— (629)

دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي
گروه آموزشي روانشناسی
پایان‌نامه
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته روانشناسی تربیتی
عنوان
ارتباط بین سبکهای هویت وسلامت اجتماعی: با نقش واسطهای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان
استاد راهنما
دکتر غلامرضا صرامی
استاد مشاور
دکتر پروین کدیور
دانشجو
ریحانه رشیدی
بهمن ۱۳93

دانشکده رواشناسی و علوم تربیتی
صورتجلسه دفاع از پایان‌نامه
(فرم اصلاحات نهایی)
جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم ریحانه رشیدی
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
با عنوان: ارتباط بین سبکهای هویت وسلامت اجتماعی: با نقش واسطهای گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان
در ساعت12 روز شنبه مورخ 25/11/93 سالن آمفی تئاتر دانشکده (در کرج) با حضور کمیته‌ای مرکب از استاد راهنما، اساتید مشاور، اساتید داور و مدیر گروه (نماینده شورای تحصیلات تکمیلی) برگزار گردید.کمیته مذکور پس از شنیدن گزارش دانشجو و چگونگی پاسخگویی نامبرده به پرسش‌های مطرح شده در ارتباط باپایان‌نامه یادشده، پایان نامه فوق الذکر…………………75/18……..و با درجه ……….عالی…………مورد تایید نهایی قرار داد. و هیئت محترم داوران پس از انجام اصلاحات پایان نامه مذکور را مورد تایید نهایی قرار دادند.
۱. استاد راهنما: دکتر غلامرضا صرامی
۲. استاد مشاور: دکتر پروین کدیور
۳. استاد داور: دکتر مهدی عرب زاده
مدیر گروه و نماینده شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی:
تقدیم به:
خدایی که آفرید
انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را
و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید.
تقدیم به:
روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه کنم.
و به مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر بود نه میتوانم موهایش را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بسته اش که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم. امروز هستیام به امیداوست و فردا کلید باغ بهشتم در رضای او. پروردگارا :توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارش باشم و ثانیه های عمرم را در عصای دست بودنش بگذرانم.
تقدیر: از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر غلامرضا صرامی که در کمال سعۀ صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ نکردند و زحمت راهنمایی این پایاننامه را بر عهده گرفتند؛ از استاد صبور و مهربانم، خانم دکتر پروین کدیور، مدیریت محترم کرسی گروه، که زحمت مشاوره این پژوهش را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمیرسید؛و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر مهدی عربزاده که زحمت داوری را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم.
با سپاس بی دریغ خدمت دوستان گران مایهام خانمها سحر موسیوند، فهیمه نظام الاسلامی, که مرا صمیمانه و مشتقانه یاری دادهاند. وتشکر از همه کسانی که لحظه ای بعد انسانی و وجدانی خود را فراموش نمی کنند و بر آستان گرانسنگ انسانیت سر فرود می آورند و انسان را با همه تفاوتهایش ارج مینهند.چکیدهتفکر انتقادی، تفکری هدفمند، خودگردان، منطقی، استدلالی، مسئولانه، باهدف شناخت است که بستری از ارزیابی، تفسیر،تحلیل و توضیح؛ شواهد، مدارک، چهارچوبها….را جهت قضاوتگری برای اتخاذ تصمیم صحیح فراهم میکند. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقش واسطهای گرایش به تفکر انتقادی بین سبکهای هویت و سلامت اجتماعی است. در همین راستا مدلی ارائه گردید که در آن سبکهای هویت به عنوان متغیر برون‌زاد(مستقل)، تفکر انتقادی به عنوان متغیر واسطه‌ای، و سلامت اجتماعی به عنوان متغیر درون‌زاد(وابسته) درنظر گرفته شدند. مشارکت‌کنندگان این پژوهش، 350 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی تهران بودند که توسط پرسشنامهی تفکر انتقادی ریکتس، و پرسشنامه سبکهای هویت (ISI 6G ) و پرسشنامهی سلامت اجتماعی کیینز مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم سبکهای پردازش هویت بر سلامت اجتماعی از روش رگرسیون سلسه مراتبی، و از نرمافزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ها ازتتای ترتیبی و جهت احراز روایی مقیاس‌ها از تحلیل عوامل استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با هر یک از مولفههای سلامت اجتماعی رابطهمستقیم و مثبت را دارا بودند و این نسبت در افراد دارای سبک هویت اطلاعاتی بیشتر بود ضمن اینکه رابطهی سبک هویت سردرگم/اجتنابی با هر یک از متغیرهای پژوهش منفی بود. در خصوص نقش گرایش به تفکر انتقادی، در افرادی که در برخورد با مسائل از شیوهی هویت اطلاعاتی استفاده میکنند به طور مستقیم وغیرمستقیم (با واسطهگر بودن تفکر انتقادی) قادر به پیشبینی مولفههای سلامت اجتماعی هستند. در کل نتایج یافتهها مبین آن بود که افرادی با هویتی اطلاعاتی نسبت به افردی که از دو سبک دیگر استفاده میکنند سلامت اجتماعی بیشتری را دارا هستند و افرادی با سبک هویتی سردرگم/اجتنابی به دلیل پایین بودن میزان استفاده از تفکر و ارزیابی اطلاعات، نسبت به دو سبک دیگر از نمره سلامت اجتماعی پایینتری برخوردار بودند. با توجه به این نتایج، پیشنهاد میگردد آموزش تفکر انتقادی با توجه به تنوعات دستاوردهای فرهنگی و علمی، آموزش مهارتها و به کارگیری تفکر انتقادی جزء لاینفک برنامههای آموزشی و تربیتی باشد و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژه: سبکهای هویت، گرایش به تفکر انتقادی، سلامت اجتماعی
فهرست مطالبعنوان: صفحه
TOC h z t “عنوان فصل,1,سرفصل ۱,2,سرفصل ۲,3” چکیده PAGEREF _Toc335584956 h ب‌فهرست مطالب PAGEREF _Toc335584957 h ت‌فهرست جدول‌ها PAGEREF _Toc335584958 h ج‌فهرست تصاویر و نمودارها PAGEREF _Toc335584959 h د‌فصل اول: کلیات پژوهش91-1. مقدمه101-2. بیان مسئله121-3. اهداف و فرضیههای پژوهش17۱-4. اهمیت و ضرورت پژوهش PAGEREF _Toc335584964 h 171-5. تعريف‌های نظری 201-6. تعريف‌های عملیاتی24فصل دوم: مباني نظري و پیشینه پژوهش252-1. مقدمه26۲-2. سلامت26۲-3. سلامت اجتماعی PAGEREF _Toc335584970 h Error! Bookmark not defined.2-4. هویت31- اریکسون32-مارسیا35-. برزونسکی392-5. رابطه سلامت اجتماعی و سبکهای هویت422-6. تفکر انتقادی462-7. مهارتها و تمایلات تفکر انتقادی502-8. رابطه تفکر انتقادی و سبکهای هویت532-9. پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور532-10. جمع بندی63فصل سوم: روش پژوهش663-1. مقدمه67۳-۲.جامعه آماری673-۳. نمونه آماری و روش نمونهگیری67۳-۴.نوع و روش پژوهش673-5. ابزارهای اندازهگیری PAGEREF _Toc335584973 h 67۳-6. پایایی پرسشنامهها713-7. روشجمعآوری اطلاعات73۳-8. روش تجزیه و تحلیل دادهها73فصل چهارم: یافته‌های پژوهش764-1. مقدمه77۴-۲. مفروضهی نرمال بودن 784-3. مفروضهی خطی بودن تفکر انتقادی و سلامت اجتماعی78۴-4. مفروضهی خطی بودن سبکهای هویت و سلامت اجتماعی 814-5. مفروضهی خطی بودن سبکهای هویت وتفکر انتقادی84۴-6. بررسی فرضیهها 874-7. یافتههای فرضیه اول پژوهش87۴-8. یافتههای فرضیه دوم پژوهش1104-9. یافتههای فرضیه سوم پژوهش134فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها1605-1. مقدمه161۵-۲.نتایج یافتههای فرضیه اول161۵-۳. نتایج یافتههای فرضیه دوم165۵-5. محدویت پژوهش167۵-6. پیشنهادهای پژوهش167منابع169پیوست‌ها177پیوست 1.پرسشنامه های پژوهش178 فهرست جدول‌ها4-2-1-مفروضه نرمال بودن متغیرها 774-3-1- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، خلاقیت، سلامت اجتماعی784-3-2- نمره کل خلاقیت با مولفههای سلامت اجتماعی784-3-3- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، بالندگی، سلامت اجتماعی794-3-4- نمره کل بالندگی با مولفههای سلامت اجتماعی794-3-5- مفروضه خطی بودن تفکر انتقادی، تعهد، سلامت اجتماعی804-3-6- نمره کل تعهد با مولفههای سلامت اجتماعی804-4-1- مفروضه خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت اطلاعاتی814-4-2- نمره کل بین مولفههای سبک هویت اطلاعاتی با سلامت اجتماعی814-4-3- مفروضه خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت هنجاری81
4-4-4- نمره کل بین مولفههای سبک هویت هنجاری با سلامت اجتماعی824-4-5- مفروضه خطی بودن سلامت اجتماعی با سبک هویت سردرگم/اجتنابی834-4-6- نمره کل بین مولفههای سبک هویت سردرگم/اجتنابی با سلامت اجتماعی834-5-1-مفروضه خطی بودن سبک هویت اطلاعاتی با تفکر انتقادی844-5-2- نمره کل سبک هویت اطلاعاتی با تفکر انتقادی844-5-3- مفروضه خطی بودن سبک هویت هنجاری با تفکر انتقادی854-5-4- نمره کل سبک هویت هنجاری با تفکر انتقادی854-5-5- مفروضه خطی بودن سبک هویت سردرگم/اجتنابی با تفکر انتقادی864-5-6- نمره کل سبک هویت سردرگم/اجتنابی با تفکر انتقادی864-7-1. محاسبه اول:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت، انسجام اجتماعی874-7-2. محاسبه دوم:ضرایب رگرسیونی سبک هویت اطلاعاتی، خلاقیت،پذیرش اجتماعی 894-7-3. محاسبه

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *