عمل می کند………………………………………………………………………………………………………………..57
تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………….58
مراحل بهبود جو سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………59
.بخش سوم: توانمندسازی روانشناخنی…………………………………………………………………………………………………………62
…………………………………………………………………………………………………………………………………63 تعاریف توانمندسازی
پیشینه توانمندسازی در جهان………………………………………………………………………………………………………………….66
دلایل توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………………….68
فرهنگ توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………….70
موانع توانمندسازی در سازمان………………………………………………………………………………………………………………….72
موانع ساختاری توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………73
موانع محیطی توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………73
موانع رفتاری توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………74
رویکردها و ابعاد مختلف

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *