— (618)

2521585-20510500
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزش
عنوان:
جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی شهر تهران
استاد راهنما :
دکتر سارا کشکر
استاد مشاور :
دکتر فرزاد غفوری
پژوهشگر :
سمانه سادات آرامون
زمستان 1392

تقدیم به :
پدر بزرگوارم که در تمامی دوران تحصیلیام زحمات فراوانی کشیدند تا زمینه را برای پیشرفتم فراهم سازند.
مادر دلسوزم که با تمامی مشکلاتش تسکین دهنده سختیهایی بود که در طول دوران تحصیلی متحمل شدهام.
برادران و خواهرانم که همواره پشتیبان و همراهم بوده اند.
و تقدیم به :
همسر مهربان و فدارکارم که در تمامی مراحل زندگی و در تدوین این مجموعه مرا همراهی نمودند و انجام این کار جز با گذشت و تلاش ایشان ممکن نبود.
تشکر و سپاسگزاری
تشکر میکنم از همکاری، راهنماییها و مساعدتهای استاد عزیزم، سرکار خانم دکتر سارا کشکر که فراتر از استاد راهنما بودند و تمامی و سختیهای کار جز با راهنمایی استادانه و دلگرمیهای دلسوزانه ایشان مقدور نبود. همچنین از راهنماییها و نظرات استاد محترم جناب آقای دکتر فرزاد غفوری، استاد مشاورم سپاسگزاری مینمایم.
همچنین از آقایان دکتر غلامعلی کارگر، دکتر حبیب هنری، دکتر جواد شهلایی و دکتر احسان زارعیان که زحمت تدریس و راهنماییهای دوران تحصیلم را متحمل گردیدند، صمیمانه سپاسگزارم.
در نهایت از دوستان و همکلاسیهای عزیزم کمال تشکر را داشته و آرزوی توفیق را برای تمامی آنها از درگاه خداوند منان خواهانم.
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
فرضیههای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………15
تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی……………………………………………………………………………………………………………………….16
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
معرفی بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
تاریخچه بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
بازاریابی چیست؟ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
تعاریف بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
مدیریت بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26
جایگاه بازاریابی درمدیریت……………………………………………………………………………………………………………………………………26
بازاریابی ورزشی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
مدیریت بازاریابی ورزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
وظایف مدیریت بازاریابی ورزشی …………………………………………………………………………………………………………………… …..28
چه چیزی بازاریابی ورزشی را منحصر به فرد میکند؟ ……………………………………………………………………………………….29
تبلیغات ورزشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
فواید تبلیغات در ورزش چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………………….. 31
حمایت مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
مدیریت برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33
معرفی برند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
برند چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
تاریخچه برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
تعاریف برند …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………37
دلایل اهمیت برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
ارزش ویژه برند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41
برند سازی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
شخصیت برند …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
وفاداری به برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
ارتباطات برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45
تئوری برند انسانی چیست؟ ………………………………………………………………………………………………………………………….. … 45
مفاهیم تئوری برند انسانی …………………………………………………………………………………………………………………………. 46
صحه گذاری .…………………………………………………………………………..48
برند شخصی .……………..…………………………………………..………………50
برندانسانی………..…..….…………………………………………………………… 51
ابعاد مدل MABI ……….………..……………..………………………………… 52
قوانین در مورد ارزشهای برند انسانی در ایران …………….………………………………… 56
سوابق مربوط به پژوهش …….………………………………………………………… 57
پژوهشهای انجام شده در داخل کشور …….……………………………………………… 57
پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور …….………..………………………………….. 61
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه …………………………………………….……………………………… 71
روش پژوهش ……………………..………………………………………………… 71
جامعه آماری ……………….…………………………..…………………………… 71
نمونه آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………72
ابزار اندازه گیری ….………………………………………………………………… 72
استفاده از روش دلفی در تهیه پرسشنامه ویژگیهای برند انسانی ……………………………… 73
روایی سازه …………………………………………………………… ………… 75
روش جمع آوری دادهها ….…………………………………………………………… 76
روش های آماری تجزیه و تحلیل دادهها ……………………….………………………… 76
قلمرو زمانی پژوهش …………………………………………………………………. 77
قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………… 77
فصل چهارم : یافتههای تحقیق
مقدمه ….…………………………………………………………………………… 79
توصیف آماری دادهها …………………………………………………………………. 79
استنباط آماری دادهها ….………………………..…………………………………… 88
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه …………………………………………………………………………… 125
خلاصه پژوهش ………..…………………………………………………………… 125
خلاصه یافتههای پژوهش ……………………………………………………………… 126
بحث و نتیجه گیری ………….……………………………………………………… 129
نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………… 133
محدودیتهای پژوهش ……….………………….…………………………………… 134
پیشنهادات برخاسته از پژوهش …..…………………………………………………… 134
پیشنهادات برای سایر پژوهشگران

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *