— (631)

دانشگاه قم
دانشکده الهيات و معارف اسلامي
پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي
بررسی قاعدة فقهی العقود تابعة للقصود
در فقه شيعه و اهل سنت
استاد راهنما: دکتر محمدعلي راغبي
نگارنده: ابراهيم ايجادي نصرآبادي
213296529718000زمستان 1392
1406525446183[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
400000[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

تقديم :
center0به رئيس مذهب ، حامل علم اولين و آخرين، کاشف حقايق جاودان ومتقتداي پويند گان علم و فقاهت، حضرت امام جعفر صادق عليه السلام باشد که مورد قبول حضرت حق و رضايت ولي لله الاعظم (عج) و موجب شادي روح بلند حضرت امام خميني (ره) و جميع شهداء شود.
020000به رئيس مذهب ، حامل علم اولين و آخرين، کاشف حقايق جاودان ومتقتداي پويند گان علم و فقاهت، حضرت امام جعفر صادق عليه السلام باشد که مورد قبول حضرت حق و رضايت ولي لله الاعظم (عج) و موجب شادي روح بلند حضرت امام خميني (ره) و جميع شهداء شود.

1053686338677[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
400000[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

تشکر وقدر داني
مَن لَم يشکُرِ المَخلوُقَ لَم يشکُرِ الخَالِقَ
حمد و سپاس خدای را که توفيق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمودند. در ايجا برخود فرض مي دانم از تمامی اساتيد بزرگوار، بويژه اساتيد گرامی دوره کارشناسی ارشد که در طول اين دوره مرا در تحصيل علم و معرفت و کسب فضائل اخلاقی ياری نمودند تقدير و تشکرنمايم
از استاد گرامی و بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمين آقای دکتر محمد علی راغبی که راهنمائی اينجانب را در انجام تحقيق و پژوهش اين پايان نامه تقبل نمودند نهايت سپاسگزاری را دارم.
همچنين تقدير وتشکر، از همسر دلسوز وفداکارم که با شکيبائي و فداکاري ايشان توانستم امر تحصيل را به پايان برسانم .

1142365260350[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
400000[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

چکيده:
اين پايان نامه، پژوهشي پيرامون قاعده ى فقهي « العقود تابعة للقصود » در فقه شيعه و اهل سنت مي باشد که شامل يک پيشگفتار و پنج فصل است. پيش گفتار در بردارندة بيان مسأله تحقيق، اهميت تحقيق، پيشينة تحقيق، فرضيه ها ، اهداف وروش تحقيق است. فصل اول به بيان مراحل شکل گيري دانش قواعد فقهي در فقه شيعه و اهل سنت و تبيين معناي برخي اصطلاحات مورد نياز و مفردات قاعده، از منظر دو ديدگاه اختصاص دارد.
فصل دوم،‌ در بارة مفاد و ادلة اثبات قاعده و گسترة شمول آن است و بيان مي کند که اين قاعده به اين معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد دروني؛ منظور از تبعيت، آن است که قصد در تحقق عقد مؤثر است. در بارة شمول قاعده چنين بيان مي شود که اين قاعده، موارد زير را فرا مي گيرد: مفهوم عقد، مقتضاي عقد، مقتضاي اطلاق عقد؛ ولي موارد زير را در برنمي گيرد: موارد انصراف، شرايط ضمني عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بايع نسبت به مبيع تلف شده پيش از قبض و ضمان تلف در زمان خيار. دلايل اثبات اين قاعده عبارت است از: اجماع، روايات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بناي عقلا و دليل عقل .
در فصل سوم، موارد نقض اين قاعده شمرده ، به توجيه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بيعي که غاصب براي خودش انجام ميدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضايت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندي ، نتيجه گيري، ارائه پيشنهادات و معرفي منابع اختصاص يافته است.
12896851588770[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
400000[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
کليد واژه: العقود، قاعدة فقهي، قاعدة اصولي، مسئله فقهي واصولی،تبعيت، قصد.
«فهرست مطالب»
78814433262عنوان صفحه
فففففف
TOC o “1-3” h z u مقدمه وپيشگفتار PAGEREF _Toc376720201 h أ‌بيان مسئله تحقيق (موضوع مطالعاتي) PAGEREF _Toc376720202 h 1اهميت تحقيق(ضرورت مطالعاتي) PAGEREF _Toc376720203 h 2اهداف تحقيق (غايت مطالعاتي) PAGEREF _Toc376720204 h 2سؤالات تحقيق PAGEREF _Toc376720205 h 3فرضيه ها PAGEREF _Toc376720206 h 3سابقه و پيشينه تحقيق(تاريخچه مطالعاتي) PAGEREF _Toc376720207 h 4روش تحقيق (شيوه مطالعاتي) PAGEREF _Toc376720208 h 5محدوده و قلمرو تحقيق(گستره مطالعاتي) PAGEREF _Toc376720209 h 5سازماندهي تحقيق PAGEREF _Toc376720210 h 6فصل اول: تعاريف وکليات PAGEREF _Toc376720211 h 7طرح بحث PAGEREF _Toc376720212 h 81-1-1- تعريف قاعدة فقهی PAGEREF _Toc376720213 h 91-1-1-1- معناي لغوي قاعده PAGEREF _Toc376720214 h 91-1-1-2. معناي اصطلاحي قاعده PAGEREF _Toc376720215 h 111-1-1-3. فرق بين قاعدة فقهي واصولي PAGEREF _Toc376720216 h 121-1-1-4. تفاوت قاعدة فقهي با مسئلة فقهي PAGEREF _Toc376720217 h 161-1-1-5. فرق قاعده فقهي با مسأله اصولي PAGEREF _Toc376720218 h 181-1-2. اقسام قواعد فقهي PAGEREF _Toc376720219 h 201-1-2-1 . اقسامقواعد فقهي از نگاه فقهاي شيعه PAGEREF _Toc376720220 h 211-1-2-2 . اقسام قواعد فقهي از نگاه اهل سنت PAGEREF _Toc376720221 h 231-1-3-تاريخچه قواعد فقهي PAGEREF _Toc376720222 h 241-1-3-1 . سیر مراحل تاریخچه قواعد فقهی در فقه شیعه PAGEREF _Toc376720223 h 251-1-3-2. سیر تاريخچه قواعد فقهی درفقه اهل سنت PAGEREF _Toc376720224 h 331-1-4منابع قواعد فقهي PAGEREF _Toc376720225 h 361-1-4-1.منابع قواعد فقهي از ديدگاه شيعه PAGEREF _Toc376720226 h 361-1-4-2منابع قواعد فقهي از ديدگاه اهل سنت PAGEREF _Toc376720227 h 381- 2-1. تعريف اصطلاحات PAGEREF _Toc376720228 h 441-2-1-1. عقد و واژه هاي نزديک به آن . PAGEREF _Toc376720229 h 441-2-1-2. تعريف عهد PAGEREF _Toc376720230 h 451-2-1-3. تفاوت معناي عقد و عهد PAGEREF _Toc376720231 h 461-2-1-4.معنای اصطلاحي عقد PAGEREF _Toc376720232 h 461-2-1-5. معناي اصطلاحي عهد PAGEREF _Toc376720233 h 481-2-1-6. تعريف ايقاع PAGEREF _Toc376720234 h 481-2-1-7. ملا ک تمايز عقد و ايقاع PAGEREF _Toc376720235 h 481-2-2.تحقق عقد واعتبار قانوني آن PAGEREF _Toc376720236 h 491-2-2-1 . ارکان عقد PAGEREF _Toc376720237 h 511-2-2- 2 . شروط قرارداد PAGEREF _Toc376720238 h 521-2-2-3. شروط متعاقدين PAGEREF _Toc376720239 h 541-2-2-4. شروط مورد معا مله PAGEREF _Toc376720240 h 571-2-2-5اقسام عقود PAGEREF _Toc376720241 h 601-2-3. معنای برخی از واژه گان PAGEREF _Toc376720242 h 641-2-3-1. تابع PAGEREF _Toc376720243 h 641-2-3-2. قصد PAGEREF _Toc376720244 h 641-2-3-3 . بناي عقلاء PAGEREF _Toc376720245 h 641-2-3-4. دليل عقل PAGEREF _Toc376720246 h 651-2-3-5.اقسام دليل عقلي PAGEREF _Toc376720247 h 652-1 .مفاد حقوقي قاعدة «العقود تابعة للقصود» PAGEREF _Toc376720248 h 682-1-1. نقش قصد در عقد PAGEREF _Toc376720249 h 692-1-2. مراحل تکوين اراده PAGEREF _Toc376720250 h 702-1-3. منظورازقصد، قصد ابراز شده است. PAGEREF _Toc376720251 h 712-1-4 . تعلق قصد به لفظ ومعنا ومطابقت آن معنا با عقد مورد نظر PAGEREF _Toc376720252 h 742-1-5 . جمع بندي PAGEREF _Toc376720253 h 772-2.ادله اثبات قاعده PAGEREF _Toc376720254 h 792-2-1. اجماع PAGEREF _Toc376720255 h 792-2-2.اصالت فساد PAGEREF _Toc376720256 h 792-2-3 . روايات PAGEREF _Toc376720257 h 812-2-4 . تدبر در مفهوم انشاء PAGEREF _Toc376720258 h 832-2-5 . تدبردر مفهوم عقد PAGEREF _Toc376720259 h 832-2-6 . بناي عقلاء PAGEREF _Toc376720260 h 842-2-7 . دليل عقل PAGEREF _Toc376720261 h 842-3 . گسترة شمول قاعده…………………….………………………//////////////////…………………………………………………………………. PAGEREF _Toc376720262 h 852-3-1 . مفهوم عقد PAGEREF _Toc376720263 h 852-3-2.مقتضاي ذات عقد PAGEREF _Toc376720264 h 852-3-2 . مقتضاي اطلاق عقد PAGEREF _Toc376720265 h 862-3-3 . موارد انصراف PAGEREF _Toc376720266 h 862-3-4 . شرايط ضمن عقد PAGEREF _Toc376720267 h 862-3-5شرايط و موانع PAGEREF _Toc376720268 h 872-3-6 . ضمان بايع نسبت به مبيع تلف شده پيش از قبض PAGEREF _Toc376720269 h 872-3-7 . ضمان تلف در زمان خيار PAGEREF _Toc376720270 h 882-3-8.آثار و احکام منشأ PAGEREF _Toc376720271 h 892-3-9 . جمع بندي PAGEREF _Toc376720272 h 892-4 . آيا قاعدة «العقود تابعة للقصود» شامل ايقاع هم مي شود؟ PAGEREF _Toc376720273 h 903-1. نقض هاي وارد شده به قاعده و توجيه آن ها PAGEREF _Toc376720274 h 933-1-1 . صحت بيعي که غاصب براي خودش انجام مي دهد. PAGEREF _Toc376720275 h 933-1-2 . صحت عقد مکرَه بعد از رضايت او، وصحت عقد فضولي بعد از اجازه مالک PAGEREF _Toc376720276 h 943-1-3 و4 . تبديل عقد متعه اي که درآن مدت ذکرنشود به عقد دائم PAGEREF _Toc376720277 h 953-1-5 و 6 . صحت

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *