— (625)

left17145کد رهگیری ثبت پروپوزال: 1124552  
کد رهگیری ثبت پایان نامه:
00کد رهگیری ثبت پروپوزال: 1124552  
کد رهگیری ثبت پایان نامه:

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعیگروه آموزشی علوم اجتماعی
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی-گرایش پژوهش علوم اجتماعیعنوان:
بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)
استاد راهنما:
دکتر اکرم محمدی
استاد مشاور:
دکتر اسداله نقدی
نگارش:
محمد رحیقی یزدی
29 بهمن 1393

کلیه امتیازهای این پایاننامه به دانشگاه بوعلی سینا تعلق دارد. در صورت استفاده از تمام یا بخشی از مطالب این پایاننامه در مجلات، کنفرانسها و یا سخنرانیها، باید نام دانشگاه بوعلی سینا یا استاد راهنمای پایاننامه و نام دانشجو با ذکر مأخذ و ضمن کسب مجوز کتبی از دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ثبت شود. در غیر این صورت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. درج آدرس‌های ذیل در کلیه مقالات خارجی و داخلی مستخرج از تمام یا بخشی از مطالب این پایاننامه در مجلات، کنفرانسها و یا سخنرانیها الزامی میباشد.
4293235285115مقالات خارجی
00مقالات خارجی

………………………..……, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
4293235203835مقالات داخلی
00مقالات داخلی

……………….، گروه ………………..، دانشکده ………………، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِیمِ
وَالْعَصْرِ‌ ﴿1١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ‌ ﴿2٢﴾ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ‌ ﴿3٣﴾
به عصر سوگند،﴿1﴾ که انسانها همه در زیانند؛﴿2﴾ مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند و یکدیگر را به حق سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده‌اند. ﴿3﴾
سپاسگزاریخداوند متعال را که توفیقات فراوان و توفیق اتمام پایان‌نامه را نصیب من کرد، سپاسگزارم.
از پدر و مادر عزیز و گران‌قدرم به خاطر همه زحمت‌هایی که کشیدند که هیچ‌گاه نمی‏توان زحماتشان را جبران کرد سپاسگزارم.
از استاد راهنمای خوب و گران‌قدرم، دکتر محمدی تشکر می‌کنم که با صبر و حوصله فراوان مرا در مراحل مختلف این اثر علمی کمک و راهنمایی نمودند.
از استاد خوبم دکتر نقدی که با مشاورتهای خود در جهت انجام هر چه بهتر کار، از هیچ کوششی دریغ نورزیدهاند؛ صادقانه کمال تشکر و سپاسگزاری را می‌نمایم.
از تمامی اساتید و همکلاسیهایم که در این دوره کوتاه اما مفید به من آموختند، کمال سپاس و قدردانی را دارم.
تقدیم به پدر و مادر مهربانم
به پاس تعبیر عظیم انسانیشان از کلمه ایثار و از خود گذشتگی
به پاس عاطفه سرشار و گرمای امید بخش وجودشان که در این سردترین روزگاران، بهترین پشتیباناند.
به پاس قلبهای بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان شجاعت میگراید و به پاس محبتهای بی دریغشان که هرگز فروکش نمیکند.
و تقدیم به استاد گرانقدرم، دکتر محمدی
که زحمات بسیاری را با اینکه کسالت داشتند برایم کشیدند و مانند مادری مهربان راهنمای من بودند.
دانشگاه بوعلی سینا0-635
مشخصات رساله/پایاننامه تحصیلی
عنوان:
بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)
نام نویسنده: محمد رحیقی یزدی
نام استاد راهنما: دکتر اکرم محمدی
نام استاد مشاور: دکتر اسداله نقدی
دانشکده: اقتصاد و علوم اجتماعی گروه آموزشی: علوم اجتماعی
رشته تحصیلی: علوم اجتماعی گرایش تحصیلی: پژوهش اجتماعی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ تصویبپروپوزال: 18/12/1392 تاریخ دفاع: 29/11/1393 تعداد صفحات: 128
چکیده
ایدهی شهر سالم بدون تصور سلامت اجتماعی ساکنان ممکن نیست. به همین دلیل بُعد اجتماعی سلامت در محیط زندگی دارای اهمیت ویژهای است و کم‌رنگ شدن آن موجب عدم توانایی افراد در تعامل مؤثر با دیگران است. تحقیق حاضر با هدف سنجش تأثیر محیط اجتماعی و فیزیکی محلات قدیم و جدید شهر یزد بر سلامت اجتماعی ساکنین آنها تهیه شده و رابطهی سلامت اجتماعی را با امنیت اجتماعی محله، دلبستگی مکانی، امکانات ارتباطی و قابلیت پیاده‌مداری سنجیده است. در این پژوهش درزمینه‌ی سلامت اجتماعی از نظریههای لارسون، کییز و شاپیرو، در زمینه‌ی امنیت اجتماعی از گهل و بوزان، در زمینه‌ی دلبستگی مکانی از نظریههای هاشاس، مانزو و پرکینز و در زمینه‌ی قابلیت پیادهمداری و امکانات ارتباطی از نظریههای جیکوبز، سِنت، لو و آلتمن استفاده شده است. روش تحقیق، پیمایشی بوده؛ ابزار تحقیق پرسشنامه میباشد و از روش نمونهگیری خوشهای استفاده شده است. جامعه آماری 28071 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 379 نفر به تفکیک 110 نفر از محلهی لبخندق، 270 نفر از محلهی مهرآوران، انتخاب شد. نتایج تحلیل آماری بر روی دادهها در دو بخش توصیفی و تبیینی بررسی گردید و طی آن معلوم گردید که میزان سلامت اجتماعی در شهر یزد در حد متوسط رو به پایین است. همچنین نتایج نشانگر وجود تأثیر محیط فیزیکی و اجتماعی در هر دو محله با سطح معناداری کمتر از 05/0 بر روی سلامت اجتماعی بدست آمد.
واژههای کلیدی: سلامت اجتماعی، امنیت اجتماعی، دلبستگی مکانی، قابلیت پیادهمداری، امکانات ارتباطی، محله، مهرآوران، لب‌خندق، یزد.
فهرست مطالب
TOC o “1-6” h z u فصل اول PAGEREF _Toc417577183 h 11- PAGEREF _Toc417577184 h 11-1- بیان مسئله PAGEREF _Toc417577185 h 31-2- ضرورت و اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc417577186 h 61-3- سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc417577187 h 71-4- هدف کلی تحقیق PAGEREF _Toc417577188 h 81-5- اهداف جزئی PAGEREF _Toc417577189 h 8فصل دوم PAGEREF _Toc417577190 h 112- PAGEREF _Toc417577191 h 112-1- مقدمه PAGEREF _Toc417577192 h 112-2- پیشینهی تحقیق PAGEREF _Toc417577193 h 122-2-1- تحقیقات داخلی PAGEREF _Toc417577194 h 122-2-2- تحقیقات خارجی PAGEREF _Toc417577195 h 162-3- مبانی نظری PAGEREF _Toc417577196 h 212-3-1- مقدمه PAGEREF _Toc417577197 h 212-3-2- سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577198 h 212-3-3- نظام اجتماعی قدیم و جدید PAGEREF _Toc417577199 h 232-3-4- محیط اجتماعی PAGEREF _Toc417577200 h 272-3-4-1- دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577201 h 272-3-4-2- تعاریف دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577202 h 282-3-4-2-1- نظریات دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577203 h 292-3-4-3- مدلهای دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577204 h 332-3-4-4- عوامل مؤثر بر دلبستگی اجتماعی PAGEREF _Toc417577205 h 342-3-4-4-1- عوامل کالبدی PAGEREF _Toc417577206 h 342-3-4-4-2- عوامل اجتماعی PAGEREF _Toc417577207 h 352-3-5- امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577208 h 372-3-5-1- رویکرد سنتی به امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577209 h 382-3-5-2- رویکرد مدرن امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577210 h 382-3-5-3- امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577211 h 392-3-6- محیط فیزیکی PAGEREF _Toc417577212 h 482-3-6-1- قابلیت پیادهمداری PAGEREF _Toc417577213 h 482-3-6-2- کاربردهای پیاده‌راه‌ها PAGEREF _Toc417577214 h 492-3-6-3- الگوهای رفتاری پیاده PAGEREF _Toc417577215 h 502-3-6-4- عوامل اجتماعی پیادهراهها PAGEREF _Toc417577216 h 542-3-6-5- امنیت پیادهراهها PAGEREF _Toc417577217 h 562-3-7- امکانات ارتباطی PAGEREF _Toc417577218 h 582-3-7-1- تفاوت بین مکان و فضا PAGEREF _Toc417577219 h 592-3-7-2- روابط مردم در مکان PAGEREF _Toc417577220 h 592-3-8- چارچوب نظری PAGEREF _Toc417577221 h 672-3-9- مدل نظری تحقیق PAGEREF _Toc417577222 h 712-4- فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc417577223 h 72فصل سوم PAGEREF _Toc417577224 h 113- PAGEREF _Toc417577225 h 113-1- مقدمه PAGEREF _Toc417577226 h 753-2- نوع روش پژوهش PAGEREF _Toc417577227 h 753-3- جامعه آماری PAGEREF _Toc417577228 h 763-4- حجم نمونه PAGEREF _Toc417577229 h 763-5- روش نمونه‌گیری PAGEREF _Toc417577230 h 763-6- ابزار پژوهش PAGEREF _Toc417577231 h 773-7- واحد تحلیل PAGEREF _Toc417577232 h 773-8- سطح تحلیل PAGEREF _Toc417577233 h 773-9- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی PAGEREF _Toc417577234 h 783-9-1- سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577235 h 783-9-2- امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577236 h 833-9-3- دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577237 h 833-9-3-1- مؤلفههای دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577238 h 843-9-3-1-1- وابستگی مکانی PAGEREF _Toc417577239 h 843-9-3-1-2- هویت مکانی PAGEREF _Toc417577240 h 853-9-4- قابلیت پیادهمداری PAGEREF _Toc417577241 h 863-9-5- امکانات ارتباطی PAGEREF _Toc417577242 h 883-10- پایایی (قابلیت اعتماد) PAGEREF _Toc417577243 h 893-11- روایی (اعتبار) PAGEREF _Toc417577244 h 89فصل چهارم PAGEREF _Toc417577245 h 994- PAGEREF _Toc417577246 h 994-1- مقدمه PAGEREF _Toc417577247 h 934-2- یافتههای توصیفی PAGEREF _Toc417577248 h 944-2-1- جنسیت PAGEREF _Toc417577249 h 944-2-2- سن پاسخگویان PAGEREF _Toc417577250 h 944-2-3- متغیر سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc417577251 h 954-2-4- متغیر امنیت اجتماعی PAGEREF _Toc417577252 h 954-2-5- متغیر دلبستگی مکانی PAGEREF _Toc417577253 h 964-2-6- متغیر قابلیت پیادهمداری PAGEREF _Toc417577254 h 974-2-7- متغیر امکانات ارتباطی PAGEREF _Toc417577255 h 974-3- تجزیه و تحلیل دو متغیره PAGEREF _Toc417577256 h 994-3-1-1- فرضیه اول PAGEREF _Toc417577257 h 994-3-1-2- فرضیه دوم PAGEREF _Toc417577258 h 1004-3-1-3- فرضیه سوم PAGEREF _Toc417577259 h 1034-3-1-4- فرضیه چهارم PAGEREF _Toc417577260 h 1054-3-1-5- فرضیه پنجم PAGEREF _Toc417577261 h 1064-3-2- مدل معادله ساختاری محلهی لبخندق PAGEREF _Toc417577262 h 1084-3-2-1- شاخصهای کلی برازش مدل

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *