— (622)

بسم الله الرحمن الرحیم

تقدیم به:
همه کشاورزان زحمت کش این سرزمین

تشکر وقدردانی
حمدو سپاس خداوند متعال را که توفیق طی نمودن گامی،هر چند کوچک را در راه اعتلای میهن عزیز به ما عنایت فرمود.در اینجا بر خود لازم می دانم از اساتید گرانقدری که زحمت هدایتم در این پایان نامه را، بر عهده گرفتند تقدیر و تشکر نمایم:
جناب آقای دکتر امیر اقسر ، استاد راهنما
جناب آقای دکتر بهروز مینایی، استاد مشاور
با تشکر ویژه از زحمات بی شائبه
جناب آقای دکتر محمدصادق ابراهیم پور
و جناب آقای دکتر علی یوسفی
اعضای محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:
نه در انقلاب جمعیتی اخیر که همیشه تاریخ، کشاورزی صنعتی راهبردی بوده است. و امروزه در تجهیز صنایع به زنجیره های تامین منسجم، ارتقای عملکرد زنجیره تامین کشاورزی، از اهمیت بالایی برخوردار است.در این تحقیق، با مدل یابی معادلات ساختاری، نقش هر یک ازمولفه های زنجیره تامین، و به ویژه، مدیریت اطلاعات، به عنوان متغیر مستقل این تحقیق، در ارتقای عملکرد زنجیره تامین کشاورزی سنجیده شده است.نتایج حاکی از تاثیر پررنگ مدیریت اطلاعات بر قابلیتهای زنجیره تامین،(هماهنگی به میزان45 در صد،انسجام به میزان 67 در صد و انعطاف پذیری به میزان32 درصد ) بر بهره وری،(به میزان91 درصد) و بالاخره به طور غیر مستقیم بر عملکرد زنجیره تامین کشاورزی،(به میزان81 در صد) است.
کلمات کلیدی:
زنجیره تامین، مدیریت اطلاعات،مدل یابی معادلات ساختاری، هماهنگی،انعطاف پذیری،انسجام،بهره وری، عملکرد.
فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-مقدمه………………………………………………………………………………………..1
2-1 بیان موضوع تحقیق……………………………………………………………………1
3-1 تکامل سیستمهای اطلاعاتی کشاورزی…………………………………………..2
2-1 مدیریت زنجیره تامین کشاورزی………………………………………………… 3
3-1 فناوری اطلاعات در زنجیره تامین کشاورزی…………………………………..4
4-1 رویکرد مدیریت زنجیره ارزش در کشاورزی…………………………………6
5-1مدیریت منبع محور در زنجیره تامین کشاورزی………………………………..8
6-1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………..8
7- 1سوالهای تحقیق………………………………………………………………………..9
8- 1روش شناسی…………………………………………………………………………..9
1-8-1 روش تحقیق……………………………………………………………………….10
2-8-1 انواع متغیرها……………………………………………………………………….10
3-8-1 جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………10
4-8-1 روش های گرد آوری اطلاعات…………………………………………..11
5-8-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………….11
6-8-1 تعریف مفاهیم و واژه های تخصصی……………………………………..11
قصل دوم: پیشینه تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………14
1-2- نظریه مبتنی بر منابع…………………………………………………………….14
2-2-روند تکامل سیستمهای اطلاعاتی………………………………………….. 15
1– 2- 2 نسل اول سیستم های اطلاعاتی کشاورزی، مدل سازی…………15
2-2-2-نسل دوم:کشاورزی دقیق…………………………………………………..20
3-2-2 نسل سوم:سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی در کشاورزی دقیق…..22
4-2-2 نسل چهارم :کشاورزی الکترونیک……………………………………..23
5-2-2 نسل پنجم:کشاورزی هوشمند…………………………………………….27
6-2-2 نسل ششم:سیستم های اطلاعاتی جامع با دید کلان…………………28
3-2 کاوش قوانین انجمنی بین سبک های کشاورزی و رفتار مصرف کنندگان سبزیجات بوته ای در ایران ،کاربردی از نسل اول……………………………………….30
1-3-2 داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری……………………………..30
2-3-2 مدیریت ارتباط با مشتری و صنعت کشاورزی……………………..31
4-3-2 روش شناسی در این مقاله………………………………………………….32
5-3-2 نتایج مطالعه…………………………………………………………………….33
4-2 زنجیره تامین……………………………………………………………………….34
1-4-2 زنجیره تامین به عنوان مزیت رقابتی……………………………………..35
2-4-2 زنجیره تأمین کشاورزی…………………………………………………….37
5-2رویکرد مدیریت زنجیره ارزش……………………………………………….39
1-5-2جهت گیری ارزش در زنجیره تامین محصولات تازه……………….42
2-5-2 نیروهای موثر بر مدیریت زنجیره ارزش…………………………………44
3-5-2 فناوری اطلاعات و دانش محوری منبعی برای افزودن ارزش……..46
4-5-2 فن آوری عاملها و دانش محوری…………………………………………48
6-2- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………..50
1-6-2- مدیریت اطلاعات……………………………………………………………53
2-6-2- قابلیت های زنجیره تأمین…………………………………………………..55
3-6-2- هماهنگی زنجیره تأمین……………………………………………………..56
4-6-2- انسجام و یکپارچگی فعالیت………………………………………………59
5-6-2- اصلاح فرهنگ در زنجیره تامین…………………………………………62
7-6-2- کارایی زنجیره تأمین…………………………………………………………64
8-6-2- عملکرد زنجیره تأمین………………………………………………………..65
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3- روش تحقیق………………………………………………………………………….68
2-3- جامعه آماری………………………………………………………………………..70
3-3- نمونه آماری…………………………………………………………………………70
4-3- روش های گرد آوری اطلاعات……………………………………………….71
1-4-3- پرسشنامه………………………………………………………………………….72
2-4-3- روش سنجش اعتبارپرسشنامه ها……………………………………………73
5-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………74
1-5-3- تحلیل عاملی……………………………………………………………………..74
2-5-3- مدل یابی معادلات ساختاری………………………………………………..76
1-2-5-3- اصطلاحات مدل یابی معادلات ساختاری……………………………77
2-2-5-3- مراحل مدل معادلات ساختاری…………………………………………78
6-3- سوالات و فرضیه های تحقیق…………………………………………………..81
1-6-3- سوالات تحقیق………………………………………………………………….82
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………86
1 -4- آمار توصیفی…………………………………………………………………………86
1-1-4- بررسی وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………….86
2-4-تحلیل عاملی تاییدی…………………………………………………………………87
2-2-4 مدل اندازه گیری متغیر اطلاعات (تنها متغیر پیش بین تحقیق…………..92
2-4-4- مدل اندازه گیری متغیرهای قابلیتهای زنجیره تأمین……………………..93
3-4 تحلیل مسیر……………………………………………………………………………….95
1-3-4- تحلیل مسیر مدل جزیی………………………………………………………….95
4-4- اثرات غیرمستقیم متغیر برونزاد مدیریت اطلاعات………………………….100
فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
مقدمه…………………………………………………………………………………………..102
1-5- یافته های تحقیق در خصوص متغیرهای اصلی تحقیق…………………..103
1-1-5- قابلیت های زنجیره تأمین…………………………………………………….104
2-1-5- هماهنگی زنجیره تأمین………………………………………………………104
3-1-5- انسجام زنجیره تأمین…………………………………………………………106
4-1-5- انعطاف پذیری زنجیره تأمین………………………………………………108
5-1-5- فرهنگ زنجیره تأمین……………………………………………………….110
6-1-5- کارایی زنجیره تأمین……………………………………………………….110
7-1-5- عملکرد زنجیره تأمین………………………………………………………111
8-1-5- مدیریت اطلاعات…………………………………………………………..113
2-5- یافته های تحقیق در خصوص رابطه بین متغیرهای اصلی تحقیق
1-2-5- فرضیه اصلی اول………………………………………………………….114
2-2-5- فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………115
3-2-5- فرضیه اصلی سوم………………………………………………………..116
3-5- نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی…………………………………….117
4-5- محدودیت های تحقیق…………………………………………………….121
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی……………………………………………123
6-5 منابع و مآخذ…………………………………………………………………..125
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-2 تکامل سیستم های اطلاعاتی………………………………………………….18
جدول 2-2 تکامل سیستم های اطلاعاتی کشاورزی…………………………………..31
جدول 3-2 برخی گرایشات تحقیقاتی حوزه بازارشناسی در کشاورزی…………34
جدول 4-2 چرخه ارزش در زنجیره تامین های مختلف……………………………..47
جدول 1-4 شاخصهای مور سنجش برای زنجیره تامین کشاورزی……………….87
جدول 2-4 اثرات غیر مستقیم متغیر برون زاد مدیریت

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *