— (611)

942975104775

دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
تک نگاری آثار اصغر الهی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته زبان و ادبیات فارسی
استاد راهنما: دکتر علی اکبر عطرفی
استاد مشاور: دکتر محمود بشیری
نگارش: الهام صالحی
شهریور 93
فرم گردآوری اطلاعات پایاننامهها
کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی
عنوان: تک نگاری آثار اصغر الهی
نویسنده/ محقق: الهام صالحی
مترجم: ندارد
استاد راهنما: دکتر علیاکبر عطرفی استاد مشاور: دکتر محمود بشیری
کتابنامه: دارد واژه نامه: ندارد
302641065405001594485615950040784855598800نوع پایان نامه: بنیادی توسعهای کاربردی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد سال تحصیلی: 92-93
محل تحصیل: تهران نام دانشگاه: علامه طباطبایی دانشکده: ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
تعداد صفحات: گروه آموزشی: زبان و ادبیات فارسی
کلید واژهها به فارسی: اصغر الهی، تکنگاری، ادبیات داستانی معاصر، رمان، داستان کوتاه، عناصر داستان، تحلیل روانشناختی، تحلیل جامعهشناختی.
کلید واژهها به انگلیسی:
Asghar Elahi, Monograph, Con–porary fiction litreature, Novel, Short story, Story elements, Psychological analysis, Sociological analysis.
چکیده
الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف):
با توجه به اینکه اصغر الهی از نویسندگان موفق معاصر است و در زمینهی شناخت وی و آثارش تحقیقات منسجمی صورت نگرفته است، این پایاننامه در پی بیان شیوهی داستانپردازی نویسندهی مذکور، پیروی وی از مکاتب ادبی و تحلیل و بررسی عناصر داستانی در تمامی آثار اوست.
ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیهها:
با توجه به موضوع پایاننامه یعنی تک نگاری، منابع پژوهش تمامی آثار نویسنده، مقالات تحلیلی مربوط به آثار وی، کتب داستاننویسی معاصر، کتب روانشناسی فروید، یونگ و آدلر و همچنین کتب بیانگر جامعهشناسی گلدمن میباشند. با استفاده از این منابع تحلیل روانشناسی و جامعهشناسی داستانها و بررسی عناصر داستانی صورت گرفته است.
پ.روش تحقیق:
روش تحقیق این پایاننامه توصیفی است و در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانهای استفاده شده است. جامعهی آماری مورد استفاده، تمامی آثار موجود اصغر الهی شامل: رمانهای سالمرگی، مادرم بیبی جان و مجموعه داستانهای بازی، قصههای پاییزی، حکایت عشق و عاشقی ما و دیگر سیاوشی نمانده میباشد. در فصل اول کلیات تحقیق شامل: عناصر داستان، مکاتب ادبی، نکات برجستهی روانشناسی و جامعه شناسی بیان شده و در فصل دوم و سوم با استفاده از اطلاعات مندرج در فصل اول، تجزیه و تحلیلها صورت پذیرفته است.
ت. یافتههای تحقیق:
در بررسی آثار اصغر الهی این نتیجه به دست آمد که نویسندگی وی دربرگیرندهی دو دورهی متفاوت است. دورهی اول که مقارن فعالیتهای سیاسی اوست، داستانهایی با درون مایهی اجتماعی را دربر دارد و نویسنده با انتخاب مکتب رئالیسم داستانهای اجتماعی خود را در بطنی واقعی پروش میدهد.دورهی دوم با آفرینش داستانهایی روانشناسانه و گاه دور از ذهن و در مکتب سوررئالیسم و پستمدرنیسم همراه است.
ث. نتیجهگیری و پیشنهادات:
با توجه به رویکرد روانشناسانه و جامعهشناسانهی الهی در آثارش
– نقد اجتماعی داستانهای دورهی اول نویسندگی الهی
– نقد روانشناسی داستانهای دورهی دوم نویسندگی وی
– بررسی و نقد میزان موفقیت این نویسنده در به کارگیری عناصر داستانی
– نقد زیبایی شناختی آثار نویسنده
– بررسی قابلیت نمایشی آثار و تطابق آنها با اصول تئاتر و سینما
صحت اطلاعات مندرج در این فرم بر اساس محتوای پایان نامه و ضوابط مندرج در فرم را گواهی مینماییم.
رئیس کتابخانه: نام استاد راهنما:
سمت علمی:
نام دانشکده:
تقدیم به
پدر و مادر مهربانم که همواره دعای خیرشان برکت زندگیام بوده است.
برادرم که پشتیبان دلسوز من برای قدم گذاشتن به دنیای ادبیات بوده است.
و همسرم که بیدروغ وبینقاب همراه زندگی و همساز آرزوهای من است.
چکیده:
با توجه به اقبال و توجه قشر وسیعی از مخاطبان ادبیات که ادبیات داستانی را برای مطالعهی خود انتخاب میکنند، بررسی دقیق آثار نویسندگان معاصر ضرورتی بیش از پیش یافته است. از آنجا که بسیاری از تحلیلها و بررسیهای محققان، تنها دستهای از آثار یک نویسنده یا شاعر را مورد توجه قرار میدهد، لزوم تحقیقی وسیعتر که تمامی آثار وی را در حیطه پژوهش و بررسی خود قرار دهد و با توجه به تمامی آنها به نتیجهگیری بپردازد، بر همگان آشکار میشود. تکنگاری با هدف تحلیل و بررسی تمامی آثار یک نویسنده یا شاعر، به نتیجهگیری دربارهی خصوصیات برتر آن آثار میپردازد.
در این پایاننامه، آثار اصغر الهی در دو دستهی رمان و مجموعه داستانهای کوتاه، مورد تحلیلهایی از لحاظ فرم، محتوا، عناصر داستانی، نکات برجستهی روانشناسی از دیدگاه فروید، یونگ و آدلر و جامعه شناسی از دیدگاه گلدمن قرار گرفت. رمان « مادرم بیبی جان» به علت داشتن درونمایهای سیاسی و اجتماعی از دیدگاه جامعهشناسی گلدمن، رمان «سالمرگی» به علت وجود نکات برجستهی روانشناختی از دیدگاه روانشناسی و داستانهای کوتاه با توجه به عناصر داستانی و محتوایی آنها بررسی شدند. در پایان نتیجهی به دست آمده از وجود مفاهیمی چون: تقدیرگرایی، تقابل مرگ و زندگی، بینش اسطورهشناختی، اعتقادات پررنگ دینی و انتقال مفاهیم تخصصی روانشناسی در آثار اصغر الهی که به زبانی ساده و موجز بیان شدهاند، خبر میدهد.
کلید واژه: اصغر الهی، تکنگاری، ادبیات داستانی معاصر، رمان، داستان کوتاه، عناصر داستان، تحلیل روانشناختی، تحلیل جامعه شناختی
پیشگفتار:
با توجه به تأثیر شگرف ادبیات معاصر ایران در جذب مخاطبان جوان و علاقمندی قشر وسیعی از دانشجویان زبان و ادبیات فارسی به جستوجو پیرامون علل موفقیت آثار ادبی معاصر و همچنین رویآوردن مبتدیان به خلق آثاری جدید، تحقیق و بررسی در این راستا، از اهمیت به سزایی برخوردار است تا علاوه بر آشکار نمودن نکات برجستهی کار نویسندگان موفق، راه برای مبتدیان نیز هموار گردد. اما تعداد بسیاری از تحقیقات انجامگرفته تنها به بررسی آثار محدودی از یک نویسنده و بعضاً مقایسهی ناتمامی بین چند اثر ادبی اختصاص یافته است. ازین رو در ابتدای دورهی کارشناسی ارشد با در نظر داشتن این موارد، بررسی ادبیات معاصر را هدف اصلی خود قرار دادم و با راهنمایی آقای دکتر عطرفی، تکنگاری آثار اصغر الهی را برگزیدم. تا پیش از انتخاب این موضوع برای پایاننامه اطلاعات چندانی دربارهی نویسندهی مذکور نداشتم و پس از خواندن آثار ایشان به بررسی آنها علاقمند شدم. لازم به ذکر است که در انتخاب پژوهش دربارهی این نویسنده و نوع بررسی آثار وی، استاد بزرگوارم نقش به سزایی داشتند و تا پیش از راهنماییهای ایشان، از اصغر الهی، جز نامی نشنیده بودم. سپس به گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداختم و پایاننامهی حاضر نتیجهی همان واکاویهاست. حجم وسیعی از این پایاننامه به ارائهی مطالبی درخور موضوع آن میپردازد اما داستانهای موجود در کارنامهی نویسنده، قابلیت بررسیهای عمیقتری از دیدگاه انواع نقد ادبی را داراست. در پایان این گفتار تشکر و قدردانی خود را از زحمات آقای دکتر عطرفی و همچنین استاد مشاور آقای دکتر بشیری ابراز مینمایم.
فهرست مطالب
TOC o “1-4” h z u فصل اول: کلیات تحقیق PAGEREF _Toc407786853 h 71-1- تکنگاری PAGEREF _Toc407786854 h 81-2- ادبیات PAGEREF _Toc407786855 h 91-2-1- ادبیات داستانی PAGEREF _Toc407786856 h 91-2-2- رمان PAGEREF _Toc407786857 h 101-2-3- داستان کوتاه PAGEREF _Toc407786858 h 111-3- عناصر داستان PAGEREF _Toc407786859 h 131-3-1- زاویه دید PAGEREF _Toc407786860 h 131-3-1-1- زاویه دید سوم شخص PAGEREF _Toc407786861 h 141-3-1-2- زاویه دید اول شخص PAGEREF _Toc407786862 h 161-3-1-3- زاویه دید دوم شخص PAGEREF _Toc407786863 h 161-3-2- پیرنگ PAGEREF _Toc407786864 h 161-3-3- راوی PAGEREF _Toc407786865 h 201-3-4- شخصیت PAGEREF _Toc407786866 h 221-3-4-1- شیوههای شخصیت سازی PAGEREF _Toc407786867 h 241-3-4-2- انواع شخصیت PAGEREF _Toc407786868 h 251-3-5- صحنه PAGEREF _Toc407786869 h 261-3-5-1- وظایف صحنه PAGEREF _Toc407786870 h 271-3-6- فضا PAGEREF _Toc407786871 h 271-4- مکتبهای ادبی PAGEREF _Toc407786872 h 281-4-1- رئالیسم PAGEREF _Toc407786873 h 281-4-2- ناتورالیسم PAGEREF _Toc407786874 h 301-4-3- سوررئالیسم PAGEREF _Toc407786875 h 311-4-4- مدرنیسم PAGEREF _Toc407786876 h 341-4-5- پست مدرنیسم PAGEREF _Toc407786877 h 341-4-5-1- ویژگیهای داستان پست مدرن PAGEREF _Toc407786878 h 351-4-5-2- نظریههای مهم پست مدرن PAGEREF _Toc407786879 h 371-5- جامعهشناسی ادبیات PAGEREF _Toc407786880 h 371-5-1- مفاهیم اساسی در روش لوسین گلدمن PAGEREF _Toc407786881 h 391-6- روانشناسی و ادبیات PAGEREF _Toc407786882 h 401-6-1- ارتباط علم روانشناسی با سایر علوم PAGEREF _Toc407786883 h 401-6-2- مهمترین مکتبهای روانشناسی PAGEREF _Toc407786884 h

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *