— (639)

به نام خدا
معاونت پژوهش وفن آوری
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه دراعتلای فرهنگ وتمدن بشری ، مادانشجویان واعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را درانجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرارداده وازآن تخطی نکنیم :
اصل حقیقت جویی : تلاش درراستای پی جویی حقیقت و و فاداری به آن ودوری ازهرگونه پنهان سازی حقیقت
اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ، حیوان ونبات ) وسایرصاحبان حق .
اصل مالکیت مادی ومعنوی : تعهد به رعایت مصالح ملی ودرنظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش
اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش
اصل رعایت انصاف وامانت : تعهد به اجتناب ازهرگونه جانبداری غیرعلمی وحفاظت ازاموال ، تجهیزات ومنابع دراختیار
اصل راز داری : تعهد به صیانت ازاسرار واطلاعات محرمانه افراد ، سازمان ها وکشوروکلیه افراد ونهادهای مرتبط با تحقیق .
اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها وحرمت ها درانجام تحقیقات ورعایت جانب نقد وخودداری ازهرگونه حرمت شکنی .
اصل ترویج : تعهد به رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات وانتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر ازمواردی که منع قانونی دارد .
اصل برائت : التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای واعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوهش ر ابه شائبه های غیرعلمی می آلایند .
-114300-763270
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش خصوصی
عنوان
بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی
استاد راهنما
دکتر جواد خالقیان
نگارنده
سید عباس هاشمی منش
1393
فرم صورتجلسه دفاع
;
سپاسگزاری
از استاد شایسته و فرزانه جناب آقای دکتر جواد خالقیان که در کمال سعه صدر با حسن خلق و فروتنی از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند.
از اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر امیر خواجه زاده و جناب آقای دکتر نیما نیکخواه که زحمت داوری این پایان نامه را داشتندکمال سپاس و قدردانی را دارم.
تقدیم به
این پایان نامه را در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به :
محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم که همواره در سختی ها و دشواری های زندگی یاوری دلسوز و فداکار و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده اند. آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه راهم است.
به همسر مهربانم که در تمام طول زندگی همراه و هم گام من بوده است.
به فرزندان دلبندم که امید بخش جانم و آرامش روح من هستند.
فهرست مطالب
TOC o “1-3” h z u چکیده PAGEREF _Toc407818316 h 1مقدمه PAGEREF _Toc407818317 h 2الفـ طرح موضوع PAGEREF _Toc407818318 h 2بـ اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش PAGEREF _Toc407818319 h 4ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی پژوهش) PAGEREF _Toc407818320 h 4رـ سوالات تحقیق PAGEREF _Toc407818321 h 5زـ فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc407818322 h 6وـ واژگان تخصصی( متغیرها) PAGEREF _Toc407818323 h 6ه ـ روش تحقیق PAGEREF _Toc407818324 h 7فصل اول مفاهیم وکلیات PAGEREF _Toc407818326 h 81 ـ 1 ـ تجارت خدمات PAGEREF _Toc407818327 h 91 ـ 1 ـ 1 ـ تعريف ومفهوم خدمات وويژگيهای آن PAGEREF _Toc407818328 h 91 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بين کالاوخدمت PAGEREF _Toc407818329 h 121 ـ 1 ـ 3 ـطبقه بندی خدمات PAGEREF _Toc407818330 h 141 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـطبقه بندیهای غيررسمی PAGEREF _Toc407818331 h 151 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـطبقه بندیهای رسمی PAGEREF _Toc407818332 h 171 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـتجارت بين المللی خدمات PAGEREF _Toc407818333 h 191 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پيشينه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات PAGEREF _Toc407818334 h 221 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات PAGEREF _Toc407818335 h 281 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ ساختارموافقتنامه عمومی تجارت خدمات PAGEREF _Toc407818336 h 281 ـ 2 ـ ويژگیهای جهانی شدن بانکداری PAGEREF _Toc407818337 h 351 ـ 2 ـ 1 ـ رشدوگسترش بازارهای مالی وسرمایه PAGEREF _Toc407818338 h 351 ـ 2 ـ 2 ـ افزایش حجم تجارت بین الملل PAGEREF _Toc407818339 h 361 ـ 2 ـ 3 ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی PAGEREF _Toc407818340 h 37فصل دوم بانکداری وچالشهای آن درفرایندجهانی شدن PAGEREF _Toc407818342 h 382 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف PAGEREF _Toc407818343 h 392 ـ 1-1- ويژگیهای بانکداری متعارف PAGEREF _Toc407818344 h 392 ـ 1-1-1- ابتنابرنظام بهره PAGEREF _Toc407818345 h 392 ـ 1-1-2- قطعیت بهره PAGEREF _Toc407818346 h 412 ـ 1-1-3- تاکیدبرشایستگی اعتباری PAGEREF _Toc407818347 h 442 ـ 1 ـ 2- ويژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی ) PAGEREF _Toc407818348 h 452 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی PAGEREF _Toc407818349 h 452 ـ 1 -2-2- ويژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی PAGEREF _Toc407818350 h 512 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ تسهيم ريسك PAGEREF _Toc407818351 h 522 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ تأكيدداشتن بربهره وري دربرابرتأكيدبرشايستگي اعتباري PAGEREF _Toc407818352 h 522 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـابعاداخلاقي PAGEREF _Toc407818353 h 532 ـ 1-2-2-4- وضعيت فعلي بانكداري وماليه ي اسلامي PAGEREF _Toc407818354 h 532 ـ 1-2-2-5- اندازه PAGEREF _Toc407818355 h 552 ـ 1-2-2-6- شاخصهاي مالي PAGEREF _Toc407818356 h 582 ـ 1-2-2-7- سودبررويداراييها PAGEREF _Toc407818357 h 602 ـ 1-2-2-9- فعاليتهاي تأمين مالي PAGEREF _Toc407818358 h 612 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران PAGEREF _Toc407818359 h 632 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی PAGEREF _Toc407818360 h 632 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ دلایل اجتماعی PAGEREF _Toc407818361 h 632 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی PAGEREF _Toc407818362 h 682 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی PAGEREF _Toc407818363 h 692 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی PAGEREF _Toc407818364 h 692 ـ 2 ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن PAGEREF _Toc407818365 h 752 ـ 2 ـ 1 ـ چالشها PAGEREF _Toc407818366 h 752 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعادسازمانی PAGEREF _Toc407818367 h 752 ـ 2 ـ 2 ـ ابعادعملیاتی PAGEREF _Toc407818368 h 772 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ مشکلات مربوط به شریعت PAGEREF _Toc407818369 h 772 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود PAGEREF _Toc407818370 h 802 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ عدم توان رقابت PAGEREF _Toc407818371 h 842 ـ 2 ـ 3 ـ ضرورتها PAGEREF _Toc407818372 h 852 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی ) PAGEREF _Toc407818373 h 852 ـ 2 ـ 4 ـ تغییرساختارسازمانی PAGEREF _Toc407818374 h 1342 ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ ملی کردن بانکها PAGEREF _Toc407818375 h 1342 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات PAGEREF _Toc407818376 h 1352 ـ 2 ـ 4 ـ 3 ـ تحول درنظام بانکی PAGEREF _Toc407818377 h 1372 ـ 2 ـ 4 ـ 4 ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی PAGEREF _Toc407818378 h 137نتیجه گیری PAGEREF _Toc407818379 h 140پیشنهادات PAGEREF _Toc407818380 h 144فهرست منابع ومآخذ PAGEREF _Toc407818381 h 149Abstract PAGEREF _Toc407818382 h 155
چکیدهسیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .
واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی
مقدمهالف ـ طرح موضوعگفته شده که جهانی شدن ، پدیده غالب و جاری زمانه ماست . پدیده ای که به دگرگونی های عمیق در حوزه های موضوعی متفاوت حیات اجتماعی در سطح جهان اشاره دارد . روندی پر شتاب و پیچیده در حیات جمعی بین المللی که انسانها را در اقصی نقاط عالم ، قطع نظر از تفاوتها ، تحت تاثیر قرار داده و به هم نزدیک می کنند.
انتظار می رود در آینده ای نزدیک به دلیل پدیده جهانی شدن ، رقابت بانک های متعارف با بانک های اسلامی ، افزایش بیشتری داشته باشد . جهانی شدن به وابستگی اقتصادی فزاینده کشورها در سطح جهانی از طریق افزایش حجم و تنوع معاملات مرزی کالاها و خدمات و جریان های سرمایه بین المللی و همچنین از طریق انتشار سریع و گسترده تکنولوژی اشاره دارد .
به دلیل آزاد سازی ، بازارهای جهانی سریعا در حال تبدیل شدن به یک بازار واحد هستند واین امر فرصت ها و همچنین چالش هایی را برای بانک های ایرانی و اسلامی به وجود

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *