— (631)

دانشگاه قم
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
بررسی قاعده فقهی العقود تابعه للقصود
در فقه شیعه و اهل سنت
استاد راهنما: دکتر محمدعلی راغبی
نگارنده: ابراهیم ایجادی نصرآبادی
213296529718000زمستان 1392
1406525446183[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
400000[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

تقدیم :
center0به رئیس مذهب ، حامل علم اولین و آخرین، کاشف حقایق جاودان ومتقتدای پویند گان علم و فقاهت، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام باشد که مورد قبول حضرت حق و رضایت ولی لله الاعظم (عج) و موجب شادی روح بلند حضرت امام خمینی (ره) و جمیع شهداء شود.
020000به رئیس مذهب ، حامل علم اولین و آخرین، کاشف حقایق جاودان ومتقتدای پویند گان علم و فقاهت، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام باشد که مورد قبول حضرت حق و رضایت ولی لله الاعظم (عج) و موجب شادی روح بلند حضرت امام خمینی (ره) و جمیع شهداء شود.

1053686338677[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
400000[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

تشکر وقدر دانی
مَن لَم یشکُرِ المَخلوُقَ لَم یشکُرِ الخَالِقَ
حمد و سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمودند. در ایجا برخود فرض می دانم از تمامی اساتید بزرگوار، بویژه اساتید گرامی دوره کارشناسی ارشد که در طول این دوره مرا در تحصیل علم و معرفت و کسب فضائل اخلاقی یاری نمودند تقدیر و تشکرنمایم
از استاد گرامی و بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد علی راغبی که راهنمائی اینجانب را در انجام تحقیق و پژوهش این پایان نامه تقبل نمودند نهایت سپاسگزاری را دارم.
همچنین تقدیر وتشکر، از همسر دلسوز وفداکارم که با شکیبائی و فداکاری ایشان توانستم امر تحصیل را به پایان برسانم .

1142365260350[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
400000[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]

چکیده:
این پایان نامه، پژوهشی پیرامون قاعده ى فقهی « العقود تابعه للقصود » در فقه شیعه و اهل سنت می باشد که شامل یک پیشگفتار و پنج فصل است. پیش گفتار در بردارنده بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینه تحقیق، فرضیه ها ، اهداف وروش تحقیق است. فصل اول به بیان مراحل شکل گیری دانش قواعد فقهی در فقه شیعه و اهل سنت و تبیین معنای برخی اصطلاحات مورد نیاز و مفردات قاعده، از منظر دو دیدگاه اختصاص دارد.
فصل دوم،‌ در باره مفاد و ادله اثبات قاعده و گستره شمول آن است و بیان می کند که این قاعده به این معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد درونی؛ منظور از تبعیت، آن است که قصد در تحقق عقد مؤثر است. در باره شمول قاعده چنین بیان می شود که این قاعده، موارد زیر را فرا می گیرد: مفهوم عقد، مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد؛ ولی موارد زیر را در برنمی گیرد: موارد انصراف، شرایط ضمنی عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض و ضمان تلف در زمان خیار. دلایل اثبات این قاعده عبارت است از: اجماع، روایات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بنای عقلا و دلیل عقل .
در فصل سوم، موارد نقض این قاعده شمرده ، به توجیه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام میدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضایت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و معرفی منابع اختصاص یافته است.
12896851588770[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
400000[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.]
کلید واژه: العقود، قاعده فقهی، قاعده اصولی، مسئله فقهی واصولی،تبعیت، قصد.
«فهرست مطالب»
78814433262عنوان صفحه
فففففف
TOC o “1-3” h z u مقدمه وپیشگفتار PAGEREF _Toc376720201 h أ‌بیان مسئله تحقیق (موضوع مطالعاتی) PAGEREF _Toc376720202 h 1اهمیت تحقیق(ضرورت مطالعاتی) PAGEREF _Toc376720203 h 2اهداف تحقیق (غایت مطالعاتی) PAGEREF _Toc376720204 h 2سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc376720205 h 3فرضیه ها PAGEREF _Toc376720206 h 3سابقه و پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی) PAGEREF _Toc376720207 h 4روش تحقیق (شیوه مطالعاتی) PAGEREF _Toc376720208 h 5محدوده و قلمرو تحقیق(گستره مطالعاتی) PAGEREF _Toc376720209 h 5سازماندهی تحقیق PAGEREF _Toc376720210 h 6فصل اول: تعاریف وکلیات PAGEREF _Toc376720211 h 7طرح بحث PAGEREF _Toc376720212 h 81-1-1- تعریف قاعده فقهی PAGEREF _Toc376720213 h 91-1-1-1- معنای لغوی قاعده PAGEREF _Toc376720214 h 91-1-1-2. معنای اصطلاحی قاعده PAGEREF _Toc376720215 h 111-1-1-3. فرق بین قاعده فقهی واصولی PAGEREF _Toc376720216 h 121-1-1-4. تفاوت قاعده فقهی با مسئله فقهی PAGEREF _Toc376720217 h 161-1-1-5. فرق قاعده فقهی با مسأله اصولی PAGEREF _Toc376720218 h 181-1-2. اقسام قواعد فقهی PAGEREF _Toc376720219 h 201-1-2-1 . اقسامقواعد فقهی از نگاه فقهای شیعه PAGEREF _Toc376720220 h 211-1-2-2 . اقسام قواعد فقهی از نگاه اهل سنت PAGEREF _Toc376720221 h 231-1-3-تاریخچه قواعد فقهی PAGEREF _Toc376720222 h 241-1-3-1 . سیر مراحل تاریخچه قواعد فقهی در فقه شیعه PAGEREF _Toc376720223 h 251-1-3-2. سیر تاریخچه قواعد فقهی درفقه اهل سنت PAGEREF _Toc376720224 h 331-1-4منابع قواعد فقهی PAGEREF _Toc376720225 h 361-1-4-1.منابع قواعد فقهی از دیدگاه شیعه PAGEREF _Toc376720226 h 361-1-4-2منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت PAGEREF _Toc376720227 h 381- 2-1. تعریف اصطلاحات PAGEREF _Toc376720228 h 441-2-1-1. عقد و واژه های نزدیک به آن . PAGEREF _Toc376720229 h 441-2-1-2. تعریف عهد PAGEREF _Toc376720230 h 451-2-1-3. تفاوت معنای عقد و عهد PAGEREF _Toc376720231 h 461-2-1-4.معنای اصطلاحی عقد PAGEREF _Toc376720232 h 461-2-1-5. معنای اصطلاحی عهد PAGEREF _Toc376720233 h 481-2-1-6. تعریف ایقاع PAGEREF _Toc376720234 h 481-2-1-7. ملا ک تمایز عقد و ایقاع PAGEREF _Toc376720235 h 481-2-2.تحقق عقد واعتبار قانونی آن PAGEREF _Toc376720236 h 491-2-2-1 . ارکان عقد PAGEREF _Toc376720237 h 511-2-2- 2 . شروط قرارداد PAGEREF _Toc376720238 h 521-2-2-3. شروط متعاقدین PAGEREF _Toc376720239 h 541-2-2-4. شروط مورد معا مله PAGEREF _Toc376720240 h 571-2-2-5اقسام عقود PAGEREF _Toc376720241 h 601-2-3. معنای برخی از واژه گان PAGEREF _Toc376720242 h 641-2-3-1. تابع PAGEREF _Toc376720243 h 641-2-3-2. قصد PAGEREF _Toc376720244 h 641-2-3-3 . بنای عقلاء PAGEREF _Toc376720245 h 641-2-3-4. دلیل عقل PAGEREF _Toc376720246 h 651-2-3-5.اقسام دلیل عقلی PAGEREF _Toc376720247 h 652-1 .مفاد حقوقی قاعده «العقود تابعه للقصود» PAGEREF _Toc376720248 h 682-1-1. نقش قصد در عقد PAGEREF _Toc376720249 h 692-1-2. مراحل تکوین اراده PAGEREF _Toc376720250 h 702-1-3. منظورازقصد، قصد ابراز شده است. PAGEREF _Toc376720251 h 712-1-4 . تعلق قصد به لفظ ومعنا ومطابقت آن معنا با عقد مورد نظر PAGEREF _Toc376720252 h 742-1-5 . جمع بندی PAGEREF _Toc376720253 h 772-2.ادله اثبات قاعده PAGEREF _Toc376720254 h 792-2-1. اجماع PAGEREF _Toc376720255 h 792-2-2.اصالت فساد PAGEREF _Toc376720256 h 792-2-3 . روایات PAGEREF _Toc376720257 h 812-2-4 . تدبر در مفهوم انشاء PAGEREF _Toc376720258 h 832-2-5 . تدبردر مفهوم عقد PAGEREF _Toc376720259 h 832-2-6 . بنای عقلاء PAGEREF _Toc376720260 h 842-2-7 . دلیل عقل PAGEREF _Toc376720261 h 842-3 . گستره شمول قاعده…………………….………………………//////////////////…………………………………………………………………. PAGEREF _Toc376720262 h 852-3-1 . مفهوم عقد PAGEREF _Toc376720263 h 852-3-2.مقتضای ذات عقد PAGEREF _Toc376720264 h 852-3-2 . مقتضای اطلاق عقد PAGEREF _Toc376720265 h 862-3-3 . موارد انصراف PAGEREF _Toc376720266 h 862-3-4 . شرایط ضمن عقد PAGEREF _Toc376720267 h 862-3-5شرایط و موانع PAGEREF _Toc376720268 h 872-3-6 . ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض PAGEREF _Toc376720269 h 872-3-7 . ضمان تلف در زمان خیار PAGEREF _Toc376720270 h 882-3-8.آثار و احکام منشأ PAGEREF _Toc376720271 h 892-3-9 . جمع بندی PAGEREF _Toc376720272 h 892-4 . آیا قاعده «العقود تابعه للقصود» شامل ایقاع هم می شود؟ PAGEREF _Toc376720273 h 903-1. نقض های وارد شده به قاعده و توجیه آن ها PAGEREF _Toc376720274 h 933-1-1 . صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام می دهد. PAGEREF _Toc376720275 h 933-1-2 . صحت عقد مکرَه بعد از رضایت او، وصحت عقد فضولی بعد از اجازه مالک PAGEREF _Toc376720276 h 943-1-3 و4 . تبدیل عقد متعه ای که درآن مدت ذکرنشود به عقد دائم PAGEREF _Toc376720277 h 953-1-5 و 6 . صحت

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *