— (622)

بسم الله الرحمن الرحیم

تقدیم به:
همه کشاورزان زحمت کش این سرزمین

تشکر وقدردانی
حمدو سپاس خداوند متعال را که توفیق طی نمودن گامی،هر چند کوچک را در راه اعتلای میهن عزیز به ما عنایت فرمود.در اینجا بر خود لازم می دانم از اساتید گرانقدری که زحمت هدایتم در این پایان نامه را، بر عهده گرفتند تقدیر و تشکر نمایم:
جناب آقای دکتر امیر اقسر ، استاد راهنما
جناب آقای دکتر بهروز مینایی، استاد مشاور
با تشکر ویژه از زحمات بی شائبه
جناب آقای دکتر محمدصادق ابراهیم پور
و جناب آقای دکتر علی یوسفی
اعضای محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
نه در انقلاب جمعیتی اخیر که همیشه تاریخ، کشاورزی صنعتی راهبردی بوده است. و امروزه در تجهیز صنایع به زنجیره های تامین منسجم، ارتقای عملکرد زنجیره تامین کشاورزی، از اهمیت بالایی برخوردار است.در این تحقیق، با مدل یابی معادلات ساختاری، نقش هر یک ازمولفه های زنجیره تامین، و به ویژه، مدیریت اطلاعات، به عنوان متغیر مستقل این تحقیق، در ارتقای عملکرد زنجیره تامین کشاورزی سنجیده شده است.نتایج حاکی از تاثیر پررنگ مدیریت اطلاعات بر قابلیتهای زنجیره تامین،(هماهنگی به میزان45 در صد،انسجام به میزان 67 در صد و انعطاف پذیری به میزان32 درصد ) بر بهره وری،(به میزان91 درصد) و بالاخره به طور غیر مستقیم بر عملکرد زنجیره تامین کشاورزی،(به میزان81 در صد) است.
کلمات کلیدی:
زنجیره تامین، مدیریت اطلاعات،مدل یابی معادلات ساختاری، هماهنگی،انعطاف پذیری،انسجام،بهره وری، عملکرد.
فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-مقدمه………………………………………………………………………………………..1
2-1 بیان موضوع تحقیق……………………………………………………………………1
3-1 تکامل سیستمهای اطلاعاتی کشاورزی…………………………………………..2
2-1 مدیریت زنجیره تامین کشاورزی………………………………………………… 3
3-1 فناوری اطلاعات در زنجیره تامین کشاورزی…………………………………..4
4-1 رویکرد مدیریت زنجیره ارزش در کشاورزی…………………………………6
5-1مدیریت منبع محور در زنجیره تامین کشاورزی………………………………..8
6-1 اهداف تحقيق…………………………………………………………………………..8
7- 1سوالهاي تحقيق………………………………………………………………………..9
8- 1روش شناسي…………………………………………………………………………..9
1-8-1 روش تحقيق……………………………………………………………………….10
2-8-1 انواع متغيرها……………………………………………………………………….10
3-8-1 جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………10
4-8-1 روش هاي گرد آوري اطلاعات…………………………………………..11
5-8-1 روش تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………….11
6-8-1 تعريف مفاهيم و واژه هاي تخصصي……………………………………..11
قصل دوم: پیشینه تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………14
1-2- نظريه مبتني بر منابع…………………………………………………………….14
2-2-روند تکامل سیستمهای اطلاعاتی………………………………………….. 15
1– 2- 2 نسل اول سیستم های اطلاعاتی کشاورزی، مدل سازی…………15
2-2-2-نسل دوم:کشاورزی دقیق…………………………………………………..20
3-2-2 نسل سوم:سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی در کشاورزی دقیق…..22
4-2-2 نسل چهارم :کشاورزی الکترونیک……………………………………..23
5-2-2 نسل پنجم:کشاورزی هوشمند…………………………………………….27
6-2-2 نسل ششم:سیستم های اطلاعاتی جامع با دید کلان…………………28
3-2 کاوش قوانین انجمنی بین سبک های کشاورزی و رفتار مصرف کنندگان سبزیجات بوته ای در ایران ،کاربردی از نسل اول……………………………………….30
1-3-2 داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری……………………………..30
2-3-2 مدیریت ارتباط با مشتری و صنعت کشاورزی……………………..31
4-3-2 روش شناسی در این مقاله………………………………………………….32
5-3-2 نتایج مطالعه…………………………………………………………………….33
4-2 زنجیره تامین……………………………………………………………………….34
1-4-2 زنجیره تامین به عنوان مزیت رقابتی……………………………………..35
2-4-2 زنجيره تأمين کشاورزی…………………………………………………….37
5-2رویکرد مدیریت زنجیره ارزش……………………………………………….39
1-5-2جهت گیری ارزش در زنجیره تامین محصولات تازه……………….42
2-5-2 نیروهای موثر بر مدیریت زنجیره ارزش…………………………………44
3-5-2 فناوری اطلاعات و دانش محوری منبعی برای افزودن ارزش……..46
4-5-2 فن آوری عاملها و دانش محوری…………………………………………48
6-2- چارچوب نظري تحقيق………………………………………………………..50
1-6-2- مديريت اطلاعات……………………………………………………………53
2-6-2- قابليت هاي زنجيره تأمين…………………………………………………..55
3-6-2- هماهنگي زنجيره تأمين……………………………………………………..56
4-6-2- انسجام و يکپارچگي فعاليت………………………………………………59
5-6-2- اصلاح فرهنگ در زنجیره تامین…………………………………………62
7-6-2- کارايي زنجيره تأمين…………………………………………………………64
8-6-2- عملکرد زنجيره تأمين………………………………………………………..65
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3- روش تحقيق………………………………………………………………………….68
2-3- جامعه آماري………………………………………………………………………..70
3-3- نمونه آماري…………………………………………………………………………70
4-3- روش هاي گرد آوري اطلاعات……………………………………………….71
1-4-3- پرسشنامه………………………………………………………………………….72
2-4-3- روش سنجش اعتبارپرسشنامه ها……………………………………………73
5-3- روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………74
1-5-3- تحليل عاملي……………………………………………………………………..74
2-5-3- مدل يابي معادلات ساختاري………………………………………………..76
1-2-5-3- اصطلاحات مدل يابي معادلات ساختاري……………………………77
2-2-5-3- مراحل مدل معادلات ساختاري…………………………………………78
6-3- سوالات و فرضيه هاي تحقيق…………………………………………………..81
1-6-3- سوالات تحقيق………………………………………………………………….82
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………86
1 -4- آمار توصيفي…………………………………………………………………………86
1-1-4- بررسي وضعيت جمعيت شناختي پاسخ دهندگان……………………….86
2-4-تحلیل عاملی تاییدی…………………………………………………………………87
2-2-4 مدل اندازه گيري متغير اطلاعات (تنها متغير پيش بين تحقيق…………..92
2-4-4- مدل اندازه گيري متغيرهاي قابليتهاي زنجيره تأمين……………………..93
3-4 تحلیل مسیر……………………………………………………………………………….95
1-3-4- تحليل مسير مدل جزيي………………………………………………………….95
4-4- اثرات غيرمستقيم متغير برونزاد مديريت اطلاعات………………………….100
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
مقدمه…………………………………………………………………………………………..102
1-5- يافته هاي تحقيق در خصوص متغيرهاي اصلي تحقيق…………………..103
1-1-5- قابليت هاي زنجيره تأمين…………………………………………………….104
2-1-5- هماهنگي زنجيره تأمين………………………………………………………104
3-1-5- انسجام زنجيره تأمين…………………………………………………………106
4-1-5- انعطاف پذيري زنجيره تأمين………………………………………………108
5-1-5- فرهنگ زنجيره تأمين……………………………………………………….110
6-1-5- کارايي زنجيره تأمين……………………………………………………….110
7-1-5- عملکرد زنجيره تأمين………………………………………………………111
8-1-5- مديريت اطلاعات…………………………………………………………..113
2-5- يافته هاي تحقيق در خصوص رابطه بين متغيرهاي اصلي تحقيق
1-2-5- فرضيه اصلي اول………………………………………………………….114
2-2-5- فرضيه اصلي دوم…………………………………………………………115
3-2-5- فرضيه اصلي سوم………………………………………………………..116
3-5- نتيجه گيري و پيشنهادات کاربردي…………………………………….117
4-5- محدوديت هاي تحقيق…………………………………………………….121
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……………………………………………123
6-5 منابع و مآخذ…………………………………………………………………..125
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2 تکامل سیستم های اطلاعاتی………………………………………………….18
جدول 2-2 تکامل سیستم های اطلاعاتی کشاورزی…………………………………..31
جدول 3-2 برخی گرایشات تحقیقاتی حوزه بازارشناسی در کشاورزی…………34
جدول 4-2 چرخه ارزش در زنجیره تامین های مختلف……………………………..47
جدول 1-4 شاخصهای مور سنجش برای زنجیره تامین کشاورزی……………….87
جدول 2-4 اثرات غیر مستقیم متغیر برون زاد مدیریت

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *